Goudsche Courant, zaterdag 12 augustus 1893

Directe Spoorwegverbinding met GülÜA Zomerdleiist 1893 Aangevangen I Mei TUd van Greenwich noDDl nOTTIÜRDAM 12 68 1 06 1 18 1 1 S8 1 88 1 44 4 OTTBHDAH BOIJDi 61 10 8 11 60 1 10 3 10 8 10 40 10 68 01 40 t Oi 6 18 e ai 36 Koordnehl 6 86 Ooud 6 89 OODOt DEN RiiO Ooudl 7 90 8 409 04 9 47 10 4 18 11 19 81 1 01 1 97 3 8 3 46 4 46 6 96 6 69 7 13 8 96 9 18 10 45 11 11 1I 10ISÜr M 7 49 8 58 11 01 1 13 4 67 6 11 9 50 I Z Zgzv 7 tl0 0l 11 10 1 89 VoorI 8 03 1S 11 99 19 40 9 16 9 48 3 10 4 08 4 40 5 16 6 66 D K N II A 4 G o O li I A f t lUpt 6 68 7 90 7 43 9 93 9 46 10 19 11 38 18 16 1 48 8 15 8 45 3 43 4 16 4 41 5 91 7 04 8 Voorb 1 53 10 96 1 43 4 48 7 10 ii i re lO 10 87 9 8 99 2o M6 l9 10 46 9 0 6 0 7 81 VoörC 8 Ö8 0 1S 11 89 1 34 6 90 6 31 10 11 r Ml6 l9 10 46 8 0 6 0 7 81 H g 8 089 18 84 10 07 11 87 19 41 19 51 l S 1 67 8 66 4 16 5 95 6 55 6 37 7 43 8 66 10 16 11 15 11 40 19 JO 6 30 7 60 3 13 6S 10 16 10 57 19 03 18 46 9 80 9 46 3 16 4 18 4 48 6 80 6 61 7 48 8 Allmn op Zo FM t t a t a IS Jani tot IS SeBtenhw nOl DAUTBÏOHT UTRBOHT C O U D A Ulmht o6 33 7 50 9 9 64 11 34 11 03 19 50 8 56 3 3 51 4 43 6 03 0 36 ii7 48 8 1 Hnrmelen 6 43 5 04 10 08 11 80 3 80 4 07 6 016 18 WooHoii 6 63 8 11 10 16 18 84 416 5 31 Ouilovnter 7 07 3 19 10 13 19 43 4 84 6 40 0 1 b 7 80 8 32 9 34 10 86 1106 19 65 1 99 3 97 3 40 4 37 6 90 5 63 7 08 3 10 8 41 AMSTKRDA U O OUD A Ara l nlamCS 7 55 9 40 11 10 11 17 1 80 4 10 4 16 Amiteraixn Wp 6 60 8 10 9 56 11 96 11 49 9 45 4 96 4 40 Ooud 7 80 8 5 10 44 19 16 19 66 8 40 6 90 I 1S i IUh St i t W n iiil n U W cl i Ooadi 5 86o 407 65 8 09 8 11 lO lSoU 18 48 9 98 3 18 4 16 4 17 5 83 6 017 45 8 38 10 08 10 38 Oudaw 6 50 6 64 11 14 9 37 6 37 7 69 10 99 Woardau 6 69 7 08 8 19 11 99 9 45 5 06 6 45 8 17 10 98 Htrnullli 6 05 7 11 8 41 11 8 8 58 6 16 6 65 8 14 10 83 Utreohl 6 18 7 98 8 98 8 41 9 10 61 11 60 1 90 3 03 8 50 4 48 6 99 6 91 6 35 8 98 9 10 10 69 11 10 fl O U U A A MHTKIIDAM 6 40 8 91 10 06 11 19 11 7 5 9 10 10 55 19 1 1 a U 15 n lO 19 84 1 10 Leiden dkt te Katiryk aan Zee groote ontatelteois eo tmI drakte aan het itrand teweeg bracht worden de rolgende byzonderheden gemeld De heer De E zoon eener weduwe uit den bescbaafdea stand bekend staande als goed zwemmer was gisteren naar zee gekomen om tegen half twee een bad te nemen Hij wilde Ter xee in en ging dit ook niettegenstaande eene ernstige waarschuwing ran een erraren badknecbt van het hotel De Zwaan welke waarschawing by beantwoordde met te zeggen dat een zwemmer als hy geen gevaar zoo loopen en dat hg werd hij ta vermpeid op den ru zon gaan liggen De badknecht hield hem nog wel in bet oog maar moest ook letten op andere personen aan zgne zorg toevertrouwd o a op dun heer T uit Rotterdam die tf elykertyd in zee was en door het opstellen der hand te kennen gaf dat hy uit het bad wilde komen Vóór dezen wenk had de badknecht den heer De K nog goed in bet oog maar nauwelgks ging hy aan zyo werk voor den heer T of bem drong de kreet in de ooren dat een heer in zee in levensgeranr verkeerde Wet waagde hy zich nog zoo ver hy maar kon in zee doch er was niets meer aau te doen de heer De B was gezonken en in de diepta verdwenen Te half vyf spoelde het lyk niet ver van de plaats des onheils aan het werd des avonds laat naar Leiden vervoerd Stftten Oenenutl Tweedb Kahbr Zitting van Donderdag 10 Aug 1893 Hei kiesrechtbebat wordt voortgezet De heer Levy bestrydfc den eisch van den heer Van Houten dat belastiugbetaliog aan het kiesrecht worde vastgeknoopt en dat bezit als criterium van kiesgerechtigheid moet worden aangenomen Daardoor zou men een geheele klasse van menschen die 12 13 per week verdienen worden uitgesloten Spreker ontkent dat Thorbecke bezit voor kiesgerechtigheid zou gewenscht hebben wel be kwaamheid Hg vreest dan ook van uitbreiding van het kiesrecht binnen e perken der Grondwet geen verleiding totomkooperij geeii gevaar wel daarentegen in onthonding van kiesrecht De heer Van Karnobeek bestreed opnieuw de grondwettigheid van het regeeringsvoorstel op grond van de onvoldoendheid der ken teekeneu Koodat feitelyk algemeen stemrecht wordt in De heer Van Karnebeek bleef bereid mede te werken tot een gematigde uitbreiding binnen de perken der Grondwet en met aanneming van wezenlyke kenteekenen van welstand en ge8 Aiktheid De h er