Goudsche Courant, woensdag 16 augustus 1893

goed doch langzamerhand werden er weder kleinigheden vermist hetgeen een onderzoek tengevolge had dat echter tot geene ontdekking leidde Een paar dagen geleden werd echter een lap goed vermist dat bg een costunm behoorde dat door de damea moest worden gemaakt en in geen der winkels meer voorhanden bleek te zgn zoodat men in groote verlegenheid geraakte en de poUtie met het gebeurde in kennis stelde Het gevolg hiervan was dat het meisje werd gearresteerd en dat in de woning barer ouders niet alleen de bedoelde lap maar ook nog vele andere artikelen werden in beslag genomen die alle van diefstal afkomstig waren Zucht naar mooie kleeren schgnt ook dit meisje dat aanvankelgk zulke goede voornemens had weder op den slechten weg gebracht ie hebben gebracht Zondag avond is in de Lete onder Bellingwolde een moord gepleegd op een negentieiyarig meisje G IJ Een jongeling E v der Laan the reeds meermalen met de justitie in aaaraking is geweest en voor een gevaarlgk sujet gehouden werd was bg Jb IJzer in diens woning kreeg met den vader twist en doorstak lie dochter toen deze haren vader wilde ontvetten Hg gebruikte daarbg zgn lang dolkmes waarmede hg altgd gewapend rondliep De dood volgde bijna onmiddellijk De politie heeft den overlaat bgtgds g repen toen hg üver de grenzen zocht te ontvluchten en het gerecht nit Winschoten is ter plaatse van de misdaad gekomen en heefl den misdadiger gevankelgk weg doen voeren VERSLAG BETSSFrKNDl DE der Gemeente GOUDA over M999 Bg de aanbieding van het in Art 15 der 1 betrekkelijke Verordening bedoelde Yersl omtrent hare werkzaamheden en omtrent den toestand der Gasfabriek over het afgeloopen jaar wenscht de Commissie van beheer dier fabriek in herinnering te brengen dat de Heer G A Oudgk die van 1887 dus van den aanvang der gemeentelgke exploitatie af in de Mmmissie zitting had bg schrgven van 30 i Mei 1892 zgn ontslag inzond Zag de Commissie met leedwezen hem nit haar midden scheiden zij betreurde zijn vertrek vooral omdat de minder gunstige toestand zijner ge I oudheid hem noopte eenen werkkring vaarwel lu zeggen die hem de gelegenheid bood veel te helpen tot stand brengen in het belang van de Gemeente In zgue plaats werd bg Raadsbeslait van 24 Juni 1892 de hjer C C H Prince tol lid der Commissie van beheer benoemd De fabriek onderging in 1892 geene verandering voor het onderhoud der gebouwen en werktuigen werd naar behooren zorg gedragen Werken van grootea omvang hadden niet plaats In het machinegebouw werd een putsometer geplaatst die in staat is eene hoeveelheid van 12 M water per uur in het reservoir der fabriek op te voeren De aanschaffing hiervan was noodig aangezien het bleek dat met het daar aanwezige stoomwa terpompje niet voldoende in de behoefte kon worden voorzien Voorts werd in het ketelhuis een zooge i naamde Unterwindgeblase aangebracht zgnde een kunattrektoestel om ter besparing van brandstof onder de stoomketels cokes gruis of afval van cokes te kunnen stoken Het onderhoud der boialeidingen in de Heerenkade de Korte Akkeren en andere tot debuftenwijken behoorende kaden was wederomzeer kostbaar Daaraan moesten alweder veleherstellingen geschieden een voortdurend bezwaar dat vooral in het oog springt wanneermen bedenkt dat dia lange bnisleidingen nagenoeg uitsluitend dienen ten behoeve van slechts enkele atraatlantarena i Alvorens overtegaau tot onze mededeelingen over de exploitatie der fabriek moeten wg met een kort woord melding maken van de in October gehouden Tentoonstelling van Gastoestellen dienende tot verlichting verwarming en andere industrieele doeleinden Eene zoodanige tentoonstelling werd wenscheIgk geacht omdat zg het middel kon zijn om de ingezetenen meer bekend te doen worden met het gebruik van gas voor doelmatige en niet kostbare verlichting en verwarming en voor motoren en de in de gemeente gevestigde particnliere gasfitters aan te moedigen zich meer dan tot dosver het geval was geweest bezig te honden met den verkoop van toestellen welke in den taatsten tgd groote verbeteringen maar tevens ook aanmerkelgke prgsverlaging hadden ondergaan Hierdoor toch zouden niet alleen de belangen van dezen maar ook die der gnsverbruikers worden gediend terwgl daarvan voor de fabriek niet anders dan voordeelen te verwachten zooden zgn daar meerdere bekendheid met de toestellen de aanwending daarvan en de