Goudsche Courant, donderdag 17 augustus 1893

Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Zomerdiensl lS03 Aangevangen I Mei Tyd van Greenwich ROllDt HOTTBRDAVI l li M H 3 4S l OS I U 1 19 8 1 98 1 44 4 KOTT H 0 M ll O II DA lO ij 10 39 10 39 10 48 10 69 a OI e ia e ii 99 8 36 3 48 4 90 4 454 565 096 0 3 10 4 08 4 40 5 16 D NH aOGOUI A I 98 9 48 10 19 11 33 18 15 1 48 9 16 9 459 48 4 16 4 48 6 81 7 04 8 05 9 30 10 10 10 95 1 43 4 48 7 10 10 87 9 5 88 46 10 48 8 09 6 09 7 91 13 46 8 90 9 45 9 16 4 18 4 49 6 80 6 61 7 49 8 96 IO 09 10 38 7 46 8 07 QouDA neN uaaq Uoiiila 7 30 8 40 9 04 9 47 10 t9U ll I9 ll 1 01 l 97 J 29 3 4 J 4 45 6 96 5 59 7 18 8 96 9 18 10 45 11 11 ll iol Kuv U 7 49 8 58 11 01 1 13 i 57 8 11 9 50 Z Zg W 7 519 0l 11 10 1 98 6 08 8 80 9 69 Voorb 8 08 9 11 ll l 1 34 6 80 6 S9 lO U a Hags 8 089 18 9 34 10 07 1197 19 41 19 51 1 19 167 3 56 t l6 5 85 5 55 8 87 7 43 8 65 10 18 11 U 11 4019 Allnu np ü Ptnidipi 15 Iniil IM li 8c lialm OOI DAUrRIOHT Oonila 6 88O8407 55 8 0 o8 91 lO lOoU 1948 9 93 3 18 4 18 4 47 8 83 8 017 46 8 38 10 08 10 88 UT BCHT nOU D 9 54 11 34 18 09 18 50 9 65 3 9 59 4 43 5 09 8 88 a7 48 8 09 8 50 10 07 10 54 10 08 18 80 3 90 4 07 6 01 6 18 9 06 10 16 18 34 4 18 5 38 1110 84 10 83 11 48 4 84 5 40 ll 10 98 18 08 19 65 1 89 3 87 3 40 4 97 5 90 5 63 7 08 8 90 8 41 3 10 40 11 19 AMSTBBDA H O O U d i 7 56 9 40 11 10 11 87 8 90 4 10 4 96 7 16 8 10 9 65 11 85 11 41 1 45 4 1t 4 40 7 40 8 69 10 44 18 1 18 66 9 40 6 10 69 U Ulraolil 08 33 7 50 HarnKlen 6 8 1 04 Woerlen 0 53 8 11 Uuduoiler 7 07 8 19 Oau la 7 90 8 39 9 94 11 14 i 97 5 37 7 6 10 99 11 98 8 46 6 06 5 45 8 07 10 83 11 3 8 59 6 16 5 56 8 14 10 38 10 61 11 60 1 90 9 08 3 60 4 48 5 89 8 818 35 8 83 9 10 10 58 11 10 OOUUA A UHT KRDA 8 91 10 06 U 18 11 8 61 4 47 5 83 10 08 9 10 10 66 19 19 1 9 40 6 45 6 96 11 10 9 85 ll la U 94 1 10 3 66 8 60 11 15 Omc Amstirdam CS ARstenlarn Wp UI 1 n 8 UiM f Rgnapootwag Muticluppg dat gMn abttnd dwd nn de rechten bedoeld in art 6 der orereenkomst met den Stut der Nederlanden doet zich thans volgen de Poste het geraï voor dat een hunner de vtationcheï te Duiren weigert eene hem door de directie derEiploitatie Maatachadpy aangewezen nienwe standplaats te Tolgen Door genoemde directie is dientengerolge recht kundig advies getraagd waaruit zal moeten bljken of bedoelde ambtenaar al dan niet het recht aan zyne zgde heeft en hg het hem indertgd door de directie der N R 8 M aangewezen station niet behoeft te verlaten of wel dat hem een standplaats moet worden aangewezen gelegen aan ééa der Ignen der Toormalige N II 8 Btaten QenertuU Twim Kmn Zitting vnn Dinsdag 16 Aug 1893 De Tweede Kamer behandelde het ontwerp houdende bepalingen op de fabrieksen handelsmerken ter uitvoering der Madridache oonrentie De commissie van rapporteurs vereenigde zich met de Regeeringswgzigingen om by inzending van merken clichés te eischen doch daartegenover de aankondiging der merken in dagbladen niet meer verplichtend te stellen Bg de artikelen stelde de heer Rink voor niet uitsluitend d6 Haagsche rechtbank met de procedures over inschrgvingen te belasten maar alle rechtbanken De heer Dobbelman stelde voor weigering van inschrgving als het merk ook in onderdeelen geleek op een ander merk Het amendement Rink werd met 52 tegen 28 stemmen verworpen lerwgl de heer Dobbelman ten sloite zgn voorstel introk De wet werd met algemeene stemmen op 5 na aangenomen Met dit wetsontwerp bleef men den geheelen dag bijna bezig De suppletoire begrooting van Cinnenlandschc Zaken die o a Limburg een proefstation en het Drentache awbachtsleerlingatels l zgn subsidie geeft leidde alleen tot een