Bool blyft ook voor een gematigde uitbreiding rnn kiesrecht Als nieuw spreker trad op de heer Poelman die on voor waardel yk de ontwerpen aanvaardt toch is ook hy tot gemeen overleg bereid De heer Tjdeman betoogt nader de noodsaketykheid om ev u als in Engeland de door l articulieren bedeelden uit te sluiten reclame door derden is daartoe een geschikt middel De beer Van der Kaay waardeert de verklaring van den minister dat liy de amendementen nauwge t zal overwegen De heer Mees waarschuwt den minister voor de te groote geestdrift der voorstanders welke een even groot gevaar is als de lauwheid der tegenstanders Heden loopt deze algomeeoe beraadslf ng waarsohynlyk af Sen behoeftige weduwe te Haastrecht ontving als antwoord op een door haar gericht verzoek aan H M de Koningin regentes om geldelijke ondersteuning dezer dagen twee muntbilletteu van tien gulden Te Maastricht gaat een adres ter teekening aan de Tweede Kamer rond waarin verzocht wordt de wyze van verkiezing zooals die by t so 8 86 8 49 8 4 8 6 08 7 S5 7 3 7 8 7 4 7 66 Gondi Hoonlreebl Nieuwerkerk 0 mII 7 Botludia Bottndun S IO 6 1 Capelle Oouda Amtordun Wp Nitmrerkeik de nieuwe kieswet voor leden van de Tweeda Kamer en Provinciale Staten wordt voorgesteld ook op de verkiezing van leden voor den Gemeenteraad toepaaselyk te verklaren De adressanten doen dit op grond van de ondervinding by de jongste Gemeenteraadsverkipzing opgedaan waarby de vrijheid der kiezura niet altyd voldoende werd geëerbiedigd Een kolossaal ruiterbeeld van Jeanne d Are door den heer Uoullean zal eerlang te Chinon in Frankrgk worden opgericht Het trekt aandacht door de brutale wgs waarop het is uitgevoerd De maagd van Orleans wordt voorgesteld in vliegeoden ren te paard een aanval uitvoerende en springende over de Igl n der Engelachen Er zit leven in t werk te veel leven echter volgens een Fransch generaal die opmerkt dat een zoo üwaar beplantserd en beladen paard onmogelyk zoo snel kan loppeeren dat de recht achterover hellende stand der berydster deze onvermydetyk ïn enkele oogenblikken uit den zadel zou doen talmeten dat bij den aanval het vizier gesloten behoort te zyn en uiet open zooals hier Jeanne d Arc het paard en het tuig zjn geheel verkeerd zegt de generaal zyn meening samenvattende Overigens is de groep voortreffelyk Maandagmiddag omstreeks 5 uur knielde een onbekend man voor een der altaren in de Notre Dame te Parys en doorschoot zich met een revolver Op het schot kwomen de kerkeknechta aanloopen moar het was onraogelgk een enkel woord uit den ongelukkige te krygen Hy werd naar het ziekenhuis vervoerd maar onderw overleed de man en de directeur van het hospitaal zond dus het lyk naar de morgue Zelfmoorden iu de Parysche kerken zyn vry zeldzaam Wordt zulk een moord gepleegd dan is de bisschop tot wiens gez de kerk behoort gehouden deze opnieuw te wyden en rein te verklaren Vóór dit gebeurd is raoet de deuren gesloten blyven Gisterenochtend werd diensvolgens de Notre Dame door mrg Richard den aartsbisschopvan Parys gereinigd AlleParysche geestelykenwaren daartoe byeen De kardinaal las devoorgeschrpven gebeden voor wat meer daneen nnr duurde Daarop schreden de geestélyken io optocht 3 malen rondom het schipterwül de kardinaal de vloersteenen bespreor kelde f De IVe Nationale Schietwedstryd der Vereeniging van Nederlandsche Scherpsohottert die van 14 tot 19 Aogustu te s Gravenhag gehouden wordt en waarvan wy bereids ii algemeene trekken het Programma gaven be looft eene in alle opzichten schitterende feest viering te worden Nog nimmer werd in De Haag een wedstryd op zo uitgebreiden sohaa gehouden Alle Leden van de Eerste en Tweede Kamer de Haagsche Gemeenteraad enz worden tob het brengen van een bezoek uitgenoodigd j De vereeniging die langzaam aan 1000 leden telt wil nu dit jaar de wedHryd in dfResidentie plaats vindt vaster voet trachtente verkrygen in het vertrouwen vanRegeeringlen Volk t H H M M hebben van Hare booge be langstelling doen blyken Tal van prachtige pryzen zyn uitgeloofd en het uitvoerend ComitÓ vertrouwt dat het aau l tal van 120 140 pryzen voor de pereoneele banen zal bereikt worden De wedstryden op die banen zyn geheel anders ingericht dan tot heden het geval was De fraaiste pryzen komen thans onder een ieders bereik Men schiet zoolang tot men éénmaal een cartnn van 20 c M getroffen