Goudsche Courant, maandag 14 augustus 1893

IVo 6188L Maandag 14 Aègustus 1893 3Sste Jaargang f mimm mum NieuwS en Advertentieblad ivoor Gouda en Omstreken nog wenachen deel te nemen en zg die aich aangesloten faebboD honden eener BE iEfFACBT IE PAABD op 31 Auguatu noodigd ter definitieve sluiting der Igst van deelnemers tot het honden eener KOMST op a s op de Bovenzaal van het Café Het Schaakbord bg den beer A DAM Kleiaeg Bet voorloopig Bestnnr P VAM DM OL J N BOTH I tot het worden nitge BIJEBN ZOÏÏDAa AVOÏTD te 7 uren De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nomlners VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 15 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ 4 BUIKBAIAIV Langde Tiendeweg PRIJS f 1 11 LOTEN voor 10 Kraepelien en Holni s uiina LarocheQ ü i£ ARO€HE Is de meest Krachtige en Versterkende KIINA WIJIV aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons ik ƒ 1 90 en f 1 Dop6t te Oouda hg den Beer A H TEEFE Apothebr voorlieen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zcjist Tolk en door de lutst bgnft reToIationoire bedniten ran het Storthing was rehvakt Zooals men kon verwachten toonde zich het Noorache kabinet der rechterzyde niet in staat de taak door te roeren een dam op te werpen tegen de revolutionaire werkzaamheid der linkerzijde De Zweedsche regeering moest elke poging van Noorwegen om hervormingen te verkrygen verydelen zy moest ook krachtiger dan tot dusver by den koning gehoor trachten te viodeD opdat sulke to eveudheid die indirect de Unie verzwakte werd vermeden Het officieuse blad richt dan scherpe aanvallen t en den Zweedschen minister Lewenhaupt ran wien men niet kon z en dat hij iigea zgn taak in deze ernstige aangelegenheid was opgewusen en dat bp nlk een ener eke houding had aangenomen aU met het oog op de Noorsche eischen noodig waa De geheele politiek van den minister ten opEÏchte van de Unie was rerouderd nil hy den toestand trachtte te verbeteren door het doen van eoncessiën Indien Zweden met de Noren in het reine wilde komen moest door Zweden een energieke houding worden aangenomen A floop van Openbare Verkoo ingen T n Onroerende Qoederei VIöïUNG 10 Aug 1893 HuIb Erf en ïuin Piatteweg If 18 te lleeowyk Sluipwijk 1035 k H J Moorbeek te Gouda Bouwmanawoniug on 58a 60c Weiland Blopmendual F 33 te Waddinxveen 2550 k L Vergeer te Waddioxveen Beurs van Amslerdkm 10 AUGUSTUS alotkoers 83 m 89 Vor kre 8 u 97 101 94 S 98 ♦ 93 97 lOO l 60 86 VU l 1047 66 861 98V 99 98v 570 B90 100 76 101 199 138 99 101 101 131 100 85 1 164 118 101 SI ♦ 117 US 58 I 55 97 180 I 100 10 71 90 108 136 181 l0 4 88 l Vn 11 98 103 67 46 184 j 160 106 10 100 100 11 118 80V 108 m 100 77 8 96V K D LiHn Cert N d W S i dito dito dito 8 dito diu dito SVi HoNOAl Obl aoudl lSBl 88 4 IT4LIS IniohrijviDg 1868 81 5 Ooantia Obl iDp piiirl868 5 dito inzilrer 1868 6 PoaTuou Oblig mot tioliet 8 dito dito 8 Rusland Obl Oost Se Barie 6 dilo Qeooni 1880 4 ditobgHotbi 1889 4 dito b Ho 1889 90 4 ditoingoud leen 1888 6 dito dito dito 1884 i SPMIJI Perpel sohulil 1881 4 Tomu Gepr Con I en 1890 4 Qeo loeuing flurie D Qeo leeoiDK Hrie C ZuiuAra Kip Itco r obl 1899 i Muico Obl Buit Soil 1890 6 Vbnbzuxla Obl 4 oabop 1881 AMVTEauAM ObligHtieii 1861 S i BorrraoAH Btoil leen 1886 8Vt NepN Afr Handeltr aiad Arondib Tab Mij Certilioaten DeliMaatiohsppij dito Arob Hjrpotheflkb pandbr 4 UuitMy der Vontanl aand t Qr Hynotbeekb paudbr 4 NüdsrlanOBohe baak aand Ked Ilandelmaataob dito N W tt Pao Hyp b pandbr 5 Soil