Goudsche Courant, dinsdag 15 augustus 1893

8 88 8 43 0 36 10 48 11 08 8 48 j f 4 H 9 61 Ê 8 40 03 10 06 11 0 11 80 4 tO 4 46 6 86 7 07 8 10 4 66 7 17 w 6 08 7 84 0 6 0 7 31 W 4 40 6 16 6 66 7 87 8 0 88 10 08 10 38 Ulreoht oS Ui 7 60 9 10 88 Iluriilelon 6 48 S 04 10 88 Woerlon 6 63 8 11 10 39 Oudamer 7 07 8 19 8 11 10 6 11 18 11 9 10 10 86 18 19 1 9 91 11 10 18 84 1 10 Zoinerdlenst 1803 OODDt SOTTKBDAM 8 08 18 18 18 68 1 84 3 48 1 06 1 18 1 1 1 88 1 Mei TUd van Greeowicb Uirecle SpüorwegverbindlDg met GUUÜA 8 80 10 UOTT K H D M nü IDA 8 61 10 84 11 60 1 10 38 10 3 10 46 10 68 8 8 1S 81 8 88 8 86 3 10 4 0 DKN IIAAO OOUUA llla t S 68 7 80 7 43 9 98 9 46 10 10 3 3318 16 1 43 8 16 8 46 3 48 4 16 4 48 6 81 7 04 8 06 80 10 10 Voorh 8 58 10 86 1 48 4 48 7 10 Ï H 10 10 87 8 6 88 9 46 iSo M l9 10 46 8 0 6 09 7 31 10 36 DTKBO HT SODDa 64 11 34 18 03 18 60 8 66 3 3 68 4 43 6 03 6 36 7 48 8 09 8 60 10 0710 64 10 08 18 80 3 80 4 07 6 01 6 18 9 06 10 16 18 84 4 16 6 38 1 1110 14 10 83 18 48 4 84 5 40 9 19 OuiiIj 7 8U 8 39 9 34 tO SO 18 06 18 66 1 88 3 97 8 40 4 37 6 80 5 68 7 08 8 80 8 41 38 10 40 11 86 AUSTKRDA M a O U D A AniUHam C a 7 66 9 40 11 10 11 97 8 30 4 10 4 86 7 96 M AKalanlin Wp 6 60 8 10 9 66 11 86 11 48 8 46 4 86 4 40 7 40 1010 aooda 7J0 8 19 10 44 18 18 18 61 8 40 6 90 6 M t l 11 068 ba f atofl mmm Êt I WvitM aOUOl DEN HtAa OwvU 7 30 8 40 04 8 47 10 49 18 11 18 81 1 01 1 87 a S 3 46 4 46 6 86 6 69 7 13 8 85 9 18 10 46 11 11 11 30 Ztf ll 7 48 8 68 1101 1 18 4 67 6 11 6pZ 4 fir 7 61 0l 11 10 1 88 6 08 0 80 6 Voorli 8 03 9 H 11 83 1 84 6 80 6 38 10 11 H g 8 08 l8 S4 10 07 11 87 18 41 18 61 1 39 1 67 3 66 4 16 6 86 5 65 6 17 7 43 8 56 10 16 11 16 11 40 18 a iiU 6 30 7 40 8 13 9 68 10 1810 87 18 0318 468 80 8 46 8 16 4 18 4 43 6 80 6 61 7 48 8 36 10 1 All on Ze l M td nn itn 16 l ili tot 13 SsbUmW nOl DA U mio HT on 18 48 8 93 3 18 4 16 4 47 6 83 6 l 7 46 8 87 S7 7 69 8 46 6 06 6 46 8 07 9 68 6 16 6 66 6 14 1 80 3 08 3 60 4 48 6 89 8 816 36 8 83 9 10 10 68 11 10 AMSTIBOAM 8 61 4 47 6 33 10 08 3 40 6 46 6 36 II lO 3 66 6 6 60 11 86 Omt Hvaolu AQmb It m TO t bg ftiik wözigcte Vrydag hwur raglsment zoodftDig dat ook atadgeoooten konden worden fféiDtroduceerd en kondigde a n dat zg Zaterdag Zondag en Maandag uitToermgen xoo geran ter herdenking van de omiatandigheii dat de heer Frita van Haarlem tïeu jaaf ge leden voor het aent met zgn gezelachap daar ter atede optrad Oüteren evenwel berichtte de bui nieettfr aan het bestuur der sociëteit cDe Kroon dat deze feeiten door hem werden beschouwd als te z n publieke vermakelgkheden waartoe door Iwm de vergunning waa geweigerd en die hy zon beletten In weerwil van deze mededeeling liet hot bestour der Sociëteit Oe Kroon € de Toorstelling doorgaan Ongeveer Keven anr d i een uur Toor de voorstelling beginnen zon posteerden zich een inspecteur en een adjunct inspecteur van politie bg den ingang der zaal om eventoeal te kunnen oonütateeren dat er kaarten we ea verkocht Nauwelgks had het orkwi hat eerste nummer een marsch gespeeld of de commissaris van politie de heer Van Qoor kwam met zes agenten en een inspecteur de zaal binnen en verklaarde aan den heer A Haartman prasideiil der sociëteit dat de zaal ontruimd sou moeten worden daar hg de bewözan bad dat ook andere personen dan leden in de zaal waren en de voorstelling dientengoTolge eene publieke vermakelijkheid was geworden die door den burgemeester was verboden De b er Haaitman hoewel protesteereode deelda a van het tooneel at aan het publiek mede dat op last van den burgemeester de voorstelling verboden werd dat hg dit een wadarrechtelgke handeling vond en het bestuur dan ook maatregelen zou nemen Evenwel terzooht h het publiek bedaard de zaal ti Tsrlaten Hiaraan werd voldaan Den ganschen avond was het op straat zeer druk maar er werd ternaaw mood gezongen Een troep jongen trok langs het Spaarne en enkele straten door en werd düor eene politiepatrouille op du Nusaulaan uiteengejaagd Dit geschiedde ongeveer te 10 uur Te 11 uur groeide de mensohenmsssa aan an nam de spanning tusschen de burgers en de politiepatrouilles toe £ r werden herhasidelyk charges met de sabel gemaakt waarby velen werden gewond Zeer vete arrestatiën hallen plaats het publiek trachtte ze te beletteUj d ï6h dit gelukte niet daar de patroaillea uit 6 k 8 man