Goudsche Courant, donderdag 17 augustus 1893

I No 6125a Donderdag 17 Augustus 1803 32ste Jaargang fl 018 1117 1 4 1178 1 6 1293 6l i S0 1 6 1331 801 8386 113 1411 1 1 1442 5169 1483 6816 249 343 2 18 6409 2 424 8610 6464 166 497 2676 5646 1681 6 90 1764 688 8799 6696 7 84 104 4 7 43 10471 7 64 10 10 768010 13 777110649 7849 10781 7862 10826 7871 10862 7898 10941 7927 10966 799110976 9070 10979 8140109 7 8141 11023 8174 11029 828111047 8301 11061 8308 11061 8339 11131 10181 20134 202 8 20896 030 20347 103 7 20871 20417 10467 10471 20680 0 93 20806 20871 20S77 10961 20901 11 71 1 346 17 19 11611 1 848 17679 12711 1 418 17611 18736 1 437 17766 18799 1 467 178 7 11900 1 107 17920 12940 1 662 17986 12938 16616 13066 13006 1 616 18077 13013 16789 18031 18059 16835 18262 13171 16097 18389 1321 16130 183 1 l 233 16177 18327 13263 16198 18344 13347 16207 18391 13607 16216 18416 18540 16220 18 03 Openbare Verkooping te GOUDA ten overataan van den Notaria G C FOBTDUN DROcjoLBByEB op DINSDAG 22 ADGÜSTDS 1893 doe morgena te 9 uren ten sterfhniie van den Heer A D P0N8I0EM aan don Langen Tiendeweg Wyk D No 34 van De vaste en losse Gereedschappen en VOORBINDEN GOEDEREN van de daar geveetigde KOPEKSLAGEBU en WINKEL bealaande in STOOMKETEL en LOCOJJ0BILE van 3 P K PONSMiCHINB met SWrRIJZBN SNU en VOORMACHINE BANKSCBBOEVBN 2 DRAAIBANKEN en 3 KOPPEN REK METSTAKEN voorraad KOPER enz Sn daarna van een goed onderhouden waaronder eenig gewerkt GOUD ZILVER en JüWEELEN Daags te voren van 9 tot 5 nren te lien DUEORAAF en HOOGHEEMRADBN van Delfland mede namena Dgkgraaf en Hoogheemraden van Schuland en van Rijnland znllen op Donderdag 24 Augustus 1893 dea voormiddag ten 10 nnr in het GaHMHtunsHUia te Delft mrnim goimivt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 AÉsonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k ÖO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiëii tot 1 uur des midd Vorige lijit No 1167 m z No 9167 No 16180 mit 16180 No 20836 m z 10236 Het Tleijarig ondemoud van den WIERIEKEH of FRINSENDUKen AANHOOBIOHBDBN loopende van af de Wierikkersohang aan den Rljndljk ODder de gemeente Bodegraven tot aan de Usselheul aan den IJnseldl k onder de gemeente Hekendorp volgens Bestek 46 Beatekken zgn verkrygbaar ad 0 25 tér Secretarie van Delfland Inlichtingen worden verati kt door den Ingenieur van Delfland J 6R0ENENDAAL Jz te Delft en den OpiAiMer A ZlkM M Sodegraven f Aanwijxlng op het Terrein óp 19 AUGOSTUS des voormiddags ten I0 uur beginnende aan de Wieritherschane Alom te bekomen SE SOÜSSGIE MEN of de beachryving der beroemde gesobilderde Eerkglazen van de Qrooie of Sfc Janskerk te Têr Qoude benevens de geschiedenis der St Janskerk der OlaMu der cartonteekeningen qui waarbg is toegevoegd een aftondertgk leveusbericht der beroemde Olasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Grabeth DOOK OHRISTIAAN KKAMM Prijs 8o Cents A BRINKMAN putqw en tot het Ttrniclcn tu enige tempail en moekeeSn Tot diurer rielen er rencheideiie doodeu en eeue menigte gekwetsten en het zon leker nog tot Teet blo 4iger botetngen gekomen zgu indien er geei e l$ncien nit Poena en matrozen tu Se Biiteehe oorlogsicbepen op het tooneel w ren TerMhenen De inlandwbe itad gelgkt eene doodenittdi l de winkela en woonknizen ign er geeloten en er ii hwut