Goudsche Courant, zaterdag 12 augustus 1893

32ste Jaargang Zaterdag 13 Augustus 1803 Reeuwljk OKBOKEK Johannes Adrisnat oadsra W Smit i en A ZuiHam Pieler oudurs J J Heij en J Snel Beurs van Amslerdam No 6181 m mm msum NieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken 9 AUGUSTUS NïDiRiAND Cort Ned W S 2 dito dito dito 8 dito diu dilo 31 1 HmoAE OU Ooudl 1881 88 4 ITIUI Insehruving 1862 81 5 OosTlNE Obl in papier 1868 5 dilo in zilver 1868 6 FoitdAi Oblig met tiekel 3 dito dito 3 Rusland Obl Oost 2e Serie 6 dito Oeoons 1880 4 dito bgBolhs 1889 4 dito bij Hope 1889 00 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 8piS Perpel sobuld 1881 4 TVHIIEU Gepr Conv leen 1890 4 Geo leeuing serie D f eo leeoin serie O ZdidAfe Rep Heo v obl 1892 6 Mbïico Obl Buit Soh 1890 6 Venezuela Obl 4 onbap 1881 Ahsteedax Obligatieo 1861 3 i BoTTEEDAH Stud leoo 1886 31 1 Neb N Afr Hardelev aand Arendsb Tab Mu CertiAealen DeliMsatsebappij dito Arnh Hypothoekb pandbr 4 Cull M j der VorstunI aand Gr Hypolheekb paudbr 4 Hederlandsohe bank aand Ned UandelmaaUob dito N W k Pac Hyp b pandbr 6 Roti Hypotheekb pandbr 4 Ulr Hypotheekb dito 4 OüsTENE Oost Hong bank aand RosL Hypotheekbank pandb 4Vb Aheeika Ëquil hypoth pandb 5 Maiw L i Fr Lien cert 6 Neu Uoll IJ Spoorw M i aandMij tot Sipl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 tlito dito dito 1891 dito 5 Italië Spoorwl 1887 89 A Gobl 3 Zuid Ital Spwmg A H obl 3 Polen Warschau Weenon aand 4RusL Gr HusB Spw Mij aand 5 Baltisobe dito uand Fastowa dito aanil 5 Iwang Dombr dito nand 6 Kflrsk Ch Azow Sp kap aand 6 ïioaowo Sewast Sp Mij oblig 6Orel Vitebsk dito oblig 6 ZeldWett dito aand 5 dilo dito oblig 4 Amekiea Cent Pac Sp Mg obl 6 Ohio North W pr O V aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Rio Gr Spm eert v a lllinoia Oeolral obl in goud 4 Louisv Nashville Cert v aand Melioo N Spw Mg Ie hyp o 6 MiBB Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario St WoBt aand dito Penns Oblo oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in f oud 6 81 Paul Minu St Manit obl 7 Uil Pac Hoofdlijn ohlig 6 dito dito Line Cal Ie hyp O 5 Canada Can South Cert v aand Ven o Rallw Nav Ie h d e O Amsterd Omnibus Mij aand RottonI TramwegMaats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 3 Belou Stad Antwerpen 1887 S a Stad BruBBal 1886 2 HONO Tbeisi Rcgullr Gesellsch 4 OosTBNR Stnatsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Bez Hyp Spobl eert 6 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels é 50 Centen iedere regel meer 10 CeiÉÉen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen D prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÊN genoemd blad zegt dat het volstrekt niet om een matelooi belastingvermeerdering te doen is maar alleen om middelen te vinden tot dekking van onbetwist noodzakelgke uitgaven en om stabiliteit te brengen in de ftoancieele verhouding tosschen bet Rjjk en de Staten eindelyk om tot een geleidelyke amortidatie der Ryk schulden te geraken Cfehcel iu denzelfden traot sprak de iKöluische daarbg vooral nadruk legende op de noodzakelgkheid om de fiuancieele beitrekkingen tusschen het R k en de enkele Staten op vasieren grondslag te bouwep Voor de staatibuishoudingen toch is het een allerverderfelpste toestand dat men by de raming van inkomsten en uitgaven nooit weet of men voor dat jaar kostganger of kostgever c van bet ryk zal zyn Daarom zou eens vooral bepaald worden dat het Ryk 40 millioen s JMrs zal afstaan aan de Staten Voegt men daarby nn 60 millioen voor de militaire uitgaven en 20 mtlioen als het minimum dat t or