Goudsche Courant, maandag 14 augustus 1893

gewapend met lei griffel en een paar boterbammen in plaats van naar school te gaan van Hcbiedani was komen wandelen om zjjne te Delft wonende tante eens te bezoeken Spoedig was hot adres vail tante bekend en werd de vermoeide knaap derwaarts gebracht Gisteren zyn door de recherche in een welbekend bierhuis aan de W de Broedersteeg No 2 te Kotterdam aangehouden drie zoogenaamde kwartjesvinders die van eenen doortrokVenden vreemdeling in korten t jd met hun spel i 84 hadden gewonnen De bnrgemeester van Vlachtwedde beeft in eene samenkomst van Terveners en arbeiders te Ter Apel bet voorstel godaan om bg het thans aan de orde zynde w kgraveni waarby het gebruik is dagelyks een dubbel maatje jenever boven het loon te verstrekken den borrel te vervangen door het kostende bedrag in geld De tyd moet leeren of dit goede denkbeeld waarmede men het in beginsel eens was ingang zal vinden De natuur gaat zoo vaak boven de leer en vooral rfanneer de gewoonte reeds een tweede natuur is geworden Als bijzonderheid by de jongste verkiezing voor den gemeenteraad te Tilburg wordt gemeldi dat zich bet geval voordeed dat een ingezetene die in twee Tilburgsche couranten door vele kiezers c werd aanbevolen geen enkele slem bekwam Toen de familie S te Breda deze week van eene wandeling terugkeerde vond zy de dienstbode op den grand liggen te midden van omgeworpen meubelen linnengoed enz Het meisje beweerde door drie maiiuen aangevallen te zyn verder herinnerde zjj zich niets De omstandigheden waaronder men haar vond in een gesloten van buiten niet bereikbare kamer terw l de sleutel uit het raam was geworpen en terug gevonden werd doen vermoeden dat zg in eene vlaag van ziekelyke overspanning zelve de vernieling had aangebracht Zy is naar het ïïiekenhuis gebracht en verkeert sedert in een slapenden toestand De in de zaak van deu moord op Joh Hegeman te Xauten gezochten getuige Joh Watther heeft zich vr jwitlig bjj de Duitsche justitie aangemeld Volgens zjjne getuigenis hoeft Wozendrup in beschonken toestand aan hem verklaard het knaapje vermoord te hebben Het water uit de onlangs gemaakte Artcsischoput te Hoofddorp Haarlemmermeer is na een scheikundig onderzoek ondrinkbaar verklaard als bevattende te veel organische stoffen Staten Generaol Tweede Kauër Zttting van Vrydag 11 Aug 1893 TI et Kiosrechtdebat wordt voortgeeet De heer Bahlraann verheugt zich dat de liogeoring enkelvoudige districten voorstelt de gemeen teraadskeuze tbans ter z jde laat en schriftelijke aanvraag van het kiesrecht eischt Maar h j ontkent dat het algemeen stemrecht iu het buitenland het zoo aanbevelenswaardig voor ons zou maken Wil men het men decretoere het in do Grondwet met de noodige correctieven Maar deze voorstellen zullen leiden tot groote uitzetting der Ryksuitgavon en zullen het gezagder Kroon niet versterken De heer Beauiort Amst protesteorde t gen de miskenning door den Minister van hetgeen deze Kamer gedaan beeft voor het niet vertegenwoordigde volk en achtte overigens de kans op gemeen overleg vermeerderd De heer Rink constateerde dat do grondwetteiyke bezwaren zjjn weg te nemen en dat de keuze ataat tusschen oen kiesrecht oB van belastingaanrlag of bezit eii een kiesrecht dat daarmede wel verbonden i De heer Uu ers bleef het ontwerp afkeuren vooral wegens de belachelykc schryfproof en bestreed by voorbant de aangekondigde liberalf amendementen die juist coii algemeen stemrecht zullen invoeren De heer Borgesius bentreed nader den heer Van Bonten ontkende dat tie vooruitstrevende liberalen tweespalt zaaien eu kondigde een amendement aan ter tegemoetkoming nan bezwaren De heer A Mackay betoogde nader de noodzakeiykheid van wyziging der wetgeving op de bevnlkingsregiKtors en kondigde een amendement aan tot betere de6nieering der kenteekenen De heer Van Deldea protesteerde tegen de meening van den minister dat het hart der natie niet meer klopt in de Tweede Kamer De minister Tak diende van repliek en maakte terecht de opmerking dat geene nieuwe gezichtspunten