prgzen aanleiding zon geven tot vermeerdering van het gttdebiet dat in Aangevangen I Mei Tfjd van Greenwich Directe Spoorwegverbinding met GüUÜA Zoaierdlensl 1893 I 6 56 6 03 6 IU 6 17 1 6 86 7 30 8 30 8 60 3 48 9 80 10 KOTTIKDAU 6 08 6 18 6 81 6 8 6 86 7 46 8 07 OODOaDÜN H 1S Oouda 7 80 8 40 9 04 9 4710 4 18 11 18 81 1 01 1 87 3 8 3 43 4 45 5 86 6 39 7 13 8 85 9 18 10 45 11 11 H SOl Zev M 7 48 8 68 11 01 1 13 4 57 6 11 9 50 I Z Zegw 7 61 9 01 11 10 1 88 3 10 4 08I DÜNHAAS ROIIUA all j 5 68 7 80 7 43 9 88 9 46 10 1 11 33 18 16 1 48 8 16 8 45 3 48 4 15 4 48 6 81 7 04 8 06 9 30 10 10 Voorb 5 58 f 10 85 1 48 4 48 7 10 Z i 6 10 10 37 8 6 88 9 46 Z0 1JS 19 10 46 8 09 8 09 7 31 a aJ 6 307 508 139 58 10 1610 671803 18 458 80 8 45 3 154 134 435 80 5 517 48 8 85 10 03 10 36 UTRKCHT nOO DA 9 64 11 34 19 03 18 50 8 66 8 3 68 4 43 6 08 6 86 7 48 8 09 8 iO 10 07 10J14 10 08 19 80 3 80 4 07 6 016 18 9 06 10 15 19 34 4 16 6 38 1110 84 10 83 18 48 4 84 5 40 9 19 Z Zegw 7 51 9 01 11 10 1 88 6 08 6 80 9 59 Toorb 8 08 9 18 11 88 1 34 6 80 6 38 10 11 sHage 8 089 18 3410 7 11 87 18 41 18 61 1 39 157 3 56 4 15 5 85 5 65 6 87 7 13 8 5510 16 11 15 11 40 18 allna o C riaUuia 15 laiii lu IS 8 i W BOI DAUTRIIOHr UlreoUl 06 33 7 60 Hariacleii 6 48 S 04 Wiwrlon 6 53 8 11 Oa lowaler 7 07 8 1 Ooula Ooada 8 86 o6 40 7 66 8 0 ii8 81 10 19 oil 18 48 9 88 8 18 4 16 4 47 583 6 01 7 46 8 33 10 08 10 38 Oadew 6 60 i 64 11 14 8 37 5 37 7 59 10 88 6 69 7 08 8 18 11 88 8 46 5 06 6 45 8 07 10 88 Hanaslen 6 06 7 11 8 41 11 3 8 58 6 16 6 65 8 14 10 38 Utraekl 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 51 11 50 1 80 3 08 3 50 4 48 6 89 6 916 35 8 83 9 10 10 68 11 10 nou u l M1TK8DA I MO 8 81 10 06 11 18 11 Wp 7 6 9 10 10 55 18 19 1 oi a u 11 10 18 34 1 10 7 80 8 38 9 34 10 86 19 06 18 66 1 88 3 87 8 40 4 37 6 80 5 BS 7 08 8 80 8 41 9 38 10 40 U AMSTeHUA M S O U D A m l nl mCS 7 66 9 40 11 10 11 87 8 30 4 10 itirtlenlaa Wp 5 60 8 10 9 66 11 85 11 48 8 46 4 86 Oouda 7 80 8 6 10 44 18 16 11 66 8 40 6 80 Sa lUac Start WaaaaiH awto Dit onderroad bg nraieuwiiig j l Zaterdag de boereurbeifer Knigthof te Haunwoude wieo by den bargemeeaier geroepen door ZEd Achtb oamena de Eoningin Regentea 25 werd ter band geateld De heer A C Coiön van de oodache Zwemcinb u ala lid werkiaam geweett der jory bji den wedatrgd l l Zondag teAmiterdam gehonden De uiMlag waa aldna Afdeelmg A I Bneliwemmen Juniorea ran liefhebben die roor 1 Mei a c geen prgi hebben behaald Lengte der baan 80 M met éen Iceerpnnt Prga lil med Premie brom med met getuigschrift Pröi H P Kelder Leiden 1 min 21 ec premie Joh A Alabacb Rotterdam 1 min 28 i eeo n Snelznremmen Vrije deelneming lengte df baan 240 M met 5 leerpnnton Prys T g rilT med en knnetroorwerp uitgeloofd door den heer Th Tan Heemstede Obelt Ie Premie ailr med met getuigschrift Prga H A Schouten Amsterdam 4 min 52 sec Ie premie W T Bïgelbert Anutaidam 4 mio 52Vi eo 2e premie Ham Wamer Amsterdam 4 min S3 i In de paure die na dit nummer volgde werden de talrgke toeschouwers op een eitranammer verraat Een dertiental jonge meujes in aardige vlugge pakjes pekleed beklommen den ipringtoren en lieten zich van verschillende hoogten en in verschillende standen in bet basin vallen In het water roerde dit troepje zwemsters den ig iwanengang en een aantal andere flguien nit met een zekerheid en een bevalligheid die herhaaldelijk luide toe niching verwierven Na de pauze kwam Afdeeling D Duiken Kampioenschap van Nederland Bestaande uit sprong afstandzwemmen en duiken minimum diepte 3 M Senige prgs gouden medaille met diploma uitgeloofd door èan Ned Zwembond De kortste tgd was die van W F Kogelberta te Amsterdam waardoor deze onder gejuich voor 1893 tot kampioen van Nederliind in het duiken werd geproclameerd Afdeeling B Sneliwemmen op den rug jnniorei Voor liefhebbers die vóór 1 Mei a c ffeen prgs hebben behaald Lengte der baan 40 M zonder keerpunt Prjjszilv med premie bronzen medaille met getuigschrift Prja W F Bngelberte SC sec premie J G 8 Noble Utrecht 39 sec Afdeeling C MastklimmMi Voor abonnd s beneden 16 jaar van de inrichtingen aan den Westerdokadyk De Kuyterkade en Amstel Aantal ingeeohrevenen 49 die op een tiental na allen uitkvfamen Zeventien zagen geen kans om de bel boven aan den mast te bereiken Van de overigen kregen de negen deelnemers die de kortste tgden hadden gemaakt eeu prgs de anderen kragen toch ook nog een