llypotbxkb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoaTSKa Ooat Hong bank innd RusL Hypottiookbank pandb 4 i AuKaiKA Ëqmt hypotb pandb 6 61 64V U8V Maxv L O Pr tianoert 6 NlD Holt U Spoarw Mij aand Mij tot Expl T St Sp aand Nei Ind Spoorwegm aand Nod Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito i iTALia Spoorwl 1887 89 A 8obl 8 Znid IUI Spvmij A H obl 8 PoLIN Wanobau Weanen aand 4 Kuil Or Kuis Spw M aand 6 Batliaobe dito aand 71 oov Paatowa dito aand S Iwang Dombr dito aand 5 Knnk Cb Aiow Sp kap aand 5 Ijobowo Sewaat Sp Mjj oblig 6 Orel Viiabik ilito oblig I ZiidWeat dito aand 6 dito dilo oblig 4 10 67 nv 67 i AHtaiaa Cent Pao 8p MQ obl 6 Ohio tl North W pr C f aand dito dito Win Bt Poter obl 7 Denrer Sc Rio Gr Spm oart T a Illinois Cootral obl In goud 4 Louüv b Naahvilla Cert r aaod Mexico N Spw My Ie byp o 6 Mias Kaniaa v 4 pet pref aand N Tork OaUrio Ie Weat aand dito Penue Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 St Paul Minn k Manit obl 7 Ud Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Co le hyp 0 B CaMADA Can South Cert v aand ViK 0 Rallw it Nav le h d o O Amiterd Omnibui Mjj aand Bottord Tramweg Maala aand NlD Stad Amsterdam aand S Stad Rotterdam aand S Belsii SladAntworpon 1887 i i Slad Brussai 1886 i i lluKQ Thai Begullr Oeaellsoh 4 OotTaxR Staattleening I860 6 K K Oost B Or 1880 3 Spanje Stud Madrid 3 1868 Nbd Ver Bei Hyp Spobl ocrt S Gouda SnalperKirok aa A BumirAHli Zoox Watergetyden Hoog aag Hoog I 6 09 2 34 Aug 6 30 2 6 3 16 7 11 8 86 3 67 7 61 4 16 4 3 8 88 4 53 9 04 6 8 S 47 9 40 8 OS 1 23 10 19 6 44 12 H 14 16 6 61 7 88 8 10 47 6 18 9 82 Zatarj Zond Maand Uinsd Woonvl 16 Donderd 17 Vrijdag 18 SpringtU 13 en 29 Aug Zon Opg Onder 4 80 7 8 7 88 7 15 7 08 6 49 MaAn Aug Opg M Ooderg A 7 Aug 13 1 86 31 4 63 8 11 4 40 4 SO 6 6 10 18 6 20 8 83 14 7 48 8 34 16 9 08 8 44 10 19 8 64 11 84 9 06 51 A 81 StedelUko Zwenuobool 11 Auguata midd 18 u Opga a der temperatuur ran de luobt 65 gr Fabr bet irater 68 Burgerlijke Stand Haaatreoht GEBOREN Elizabetb ouders 0 Strong on 0 C ÏBO Vliet Willieliuus AnthODiaa oudert J de RooB en H J Ham OVERLEDEN P Bakker 34 jaren 0 HtoBwijk 85 jaren Moordrecbt GEBOREN 6 Aug Aaltje Helena ondera A Hailing en J Verdoold 8 Aug Willem ouders W Tan Vliet en C A ïan der pJlni 10 Aug gybrand ondera Q Burggraaf en N Verkerk Margaretba Anna ouders A Boovman en J A Torken OVERLEDEN 7 Ang M Bloot huiavr van G Alphenaar 43 j GEHUWD 4 Aug P Nouner te Gouda en G Geneugelijk te Moordrecht Ondertrouwd JEANNE P M KEEKHOF F HAGE Arta 10 Angnatus 1893 ADVERTENTlSiN DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Delfland mede namens Dykgraaf en Hoogheemraden Tan SchUland en van Rijnland zollen op Donderdag 24 Augustus 1893 des voormiddags ten 10 uur in het Gb HKINLAMDBRUIS te Delft Het Tleijarlg onderboud van den WIBRIKKERof FBINSENDUKen AANHOORIQHEDBN loopende van af de WierikkerBohans aau den RUndijk ODder de gemeente Bodegraven tot aan de IJsselheul aan den IJsseldijk onder de gemeente Hekendorp volgens Bestek 46 Bostokken zgn Terkrijgbaar ad 0 25 ter Secretarie van Delfland Inlichtingen worden Verstrekt door den Ingenieur ran Dtlfland S OROENENOAALJz te Delft en den Oplichter A ZAAL te Bodtgraven AanwUiilng op het Terrein op 19 AUGUSTUS des voormiddags ten 10 uur boginnende aan de Würikkerstfiant HËII ËKEI S 9 et per Fl 5 Ot per Fl prachtig helder en goed werkend Depot A NORTIEB Gouwe C 34 35 Alom te bekomen BE SOÜDSCBE MM of de besohryving der beroemde geschilderde Kerkglaaen van de Oroote of St Janskerk te