waren geopend Hy hield de grondwettigheid zflner voordracht vol en stelde wetteiyke regeling van de bevnlkiugsrt isters in uitzicht Minachting voor de Kamer heeft hy niet maar hy was overtuigd dat nieuw bloed onder de kiezers bet land en de kroon zou versterken Het algemeen debat is gesloten Dinsdag fabrieksmerken enz De in den loop der al meeme beraadslaging van gisteren aangekondigde amendementen zgn thans bekend geworden Wyzigiogsvoorstellen zyn gedaan 1 door de heeren Kolkman Mees en KöeU Ii g willen den leeftijd voor het kiezerschapstellen op 25 jaren ea wenschenhetkenteeken van het in eigen onderhoud eu dat van eenhuisgezin voorzien aanwezig te achten bg deniet bedeelden en bovendien by aangeslagenen in de grondbelasting tot een bedrag van ten minste 1 eu by de niet aangeslagenen diegedurende het laatst verloopen of wel het aan zyne laatste verhuizing voorafgegaan burgeriyk jaar als hoofd van een huisgezin of als alleen levend persoon als woning in gebroik heeftgehad of een gebouwd eigendom ten minste 1 in de grondbelasting betalende of daarvan vrygesteld dan wel een afgezonderd gedeelte v a oodanig geboaw zoodanig dat de inwonendf gezindshoofden en alleen wonende personen ieder ten minste 1 grondbelasting tn den geheelen aanslag betalen alles behoudens de jaariyksche aanvrage tot plaltf g op de kiezersiyst Voor de toepassing der voorgestelde bepa lingen worden schepen van ten minste 40 ton inhoud als een woning aangemerkt In verband met een en ander stellen zg voor van de uitoefening van het kiesrecht uit te Insluiten zg die hun belastingaanslag niet hebben voldaan gedurende het jaar volgende op hot belasting dienstjaar 2 door de heeren Van der Kaay Van Houten en De Beaufort die voorstellen bet bezit van een kenteeken van geschiktheid en maatschappelijken welstand af te leiden nit eenaanslag in de grondbelasting van ten minste 1 of in eenige andere directe Uijksbelasting uitgezonderd het patentrecht Zy die in deze categorie vallen zyn vrygesteld van een aanvrage van kiesrecht en by hem die da rin niet valt wordt het bezit van het kenteeken aanwezig geacht die de aanvraag indient en a door een examen heeft voldaan aan de eischen voor de benoembaarheid tot eenig ambt voorde vervulling van eenige betrekking of voorde uitoefening van eenig beroep of bedrüf die eigenaar is van een insohryving op het Grootboek van ten minste 100 nominaal of van ten minste 50 ingelegd in deKykspostspaarbank of in eeue andere spaarbank die als hoofd van een gezin of als afzonderiyk levend persoon sedert een jaar zonder wegens wanbetaling van huurpenningen tot ontruiming te zijn veroordeeld ter bewoning in gebruik heeft een woning waarvan de werkeiyke weekbuur bepaald is op een som in evenredigheid tot het zielentat der gemeente met dien verstaude dat de huursom in gemeenten van 300 X 0 zielsn en daarboven niet hooger wordt gesteld dan ƒ 2 per week Deze voorstellers behouden onder de uiigeslotenen de bedeelden en de wanbetalers hunner belasting door den heer Tydeman die met behoud overigens van de Regeerings redactie wil doen uitkomen dat onderstand noch middeliyknoch onmiddellijk mag zgn genoten en diewanbetaling van de belasting aan Ryk en provincie wenscht te beschouwen als bewys dat het kenteeken van maatschappeiyken welstand niet aauwe ig is j door de heeren Goeman Borgesius Perf Kerdyk Pynacker Hordijk Fyttersen Kinken Vesgens zy stollen voor om veroordeelden wegens dronkenschap als missende het kenteeken van geschiktheid van kiesrecht buiten te sluiten nemen met het Regeeringsontwerp aan dat het welstandsteeken bezitten de niet bedeelden maar bovendien zy die by een gemeentebestuur of burgeriyk armbestuur geen onderstand hebben aangevraagd Met hoofden van gezinnen in deze termen vallende stellen de voorstellers geiyk de leden van het gezin of de iuwonenden gedurende de laatst verloopen 6 maanden eu zy wier namen np de kiezersiyst geplaatst zgn zoolang zg op de bovolkiugaregisters van dezelfde gemeente blgven voorkoiuen Onderstand vanwege weldadigheidsinstel