Goudsche Courant, maandag 14 augustus 1893

I Dinsdag 15 Atlgustiis fl§03 No 6lb3 32ste Jaargang mimm coürmt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschieclt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijlte Nommers VIJF CENTEN ADVEBTENTIÊN worden g eplaatst van 1 5 i eg els è 50 Centen iedere regeel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 T ur des midd llM J Doll Jams k 45 Gt per POTJE Wed M MQL Korte Tieodewee D 3 ia het goedkoopste adres van Nieuwe parapluien en reparatie Gouda Snelpntdruk vtu A BautRUAiik Zoon Openbare Vrijwillige Verkoopi g A De NoUtiraen U OBOËNEND AL te Oouda en ö J 8PRÜUT te Ouderkerk a d JJiul ign Toornemeni op WOENSDAG 30 AOOÜ8TD8 1893 des Toormiddags 11 nar is het Koffiehuis cHiiuam un de Markt te Qouda in het openbaar in ééne zitting bg reiling Terhooging en afsUg te rerkoopen met 8CHDUB HOOIBBEG TDIN en EBP benereni onderscheidene perceelen uitmuntend WEI en HOOILAND en eenige perceeltjea BODW en GBIBNDJ AND BOSCBHAKBout due weg en W ATEB allee itaande en gelegen in den Polder WiLutis opder de Gemeenten Qouda en Reeuwykj tezamen groot 16 Hectaren 76 Aren 72 Centiaren Te veilen in 7 perceelen eq daarna ig direrte combination Vrg ran buur te aanvaarden ï de Landeryen den 16 Norember 1893 en de Woning den 1 Hei 1894 Nadere inlichtingen Torden verstrekt door en Notitiën inhoudende de omichrgving der perceelen en hoofdvoorwaarden der velHog zgn erkrggbaar ten Icantore van den NoA taris H QBOENENDAAL Westliaven B 175 te Oouda Openbare VrUwlliige V rkooping a OTJIDHE AK De Notaris H GROENENDAAL te ffoucJa is voorneqens op VRIJDAG den 18 AUGUSTUS 1893 des voormiddags 10 uur ten haize van den Heer C OOUS Ozn te Oouderak in het openbaar in ééne sitting bg Veiling Verhooging en Afslag te verkoopeo de navol onder de Gemeente OOUDERAK in den Polder Kiitendljksblok No 1 2 Hectaren 8 Aren 21 CentiarenWBlen HOOILAND WEG en WATEB strekkende van balver wateringtot halver Tiendenweg belend tennoordoosten de Heeren T vak SohiiVBIH n L Dl Joxo en ten Zuidwesten eerstgenoemde No 2 1 Hectare 81 Aren 97 CentiarenHOOIen BOUWLAND WEG enWATEB strekkende van halver Tiendenweg tot aan de Landscheiding vanden Achterbroek belend ten noordoosten den Heer L ni Johd en ten Zuidwesten de Heeren 0 Sobiik en A BuNicaii No 3 1 Hectare 80 Aren 21 Centiaren HOOI en BOUWLAND WEG en WATEB strekkende van halver Tiendenweg tot aan de Landscheiding van den Achterbroek helend ten noordoosten den Heer T vix Scriivuii en ten Zuidwesten den Heer L na Joso De perceelen xgn te aanvaarden vrg van buur bg de betaling der Kooppenningen op den 2 November 1893 of vroeger Te beaichtigen lederen werkdag tot en met den dag der verkooping terwgl des verlangt aanwjiing der perceelen lal gedaan worden door den Beer 8 vt oaa DU8SEN te 6oudirail Nadei inlichtingen worden verstrekt door den Not ia H GBOENENDAAL Westhaven B 176 te Oouda alwaar de koopvoorwaarden met de eigendomsbewgien intgds ter iniage uilen liggen m mmiEüSE Dit wonderbaariyk Water maakt het haar lacht en glaniend en doet in weinige dagen de R te haifu geheel verdwgnen Alleen verkrggbaar f 1 00 per fiaoon bg LOUIS F WELTEE Coiffeur WESTHAVEN B 193 Allen die nog wenschen deel te nemen en zg