Tsr Qoudi benoTent da geschiedenis der 8t Janskerk der Olaaen der oarionteekeningen ens waarbg is toegevoegd een ahonderlgk levensbericht der beroemde Qlasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Craboth P r j s 80 Cents A BRINKMAN Openlsare Verkooping te GLOUDA op MAANDAG U UPUSTUS 1893 des morgens te Elf uren in net Gebouw van de R K Leesvereeniging aan de Westhaven ten overstaan van den Notaris Q O PORTUijN DROOGLBEVER van No 1 en 2i Ëeqe in volle werking zynde HOPËRSLAGERM beataande in WOON en WINKELHIUS PAKHUIS WERKPLAi TS en ERVEN staande en liggende aan den Langen Tiendeveg en in den Rozendaal te i ouda wyk D No 34 en M No 4 te samen groot l Are 27 Ceij tioren Te aanraardeiil 1 October 1893 Te reilen in 2 perceelen eerst het jpandaan den Tiendeweg rervolgens het pand in den Rozendaal en daarna gecombineerd No 3 Een goefi onderbonden HUIS enERF met afÏEonderljgken opgang hebbend BOVENHUIS in de poelensteeg te Oouda opden hoek van het Plantsoen wyk L No 229 en 229a Het bovenhais is verhnird roor 1 60 per week Te aaaraarden l November 1893 I No 4 en 5 TWee naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN on GROND in deOeuzenstraat te Goudai wgk L No 26 en 27 Vsrhanrd by de w ek elk Toor ƒ 1 50 De peroeelen zg i de 3 laatste werkdagen TÖór den Terkoopdfllg te zien van 10 tot 3 aren en op den dag der Teiting des morgens van 9 m n aren i Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜUN DROOGLEËVfiRte Gouda Een Ware Schal roor de ongelukkige slacbtoJSërs der Zelfbevlekking Ou me en geheime uitspattingen is het benoemde werk Z Jpr Retau s ËLFBIüWABIl G Hollandsche n tgaTe met 27 afb Prns 2 galden Ieder die aan de Terschrikkelgke gevolgen vsu dese onden d Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redtjaariyks dnizend van een Bekeren dood Te verkrygen bg hetVerli 8 Magazin te Leipig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedn ook in postzegels en ia eiken boekhandel in Hotland Openljare Verkooping te STOLWIJK op WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1893 des morgens te 10 aren in het Kf pviBHVia van P STOPPELENBURG op het Dorp ton overstaan van den te Gouda resideerenden Notaria 6 C FORTÜUN DROOGLEEVER van No 1 Een HUIS ERF en GROND op de Kuidzyde van benodenke k aan den Tentweg ongenommerd kadastraal l kend in Sectie D No 1903 groot 1 Are 10 Centiaren En No 2 Een perceUje pOSGHHAKHOUT liggende als vored kadastraal bekend in Sectie D No 1199 groot 47 Centiaren Alles terstond te aauvfiarden en dagelijks te bezichtigen Na afzonderlgke Veiling en Aftjlig worden de perceelen gecombineerd Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Zsor Uotte Gesteendrukte worden GELEVERD door A URINKMAN ell Zn wie zeker z n wii de Ecite Eikel Cacao te ontvangen testmengestald en na vele proefnemingen ia den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr UichaeUa tervasrdigil op de beste machines in het wereldberoemde étabblisaement van Gtebr StoUwerok te Keulen eliehe J FTI2ie iLeU9 Bik6l 5acao in vierkanten bossen Deze £ ikHl C cao ia niet melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dftgeiyksch gebmik effli A 2 theelepdi van t poeder voor een kop Chocolat Als geneeekracbtin drank bjj gevu van diarrhee sleclts met water te gebruiken Terkrügbaar m de Toorniumts H H ApothekerB ens Vs Ko V Ko Prys fTpO o 0 90 e 0 K OeneraalTi Umd Julius MatteuMtA Amsterjlam Kalyerstraat 108 erdom BINNENLAND GOUDA 12 Augustus 1893 Door de politie is op haar verzoek naar de ondurlgke woning te Bodegraven