lingen aan een tusschen persoon verleend wordt geacht door die liefdadigheidsinstelling te zyn verstrekt Het kenteekeu wordt niet geacht aanwezig te zyn by veroordeelde bedelaars eu landloopers of wier inwonende vrouw of minderjarige kinderen deswege veroordeeld zya en wel gedurende 3 jaren na de onherroepelyke veroordeeling 5 door de heeren M Mackay en Van Alphen Voor kenteekenen van geschiktheid en maatschappeiyken welstand stellen zij voor aan te nemeu het als hoofd van een gezin voorzien in eigen onderhoud en dat van het gezin Het bewys van het bezit dezer kenteeken wordt volgens hun voorstel geleverd door 1 voldoening van een Ryksbelasting aanslag of indien men niet in de belasting was aangeslagen huisvesting gedurende één jaar in een en dezelfde woning of woning verandering hofTgstens eenmaal 2 niet bedeeling van zichzelf vrouw en minderjarige kinderen 3 het niet veroordeeld zyn gedurende de twee laatst verloopen jaren a wegens land looperij en bedelary evenmin als zgne vrouw en minderjarige kinderen b wegens dronkenschap e het niet krachtens voania verbiyf hebben gebonden in een Rgkawerkin richting Te Haarlem is gisterennacht te ruim twee uur een felle brand uitgebroken op het bovenhuis van perceel No 17 in de Leidschestraat bewoond door den heer Van Rgn die afwezig was en zgne vrouw met een kind alleen te huis De brand is ontstaan door bet breken en vallen van een petroleumlamp Het bovenhuis is geheel uitgebrand de bewoners hebben zich met moeite gered Het benedenhais was eerst sedert een dag te voren bewoond door zekere Hoedjes die des morgens in het buwelgk was getreden Het huis ww alleen verzekerd maar de inboedel van de beide bewoners niet Te ruim 4 uren was de brand geheel gebluscht De politie met haar slangenwf en en de brandweer hebben goede diensten lewezen Vergiftiging door eiwit In het Berl Klin Wochenschriftc wordt een geval van vei pftiging door eiwit medegedeeld dat verdient iu ruimeren kring bekend te worden gemaakt Het geldt n l de vergiftiging van een gezin van zes personen na het gebruik van een puddingsance die bereid was uit reeds acht dagen lang bewaard eiwit de dooiers waren voor andere doeleinden gebruikt Reeds bg het kloppen van het eiwit tot schuim viel een sterke Incht op evenals de verandering van kleur van het in een schoonen glazen kom op een koele plaats bewaarde eiwit dat in het geheel zich niet tot schuim liet kloppen Door bgvoeging van het eiwit van eenige versche eieren was bet der al te spaarzame huisvronw mogelgk ook de eerste hoeveelheid eiwit nog te pas te brengen De smaak was gewoon zOodat men zich alles uitstekend smaken deed Chigeveer 15 aren later deden zich bg allen die de s uB genuttigd hadden de gevolgen gelden Verschynselen van vergiftiging nam men waar zich openbarend in verlamming der spieren snelle hartkloppingen en misseiykheid en eerst na de therapeutische behandeling verdwenen déze verschgnselen Ngmegen dat in de laatste jaren zoo herhftaldelgk getoond heeft feeaten op groote Schaal te kunnen organiseeren bereidt zich ook thans voor om de 49e atgem vergadering der Gel derschOverijselscbe Maatschappy van Landbouw die vBd l6 20 Augustus aldaar wordt gebonden luisterrijk te doen zyn Men beschikt daarvoor allereerst over een prachtig veld de vroegere Renbaaa dat geheet omheind zeker een celdzaam schoon en ruim terrein voor de tentoonstellingen van vee paarden landbouwwerktuigen enz mag worden genoemd Opdit terrein zal ook Vrydag 18 Aug de Harddraveiy en Zondag 20 Aug het Concours Hippique worden gehouden Naar wij vernemen is niet alleen voor de verschillende landbouwten toon stellingen de inschryving zóo groot dat de catalogus bijna 800 nummers telt doch nok de deelneming aan de Harddravery en het Concours Hippique is zóo algemeen dat de liefhebbers van deze sport er over tevreden zullen wezen Voegt men hierbg dat de Nationale Bloemententooustelling uitgeschreven door de Afd Nymegen der cNed Maatsohappg van Tuinbouw een groot succes belooft te worden en dat drie muziekkorpsen o a dat van het 7e Westf