die zich aangesloten hebben tot het houden eener MEBMWdCBI IB PAABD op 81 Augustus a a worden uitgenoodigd ter definitieve sluiting der Igat van deelnemers tot het honden eener BIJEENKOMST op a s ZONDAG AVOWD te 7 uren op de Bovenzaal van het Café Het ScHAiKBOio bg den heer A UAM Kleiweg Het voorloopig Bestuur F VI Dia POL J N BOTH Ue GItOOTK UITVERKOOP bij WISBKVIV JiLIFFHANN IHAKKT 136 duurt slechts npg korten tijd Alle voorhanden Zomer Artjbelett als pLOUSEN PARASOLS ROBES KOUSEN BOEZELAARS C0B8ETTEN ONDERROKKEN ÏRICOTS KANT LINT enz enz ALLE ZIJDENSTOFFEN EN GARNEERINGEN i WORDEN I MIMI f 11 lllidlf I mengeUevelN ZIJJ BIGBS BMLASO He Etalage te beitichtigen zuivere FRAINSCHB 1 WIJNEN De bekende BORDEAUX ft 37 per 4S Flesmhen mët aooUng franco huls geheel Nederland ook per iroefflesoh kwart en half ankera belegen verkrijgbaar Voorts alle MEREEN Prijscouranten gratis en franco Tan alle merken zijn proefflessohen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depfltvan ReyawifsEoonekaiiip Eliz ter J T SWARTSENBURG E 92 KLEIWEG E 92 beveelt zirh beleefd pn tot bet LRVEKK der BOEZEN ATLASSEN CAHIEES ENZ BENOODIGO VOOR DB Rijks lloogpere Burg erschool ep het Gymnasium SPOEIlBELETEaiHB WOEDT 7EEZEKEBD P VILLAIN Co The Milk Cream Soap Berlijn S W Hollmannstrasse No 22 De volgende namen zgn die van hen aan wie door tgdige inzending de uitgeloofde 20 Premiën ten deel vielen E H J MBaDvraB N AmBterdam Marnixkade 42 boven Mevr EuiJFER Rotterdam Haringvliet 59 L V D WiKi Tarhegden bg Breda W V BiBBiiR Tilburg O oi KoKiMO Mdhtino Qouda A KiiDBEKASN Deventer L J 0 WASsiNAAB Harlingen D C BiJCEVRitn Delft J W Janssbii Nijmegen O J Gbldrop Middelburg J W V D Stboh Haarlem O Rbinsdorf Arnhem J MioDitiiNa Boeriflond A SoniT Utrecljt W A VAN Hrrra Leiden H A VuoTa s Hertogenboach Maris Kramers Schiedam C B J DR Wbitk Tiel J Thirr 8 Gravenh go Busi Grihir Venloo LOTEN in de VEHLOTIING BIJ GELEGENHEID DER Vxaje Paar a ©xaxia ar srt ZIJ N TE BEKOMEN BIJ A BKIKKilIAiY Langde Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 L U1 101 Levensverzekering Maatschappl OpgerteM In ÈS 0 Venekeringen in geval van overlgden gemengde op een bepaalden dag en gecombineerde Uitaetvenekeringen Lgfrenten Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en prospectttsaeu bg den Hoofd Agent te Gouda den Heer W C WEBNISK Bleekereingel B 301 SOLIBDE AGENTEN QEVBAAGD Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris WESTEROCTEN vas MEETE BEN resideerende te Rotterdam ia voomemena om op WOENSDAG den 30 AUGUSTUS 1893 des voormiddags ten elf nre ten herberge van Abie Brobrb in het dorp te Ouderkerk aan den IJteel i ééne Bitting bg Opbod en Afflag in het openbaar te verkoopen een Huis en Ervéy met het doarbg behoorende gedeelte DIJK of BUITENGROND staande en gelegen in de gemeente Ouderkerk aan den IJssrl in den polder de Nessec gemerkt A 109 kadaster Sectie A nommers 1144 en 1764 te zamen groot 4 Aren 34 Centiaren Verhuurd aan H Tbbmdw tot den 1 October 1893 voor 1 10 per week makende S7 2 0 per jaa Grondlasten over 1893 2 50 Te aanvaarden bg de betaling der Kooppenningen op den 1 Octobei 1893 Nadere inlichten geelt Notaris WESTEROÜEN VAS MEETEBEN te BoUerdam 14 WolfsboeV ingang