aflossing bestemd zou moeten worden 1 pOt der schnld van twee milliarden dan is er zegt de Kealschet millioen aan nieuwe betastingen noodig Maar de groote vraag is nu hoe die te vinden en de vindingryke Eenlsche moet zelf erkennen dat zg eig nlp niet weet wat het Riik nog belasten kan Grondsl der Pruisische belastiaghervorming is dat de gemeenten de Reulsteuern krygen de Staten de directe belastingen en bet Rijk de indirecte Nu zgn er op t gebied der indirecte belastingen al niet veel bronnen meer te vioden waaruit het Rgk niet beeft geput Het KeulsQhe blad noemt nog wel een heele reeks van nieuwe of voor verhooging vatbare betastingen en wel de bAursbelaating een fabricagerecht op tabftk den wgnaccyns het quitantiezegel de Wehrsteuer en een advertentiezege maar wacht zich wel een van deze middeltjes mh te prgzen of ook maar er eenige verwachtingen op te bouwen Over dit belangrykste pnnt zwygt de Norddeutsche die de menschen maar zoekt germt te stellen met de verzekering dat het niet om een mateloozet beüutingverhooging te doen is Nu 120 millioen is in elk g$val voor het iwaarbelaate Duitschland geen kleinigheid en aan de verblydende overeenstemming der heeren Ministers zal wel geen vei hlydende overeenkomst der belastingschuldigen beantwoorden Vry algemeen gelooft men dat een fabricagerecht op tabak in elk geval in de bedoeling ligt en van sommige Bijden wordt verzekerd dateen lucifersbela ting en een RykRbebryfsbetasting mede overwogen worién Men lacht wel eens over specialiteiten Maar gezond verstand vermag niet veel als het niet geleid wordt door speciale kennis De Vereenigde Staten zijn op hetoogenblik een heel eind in de modder gezakt omdat men aldaar lichtzinnig en oppervlakkig en enkel aan tijdelgk succes bij de stembus denkend den raad en d waarschuwingen van fiuanciè ele B specialiteiten c in den wind benit geslagen jSen meerderheid van stemmen heeft de almacht in een democratie maar meerderheid van stemmen kan geen schip besturen in den storm en kan geen vraagstuk over geld en the standard oi valuec oplossen Het was dom hiervan een staatkundige quaestie te maken die bg de stembus beslist werd Want hierdoor Igdt de geheele bevolking en in de eerste plaats de handwerkmiin thans Hei denkbeeld dat een goedkoope zilveren dollar goed voor den armen man was is nu onjuist bevonden Zoowel voor den arme als Toor den rgke is het beste soort geld dat bestaat het b te En uu moet de onzinnige Sherman wet ingetrokken worden President Cleveland s boodschap handelt bynii uitsluitend over deze financieele quaestie De wei van Sherman volgens welke de staat groote hoeveelheden zilver kocht metgeeu ander doet dan het uit den weg te ruimen heeft den geheelen toestond van handel en bankierswezen in de war gemaakt en diepe wonden toegebracht Hei is ereuwel nc niet zeker of het congres dit doen zal WeUicht zal een Bchiltking met de zilverkoningen worden getroffen die voorloopig voor de ïilveraankoopen in de plaats treedt Wat het Mo Kinleytariei betreft een belangryke wijziging daarvan is ook thans nog niet te verwachten Amerika al nu de poging om een ioternationale regeling te verkrygen op Engeland s verzet is afgestuit trachten zelf den toesiaud te regelent Dit belang zeide de president ga t vói5r alles vóór de hervorming der invoerrechten al heeft dit vraagstuk lïiets van ign bgzonder belang verloren c Daarom raadde de heer Cleveland het congres aan de Shermatiwet in te te trekken Aan dei markt is het vertrouwen eB vastheid ontnomen en handelacrississen zyn gevolgd De goji dreserve der schatkist is verminderd te gl de reserve van andere landen