inf regiment Vogel von Faickenstein uit Wesel zich gedurende de feestdagen afwisselend zullen doen hooren dan is erzeker voor velen aanleiding om gedurende deze feestdagen hun schreden naar het feestvierende Ngmegen te richten Speling der natunr Uit Linschoten wordt meldiug gemaakt van het uitbroeden van twee volkomen zwarte kanaries en nit Gouderak van een appelboompje dat in dit jaar voor de i weede maai bloeit Dit laatste komt trouwens meer voor Het bericht omtrent de verzoening van het echtpaar Buloz is naar men thans nit Parys meldt ongegrond geweest De beleedigde vroaw wil niels meer van haar man weten en ook Buloz zwf er Ëd Paillegron na Mevrouw Buloz de voornaamste aandeelhouder der Revne des deux mondes wil niets meer met hem te maken hebben Onder die omstandigheden moet nu een nieuwen direoteor der Revue des denx mondes gekozen wonden op de algemeene vergadering van aandeel bonders De twee voornaamste candidaten zgn Vallery Radot schoonzoon van INwtear neef van Legonvé die 20 jaren lang secretaris was bg den ooden Buloz de candidaat rftn Pailleron en Bruuetiére bet nieuwe lid der Académie naar men zegt de candidaat van Mevr Buloz Men acht het waarschgnlgk dat Pailleron s candidaat de overwinning zal behalen Men scbrgft uit Breda aan DeTgda Niet alleen in oüxe gemeente wordt in den loataten tgd veel geklap gd over roofknoht moor ook de landbonwert in den omtrek klagen iteen en been Gisteren avond kwamen drie en twintig boeren in den omtrek van den Emer behoorende onder Prinsenhoge doch ala ware bet bg Breda aangebouwd bgeen om eenen veiligheidsdienst te organiseeren Geregeld zullen nn eiken nacht drie boeren de ronde doen één van hen bad zich zel met een geweer gewapend wel wetende dat de wet op de wapens op hem niet toegepast zon worden wegens totale afwezigheid van t veld wachters Geposseerden nacht werden vier personen zwervenden in de velden aangetroffeUf doch gestolen is er niet Den voorgaandeu nacht had men nog bg eenen hindbouwer de appelen van eenige boomen medegenomen £ eu min vermogend ambachtsman in het bezit van eenig land te Z was aan een koopman aldaar eenig geld schuldig dat hg wegens tegenspoeden niet terug kon geven Hg bod evenwel een koe op stal en deze zou in beslag genomen worden In het bezit van hei vonnis viel den koopman evenwel nc in dat de wet de inbeslagneming vau eene eenige koe niet toelaat en zoo kwam hg op ide snuggere gedachte om door een derde eene geit voorseer billgken prys aan zgn schuldenaar te laten aanbieden Het geitje wilde hg opofferen om dan het formeele recht te hebben de koe te laten verkoopen Onze schuldenaar die ook nog al bg de hand is kocht de goedkoope geit en reeds des anderen daage in de vroegte is de Bchuldeischer met een deurwaarder wedef bg zgne woning in het vertronwen uu de hand op de koe te kunnen Ic en Toen zg evenwel in de schuur kwamen was nergens een geit meer te zien Daar naar gevraagd kreeg men ten antwoord dat hg gisteren avond het geitje nog geslacht en met zgn talrgk gezin ook reeds gedeelteiyk opgepeuzeld had Onder die omstandigheden kon volgens de wet het beslag niet uitgevoerd worden en trok de koopman niet met de koe maar met een langen neus af want hy kon nu buitendien zgne geit nog nazien Ëen losgebroken tgger aan boord van een stoomboot uit Harwich heeft gisteren te Antwerpen groote ontsteltenis verwekt in den omtrek der kaden Die boot met 150 passagiers en 43 paarden aan boord bracht ook twee groote tggers mee bestemd voor den Antwerpschen dierentuin Toen men bg bet lossen de hokken met de wilde dieren op het dek wilde hgschen ontdekte men met schrik dat een der tggers losgebroken was Men doorzocht zeer voorsichtig het ruim van de boot en weldra ontdekte men het roofdier dat zeer bedaard tusachen twee kisten 1 De ontstelde bemanning wilde den tijger doodschieten maar men besloot liever te trachten hem te vangen De luiken van het ruim werden gesloten er werd naar den Dierentuin om hulp gezonden en weldra kwam een deel van hetferBoneel van dien tuin met een groeten val met