overgebracht de I6jarige C M M die zich alhier ophield zonder eene betrekking te hebben De minder jarige A E de O ondl9jaar uit Haastrecht is op verzoek van haren vader alhier oi espoord en naar haar woonplaats overgebracht De heer B Velsiug hoofd der 2e openbare school te Berg Ambacht staat op de voordracht voor hoofd aan eene der scholen Iste klasse te Amsterdam Deze week viel te Bei Ambacbt eene boerenmeid door een ongelukkig toeval voorover van de waterstoep in de Wetering Gelnkkig werd het ongeval oogenblikkelyk bespeurd en de drenkelinge door J v d P gered Echter dnnrde het bijna een aur eer men baar weer tot bewQstzyn gebracht had Hene boerenvrouw in Polsbroek vond Vrgdagtnorgen tot haar niet geringen schrik baar 3 jarig dochtertje in eene sloot Geens kans ziende om het er anders uit te hfden sprong ze zonder zich te bedenken in het water om evenwel spoedig ia hetzelfde gevaar te verkeeren als haar kind dat ze evenmin als haar zelve redden kon Gelukkig kwam nu de ongeveer 20jarige zoon op de beide drenkelingen af maar ongelukkig gleed hg by de eerste poging tot redding uit en tuimelde ook h in de diepte Iq dit wanhopige oogenblik daagde eindelp afdoende hulp op in den persoon van den vader die eerst zgn zoon op vasten grondslag en door dezen geholpen ook zgne vrouw op het droge bracht Meer dood dan levend kon DU ook het kind uit het water worden gehaald en mocht het den ouders na eene zorgvuldige behandeling gelukken den kleinen drenkeling 0 81 weer spoedig bjj te brengen In de raadsvergadering te Schoonhoven opgisteren werd door Burg en Weth aangeboden de rekening der gemeente over 1892 sluitende iu ontvangst met f 51565 10 enin uitgaven met f 51314 724 batig saldof 250 451 In dezelfde vergadering werd o a besloten onder zekere bepalingen aan de heeren H FEVÏLLETOIM OrSl ttk Kaar het Hoogdvüack XXV 89 Oy vermoedt nog niet eens bat ei te dat vertohrikkoiyke dat mq bracht tot den rermetalen on boitengewoaeii slap om o heimelyk bier te laten roepcD Door een toeval vernam ik dal Olivier plan had met u te duellaereQ Gelukkig heeft hy dat plan nogt iiOamogalijk gjj vergist u graaf baar stem klonk als een angstkreet tfay kan u ia t geheel □ iet meer nitdajten I Ëeo kort lacbje M n waarom oietP Omdat omdnt zeg m om Godswil heeft ky het miaschian reeds gedaan F Zij sprong op De itoel knarste zacht op het parket Ook hij stond op Heden morgen en dat is goed zoo Maria I uiza ik verdraag die onzekerheid met langer het moet tot een eind komen Nogmaals een kreet rol schrik en smart Dus was mqn offer te vergeefs das ia dat pgalijkste nar van mija leven voor niets geleden I Welk aur wolk offer Hij scheen naar haar toe ts gaan Olivier riofatte zich op eo klemde ds banden krampushtig om de leuning van z n stoel Het grootste waartoe eon vrouw in staat ig Ik heb mg het hart uit de horst gerukt en hot met voeten getreden ik heb ulf m n eer gabrandmerkt OJiderkerk leeraar in de gymnastiek te Gouda eii K Van Wijnen onderwgzer alhier heb gebruik toe te a an vsu het lokaal voor vrgeen ordeoefeningen van de school 1ste soort Vervolgens zgn na onderzoek en goedkeuring der geloofsbrieven toegelaten tot leden van den raad de heeren N Kooiman J J Lazonder J P Niekerk en C Van Willenswaard GliZ In de gemeenteraadszitting te Oudewater van 8 dezer werd door den voorzitter medegedeeld dat kenni eviug was ontvangen dat de heeren A Jonkheid en J C Verheul de benoeming tot raadslid aannamen In diezelfde zitting werden de ingekomen geloofsbrieven van n heer A C van Aelst benevens van