toenam cTosschen 1 Juli 1890 en 15 Juli 1893 Reide de president is het gemunt en het ongemunt goud in de schatkist met 132 millioen dollars verminderd terwgl het gemdnt enon n unt zilvar vermeerderd is met 147 millioen m Als dat zoo bleef zou men al de obligatiën der Republiek moeten betalen in ailver dat zoozeer gedeprecieerd is Amerika zon dan z n plaats onder de natiSn ran den eersien rang verliezen De stryd in bet congres heet The Silver Fight En bg de afloop van dit zilvergevecht hebben de handelaars en ngveren van Europa het grootste belang INGEZONDEN Goada 10 Aug 93 Oeachte Redactie f B toeval kwam me de Standaard t van 8 Aug j l onder de oogen met het bewuste stukje kGoadsch liberaal c waarop U reeds een paar kantteekeningen hebt gemaakt Veroorloof my s v p er nog het volgende bg te voegen Ik lees in bedoeld stuk het volgende dat zeker alle tegenstanders van den heer Grootendorst zullen onderschryveu Meu heeft dan ook alle zeilen bggezetom zulk een uieuwen dwabskuksb en onrdststoKBR buiten het raadscoltege te houden Ja daarom was bet te doen en danrom geloof ik dat de heer G goed zal doen zich nimmer meer een candidatuur voor den raad te laten welgevallen t Is eeu home novudc vertelt men n b neen dat weten alle Gouwenaars beter Hg is thans radicaal heet bet verder dat wist men nog niet want hg is zoo van alles geweest geen wonder dat hg nu zgn heil zoekt by eenu richting die in den t atsten tgd meer van zicb doet spreken Ik zie hem nog eens officier by het Heilsleger worden en me dunkt hy zou met zijn formidabele stem er verscheidene dwiagen op het zondaarsbankje plaats te nemen Sehrgver dezes heeft den heer Dercksen gestemd omdat hij ook gaarne de minderheden in den raad vertegenwoordigd ziet maar hoe dat raadslid mei een man als de heer G kan medegaan is hem totaal een raadsel t Heeft veel weg van een kiezentrekker op de Markt die er dikwgls een individu op nahoudt om wat lawaai te schoppen De heer D is op dieu avond vóór de berkiezing velen erg tegengevallen en of hy zoo veel stemmen gekregen zon hebben als hy voorde verkiezing even boud had gesprolten betwgfelen we zeer Toon door uwe daden gedurende den tgd uwer zitting dat al uw uitingen en verdachtmakingen geen raarktgesrhreeuw zyn anders wordt uw mandaat daarvan houd ik me overtuigd nimmer hernieuwd Kom op voor het beginsel dat in later tgd uw deel schyat geworden te zyn en zelfs de politieke tinnegietersc en de luitjes der coteriec zullen dat waardeeren maar neem van den heer G niet dat schelden eu razen over daarvoor hebben we U altyd te hoog geschat Waarheden al zgn het harde op den joisteii tyil en vooral op een geschikte plaats gedebiteerd zullen U niet in de achting der Goudsche lui doen dalen De grap van die advertentie daar snapt de inzender in de St niets van geloof ik Zoo n persiflage als de inz bedoelt zou allerzoaii zyn EEN DER 132 HA R TBERICHTEN Qoada o Aug 19BS WaarschiJDlyk teDKevolgo tiet bizondar mooie oogstweer verkaerduD graoea hoden in zeer lustelooze temiuing oa waren niet dao tot tagfe prijzen te vprICDopen Tarwe Zoeuwaohe 6 76 è ƒ 1 Mindere e 60 i ƒ e JO Atwijliende 5 50 1 6 Polder 8 IÜ 4 6 60 Rogge Nieuwe Zeeuwaohe ƒ 6 jk 6 60 Builenlandsobe por 70 li ƒ 4 50 i 4 70 Oeral Nieuwe winter ƒ 4 25 i 4 70 Jarige Clievalier 5 50 i 6 80 Haver per hooi 4 40 l 4 80 por 100 küo BÏ5 9 76 Hennepzaad Inlandieh 11 50 BuitenlandBoh a ƒ Kanarieuad 11 a 13 Erwlen niet kokende l BuitenUudaobe per 80 Kilo ü Boouen Paardenbooneu a Duivenboonon ƒ i Koolzaad 8 k f 8 76 Mals per 100 KG Bonte Amorikaaniohe f 6 f 6 30 Cinquantiue ƒ 6 iO ü 6 50 Vehmaiikt Melkvee