dikke gzeren grendels en tralies In dien val werd versoh vleesch gel d de tyger kwam daarop af maar er haperde iets aan de deur zoodat men die niet goed kou sluiten en er moest iets andera beproefd worden Men probeerde het nu met een hok dat voor bet vervoer van paarden op zee gebruikt werd en daarin werd eindelijk de tgger gevangen Men was niet minder dan vgf uren van 9 uur s morgens tot s middags 2 uur met den gevaariyken vluchteling bezig geweest £ r stond een groote menigte nieawsgierigen op de kade bg de boot waar men zeilen omheen had gespannen om den tijger te beletten over boord te springen en aan land te komen Te Koldao is het dubbele feest het 50 jarig bestaan der katholieke inrichting van onderwgs aldaar en de 25 jarige ambtsvervulling van Dr W Evers directeur der inrichting met veel opgewektheid gevierd Verscheidene kerkelgke hoogwaardigbeidsbekleeders o a de kardinaal aartsbisschop viia Keulen en wereldlgke autoriteiten waren bg het feest tegenwoordig alsook 300 k 400 reunisten 8 Morgens werd door den bisschop van Roermond een pontificale mis gevierd s Middags werd in de academiezaal een dramatisch gedicht in 3 bedrijven met tableaux vivants en muziek uitgevoerd getiteld Rolduo woorden van A H M Ruyten maziek van B A Pothant leeraren te Rolduc Daarna volgde een feestmaal Hei geschenk der reunisten aan den verdiensteiyken directeur en de inrichting is de hernieuwing van het fraaie kerkkoor in Romoansche stgl De Schafberg in hei Salzkammei ut bekend om het prachtige gezicht op 10 meren kan nu ook met den spoortrein bestegen worden Devorige week werd de Igu voor het pnbliek opengesteld ze b intbg hetdot p Wolfgangen gaat tot den top vati den bei een hoogte van 5138 voet De aanleg van den spoorw leverde groote bezwaren op een tunnel van 300 voet moest in den harden rots geboord een groot oontkl steenen bruggen moestea geboowd mor den De Schafberg tandradspoorweg bereikt het ho te punt waarnaar in Oostenryk een spoorw gaat Te Haarlem zgn de aan of op de straten li ende ateenhoopen bg de in aanbouw zgnde huizen of verstratingen verborgen of opgeruimd moeten worden De stedeiyke overheid acht met het oog op de beperking der kermis eventneele onger eldheden op Zaterdi Zondag of Maandag met onmogciyk waarom ze het raadzaam acht die projectielen te doen verwgderen De militairen mogen zich die avonden niet uit de kazerne verwgderen In Frankrgk heeft men in het laatste jaar een middel gevonden om de seringen te kleuren Niet oe blauwe wit te maken wat veeleer ontkleuring moet genoemd worden maar ze verschillende kleuren te geven die overigens aan dit planiengesladit volkomen vreemd zgu De fraaiste moeten licht hemelsblauw goudgeel eroomgeel rose an lakrood zgn Men bereikt dit doel door de afgesneden takken verschillende kleurstoffen te doen opzuigea en het resultaat moet zoo verrassend zgn dat men slechts bloemen van die versobillende kleuren meent te zien en door niets aan een kunatmatige behandeling wordt herinnerd Battenlandsch Overzicht De Fransche ministers hebben een raad belegd over de zaak Dupas en zijn tot het besluit gekomen den schrgver van Waarom kan Arton niet gevangengenomen worden c niet te vervolgen De £ cho de Paris c beweert dat door de regeering een onderzoek zou zyn ingesteld naar Cleraeuceau s medeplichtigheid aan de kunstgrepen van Herz maai dat geen spoor van bewgs kon gevonden worden Het aantal candidaten dat üch bp de Fransche verkiezingen heeft aangeboden bedrat thans 291 voor Parijs 1286 voor de provinciën en 33 voor Algiers Maar de belangstelling blijft gering Redevoeringen manifesten brochures die époque maken en t onderwerp van gesprek zijn komen niet voor den dag ais men de brochure van Dupaa uitzondert die echter niet ernstig wordt opgevat en al op weg is vergeten te worden Dat eenig succes zou zyn weggelegd voor twee nieuwe manifesten die wg in de bladen ontmoetten valt bezwaarIgk te gelooven Het eene is van een nieuweu pretendent die zich Karel IX noemt en de om een Jioofd verlegen monarchalen uitnoodigt zich om zyn vaan