oonsolatieprgs meé naar huis A eeling B IL Snelzwemmen op den rug Vrge deelneming Lengte der baan 80 M met Mn keerpunt n ga verg lilv med Ie premie ilr med 2e premis bronzen med met getaigschrift Prgs H P Kelder Uiden lmiD 23 s W F Engelberta 1 min 24 sec J A Oroen 1 min 24 i Als lotnummer kwam nu een oorspronkeInke pantomime te water en te land door Jan Nath onder regie van Klaas Droogstok 8 36 8 48 8 49 8 66 9 06 7 85 7 88 7 3 7 48 7 66 louda 6 30 MoonlrMlhl Kisawerkerk Oapalls Kotlaidam 7 Bolterdam 6 Ouella 10 Nbawerkatk 6 1 Maordncht 3 86 Oooda 5 38 Woanlaa Hanssli Utraekl Oooda Daie pantomime getiteld aVischlust otde gerolgen eener vergissing liep uitmuntend van stapel Ze bevatte dan onk alle elementen van een goede pantomime een agent Foezel d e nu eenmaal onafscheidelgk van elke pantomime geworden is Zgn optreden ten tooneele werd met het zingen van diender diender aU pen t u gebiedt c begroet Een deftig echtpBir een dandj minzieke jongelieden die allen Batuurlgk in den loop van t stuk te water raken een hengelaar die de zotste dingen ophaalt van gerookte bokkingen tot crinolines met t opschrift mode 1894 toe eneindelgk een volledig corps de ballet van elf vlugge kleine ook niet weinig zwemlustige pierrota Het stuk hing natnnrlijk van dwaasheden nan elkaar Er sloegen bootjes om de diender met zgn arreatant raakte te walei de deftige oude dame kreeg een flauwte en zoo n erge dat een zevenU 1 groote boordevolle emmers water over baar leeg geworpen haar nog niet tot bewnstzgn konden brengen Kortom de medespelers badden geen drogen draad op t laatst meer aau t Igf Er werd gelgk men bagrgpen kan om al die grappen kartelgk gelachen en in deze prettige stemming keerden de toeschonwera ta ruim zes uren huiswaarts Te Werder bestaat een maatschappg voor bet verzekeren van varkens en dezer dagen kwam een logementhouder op het kantoor vertellen dat zgn varkens die bg de maatschappij verzekerd waren zeer ziek waren en dat zg eker zeer spoedig zouden sterren t Bestuur i n een paar deskundigen begaven zich naar den stal ten einde zich van den toestand der Mjflren te overtuigen en thans bleek dat at d J varkens volmaakt gezond maar stomdronken waren Het bleek verder dat de beesten kliekjes bier hadden gekregen en zoo onbehoorlgk veel van bet edele gerstenat hadden opgealobberd Jat zulfi hun zwijoenmagen er niet tegen te tand waren Nadat de varkens hun roes badden nitgealapen waren zg weer in gewonen toestand maar zg zetten een gezicht waaraan men duidelgk zien kon dat g vreeselgk katterig waren Gisteren is de aangekondigde 4e nationale schietwedstrgd van de Vereeoigtng van Nederlandsche schepschotters te s Gravenhage begonnen Tegen half een maakten de leden van het comité zich op tot ontvangst van de genoodigden meerendeels autoriteiten van leger en Mïbntterg die door commissarissen naar de receptietent werden geleid Aldaar werden bg de opening opgemerkt de luitenant generaat Van Helden de generaal majoor Hennas Bompelman de commandant en hoofdofficieren der schuttesg de kolonels plaatsetgke commandanten der korpsen van bet garnizoen of hunne vertegenwoordigers met hunne adjudanten de gepensioneerde generaal van het Indische leger Romswinckel directeur en officieren der normaal schietschool de provinciale adjudant de intendant en secretaris van de Groothertogin van SaksenWeimar die eeaen prgs heeft uitgeloofd welke in de smaakvol gestoffeerde pr iaBtent om den Toorrang diagt en verder versobitleude hoofdbestuurders van weerbaarheidsvereenigingen en schietgezelscbappen De minister van binnenl zaken liet zich vertegenwoordigen door den refrendaris Schreuder Al de hooggeplaatste vormden eenen kring rondom den president van de NederI Vereeniging voor Scherpschutters den heer W van Waning Jr uit Hoorn die den aanwezigen het welkom wenschte tóe te roepen en om zgue woorden beter te doen verstaan zich op een tafel plaatste wie zoo ving hg ongeveer aan in 1887 had durven voorspellen dat deze vereeniging reeds beden haar vierden nationalen schietwedstrgi zou houden zou de lachlnst hebben opgewekt misschien wel voor een utopist zgn aangezien Thans was het hem reeds gegeven bg deie opening met voldoening te herdenken de blgken van belangstelling van zoovele zgden ondervonden en allen een hartelgk welkom toe te roepen Hg bracht den eersten heilgroet aan onze Koninginnen Deze woorden werden begroet met een driewerf hoeraI