heeft Dp afstand van het schot tot het middelpunt van het carton wordt alsdan tot op 7io nauwkeurig uitgemeten Het vroegere systeem van scbietïcanrtea ia geheel afgeschaft en vervangen door een veel eenvoudiger administratie 10 66 11 01 11 0 U U 11 16 U 06 7 S6 7 47 8 7 46 8 07 8 18 1008 10 U 9 69 10 11 t C 6 80 6 90 6 31 9 61 4 47 5 93 10 03 8 40 5 45 6 36 11 10 3 56 6 6 50 11 95 Onr Himdick AUm 1 u In bet geheel overdekt schietgebouw groot 50 by 9 M vindt men alles by elkaar zooals Bureau Bestuursvertrekken Pryzen étalage Cantine met buffet Ge weer makers werkplaats Garderobe enz enz alles beknopt en praotisch ingericht Een geheel afgeeehoten feestterrein biedt den bezoekers ook de gelegenheid aan tot een gezellig samenzyn in de bnitenlncbt door zeilen befchut t eu wind regen en zon Dagelyks wordt op dat terrein een muziekuitvoering gegeven üe plechtige opening in tegenwoordigheid van tal van militaire en civiele autoriteiten is bepaald op Maandag 4 Augustus te 124 op het schietterrein De tegeawoordigheid daarbjl van alle leden der Vereeniging en der deelnOtners wordt door het uitvoerend Ck mité op grooten prys gesteld Een ieder die nadere inlichtingen wenscht te bekomen kan zich tot het uitvoerend Comité wenden adres Plein 27 s Gravenhage Een vreemd verschynsel doet zich te Reuver voor By den bierbrouwer v d V ontstond den 4o dezer plotseling brand op den zolder gedurende een licht onweder maar zonder dat het inslaan van den bliksem gekenmerkt was geworden door het gewone geratel van den donderslag Men maakte zich meester van het vuur maar sinds dien tyd vertoont het zich 10 ïh 20 maal per dag opnieuw in dezelfde woning en daar waar onmogelyk van smeulen of zoo iets sprake kon zyu Zoo vli t byv in eens een lias met rekeningen of een gordijn of een kleed op tafel in brand in een kamer waar geen vuur is geweest of de planken vaa een gesloten kast waar geen vuur heeft kunnen doordringen Met een zacht gesis begint hel alleen a nachts doet zich het verschynsel niet voor Velen in het dorp gelonven natuurlyk aan heksery maar al kan men zeggen dat het dit niet is zogt thet Centrum wie zal zeggen wat het vjèl is en welke natuurkrachten hier iu t werk n Men zou geneigd zyn een opeen hooping van elektrische stroomen aan te nemen die geen afleiding vinden en die door hroeiiog of zonnehitte ontvlammen Het verschynsel is de aandacht der wetenschap dobbel waard meent dat blad Men moest de vuurraenschen die onlangs hier optraden er eens hy roepen Woensdag had fti s Hagelde lie vergadering plaats van e niEeuwe afd ZuidHolland van de Maatschappy t b der Veeartsen y kunde onder voorzitting van overste J J Hinze o a ter bespreking der punten voor de alg vergadering te Utrecht Slechts tien leden waren aanwezig Tot afgevaardigde werd beonemd de paarden arts 2e kl Muijzert en tot plaatsvervanger de heer J vau der Slooten Door genoemden heer van der Slooten plaatsvervangend distrists veearts werd een voordracht gehouden over do honden ziekte waarvan in het byzonder het gedeelte over de behandelingswijze aller belangstelling trok Door den paardenarts 2e kl Frederikse werd een nieuw toestel voor het branden van paarden vertoond dat twee groote voordeelen bezit nl dat men onafhankelyk van eenigvuur op elke plaats kan opereertju en de instrumenten zoolang men wil denzelfden warmtegraad blyven behouden Door den distri ts veearta Laméris werd gewezen op het succes in den laatston tyd verkregen by de bestryding van het mond en klauwzeer door de aangetaste dieren onmiddellijk af te zonderen 4 60 4 57 6 04 6 11 6 80 6 66 6 03 6 10 6 17 6 86 7 80 1 46 1 66 9 08 9 09 9 16 19 08 Van koning Chalalonkorn van Hiam kan men met waarheid zeggen dat hy met een talryk kroost gezegend is Van zyne twee offlcieelo echtgenooten en de 88 ofScieuse dit zyn harem telt heeft hy 72 kinderen Du vorst heeft hytyds gezorgd voor de instandhouding van zyne dynastie want vóór zyn vyftiende jaar had by reeds twee zoona By gebrek aan nakomelingen in de rechte lyn zouden er andera in de zylinie geno erfge namen geweest zijn daar hy niet minder dan 50 broers of zust r8 en 226 oihus en neven bezit Met zulk een talryke familie wordt het dnidelyk waarvoor de koning er een kenkenpersoneel van 200 koks op nahoudt Een bruiloft op rywielen was dezer dagen te Parys te zien Bruid en bruidegom en 13 gasten