weinig aanvoer Vette varkent redel aanvoer bandel vlug SI k 83 et per balf KS Biggen voor Engeland redel aanvoer bandel vrij wel 19 ü 20 ot per half KQ Magere Biggen goede aanvoer bandol gewoon ƒ 0 80 a ƒ 1 70 por week Vette aohapen goede aanvoer handel flaauw 14 i 90 Weilammeren redel aanvoer handel flaauw 4 i ƒ 10 Nnobttire kalveren radel aanvoer bandel gewoon ƒ 4 f 8 Oraakalvereii redel aanvoer Handel vllig 16 a SO Fokkalveron ii A Aangevoerd 101 partijen kaaa Handel vrij jfel Ie fual Uk f 8 2e qual 83 i 8 Zwaardere f 30 a f Noord Hollaudaohe ƒ 14 è 86 Boter gewone aanvoer handel redelyk üoeboler f M k f 1 40 per kilo Weibotër 1 10 k 1 80 per kilo B u r K e r 1 U k Stand OEBOEEN 8 Auguatui Dirkje Cornelia Ouder J Woerlee en A van den Berg Helena Maobtelina Janneke ouders A J Versebut en J Roepera Margaretba ouders J Verburg en M de Brojjn Blizabetb ouders I P Oobil en A Nagtegaal 9 Pietor onder P Oudijk en A Idenburg Piotor ouder P in t Hout en H Ie Kooter Margaretba Adritna ouders J Rietveld en H Klein OVBHLKÜRN 7 Aug L C Oveneo m 8 W Boon Sm A Steenwinkel 3 j 9 m OKHUWO 9 Aug V de de Busaohere tn 8 Heg D Soholhm en i M Morie Vor kra 83 97 101 93 82 77 77 21 l Vi 68 98V 93 7 lOO l 6 861 22 104 66 36 8 98 99 99 y 670 590 100 76 101 19 138 100 101 101 138 96 100 36 91 Vb Sl VlB 164 118 101 5l 64 117 i 122 66 64 1b 97 120 100 102 70 90 103 136 131 1 100 58 88 17 11 loav 83 100 104 68 46 8 184 160 106 106 100 100 116 lU 81 108 Islotkoers 83 97 101 82 777 77 SI D ondeigeteekenden betoigen bg draea hnnnoD hartelgken dank aan Heeren Uiractennn der SteariDe KaarEentabriek Oouda te Gouda voor het CADEAU hen geaohojiken by gelegenheid dat Eg SS Jaren aan genoemde fabriek werkuum waren op fl AUGUSTUSjl A LENS P BBUIKMAN P ZORG I JONGEEHELD Een J0NUMËN8CH vraagt te üoada voor eenige maanden van het jaar sosi u iNworas by Nett Lieden 100 Brieven met opgave van Conditiën onder Lett E H by den Boekhandelaar J J KRIJNE te Anuterdam Maison Pinksen 76 HEERENGBAOHT507 b d VUZEL8TEAAT Uitstekende gelegenheid voor QBZELac HA PP EU om biliyk en flegelijk te dineeren Menu s worden op aanvrage gaarne gratis en franco verzonden Een ware Schat voor de ongelukkige slachtofiers der Zelfbevlekking Onanie en gehe rae uitspattingen is het beroemde werk 91 Z Dr Retau s FXFBli W ltli G 51 54 122 102 71 90 Hollandsche nitgare met 27 afb Prys 2 galden Ieder die aan de versclirikkelyke ge olgeu vau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlps dnizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVcrlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook iu postzegels en in eiken boekhandel in Holland FBANSCHE STOOMVEEVERU lO s 677 16 ll Clieiiiiscbc eo Zwitsersehe WasselieriJ Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen II Oppenlieimer Hotterdain 67 Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Dame8kleed ug8tukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Oarnitoren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren eni Alle goederen kannen in elkander big ven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen knnnen in 4 dagen afgeleverd worden 100 116 AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 HeD wordt verzocht op t MERK te letteu UIT HBT MaGAZUN VAN M ftAVENSWAAY ZONEN 45 Jiirige Echtvereeniging VAN C 8 DE VOOIJS EN M VONK Bmne danKban KUmdochter Anthonia voor den Haar Omida II Angostua 1893 QORINOHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van uz tme 1 een hal en een Ned om met vermelding van Nommer en rPrys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepofneerd Zich tot de