en sieve de Koningin c waarna bet WilhelmuB door de schnttergmuziek werd gespeeld De president noodigde den heer Schrender nit in naam van den minister den wedatrgd te openen door het eerste schot te lossen 18 08 10 46 10 65 11 08 11 0 11 16 11 86 18 58 1 05 1 18 1 19 1 88 11 06 7 85 11 38 18 88 9 61 9 45 10 8 10 38 10 39 10 40 10 58 7 47 8 18 10 03 10 11 8 51 4 47 6 83 8 40 6 46 6 36 3 66 6 50 Al 10 08 Il iO 11 86 De referendaris verklaarde zich nit naam van don minister daartoe bereid en in de overtuiging dat alle kracht n 7ouden worden in gwpannen om bet doel van dezen wedatrgd ie bereiken verklaarde hg het concours geopend Ter voldoening aan het verzoek lostte hg op sebgf 15 het eerste schot uit een geweer dat in schietstwid waa geateld Het eerate schot knalde en het oranjevlaggetje seinde dat ook de eerste witte roos of het hoogste aantal ponten was geschoten Een luid gejnbel begroette dit eerate gelukkige schot Oomiddelgk daarna knalden de flohoten bg seriën over bet terrein begeleid door de muziek der schntterg die straks reeds liet bezoek der genoodi en aan de inrichting lisd opgeluisterd met een concours marsch voor deze gelegenheid door Bolten opgedragen aan de Vereeniging van Ned Scherpschutters Allen die de prgzen bezichtigden roemden de doelmatige keuze en de kostbaarheid Er kunnen een aantal bekers met zilveren voet gewonnen worden Gisteren voor den eersten dog was het vrg kalm m de banen Met de korpswedstrgden tiegtnt M evendigheid en spanning De Belgische wielrgder Benrie André een iiieuaveling maar die zich dit jaar plotseling naam maakte door den wedatrgd Brussel Spa te winnen is van alle 117 mededingers het eerst in de Velodrome te Brussel aangekomen De weg van 407 K M heeft hg in 17 uur 55 min afgelegd Te Brussel waar de eerate rgders Zondagavond verwacht werden heerschte buitengewone belangstelting Een ontelbare menigte was er bgeen Ook de koning die met het oog op de hevige warmte zich bezorgd toonde over bet lot der rjjders Ook in het Bots de Chambre was het verbazend druk langs de weg waar de rgdera langs zooden komen Zaterdag avond om tien uur waren de rgders uit Pargs vertrokken Een menigte die men ten minsste op 4000 personen schat deed hen uitgeleide Leve Pargs c riepen de Betgen en Leve Brussel Ie was het antwoord De favorites waren André en Mullens Belgen Carette Franscbman DelanceyDodds en Jefferson Engelschen Borrisowski Rus Lecailte en Stephae Wise Engelschen en Oiosdorf Dnitscher De twee Belgen André en Mullens reden het eerst door Ch teau Thierry en tegen 5 uur reed André die nog steeds de eerste was door Reims Te HeerAgmout bg de grens hielden de rgdera halt André hoewel hevig bezweet scheen niet vermoeid Doch zgn rechter voet was door den trapper gekwetst en zeer pgntyk De geneesheereu die in de oontröle hatte aanwezig waren wreven den voet en wikkelden dien In verbaftdllnnen éuiré dronk kond water en daarna koude koffie Hij dronk eenige kannen vteeschnat en verscheurde toen c zoo achrgft een ooggetuige een kippepoot Onderwgl zag een douane beambte zgn goed na hg mocht eens smokkelwaar bg zich hebben Nadat ook zgn knieën gemasseerd waren zette André den tocht voort Hg had de leiding sinds St Germain Te Rethel brak zgn machine weldra echter had hji er weer een ander Toen Andre door Anderghem kwam was de geestdrift zoo groot dat men eeo der 5 trainers die voorop reden omver liep Om 5 uur 55 min arriveerde hg in het Velodrome Daverend waren de toejuichingen toen de kranige rgder daar aankwam Wie het dichtet bg waren snelden op hem toe om hem de hand te drukken Hoeden en zakdoeken werden gewuifd Er heerschte groote geestdrift André won dus de 3 prgzen de Lèvrescup van president Carnot den prgs van koning Leopold en den door dolndépendancecuil lootden chronometer André is 23 jaar Het is een ruwe krachtig gebounde kerel een athleet die door zwaren arbeid gehard een bewonderenswaardige volharding toonen kon Hg is metselaar waarmede hij fr 4 40 per dag verdient 7 10 4 50 4 57 6 04 5 11 6 80 no ilDA U 60 1 1 46 1 55 8 08 8 09 8 16 19 40 18 08 8 48 André waa een groot eind op de andere vooruit De tweede Delbecq ook een Belg was eerst te 12 n 33 dus 1 uur later ann de grens Hg dronk behalve kolBe een halve fleach champagne Apgenault een Franachman waa de derde te 12 u 36 m 12 sec Hg was geheel uitgeput zoodat men twgfelde of hg Dmsael wel bereiken kon dit Zandvoort