op rywielen kwamen nan het stadhuis gingen van daar naar de kerk en maakten vervolgens een tochtje naar Enghien waar het bruilofsmaal werd gebruikt Volgens de Christian Leader wordt tegenwoordig de Ohjfbei ontsierd en ontheiligd door aanplakbiljetten o a van eenen Engelscben brouwer Ook wordt er in den Hof Gethaemané dansmuziek uitgevoerd Karl Hogenbeck de stichter van de alom bekende dierenhandelaarafirma is dezer dagfn op hoogen leeftyd te Hamburg overleden Papa Hagenbeck zooala hy gewoonlyk werd genoemd begon zyn dierenhandel met een zeehond in een waterton Hoe uitgebreid da handel thans is bewyzen de volgende opgaven van dieren door de firma in 1892 verkocht 200 olifaoten 150 panters 70 leeuwen 80 struisvogelA 300 giraffen 1600 kruipende dieren van allerlei soort eu 40 000 uitheemsche vogels Men schryft uit Leeuwarden Aan het etude van de gister naraiddag gehouden Raadsvergadering heeft d heer Van Ketwich Verschuur verlof gevraagd en verkregen eene vraag aan B en W te doen Hy had onlangs in de Leeuwarder Ooora t het navolgende gelezen Het Vad c bevat het volgend bericht fNaar wij vernemen hebben B en Wivau Leeuwarden definitief geweigerd getolg te geven aan den aandrang van den distriotsschoolopziener te Leeuwarden om den van aoc deraocratische gevoelens betichten ooderwyzer Dykatra te ontslaan De juistheid van dit bericht is ons by onderzoek gebleken Het slot van dit bericht maakt het tot eene balf officieele mededeeling Waar nu in dat bericht aan den districtsschoolopziener wordt toegeschreven dat van hem zou zyn uitgegaan een aandrang om den onderwyzer Dykstra U ontslaan wegens zyn soc democratiaehe gevoelens heeft het kennelyk de strekking althans zeer zeker het gevolg een ongunstig licht op den districtsschootopziener te werpen De onderwyzer Dykatra nu werka m aan een openbare school in deze gemeente ïb geen hoofd dier inrichting Dewyl nu art 29 der wet op het L O de voordracht tot ontslag van ouderwyzers overlaat aan den arrondissements schoolopziener en de districtsschool opziener alleen voordracht ban doen tot ontslag van bet hoofd eener school kan dit bericht niet juist zyn bovendien is aau spr bekend dat een aandrang als hier bedoeld vftn den arrondis i achooJopziener jhr Van Swinderen niet is uitgegaan Bpr zou dus gaarne van den voorzitter inlichtingen aangaande de waarheid van bedoeld bericht ont vangen De voorzitter mr J S baron van Harinxma thoe Slooten is bereid den geachten interpellant oomiddellyk te beantwoorden en kan daarby kort zyn Deze heeft volkomen juist in het licht gesteld dat bedoeld coara tenbericht de kenmerken in zich draagt van onjuistheid omdat by den onderwyzer dien het hier geldt het advies van den districtsschoolopziener niet gevraagd is Spreker kan hierby voegen dat van aandrang van den districts of van h3n onoudissements scboolopziener geen sprake ia er ia nimmer aandrang uitgeoefend s i eenvoudig een punt van overweging geweest Overigens kan spreker verzekeren 4 it bedoeld bericht allerminst een o£SeieeI f pfficieua karakter draagt want het is niet ïn de 9 36 9 48 49 9 66 10 06 II 80 8 10 11 08 11 48 4 46 4 66 6 08 6 09 5 18 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 87 Ir 9 0 8 30 10 1 06 9 80 10 10 9 46 1 36 10 08 10 86 8 50 10 07 10 54 05 11 10 94 1 39 10 4011 16 7 96 t ts 7 40 10 10 89 ll Ot courant gebracht van eene zyde die ingeliatfT kan zyn Hy constateert nitdrukkelyk dat an aandrang geen sprake is geweest De interpellant bedankt voor dat antwoo d Deze week vervoegde zich hy den wii lier V d V te Ooes een vreemdeling die een valschen naam Of f en op zeer amicalen toon kennis kwam maken Winkelier en vreemdeling waren het al spoedig zoodanig eens dat deze laatste by eerstgenoemde te eten kwam en van hem een gouden horloge kocht dat de winkelier toevallig te koop had Het geld zou wel terecht komen Kort daarop vroeg de nieuwe kennis aan onzen winkelier 10 ter leen daar hij voorgaf deze som te kort te komen op een koop van goud en zilver dien hy hy andere winkeliers in de stad van plan was te doen Db winkelier gaf de 10 de vreemdeling wenscbte hem zeer hartelyk goeden dagen verdween voor immer De winkelier bleek te zyn opgelicht De politie zoekt naar den dader Sinda een paar dagen vertoeft in het hotd Den Ouden Doelen te VGravenhage een Japaansch geleerde de beer Sahei Ohashi een der