Goudsche Courant, vrijdag 11 augustus 1893

ZoiiierdlciiSt 1893 Aangevangen I Mei Tüd van Greenwich o n 11 1 B o T T E B D A 1 Directe Sjjoorwegvcrblnüliig met GüLDA 58 05 12 19 28 l D A 10 2i 10 33 10 39 0 46 10 52 10 11 06 6 03 0 13 6 31 6 89 6 36 7 45 3 10 4 08 4 40 D K N II A A O O I IIiKJ 5 53 7 20 7 43 9 28 9 46 10 19 11 33 12 16 1 42 2 15 2 46 Voopb 5 58 10 25 1 48 l Zo 10 10 37 2 Zo M6 19 10 40 2 09 lOouila 6 30 7 50 8 18 9 58 10 1 0 10 57 12 03 12 46 2 20 2 45 3 15 4 13 4 o o II D A I E N II A A 9 10 19 12 11 13 21 1 01 I 27 3 29 3 45 4 45 5 25 5 59 7 13 8 25 9 8 10 15 11 111 01 1 13 4 57 5 11 9 50 11 10 1 22 6 08 6 20 9 69 11 23 1 34 6 20 6 32 10 11 11 37 13 41 13 51 1 39 I 67 3 56 4 15 6 35 5 65 6 37 7 13 3 5510 1611 15 II pii I Le tit ei an 5 iuni lot 15 8 ti iib r 11 O IB A IITRBOHT OfloS Sl lO lOoll 1248 2 23 3 18 4 16 4 47 6 83 6 01 7 45 S 3S 10 08 11 14 3 37 5 37 7 69 10 82 11 32 8 45 5 05 6 45 8 07 10 2811 30 3 58 5 15 6 65 8 14 10 3811 50 1 30 3 08 3 50 4 48 6 39 6 31 6 35 8 2S 9 10 10 52 1 O U I A A M S T K H I A 1 8 21 10 06 11 12 119 10 10 65 13 19 1 9 85 41 10 12 34 1 10 ÜT K EC H T G O U D A Utredil o633 7 50 9 9 5411 34 13 03 12 50 2 55 3 3 52 4 43 6 03 6 36 o7 48 8 09 8 0 10 07 10 64 H rinel j i 0 48 1 04 10 08 18 30 8 20 4 07 5 015 18 9 05 WooHon 6 53 8 11 10 15 12 34 4 16 6 83 8 1110 24 OiiilB aler 7 07 8 19 10 28 12 42 4 24 6 40 9 19 Goiila 7 20 8 38 9 34 10 80 13 00 12 56 1 38 3 37 3 40 4 37 6 20 5 53 7 08 8 20 8 419 32 10 40 11 26 A MSTE I A M OOUÜ A Amslrrdara CS 7 55 9 11 10 11 27 2 80 4 10 4 25 7 35 9 65 Aicïlonliim Wp 5 50 8 10 9 55 11 26 11 42 2 45 4 25 4 40 7 40 10 20 aouda 7 80 8 59 10 44 18 16 18 66 3 40 6 20 6 6S 9 38 ll Ot 8 Klua Slapt RTomdag ti Wonln o toenemende belangstefUng der lagere klassen in het katsbeetuar en nit het oogpunt der Terzorging Tan fiocinle belangen Dekiesrechtnitbreiding ia dus een eisch van rechtvaardigheid en van staatsbelang welks vervnlliug niet Unger is uit te stellen De geschetste gevaren ducht hy niet eveniniii als hij vreest overatemming door de lagere Btanden omkoopery trouwens een oèdeugd aller klaAsen of omverwerping onzer stantü of maatsühappeiyke instellingen Wit m die omverwerping voorkomen men breide het Viesrecht uit men zal het socialistisch aad meer uitstrooien door den TJifden stand van deelneming aan den staatsgemeenschap uit te sluiten Met Thorbecke zegt by hoe meer deelneming van de natie aan s lands bestuur hoe sterker de monarchie waaraan ons volk nog altijd gehecht js Stoomia is niet beter te vborkomen dnn door instandhouding qn versterking van het geheel In dat vertrouwen doet de regeering dit voorstel en rekent zy op medewerking der Kamer Bravo De heer Van Houten bestreed by repliek de Tobrgestelde kiesrecbtregeUng die eene door hem ongewenachte vermeerdering van macht en invloed aan het Parlement zal geven dut 7 eker aan achting en vertrouwjn het bestaande niet zal te boveu gaau on ontvouwt nade het verBchil tuaschen de Regeering en hem ten inzien van de kenmerken Na eenig debat is aangenomen met 48 te en 46 stemmen het voorstel va den Voorzitter om na het algemeen debat over de Kieswet openbaar te behandelen het wetsontwerp op de handelsen fabrieksmerken wyziging van hoofdstuk 5 en wflzigiog der Indische begrooting Men schrift uit Kralingen aan de i N E C Gisterenavond hield de afdeeling Krnlingon van bet Alg Ned Werkl Verbond in het Vereenigingsgebouw eene vergadering Üe voorzitter de heer D Ploeg deelde mede dat men door omstandigheden on ifbank iyk van den wil van het bestuur nog niet in eene correspendentie is kannen ti eden met bet Kralingsche gemeentebestuur over het aanbrengen vao eene verbetering in de dfiiikWaterleidiug voor het gedeelte d r geraeeiitivan den Bosweg on Langekade Het bestuur heeft er werk van gemaakt om ook te Kapelle n d IJsel eene afdeeling van het Algem Nederi Werkl Verhond t stichten daarover is reeds met den burgemoestei 4ier gemeente geraadplet d Nadat nog eenige zaken meer van hnishoudelyken aard waren behandeld nam de voorzitter het woord en verklaarde hedeii avond beslist het yoorzitter chap der afdeeliiif neder te leggen en dat men ulle moeite kon be paren hem op nieuw voor die betrekking te kiezen c Een der leden verzocht hem zich nader te vorklaren waarom hy die reeds zoovele jaren met lu t en yver voor de stoffelijke belangen der afdeeling onvermoeid heeft gewerktf die betrekking waarin hy niet dan