Goudsche Courant, woensdag 16 augustus 1893

C No fed Woensdag 16 Augustus 1803 T 33ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Be Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s lé met uitzondering van Zon en Feestdagen De prij per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Aftonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 343 Staat8 loteriJ KUm Trekking van Maandag U Angualnt U 3 No llOtll ieooo No 6 16 ISOO No 3 i8 14711 en 17981 1000 No 18475 400i No 15 0 00 No 4939 7840 18080 en 17958 100 I cen vao 45 t 8700 5189 7538 10894 18824 I50S4 17950 18 8788 5l7S 7549 107SS li 45 15091 1801 7 8 8778 5114 7548 10753 11754 15108 18133 a 8909 5304 7584 10757 12780 15143 18804 S8 8988 5854 7678 10768 18818 15180 I82S9 89 1975 5404 7694 10800 11884 16184 18191 106 1978 5419 1698 10881 1 903 15188 18S4S 810 1979 5415 7715 10859 11954 15251 18348 113 8016 5416 7717 10864 11977 15383 18886 340 3074 548 7751 10877 18018 15468 18439 474 8084 5477 7888 10918 13077 15619 18495 580 3111 5481 80IS 10942 13091 16574 1 585 615 8141 5484 8138 10947 18131 U605 18574 649 1848 5498 8164 10978 18111 15616 16610 660 3265 1619 8804 11082 13172 15634 18628 740 3875 5631 8828 11043 13887 15757 18630 749 3179 5643 8870 11064 18460 15791 18681 768 8188 6645 8411 11071 18464 15881 18781 876 8893 5732 8447 11076 13612 15973 181108 891 8810 6761 8544 11150 18614 16002 18624 048 8838 6962 8812 11100 13541 16 80 19109 965 8847 6004 868 11140 18548 16197 191S3 997 8389 6088 8656 11388 13469 16364 19197 1075 8401 6089 8863 11407 13678 16378 19119 1077 8464 6058 8868 11481 18598 1642 19239 1117 8518 6077 8990 1147 13617 16446 19188 1197 6557 6108 9107 11511 18662 16610 19388 1178 3819 6119 9161 11539 13718 16603 19434 1868 8688 6184 9199 11579 13677 16705 19454 1174 8674 8139 9237 11785 18885 16791 19606 1484 1714 6158 9828 11763 18958 16813 19588 1610 3868 6146 9410 11775 14048 16820 19568 1516 6951 6115 9437 11814 14058 16884 19571 1651 8981 8281 9441 11886 14018 16914 19839 1710 3986 8404 9586 11876 14088 16945 198M 1761 8998 6509 9885 11877 14100 16965 19676 1790 4009 8546 9686 11902 I4I6I 16967 19678 1799 4017 6648 9689 11903 14177 17089 19799 1811 4055 6657 9717 11919 14830 17070 19882 1880 4108 6680 9785 11964 14168 17111 19918 1900 4124 6718 9820 1199 1430 17196 19916 1918 4167 6786 987 liOi 14396 17105 19971 1956 4841 6811 9919 11017 14405 17114 1011 1013 4368 6881 9950 11081 14447 17215 20185 1042 4416 6888 10025 19109 14451 i7 i7 0il9 1064 4449 6889 10083 IIISI 1461 17869 iOill 1106 4475 6868 10205 12175 14683 I7SS6 20 31 1113 4511 6903 10208 11180 14644 1734 10232 1176 4614 6944 10981 11196 14654 17869 9i 835 llll 4691 695110240 II2I1 14689 17406 20363 1181 4667 6987 10194 118 14714 17458 0 78 1149 4680 6994 10815 12151 14745 17493 1041 1167 4688 710110817 11169 14756 17545 10414 1271 4711 717110689 12359 14780 17572 20485 1184 4741 721010345 11378 14805 17601 20489 1186 4776 7179 10368 11888 14817 17612 06 5 1117 4835 7881 10475 11440 14882 17687 10676 1849 4897 718110544 11451 44911 17697 20728 8641 4978 7884 10548 18458 14959 17710 10785 1686 5118 7401 10663 12676 14979 17754 80761 1667 5119 7493 10680 11578 14986 17863 80915 677 90966 10970 Aug WatargetUden Hoog Laag Hoog Laag ülnid 15 g 0 4 85 8 88 4 68 Woenid 16 8 47 6 11 9 04 6 19 Donderd 17 11 8 47 9 40 6 05 Vtijdaii 18 88 0 18 10 19 8 44 ZaKrd 19 10 89 7 04 11 08 7 18 2ond 10 11 16 7 61 11 41 8 08 Maand 11 8 15 80 8 55 SpriDgtU 18 en 39 Ang Haan Zon Au Oog M Onderg A Op Onder r 15 01 8 44 7 Aug 4 80 7 89 16 10 19 8 64 18 1 4 40 7 88 17 11 4 9 06 19 4 50 7 15 18 51A 9 11 15 6 7 01 19 1 06 9 89E K 81 6 10 6 49 10 8 10 10 04 1 4 17 10 43 BtedelUko Zwemsohool 14 Auguatua imidd 11 a Opgave der temperatuur van de