KorterWgnstraat OPENBARE VRIJWILLIGE I De Notaris JT P MAHL8TEDE te Lrjf Bergambacht ia voornemens ten ver VSrzoeke igner principalen op WOENSDAG den 23n AUGUSTUS 1 9S des voormiddags ten 9 ure aan de Hofstede geteekend nr 498 in Bovenberg te Bergambacht in het openbaar te verkoopen EENE EASOnOEETTE twee TILBCRRIE a ekne ARRËSLEDB twee BELLEN en andere TUIGEN LEDIKANT met BEHANG BED en toebehooren Hoeken andere KASTEN TAFELS STOELEN SPIEGELS en SCHILDEBUEN KACHEL K00KF0RNUI8 koperen KETELS GLA8en Aardewerk en me rdere ROERENDE GOEDEREN Te bezichtigen daags te voron van O tot 12 uur DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Delfland mede namens Dgkgraaf en Hoogheem raden van Scliieland en van Rijnland zullen op Uonderdai 24 Augustus 1893 des voormiddags ten lO g unr in het Gk MRBNLjyilDSHUIS te Delft Het Tieijarlg onderbond van den WIERIEKERof FBINSENDUEen AaKHOORIOHEDEN loopende van af de Wierikkereohana aan den RijndUk onder de gemeente Bodegraven tot aan de IJsselheul aan den IJsseldijk onder de gemeente Hekendorp volgensBestek 46 Bestekken zgn rerkrggbaar ad 0 25 ter Secretarie van Delfland lulichtiugen worden verstrekt door den Ingenieur van Delfiand J OROBNENDAALJz te Del t en den Opzichter A ZAAL te Bodegravett Aanwijzing op het Terrein op 19 AUGUSTUS des voormiddags ten 10 unr beginnende aan de Wi kkerschane Firma J WELÏEK de nieuwste modeUen FRANSCHE CORSETTEN orthopedische Corsetten regthouders eni enz BINNENLAND GOUDA 14 Vugustua 1893 Bg de examena voor de hoofdacie gehbuden te Oravenhage op 11 en 12 Augustus jl slaagden o a onze vroegere stadgenooten de hfa H H van £ s te Utrecht en A Ste l te Sliedrecht Naar w vernemen heeft de heer C Snuif onlangs athier en te Amsterdam benoemd ah onderwyzer voor Gouda bedtinkt Van de aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar den Uaai te gaan maakten gisteren 387 personen gebruik Zaterdagavond had er op de bovenz bji den heer Dam eene feestelyke b eenf mst plaats der Afd Gouda c a vau denied Bond van Oad Onderofficieren omdeprachti ro ban er door den peanïngmeeater den heer Dam der Afdeeling geschohkeu in plechtige ontvangst te hemen Ëene commissie had daartüo den Beschermheer Mr A A van Berg u IJzendoorn ui euoodigd bot vaandel nittereikeii en Z E Achtb voldeed met de meeste hereidwilligheid aan dit verzoek vergezeld vau dfii 8ff w i imdui den br Noothoven van Goor Vooraf opende de Voorzitter de hr Vau Fmnkojphuizen met een hartelyk welkom do fei adering en nam de heer Dam deze gelegenheid te baat een woord van dank aan do dames te l ötigen die medegewerkt hadd ti aan de vervaardiging van het vaandel Daarop nam Mr van Bergen IJzendoorn bet woord die vooreerst wees op het echt nationale feest dat ons wacht de verjaardag onzer geliefde Eoningin waarby dit vaandel al dadeiyk dienst kan doen Vervolgeps bracht Z B A een woord van dank aan den Ür Dam die aanspraak heeft op groote erkentelgkheid der leden voor het op zoo onbekrompen wgze verschaffen van zulk een A aai geschenk Gy waart vroeger zoo vervolgt Spr allen gewoon een vaandel te volgen en ook nn wenscht ge dit te doen hoewel in bnrgeriyku betrekkingen geplaatst Spr betuigt z n volie sympathie met het streven der Vereeniging Voorstanderd