noode werd gemist neerlegde De voorzitter antwoordde nu hy de reden moet opgeven openhartig te verklaren dat daarvan eenige leden van bet bestuur met wie hy niet werken kan wegens hunne lauwheid de schuld zyn Door den vioe voorzitter en den heer Oliettians werd den voomtter hulde gebracht voor al wat hy voor de afdeeling heeft gedaan De voorzitter stelde voor om donateurs en leden der afdeeling benevens begunstigers die hebben medegewerlM tot het welslagen viin den onlangs gehouden pleiziertncht hulde en dank te brengen Daarna ging men over tot het kiezen van een Ie voorzitter met dit resultaat dat al de gekozenen vyf in getal ntaande de vergadering daarvoor bedankten zoodat het Ie voorzitterschap tydelijk zal worden waargenomen door den 2e voorzitter De penningmeester deed verslag van deii toestand dor kah Er wiia oni r ün 72HM7 8 35 8 42 8 49 S 60 9 05 7 25 7 32 7 89 7 4 1 7 55 Ooud 0 30 Moordreaht Nisuwerkerk Ofipelll f Eottordara 7 6 5 10 5 19 6 26 6 3 SoUerdtm Utpelle Nieuwerkerk Hoordreoht Ooads Oouda 7 30 8 40 9 04 9 17 Zsr M 7 43 3 53 Z Ze Iw 7 619 0l Voort 8 03 D 13 H g 8 089 18 9 34 10 07 AiUea op on 8 41 ♦ 1 9 10 61 Oonda 6 36 06 40 7 66 8 Oudow 6 50 6 54 Wo rd8n 6 69 7 08 8 12 Hsmeldii 6 06 7 11 Ulrechl 6 18 7 38 8 28 8 6 40 7 59 8 14 Oouda AtBlterüain Vlo AnuMidam O B en uitgegeven ƒ 685 90 zoodat er overblgft 43 37 Voor het eigen gebouw was ontvangen 1 52 5S en ditgegev n 101 78 alzoo een batig slot van 50 80 ïen slotte deelde de penni ngmeester de heerA Verzyde mede dat ook hy binnen de 3 maanden zgne betrekking zou nederieggen De voorzitter sloot daarop de Vergadering Te utrecht zat Maandagavond eene vrouw met ongeduld op de komst vaf baar man die koopman an beroep is te wachten en maakte zich over zyn lang wegbiyven des te meer bezorgd omdat zy wist dat hy ongeveer ƒ 50 aan f eld by ich kon hebben Het lange wachten eiodeiyk moede besloot zy hem te gaan zoeken maar waa hy wel eens van de reis terug Dit laatste zou zy aan bot station te weten kunnen komen daar toch de meeste politieagputen haar man kenden In die verwachting werd zy dan ook niet bedrogen want al ipoedig had zy de zekerheid verkregen dat haar man reeds des middags in de stad was gekomen en dus al lang thuis had kunnen zyn i ie wetende wnarhccn zich te begeven besloot zy na een paar unr door de stad gedwaald te hebben maar weder huiswaarts te gaan in de hoop er haar mati te zullen aantreflbn toen zy een vriend van dezen ontmoette die haar meteen geheimzionigjlaehjete kennen gaf dat by wel eens in zeker café in de Haverstraat by de meisjes zou kunnen zitten NauweUjks had het arme vrouwtje dit gehoord of zy snelde als een furie naar het aangeduide café stormde er binnen en zeg daar werkelijk haar pchtvriend tameiyk opgewonden tusBchen een vyftnl schooneu zitten Ken oogenblik bleef zy als versteend van schrik staan doch zich spoedig herstellende stond zy zich met elleboog ou vuisten pen weg banende weldra voor haar niet minder verschrikten echtgenoot en eischte op fleren toon diens beurs welke deze haar blijkbaar bevreesd voor erger gewillig overgaf Trotsch op de behaalde overwinning verliet de vrouw daarop het café doch ontstak opnieuw in toorn toeu zy op straat gekomen bemerkte dat de beurs nog slechts 1 20 inhield Gelukkig waa de politie inmiddels gewaarschuwd en wist deze de vrou met een zacht lijntje naar huis t kryg n anders zon het zeker tot een algemeene klopparty zijn gekomen d inr reeds velen voor de vrouw hadden party gekozen Wat manliot betreft deze heeft zich sedert noch niet thuis lateu zien De ens boschwachter Ph M te sGra venhage zette gisteren in zyne woning een flesch aan den mond denkende bier te drinken De fiesch bevatte echter carbol zoodat hy eeu flinke teug van dat vergiftige vocht naar binnen kreeg In den angst dien de inwendige pyn hem veroorzaakte wierp hy de fiesch weg waardooï ook eenige druppels van de bytende vloeistof in het oog van zyn vrouw terechtkwamen De man werd naar het Ziekenhuis overgebracht alwaar hy kort na zyne opneming aan de gevolgen der vergiftiging is bezweken Ëen ooggetuige verhaalt omtrent de aanvaring te Rotterdam De rivier lag op dfe plaat des onheila vol schepen De Merwede I voer voor en onmiddeiyk daarachter op een aantal Meters aistands volgde de Middelburg h Daar een paar schepen in het vaarwater lagen liet de kapitein van de Merwede stoppen welk voorbeeld eersttelaatdoor dien vande Middelburg gevolgd