luobi 71 gr Rabr hot water 70 ADVERTENTICN Voorspoedig bevftUen van een Zooa MoTroow PAtJL JoNxm l tidm 11 Aag 1893 Northwestern and Paciflc Hypotheekbank Nur uitleiding na de daling Tan den koen dor 4 Pandbrteven van de Northwestern and Paoiflc Hypotheekbank TOrnioedelijk Teroonaaki door berichten omtfont failliieementen it Spokan geeft de Directie de renekering dat genoemde Hypotheekbank bü OEEN FAILUSSEMtSNT in oi buiten Spokmt betrokken il en dat de hypotheken rara ign gedekt toodat er geenerlei grond Toor ongematheid beetaat DE DIRECTIE AmMtdem U Aagnttu 1893 OPENBARE VBUWILLICB ¥ B E009IÉêé De Nptarie J P MAHL8TEDE te r Bergambacht ia voornemena ten verflV r zoeke zyner phocipalen op WOENSDAG den 23n AUGUSTUS 1893 de Toormiddaga ten 9 nre aan de Hofstede geteeketld nr 498 in Borenberg Ie Bergambacht in het openbaar te verkoopen ME BASOnCSETTB twee TIIiBURRIE s eene ARRËSLEDE tweeBELLENen andere TUIGEN LEDIKANTmet BEHANG BED en toebehooren Hoeken andere KASTEN TAFELS STOELEN SPIEGELS en SCHILDERIJEN KACHEL EOOKFORNDIS koperen KETELS GLA8en AARDEWERK en meerdere ROERENDEGOEDEREN Te bezichtigen daags te roren van 9 tot 12 nar Gii 118IJS m De NIEUWE LONDON doethetgrgM Haar binnen enkele dagen verdwenen maakt het Rlansrijk en zacht is onschadelgk voor de huid en verft niet Prns 85 cent per flacon en 1 50 per dabhele flacon Alleen verkrijgbaar bgJ A CATS in den Papiermolen Oouda Naar biiiten fraaco per poat 15 et per flacon hooger F8ANSCHE STOOMVEEVEEU Glieinische en Zwitsersehe WasscheriJ Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen II Oppenheimer Kotterdam Specialiteit roor het Btoomen en verven van alle Heerenen Dameikleedingitakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Tropen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitnren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren ens Alle goederen kunnen in elkander bïgven en worden onachadeiyk voor de gezondheid bewerk Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Oouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Ken ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Oname en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s RLFBEWABlL Ga HoUandache uitgave met 27 alb Prhs 2 galden Ieder die aan de rerschrikkelgke gevolgen van deze ondea d lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen hg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Wie zeker c jn wii de Echte Eikel Cacao te ontvangen teaamen C ld en na vele proofnemingen in den del gekomen onder den naam dea uitvinders Dr MichaellB Tamuudigd op de beete machines in het wereldbercsmde 6tabbliaaement van Oebr StoUwerck te Keulen Itcha J p1Die ieUy Btkel acao in Tietkinten bngaan Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eme aangename gezonde drank Toor dageljjkBoh gebruik een i 2 theelepel tu t poDder voor een kop Chocolate Ala goneeekracbtige drank b j geval Tan diarrhee slechts met water te gebrniken Terkr igbaar by de roonuuunits H H Apothskitn en Vs Ka Va Ko pwefbn f 1 80 cTÖM o 0 36 OeneraalTariegsnwaordigir voor Nadorland Juliut Mattenkledt Amsterdam Kalvetstraat 103 tctoriarvater uj f de V ctorJaJBron f e Oberlahnsfein byfms Tafeldrank Yan li0 oninklyke u s derXederlanden Uaatsclxappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalvastein CievesUgd te Rotterdam Zuidblaak 8 LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJ N TE BEKOMEN BIJ A B I B1IIA Langde Tiendewe PR IJS f 1 11 LOTEN voor f 10 P VILLAIN Co The Milk Cream Soap Berlijn S W Hollmannstrasse No 22 De volgende namen zjn die van aau wie door tgdige inzending de uitgeloofde 20 PremiSn ten deel vielen i A Kaidibhahn Deventer L J C Wassbnaab Harlingen D C Bulbvbldt Delft J W Janbsbn Ngmegen C J Obldhof Middelburg J W V D i