geen menach op etrut Men heeft nn ksnonlien zoodanig opgeeteld dnt zjj de ioUndiche lad in bedvang honden IH Q NDEN BZO Qonda 1 15 Angutai 1893 Ugtiheir dt Btdaettur Mag ik door niiddel van uw veelgelezen blad de aandacht ran knnstlief hebben en weldoeaeri eena reatigen op de fraaie premieplaat van 1894 door de TereenigiDg tArH et Amidiiaet illitooBgeeteld bij den heer J T Swartaenbnrg bMkhaiidelaar opiJe Kleiweg Oenoemde Tereenigiug geveetigd teAnuterdanir atelt zich ten doel fraaie kansten te beTOfdMen en blatend te verleenen aan wedawen en weezen van behoeftige acbiMers Door ala lid toe te tre len tegen de kleine contribntie van rgf gulden per jaar verkrijgt men recht op eene jaarlykache premieplaat van tiea galden handelawaai e terwyi men nog jaariyka veraebillende fraaie schildergeo aquarellen en teekeningen tuaachen de leden verloot waaronder vele zeer waardvolle exemplaren worden aangekocht Niet alleen das dat den leden hunne nitgaafrijkelgk vergoed wordt maar zg doen daar door tegelyk veel wel AU Correspondent voor Gouda ia oodergeteekende alsook den heerHWARTSENUURO gaarne bereid aan ieder die verlangd nadere inliohtinR te geven en ligt bg beidefi eeue Igst ter inteekening U dankzeggende voor de verleende plaatamimte P DE JONG Afloop van Openbare Verkooplngen van Onroerende Qoederen VBILISO 14 Aug 1893 Winkelhnia Werkplaats en Erf Lange Tien doweg D No 34 en Rozendaal M No 4 83O0 k I Cat Huis en Erf Doelesteeg L 229 en 229a 1525 k W van Os te Delft 2 Hnizen en Erven Genzenstraat L 26 en 27 1880 k W Vermeulen BurgerlUks Stand QEBOREN 12 Ang Cornelis ouders A Brunt en K Wildschut Pieter onders C P de Waal en N Boot 18 Dirk Jaiobus oaders J de Jong en G Anders Pieter ouders P Broekhuis en J Buurman 14 Antonias oaders J A Harmaen en E Leermakers Jacob ouders C J Looyaard en C Hoogervorit OVERLEDEN 13 Aug C van der Berg 72 j H A Stilting 20 ra 343 Staats loteriJ Se KUase TrakUug vau Diuidag 16 A uguilui 18aS No H S tooo No IO J 1000 No uaeo 400 No IIM iOO No atlt ut U9SI en Itit 100 Prjjtea van 4 61 18 UI7 0843 11146 I8846 16801 16604 80 1870 6888 8844 11184 18731 18397 18885 U4 8877 6 86 8878 11181 13777 10411 18BV6 118 1878 6848 8471 11808 18814 184S7 18698 ISO 8008 6886 8478 11414 18817 10488 188B7 180 8076 6 78 8481 11446 18846 16648 18706 184 8088 6011 8648 11408 I3B66 16666 18768 Hl 3168 6018 8066 11489 1408S 16SS8 18767 t71 8898 8180 8748 11866 14046 16670 18796 418 3868 6164 8789 11 73 14066 16674 18837 674 8674 6466 8889 11676 14083 16666 18871 678 3601 6466 8868 11638 14138 16674 18898 638 3686 6608 8886 11760 14181 16781 18978 669 8634 6666 8880 11767 14186 16781 18097 694 3708 6668 086 11781 14l 3 16733 19186 713 3786 6711 9086 11814 14163 16761 19138 716 8743 6787 093 11844 14883 16797 19167 901 3790 6761 9117 11867 14386 16860 10183 906 3811 6767 8188 11978 14366 10886 19808 916 8887 6798 113 18067 14470 17007 19911 910 3848 6008 9946 11070 14471 17008 19137 18 8931 6860 9166 11079 14 88 17041 19310 988 3 4 S86 S7 18186 14646 17063 19369 1017 8968 6901 414 18136 14668 17169 19413 IÖ38 4174 6 71 474 18189 14600 17818 19488 1118 4197 7007 477 18163 14648 17164 19469 1166 4876 7066 9480 11198 14768 17879 19681 1179 4336 7104 9667 18839 14781 17396 1 6 8 1184 4878 7137 616 111 1 14868 17303 19639 1848 4899 tl70 96 18864 