van orde warme vaderlandera en vereerders van ons Vorstenhuis kannen in deze dagen niet gemist worden De Vereenigin kan daardoor tot zegen worden voor heel het Vaderland Bg natioualefeesten moge het vaandel steeds in Gouda wapperen als een symbool van Mde maar ook ala symbool van liefde voor FEUILLETO Sl qI ET X TJ IC Naar hei UoogduiUci XXV 100 Daami heb ik n y in mga lot vrten te voegen CD toen gij de beschermer van mijn geluk wildflt E D toen ging or een kreet van verbittering door nijn üel dat men op een kaal sneet wveld roode rozen wilde kwoeken I Maar do liovo vader in den hemel heeft mij myc ttioodeloosheid on wanhoop niet toegerekend Ue sneeuw smolt wog en uit deo dorreo kaloii bodem van mga barf ontsproot het jouge groen der hoop en ia den nachl onder een woest wild stormwe ir braken de knoppen open er bloeien roodo rozen in mija hart roode rozen der liefdel Haar zachte stem klonk hoe langer hoe inniger en U van jubelend getuk doortnid haar blik werd steeds stralender en zooals aij daar stond met de kleine handen over haar borst saamgevoawen was hit trf het hoofd van graaf Goseek door onzichtbare niAchten werd neergebogen als voor den engel der omohnld Olivier drukte het voorboofd tegen de koele zgden ploo ti der portiere en Fides zag hoe zgn sterke gestalte beefde alsaf er een stormwind overheen braiste Het een diepen zuoht vervolgde Maria Louize j Wat niemand zal vermoeden zal ik u opbieohton airf GoMok want door uw vrieDsobap roor m j en het Vó rstelflk Huis en het Vaderland Dpor den Voorzitter werd Z E A bedankt voor zyn mooie toespraak Daarna het woord tot den hr Dam richtMiÈÏt i deelde hy mede dat de Afdeeling Gouda gemeend heeft gen heer tot lid vaQ verdienste der Afd te moetea benoemen Bpr reikte daarop den br Dam het diploma en aan zyne eofatgenoote een fraaie ruiker over vergezeld van hoogst waardeerende woorden voor beider bemoeiingen De heer Dam dankte ook uit naam z ner echtgenoote Elke vereeniging in Gouda zeido de hr Dam staat vooral buitenaf gunstig bekend maar de grootste stoot heeft de Afd ongetwgfeld verkregen toen de geachte Be Bchermheer zyn naam daaraan heeft verbonden Door een gever die onbekend wenscbte te blgven was een fraaie bandelier geschonken om het vaandel te dragen De ondervoorzitter van don Bond de hr Weglaod uit Amsterdam kre daarop het woord die betoogde dat een vaandel wat meer is dan een stok met een mooie lap er aan De Vereeniging beeft geey politieke kleur maar do lens van alle leden is toewijding aan Koningin en Vaderland Het je maiutiendrai van het Nederl Wapen was ook hunne lens Mocht er van buiten gevaar dreigen bet land kan op hen rekenen en was er van bidifien halp noodig evenzoo Deze afdeeling had al een lauwer voor ze een vaandel bezat Hg noodigde daarop den hiler J P PelehftHdtta j lg eerste pryswinnei uit de medaille door hem eu de hh J M Gretser P J Schlosseren de militaire donateori V J van Nahuy en F Rietveld te Haarlem behaald aan de banier te willen hechten Met een heii de afdeeling Gouda ook namens het H B eindigde deze spreker zgn van geestdrift en vaderlandsliefde gloeiende rede Nadat de Voorzitter eu ook de Beschermheer nog een enkel woord had gesproken was het officieele gedeelte van het