uitvoering va geeerde orders aanbevelende J BREEBAAHT LZ EENIG DEPOT der Haagsche Beschuit ran den Heer J K SOMMER Allen die nog wenschen deel te nemen en zg die sich aangesloten hebben tot het honden éener BBBSWACH T IE PAABD op 31 Augustus a a worden ni enoodigd ter definitieve sluiting der lyst van dtolnemers tot het houden eener BIJEENKOMST op a s ZOHDAQ AVOITD te 7 uren op de Bovenzaal van het CafS cHet Schiakboxi bg den heer A DAM Kleiweg Het voorloopig Beatnur 1 P VAM Dia POL Goizda Soelpendrak vu A BaimuNk Zoo 1 N BOTa BINNENLAND GOUDA 11 Augustus 1893 Onze vroegere stadgenoot de heer M A A de Bock te Rotterdam slaagde gisteren voor het Hoogdnitsch acte L O De van ouds bekende kinderkermis in Ons Genoegen handhaafde ook gisteren weerbare reputatie t Is voor die kleinen en laten we maar eerlijk zgu ook voor verscheidene grooten zoo a aardige napret Indezaaleenacrobatengeaelschap en prachtige dissolving views door onzen stadgenoot den heer H C van Staveren zeer verdienstelgk vertoond terwgl er later zeer veel animo by het jonge volkje bestond om eens lustig rond te draaien In den tuin alles bgeen wat op een fatsoenlgke kermis zoo al gevonden wordt Een draaimolen schiettent lachspiegel somnabule poffertjes en wafelenbakkerg en lal van groote en kleine kramen stalletjes krachtmeters weegtoestellen enz enz Bgna allen maakten goede zaken en de orde werd voor zoover ons bekend is gQe i enkele maal verstoord Woensdagavond bad een schippersknecht op de scheepswerf van den heer A Vugk Ie Kapells a d IJssel het ongeluk in het ruim te vallen waardoor hg zoo zwaar aan den riiggegraat werd verwond dat hg heden ochtend naar bet ziekenhuis te Rotterdam moest worden vervoerd zgu toestand is bedenkelgk Gisteren is door trein 3199 onder Harmeien bg blok 3 een wagen en paard aangereden het paard is gedood Verdere ongelukken hadden niet plaats G de B 20 jaar te s Gravenhage is verdacht zich in het vorige jaar te hebben schnldig gemaakt aan diefstal van boekdrukkersfonruituren te s Gravenhage bg eene firma waar hij toen werkte De commissaris van politie in de Ie afdeeling te s Gravephage vraagt zgu opsporing eu opzending In een te Rotterdam gehouden vergadering der afd van het Ned Werkliedenverbond werd luide geklaagd dat aan de fabriek te Fejenoord de Ned Stoomboot Maaischappg werklieden die 60 tot 30 jaren aan de fabriek werkzaam waren aan den dgk werden gezet zonder eenig pensioen oi ondersteuning en dat niettegenstaande er een ziekenfonds bestaat FEMJILLETOSM G B XJISZ Jfaar M BoogduiUek XXV M i 1m wab dadolijk bereid om den baron te vergezflllOD Zij drukte hrm liartelijlc de band n gedachten wa ik reeds op weg om MariaLoaice op te Eoeken en haar over den laiter te trooaten wslke sleobta door de doortrapate booaheid kon worden verzonnea Zijn doffe blik rerhelderdo belooft gy in MariaLouiteP Ala ia rayiwlf Ën Efllfs al was nij ia haar Terlatenbeid ea eenuamheid op dwaalwegon geraakt dan nog zoa niet x i maar ik daarvan schuld dragen Dit bewustzijn ia het venchrikkelijkate van at het leed dat i t in de UaUte dagen l eb doorleefd Ik heb niet bet recht aanspraak te kunnen mekea op de trouw van mijn ecbtgenoote ik sta aan den afgrond waarin het liefste wat ik beut ii verdwenen met het Toraohrikkelijke bewusts n Qjj hebt het er zelf ingestort Mü heeft de wereld te richten niet haur Fidea heldere oogeu zagen hem met oen wonderlijk gemengde uitdrukking tsq ernst en zachtheid aan ylk herianer mij wat gij eenigen tijd geleden gezegd hebt Hat huwelijk noemdet gjj een hazardspel de rrottw waa de in bet blinde getrokken kaart van bot ipt Uuto of