schrgft men Nogmaals heeft Willem Drager de badman van Driebuizen getoond hoe hg de zee hare it oi weet te betwisten Zaterdagmiddag heeft lig wederom een menscbenleven behonden Bij het opkomen van den vloed zooale gewoouIgk gepaard gaande met veel trekking tecwgl bg bezig was eenige bedren te baden hoorde bg eensklaps om hulp roepen en zgn scherpziend oog had spoedig den in gevaar verkeerende die voor bet Groote Badhuis aan het boden was opgemerkt Oogenbtikkelgk zwom hg er heen en had het geluk den drenkeling die reeds zinkende was te grgpen en hem belionden naar wal te brengen cDe boot welke inmiddels in zee gebracht was nam hem van hem over en Willem ging zonder het water te verlaten weder aan zgue bezigheden De jongelieden van het Hon rsche dorp Kricsova KrassoSzSpeny waren ondogavond ds naar gewoonte bgeen om te dansen toen de pret opeeua treurig verstoord werd Een ttalfbeschonken werkman trachtte een meisje weg te trekken nit de armen van haren minnaar met wien zg danste De minnaar sprak hem natuurlgk niet op de zachtste manier daarover aan en daarop trok de indringer zgn mes en stak den jonkman dood De moordenaar vluchtte en verschanste zich in een naburig huis Een verontwaardigde menigte vervolgde hem en stak het huis in brand Toen de man door de vlammen naar buiten gedreven werd vielen de verontwaardigde dorpelingen op hem aan en de gendarmes konden hem niet dan met veel moeite beletten hem op staande voet te dooden De vereeniging tot veredeling van het volksvermaak te Amsterdam die ook vorige jaren lie feesten op koninginnedag regelde zal dit laar op den ijlen weder eene groote feest ieriug leiden Op de terreinen achter het rgksmuseum worden volksspelen gehouden tot de regeling waarvan de medewerking van gymnaatiekonderwgzera zal worden ingeroepen Op den Vmstel worden des naddddaga volkaroeiwedstrgden gehouden voorte wordt een groot avondfeeat gegeven Met militaire muziekkorpsen en de tamboers pgpers trompetten en boornblaaeas der verschillende wapens wordt een WAtertocht gebonden door de Musengracht en auccessievelgkaan de Noordermarkt de Westermarkt en betAmstelveld eene groote militaire taptoe op devaartuigen uitgevoerd De tocht wordt verdervoortgezet door de Prinsengracht naar denAmstel alwaar bg aankomst een vuurweckwordt ontstoken Aangaande de relletjes na de Haarlanuche kermis op Zaterdagavond jl vernemen wg nog dat vóór de hulp der huzaren werd ingeroepen hier en daar door het publiek de ruiten waren ingeworpen Behalve de cavalerie stond ook de infanterie gereed op het eerste sein uit te rukken Door het optreden der politie eu militairen werd der ongeregeldheden den kop ingedrukt te half twee was de mat wedergekeerd en om twee uur rukten politie en militaire macht in Zondagmorgen liet de bnrgemeeeter een kenniageving aanplakken aan de moren der stad waarin verboden werd deel te nemen aan volkaoptochten en samenscholingen en den nieuwsgierigen werd verzocht thuis te blijven In den loop van den dag waren veel vreemdetingen onder welken een aantal Amsterdammers in en om Haarlem doch zp waren bigkbaar daarheen gegaan door het mooie weder uitgelokt en niet met kwade bedoelingen Des avond tnaschen 8 en 11 nnr vertoonden 9 35 9 43 9 49 9 56 10 05 11 08 6 86 4 46 4 55 5 09 6 09 5 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 37 8 10 9 87 4 40 6 56 8 30 10 4 86 7 86 66 4 40 7 40 10 80 i il 88 UOi 9 60 liéï wel weder eenige zingende jongenu en vele 1 nieawegierigen dcwh doo de poUtie werdea sy uiteengedrevea ea vóór 12 uur wasdernst hersteld De werklieden van Terschilleade groote werkplaatsen en fabrieken zouden giatereo hun gebniikelgken rrgen dag krggen Au de arbeiderB Tan de H IJ S U wordt bij ploegen vröaf g ren De directie rerscbaft bun dan vrgkaarten om den dag elders door te brengen Een werkman nit Ngmegen Peter van Wflk kwam in Norember van bet jur 1889 naar Duitscbland om werk te zoeken Tevergeefs trok hy van stad tot atad van huis tot hms 1 totdat hij eindelp te Witten Westfolen in relatie kwam met een tuinman die hem een nieialledaagsch werkje aanbood namel k in zyn plaats twee maanden gevangenisstraf if te zitten Behalve twee maanden gratis kost i n It es voor rekening van de Prnisische regeering zon hg bovendien als ve oeding voor yn verloren vrjjbeid zestig Mark krögen Dit aanbod lachte den werklooze toe gewaand met de l mitatie papieren van den tuinman meldde hg sich als