voornaamste uitgevers in Japan die eene Ëoxopeesche reis ondernam om zyn relntiên nit te breiden en zich op de hoogte te stellen van hetgeen in de voornaamste landen van Kuropa in den boekhandel voorvalt De heer Ohashi ia eigenaar van de Hnkobunkwan een huis dat in Tokyo een twaalftal verschillende dagbladen uitgeeft en sedert zyne oprichting nn eenige jaren geleden reeds meer dan 2000 werken van verschillenden aard het licht heeft doi zien waarvan sommige reeds hun 20n druk beleven Ter drukkery van de Haku bnnkwan werken dan ook 6000 werklieden Ohashi is klein van postnur eer stroef dan levendig van beweging met den eigenaardig doordringenden oopopslag der Japanners niet zeer vlug vreemde talen sprekende overigens het type van eenen geleerde Hy waa bier gekomen it Antwerpen Daar en te Brussel had hy vele relatiën aangeknoopt en hy hoopte dat ook hier te lande te doen Onze uitgevers en drukkers kunnen wellicht hun voordeel doen met de tegenwoordigheid van dezen Japanschen confrère om relatiën met Japan te vestigen of oit te breiden Wat ons vooral interesseerde uit zyne mededeeliugen ia ïiet feit dat het huis Hakubunkwan zyne groote populariteit vooral te danken heeft aan het verstandig en veelvuldigadverteeren Jaar ijka wordt door dat huis 30 000 dollars aan adverLentiën uitgegeven Zegt het voort Dbl v Z H Het klein geld is tegenwoordig zoo achaarsch in IlaKë dat particulieren verschillende maatregelen nemen om in dit opzicht zichzelveu te helpeto Graaf San Severino Henator en President van het bestuur der Volksbank te Milaan heeft muntstukken met zyn borstbeeld laten slaau waarmee hy de arbeiders op zyne landgoederen betaalt £ n de regeering die nog niet weet hoe zy in het gebrek aan kleingeld zal voorzien 2X hem evenmin vervolgen als zy de kooplieden vervolgt die kleine stukjes papier als geld in omloop brengen Betreffende de vreeselyke ramp naby kperaven Wales wordt nader gemeld Een pleizierjacht was met verscheidene personen badgasten en toeristen uitgezeild toen plotseUng het vaartuig in zee gekomen omsloeg en binnen een daar minuten geheel vol water was Een groote menigte stond op den wal toen het ongeluk plaats had en onmiddellijk staken twee booten in zee die er in slaagden 6 der drenkelingen te redden die allen van uitputting haast bezweken Negentien lyken spoelden aan t strand alles ten aanschouwe van duizenden menschen Een der ooggetuigen zag dat men juist de boot wilde draaien ea een hooge golf op zy aanrolde en het vaartuig om wierp Een ander ooggetuige was van meening dat het ongeluk te wyten is aan vrouwen die zich in de boot bevonden en die vreeselyk te keer gingen toen een hooge golf aankvram Gezeten aan bakboord met het gelaat naar den wal liepen zy allen in haar angst naar atanrboord zoodat bet vaartnig daardoor omsloeg Later spoelde bet li k van een meisje asn waard or het aantal alocfatoffera tot beden 0 vischt 20 bedraagt Op den wal stonden bloedverwanten en vrienden van verscheidenen der ongelukkige pleizierreizigers Hartverscheorende kreten drongen tot in meig en been en vreeselyke tooneelen werd n te aanschouwen graven Een hotelhotider te Postdam kreeg dezer dagen per briefkaart bericht dat 40 leden van de Vereeniging van hotelhouders te Berlijn op em bepaalden dag by hem zouden komen dineeren Aanbevolen werd vooral voor gebraden gans en kalfsvleesch te zotgen De hotelhouder ette natuuriyk het berte beentije voor om de heeren collega s naar den eisch te ontvangen Op H bepaalde tydstip was alles gereed en de tafel stond netjes aangericht in een afzonderlyk zaaltje Maar wat er kwam geen gasten Eerst nu kwam de man tot de conclusie dat hy op een laffe wyze was beet genomen De onderteekening van de briefkaart bleek een gefingeerde naam te zyn Te Moskon heeft een lafife baldadigheid plaats gehad die bestond in faet l gen van een klein dyuamiet patroon op de rails van een tram in het centrum van de stad Toen de tram er over reed had er een hevige ontploffing plaats waarbij de beide paarden voor den wagen werden gedood en een groot aantal reizigers min of meer ernstig gekwetst Onder de zwaar gewonden behoort ook de koetsier De geschiedenis van een turner I Drie turners die ter viering van het 25 jarig bestaan van bet Ned Gymnastiek Verbond naar Amsterdam waren overgekomen begaven zich Dinsdagavond naar een café chantant