14888 17316 10611 ll 6 4480 717 880 11163 14896 17339 19637 1813 4446 7141 899 11198 14936 17400 19696 1470 4496 7166 9938 18349 14936 17491 1 78 1608 4 88 7194 10003 11368 16038 17431 19738 1684 4607 7360 10034 183 6 KIK 17487 19768 1877 4616 7886 10043 11361 16167 17496 198P8 1783 4710 7416 10064 11378 16179 17 06 19879 17 0 4713 7437 10083 11389 16886 17688 19896 188 4791 7463 I01 11390 1 1 9 17666 19904 1863 4837 7481 I0K6 18484 16176 17676 I99C 9 1970 4867 7489 10168 18636 1 300 17690 1 41 1068 4888 7618 10118 11646 11381 17614 19961 illl 4 4 7 73 10184 111 0 1134 I 17687 100S9 Beurs van Amslerdam 14 AUGUSTUS Vor kri ilotlioen HmnUHs Gert Ned W 8 l i 83V I 83 dito dito dito 8 67 dito dito dito S i lOl Vu lOl Hoiiai a Obl Ooudl ISOl H 4 S MV 76 76 l i Itluw Iniohrij ing 1862 81 81 OosnJia Obl in papier 1868 6 77 dito In lUver 1868 1 77 FoaTDOAt Oblig met tuket 8 81 dito dito 3 11 Eusu D Obl Oo I 2e Serie 63V dito Oeconi 1880 4 3 ditobijEotbl l88 4 4 dito bij Hope 188 90 4 94 7 lito in goud leen 1883 6 7 Jito dito dito 1884 1 100 Bruiit Perpel aoliuld 1881 4 18 TmKtu Ocpr üonv leen 1890 4 76 Geo leeaing urie D 11 Geo leenioff Mrie C ht Zulu Ara BlP B 0 v obl 1892 I04i MsikIo Obl Buit Soh 1890 6 10 VaNSZuiLi Obl 4 onbep 1881 31 AuaxiiuuH Obligitian 1861 3 99 BoTT4aDAH Sted leen 1886 3 99 NlD N Afr Hacdelav und 98 An dib Tab Mg Certifloaten 6 Delji Maatuhapptj dito 690 Areb Hypolbwkb pandbr 4 100 ColL M j der VofBtenl aand 76 a Or Hypolboetb paudbr 4 101 NederlanoHhe bank aand 199 r Ned HandalmaaUob dito 137 96 N JW il Pao Hyp b pandbr 87 Boll Hjrpotheekb pandbr 4 lOl i Utij Hjrpotbeekb dito 4 101 OoaTltKa Ooat Hong bank aand 1 38 Husl Hypotheokbank pandb i 6 Amemika Ëquit hypotb pandb 100 lUsw L G Pr Lien oert 6 3 NiD Holl U Spoonv Mlj aand IV Uij tot Bipl V 8t Spir aand 91 Htfd Ind Spoorwegm aand 16dV Ned Zuid Afrik Spm aand 6 118 dito dito dito 1891 dito 101 51 lTAI I S Spoorirl 1887 89 A Rabl 3 63 Zajd ltal Spirmg A H obl 3 64Vu PoLl Waraohau Weenen Band 4 118 183 7 66 KuBi Gr Bun Spw Mij aand 6 128 Baltiaobe dito aand 66 Faatova dito aand 6 Xi ang Uombr dito aand 7 Kitrak Cb Aiow 3p kap aand 180 I ao ro 9ewBBt 8p Mn oblig 101 OM Vitebak dito oblig 6 101 71 Zi id Weat dito aand 71Vm dito dito oblig 4 O AHlUlla Cent Pao 8p Mü obl 6 10a Ol io k Nortb W pr 0 v aaod 13 dito dito Win 8t Peter obl 7 130 10 exd 17 11 DèDvar k Bio Gr Spm oert v a 10M Illinoi Central obl in goud 4 100 LeuisT k NaabvilleCart v aand 67 i ttexioa N 8p r Hij lehyp o 6 88 Miaa Kanaa r 4 pot pref aand 17 N YorkOnUriofc Weat aand ll dito Ponna Obio oblig 6 101 Ofecon Calif la hvp iti goud 6 81 108 66V ei l 8L Paul Hinn k Maait obl 7 1081 Un Pao Hootdliin oblig 6 103 dito dito Line Col Ie hyp O 6 661 CiNjiDA Cao South C rt v aand 46 VsN C Ball k Nar Ie h d o O 8 Amaterd Omnibua Mi aand i84 i Botterd Tramweg Maat aand 160 N4 Stad Amalerdam aand 8 lOO i Stad Bodonlam aand 3 10 Bauia 8ud Ant orpenl887 1 100 I 8ud Bruaul 1886 1 100 HoNb Tbeiaa Regullr GeullKh 4 111 OoetMNR StaaUlsening 1860 1 119 K K Oo t B Cr 1880 3 Sputji 8ud Madrid 3 1868 SI 81 Watergetijden Hoog Laag Hoog Laag 8 47 11 9 04 19 9 18 47 9 40 6 OJ 9 18 6 13 10 19 6 44 10 81 7 04 11 08 7 88 U 16 7 61 U 48 8 08 8 11 80 8 81 l ll 87 1 17 10 41 i UB Woanad 18 Ooodetd 17 Vrijdag 18 ZateM 19 Zond 80 