bestonden Waar de politiebeambten afzonderlgk optraden werden yag omsingeld en namen zg de vlucht in een 1 Tcafó Daar de politu bg voortduring gesard werd zag het hoofd der politie zich geuoodtaakt de hulp der caveterie in te roepen Half twaalf kwam zg aanrennen en bez te de Oroote Markt Toen stoof het volk wel uit alkaar maar kwam weer in nabg gel u sferatan byeen Nu gebood de politie de kasteleins hunne koffiehuizen te sluiten en gelastte ag de nieuwsgierigen huiswaarts te pwn Toen hieraan niet werd voldaan maakte de cavelerie charges waorbg het volk opnieuw werd Tardreven Hoewel da nieuwsgierige menigte nu sterk verminderde was bj het afzenden vau dit bericht circa 1 uur de öavalerie nog op de Markt geposteerd 8miB paoha s doohter e de kleine Ferida ia na eane vermoeiende zeereis te Napels aangekomen en haeft vandaar altgd onder geleide van de wakkere zuster Ues € die te Utrecht als mej Bader negen jaren het huishouden van een bekend inwoner heeft waargenomen de reis voortgezet naar Neisse waar eene zmter van Snün woont Sea jonge dame uit Galveatone in Tezas mej Lucille Rodney heeft 5000 dollars gewonnen met een weddenschap Het ging om een wandeltocht van 1500 mylen iu 80 dagen nl van Galvestone naar Chicago den 16n Mei vertrok sg en 1 Augnstns kwam zg aan 7 86 7 88 7 38 7 40 7 66 8 86 8 48 8 48 8 66 8 06 OowU MMrinoU Nlwrarkark OiImU BottenUa 6 6 10 6 18 6 80 6 38 BatUidtm Qo d 6 88 06 40 7 56 8 09i 8 8l 10 19 oil Oudn 6 80 6 64 11 14 Womlto 6 6 7 08 8 18 11 88 HtriHlH 6 06 7 11 8 41 11 3 ntrwkt 0 18 7 88 8 88 8 41 10 61 11 60 6 O D U A OowU 40 Ainto d a Wp 7 69 G H1 Kiaiunrksrk Hgordnoht Ooadi zg had 23 mglen per dag geloopen en acht paar schoentjes versleten De afdeeling Nieuw Beerta van den BoDd van orde door bervormmgc veivcbafte sedert eenigen tgd aan kleine buigers en arbeiders goedkoop karnemelk doch thans is zg daarmee althans te Beeita voor goed opgehouden schrgfl de Tel r c Dat is jammer genoeg De karnemelkspap is nl een voornaam deel van het volksvoedsel in die streken Om in den winter aan arbeiders werk te kunnen verachafien had de afdeeling aan de boeren verzocht een gedeelte van het koren in de scfanren te tassen en dit des winters met den vlegel te laten dorschen De boeren hebben aan dit verzoek geen gevolg g even de stoomdorschmachine heeft al het graan i edi verwerkt Vijf jaren geleden kwam de heer A te Standdaarbuiten in het bezit van een jongen ooievaar dien hg groot bracht Het dier liep vrg over het erf en in de schuur ving bij meer mnizen dan de kat Na drie jaren gooiden kwajongen zgn poot stuk doch de h is knecht wist een houten pootje voor hem te vervurdigen Van deze amputatie bekwam hg spoedig en deed weer dienst zooals vroeger soms vloog hg een nur ver Dezer dagen kwam hg echter bebloed en vermoeid aanvliegen en het bleek dat ook zgn andere goedb poot verbrgzeld was Op twee bonten pooten ging het niet zoodat men het trouwe dier heeft moeten doodschieten Gisteren is het algemeene veigadering van de aandeelhouders der Revue des DeuxMondes geweest De voorzitter Psul LeroyBean litiu stelte in een rapport vaat dat het kapitaal der ven uootschap en de solidiieit der Rerue ongeschonden zgn Toch heeft de vei adering besloten het gevrai de ontslag van Buloz aan te nemen en eenen tgdelgkeu bewindvoerder te benoemen Dit zal Bertrand secretaris der redactie wezen Branetière zal dn leiding van het letterkundige gedeelte hebben De tentoonstelling van Chicago schynt haar voornaamste doel geld te brengen in de zakken der Chicagoërs even weinig bereikt te hebben als andere idealen Er zgn volgens een officieel versli 200 000 menschen in de stad die n alles gebrek hebben De bui nieegter verklaart dat wanneer de regeering niet mot veel geld helpt een oproer zal ontstaan dat dit land tot op zgn grondvesten zal doen schudden Een jonggetrouwd echtpaar was aan het visschen in de Marne De man kreeg beet en goed beet ook zgn vrouw moest bem helpen bg het ophalen van den visch een prachtigen zwaren brasem Door zgn spartelen raakte de visoh echter weder los de jonge vrouw wilde hem grgpen maar viel in de rivier De man dacht zeker Eerst den visch hebben hem koken kan ik alleen wel en stelde alle mogelgke pogingen in het werk om den mooien brasem te pa ken krggen terwgl zgn jonge vrouw groot gevaar liep te verdrinken