te scharen De man die zich aldus in dezen strijd op den vooigrond poogt te stellen is de op Nederlandsch grondgebied wonende atstammeling van Naundorff die zich den erfgenaam acht der Bourbons Het is nog niet te b6merken dat zgn manifest veel weerklank vindt Het tweede stuk dat wg bedoelen is een brief van den aartsbisschop van Ais waarvan de Figaroc de primeur heeft en waaraan dit blad groote waarde schynt te hechten Nu is de toon van dit stuk zeker zeer vaderlandslievend en zeer warm terwgl de prelaat zonder voorbehoud den repubikeinschen Regeeringsvorm aanvaardt Maar als hy zegt wel de Republiek te willen maar niet de Republiek zooals zg thans is als hg herziening eischt van de schoolwetten en de militaire wetten als hg zegt dat het clericalisnle niet een bedreiging is maar dat het clericnlisme te veel ontbreekt dan moet men toch z gen dat men hier zoowat alleetementen terugvindt die vroeger de oppositie onderscheiden Het aanpreeken van een sociale politiek tegenwoordig by de clericalen in Frankryk in de mode ontbreekt niet maajr zooals gewooniyk wordt weinig gepreciseerd terwgl nogal in tegenspraak met dien eisch ia het verlangen om de belastingen te verminderen Op de vro of hg nu een ralliéc is of niet valt moeilgk te antwoorden te meer daar hg zelf verklaart noch het een nog het ander te zyn Üe PaIl MalU deelt mede dat in het Ëngelsche Lagerhuis een nieuwe partg in staat van wording verkeert Zg zou nit unionisten en conservatieven worden gevormd centrum partij heeten en geheel onafhankelgk van andere partgen optreden Het schgnt nn vast te staan dat het Hoogefhnis de Home Rule zal verwerpen Ook van het standpunt der voorstanders is daarvoor wel het een en ander te zeggen Immen een zoo ingrgpende maatregel als Gladstone thans voorstelt behoort nader overwogen niet met haast doorgedreven te worden Of na eventneele verwerping dadólgk een ontbinding zal volgen dan wel of zooals sommige bladen melden eersteen aantal ontwerpen van socialen aard zullen worden ter hand genomen om Gladstone s andere volgelingen de radicalen ter wille te zgn is de vraag Maar dit is zeker dat bg eventaeele ontbinding de kiezers de beslissing over HomeEule in handen hebbeu het is toch duidelgk dat opnieuw verwerpitig door de lords nadat het La rhnis zich tpt tweeinalen toe met de voordiacht sol hebben vereenigd hoogst onvoorzichtig en onpolitiek zon wezen De Senaat der Vereenigde Staten is gisteren na een zitting die slechts enkele minnten duurde tot Maandag uiteengegaan De financieele commissie uit den Senaat veigaderde gisterenmorgen maar nam geen besluit Dinsdag komt zg opnieuw bgeen In dien tusschentyd zal de Senaat geen besluiten in de zilverqnaestie kunnen nemen De zilverpartg in het Representantenhuis stelde voor de beraadslagingen onmiddeliyk te openen daar naar men kan verwachten de debatten wel drie weken zullen duren De t nstanders der partg drongen er op aan dat eerst een voorstel zal worden gedaan tot onvoorwaardeiyke afschaffing van de Sher manwet Echter zonden op dit voorstel amendementen mogen worden ingediend die ten doel hadden de invoering van de vrye zilveraanmunting tegen een verhoogd muntloon of de wederinvoering van de cBland bill of dergelgke maatregelen Indien deze amendementen werden verworpen zon men onmiddeliyk stemmen over het voorstel tot intrekking der Shermanwet De tegenstaudert van het zilver wenschen deze schikking omdat zg gelooven dat zy sterk genoeg zyn in het Representanten huis om de aföchaffiog der Sherman wet te verkrygen e de amendementen te verwerpen De zilverparty vraag tijd om de zaak te overwegen men verwacht heden tot overeenstemming te zullen komen In bet tegenovergestelde geval verklaren de t enetanders van het zilver zullen zg de intrekking der wet doordrgven INGfiZONDEN Mijnheer dé Bedaetmr Vergun mg s v p een plaatsje in Uwe kolommen om een berichtje voorkomende in het nummer Uwer Courant van Zaterdag 12dezer U verbeteren In dit bericht wordt vertelt dat Turner8 in een café chantant in de Nea zulke verteringen hadden gemaakt