Maand 11 Uinad 11 Nin Ver Boa Hyp Spobl oert 1 108 I SprlngtU 13 en ae AagHaan Zon Aug Opg H Onderg A Opg Ondsrg 1 10 10 8 14 7 Aug 4 30 7 89 U 84 06 IS 4 40 7 18 IA 9 81 1 4 0 7 1 1 1 06 9 39 K K 1 r 70110 8 IP 10 04 81 f 10 6 49 tl 4 17 10 43 8 14 11 S Stedelijke Zweninbool 11 Auguatua amid 11 u Opgave der temperatuur ran dJ lucht 73 gr Fabr hefi water 70 v ADVERTENTI£N H Het den JIEUWEN CURSUS wordt tegen zeer billgke conditUo aan Kinderen die hier een der Inrichtingen van Ündenir yg bezoeken Franco Brieven onder No 2281 aan het Bureau dez Courant IMaar aanleiding van de daling van deii koers der 5 pCt Pandbrieven van de Mortii Western and PacIOc Hypolheekbanli vermoedelifk veroorzaakt door bericliten omtrent lallilssementen te Spokane geeft de Directie de verzekering dat genoemde Hypolheekbank by jfeen Faillissement In of buiten Spokani betrokken Is De Maatschappij ondervond dit Jaar gfeene erli aen de Interest op de hypotheken wordt gcre 2 eid betaald terwijl de hypotheken ruim K n gedekt zoodat er geencriel grond voor ongerustheid bestaat DE DIRECTIE Amsterdam 14 Augustus 1893 Voor em net MEISJE van 15 jaar nit den bnrgeratand wordt PLAATSING gezocht in een bèachaajd O E Z I N om in de hniah de behnlpiame hand te bieden Kan ook goed inet Kinderen omgaan Toorloopig zonder aalarie Vranco Brieven onder No 2280 aan het Bureau dezer Conrant IIEII Ël£Ei S 9 et per Wil 5 Ot per FL prachtig heider en goed werkend Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 LOTEIN inde VERLOTING BIJ GELEGEN HEIU DER T7 xiöe E s sird enm arlct ZU TE BEKOMEN BU BKil iBlllIAIV Langre f iendewe PRIJS f 1 11 LOTEN voor 10 KRACPELIEN k HOLM S Eikel Caeao hn beTolcR door LH Gfnees en Scheikundigen Bekr met fioodcD en Zilvpi IftUÜM VoedzaaiP Versterkend en Aangenaam van M ft t Met melk g shookt seer uq to beTelen Toor i §tX aA fClm bQ Ua dersn iwkkke pcrtonen ea kllenehtigt estelltn Met water toebereid U ifi als fmMskraehtlfe dnua mmsiuHHi sq om tM ook TOOT miKelingen en utine kinderen i fl echte filkel Cncao van KrMpeUea Holm U alm TflrkrlMBar fnTietkiinM bnsaen van K r f 1 70 n Kfr k tOM eo m Kfr k tOJUinonim Tan Ëtiqnet waarop uevenstauid fabrieksnurk en d huidtMkeniiu tu ds fabrikanten tpi jr KBAEf BUKS en HOU te ZEMT = Fiibr1 ki in tk Fabrikanteo Kraepelien Hoha Zeist Hofleveranciers Oeuda Soelperadmk van A BaimitAHt ZooK BINNENLAND GOUDA 16 Augustus 1893 De to ngsw toi de Sociëteit Ona Genoegen is nu door een tipM stevig ijzeren hek afgesloten Waarschynigk door de groote hitte ging hedenmiddag op de Oude Gouwe een man van zgn stokje Door eenige petten water op Zfjn bol en het nat maken zyaex polsen door een paar voorbggangers knapte hy nogal spoedig weer op Do heer h Looien te Oudewater deed met gnnatig gevolg examen voor de acte hoogdoitsche taal 1 o en de heer A W Bakers te Bergambacht voor de fransche taal 1 o Benoemd tot onderw zeres te Lekkerkerk Mej A Bwart ie Dargerdam gem B nsdorp Door de Rotterd rechtbaok werd gisteren o a veroordeeld J O klompenmaker te Schoonhoven wegens misdryf omschreven in art 247 strwb j tot zes maandtm gevangenisstraf Vervolgens stond terecht A R 32 jaar zilversmid te Schoonhoven beschuldigd dat hy so ha i Ifits van Juni of hat begin van JnU 1892 te Schoonhoven opzetteiyk in ne aan hem uitgereikte en te z nen