de beide nieuwbenoemde leden onderzocht en in orde bevonden en tot toelating besloten Drie jongelieden uit Lekkerkerk maakten dezer dagen een aardig reisje per rijwiel Van Rhenen af reden zg over Grebbe W eningea Arnhem Velp Doeabni Doetinchem TePborg sHeerenbera Emmerik Cleve Craneoburg Ngm en Tiel totCulemborg Vanhier keerde men per stoomboot huiswaarts De Zangvereeniging iCaectlia te Schoonhoven hoopt in het laatet van Januari of b t begin van Februari 1894 haar 90 jarig bestiuST te vieren Gaarne zou zg daaraan voor zoover de gelegenheid zulks toelaat een zangwedstrgd voor gemengd koor tusschen hare zustervereenigingon uit de naaste omgeving verbinden en daarvoor medailles en diploma s uitloven Om dit doel te bereiken worden in eene advertentie die vereenigiugen voorloopig ter medewerking opgeroepen Indien het aantal mededingende vereenigiugen te groot zou worden zal bg loting worden beslist waarna binnen 14 dagen na den termgn van aangifte definitieve uitnoodigingen tot deelneming zullen worden verzonden In de zitting van de Synode kwam in behandeling het rapport der commissie voor de nieuwe wetsvoorstellen door den heer De Vriei uitgebracht over een voorstel der classicale vergadering van Gouda tot uitbreiding der vragen in de verslagen der kerkvisitatie met meerdere ruimte voor de antwoorden Een rapport door den heer Fgnvandraat namens de commissie voor de stukken ter behandeling ingediend over een voorstel van mr Reus om eene commissie te benoemen tot onderzoek om dit duel te verhoeden 1 Ik heb gezegd dat ik don band met Olivier verbroken had een sohtjn van Bohuld op mij geladon opdat hij vrg moge zijn opdat U van hem losgemaakt F Ooseck vatte baar beide handen en trok ze van haar gelaat weg en drukte ze aan tï n hartatochtetgk bevende lippen God zegene u voor deu moedige opoffering ter wille van uwe liefde Maria Louiza I Waarom beeft ge dan voor een tweeBtrqd die bat beiltge kenmerk van een godsoordeel zal hebben die de ware liefde zal doen Mgevieren P Ik zal Qrapf Goseck I baar stem klonk biddend sla in hevigea angst pik begrijp n nieti Hoe kunt ge een bloedige oplossing weneehen terw l nc alles in vrede lÉan worden geschikt I Hoe dorst gg de uitdaging van mjJQ man aannemen terwgl gy wist dat de oorzaak hiervoor slechts leugen en laster is Hebt gij hem onze onschuld verzekerd Neen Kortaf en scherp werd dit antwoord uitgestootea O doe het dan nogi zoo snel mogelykl Hy moet u gelooren en hjj zal het ook dooo Oob kon hy u ileohta zoo door en door kennen als ik u ken Indien iemand het waagde wy iets van eerlooze daden van graaf Ooseck te vertellon dan zoQ ik vol trotsch verlrouwea de band ten hemel beffen n zweren dat het booze laster was Week en onbosobryfelyk roerend in haar trefftmde innigheid klonk haar stem Olivier was opgestaan zyn voorhoofd gloeide gedrnischloos schreed hy naar den kier der deur en trachtte met een enkelen blik zjjn vrouw op te nemen Met haar arnatig van tranen overgoten goaiohl wendde a rich oaar a n kant en van de taak der kerk a op sociaal gebied 6 p dat der armenzorg moest vooraleer men omtrent de hierboven genoemde een beslissing nam eerst worden afgehandeld omdat het deswege te vallen besluit van invloed kon wezen op de beslissing De conclusie van dit rapport die tot eene uitvoerige gedachtenwi seling leidde strekte om met waardeering van de bedoeling des heeren Rens diens voorstel niet aan te nemen maar lo de olassicalo besturen die op gezette tijd peraoonlgke kerkvüitatie hebbeu te houden op te dragen om bg de