werd Daar deze eerst op slechts weinige metersafstanda zyn vaart verminderde was zyn gangnog zóo sterk dat een aanvaring onvermydelyk was 10 66 11 02 11 09 11 18 11 35 n 1 1 1 38 1 K O T T E 9 51 7 47 1Ó 03 0 8 18 i 07 10 38 11 10 10 08 11 10 11 26 Il n 5 33 6 36 6 50 AUm 2 51 4 47 3 40 5 46 3 66 6 Onr Bam leR Had toch de Merwede op eigen behoud bi duolit ziin vaart versneld of was zy voor of achteruitgestoomd om de Middelburg te ontwyhen er zouden bepaald eeu of meer der daar liggende schepen door baar in den grond geboord zyn geworden De Merwede was vol passagiers waaronder tal van dames met kindeien Men zag het ongeluk als het ware aankomen en op hetzelfde oogenblik deed zich een vre sehjk gekraak hooren Men begrypt dus dat de verwarring en angst groot was op dat moment De bemanning stelde zich onmiddelyk op de hoogte van de aangerichte schade welke aanzieniyk was doch al spoedig nleek geen gevaar op te leveren zoodat de passagiers dadelyk gerustgesteld konden worden Een fout wordt het genoeraïl dat de Middelburg aan bakboord yde op de Merwede is ingeloopen Had zij voorby willen varen dan had zy aan stuurboordzijde moeten passeeren en alzoo had het ongeluk ook aan die zyde moeten plaats hebben De Merwede werd ongeveer in het midden van de achlerkajnit de Fialon getroffen terwyl de splinters van het bovendek hoog opvlogen Een wonder mag het dus geuoemd wordeu dat geen persoonlyke ongelukken zyn voorgevallen In een district van het Russische gouvernement Orel gaat men tegenwoordig op de tygerjacht Een tyger brak onlangs los uit een rondreizend beestenspeel By het dorp Butyrka viel het roofdier twee vrouwen en een elf jarïg meisje aan die in een moestuin werkten De tygV viel eerst op de oudste boerin aan wierp haar op den grond en beet haar een stuk vleesch uit de linkerzyde Toeu de andere boerin en het meisje de oude vrouw te hulp kwamen sprong by op het kind toe dat hy deeriyk Verwondde aan borst en rug De moeder die hem trachtte af te weren beethy een vinger af Bij de nadering van een troep boeren die te hulp snelden vluchtte do tyger het bosch in Maar eeu uur later kwam by weder in den omtrek van het dorp en verscheurde er eene vrouw die aan het hooien was Militairen maakten tezamen met de boeren jacht op den tyger maar zonder hem te dooden ofschoon men 20 schoten op hem loste ïbans zyn 40 man en twee officieren uit Orel op jacht gegaan in de hoop het gevaarlyk roofdier eindeiyk te dooden Kirail lie ontslagen veroordeelde nit Nieuw Caledonië is uu te Parys teruggekeerd Do ongelukkige man werd gblyk men weet 13 jaren geleden tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld wegens medeplichtigheid aan een moord Na verloop van drie jaren echter verklaarden zyne mede veroordeelden op wier getuigenis hy schuldig was verklaard dat hij volkomen onschuldig was aan de misdaad waarvoor hy werd gestraft maar het duurde door allerlei circuralocutie kantoor formaliteiteu nog tion jaren voor hij gratie verkreeg Dezer dagen kwam by te Marseille aan Do advocaat die hem verdedigd had zond hem 1 X francs om vau daar naar Parys te komen maar hy leed drie dagen te Marseille gebrek voor by dat geld in handen kreeg Verscbeidene menschen hebben belangstelling betoond in den armea man en er zal zeker wel het een on ander gedaan worden om hem schadeloos te stellen voor do onverdiende ellende Woensdag had in het vroegere Hötèl du Pasmge te Rotterdam eene vergsdering plaats van de afdeeling Zuid Holland van den Algemtenon Nederlandschen Politiebond De voorzitter de heer H C Th Cramer opende de vergadering die vry goed bezocht wa i en gaf nadat de secretaris de heerJ Aaltsz had medegedeeld dat do afdeeling tbatïa was geklommen tot 150 leden het woord aan het lid Engelse die een voorstel had ingediend om nog by eeno provinciale afdeeling te stich ten eene sectie afdeeling uit de provincie 4 50 4 67 6 01 6 11 6 20 5 56 6 03 6 10 6 17 0 26 1 44 4 MC ü O D A 11 60 1 1 46 1 55 2 02 8 09 3 16 12 08 13 40 3 48 Met kracht werd dit voorstel door verschillende leden bestreden op grond dat het tot versnippering van de provinciale afdeeling zou leiden en niet ten voordeele zoude strekken van den Bond die zich ten doel stelt ten Ie tbet aankweeken van kameraadschap en onderlinge samenwerkiog in het belang van de politie en vau het publiek eu ten 2e verheffing en verbetering van den maatschappe ken stand van den politie man Waar nu uit den Boud reeds