aohoppearrouv kroia of munt wie waarin door de werklieden i pCt van hun loon moet worden bijgedragen De SraedeTereeoiging St Eloy heeft deze zaak ter hand genomen Mocht het ooodig blyken dan zal ook du afdeeling pogingen aanwenden in dien toestand verbetering te brengen Gisteren avond had te Amsterdam eene vrouw het ongeluk in de Spiegelgracht te vallen Dadelp sprongen haar een matroos en een venter achterna Zg zonden alle drie verdronken zijn aU zich daarop nog niet twee andere personen te water hadden bleven van wie de eene een houten been had die de drenkelingen op bet droge brachten Te Eist Betuwe kreeg gisterenavond de vrouw van den koetsier R woord en wissel ing met den 63 jarigen buurman K Toen haar man dit vernam ontstak hy dermate in toorn dat hg gewapend met eene meitvork zich naar de woning van K begaf en dezen met genoemd wapen dusdanig verwondde dat heelkundige hulp moest wofden ingeroepen Van een en ander is proces erh al 0 emaakt De 18 jarige ö werkzaam in de Bierbron werg der Paters trappisten te Tilbui had heden het ongeluk bg het weipen van een drijfriem over een as gegrepen en rondgeslingerd te worden Ken arm eB ea èMa werden op twee plaatsen gebroken en even na zgae opneming in het Ziekenhuis overleed hg aan de bekomen verwondingen Od de Tentoonstelling te Chicago zgn thans een aantal electriache rgtuigen ter beschikking van het publiek gesteld Deze rgtuigen hebben twee zitplaatsen behalve die van denbestnnrder zg zgn voorzien van een electrischen motor van een halven paardekracht welke geplaatst is onder den bok en eene snelheid van 5 K M per uur kan ontwikkelen Door de vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Utrecht wordt eene Internationale tentoonstelling uitgeschreven tot bevprdering der fotografie Zg stelt zich voor die te houden van 1 19 October 1893 iu het p urk Tivoli te Utrecht Volgens het programma worden vak fotografen en amateur fotografen in verschillende afdeelingen toegelaten tegen betaling van 2 gld voor eiken vierkanten M wandvlakte om de foto s te plaatsen Inzendingen moeten vó6r 27 Sept geschieden Inlichtingen worden zal het van te voron zeggen Nu is het oogenblik gekopaen waarop gij zult kuuuen zien welke kaart het ia die nog omgekeerd op tatel ligt en evenals op zulk een oogenblik al de hartstocht van don speler oj twaakt en hij alle foUaringen van hoop en vrees doormaakt zoo koopt ook gij de beslissing van het hazardspel met die koortsachtige opwinding die het bartebloed eischt Zulk een oogenblik ik telkens een crisis in het leven geve de Almachtige God 4 t het u tot geluk en zegen moge strekken 1 Krampachtig ou Bpan4e bij hare kroohllge hand ffik heb geen vertrouwen meer in het geluk daarom geef ik het in uwe hand om de laatato troef uit te spelen Toen baron von NenndersoheidLbaar den arm bood om haar de breede marmeren trap vaa villa Hazard op te leiden kwam een knecht bem zeer haastig tegemoet Hedea ontvangt mevrouw geep bezoek en laat zich tnet vriendelijke groeten verotitschtIld gen J Dank je ïrans dit bevel is sleohu voor rrvemden Ik word door mövrouw de barones verwaobt ideB knikte vriendelijk en ging kalm verder Olivier waa inmerkbaar ieU 90b tergeblo ven de blik der hofdame dwong hem aan haar zqde voort te gaan Oi den gang vóór MarifS Louizo s kamer stond madame Verdan bleek en riohtb ar ontdaan l wenkte afwijzend met de hand Onmogelijk freule mevratfW ontvangt niet Zij zal mij en haar echtgenoot toch wel onl vangen P Met den besten vil het is onmogel k 1 Op dit oogenblik voor nieta ter wereld I Ik moet haar qirekm nudam Verdan en sal verder door den secretaris der