DB Haar em 0 Rbimsdübf Arnhem E H J M B0 B8Zi i Amsterdam Marniikade 42 boven Mevr KnijpBB Rotterdam Haringvliet B9 L T D Wrtci Terhegden bg Breda W V Bbbbbb Tilburg t C D KoiiiNO MoNTiNQ OoUda J Magdbltjks Roermond A SoHAT Utrecht W A viN HiTTB Leiden H A VuoTa sHertogenbosch Mabib Kbambbs Schiedam C E J DB Wbttb Tiel J Thibb s Gravenhage Elisb Ckrubb Venloo Kraepelien en HolnCs Quina LarocheQ c irKocHE is de meest Krachtige en Versterkende KI A WIJi aanbevolen door tal van binnen en baitenlandacbe geneesheeren Bekroond met EEHBN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons it tt 90 en i Dop6t te Oouda bg den Heer A H TBEFE Apotheker voorheen C THIU I raepelien ilolm Hofleveranciers Xeisl Het groote aantal zenuwkwalen van zoauwhooHpiJD af lot de voorafgaande keuteekonen an apoplexie ersenberoerte te trotieeren nogitoéds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eant aan den nieawen tijd komt de eer toe dat s j door hel gebruik maken van dan eenvoudigstüa weg DMnel k langs de huid eeoe physiülogiBohe ontdekking gedaan heeft die na honderde proofnemingen tfaaoaoVer de geheele wereld verbreid ia on terw l zy in weUl happelijke kringen de hoogste bolangstelling trfikt tevens oeno weldaad blgkt Ie zijn voor de aan enuiikwaïen lydende menschheid Deze geueeswyM ia uitgevonden door den geweien Officier van Gezondheid Roman Weisamnnn te ViUhofen en berust Op de ondervinding opgedaan iD eene 50 i irigo praktik Door wasBching vau het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de huid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geueeaw ze werden werkelgk schittereade rebultaten verkregen en eg maakte zooveel opgjang dat van een door den uitvinder geBohreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare TCH rïcoming en genesiiu o biniun korteo M reeda de 5e druk veraohensn ia Dit boekje bevat niet alleen voor het grcAte pabliek Teraiaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daannede zolfe in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt ntett daarin wetaDaehappelijke verhandelingen uit de mediSOlie bladen die aan deze gonoeswyze gewijd zijn zoomede afaohrift van tal van getuigachriften van booggeplaatate genooakundigen onder welke P Meniere med dr profesaor aan dO polykltniek te Parijs rue Rougemont 10 SteinaSfobeif med dr praktiaeerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton SmftStsrath Or Cohn te Stettn Qrossmnan med dr afrond arts te Jöhllngen Dr P Poreatier geneesheerdireoteur van het hospitaal te Agen Qeheimrath Dv Sobering kasteel Outenfels Bad Ems Oarses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutisohe Inriohtlng voor zennwlijders te Farita rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Boa acb arrond arta ta Zirknltz Ober stabsanst Jeohl med dr te Weeneni Or C Bongavel te La Farrière Bure lid van den Conseil Central dliTglène et de Santé in Frankrijk en vele andoren Aan allen wier senuwgestel meer of minder aangedaan la of aan soogenaamdsv aenuwachtigheid lijden waarvan de kent ekenei zUn obronlsohe hoofdpUn migraine gehele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid alapelOOSheid liohamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken diedeor beroerte getroffen werden on nog Igden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken aware tongval moelelljk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van geheugen enr on zij die reeda onder geneeakundige behandeling gewoeet zyn maar door de b kende middelen ala onlhondings en koudwaterkuur wreven electriaeeren etoomlooi of aeebode i geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hetiben en ten alette zy die VreeS gOVOelen TOOr beroerte en daartoe reilen hebben wegens veraobijnaelen als ztCh aanhoudend