Ëen buurman redde haar Mevrouw was te recht zoo verontwaardigd over de zelfzucht van haar man dat zij echtscheiding vraagt 10 66 11 08 11 0 U l 11 86 18 88 7 86 7 47 7 46 8 07 6 18 10 3 lO U Keizer Wilhelm op zgn yacht Wie den Keizer van Üuitschland aan boord van sgn yacbt ziet zou bgna niet gelooven een der machtigste Vorsten van Europa voor ch te zien Gewoonlgk wandelt hg arm in arm met de heeren van zgn gevolg men rookt in zgn gezelschap ontbloot het hoofd niet als men hem aanspreekt kortom gaat met den Keizer om als zgns geiyken Bg den tocht in t Noorden gingen Z M en de heereu van a n gevolgnu en dan aan wal om op afgelegen plekjes met bloote Toeten op t strand te loopon en steenen in lee te werpen De matrozen van t yacht zgn kni ipe zeelui maar ook vioolgke gasten Zg spelen comedie maken konsten zingen vroolgke liedjes en ééa hunner treedt vaak als sdamec op Dan beeft de Keizer dolle pret De Keizer laat de manschappen om prgzen roeien steenen werpen en hg gaat met de minsten der mi rozen vriendelgk om Dezer da n was er een bezig het deü te schrobben Zeg eens mgn zoonc vroeg de eizer wat voer je nit Ik miyik t dek schoon Majesteit £ n boe lang heb je gisteren dienst gedaan Van 12 unr s middags tot 4 nur s morgens Majesteit ai Nu mgn jongen ga dan maar liever naar bed Het dek wordt toch weer vuit c Dat is een staaltje van s Keizers doen en laten Hg gaat gewoonlgk zelf het eten van de bemanning proeven boonen zgn lievelingskost moet hg vooral ook aan tafel hebben als de equip e zekrggt Des Zondes leidt de Keizer de godsdienstoefening aan boord hg begint met een gebed leest een stuk nit den Bgbel voor en houdt dan een korte predicatie De cKoophandeU van Antwerpen schrgft In ons land zgn er 175 000 herbeigen of eene herberg voor 36 inwoners In 1850 waren er slechte 23 097 Hen verbuikt jaarlgks ongeveer 16millioen hectoliter bier of 258 liter per hoofd en 672 000 hectoliter sterken drank of 109 liter per inwoner Dié cgfers geven stof tot nadenken Te Royan is de vorige week brand ontstaan in een gebouw gelegen op een 400 meter af stands van het terrein waar de kermis gehouden wordt De vlammen aangewakkerd door den wind slo n naar het kermisterrein over waar vele kramen en tenten gedekt waren met geteerd zeildoek zoodat aldaar alles weldra én vuurgloed was Er was van alles op het terrein een anatomisch museum bazars Bcbiettenten carrousels een theatre een beestenspel om niet van de tairgke kramen te spreken De lucht weergalmde van dekreten van angst en ontzetting die van alle kanten opstegen De namiddag voorstelling van het beestenspel zou juist beginnen Daar deed zich te midden van het noodgeschreew op straat het gebrul der wilde dirren hooren wie de vlammen bereikt hadden Eene paniek maakte zich meester van de opeengehoopte menscbenma sa Men vreesde dat de leeuwen en tggers losgeraakt door de vlammen zich naar buiten zouden werpen en dit was dan ook met eenigen bet geval doch bniten gekomen zakten zg verteerd door de vlammen weldra onder gzingwekkend gebral en stoipirekkingen ineen Al de andere wilde beesten kwamen in de hokken der tent om de meeste waren gestikt of verkoeld De menagerie telde niet minder dan vgftien leeuwen behalve de tggerv onder welke een paar prachtige kon ingstggers die de eigenaar de dierentemmer Pezon het vorige jaar te Hamburg gekocht had voor 25000 Ir De bluBchmiddelen waren zeer gebrekkig Er waren slechts handbrandspuiten aanwezig Er hebben en dit mag een wonder heeten geen persoonigke ongelukken plaats gehad De gemeenteraad heef onmiddellgk 1000 fr ter beschikking gesteld van de hulpbehoevende kermisreizigers Het casino zal eene weldadigheidsvooratelling geven en eene inschrgving JB opengesteld 7 30 18 08 18 40 Te Bnwiel zgn de twee gebroeders Degenkamp aan een ernstig gevaar ontsnapt Met paard en wagen van de Woerdensohe markt komende waren zg tot aan den Portengenschen overweg Ign Breukelen Harmelen De sinitboomen stonden open en zg reden door toen plotseling het paard met den krommen dissel voor hen door een voorbgvliegeuden sneltrein werd g repen Het paard werd vermorseld doch verder kwamen geen ongelukkken voor Naar de oorzaak van bet ongeluk wordt een onderzoek iui AauKiivaogeo 4 60 6 88 6 56 4 67 6 03 6 04 g io 6 11 17 fiO 6 40 0 86 1 1 46 8 30 1 66 8 08 8 0 1 8 16 8 48 Door