eerstvolgende peraoonlgke kerkvieitatie een onderzoek in te stellen naar de sociale nooden in elke gemeente en naar hei een de kerkeraad doet tot voorkoming of voorziening hiervan en om van dit onderzoek een rapport in te zenden hg de Synode die hiervan binnen een tgdaverloop van 3 jaren de beste inlichting omtrent deu werkelgken toestand zou ontvangen en 2o de ontvangen inlichtingen aan te wenden om de taak der kerk of der kerkeraden te bepalen ten aanzien van het sociale vraaijstuk terwgl den visitatoren een stri vragen betreffende de materie moest worden medeg even waarmede de kerkeraden drie maanden te voren in kennis zullen gebracht worden Deze conclusie werd ten slotte aangenomen nadat een voorstel om te dezer zake rechtstreeks zich tot de kerkeraden te wenden was ingatrokkfto Uit het rapport over het voorstel der classicale vergadering van Gouda bleek hoe de commissie het volkomen eet was dat de schriftelgke kerkvisitatie en in vele opzichten ook de persoonigke kerkvisitatie niettegensta ide den herhaalden aandrang van de zgde der Synode toch niet aan het doel het erlangen van een juist inzicht in den toestand der kerk beantwoordt Behoudens loffelgke uitzonderingen ontvangt men onvolledige opgaven ofschoon de bg het reglement op de kerkvisitatie aangegeven vragen zoo zg geuit en degelgk waren beantwoord het tegendeel bedoelen Toch wilde de commissie niet toegeven dat door het aannemen van het voorstel der class vergadering van Gouda het euvel zou worden we enomen De zaak was echter van groot belang en diuirom stelde zg voor aan de synodale commissie onder toezending van het voorstel van Gouda op te dragen der Synode van het volgende jaar te dienen van advies omtrent de vraag wat er toch gedaan moet en kan worden om faetzg door verbetering van den than bewandelden weg hetzg door middel van speciaal hiertoe aangewezen visitatoren een beter inzicht te erlangen in de uit en inwendigen hief haar handen gevouwen tot tioseck op 4k zou zulk een vast vertrouwen in u hebben graaf want ik weet took hoe edel hoe braaf en godvruoUtig SQ E ti en juist omdat ik het weet daarom wen ik my tot u ats zynde de eenigate op aarde dien ik het waard keur de ridderlyke besohermer van een hulpelooze vrouw te zyn en ik bezweer u bij al de vnendschap en de goedheid die gy m steeds hebt betoont neem het op voor myn eer I Span ai uw kraohten in om dat afichuwelyke duel te verhioderen t Gy alleen kunt ny helpen want aleohls gy weet dat ik nooit noah in woord orah in daad de trouw heb verbroken die ik beloofd heb Wie het ook z n moge die de lastertongen met m a naam noemen gij weet dat het een leugen ii Goseck had het hoofd al lager on lager op de borst laten vallen Ik weet het mompelde hy en ik begryp zeer goed dat uwe reine ztel terugbeeft voor den scherpen bloedigen sabelhouw dis alleen by maohte is den gordiaanscben knoop door te hakken maar toch overschat g myn invloed Gij vermoedt niet in welke yziiten spaken het raderwerk der maatschappelyke vormen rooddraait en alt vrouw kent gy de mimoia niet de al te toedere gevoelige bloem die eer hoet 1 Nog opgewondener nog smachtender sterkte zij de handen naar hem uit Oraaf Goseck alechts weinige weken geleden stondt gy bier op deze zelfde phuits en zeidet rAIs gij ooit hulp of bescherming noodig bebt merrouw kom dan tot m t roep mij I Met goed eu bloed zat ik voor u instaan zoo noodig zal ik met mijn leven uw geluk koopeo I Herinneit g u die belofte niet meer Zyn blik brandde op haar geUat faartttoobt mk toestand der kerk Met dit