feest afgeloopen Men bleef echter nog lang heel gezellig en genctögolyk bg elkander Voordrachten muziek ep iang wisselden daarbg elkander af Op de vergadering van Zaterdagavond werd nog voorgesteld het volgende telegram aan H M de Koningin te zende De afd Gouda van den Ned Bond van Oud Oiiderofficieren feestelgk vergaderd tot onifvangst van haar vaandel brengt Uwe Mnjesteit hare eerbiedige hulde Het antwoord hierop luidde De Koniogin Kegeotes draagt my op deafd Gouda van den Ned Bond van oudoii derofficieren hoogstderzelven byzonderen dankte betuigen voor de hulde aan de Koningingebracht De Adjt van dienst get Grovestins voor Olivier hebt gg het verdiand en wie zou zioh oprechter over de wending ten gaede vaA eeu hart kannen vorbeugen dan Gods engelen In den hemel dan uwe groote edele ziel graaf I Gg hebt mgn leed gekend en hot mg helpen dragen üg alleen zult ook geluk en zaligheid met mij dfolen 1 l Het het hoofdje zinken als ware zij diep besoliaamd en toen haastiger voortsprokend liet zg zich vervoeren tot de juiohende alles vergetende bekentenis Mijn goluk is mgn lief le en mgn liefdo mgn dr o den en zgn behoort hem dien iJc van mg heb gestooten dien ik door wantrouwen en tw fel tot ia het diepst van zijn hart heb gekrenkt on die toch nog de eonigsto was die mg bijbleef toen allen mg verstieten die de doornen die ik hem gegoiren heb mot rozdu terugbetaalde die mij bleef topn hemel en aarde mg verstieten Olivier I Diepe stilt Goseek bad waggelend naar een stoel gegrepen Hg was daarop neergevallen en hield het gelaat eenige seconden met beide handen bedekt iTides von Speyern Ouiaterdo Nennderscheid in hat oor ffHarievrouw Gij hebt het hazardapel gewonnen baron en daarop was zij onhoorbaar verdwenen Graaf Goseek wilt gij de beschermer van mgn geluk zijn P vroeg Maria Louize zacht Toen stond hij op zonder eenige kleur m egii gelaat én ala gebreken naar lichaam en geest Hg staarde haar aan alsof bij een vj ioen Mg totdat z ü oogleden neerviolen en zgn hoofd op de borst zonk als door een twarun last gedrukt Dat wil ik Ik wil zijn wat ik sohgn Zijn stem klonk heeich en vreemd Ik wil in het vervolg bet beeld der genadevolle moedor Gods eerlgk in de oogen kannoQ zien even eerlgk als ook u Ja ik wil Een dergelyk telegram werd verzonden aan de Kon Belgische Bond die te Antwerpen zone jaarvergadering houdt In eene gistnrenavond gehouden vergadering om by het aanstaande Koningiuneteest de wandeltocht te doen begeleiden door eene eerewacht is besloten om daaraan te voldoen 19 deelnemers onderwierpen zich aan de vastgestelde voorwaarden tevens werd besloten Donderdag 24 Augustus des avonds ten 8 uur op de Bovenzaal van het Schaakbord nogintals byeen te komen tot verdere regeling Daar de heer P v d Pol bedankt had als voofiifctBr werd gekozen de heer J N Botli terwyl tot commissarissen werden gekozen de b h P V d Pol en Slangen Het bestuur der Sociëteit Ons Genoegen vergastte ons gisterenavond weder op een Har monieconcert van de kleine kapel der G renadiers Ofschoon wat koel was het freder by zonder gunstig Vóór de pauze genoten wy het meest van de Khapspdie no 2 van Liazt uit de tweede afdeeling zouden wij geen keu u durven doen eoo voortreffelyk leek ons all vier de