dat ze deze niet betalen konden en dat toen één hunner over daken is ontvlucht eu bg een kleermaker is terecht gekomen Zoo iets zou waar kunnen zyn doch bet is niet waar Vooreerst is wat tot dit praatje aanleiding heeft gegeven niet Dinsdag toen alle Turners al uit Amsterdam vertrokken waren maar Maandagavond gebeurd Ten tweede was de plaats der handeling niet een caféchantant iu de Nes doch een gesloten huis op éen der grachten van Amsterdam Ten derde kan er van vertering geen sprake zgn en dusook niet van niet kunnen betalen daar de handeling plaats had terstond na het binneutreden en wel doordat een der Amsterdamsche heeren de aardigheid had iets van den eigenaar te breken waarop deze in woede ontstak en met een mes dreigde waarop een der in den knel zittenden een uitweg naar boven zocht en op de daken een uitvlucht vond waarbg hg by een kapper terecht kwam De gemaakte schade is later geheel betaald Dit is de znivere lezing van het gebeurde my door één der Amsterdammers die er by tegenwoordig geweest was zelve verhaald Als ik mg niet bedrieg hebt U het stukje nit dfl Amsterdammer overgenomen Ik zou dien berichtgever wel in beraad willen geven zich voortaan eerst beter op de hoogte te stellen koe en utaar ieta gebeurd ia voor hg aan het schrgven gaat opdat zgn phanta ie hem niet weer zulke parten moge Speteu Ik zou niet tot deze rectificatie zyn overgegaan ware het my heden niet gebleken dat de Goudsche Turners van deze grap verdacht werden U dankende voor de opname van dit bericht heb ik de eer te zyn EEN TURNER Gouda 12 8 93 VlsBoher Bericht Ammerstol 11 Aug Van Zaterdag 5 tot en met Vrydag U Aug zgn alhier ter markt aangevoerd 453 zalmen prgs van zomerzalm per kilo van f 0 75 tot f 0 95 prgs St Jakobszalmper i kilo van f 0 80 tofc f I IU 1 steur db 124 halve kilo s prgs per kilo f 0 25 Kralingen 11 Aug Deze week werden ter markt aangevoerd 342 zalmen Kleine zalm gold f 0 75 k f 0 90 groolie f 0 95 a f 1 05 per 5 ons Burgerlijke Stand GEBOREN 9 Aug enri ouders T de Hoog en M J Goedhart 10 Sophia ouders T van Roogan eh S Stolwyk Mirten Albertus ouders M de Quant en F Danens Cornelia Johanna en Maria ouders C Koolmees en O J Blok 11 Heiltje ouders H Both en M W B Verbree OVERLEDEN 11 Aug J H Lafeber 81 j ONDERTROUWD 11 Aug A J Lafeber 23 j en G Verkaaik 19 j J van Welie te Druteu 35 j en S M van Lierop 30 j H G Brinkman öOj onN Alblas 37 j Beurs van Amslerdam 11 AUGUSTUS Vor krs 837 I 81 7 8 Tl 831 83 9SVi 4 9 97 IfJV 68 rt 21 82 l 1047 60 36 IS 99 9 98 666 69U lOÜ 6 101 1991 138 98 10 101 3I 96 100 39 92 91 b 164 118 101 1 B l 118V HS l 66 66 il 180V 101 102 l 6 113 136 130 10 100 66 sl itkoers 8 97 16 NanEELAND Cert Ned W 8 3 b dito dito dito Sdito dito dito 8V HoNGAtt Obl Goudl 1881 88 4 Italië InBcliryving 1862 81 5 OosTRNa Obl in papior 1868 5 dito Jti zilver 1668 5 PoBTUQAL üblig met ticket S dito dilo 3 100 132 Rusland Obl Oost 2ü Serie B dito Geoons 1880 4 ditob jRotb8t889 4 tito bij Hope 1680 90 4 dito iü goud leoa 1683 6 dito dito dito 1884 B Spanje Perpet aobuld ISSl 4 TöRKHj Gepr Conv luon 1890 4 Güc leoiiiiig sorio 1 efi iL üriiri aerie C ZBiDA fe Bj3p Uto v obl 18tf2 5 Miïico Obl Bmt Sob 1890 6 VjsNjBZlULA Obl 4 onbop 1881 AuBTEBDAM Obligntiaii 1861 3Vj HpTTüaDAM Steil lena 1886 3 imo N Afr HHiidelav aand jArotidsb T b My Certifioateu DdliMaHt8chappij dito Arnh lypotboükb pniidbr 4 i Xilt Mij Itr Voretoiil aaiid Gr Uypothuükb pniidbr 4 Nedartaiulacho buiik aancl Ned Haadolmaatsob dito N W Pac Hyp b paiidbr £ Rott Uypotbetikb paiidbr 4 Utr Hypotboekb dito 4 Oosten Ooat Hong bank aand Rdsl Hypothuükbank pandii J y AUaaiKA Kquit hy oth pnndb 5 I 61 647 66 68 10 8 1 Maxw h Vi Pr Lien oort 6 Kso Holl IJ Spojrw My aand Mij tolJKipl V Si Spw aand Ne J lud Spoorwügm uaud Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dito dito 169 dito 5 ItUiK SpoorwI 1887 89 A Eobl 3ZuidllttI Spwmij A H obl 3 1 POLBM Wiirschau Weonon aaiid 4 ROSL Gr Ruas Spw My aimd 5 Uiscbe dito laud ï sstowa dito aand 6 Iwanfc Dombr dito aand 5 Kurak Cb Azow Sp kap aand 5 