voorstel vereenïgde zich de Synode In den vroegen morgen van Vrgdag 11 Aug woedden boven Berg Ambacht hevige onweersbuien Aan den Korkel een groote waterkom werd een der groote iepenboomen doormidden gespleten en werd de bovenhelft van den boom er afgeslagen Ben paar boschdoiven die in dezen boom nestelden werden door den bliksem gedood Ook aan deu Eadgk en in Zuidbroek werden boomeu door den bliksem getrofien De postlooper 0 Oskam van Schoonhoven over Ammerstol naar Berg Ambacht treedt a s Dinsdag af en zal dan te Schoonhoven de betrekking van brievenbesteller gaan vervullen AU blijk van Hare belangstelling in het internationaal congres ter bes ding van het misbruik van alcoholhoudende dranken he H M de Koningin R entes aan dr Van Henhovea tgfarts der Koningin opgedragen bg de opening van het oo grcs te s Hage t enwoordig te zgn De nieuwbeuoeoide officieren berkomstig van de kon mil academie te Breda worden a s Dinsdi bg de staven der korpsen en bij het kol werfdepot beSedigd en in functie gesteld Gisteren moi n werd te Kondekerk a d Rgn het Igk van de 25jarige dochter van den watermoleDMr E niet ver vts bare ironing uit het water opgehaald De ongelukkige leed aan toevallen De verkiezing voor een lid der Provinciale Staten van Zaid HoUand in het hoofdkiesdistrict Gorincbem vacature Nortier ia bepaald op Dinsdag 5 September de herstemming zoo noodig op Dinsdag 19 September Een Israëliet te Oldenzaal vierde gisterenbruiloft en de buren hadden zgn huis vanbuiten met groen lampions vlagen enz versierd Tegen den avond verzamelde zich aldaareeue groote menigte nieuwsgierigen die oraatreeka half negen de straten doortrok onderhet zingen van voor de laraelieten beleedigendeliederen Spoedig was de burgemeester metde politie aanwezig en door hun krachtig optreden was omstreeks half tien do orde geheelherateld Bg één Israëliet werd eene ruit ingeworpen Zw Ct Een vgQarig jongetje werd gisteren dwalende gevonden aan de voormalige Botterdanuche poort te Delft De brugwachter ondervroeg den knaap en kwam tot de ontdekking dat hg on verterend It j geleek de dief die de handen begeerig naar don altaarkelk uitstrekt maar het tooh niet waagt bet heiligdom aan te vatten Ik herinner het m j wal bew a ik u dit dan niet Noen Gy staat daar nog koud en ouverschilllg voor mfj gy ziet mijn angst en vertwyfeling en helpt mij niet I Zy kwam met opgeheven hoofd kracht en vastberaden voor hem staan Wee den man wions eed als kaf in den wind verstuift t Gij hebt u self de beschermer van myn geluk genoemd nu zult ge dit ook met daden staven en het zijn Hy kwam dioht naast haar staan vatte haar hand en boog zijn wang haast tegfn de bare aan Wonderlyke vrouw Waag ik dan niet m n bloed en leven voor uw geluk Een pistooUoop wordt even goed op mijn borst gericht als op die van dien ander 1 Maar dat juist moei gy beletten riep zy buiten ziob zolve als gy myn geluk niet wilt vermoorden I Zijn blik gloeide nog hartstochtelijker by traohtte haar nog dieper io de oogen te zien Va banque MariaLouizel uw geluk is uw vrijheid I Ko sleohts deze allen voert u in de armen dor liefde I Zy woek al verder en verder van hem terug met de handen tegen haar hart gedrukt bet gelaat opgeheven als omstraald door een aureool wNeen graaf Goseok niet de vryheid zeide zij zacht met bavondfl stem Qy weet dat ik sleohts eenmaal in myn loven een heftig verlangen naar u heb gehad op dien eersten morgen na myn trouwdag toen verlangen naar myn thuis on een gevoel van verlatenheid my in vertwijfeling brachten ITordt venoifd