name staande kleine vischakte voor 1892 1893 tot uitoefening van de visscherij met kruisnet welke vist kte dragende aan de voorz de de on derteekening van den commissaris der Koningin in ZuidHolland en aan de achterz de van den ontvanger der registratie te Gouda evenwel nog niet voorzien was van de handteekening van den houder de letter A voor diens naam in eene C zou hebben veranderd met het oogmerk om die aldus vervalschte vischakte als ware zy echt en unvervalscht door zgnen broeder Corn elis te doen gebruikeu tsrwyi uit dat gebmik nadeel kou ontstaan Bekl bekend ich aan dit feit schuldig gemaakt te hebben doch het kwaad daarvan had hy zoo niet ingezien daar toch het rgk het verschuldigde voor die akte had ontvangen en hy dacht dat in dit geval hetzelfde was öf hy 5f diens broeder daarran gebraik maakte Het O M verzachtende omstandigheden in aanmerking nemende vorderde 14 en gevangenistraf Te Boskoop is Maandag een vierjarig koaapje van D V d W naby de ouderiyke woning O s ê EDMLLETOM TJKI NoM het Mooffduüêci XXVI 108 Neen ik ben uw noodlot geworden ik geef u l fen en dood ik trek u mes overal bwa soosU de nugD et het staal Wnt wilt gij hierl Gg s t niet voor geesielgke in de wieg gelegd gy Üt i t geeohspen voor stryd en kamp of om als sorgande buiiTader aan het wiegetonw te trekken Oij keot bet levun en het geluk nog niet maar ik zal het u toonsD Geen band tal oni aan elkaar ketenen wij hsbtwD vlsugela aan de aohouders w zgn dartele gelnkulige kinderen der vrgheïd I Werp de ketenen van u Cotlander die u nog aan het koude Noordon klDistaren ga met mg naar het land van Eonneschgn en liefde word kunstenaar Gij hebl talent voor Mhilderen t Lauweren en rozen zult gij plukken en mijn handen zullen ze u door het haar vlechten 1 O di lange ontzettend duistere naoht welke op dnsD avond volgde Een nacht vol strgd en voriteUng sn vertwqfeliDg a n ziohulf Maar aan het tnd was een liobtende engel tot hem krank en vsrbijaterd van gwat ala hg woi neergedaald en had 1 vleugels reddend om hem heen gealageu Plioht m trouw behaalden de overwinning Wel wai ar SB naehtvorat op da bloem van egn geloof gevatlen maar die had toob de wortels niet kunnan schadaa Swaar was da ovvrwintting la bahalan gswaaat o verdronken Het kind was slechts enkele oogenblikken aan het oog der moeder ontsnapt Niett enstaande geneeskundige hulp terstond aanwezig was bleek het reeds te last te zyn Da moeder die in het water was gesprongen om bet kind te grgpen moest door de toegeschoten omstanders gered worden In het vischwater tusschen Tienhoven a d Lek en Jaarsveld zyn gedurende den gesloten tyd der zalmz envisschery 3 steken geplaatst Te Ameide zal met de dryfnetten naar zalm worden gevischt Maandagavond ontmoette te Rotterdam eene vrouw aan de Boezembrng haren echtgenoot in kennoiyken staat Zij wierp hem desw eenige verwyten naar het hoofd de man wenl nu zoo woedend dat hy zgne gemalin opnam en over d Boezembrng in het water wierp De vrouw werd met moeite gered terwfll haar echtgenoot om nit de handen van een aantal toegeschoten vrouwen te biyven in allerglhet hazepad kooa De aftredende Gouverneur Generaal Mr CPgnacker Hordyk aal met het Ht tPrinsésMarie van de Maatsohappg Nederlond datZaterdag van hier vertrok eu geheel tot ontvangst in gereedheid is gebracht de terugreisnaar