dn Fraosche Regeering is een eervolle rermelding toegekend aan den Heer Oaravini te Oran gérant van het vice consnltaat der Nedarl wegens den moed door hem betoond bg het gevangenemen van een gevaarlgken boosdoener Flesschentrekkars Een jnar vertegenwoordigers van dit beruchte gilde stonden te Amsterdam terecht voor de Vacantiekamer der Arr Bechtbank Zg hadden zich in den loop der maand Mei aan een reeks opUchtergen schuldig gemaakt door een groot aantal kooplieden en handelsfirma s hier ter sfede schriftelijk of mondeling te beween of te doen bewegen allerlei monsters papier spgkers en draadnagels wagensmeer en zeven af te zenden aan het adres eener niet bestaande Gooische zuivelinriehting te Laren directeur Q Roberts station restant Hilversum Zg hadden om dit doel te bereiken gebruik gemaakt van briefpapier en adreskaarten met het bovenstaande bedrukt en de brieven onderteekend p o G Rigberts Cz te Hilversum op de poet gedaan ofschoon zij zelf te N Amstel woonden Om nu in het bezit der a ezonden goederen te geraken onderteekende de eerste bekladde Jan de Vries de daartoe vereischte verklaring van ontvangst aan het station te Hilversum valschelgk met G Rigberts ofRigberts De tweede beklaagde zgn broeder Christioan wetende dat de goederen door valsehheid in geschriften verkr en waren nam nochtans een gedeelte ervan in afbetaling aan en was bovendien in den verkoop van een gedeelte van Iwt onrechtmatig verkr en goed betrokken Het getuigenverhoor leverde bniten het reeds vermelde niets hgzonders op De beklaa en bekenden de feiten grootendeels maar begrepen niet dat zg iets strafbaars hadden gedaan wantzg waren werkelgk voornemens geweefit in boter handel te drgven Nu ja ze hadden zich aan wat humbug schuldig gemaakt maar dat geboorde meer in den handel Op alle vragen hem door den president Mr Rooyaards gedaan had de eerste beklaagde een min of meer gevat antwoord gereed zonder dat hg evenwel er iu slagen kon voor zijn handelingen aannemelgke gronden op te geven De eisch van het O M waai nomen door Mr Pelerin was 1 jaar en 6 maanden voor ieder der beklaagden De verdediging werd namens den eersten beklaagde gevoerd door Mr Lammers namens den tweeden door Mr Hegmans De conclusie van beider pleitrede was vrgspraak snba ontslag van rechtsvervolging Uitspraak over 8 dagen De verkiezing te Maastricht Hetschgnibg de verkiezingen voor den Raad te Maastricht wel erg bar toegegaan te zgn telkens blgkt dat weer opnieuw Eerst uit het protest van den heer Tripels dadelgk na de herstemming dat de kiezers in hun vrgheid bij de stembus waren belemmerd vervolgens uit bet adres aan de Kamer dat zooals wij dezer dwen meedeelden onder de inwoners van Maastricht rondgaat en waarin verzocht wordt voor gemeen temwls verkiezingen in te voeren het couloir stelsel zooals dat voor de Kamer thans wordt vooi eeteld En nu weer is bg den gemeenteraad aldaar ingekomen een adres van een aantal ingezetenen houdende aauwgzing van ergelgke misbruiken welke bg de laatste verkiezingen hebben plaats gehad en verzoek om den burgemeester in zgne hoedanigheid van hoofd der gemeente administratie en voorzitter van het armbestuur nit te noodigen tot het geven van zoodanige voorschriften dat in het vervolg de ambtenaren en beambten van het gemeentebestuur en der bank van leening gedurende de gewone diensturen niet de fanctie van kieaagenten voor den burgemeester uitoefen Dit adrra is om advies naar B en W verzonden Algemeen heerscht de meening dat julteperen niet geschikt zgn om gedroeg te 11 88 11 48 10 8 0 worden terwgl in tgden van overvloed van fruit als tegenwoordig daaraan juist zoo groote behoefte bataat Die meening is onjuist Deze peren zgn daarvoor jnist uitstekend geschikt zg hebben gedroogd een overbeerlgken smaak en knnnen jarenlang goed blijven mits ze op een droge plaats in een blikken trommel bewaard worden Om dit dr en met succes te verrichten neme men het volgende in acht Men laat de peren zoolang aan den boom tot ze den harden of wrangen smaak verloren hebben niet langer Daarna vrorden ze geplukt en binnen een of twee dagen voor de drogerg gereed gemaakt Ze worden geheel geschild maar in geen geval in stukken gesneden Leeringen wekken voorbeelden trekken De waarheid van dit spreekwoord bleek dezer dagen in een voorval te Gorroy Ie Cbateau in de