provinciale afdeelingen zyn voortgekemen vrat men zich onwillekeurig af wat zou het gevolg zyn zoo men nu nog daaruit in bet leven riep eene seciie afdeelingc Na lange besprekingen van het voorstel werd door een der leden eene motie voorgesteld om over te gaan tot de or van den dag maar waarin aan het lid flw uitgewerkt voorytel tot oprichting vi i P sectieafdeeling had ingediend hulde werd bracht De e motie werd met groote meerderheid van stemmen aangenomen Vervolgens werd er beraadslaagd over de pensioneering der gemeen te politie io ZuidHolland Daarover ontstond een langdurig debat Vele leden zouden gitarne zien dat ook hunne traktementen werden verhoogd één onder de leden verklaardet dat hy meer dan 30jaren achtereenvolgens zyne beste krachten heeft gewijd aan zyn moeilijk ambt begonnen is op eene jaarwedde van 250 en het thans heeft gebracht tot ƒ 400 zoodat hy in dio 30 jaren eene verhooging heeft genoten van 150 En nu staat hy aan den avond van zyn leven vergrijsd in deu dienst der politie en wat zal er nu van hem worden wanneer hy het byltje er by moet nederieggen en niet meer io staat wordt geacht zyne betrekking naar behooren waar te nemonV Hij zal worden gepensioneerd O ja dat wel men zal een ond gedieude zoo maar uiet aan den dyk zetten Maar hoeveel pensioen zal hij krygen En toch herinnert hy zich uit de dagbladen hoe te Ridderkerk de veldwachter die eervol en onder dankbetuiging werd ontslagen goen toelage ontviug De lellen drongen er dan ook op aan dat alles door de afdeeliagen en in hot byzonder door den Bond in het werk zal worden gesteld om eene pensioenregeliug voor de gemeente ten plattenlande te verkrygen De voorzitter van den Bond de heer J W Tuinenburg ter vergadering aanwezig gaf daarna eenige raededeelingen omtrent den vooruitgang van den Bond en hoopte op den 20 September a s ala zoodanig een breedvoerig verslag te kunnen geven Hy uitte den weusch dat cwk die vergadering die weder gehout en zal worden in het Hotel du Passage te Rotterdam goed bezocht zal worden Een tooneelatuk zoo realistisch als het maar wezen kan zal eerstdaags naar men bericht in een schouwburg te New York worden opgevoerd Stewe Hrodie diezich vermaard maakte doov zyn sprong van de Brooklynbrug zal daar in een melodrama als acteur optreden enzyu sprong herhalen Voorts treden in dit stuk twee beruchte inbrekers op om in de rol van spitsboeven het publiek te vertoonen hoe men volgens de regelen der inbrekerskunst ecu brandkast openmaak Men schryft uit IMtterdam Een zeer eigenaardige qnaestie ia hier ontstaan Zoo lang de beer Ven ing Meinesz hier burgemeester was gold naar zyn overtuiging de leer dat de vei unning voor den verkoop van sterken drank in geen enkel geval van het eene perceel naar het andere kou worden overgebracht Meermalen heeft men door hem hunnen hooren beweren dat do vergunning aan den grond vastzat Kort na het optreden van onze tegenwoordigen burgemeester eu met hem van andere wethouders meende men dat men het getal vergunningen langzamerhaud tot het wettelyk maximum zou kunnen terugbrengen indien men de gelegenheid opende om voor één nieuwe inrichting vergunning te verleenen mits inplaats daarvan twee bestaande werden gesloten Er werden al dadelijk kasteleins gevonden 9 35 9 43 9 49 9 66 10 05 U 4S 9 37 9 60 r 10 10 10 r H 10 36 9 03 4 45 4 65 5 02 5 09 5 16 DA i 3 43 4 11 08 11 28 7 07 7 17 7 24 7 81 7 37 21 7 04 8 7 10 23 7 31 617 42 8 8 10 n u 6 55 16 4 42 5 4 48 6 6 09 43 5 30 6 8 30 05 9 30 9 45 35 10 03 die bereid waren een paar rergunuiagen san to koopon en die te sluiten ten einde te verkrijgen dat voor een nieuwe localiteit vergunning werd verleend Nn moge lietdoel van Bojg oo Weth theoretisch zeer goed klinken in do practp bevorderde het drankmisbruik Gesloten werden ateeda twee inrichtingen waar bjjna niets omging en geopend werd een nieuwe inrichtinij die naar de eischen des tgda ingericht al dadelijk veel bezoekers trok In den regel wordt in die ééne nieuwe dubbel zooveel sterke drank verkocht als in de gesloten twee te unen Deze nieuwe vergunningen waren steedsgegeven met medewerking van Ged Staten der provincie Op eens echter deelen Ged Staten in het jaarverslag vau bet provinciaal bestuur mede dat zij niet verder willen medewerken om verèuniiiug voor een nieuwe inrichting te verleenan als twee andere inrichtingen worden gesloten Deze veranderde zienswy e beeft zeer ernstige iiuaucieele gevolgen voor een