LosowoSewaat 8p My oblig 5Orel Vitebak dito oblig B ZnidWoBt dito aanrl 6 dito dito oblig 4 16 11 102 88 1087 103 66 16 8 184 160 10 106 I 100 1007 116 119 30 108 11 AWEBiKA Coiit Pao Sp Mij obl 6 Cbic fc Nortb W pr C v aand ditadito Win 8t Poter obl 7 Denver Itio Gr Spin cort v a Illinois Ctfntral ol l in goud 4 Louisv NashviUöOort v and Meiico N Spw Mij leliyp o fi iM Kansas v 4 pet prof aand iN York Ontario Wüst aand 1 dito Penna Oliïo aUlig fl Oregon Cahf lo hvp in goud 5 Ql Puul Mimi Manit obl 7 1 Uil Pao Hoofdlijn obl g 6 dito dito Lino Col lo bvp O 5 JitWADA Can South Ourt v aand Vj n C Ralhv Nav loh d o O Adpsterd Omnibus My aand Rottord TrarawegMaats aand Nku Stad Amstürdum a nd 3 Stad RoUürdam aaud 3 Belöib Stad Aiitworponl887 a g 3iad Brussel 1866 2 s lldNo Theiss RcguMr Geaollach 4 OoiTENR Stnatsltiüiiing 1860 B K K Oost U Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 8 1868 Nm Ver Buz Hyp Spobl eert B Aug Zoï 18 Maand 14 llinsd 16 Wopiiad 16 Dotdord 17 V4d g 18 Zat rd 19 Watergetydeu Hoog liwg Hoog hmg 16 7 82 8 67 8 10 4 86 8 47 9 22 9 68 6 23 10 19 7 11 7 81 8 28 12 9 04 6 47 9 40 10 89 7 04 11 03 7 1 Springtij 13 en 2S Aug Maan Atri Opg M Onilorg A 8 66 4 16 4 S3 6 29 6 03 6 44 Zon t Pg Ondery e 20 8 3 7 Aug 4 30 7 39 1 7 43 8 34 18 4 40 7 28 16 9 02 8 44 19 4 60 7 1616 j 10 19 8 64 26 6 7 02 17 11 34 9 00 31 6 10 64918 61A 9 21 19 S 06 9 391SK Stedelljko Zwemsobool 12 Augu9tu8 B midd 12 u Opgavodortoinporatuur v i i de lucht 68 gr Fahr H het water 69 Bij guDstig wodtir zal moritcn avoud in do Sociëteit wOn Genoogon een Harmonie Concert gegeven worden onder directie van den lieer W va i der Linden Hol programma Inidl nldus 1 Kriegsranracl der Priöater au Athalia Kelix Mondeluohn Bartbolily 2 Ouverture Uaijinond Thomas 8 Adagio Klijriquo Wieniawalci Bapsodie ÏI Lisxi Fantaisie rio l Opera de Hfllovy Charl VI F Dunl ler Eftofklang nf Ojsian Ouïürloro Kioli W Oade Ij Arlestenne suite de Concert ii ot a Prelude h Menuetto e Ada gielto d Carillon arr ff d LiofleD 8 Enlr Acl et Ohoeur do l Opera Lohengrin R Wnguor 9 Faalaisio de l Opera de Gouuoi Fausl V Dunkler jl ADVERTENTIfiN t OntlerfcrouwJ JEANNE P M KERKHOF Dr F Nijmegefï Uintetoordj HAGE Artf 10 Augnstus 1893 Door s Heereü Goedheid voorspoedig bovalleu vaa ecu welgeschapen Zoou KLAZINA WILDSCHUT geliefde Echtgeiioote vna A ÜBÜNT Oouda 12 Angnstos 1893 Ofücier van Qezondlisid Arts ÏH weder te Consulteeren Spreekuren DAGELUlCSCll van half één tot 2 uuren bovendien DONDKRDAG MOKGENS van 8 tot 9 uur CRABETHSTRAAT Tiirf 0 riiiii iii Wf P HOOPTMAN heeft in zijne Veenderij onder ShUpmijk een groote voorraad TURF welke tegen zeer Lage Prgzeu TE KOOP i BIËKBOTTËLAItIJ Korte Tienduweg D 93 De oüdergeteekende beveelt zich by voortduring beleefdelijk aau voor de LKVERINO der Berate Soort tiJISKUN uit do Bronwerjj nB Gbkrqondb Valkc Van Vollenliov H s lixlra Sioni voor Uloedarmeu MaagljjderH Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H U Doctoren aanbevolen wordt door my steeds belegen afgeleverd y r Vraagt n v p PRIJSCÜUItANT H VAN WmQMB Pm Oponbaar Onderwijs Toolaling vaii Leerlingen op de Avond of II crli ilingsschooleii op de Kostelooze en llewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS alhier raenkt bekend dat de Inschrijving van LccrIIngfln wier plaatsing men netden l im Optober lb93 op een der bovengenoemde scholen verlangt geschieden zal in de schoollokalen op DINSDAG 23 AUGUSTUS 1893 des namiddagiten vjjf aur i Voor verdere bijzonderheden ordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens do Commissie Ve Secretaris J H VAN BEK VOORT Gouda 9 Augustus 1893 licn ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is liet beroemde werk Ur Retau s z IXIUIilWAitl lG Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 galden ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die hot geeft redt jaarlyks duizend van eea zekeren dood Te verkrijgen bÜ hetVer lagaMagazin te Leipzig Nöumatkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boek handel in Holland