regel ingacom löissie de hr Gonst W örolman te Utrecht rerstrekt Op een dorp in Zuid Holland besloten de dominé en twee boeren zgner gemeente alle drie mannen in bonis om een belangrgke hoeveelheid vlas te koopen en dat dan in den winter door de minder bevoorrechte gemeenteleden te laten bewerken Zoo gezegd zoo gedaan het vlas werd voor gezamenlijke rekening aangekocht Maar de prgzen van het vlas begonnen ineens buitengewoon te stggen Jaap keek Maarten en Maarten keek Jaap bedenkelgk aan Kunnen we het op die manier houden c Neen we mogen het niet houden c En zonder den dominé iets te zeggen verkoopen se het vlas en brengen hem die meer philanthroop dan koopman was zgn rechtmatig aandeel in de winst De natuur ging bij de boeren boven de leer Van de bij de Belgische spoorwegen bg wgze van proef ingevoerde kaartjes voor 14 dagen ia een zoo drnk gebruik gemaakt dat de BelIgische minister van verkeer besloten heeft ook kaartiies in te stellen die voor den tgd van 8 dagen geldig zgn Een weinig lastig is de bepaling dat de houder een onopgeplakt jwrtret bg zich moet hebben De nieuwe prefect van politie te Pargslaat alle politieagenten vier uren daags theoretisch onderricht geven ornr de houding tegenover het publiek Het onderwge wordt gegeven door een onderbrigadier onder toezicht van een officier en er wordt bovenal nadruk gelegd op het betrachten van de uiterste beleefdheid en het nalaten van ruwheid Verder wordt hun verklaard hoe zg in bgzondere gevallen hebben op te treden en welke maatregelen zg hebben te nemen om zooveel mngelgk botsingen met het publiek te voorkomen Zondag wordt te Chinoa het standbeeld van Jeanne d Arc onthuld De Czaar heeft zeer strenge maatregelen bevolen tegen het duel Een duellist dieigo tegenpartg doodt zal 6 jaar gevangenisstraf krggen die zgn tegenstander wondt 3 jaar Ieder die een doel uitlokt zal worden gestraft met een gevangenisstraf van 6 weken tot 3 maanden en een boete van 100 roebels terwijl ook de getuigen znllen worden gestraft De flessohentrekkcr te Londen hebbeu zegt alle verantwoording op mij nemen Freule von Speyern maakte snel de dear open en trad haastig binnen de oude vrouw volgde haar met eon werkelijk wanhopenden kreet van schrik en omklemde den arm der hofdame By don eeuwigen hemel gg moogt nu uiet in het boudoir gaan Ik heb gezworen de deur to zulten ibewaken er gebeurt een ongeluk ftaule Olivier waa met haastige sobreden vooruit gestormd door de beide aangroniende salons heen en nu kwam bij terug Zgu gezicht was wit als vaa oen doode Ik hoor stcimwen in de kamer van mijn vrouw madame Verdan ia zjj niet alleen F Een rillinx i vloog door de leden der kamenier Zg kon niet sproken wrong de handen en knikte zionder iets ta zeggen yWiö F Zyn stem klonk heeaoh en vreemd ffOraSf Ooaock sloohta verzekerde de kamenier verjgoelgkend Ben duffe zuoht Du hooge gestalte van Olivier waggelde eon oogenblik alsof liijt neer zou vallen Daarop trad hij op Fides toe yKom laat ODs omkóerenl mompelde ïig tusschen do tanden Vaslberadeu richtte zij kot hoofd op eo vatto zyn baud mot eun ijicren greep Ik liou slechts een vriendin van Maria Jjouifce 1 ftaisterde zij torwyl i j hem terzydo trok m tooU zou ik mijn hand voor baar in bot vuur steken Gg cohier z t dogene die haar het anst bestaat on will g j de vonk in het kruit wurpen eu aan hakr trouw on oprechtheid twgfeleo God zy geloofd dat Goaaok hier is Na ia bet niet langer vrye wii A gij my volgt maar uw plicht Komt gy f aJs gedwongen door de uitdrukking van hwr het Berliner Tageblattc weder een nieuw middel bedacht om kooplieden op het vaste land op t