aantal ingezetenen Zoover bekend is hebben minstens tien verschillende personen ieder twee vergunningen gekocht om er één nieuwe voor to krygen Zelfs zjjn de bewjjzen overgelegd dat de te sluiten inrichtingen nimmer weer zullen wordeu ingericht tot bier of koffiehuis Van de zjjde van het Dagelijksch lieituur heeft men toegezegd dat de uiouwe vergunning zöu worden verleend maar Gede puteerde Staten bigveu weigeren haar te geven Zij die de nieuwe vergunningen willen hebhen hebhen ïwee of méér duizend gulden uitgegeven en nu krjjgen zij niets Met beliingstelling ziet men den afloop dezer qnaestie te gemoet De Vliegende Hollander Men zal zich herinnereu dat zekere heer Gardner in het einde der maand Juni de reis heeft aanvaard van Sbelkarue Nieuw Schotland naar Amsterdam in een bootje van ih oet lang ca 54 voet breed en nog geen 2 voet diep Flying Dutchman genaamu Op 4 Juli werd he aangetroifen door het stoomschip Corona dat 7 Juli van Bremen te New Yoik is aangekomen op 42 NB en 63 WL De gezagvoerder Tha Mitchell van de SchiehaIliou een stoom schip dat te Amsterdam 7 dezer van Mobile is aangekomen rapporteert den ondernemendeii zeeman met zijn notendop den 2 5 i Juli te hebben aangetroflen op 41 34 NB en 52 32 WL alwaar het vaartuigje zich bevoml na een reis van 34 dagen De heer Gardner die een goede gezondheid genoot eu welgemoed was deelde mede dat h zeer slecht weder had ondervonden en gedurende 6 dagen bijgedraaid had moeten liggen alsook dat hjj eeu ongeluk had gehad met zijn voorraad petroleum die in brand was geraakt terwijl hij ezig was het zeil te reven en waardoor eeu deel van zyn uitrusting en proviand was verbrand Het nauhod van kapt Mitchell hem met zijn boot aan hoori te nemen werd beslist dooiGardner van de hand gewezen Hij beweerde all right te zijn en zijn bestemming wel to zullen bereiken ala hjj maar eerst de Newfoundtandsche banken gepasseerd was waar hij het meest vreesde ijs te zullen ontmoeten waartegen hjj zich niet voldoende beschermen kon Vertrouwende op de Voorzienigheid toond hjj des nachts peen licht Kapt Mitchell voorzag hem van eenig proviand en na het roer van het vaartuig dat gebroken was te hebben hersteld werd den koenen zeeman een verdergoede reij geweascht na van liem nog een brief te hebben ontvangen voor zijn vrouw die te Araaterdam woonachtig is methetveizoek om bjj een eventueel bezoek baar ooi niondeling te willen mededeelen dat haar echtgenoot gezond was en et niet aan twijfelde goed en wel thuis te zullen komen Haag sche brieven IV In mgn vorigea sprak ik U over den afloop der geraeenteraadflverkiezing Thans nu dtheretemmingen zjjn afgeloopen en de kruitdamp is opgetrokken blykt het dat Mr Li iman onze wethouder voor publieke werken de eenige is welke op het slagveld is gebleven De kiezers hebben daardoor geen kleine verwarring gesticht want wie zal hem vervangen V Grootendeels is dit het werk der liberale kieavereeniging die een 8 tal aftredende leden wilde elimineeren en het vooral op de wethoudera gemunt had Edoch die vlieger ia niet opgaan De beide andere wethouders die voor financiën en die van en burg stand zgn dadeiyk herkozen hun vervanging ware anders zoo moeilgk niet geweest Maar thans is Mr Lisman verw derd en niematid is instaat zyn werk over te nemen de bedoeling was dat de heer Conrad een uitnemend deskundige zgn zetel zou bezetten maar de kie ers hebben wel Lisman den bons gegeven maar Conrad niet gekozen schoon s Gravenhage niet dezen laataten voor de Kamer en de Prov Staten een groot succes behaald had Het eenige nieuwe lid door de liberalen in don Raadgobraoht ia de heer Eoiants maar hoe bekwaam ook deze deugt voor publieke werkeu niet Het resultaat der campagne was dna mager I voor onze kiesvereeniging de stichting van 1 Dr Zaayer het bestuur heeft dan ook gemeend I en corps zijn ontslag te moeten nemen daar I er ondet de liberalen zooveel oneenigheid en verwarring hearsclite bij deze verkiezing datvooreerst alle kans op succes is vervlogen I Men hoopt dat de heer Mouton de tegenwuor I dige weth voor onderwijs thans bereid zal I worden bevonden de portefeuille voor gemeeute I werken op zich te nemen deze ia een ijverige en krachtige persoonIgkheid en hield zich vro I ger ais gewoon Hd bjj voorkeur met bouwza I iten bezig Onderwys zou dan rechtens toekomen aan den heer Snoeck Hurgri die I tevens schoolopziener i Zoo ziet i u al I weder dat men bij raads vork lezingen