veroordeelde bg den cipier der gftvangenis aan en vervnlda agn zonderlinge taak van plaatsvervanger zonder dat de verwisseliug door de beambten bemerkt werd Doch eerst in den loop van ditjaar kwam de justitie door een toeval tot de ontdekking dat de tuinman tijdens hy volgens de aan tee keningen in de registuw in de gevangenis zat ie geiyker tyd op vrga voeten moest zyn geweest Een onderzoek werd ingesteld en tegen den Nymegenaar die nog steeds in Duitscbland woont een aanklacht ingediend Daar het veroorzaken van onjoista boekingen in Eegeerings akten als een criti eele zaak wordt beschouwd werd hg leXh voor den raad der gezworenen gedaagd doch deze uameo vernachtende omstandigheden aan en veroordeelden den rempla9ant wederom ioi twee maanden gratis kost en logies voor rekening der Pruisische rftgeering doch thans zonder vergoeding van zestig Mark voor tyd verlias In de vorige week werd van Kronberg naar Frankfort a O een trein aangehouden by het station Rödelheim Eenige pohtie ageuten stelden een streng onderzoek in en namen eindelgk een der reizigers in hechtenis Het bleek dat men den vorigen avond een rgken Rus te Königsteiu voor een bedrag van 80 000 roebels had bestoUu De politie werd er mede in kennis gesteld en ook met het vermoeden dat de dief zioh met bedoelden trein uit de voeten zou hebben gemaakt Aan den stationsdtlflf te ftMelhMm werd geseind en tevens aan den poÜtie commissaria aldaar waarop het onderzoek volgde Spoedig had men iemand gevonden wiens signalement volkomen oTereeustemde met het geseinde en wel zekere Sraber meubelmaker uit Üoekenheiro dia van een badknur terugkeerde Hg werd in hechtenis genomen waarop aan Kronberg kennis werd gegeven van de welgeslaagde vangst en de trein weder vertrok t Bleek echter dat men den verkeerde had gepakt en dat de dader intusschen te Frankfort a O was aangekomen Het signalement kwam zoo tot in allerlei kleinigheden uit dat de politie geen blaam kan treffen t Grappigste van het geval is nog dat de spitsboef te Frankfort a O zelf ook door de politie waa aangehouden naar aanleiding van het ontvangen telegram maar weder op vrge voeten werd gesteld na ontvangst van het nader bericht dat de werkelgke dader in handen van de poUtie was De wereld wordt stapelzot althans de wereld waar men iich vermaakt Te Denver in Amerika heeft dezer dagen een wedstrgd plaats gehad in het walsen niet in het fraai walsen maar in het lang walgen dus walssporit De kamp begon tnsschen een twintigtal personen s avonds te 9 uur en in den namiddag van den volgenden dag waren nog een dental zotten aan het springen c na achttien uren t hebben gewalst ledere concurrent had het recht te dansen met een zestal meisjes die elkander geregeld aflosten In de laatste twee nren was het tooneel misselgk om aan te zien de meisjes konden de walsers niet dan met groote moeite op de been honden de dwazen waren zóó vermoeid dat zg nog slechts werktuigelgk ronddraaiden met bgna gestoten oogen geopenden mond slappe armen en het hoofd mstende op den schouder van bun mei Walgelgkl Door de politie te Utrecht werd Zaterd morgen een ruim 20 jarige dienstbode gearrettMrd die reeds eenmaal wegens diefstal in dienstbaarheid veroordeeld thans verdacht wordt zicfa weder aan diefstal ten nadeele barer meesteres te hebben schuldig gemaakt Na uit de gevangenis te z jn ontslagen was het haar zeer moeilgk gevallen om weder een dienst te krijgen totdat de dames v S modistes aldaar met haar lot begaan haar als dienstbode in dienst namen Oernimen tjjd gedroeg het meisje zich zeer I deae Gemeente in vergelijking met andere 1 I plaateen van gelijken en zel van minderen I omvang steeds nog gering was te noemen I To overeenstemming met het Raadsbesluit I van 5 Angnatos 1892 werd de tentoonstelling I in October d a v in de zaal Knnstmin en I den tuin der Sociëteit lOns Genoegen geor I ganiseerd De kosten zouden worden gevon I den uit de opbrengst van de huur der plaats I raimten en van de entrees Zoowel aan de I itizeoders als voor de veriichting der tentoon I stelling zoa gratis gas van wege de fabriek I worden verstrekt terwgl voor het gebruik van I bitizen en fittings en voor de diensten van bet I übterspersoneel eveneens niets in rekening zou I worden gebracht Tot dekking van een even I tueel tekort der onderneming was een crediet I van hoogstens f 300 verleend I Wordt Vervolgd BDlteolaodseti Overzïcbt I De