nummers Een hartelyk tot weerziens roepen de leden zeker met ons dit keurkorps toe Zaterdag ontdekten eenige jongeas naby du Sleepersbrug een paar ledige kisten vun eeu kermiskraam achtergebleven Door het meik Faber wist er eeu op te merken dat er koek in geweest waa terwyl een ander het denkbeeld opperde dat er best i nog wat in kon wezen Dit was natuurlijk spoedig te onderzoeken c Het deksel stond op een kier en het slot was er niet op De moedigste van het troepje dat intuaachen sterk was aangegroeiil steekt zyu hand in de kist en roert óp den bodem eens rond Op de woordeu ik voel wat volgt echter op eens een vreeaelyken gil eu kiest de gebeele bende het hazenpad achtervolgd door een zwerm wespen die met moeite door zwaaiende petten en zakdoeken van het lijf kon worden gehouden Zaterdagmiddag zyn twee jougens van Ki en 17 jaar uit deze gemeente zonder bericht aan hunne ouders te geven naar Utrecht geloopen By de politie was aangifte hiervan gedaan Te Utrecht werden zy aangehouden en weder naar deto gemeente getransporteerd De minister van waterstaat heeft het afdeelingsverslag beantwoord over het ooteigenipgsontwerp betrekkelyk een verbiodingsspoorweg te Rotterdam Hij verklaart dat de tegen de uw vriend gn ik zal trachten mg tot u op te heffen Uw verachting zou ik niet kunnen verdragen Qod zegene u en moge Hg uw gHuk beveitlgeti dat ik voor u zal koopau misaahleu tot hoogeren prga dan gg ooit zult vermoeden Maar daarvoor moet gg mg ook in uw gabed opnemen wanneer gij allen herdenkt die g tondigd l ebban en voorspraak noodig hebben En ala ik voor eeuwig afscheid van u neem bij hield plotseling op on streek met dr hand over zijn oogen Daarop reikte hij haar de hand en dwong zichzelf om een luohttgen loon aan te slaan üw biecht hoeft mg verrast wg zgn allen slechts zwakke manschen on staan zoo onvast op den rollenden kogel van bet geluk dat alleen de adem van een mond voldoende is om ons ala onlwortolde slamaien weg te blazen God behoede u mevrouw MariaLouize gg zult weldra van mg booren slechts goeds naar ik hoop Het eenige wat ik van u verlang ia dit Geef mg een herinnering aan dit ongenblik mee I Z j drukte hem diep ademhalend de hand Welk eu rQAt welk oen vrede komt plotseling over mg t aarop keerde zg zich om nan een witten vliertak uil de vaas en gaf hem dien yl t Ood u moge vergelden wat gjj voor mg dool I Doodstil was bet in de kleine kamer Goseek was weggegaan I e zon brak door de dikke snoouwlucht been en hulde de jonge vrouw tu een zee van goud Jioht Zg ging naar het raam en opende bet Zuivere winterluoht drong door de kanten gor dQnen been en sneeuwsterrotjes vielen sla witte bloesems over de wjito hand Daar klonken tone door de luoht ernstig en plechtig en toeh eve richting om de stad gerezen bezwaren hem niet hébben overtuigd dat een andere richting meer bevoiderlyk lou lyn aan het algemeen belang De Minister betof dat de beteekenis van dezen verbindingsweg hoofilzakeiyk is gelegen in de verbetering van het transito verkeer van Duitschland via Rotterdam Dit geldt vooral het goederenverkeer De toekomst rali de zich belangryk uitbreidende goederenbeweging te Rotterdam ligt niet aan de oostzyde maar aan de westzyde der stad en niet boven maar beneden