vooral I waar het aftredende leden geldt vocHxichtïgmoet zijn Men loopt anders gevaar vorwar I ring te htichteu en vau Scylla in Charybdis I te vervallen I Het andere nieuwe lid is de 70 jarige oudminister Hartsen die het won door de cotu I binatie van alle minderheden met de anti I Eigonhnlp raannen op den overste De Bas I Die E H qnaestie vergiftigt zoo onae vèrkie I 1 zingen dat zelfs de Standaard er schande van I I sprak j De behandeling der kieswet in de Tweede I Kamer ia zoo ver gevorderd dat de minister I Tak vau Toortvliet aan het woord is geweest I Ongewone belangstelling ondervindt de Kamer I tegenwoordig van het publiek De publiek I tribune wordt tegen 11 uur als bestormd en I de luistergrage liefhebbers moeten op de tra I wachten en queue maken om op hun beuït te I wordeu biunengelaten als er door vertrek vai I verzadigde toehoorders een plekje ledig komt I Ook de gereserveerde tribune loopt vol en I enkele zomertoiletjes van dames geven nn eu I dan oen vroolyfeer aanzien aan die deftige I zaal Dat zijn zeker aspirant ktezeresseo wier I lof zoo bezongen ia door den heer Rutgers I van Rozenburg Men moge zeggen wut men I wil over dezan ougegöneerden debater maar I hrj weet althans do Aandacht te trekken het I geen niet kan gezegd worden van die 37 lu I die ons op hun meestal opgewaimden kost I vergastten Byna eeu vol jaar iang i hut I onderwerp besproken in alle dagbladen en tijd I schriften behandeld in kies vereen igingen e i I meetings en dan kqmen deze hoogmogende I heeron hof oude liedje weer eens uit ïille I toonaarden zingen üe voorzitter moet tusschen heide weV eens zee iek worden van al dat ge I zeur waarin zoo weinig spranken van vernuft gloren Meesiat lang nat men dien het best I op een vergietteat voor zou vader Staring zeggen I Om op dei minister terug te komen hy I heeft met overtuiging ïyu standpunt gehand I haafd Wel wil hy alle amendementen voora 1 die met vriendsohappelyke bedoeling tot hem I I komen nauwgezet overwegen maar i y moeten 1 I niet indruischeu tegen zijn huofdidee het I I kiesrecht voor allen dio in eigen onderjionc j I ea dat vau hun gezin voorzien Nu ditt was te ver jwachten De vraagis maar of deminister met zijn 1 negüfciefkenteekendiejieden on geen andere heeft I gevonden Daarover loopt de vraag en zooals I de zaken thans staan is er bij lange na nog I geen meerderheid te viuden yoor de formule I I Tak De heer Van Houten wa de eenige 1 die na de pauze onmiddellijk den minister be I I antwoordde al de anderen verlangden ty 1 I om over het gehoorde na te denken Het j I zou aardig geweest zyn lis de algemeeue I beraadslaging zoo op eens gesmoord wiye I geworden de Kamer begreep echter dat I zulk een verloop minstens een wonderlijke 1 I indruk in den lande maken zoo Daarom wor I I den morgen de sluizen der welsprekendheid Y I I weder heropend Men verwacht dat dit alge I meeiie debat in de volgende week zal afloo I pen en dat dan d inmiddels uitgebroede amen I dementen naar de afdeelingen zuUen wordon 1 I verzonden ter nadere overweging De kamer I I gaat dan na een paar kleine zaken afgedaa I I te hebbön uiteen tot de nieuwe zitting en in 1 I het laatst van Sept komt de verdere behan 1 I deling met de beslissing tegen half October 1 j Zoodoende heeft men tijd voor nader beraad 1 I en onderliijg overleg die broodnoodig zyn w j I men niet spoedig den heer Tak en de kieswet i I zien buitelen Te verwonderen is het niet I dat de radicalen en geavauceerden zich erge I ren nu zy zien dat de heer Van Houten zich I I aan het hoofd stelt dergenen welke wel kies I I recht voor wie in eigen onderhoud voorzien 1 I als begioael aanvaarden maar niet de negatieve I kenteekenen welke Tak heeft gekozen om die I I formnie tot practyk te maken De fiolen van I I hun toorn gieten zij nit over dezen ouden I leider hunner fractie wien zy reeds Ijotitelen I I met den naam van minister in partibus 1 I Voor heden genoeg politiek Het weer is I I te mooi om niet aan de pret te dfttt teu en I I pretmakers zijn wy Hagenaars in öHB hart I I Dat bewyst het bezoek aan den Dierentuin I I die een welgeslaagde feestweek achter den rug I heeft kermispret concerten kegelen enz De j I nieuwe directie verataat uitnemend de kunat het 1 I publiek te lokken en ondanks de concurrentie I I van het Philharmonisch orkest en de zee I ik noem die expres in de tweede plaats want i I een rechtgeaird Hagenaar gaat naar Schevenin f I gen om