Belgische Seeaat is inderdaad Zaterdag I tot eea eied gekomen met de artikelen beI treffende zjjn eigen samenstelliug De Minister I lieernaert begon met de verklaring dat hü I eeaerayds het voorstel om den Senaat op deI aelMe wyze te doea kiezen als de Kamer I kleef bestreden maar anderzyds ign stelsel I rau getrapte verkiezingen prgs gaf dat hg I zich in hoofdzaak vereenigde met het in de I Kamer aangenomen stelsel en hoopte dat de I Senaat zich ook daarbg zou neerleggen Daarbg wilde de Minister medegaan met het voorstelI Montefiore Levi volgens hetwelk de 26 leden I door de Provinciale Raden te kiezen genomen I zouden moeten worden uit verschillende cateI gorieen van capaciteiten Er waren ten slotte 9 I voorstellen waarover gestemd moest worden I on nadat met name du getrapte v rkieaing I met 49 tegen 22 stemmen was verworpen I werd het voorstel Visart aangenomen met 52 I tegen 9 stemmen uiterste linkersgde en verI tegenwoordigers van Antwerpen eu 11 ont1 houdingen van de gematigde linkerzgde Art I 5S al na inhouden dat de Senaat al bestaan I uit leden die worden gekozen op dezelfde I gze als de Kamerleden onder bepaling dat I de wet don leeftgd der kiezers op 30 jaar kan I bepalen en uit leden gekozen door de ProI vinciale Kaden 2 per provincie van minder I dan 500 UOO inwoners 3 per provincie van I 500 000 tot 1 millioen 4 per provincie van I meer dan 1 millioen Het volgend artikel I bepaalt dan het aantal leden van den Senaat I op de helft van dat der Kamerleden Bg arI tikel 56 kwam men ten aanzien van den cenI mt van verkiesbaarheid tot de transactie dat I die op 1400 fr zal worden bepaald met tooI voeging waar noodig van zooveul hoogstaanI Jéïlagenen tot de verhouding van 1 op de I 4000 per provincie wordt bereikt Kn eindelgk I wordt bepaald ten aanzien der 26 die door I de Provinciale Ratlen zullen worden gekozen I dat zg moeten worden genomen uit een Igst I Van 600 personen op te maken en jaarlgks j aau te vullen door hetgeen de voorsteller I noemt eenige zedelgke lichamen in het artikel I opgenoemd met het aantal verkiesbaren dat I zg elk mogen aanwgzcn Die zedelgke lichaI men zgn de balie de academies de 4 uniI versiteiten de opperste landbouwraad de opI perste ngverheidsraad de raden der prndhomI mes de rechtbanken van koophandel do raden I van ngverhoid en arbeid Voorts werd aanI genomen art 57 bepalende dat de senatoren j geen traktement of schadevergoeding genieten I doch dat de wet vrg reizen kan toestaan aan I die senatoren die door de Provinciale Rad$n I worden gekozen Eindelgk art 58 dat de I zonen van den Koning of bg ontetentenis I den erfgenaam van de Kroon recht geeft van I zitting op zgn 18e met raadgevende stem op I zgn 25e jaar Thans is het woord weder aan I de Kamer I De Manchester Oardian meent dat het I gerucht waar kan zgn dat onderhandelingen I zouden begonnen zgn tusschen Gr Urittanuië en de Ver Staten met het oog op eene herI opening der Indische munten voor zilveraan1 munting door het publiek en tot invoering I van vrge oanmunting van zilver en goud in I eene vaste verhouding dus bimetallisme I iftde Ver Staten I In Juni 11 bracht de Indische Begeering I een directe overeenkomst tusschen Indië en de I Ver Staten ter sprake voor het geval dat de I conferentie van Brnssel zou mislukken De I Amerikaansohe afgavaardigden te Bmisel pleitI ten Toor dit donkbeeld De moeilijkheid daarI Tan ligt in de verhouding die de V S zouden I willen aannemen Een te hooge verhouding I voor zilver zou den Indischen handel ernstig benadeelen Men sprak van 1 tot 24 Nu U I de verhouding die op aanbeveling van lord I Herschell a comité door de Indische regeering is aangenomen 1 tot 23 88 dos ongeveer de bovengenoemde De Manch öardian gelooft I dat die verhonding geen of weinig verlies aan de Amerikaansche schatkist zou berokkenen I daar zg een groote hoeveelheid van haar zilver I tegen geringeren prgs kocht voor de mgneiI genaars is die prijs veel hooger dan hetgeen zg in de laatste jaren konden bedingen Voor I de Indische regeering zou deze verhouding I hoog genoeg zjjn om hare begipoting in eTeni wicht te honden Mocht de Amerikaansche regeering dezen prgs vkn het zilver te laag vinden dan zoa zü zeker met een verkonding van I tot 20 genoegen willen nemen welke sinds eenigen tgd in de V S wordt aanbevolen Eenige leiders der zilverpartg zelfs hebben zich daarmi de tevreden verklaard Het blad