omstreken van Luik Een werkman had naar de bnrbaarsche gewoonte in de Waalsche streken zgn vinkje geblind opdat het beter zoude zingen Tendieiieinde wordt een gloeiend gzer langs de oogen van t vogeltje gestreken en dit had plaats in het bgzgn dsr kindereu Den volgenden dag had men een jongetje van vgf jaar een zgner jongere zusjes toevertrouwd dat zich in de wieg niet kon schikken en zpo hard mogelgk b ou te schreeuwen Een helsch plan rgpte ondertusschan iu het brein van den knaap spoedig maakte hg een breigser gloeiend en b on het wichtje daarmede langs de oogen te stigken Gelukkig nog voor er een ongeluk geschied was kwam de moeder toegeloopen en redde baar lieveling hetwelk reeds de wenkbrauwen verschroeid en eenige brandwonden bekomen had Ondervraagd zgnde verklaarde de knaap dat hg zgu zusje beter wilde doen zingen gelgk vader deed met de vinkjes Sen grooC philosoof merkte eens sprekend over vrouwen op Dsar zijn drie dingen waarop een vrouw in het eene opzicht behoort te geIgken en in het andere niet Zg dient op de slak te gelgken ïn zooverre dat zg ook altgd thuis btgft maar niet overal alles vrat zg bezit op haar ri dr e Zg dient op de echo te gelgken ia zooverre dat zg ook niet spreekt wanneer z j met to esproken wordt doch weer niet om zooals de echo het laatste wjord te hebben Zij dient even geloofwaardig te zgn als de stadsklok maar zg moet uiet zooals zg zooveel leven maken dat men haar in de gebeele stad hoort Ctadapateerüe Staten van Zuid Holland hebben lo aan J van der Vorm Kzn ingeland van de polders Varkensoord en Karnemelksland gemeenten Charlois en IJselmonde te kennen gegeven dat er geen gronden bestaan om gevolg te geven aan zgn ventoek tot vernietiging van het besluit van het bestuur dier poldem tot onderhandscbe verhuring van de beweiding van de Buitenkade van den polder Varkensoord aan den heer D A van der Vorm 2o f handhaafd o het besluit der vereenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Delfland vsn 27 April jl tot uiet toelating van den heer W J Sandick te s Hage als hoofdingeland in het eerste district h idem tot niet toelating van den beer J P Mooijman te Stompwgk als hoofdingelandplaatsvervanger in het eerate district e idem tot niet toelating van den heer J T Wetstein te Naaldwgk als hoofdingeland in bet tweede district 3o 4en legger der wegen en voetpaden van de gemeenta Zwgndracht gewgzigd in dier voege dat als eigenaar van den parallelw van de tweede viaduct naar het station Zwgudrecht wordt vermeld de staat der Nederlandens in plaats van de gemeente Zwgndrecht die tot dusver als eigenares vermeld stond 4o dienzelfden legger gewgzigd in dier vo e dat als eigenaar van den rgksstraatweg TOorlEomende op den le fer sub XV worde vormeld het rgk zonder eenige bgvoeging Daar zat van morgen een juffrouw de ramen van heur woning aan de Gouvernestraat schoon te maken met zoigvuldigheid en vaardigheid en met zeem en spona Zg zat in het kozgn het venster dicht geschoven tot op haar knie in de bekende gevaarlgke houding Ken man keerend van zgn werk naarhais stak straat over en bleef onder het raam sttlflbuui t£en schandaal is et zrï bg tot de omstanders zoo s n kosteljjk leven te wi en Jnf jnfBe je mag wel voorzichtig zgn mensch Inmt asje valt potdorie dan doe je een leeIgke nnakl Dp jnffrOnw werkte kalmpjes voort da meneer bleef naar boven staren en misschien zou het tooneel gemimen tgd zoo gebleven sgn als niet een plotseling incident afleiding had gegeven Daar ontglipte namelgk de natte spons aan de hand van de zindelgke huismoeder zg viel viel met blikaemsaelheid juist op den neos van den welmeenenden heer met zoo een bons dat de koude vloeistof er met geweld nitspoot en ZEd gelaat en kleeren overspat werden met een bruinachtig nat De meneer woedend dorstend naar wraak greep de spons kneep die uit stak hem in den zak riep vol toom waater liever zelf ui evallen akeligheid hoe s meoscben meeniag ras veranderen kan en ging toen kalmpjes verder De juf schreeuwde tierde maar eer zg beneden stond waren de man en de spons verdwenen Zoo n gemeene kerel zoo n lage vent De man was intusschen de Batavierstraatingeloopen vloekend tegen de ultrazindelgk heid van de Hollandsche vrouwen Maar toeuhg daar een arm moedertje zag staan die meteen klein lapje het vensterglas voor haar benedenhnisje