de Maasbrug Werd de verbinding verkort het zou meer kosten en geen voordeeten van beteekeuis zouden daari h over taan Eene van r eeringsw in 1891 van de thans voorgestelde veroindingsbaan uitgewerkte raming heeft een bedrag van 19 ton opgeleverd Daar komt nog by 313 000 voor het maken eeu halte te Hiltegenberg terwyl de stygiug vau de waarde van de landen om Rotterdam ook de aanlegkosten nog lal verhoogen By het onderzoek der definitieve pUnnen zal worden nagegaan of door t maken van eene goederenlosen laadplaats aan den wensoh van de gemeente Hillègersberg die een halie wenscbte naby den Oost Blommerdykschen Weg kan worden te gemoet gekomen Met de HoU Spoorwegmaatich lil wellicht nog eene schikking kunnen wolden getroffen voor het maken van eeiï voeV rag oon de spoorbrug over de Rotte Omtrent het sneltreinverkeer tusscfaen den Hoek van Holland en Noord Duitachland zegt de Minister dat het eventueel over de verbin dingsbaan zal worden geleid Dit betreft den Boeltrein die thans dagelyks loopt van den Hoek van Holland in aansluiting aan do atoombooten van d6 Great Eastern ovA Amsterdam naar Salzbergen en o ekeerd ter bediening van het Engelsch Noorddnitsch reizigersverkeer De spoorw Hoek van Holland Schiedam is overigens voor het aneltrelnenverkeer voldoende berekend Ingevolge besluit van den raad waren Zaterdag alle publieke vermakelgkhedan op deHaartemscbe kermia gestaakt Alleen de Sociëteit Vereeniging mocht des avonds eeöe voorstelling geven daar de overheid geen vat had op eene uitvoering uitsluitend gegeven voor de leden dier sociëteit De schouwburg waarin het gezelschap der heeren Kreeft en Puderman optrad en het lokaal Felix Pavore waarin een cafóconcert voorstellingen gaf waren teruggekomen van hun voornemen om iu weerwil van de slniiing toch te spelen en alleen de tociëteit De Kroon hield bt k end en liefelijk ala eenmaal over het meer van Uorsabrunn kerk klok tonen en toen Maria Louizo overweldigd door smachtend verlangen op de knteén zonk eu terwgl tranen oror baar gUmlaobende wangpn vloeidtm hoorde zg plotseling haar paam roepen en toen zg opsprong en de banden met een zaohten vreugdekreet tegen de slapen drukte trad hij op haar toe by Olivier eo breidde zHn armen naar haar uit vast sluit b zo om ae wankelende gestalte heen en als zg zioh bevend uit zgn armen wil losmaken ziet h haar laohend in de ougen en schudt bet hoofd lk laat u niet gaan in leren nooh in dood I Gg bebl mg lief MariiLoulse en gg sljt mgn vrouw Toen was het alsof db klokken amen riepen eu ajsof oor de glln ten hsQiel ifdje iaa i n v verzengend oogèn op eiding meer f sLerende soseuwlaoht heen werden opgeheven Zü borst evenals een btoemi en fel door de zon wordt Hij kuste baar lippen en duisterde Nu is i XXVI Kr Tfjdt eeu bofrytuig n66x Prins Maxlmiliaan eu luitenant von lioreaklingen trachten niet op eenige vraag van den lakoi maar hoileu driftig de trap op en verlangen dadolgk den baron ta spreken Olivier komt hen uit de vertrekken zgner echtgpnoote tegomoet niet ala iemand dio over een paar uur het pistool zal afschieten tor wille van een esrioozovrouw m ar stralend vau geluk Her en trolsoh ali een minnaar die zooeveu hot jawoord van zgn geliefde heeft ontvangen on vin §d