Nederland aanvaarden k Uit Haarlem wordt gemeld Te en de gemeente is eene actie tot eeite schadeloosstelling ten bedrage van 1500 iiigestelld door het bestuur der sociëteit 0i Kroont wegens het verbieden van de voorstelling op Zaterdag Zondag en Maandag j l Maandagavond hield het centraal comité voor de vieriog van nationale teestdagen te Utrecht eene vergadering met hoofden vati scholen wnarvan een aantal zoo van openbare ola byzondere scholen waren opgekomen bm over het denkbeeld van gedachte te wissejlen omtrent eene feestviering voor de schooljeugd op den Koninginnedag Het denkbeeld zelf Tond algemeen instemming ook bi verschillende hooien Mie niet tegenwoordig konden zgn maar bij hnnno verontschuldiging voor hun afwezen betuiging hunner sympatfaie voegden Uit eene zeer opgewekte discussie bleek evenwel dat het denkbeeld om eene feestplaat uit te reiken welÉg byval Tond Wet waren enkelen daarvo maar de meesten haddr n TAn bet uitreiken van zulke platen weinitf vrucht gezien ook niet in den zin dien bet zg had len atrgder bot lart gebroken tnanr zgn geest verhief er zioh to l racbtiger o n I2ijn livon en zijn bloed wilde hg voor Claudia opofferen maar niet zgn geloof niol zga heilig gewaad noch zgn bruid Ën zoo kwam hg den volgenden dag bg de hekoorlgke vrouw die zgn antwoord wachtte Hg prak hartitoobtelgk en met bezieling hij dacht dat Kgn woorden een teaiien hart moesten roeren ea verzachten Zg lacbts hard en spottend i tPassons 1 dessua I Ieder is de smid van zgn eigen geluk I Ba lachend nam zg afsohetd van hem tonder hem een hand te geven met ean fonkelenden blik Wg zullen eliiaar niet terug zien zelde z korf maar wg tullen als goode vrienden scheiden en als ik trouw dan moet gg mgn buwslijk inEegnnen Hahaha I ta toch niet too te beven bleeke stumpert I AD zg wierp hem aan handvol rozen io bet gezicht en het hem staan Al was het hszardspet dat hjj zoo overmoedig had gewaagd verloren toch had hü de moeilQksta zegt bezoohton de eege over zichzelf maar hij ging heen als iemand die doodeIgk gewond is Toen hü zich da trap op naar zgn kamer had gesleept lagen er brieven op tafel Onk een dienatbriet met ean groot zagel Hy brak dien open on hield hem onverschillig bij het licht Ken lijkkleur orertoog zgn gelaat een dofTu kreet out wrong tich rouleleud aan zgn bont ZiJD verplaatsing naar een ellendig dorpje in hatFiobtelgebergte gevallen als een paria verbannen ingedeeld in de rgan van hen die men in de maatschappü en in het leven niet meer kan gebruiken v0or een invloedrgke betrekking Alles t ii einde dé ladder die tot ear aanzien an verdienste leidt ii Wftdsr 4 VM higwtort Ds stof dwarrstt boren comité er aan hechtte dat die plaat haro grootste waarde moest ontleenen aan de toespraak waarmede die door de onderwyzers werd uitgereikt Algemeen juichte men daartegen het denkbeeld toe om een good portret van H M de Koningin beacbikbaar te stelten Dit werd met op I na algeme ne stemmen aangenomen Daarnevens wenschte men echter öf eene vermakelykheid öf een feestonthaal naar gelang dit voor de verschillende scholen het meest wenschelijk zou blijken Ook dit werd in beginsel aangenomen en bepaald dat aan alle hoofden van scholen gevraagd zal worden of en zoo ja welk der onderdeelen van dit programma zy voor hunne scholen wenschelyk