gelooft dat zulk eene verhouding de Amerikaansche ri publiek volkomen zou beveiligen tegen een overstroomiug van zilver uit de Latgnsche Uüie of Duitschland ingeval de mogendheden o het vasteland niet bg de overeenkomst aansloten en verwacht niet dat zg zich van haar zilveren munt zou willen ontdoen die voor het binneulandsch verkeer onontbeerlgk zgn Werd zulk een overeenkomst getroffen ge I aft de Manchester Guardian alle vrees endepressie in handel en nyverheid als door eentooverslag verdwgnen en algemeen de welvaartherleven De aanneming der legerwet door den Duitaclien Rijksdag moet zooals men weet eene zeer aanzienlijke rerhooging van s rgks middelen ten gevolge hebben ten einde in de jaarlgks terugkeerende uitgaven te voorzien De regeering heeft tijdens de behandeling der lagtirwet over hare financieele plannen niata willen mededeelen en dit laat zich begrüfsn dnar moeiljjk eene belasting zou zgn te bedenken die niet bjj een deel der vrienden op ernstig verzet zou zgn gestuit Kort na de aanneming van het veelbea roKen militair ontwerp vernam man dat de rgksKicretaris van de schatkist Freiherr Von Maltzaho zijn ontslag zon nemen Dit zal wel niemand hebben verwondenl want de heer V on Maltzahu was reeds sedert lang door tgn l ruisischen collega den heer Miquel geheel naar den achtergrond gedrongen Thans verneemt men dat de heer Von Maltaahn wordt vervangen door een hooggeplaatst ambtenaar lilt de provincie Posen graaf Von PosadowskyVVerner een man in wien tol dusver nog niemand eene financieele specialiteit heeft gezien uu die dus bestemd schgnt om eene even uiidergeschikle rol te bigven spelen ala ign oorgangor De groote man voor de Duitsche financiën II en blijft de oud bnrgemeester van Franklort a M de heer Miquel die vroeger metden heer Von Bennigaen aan het hoofdnt ind van de nationaal liberale partg en diey ich sedert zijne benoeming tot Pruisischminister van financiën in J e conservatievelegeeringskringen zeer op zgn gemak schgnt to gevoelen Onder voorzitterschap van den loer Miquel is te Frankfort eene conferentiel ehouden van de ministers van finanoiSu dervurschilleude bondsstaten welke conferentie I door de ondeugende Frankfortérs met den naam vim schroevendraaiersconferentie isbestem I ield De voorzitter moet over de uitkomst t in het gemeen overleg zeer tevreden zgn en Omtrent de wgze waarop de loden der oonl erentie de belastingschroef wenschen aan te zotten verneemt de Frankfurter Zeitnng bet volgende Voorgesteld zullen worden eene bel isting op de tabak belasting van het fabrikaat eene rijkszegelbelasting in den vorm van de by ons te lande bestaande zegolbetasting v lor quitantiüu en eene belasting op de wgnen Voor de tabaksbelasting znl een stempel up de verpakking worden ingevoerd terwgl lie boeken der fab kanten aan controle tullen worden onderworpen De verpakte en met den stempel voorziene waar kan dan onder verdere beperking of controle roor den verkoop in het klein worden Trggelaten lig de belasting op de wijnen ia meer bepaal I dbigk gedacht aan Inie wgnen zoogenoemde Ijualitfttsweinec en in tbgzonder aan mousleerende wgnen De beperkende bepalingen van het ZoUvereintraktaat moeten daarvoor worden opgeheven evenals de regel dat in de eigenlijke wgnlanden alleen de gemeenten be I isting van den wgn mogen heffen Het grondbeginsel waaéover de heeren der oondsi entie het eens zijn geworden is het volgende De belasting van den wjjn als Terbruikaartikol voor breedere volksmassa s blgft overgelaten aan de afzonderlgke bondsstaten en de l emeenten alleen de wgn als artikel van weelde wordt door den staat belast Natunrlgk zal dl bepaling der grens waar de wgn van een uwoon verbrnikssrtikel een artikel van weelde wordt groote moeilijkheid opleveren In de wijnbouwende streken van Weat en y uid Duitschland protesteert men nn reeds tegen de plannen der ministers men beweert iliar dat de wgnbouw toch reeds zeer geringe winsten afwerpt en dat bg rerhooging der belasting de concnrrentie met buitenlandsche vtgneu voor welker invoer in de bestaande liandelstractaten voordeelige voorwaarden zijn bedongen niet zal kannen worden volgehoudenDe ongeregeldheden te Bombay blgken geheel van godsdienstigen aard te zijn Een Mohammedaanach feest en een Hindoesch feest beiden onafscheidelgk van openbare optochten I vielen naar het schgnt op eenen zelfden dag I u aiedaar de aanleiding tot verwoUa veoht