in de Nes waar zy grove verteriugen maakten Toen het op betalen aankwam wilde geen van hen dit doen De café chantanthonder hierover ontstemd sloot de straatdeur onder bedreiging dat geen hunner zyn woning verliet alvorens te hebben betaald Een der turners die vertering boven zyne beramiog had gemaakt wist uit vrees langs een trap die naar den zolder leidde door een dakvenster te ontsnappen en klom over verschillende daken lot hy eindelyk door een dakvenster op een zolder bg een kleermaker terecht kwam De bewoner die zich reeds ter ruste had begeven ontwaakte door het rumoer snelde naar de politie die een huiszoeking deed en al bpoedig onzen turner in costuum in een der hoeken van den zolder vond wien zeker den lust we ontnomen zal zyn voortaan naohtelyke tochten over daken te maken By het wapen der marechaussee zullen de opperwachtmeester den graad hebben van ad judantonderofficier de wachtmeesters dien van sergeant majoor de brigadiers dien van sergeant de marechansse es en hoefsmeden dien van korporaal Volksbond tegen drankmisbruik 1 Op de in het laatst deier maand in Den Haag te houden algemeene vergadering van de Volksbond komen a a volgende voorstellen in behandeling Van de afdeeling Groningen om faet hoofdbestuur te verzoeken de verschillende in ons land verkrijgbare biersoorten te laten onderzoeken eu daarna te pnbliceeren welke bieren laag alcoholgehalte bezitten en daarby voor de gezondheid zyn aan te bevelen Van de afdeeling Utrecht aan het hoofdbestuur om zich te wenden tot de Regeering met faet verzoek a wettelyke bepalingen voor te stellen tot regeling van den arbeidsduur en tot bescherming van de gezondheid en de zedelykheid der arbeiders in bronderyen en stokerjjen b eene zoodanige bepaling io de drankwet te doen opnemen dat de tijd gedurende welken ffalegen heden tot verkoop van sterken drank in het klein des Zondags mogen zyn geopend worde beperkt IVan de afdeeling Amsterdam om het hoofdbestuur te verzoeken er op aan te dringen da in de drankwet eene bepaling worde opgenomen strekkende om de gemeenten in welke de opbrengst van het vergunningsrecht toelaat te verplichten op de jaarlyksche begrooting uit die opbrengst een som te trekken terverkryging eener goede controle op den clandestienen verkoop van sterken drank Het grootste stuwwerk van den Nyl is thans voltooid nadat men er reeds 20 jaar geleden aan bronnen was De bestemming van dezen dam is het water der rivier steeds op dezelfde hoogte te houden wat voor de belangen van den landbouw aldaar een eerste vereischte is De reusachtigen dam bevindt zich aan de zuidelijke punt van de met talryke zijtakken en kanalen doorsneden Nyldeltn In den vorm van twee bruggen met een groot aantal bogen sluit hy de groote thans nog bestaande mondingsarmën van den Nyl by Rosette westelyk en Damiette oostelyk af De brug die aan de uiteinden en in het midden van in Moorschen styl uitgevoerde met torens versierde gebouwen is voorzien rust op een hoogen gemetselden steenen dam die dwars door het stroombed loopt Tegen dien hoogen dam hoopen zich de toestroomende watermassa s zoo lang op totdat zy den hoogsten stand der brng bereikt hebben dan eerst kunnen zy zich door de bogen heen aan de andere zyde nederstorten Op deze wyze wordt het mogelyk dat ook gedurende den drogen regenloozen tyd van den tropischen zomer dus van October af als het verzorgen der akkers eu velden begint de waterstand op dezelfde hoogte blyft De gevolgen daarvan zyn dat het water nn in staat is om de besproeiingshanalen tot in de verst afgelegen gedeelten te vollen waardoor nien niet alleen de vruchtbaarheid van den bodem verhoogt maar ook het lastige kunstmatige besproeien door allerlei machines onnoodig maakt Om zomersproeten te verdryven moet meize wasschen met melk waarin bollen vatwitte leliën gekookt zyn I I I In de Zwaan oeg te Dtrecht geraakte eei paar kleine kinderen aan het twisten sloegen I elkaar en begonnen daarna zooals in derge l I lyke omstandigheden meermalen gebeurt er barmelyk te schreeuwen Nauwelyks hadden echter de moeders der kleinen dit hua welbekende geluid vernomen of iJ stoven naar baiten en begonnen elkander utt te maken voor al wat denkbaar is totdat langzamerhand ook de overige familieleden zich in den twist mengden en men ein l delyk handgemeen werd Gelukkig kwam op dat oogenblik de man van