achten met dien verstande dat aan allen een portret zal kunoen worden aangeboden maar dat men 6f de vermakeiykheid óf het onthaal moet kiezen Voor dit laatste zullen naar wy vernemen eenige boofden van scholen huune kinderen vereenigeu De uitvoering hangt natuurlyk van de middelen af die het centraal comité nu zoo spoedig mogelgk zal tmchten byeen te brengen Kindelyk werd nog op voorstel van den heer W van Beuningen een der laatst overgebleven jagers van 1830 31 van de Utrechtsche hoogeschool besloten te trachten by de parüle op den Koninginnedag voor de jongens der hoogste klassen oene gereserveerde plaata te krijgen opdat zy van dit militaire feest op hou geöiak getuige kunnen zyn Met gloed en warmte sprak deze eeuwig jeugdige oude heer vau het genoegen dat hy en zyoe kameraden in hunne jeugd van allerlei militaire vertooningen gehad hadden een middel tot opwekking van den vaderlandschen zin dat z i tegenwoordig veel te veel verwaarloosd wordt Het Gerechtshof te Leeuwarden heef in hooger beroep uitspraak gedaan in de zaak van den schipper Joh Slof die Het Hof heeft het vonuis bevestigd behalve ten aanzien van de straf welke het te laag acht en niet in verhouding tot de laaghartige wyze waarop het miadryf ïs gepleegd Pc duur der straf is Üians betaald op 1 juar en 6 maanden Volgens cDe Tel wordt door bet Landbouw sga hoofd uit iJut wns alles tu vorgeefscb gaweesl lijn itrgd zgn aelfvurloochoning do opoffering van zijn hort Een schrille laeh weerklinkt door de kamer een waanzinnige wanbopigo lach Ren bran demle pgu trekt door zgn hoofd süa liehaam wordt afwisselend gloeiendwarm an steenkoud to keod taston zgn banden rond een gil en daarop een zware val au alles wordt doodstil De gastichtsteeraar van Sint Brigitla lag ziek aan typhus Da ziukta had hom plotseling en mot havig geweld aangegrepen en terneer geworpen Gedurende vela lange verschrfkkelüke nachten worstalde de dood met ean angel des liohto om zgn olfer Onvermoeid hem varzorgend waakte Martha aan hrt ziekbed van haar verloofde Des daags noch des nncbts gunde zg zich rust zij zag er uit alt een schaduw Haar hauil hield tg afkoelend op tgn voorhoofil wanneer onder den brandenden kaortsgloed de tii ke sieb van tgn kussen opncbtte en hg met da gedaanten zgner verbeelding wilde strgden of zich door ben laten Hefkoosea H werd dan rustiger en klemde zich aan haar arm vast en fluiiterde Help mg Martha onder uw oogen kan zij niet beslaan uw blik kan tjj niet verdragen vouw do hundan en zie haar vast in bet Hefelgk galaat dan houdt tij op met lachen en neem de zwaren rozen wfg van mjJD tbont Heeto tranen rolden over het gezicht van het jonge meisje Op zekeren morgen echter bleef de stool naast bet tiekbed leeg eu de diaooneasen namen Martha s plaats in Zgn bawustzgu keerde gaandeweg terug Waar It Martha aar de diaconea gaf untvijkeDdo antwoorden Koqltzg baastf De zuster keerde Eiob naar het raam Z verJ ttgi haar grootvader de oud man ligt swaaz tiek comité een onderzoek ingesteld naar de werking d r boterwet en zyn te dien einde inlichtingen gevrsf d by de veraebillende proefstations over het aldaar gehouden oudonoek von boter gedurende de iaren 1890 18dl en 1892 Ten einde de noodzakelyke onkosten te dekken heeft het hoofdbestuur van den cBond van Orde door Hervormitig te Winschoten aan