angatig roeien vërdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende ptjn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en bet alapen van handen en voeten aan al deze drie rategorièn van zenuwUJoers ala ook aan Jonge mei ea mdsnde aan bleekzuoht en kraohteloosbeid ook aan gezonde zelfe aau Jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boven verraoldo werkje aan te aohaffen hetwelk op aanvrage kofltelooa on franco vervooden wordt door WEISSMANN LEMAIKK h Co Apothekers te Parija me de l Eohiquier 30 Alleea geteehtifpl tot verbreiding der geneeawijze van HOMAIN Ond Officier van gezondheid eere lid der Italiaanache Saniteita orde van het Witte Krnia en verder Ie InutenlUB door K CLEBIX k Ce Heiligeweg 4B Kettertea F E tu SINTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdateeg 1 Utrecht LOBRV PORTON Oudegroeht bg de Oiardbrtig F 160 Qoudi Soelpertdrak ran A BftTNKMANft Zoom Op de iongete hygieniech madicinale Tentoonstelling te Oent ie de Wmaaman ache geneeawijte aaor de meaieohe jurj met de Zilveren Medaille bekeend mmmm BINNENLAND GOUDA 15 Angustus 1893 De kolrers ia de Sociëteit Ons Genoegen c gisterenarond vergaderd kozen de Heeren Krom en Polak uit om hen op de Algem Verg van den N d Kolfbond 4 enöSept te vertegenwoordigen AU corpekoWers werden aangeweeen de Heeren C Jonker O P Backers en B Beazelsen Deze drie lieeren zullen dus kampen om de zilveren korpsmedaille en behilen KÖ die dan krijgt ieder van hen nc eene kleine medaille De kolklab Uoudac heeft ook nog de eer dat een harer leden mee zal strgden om de gouden medaille welke om de vgf jaar verkolfd wordt Deze moet ereuwel met minstens 119 punten gewonnen worden zgude het kleinst getat pauten waarmede de eerste prgs indertgd verdiend is De heer N S Polak welke de groote medaille eens won met 132 puntenj zal meekampeu om het goaden eermetaal Aan den schietwedstryd welke deze week te sGravenhage wordt gehoudea nemen van het 4 reg ïafaotlpe deel de late luitenant F W van Wgk fa de 2d6 laits J Mulder en L TL Du maer van Twist IW JiMaÉMBlftt ia j iftifc TflD i JBfftrBgk lOiiww Ü brand ontanan op de hofstede het huis Teyiietc bewoond door dea boawman J SpekBnyder alhoewel er spoedig de nieuwe spuituit Roosendaal en van Haastrecht tegenwoordig waren brandde de hoislede en den hooiberg tot den grond toe a De braud wasbegonnen in den hooibei Alles liep zonderongelukken af De Baad van Zaltbommel heeft met algeraeene steromen den heer D W C Van Dort Kroon adsistent in het binnengasthuis te Amsterdam benoemd tot gemeente heel en Terloakandige Da sohippersknecht P Schoordijk is op Zradim Toonuiddag naby Bergstoep jammerlyk verdruiken terwijl hy met nog een jongeling aan het zwemmen was Al de pogingen aangewend om den drenkeling te behouden bleven vruchteloos Sen behoeftige visscher te Hekendorp heeft ƒ 25 van d Koningin gekregen om zich een nienvr visclwcfauitje aan tëichaffen FEVILLETODI O B X xj e Naar het HoogdtUt ch ÏXVI 101 Geluksboden hebben hun intrede in Nenoderaabeidt B woning gedaan het is alsof de zon eenoiaal doorgebroken baar stralen steeds helderder en kraohtiger naar benedeii undt Het gelaat ran den zeeofficier wordt bq afwisseling bleek en rood als hg ÏD da heftigste opwinding bet pynlgk misrerstand opheldert waaraan tjjn brutale carnayalBgra ten iohald ligt A Um ua dadelgk opgehelderd xgn geworden als de jachtpartg hen niet een paar dagen ut do feaidentie had doen egn maar zoodra bun ter oore waa gekomen in welk een net van laster baronet Nenndersoheidt hierdoor gewikkeld was tijn Ói per ommegaande tern ekeerd om een ongeluk ta voorkomen Mwel gem sohadaw van bekommernia Olirier s Toorkoofd rerduisterdr slaakte bjj tooh een taoht vao verliohtiog eu toen Horenklingen hem beide handen