een der vrouwen thuis en wist door een paar krachtige stooten en duwen aan de vechtparty een einde te maken waarby by echter van de tegenparty zijner vrouw een di pe snede over de hand ontving die onmiddellyke geneeskundige hulp noodzakelyk maakte Ook anderen waren verwond geworden zoo 1 dat ook zy zich onder geneeakundige behandeling moesten stellen terwyl om het spel te voltooien door de betrokken partyen wegens i de ondeigane mishandeling eene klacht by de politie werd ingediend zoodat het laatste bedryf van dit minder verkwikkelyke tooneeltje voor de rechtbank aldaar zal worden ofgespeeld j De 15 jarige knaap Maurits Loewy heeft te Weenen tereohtgestaan wegens een poging om I zyn ouders broeders en zusters te doen stikken door faet openzetten van de gaskranen Hg gaf eerst van die misdadige poging en van een door faem gepleegden diefstal de schuld aan het dienstmeisje van het gezin Het kwam echter weldra uit dat hy de schuldige was Hy werd itot een jaar opsluiting veroordeeld BQltenlaQüsch Overzicht De conferentie der Duitse ministers van financiën is gisternamiddag iloten De deel nemers zyn zeer tevreden over den uitslag der besprekingen Omtrent de verkjregnn resultaten wordt medegedeeld dat men h et op alle punten eens is geworden over den loop der voor i bereidende werkzaamheden voor eventaeele voorstellen aan den Bondsraad in t byzonder ook over een eventueeU belasting van den Vryn Bindende beslaiten zyn niet genomen ook moet van een eventueele belasting op advertenties zjjn afgezien fe verdere nitwerking en afdoening van een reeks byzondere vraagstukken zal naar men verneemt opgedragen worden aan eene commissie bestaande lUit vertenwotn digers van de staten die er hoofdzakelyk by betrokken zyo en commissarissen der rijksregeering Deze commissie zal binnenkort te Beriyn bijeenkomen De hoofdquaestie der Horae ïlule Bill is reeds beslist en de meerderheid v n 40 stemmen voor faet Gouvernement ten gtinste der bepaling dat de Ieren in het Ryksparleinent over alle zaken zullen meestemmen is grooter dan ooit De oppositie die bij deze vraag een nog Bcheever positie inneemt dan de R eering was er dan ook niet van harte by Balfour wtf die het amendement om terug te keeren bot de uitsluiting van t ontwprp vftn 1886 had ingediend was niet aanwezig toen het aan de orde kwam Toen nam de Parnelliet Macartney zooals de meeste telegrammen gen Mac Garthy de leider der Gladstoniaansche Ieren faet over Ebrgisterenavond iwerd er een paar uur over gedebatteerd en gisterenavond werd het blijkens het telegram verworpen I In de zitting van eergisteren is vooi door Gladstone op een hem gedane vraag de verlïlaring afgelegd dat de Regeering na afhandeling van de Home Rule Bill een herfstzitting taX voorstellen Zyn party applaudiaeerde maar of het van harte ging is de vraag Er wordt veel van de heeren gevergd I De Fransche minister van binnenlandsche iaken heeft aan de dagbladen de volgende nota doen toekomen Dupas heeft ter bevrediging zyner eerzucht gespeculeerd op de gevangenneming van Arton Daar hem dit liet gelukt is en zyn chef de directeur van 4en algemeenen veiligheidsdienst van zyne terdere medewerking niet gediend wilde zyn zoo drong Dupas sedert de maand Maart van dit jaar nadrukkelyk aan op eene zeer aanzienlyke betrekking by de belastingen of op die van inspecteur generaal by den administratieven dienst Zoowel het een als het ander werd hem geweigerd Wegens die veigeefsche pogingen zocht Dupas zich op andere wyze voldoening te verschaffen Toen nu de minister president Dupuy kennis kreeg van zijne plannen en zyne kwalyk verholen bedreigingen om met zoogenaamde onthullingen voor den d te komen bestoot hij minister niet het minste te doen om Dupas terug te houden Het blad tPari schryft Debrochure van Onpas is eene manoenvre der Orleanisten Twee dogen voordat zy uitkwam is kolonel Peroeval de vromere gouverneur van den herJgg van Orleans in de drukkery van Gharère Sceaur gekomen en heeft daar de brochure in manuscript gelezen en 8500 exemplaren dairvan besteld en vooruitbetaald Het Weener Fremdenblatt ontvangt nit Pest inlichtingen omtrent de medewerking der politie aldaar ter opsporing van Arton waarvan ook Dupas in zyn geschrift gewaagt Dupus vertoefUe onder een valwhen naam met I den ingenieur Soudais te Pest Hij gaf voor een ingenieur op te sporen