lichten Zg hebben een firma opgericht onder don naam The Manufacturen A llianz General depot c hoofd M Kaufmann Londen Wall 43 die namens zeer goed bekende Engelsche firma s bestellingen doet en daarbg verzoekt de goederen en vrachtbrieven tot besparing van kosten van vervoer aan haar te zenden Geld is natnnrlijk van de firma niet te krggen De cholera heerscht thans in Ëoropa vooral in Italië te Napels in Franhrgk te Montpellier en te Marseille en te Rusland te Moscou in Podolie Orel Fuld en Eberson terwgl sporadische gevallen voorkomen op tal van plaatsen in ZuidFrankrijk in Ensland en enkele in het noorden van Italië en in Hongarge in Engeland en op Malta De naar Spanje uit Zuid Frankrgk ovei gftbrachte cholera evallun bleven geïsoleerd terwgl naar het schgut midden en noord westelgk Ëaropa tot heden vrg bleef van de ziekte In het gouvernement eo de stad NisjniNowgorod Rasland werden van 24 Juli tot O Augustus 2o8 personen waaronder ook bezoekera der jaarmarkt begrepen zgn door de cholera of een daarop gelijkende ziekte aangetast Daarvan zgn er 109 gestorven Te Charkow kwamen 4 gevallen voor De Trib na van 8 dezer bericht dat er te Napels MMndai 5 ster erallen aan cholera voorkwamen Gister was dat cgfer zeven en in de streek van de Vesuvius werd van nieuwe gevallen melding gemaakt Te Braïla Eloemenië blgft de ziekte ook heerschen nieuwe gefallen doen zich voor en van de oude zijn er nog zieken in behandeling terwgl er Maandag reeds 7 patiënten waren overleden Gister was dat cgfer twee en tvrintig Uit Budapest wordt gemeld Daar ondör de arbeiders werkzaam bg den spoorweg aan do Gallicische grens verscheidene choleragevallen zgn goconsti teerd heeft de overheid 5000 Italiaanache werklieden ontslagen Te Terni in Italië weigerde dezer dagen een geneesheer die in de schouwburg zat naar eèn oboleralgder te komen Eeu ingediende aanklacht had daarop ten gevolge dat deze geneesheer Dr Plancentini tot 20 dagen gevangenisstraf en 300 francs boete werd veroordeeld terwgl hem tevens voor drie maanden het recht is ontzegd de geneeskundige praktgk uit te oefenen Omtrent het treurige oiigeval het verdrinken van den 22 jarigen heer H H De Roode uit otsch gelaat keerde Neonderacheïdt zich om tn volgde baar ffBlyf hier in de kamer madame Verdan ee lorg er voor dat niemand toegang krygt tot het boudoir Van mevrouw I en Fides knikte de verschrikte oude vrouw vriendolyk toe Graaf Gosock is jaren lang de trouwe vriend van den heer des huizen geweest en heeft daarom het reolit een bezoek te brengen ook dan annoer ieder ander wordt afgewezen Zij nam Olivier bij den arm en verliet de kamer Zjj ging eohter niet naar ds trap maar voerde bem hasalig latifp den corridor deed een deur open en ging de slaapkamer der jonge vrouw binnen ZIJ doorljep die met anelle schreden opende zonder eenig gedruiseh de kleedkamer en wenkte den baron om binnen te gaan Luid en duidelyk kon mun de stommen in de kamer daaruaaat hooren spreken Maria Louiss scheen den graaf door deze kamer tegemoet t s d getreden de deur atond nog even aan en de portière was daardoor ieta teruggealagon Kr atond eeu stoel dicht bij de deur een gvbroken man gelijk zonk Oltvior er in neer Zgn handen hield hy gevouwon op zijn kniucu zgn voorhoofd was door diepe groeven gerimpeld onbewegulgk leunde hg met bet hoofd achterover In de aangrenzende kamer klonk de atem van Maria Louize smeekend on angstig Niemaod in de wereld ia in staat om te helpen behalve alleen gg graE f Goseokl En niemand zat ook zoo gaarne en zoo good helpen all g I Myn hoop is op u gevestigd mgn geheele vertrouwen is op u gebouwd I