auibood en zeide Vergeef mgl vatte ky die handen mot warmen druk en antwoordde laohend Ik wil u niet vergeven maar u nit den grond mgna harten danken beste Horenklingen I Ben storm doet dïkwgls een grooter aantal bloesemknop pao ontluiken dan de hagelkorrals die hg in het rond itrooit en m n hart en ziel itaao na io weellUrifW Uoai nlMUgMitaaada diarbaflea nof Maiv Beroepen by de Ned Herv Gem te Waarder o a ds N Warmoltz Nz te s Graveland Ingevolge ministerieel besluit is het vervoer van personenwagens zonder doorgaande door reizigers in werking te brengen Inchtdruk remtoestellen op de lynen der Nederlandscbe spoorw en verboden De heer Alei W A Heijblom de bekende mnsicus is Zondagavond te Rotterdam overleden Hg was directeur der liedertafel Amphionc ender Volk8zangschoolf Zyu Leerboek vomden Zangc Zangoefeningen t en Zangboéajes z n hoogst gunstig bekend De verkiezing van een lid der Provinciale Statea van Zuid Holland voor het hoofdkiesdistrict te Gorinchem is door Gedeputeerde Staten n nader bepaald op Dinsdag 12 September en de hetatemming Jzoo noodig op Dinsdag 26 September De aanleiding tot die wyziging is dat op Dinsdag 5 September in alle gemeenten raadsvergadering moet worden gehouden tot het instalteeren van nieuwe of herbenoemde raadsleden en het benoemen van wethouders waar door eene behoorl ke bezetting der stembureau s bezwaar zou kunnen ontmoeten By buitengewoon Politieblad verzoekt de PD mniii Maia n g iypnirr 3ft iit i te A ei sterdam de aanhoumng van Jan Grotjohan 18 jaar byzonder groot wonende Quellynstraat te Amsterdam Door zijnen patroon d i heer J Kuiper aldaar naar het postkantoor op het Damrak gezonden tot het in ontvangst nemen van eenen aangetoekendeji brief iohoud enda aan geldawaardig papier 200 ia Grotjohan niet teruggekeerd zoodat hy vermoedelyk het geld ten eigen bate heeft aan Het terstond na t overlydon van prof Buys uitgesproken denkbeeld om zyn verspreide politieke opstellen te verzamelen en uit te geven zal naar Het Vaderland c verneemt worden verwezenlijkt Een tweetal zyner vrienden en geestverwanten hebben besloten dit werk op zich te nemen Onze Spoorwegmaatschappyen bebhen eene vermindering van bet tarief toegestaan voor de leden van het Letterkundig congres Voor dezen ia de prijs van de heen en terugreis gesteld op dien eener enkele reis Daaraan is echter eene voorwaarde verbonden die v r de Nederlandache congresleden elk voordeel doet verliezen men moet zich vlokken dwarrelen Prins Maximiliaan verzocht vergunning om MariaLouise de hand te mogen kussen en toen bg weer in het rijtuig atoeg sobadde lig verwonderd het hoofd Zijt gg uit die twee wijs geworden Hovenklingeu Ik daofat in een huis t komon waaromheen raven en ongel aks vogels krasten en als ik rondkyk zit da nachtegaal op het dak en zingt op juhelenden toon minnezangen van lente en liefde Een half uur nadat Ooseok Maria Loaizo verlaten had ontving Nennderacheidt een brief aa hem Heftig bewogen wierp Olivier een blik op den inhoud Laat mij onze eerezaak uit de wereld helpen vrenlzaam en zonder bloedvergieten tot geluk en heil van uw vrouw Mgn kogel zou baar hart niet het uwe treffen Het antwooid dat ik u gisteren avond weigerde geef ik u thaos Qod da Heer is mga getuige dat ik waarheid spreek MariaLouize is rein en tohaldeloos als de heilige maagd aan wier dienst ik mil in bet vervolg zal wijden Ik heb haar bemind maar zij heeft mg mat geen enkele gedachte van haar hart liefgehad Ik wil boete doen voor al hetgeen ik tegen u gezondigd heb Olivier Zgt gij verwonderd dat ook io deMo mO dernen tgd nog uit een Sanlus een Panlus kan worden God zendt zijn engelen da reiuo onschuldige en werkelgk goclvruchtiga vrouwen om het hart van hun naasten te laiden Ook het mgoe werd op hot rechte pad