Manatiidt en niet om de zee ondanks 1 Bcheveningen is de Tuin weer een gelief koosde I uitspanningsplaats geworden En als nu het nieuwe gebouw geree4 ia waaraan men yverig werkt sta dan maar vast o Goldberg Wellicht wordt uw Kurhaus even melancholiek als de Dierentuin voor zyn verjongingskuur IntoBschen de yverige Directeur van het Zee bad nu ook geridderd dooreen gekroonden I badgast zet ook zyn beate beentje voor I Een derde viering van Pronk gepaard met de herdenking van koninginoBtverjaardag heeft weer tal van danslustigeu gelokt Het weder waa uiet zoo gunstig maar dit had het gemeen met de n eigenlijken feestdag van 2 Aug Althans des morgens Een paar duizend pleizier reizigers die uit hot Noorden waren ge j komen werden telenrgesteltj omdat de parade niet doorging gelukkig dat eeu zeldzaam scboone avond de illuminatie tot een tooversprookje maakte Aldus werd ook hier weder de deugd beloond eu zag het trouwe Groningsch en Friesch publiek toch de onaange naamhedeu van de reis vergoed Het is thans weer te warm om myn pseudoniem eer aan te doen Te warm ook voor het strand tbaiis wezenlyk de lauwe WesterBtranden van Da Costa want het Oostenwindje sterft weg achter het duin en wordt afgeweerd door het monumentale Kurhaus Alleen tegen den avond is het er verrukkelyk tegen zonaondergang met tinten en gloeiende kleuren waar hot Alpenglühen niet by haalt In de schemerdonker langs de zachtkabbelende ruischende golQea welk een genot Van de koeler dageu in het begin dezer maand heb Ik gebruik gemaakt om uiyu jongen een aanschouwelijke les in de Vadarlaudsche historie te geven Ik ben met hem naar Delft gewandeld en heb hem het gral van Den ï Zwyger de tombes van Tromp Piet Hein en den groeten Huig laten zien Daarna een bezoek aan de Historische zaal op het Prinaeohof gerestaureerd ter gedachtenis aan den 300 jaiigeii gedenkdag van dea dood des prinsen waar de kogels nog in de trap zitten Eon aardig uitstapjft dat ik Gouwenaars recoramaitdeer die de residentie meer bezocht hebben PKRTPvrETieus I PR OC3 E A 2Swd i I I I Feestelijkheden te Gouda by gelegenheid van I den verjaardag van H M Koningin WU bel mina op Donderdag 31 Augustus 1893 I Oes niorgené ten 6 unr Plechtige opening van den Feestdap I door eeu Koraal muzi k uit voer ing van hetr Stedelijk moziek corpf der dd Schutterij op I den omloop vjtn den toreo der Groote of St I Janskerk van 8 9 en van 11 12 uur ca I rillonbespeling 1 I Des namiddags 2 uti ORÖA EINDÏÏRFEEST j Op het tot fpest teirein ingerichte Exercitieveld I aan den Rotterdamachen Dyk met welwillende I medewerking van de Gym astiekVereonigingj Excelsiorf en vele andere Corporatiën I Het aantreden van de vereenigingen en der I schoolkinderen voor na te melden feestelyke I wandeling zal pla ta hebben in de Sociëteitj 0n8 Genoegen ten I uur I Geraeensebappelyk zal ten 2 uur van uit geI noemde sociëteit worden gewandeld langs I Kleiweg Turfmarkt lage Gouwe Markt om I Dubbele Buurt Haven Westzjjde en VeerI stal naar hot fee t terreln Muziekkorpsen en I fraaie vereeniginga banieren zullen den stoet I opluisteren I I Het feest zal bestaan iu 1 I a Kiuder feeslizang waaraan door c a 700 II schoolkinderen begeleid door de muziek der II dd Schutterij wordt deelgenomen Dirigent II de heer Joh G Arentz I I 6 Uitvoering van de Vereeniging Excel 1I sior onder leiding tan haren directeur den I i heer H Ouderkerk I I c Kinderaramementon en verraasingen een II en ander afgewisseld door muziek 1 I Het kinderleest wordt by ongunstig weder 1 I op denzelfden tyd gegeven in de lokalen der gemelde Sociëteit Oo8 Genoegen en bet j avondfeest op de Markt zoo mogelyk verdaagd I Des avonds van 7 878 I Muzielcuitvoering I in de fraai geïllumineerde muziektent op de Groote Markt te geven door de Goudsche Schutterykapel onder directie van dan heer I Toh G Arentz Van 9 10 uur Zangaltvoering in gemelde tont welwillend aangeboden door I de Zang vereeniging Apolloc met begeleiding I van het Goudsche Schuttery tnuziekkorps en I welwillende medewerking van een aantal bh I dilettanten mede onder directie van den heer I Joh O Arentz Tot besluit Ten 10 our GROOT SCHITTEREND VüüaWERK o de Groote Markt voor het Waaggebouw I vervaardigd en geleverd door de Kon Ned Pyrotechnische fabriek firma G J Ruisoh Utrecht vertegenwoordiger C Gall PyrotechnicuB te Rotterdam Zie voor het voorwerk het in de Dagbladen op te nemen Programma De toegang tot het feest terrein aan