alten die sympathiseeren met het doel van den Bond verzocht hem financieel te steunen In de vergadering der varte commissiën van de Ned Maatsch voor Tuinbouw en Plantkunde op 12 dezer te Amsterdam gehouden werd o n een getuigschrift 1 ste klasse toegekend aan den heer J Walraad Jz te Boskoop voor Mi nolia Alexandrina fol var T euover het voorstel om de kieswet amendementen in de afdeelingen te onderzoeken zal naar wy vernemen e n tegenvoorstel worden ingediend om ze te stellen in handen der commissie van rapporteurs ten einde met den Minister in overleg te treden Zaterdag bevonden zioh eenigen tyd vóiSr het weggaan der Prinses Marie eenige beeren op de pier van IJmniden met een kind In een onbewaakt oogenblik viel het kind dat zich buiten het hek had begeven van de ruim 3 M hoo pier in zee Op het hnlpgeroep van den vader stortte zich de luitenant der artillerie W G A Brewjer geheel gekleed in zee en slaagde er in het reeda zinkende kind te grypen Ofschoon belemmerd door den sterken vloed gelukte het hem toch met veel moeite den oever te bereiken en den kleinen drenkeling in de armen van den vader terug te voeren Voor de eerste maal komt zegt Het Vad op den staat qer ryksmiddewi over Juli een postje voor van de vermogensbelasting edoch nog niet me r dan 5144 76 De volgende maanden zullen iwel meer doen binnenkomen By de raming is gerekend op een opbrengst van 5 730 000 over 8 maanden dat is 8 ton minder dan op t oogenblik de achterstsnd der verschillende middelen gezamenlyk by de raming bedraagt n l 6 450 000 Intusschen brengen de laatste vier maanden des jaars altyd zooveel meer dan de raming op dat het vooruitzicht volstrekt niet somber behoeft te stemmen Onder hel personeel der voormalige Ned Dagen gingen vourbg weken vlogen om Miirtha Martha Voor bot raam tongen de nachtegalen in do vlierstruiken en binnen in de kamer braobt de supdrieuro don horstelden pn dikanl de laatste groeten zijner bruid Daar waar wiUle rozen zioh om den treurwilg slingeren en do Jasmijn haar witte bloesems strooit sUep Martha in haar wit biuidsgewaad den eeuwigen slaap verbeidend haar geliefde Kn hij kwam en wierp zich neder op het koele graf Kon geiluistor rnischte door de takken hern tranen druppeUlun tegonond op bet hoofd van den eenzamen man Naast het kleine marmeren kruis echter bloeide de passiebloem Callander s geloof in Ood en da goddalgke gerechtigheid In dan nacht toen men het leven van Collander bg minuten totdo reud vorstin Tautenstoin naar bet carnavalsbal Het was geon dansen meer dat tg deed zij vloog als ilol rond zeniKsachtig koortS achtig onverstandiger dan ooit l nus Maximiliaan ging naar haar toe i Gg hibt n evenals ik steeds voor den loeraar OolUndor gcintcrcsaeord Dooiluobr tighaid Ik hoor daar niet dnt hot roet hem afloopt Hij zeide het ernstig somber liaaBl zijn blik door dringend op baar govostigd Het gaslicht flikkerde en wierp een vanl schgnsel over hot gelaat der scboone vrouw Zij antwoordde ni tt maar graep haastig naar oen glas gaiimonade dat juist door den lakei gepresenteerd werd n dronk het in 66q teug op diep ademhaland verhit door het dansen ffljoat ons over iets anders aproken Hoogheid aterren is ennuyant 1 teida tij not liever nog laten wij samen dansen I Nog aen half uur lang vloog zg van den eenan arm in dan anderen