gevoerd De wereld en het leven liggen achter mg Ik zal mij in de orde der Cisterciënaars begeven Wit en zwart zgn haar kleuren aobuld en boetedoening Voor het beeld van Maria zal ik uederknielsn zy heeft donkere oogen AU laatste bedt itttek ik a i raraieUg oiet het vcrtronwu vaa MÉHMi by groepen van miustena twintig personen vereenigen Nu zullen de leden in Gent Brugge Antwerpen enz tusachen wie by deze gel enheid nauwere aansluiting bestaat zich wel tot groepen vereanigen maar dat de Amaterdamache Utrechtacbe Hoagache of Groningache heeren eerst by vrienden en bekenden zullen gaan vragen of zy óók naar het congres gaan en dan gezamenlyk zich zullen aanmelden is niet waarschynlyk De geheele tarie verlaging is voor N erlandscbe leden een wassen neus Arnh Ct Dn Kerkelyke Gt bevat de volgende advertentie cËen predikant niet jong meer wenscht verplaatsing Hy let alleen op fatsoenlyke behandeling en gezonde woonplaats De onvoorzichtige reizigersgewoonte om allerlei dingen weg te werpen uit het raampje van den spoorwagen heeft dezer dagen weder te SaintVallier op den spoorw ParyaLyon Middellandsche Zee een slachtoffer gemaakt De machinist van een goederentrein die daar stilstond namelyk ia door een flesch welke een paas ier uit een voorbijrydende sneltrein wierp aan het hoofd getroffen en zoozeer gewoud dat hy krankzinnig geworden is Zaterdagochtend 9 uur ontstond te Zaandam in het magazyn van teer pek en harpuis van den heer J Visaer brand Sen bediende was nl bezig terpentyn te bottelen toen het fust sprong de vloeistof lekte door de zoldering op een fornuis en in een oogenblik atond het gauèche magazyn in vlammen Weldra atond het daarnaast gelegen sigaren magazyn van Trio eveneens in lichtelaaie en de brandweer slaagde er slechts met moeite in de woningen vau de heeren W Veulet collectcur der Btaatslotery Van Santé aigarenhandelaar eu Stutaten agent van Singer s naaimachines te redden Zy werden echter door vuur en water zeer beschadigd Eerst in den middag was de brandweer het vuur meester Twee spuitgasten werden by het blusscbingswerk gekwetst Alles was verzekerd behalve de roon ad sigaren van Trio Zondag was te Bchevenlngen een waterrywiel in open zee te zien een yzeren tricycle waarvan de wielen zyn gesloten in een kast van dun ptaatyzer waardoor de helft op de golven blyft dryven terwijl de achterwielen Qngeveer zyn ingericht ala die van een rader uw vrouw in mg zij acht mg tot geen trouweloosheid in staat Öit bewustign is mg tot zagen Kn nu voor het laatst vaarwel I God zegene a beiden EüffrACHB Ëan diepe zuobt ontsnapte Olivier Een koude stormaohtige avond Hellmuth Collander bereikt het park langs een grooton omweg door leogo straten en gaat naar bet slot Hg is daar dikwgts als gaat geweest en hoe vaker hg van vorstin Tautenttein is heengegaan dea te vuriger stroomde het bloed hem door de aderen en des te ruateloozer dwaalde hg dan den geheelen uaoht door de straten Waarom zoekt blij Claudia op Het verheven doei dat hem in den beginne zjjn bezoeken als plicht had doen toosobgnen waardoor hg siob zelf list verblinden en alle geweteosbezwaren verdoofde wai ala een nevel in het niet vervlogen Het had haast den sobgn alaof Claudia met opzet elk godsdienstig onderwerp vermeed Laohond besprak tij allerlei lichtzinnige dingen en koketteerde met hem Hij Mg dit wel ia en nam zich voor om de betoovorande vrouw te ontwijken maar als hg dan weer bg Martha in het kleine vertrekje ut en lioh niet neer zoo gelukkig en tevreden voelde ala vroeger als fajj zich dsn verveelde en rergelgkingen maakte dan merkte hg wel hoe diep liet vergift reeds ia rijn hart waa doorgedrongen on met koortsachtig verlangen verwachtte hg het geparfumeerde briolje flat hem ten verdarve riep Met drmontsch gewuld