maar men wist weldra dat hy Arton tocht De politie te Pest kwam Arton op het spoor doch Dupas draalde op weg te gaan om hem achterna te zitten zoodat Arton uit Jossy kon ontvluchten vóórdat Dupas er aankwam Het is geconstateerd dat Arton over Czernewitch Lemberg Weenen en Pratg zich naar Duitschliind had begeven Dupas en Soudais wisten altyd waar by was maar zy kwamen in elke stad te laat Dupas heeft nagelaten zich van de telegraaf te bedienen om een mandaat tot gevangenneming van Arton te verzoeken Het Fremdenblatt zegt verder dat het niteen groot aantal feiten btykt dat Dupas handelde voor eigeu rekening en niet uit naamder Fransche regeering De te Parys aanwezige ministers vertrokken gisteren naar Fontainebleau om aldaar onder voorzitterschap van den president der republiek ter zake van het geschrift van Dupas een ministerraad te houden De tariefoorlog tusschen DuitachUnd en Rusland begint raeds merkwaardige gevolgen te vertoonen Dezer dagen is voor het eerst sedert 1891 toen Duitschland zyoe invoerrechten op gro n sterk verhoogde Fransche rogge op de Berlynsohe beurs aangeboden De omwenteling in den graanhandel begint I dus reeds Frankryk voert eigen rogge uit en dekt het tekort door de betere en thans goedkoopere Russische r e In de Donanvorttendommen verwacht men dat hetzelfde geval zich zal voordoen daar de Russische rogge beter ia dan de daar geoogste Duitschland zal echter de rekening moeten betalen daar faet voor faoogerenpryi het uitschot krygt Een nieuw gevaar bedreigt de Duitsche nyverheid uit Rusland Volgeus een gerucht dat op de Parysche beurs verspreid werd heeft de Russische minister van financiën aan de ambtenaren verboden goederen voornamelyk spoorwegmateriaal by de agenten van Duitsche firma a te bestellen Maatregelen van weerwraak blyven niet uit Volgens het Berliner Tageblatt hebban alle Duitsche invoerbandelairs besloten al het door hen bestelde Russische graan te weigeren indien hei na den laataten Juli aan hen is verzonden Zy hopen dat de Duitsche rechtbanken hen op grond van foi ce majeure van hunne verplichtingen zullen ontslaan Eenigszins gunstiger tydiug over de loonquaestie iu de Engelsche mynen valt heden uit Wales mede te deelen In de Benne Maesteg myn by Swansea hebhen de nrl eiderB die de steenkool naar boven brengen het werk hervat Met andere arbeiders van die soort wordt nog onderhandeld Nu Bchyneo de mynwerkers in sommige districten als b r in het graafschap Monmouth de hervatting van het werk afhankelyk te maken van de houding dezer arbeiders en dat deze laatsten beginnen toe te geven is dus een gunstig teekea Overigens is de toestand alles behalve rooskleurig Wel is er nog geen gebrek aan steenkool behalve nit Zuid Wales endaar verwacht men dat de mynwerkers aan het einde der week weder aan den arbeid zullen gaan Maar in de Schotsche havens steeg de prys der beste steenkool in de laatste 10 dagen van 8 op II ah Vóór ze nog 5 sh duurder wordt zal wel geen steenkool uit het buitenland besteld worden Vele fabrikanten kiezen een anderen weg Eenige yzer industrieelen in Staffordshire en andere graafschappen in het binnenland zullen wegens den hoogen prys der kool de productie tot faet allernoodigste beperken In Noord Wales moeten de pottenI bakkers en tcrracottafitbrikanten bunne werkI plaatsen sluiten en 4000 blikarbeiders in Wales zyn reeds naar buis gezonden Als aan het einde der week ook de mynwerkers inNoordI Staffordshire den arbeid staken zullen de pottenbakkeryen gesloten moeten worden en ruim 20 000 man zonder werk zyn Omstreeks 8000 arbeiders in de locomotieven fabriek van de North Western wacht een zelfde lot wanneer de ten einde rakende hoeveelheid steenkool niet wordt aangevuld De in den geest van faet besluit van het Noorsche Storthing genomen beslissing van den koning om by aangelegenheden in zake het commando van faet Noorsche l r welke I tot dusver door den koning werden geregeld voortaan eerst een voordracht van den minister af te wachten geeft aan de officieuse Nya I dagligt Allebanda aanleiding tot een opmer kelyk artikel In dit artikel wordt zoowel I aau het Noorsche min isterie Stang als aan den Zweedaehen minister van buitenlandsche zaken Lewenhaupt gemis aan energie in de politiek der Unie verweten Het waa niet te ontkennen dat de Unie door de jarenUnge figitatie onder het Noorwhe