stond te wawchen toen kwamzgn goede hart boven Hg haalde de nieuwegroote spons uit den zak en gaf haar die zagend Hjer moedertje da s voor jouhoor r Zoo n brave kerel zoo n goeie vent R Nbl Een afschnwelijke misdaad is ie Arpaise in Italid gepleegd Een jongmenscb zekere Domenico Russo loste zes revolverschoten op £ jn ouders omdat dezen zich verzetten tegen zijn verbintenis met een jong meisje De vader was terstond een lijk de moeder is zwaar gewond en men twgfelt aan haar behoud Een buurman die de ongelukkige ouders te hulp kwam werd ernstig gewond Een vreeselgke moord wordt nit Lyon bericht Aldaar worgde de 17 jarigo modiste Marie Negre haar zuster van 22 jaar terwgl deze in een vasten slaap lag Toeu naar zuster dood was ging de moordenares in een zgvertrek wekte de ouders en bracht ze bg het tgk Beide zusters waren op d inzelfden man verliefd geraakt en Marie besloot haar zuster te vermoorden omdat deze door den man barer keuze werd voorgetrokken Donderdagavond l l verloor de 23 jarige zoon van den koffihuishoader N de Rugter te Oudewater op noodlottige wgze het leven Dienende bg den veehouder Kool in t naburige Diemerbroek wilde hg zich naar gewoonte gaan wasschen bg de sloot Wat daarbg is voorgevallen weet men niet Toen men hem miste en ging zoeken werd hg voor over in het nog al slgkerige water gevonden Dadelgk werden alle pogingen in t werk gesteld om de levenageesteu van den drenkeling weer op te wekken doch niets mocht baten terwgl inmiddels om den aldaar wooenden geneesheer Dr H P van Praag werd gezonden die aangekomen niet anders dan de dood kon constateeren Nog d ienzelfden avond kwam het Igk in de ouderlgke woning De toestand der oudeni die in dezen braven jongeling hun eenigen zoon verliezen laat zich eerder gevoelen dan beschrgven Bg den voorgenomen bouw eener kerk te Waddingsveen waarvan onlangs sprake was zgu moeilgkheden gerezen daar de vereischte afstand tusschen een paar kerken nl 200 meter niet in acht schgnt genomen te zgn In den Figaro worden eenige go geslaagde proeven beschtoven die met onderzeeschd photographie zgn genomen volgens een methode die door den beer Louis Boatan is ontworpen en uitgevoerd De moeilgkheid om een goed beeld te verkrggen zat zoowel in gebrek aan voldoende licht als in hei feit dat door de rimpeling van het wateroppervlak valsche schaduwen worden te voorscbgn geroepen De eenige oplossing was de tgdruimte voor de opname zoo klein mogelgk te maken het itt8tantané dus zoo Ver mogelgk door te voeren en tegelgkertgd daarmee evenredig de lichtsterkte te vei p oten Deze moeielgkheid is door den heer Boutan opgelost door aan zgn apparaat te verbinden een lamp waarin magnesiumpoeder ontbrandt terwgl het apparaat zelf iu verschillende achtereenvolgende richtingen kan opnemen De onderzeesche gezichten die op deze wgze in photc pupbiscbe beelden zgu gebracht worden als buitengewoon mooi en juist beschreven Met den Excursietreio II Het reisje Qwen lezen de vorige maal aangeboden scligat nogal in den smaak gevallen te zgn Daarom wensch ik andermaal bg een nitstapje naar Nijmegen den reizigers tot gids te strekken Hebben we den vorigen keer Nymegen Bergendal en de Meerirgken bezocht nu willen we een andere route nemen en wel naar den PiasmoleOf een zeer bekende en drok berechte uiispanningsplaats even voorbg het dorp Mook Men kan daartoe in N0megen een rgtoig nemen wat echter nog al dnnr uitkomt verstandiger is het om op de Ign Nijmegen Venloo een kaarijje te nemen tot Mook en vandaar te wandelen naar den Pla olen Dicht bg die uitspanning heeft men den Kiekberg waar men een groot deel van Limburg en NoordBrabant overziet met ontelbare kerktorenj Vandaar daalt men naar het Brakske een vgver met heerlgke boschpartyen Dan gaat men langs de met bojch begroeide hijlling tot het landgoed de St Jansberg Dit landgoed is byzonder fraai men heeft er wrye wandeling uitgenomen in de omniddelyke nabyheid der woning Het schoonste staat ons echter nog wachten en wel we staan hier aan den ingang van het Reichswald Reusachtige hoornen van allerlei soorten treft men hier aao fmaie boschpartyen wisselen zich af en een 1500 tal herten naar men verzekert leeft daar in het wild Het Reichswald ligt geheel op ünitsch grondgebied woningen vindt men er niet en daar het zeer uitgestrekt 18 zou er kans