den Rotterdamschen dyk is voor iedei ingezetene dadelyk na aankomat van den stoet open gesteld mits voorzien vau eene to ngsknart gratig verkryghaar zoolang de voorraad strekt by ieder lid der feestcommissie De Ingezetenen worden baleefd uitgenoodigd om door het uiUteken der vlaggen en het dragen van oranje allerwege een recht vrooUjken feestelijken aanblih te willm venehaffen en tevem on tn het belang der goede orde bij voormelde gemeenechappelijke feestelijie wandeling naar net feestterrein niet met den atoet te willen medeloopen Ï E FEESTCOMMISSIE BultenlandSch Overziclit Het Homorule oiitwerp werd Maandag in zynen gewyzigdeu vorm herdrukt door het Lagerhuis weder in behandeling genomen Een aantal nieuwe bepalingen of amendementen door veraoheideue leden der oppositie ter tafel gelegd werden óf door deu voorzitter out of order verklaard bi na eenige dn euasje verworpen De bill bleef dna zooals zy was De onthullingen yan den heer Dupas hebben te Parys een diepen indruk gemaakt De Figaro c deelt mede dat de heer Dupuy met zyn aiubtgenooten Develie en Peytral en met do heeren Saineère en Fournier een onderhoud had om te btisprekeu of Dupaauiet kou worden vervolgd wegens het openbaar maken van beroepsgeheimen In atryd met den wensch van den heer Dupuy zou men echter besloten hebben een middenweg in te staan Men zou de brochure laten verschyneu en dai door een agentschap ee h nota laten verspreiden waarin gezegd wordt dnt het tegonw9ordige miniat6rie met de zaak niets te maken heeft De iubeslagnepiing van de brochure scheen nutteloos nu de Figaro reeds de hoofdzaken had bekend gemaakt De heer Ribot heeft aan do Agence Havas medegedeeld dat de brochure voor zoover hom betrof volkomen onwaar Waa Hij verklaart vetdor driti hy gedurende den tyd toen hy m ister preaident en minister van buitenlandsche zaken waa dus van 8 D c tot 20 Januari by den heer Loubet minister van biunenlandache zaken steeds er op heeft ftahgedrongen krachtige maatregelen te ue nen ter arrestatie van Arton Tevena deelt de heer Kibot mede dat hy toen hij do poiftofouiUe van biunenlandache zaken aanvaardde de heeren Loze Soinoury de noodige instructies had gegeven De inspecteur Soudaia w i d dikwyis be ai t met opdrachten in het buitenland Hy kreeg last onmiddellijk naar Boekarest waar Arton zich moest bevinden te vertrekken Hem werd toegevoegd de heej Dupas daar de directeur der Süret S meende dat het noodig v as een zyner agenten mede te zenden om de identiteit van den vervolgde t kunuen vaatfitelleu De correapondentie der beidepolitie beambten met de prefectuur van politie en de Sücreti générale werd door den hoer Ribot aan de commissie van enquête overgelegd Als de heer Dupas zegt de heer Ribot het vertrouwen van zijn chefs heeft geschonden verdient hy ook goen geloofwaardigheid als hy hen beschuldigt Hy zou hebbon gelogen in de rapporten asth de Süretó générale enhyzou thans weer liegen De heer Goron ontving van don ministerpresident nauwkeurige instruction Hjj zond z n beste agenten nit en vertrok zelf naar Londen Toen de heer Ribot als rainiater aftrad deelde hy zyn opvolger mede welke pogingen waren in het werk gesteld en overhandigde hy dezen het dossier dat aan de comhiiaaie van enquête moest worden overgelegd De Figaro merkt hierhy op dat in een zaak als deze een tegenspruak onvoldoende ia De hee Dupas ambtent ar van hot i inisterie van binnenland che zaken heeft de meest eruatige beschuldigingen openbaar gemaakt en verklaard dat zyn chef deminister het Parlement heeft bedrogen Als deze bewering oniüist ia moet Dupaa gerechtelyk worden jérrolgd Ongelukkig echter heeft hy naar hy zegt bewyzen o a een te Venetië genomen photographie van Arton en den heer W welke elke ontkenning onmogelyk maken Volgens een Dalzieltelegram heeft de oudminister bourgeois aan de Figaro éen achryven gezon4én dat hedenochtend openbaargemaakt zon worden waarin hy zegt nimmeriemand te hebben gemachtigd om met Artonte onderhandelen ngoit direct of indirectbetrokken te zyn geweest by eenige onderhandeling en niets te hebben geweten van debedoelde feiten De vei4 lydende overeenstemming by de Duitsche gedelegeerden op de Fi ankforterconferentie waarvan een telegram gewaagt boteekent natuurlyk dat Miquel gesproken heeft en de andere heerenjaen araen hebben geknikt Voor de Pruisiwhe plannen moet Stimmnug worden gemaakt eu de Norddeubsche en de Köluischec doen daarvoor haar beat Eerst