maakte de hartstocht der liefde zioh van hepi meester Kr waa geen zenuw meer aan hem geen druppel bloeds meer in zun aderen die niet de liefelgkste varMdstv toabthoorde Verbliad door wMide sa mÊÈÊÊÊk stoomboot Tosscfaen de halfronde kasten sït de btttuurder die de boren water uitkomende pedalen trapt en daardoor het vaarwiel in beweging brengt met behulp van de schepraderen buiten aan de cylinderkaat bevesUgd Het amphibiaobe vaartuig want het kan ook te land worden gebroikt had natnnrlyk veel bekyks Dat de waterryder geen amateur was bleek uit het prewnteeren van een oentenbakje aan de toeschoawers De Deventer schutters vragen betaling van hun dienst Een groot aantal van hen heett zich per adres tot den gemeenteraad gewend om gedurende den tyd dat zy exerceeren moeten uit de gemeentekaa een vergoeding van 20 oent per uur voor verzuimden tyd te ontrangen Ouder Lopik en Jaarsveld hebben zich in de laatste dagen enkele gevallen van cholera nostras voorgedaan vermoedelyk ten gevolge vftn slecht drinkwater De ingezetenen dier gemeenten zyn door den burgenfeester dringend uitgenoodigd geen ander dan goed gekookt water te gebruiken doch deze goede raad wordt door velen helaas in den wind geslagen Te Rypwetering heeft de politie twee mannen gearresteerd juist op het oogenblik dat zy zioh onledig hielden met het braden van endvogflW dw Mm het erf van aon Toehoodar kort te voren waren ontvreemd Te Alphen a d Ryo is Zondagavond J 0 van Gouwsluis bij het baden in de Spoorbaren in de diepte weggezonken Eenige oogenblikken later weid zyn lyk opgehaiUd Prins Heinrich van Pruisen is Zond É6ohtend 10 15 te s Gravenhage aangekomen en werd aan bet station verwelkomd door zyne gemalin en zyn zoon Prins Waldemar In de salon voor vorstel personen werd Prfaa Heinrich begroet door den Duitschen gezant Graaf Von Rantzau en de verdere heeren dw Duitsche legatie Het vorstelijk echtpaar begaf zich in open rytuig naar Schevenii en Het schijnt meer en meer de algemeenegebraikölyke regel te worden dat hy die in kommervolle omstandigheden zich bevindt zioh wendt met zijne noodon tot H M onze geeerbiedigde KoninginRegentes die niet lickt tevergeefs een beroep laat doen op hare edelmoedigheid schoonheid bedelmd door haar liefde ivitÈU iïUi meer naar hemel of aarde h j leefde nog tMnHk In het oogenblik dnt alleen door baar sn baar vroolük verieidel jk lachje werd ingenoafn Kn Claudia wakkei de da vonk aan tot helle vlam bartstoohÜooa berekenend koel overleggend met dat wreede behagen waarmee de stang lioh verheugt over de aiiwerkiug van haar blik Wat kon Collandw xfjn tegenstander meer schelen I Steen op steen slingerden zij tegen het slap gohovoo aohild van een part ganger voor het geloof p jl op p l baohte zioh met giftige punt die in zgn vleeaoh maar hjj bemarkta hot niet en richtte i jn koortsachtig aohitterendeo blik slechts op het flikkerend en bednegeljjk dwaallicht hg wierp het waper uit de hand en kranaU zieh mat rozen Zgn proKkan klonken verward on onzeker de rijen van x o aanhangers dundeji m de voratelijke bank in de kerk bleef onbozot Eadaraip was die onweersacbtig zwoelo dag gekomen W i brandde de R ee kroon in den aaton gedenpl wat zweefden er brdwelmendegouren om desnaeuwblaoke godin der licfdu die door den apiegol werd waerkaatst I Claudia stond vótfr hem en legde haar van diamanten whitterendo bandjoa op zgn sohoudors en gelgk uo bieza aan don oever zich voor den kraohtigen eikoostam wiegelt zoo boog zich baar airenengestalte vleiend aan zgn borst vlk ga naar het Zuiden terug Uullmuth Collander wilt g met mg meegaan Ik heb u even lief als de dartele wind den ridderspoor dien h i in da armen houdt Niat alleen de klimop zegt Je menrs ou je m attacbe I Kant gij nog leven sondar mg n orit urvoigd