voor verdwalen bestaan Men neme echter de noodige proviand mede en lette vooral op het volgende het geheele bosch is in 231 vakken verdeeld en de cyfera daarvan vindt man op steenen paaltjes dnidelyk aangebracht Die cyfers loopen in een opklimmende reeks naar de richting van Nederland en dalende in de richting van Doitschland We komen in 2 aan ten noorden daarvan 84 beiden druk bezocht Weer noordelgksr heeft men vak 66 en loopt dan de vakken ai tot 67 waar de bekende Viereikc wordt gevonden Noordeiyker daarvan heeft men 91 en hier de cyfers ailooiiende tot 83 waar men de Hertenwei aantreft Boven 84 heeft men eent 117 en dan 150 het laatste bekend door Jan en Qriet Het ign een eik en een beuk die geheel samengestreugeld zgn en daarom die fraaie namen gekregen hebben Men beeft gelegenheid genoeg t i rusten hier en daar en zgn proviand te verorberen Het beste is door te wandelen naar Kleef en na een hartelyk afscheid van Jan en Griet geoomen te hebben gaan we in noordelgke richting waar we nog twee bekende vakken hoven elkaar vinden en wel 182 en 205 Bg 205 gaan we rechts de cijfers af tot 199 waar we linksom den straatweg naar Kleef inslaan vanwaar men 6 43 of 7 38 Amsterdamsche tyd weer naar Ngmegen kan terugkeeren Heeft men in Kleef uog tyd over dan de Thiergsrtcn bezocht alwaar aan een spoorweghalte ook gelegenheid tot instappen bestaat BulteDlandsch Overzicht Oe Duitsche Reichsanzeiger meldt De keizer beeft baron Von Maltzahn op zgn verzoek met ingang van I September ontslagen als rgksminister van financiën en hem de iPruisisohe kroonorde Ie klasse verleend Tot zgn opvolger is benoemd graaf Von Posadowsky Wehner de gouverneur der provincie Posen De nieuwbenoemde Rgksminister was van 188Si 85 lid van den Landdag eti behoorde toen tot de vrg ronservatieve partg Op politiek economisch gebied is hg de gematigde richting toegedaan De Reichsanzeiger meldt dat het centraal comité voor de Rgnscheepvaart vau 2 tot 6 Augustus zitting b ft gehouden onder voorzitterschap van den Nederlandscben gevolmachtigde prof Asser Het comité heeft twee beroepen in hoogste instantie behandeld en een ontwerp aangenomen van een politieverordening op het vervoer van licht brandbare stoifenfangs den Rgn Voorts werden maatregelen beraamd om de Rgnschippers tgdig op de hoogte te stellen van de waterstanden waarbg ze belaag hebben De volgende zitting wordt in Mei 1894 gebonden De Fransche ministerpresident Dnpuy hield op een officieel feestmaal eene redevoering waarin hg hetzelfde program ontwikkelde als iu zgne rede van Toulouse Vooral wees hg op de noodzakelgkheid eener wettelgke regeling van de vrgheid van vereeniging van hervorming der arbeids en sociale wetgeving en bevestiging van den flnancieelen toestand Generaal Oodds heeft zich ingescheept naar BenÏB Hij weigerde volstrekt iets mee te len nit zgn opdracht dcfch de Figar9 geeft Volgende verklaring van de nieuwe expeditie die t en Bebanzin schgut te worden gericht Het land is tot rubt gebracht maafkoniug Bebanzin heeft nog een klein gedeelte in zgn macht Als met het regenseizoen de rivieren wader bevaarbaar worden kunnen de vijandel kheden hervat Worden en Bebanzin die wel begrgpt dat de Franschen de winst van den eersten veldtocht niet verloren willen laten gaan tracht voor diejff tgd hings vriendschappelgken weg allereersi weder in het bezit te komen van den grond aan weikeu hg vo l ehecht is bot graf zgner voorvaderen Beanzin moet iich echter volkomen onderwerpen wil de vrede voorgoed verzekerd zijn Indien niet goedschiks dan kwaadschiks Daarom gaat Dodds er weder heen Oe strgd in Dabotney en het spiegelgevecht in Siam zgn nog niet genoegd naar t schgnt dea Franschen wacht volgens de Figaro nn ook een oorlog op Madagascar t é Fransche resident generaat te Tananarive de heer Larrony heeft den minister van bin nenlandsche taken Develle doen weten dat hg in November terug zal keeren omdat ernstige £ beurtenissen worden voorbereid waarvoor hg de verantwoordelgkheid niet wil dragen Do regeering der Hova s is zegt bet Fransche blad vrg geheimzinnig bwIoten en bereid tot den strgd Wordt hier weder een aanleiding gezocht voM hét Fransche ministerie om kraohtig op te treden De katholieke bladen bevatten een brief van den Paus waarin Z H zichzelven gelukwenscbt met den voorui ng vau den vrede en de eendracht in Frankrijk maar krachtig het gedrag der mannen gispt die in Fraukrgk zich het recht aanmatigen uit naam der kerk te spreken en de hooge dignitarissen der kerk aanvallen Verder komt de Paus nog eens terug op de voorschriften in zgne eucyoliek gegeven en dringt er op aan dat die opgevolgd zullen worden De Italioansche Senaat heeft het wetsontwerp op de Binken di t 8 Juli in de Kamer was aangenomeu overeeukomstig den wensch der Hegeering onveranderd goedgekeurd De wet bepaalt het volgende de Italiaansche N ationale Bank de Toscaanaobe Nationale Bank en de Toscaansche Credietbank houden op te bestaan en worden samengesmolten tot een enkele Bank van uitgifte De Italiaansche Bank die een kapitaal van 300 imllioen lire nominaal zal hebben verdeeld in 3OÜ O0O aandeelen elk van 1000 lire Deze Bank aal biljetten mogen ni ven gedurende een tgdvak van 20 jaren waarvan de circuUtie die de 800 millioeu niet te boven mf gaan gedurende de eerste vier jaren progressief verminderd moet worden zoodat zg na een tgdvak van veertien jaren tot 630 millioen zal zgn terroggebracht Wat de Bank van Napels en de Bank van Sicilië aangaat deze zullen doorgaan met ook gedurende 20 jaar biljetten nit te geven maar de circulatie van deze zal resp niet meer dan 242 en 55 millioen mogen bedragen gedurende vier jaren en moet na verloop van veertien jaren teruggebracht zgn tot 1 0 en 38 millioen Met dese twee Banken kon men niet te werk gaan als met de Toskaansche daar de R eering verplicht was rekening te honden met de persoonigke behiugen der inwoners van Napels en van Sicilië Om in de bezwaren van het muntweeën te voorzien heeft de Regeering besloten tot aan munling van 10 millioen fr bronzen munt van 10 en 5 centimes tot voorloopige nitaitte van 30 millioen fr aan schatkistbons vaulfr te dekken door zilvereu pasmunt van welke som met 1 Januari 10 millioen tr in omloop zal worden gebracht tot betaling vanBtaatsreute buitenslands alleen op de stukken of op affidavits Op de begrooting zal 8 10 millioen bezuinigd worden Het officieel orgaan van den Oppersten Gezondsheidaraad te Wcenen noemt den gezondheidstoestand iu de Oostenrgksch Hottganrsche Monarchie zeer ernstig In Rusland breidt de cholera zich in westelgke richting nit zoodat Goliciü en de Bukowina onmiddellgk bedreigd zgn in RumeniÜ heeft de ziekte vasten voet gekregen en in Italië is de cholera ingevoerd uit Frankrgk waar de ziekte overwinterde Van de zuidelgke dn de oostelgke grenzen dreigt derhalve bet ernstigste gevaar De bezorgdheid vermeerdert nog door het verzuim van sommige buitenlandsche Staten om niet aanstonds het verschgiien der cholera openbaar te maken Ten einde het overbrengen van de cholera te beletten worden alle grensstations der Bukowine gesloten met uitzondering alleen van Itzkany waar alle reizigere aan een streng onderzoek onderworpen worden De Wiener Abeudpostc meldt dat bg tweö pereonen die onder verdachte verscbgnselen te Barbarowen te Mikuluczin stierven cholera asiatica geconstateerd Is Evenzoo te Cilli in Stiermarken waar een uit Hongarge voor de ziekte gevluchte arbeider gisteren stierf De strangste aatregelen van voorzorg en voorzichtigheid zgn genomen Naar uit Bombay gemeld wordt heeft de vgandige stemming ontsUun door de jongste onger feldheden tusschen Hindoe en Mohammedanen in het district Junaghar Vrgdag aanleiding gegeven tot ernstige botsingen 7ooral in den omtrek der hoofdmoskee Vau weerszgden werden verscheiden personen zoo ernstig verwond dat zij naar het hospitaal moesten vervoerd worden De oproerige beweing verspreid zich ia de andere gedeelten ar stad het verkeer is gestremd de Ënropeesche en inlandsche troepen zgn te halp geroepen om de orde te herstellen daar de politie niet in staat is aan de oproerige menigte het hoofd te bieden s Avonds was het gedeelte der stad waar de inboorlingen wonen als uitgestorven alle winkels en huizen waren gesloten en de straten verlaten Op de ceutrale punten waren troepen gestationeerd patrouilles doorkruisten voortdurend de straten aan den ingang van de groote verkeerswegen der inlandsche wgk gn kanonnen opgesteld Het garnizoen werd bggestaaa door vrgwilligers van de artillerie en de cavalerie Er werden n voortdurend moordaanslagen gepleegd op de Hindoes verscheiden penondn ign in haohtenia genomen