eenigszins oomiach verzet van de heeren Van der Sohrieok en Mutsaers tegen het behoud der kweek en leerschool in Den Bosch De Minister kan zich ten dezen de handen wasschen in onschuld als de Bossche Raad de kosten van een nieuw gebouw op zich wil nemen moeten de heeren Van der Ëïchrieck en Mutsaers die zich daartegenover beriepen op de meerderheid dei bewoners van Den Bosch dat maar met den Raad uitvechten Eindelgk werd de spoorweg Malang Blitar zonder discussie aangenomen en begon een debat over de Algehsche scheepvaartregeling waarbg de heer Oremer een krachtiger optreden ter Oostkust aanbeval Naar het L Dbl verneemt isds Klercq predikant te Kouderkerk die voor eenigen tgd dos Zondags toen hg terugkeerde van eene naburige gemeente waar hg een predikbeurt had vervuld met ziin rgtuig in het water geraakte nog niet hersteld van de ziekte ten gevolge van dat ongeluk Men vreest er zelfs Toor dat hg ign ambt niet meer zal kannen waarnemen Amsterdam ia overvoerd met prnimen met wagenladingen ziet men ze langs de straten gaan en m worden verkocht tot voor twee cent het pond Menigeen verdient er een duitje aan en de grootste pruimen zijn nu ook te bekomen voor mensohen die ze anders niet ie proeven krggen laten we hopen dat bet met de stembrieQes net zoo zal gaan I louds SU 7 5 8 SI Mourdreohl J as 8 49 Kieuwerkerk 7 M 8 4 Oapelle 7 48 S S6 KuttonU Ji 7 7 68 9 05 Rottanlam 6 Rspelle 5 10 Nieuwsrkerk 6 1 Mciorilraeht 6 Oooda 6 98 Oudew 5 50 8 54 Wosnisn 6 50 7 08 8 18 Harasleo 8 05 7 11 8 41 Utreolit 8 18 7 83 8 88 8 41 9 8 40 7 6 8 14 Qoada Amiletdam Wp Op t Damrak kregen twee personen nog eventjes twist Een man beweerde dat pruimen ongezond waren een ander man die net den laataten zin opving beweerde dadelgk t was Maandag en dan wordt er nogal veel beweerd dat er niets gezonder was dan een pruim De twee sinjeurs hadden de jassen al uit toen een derde op t snuggere idde kwam te vragen welke pruim no 2 bedoelde c yol een tabaka met hem een aristocraat praim Dat was no 1 volkomei Maar zeg dan cslaatje ber Men meldt uit Groningen Aet is den socialisten gelukt gister morgen denl gerechtelgken verkoop bg Top in de Kerklaaij alhier te doen mislukken tol welk werk zg jiaterdag avond in eene openbare vergadering in De Toekomst en per advertentie in de De Wachter waren opgeroepen Terwgl eeii vrg groot getal socialisten vóór het huis en in de gang had post gavat zoodat geen opkooper het waadde naar binnen te gaan k chten een paar partggenooten den door den deurwaarder der directe belastingen onder den hamer gebrachten inboedel voor 59 cent Eene kachel met pgpen bracht op één cent eene linnenkast 2 cents Toen de verkoop afgeloopen eii het vrgbeidslied gezongen was gaf Urban Urslag van het gebeurde Eene collecte ten behoeve van hen die de 59 cents hadden uitgegeven bracht op f 2 51 Het resteerende was voor de propaganda zei Urban Te Lekkerkerk is een vgf jirig knaapje al spelende in het water geraakt n verdronken De minister van finahcign maakt bekend dat de bg koninklgk besluit krachtens de artikelen 29 en 37 der wet op de vermogensbelasting ingestelde raden van beroep zgn samengesteld te Rotterdam voorzitter S J R de Monchy te Rotterdam leden lo P Loopnyt te Schiedam 2a mr A H van Tienhoven te Rotterdam 3o mr Th Reepmaker te Rotterdam plaatsvervangende leden lo G W Lans te Kapelle a d IJsel 2o mr H J H Modderman te Rotterdam 3o F Ebeling te Rotterdam te s Gravenhago voorzitter P 0 Evers te e Gravenhage leden lo mr C Stemberg te Delft 2o mr A Telders te s OravenhagC 3o G Eschi uzier te s Gravenhage plaatsverv leden lo mr D N Brouwer te Gouda 2o mr W J Kanten te sOra venhage 3o mr A L O Klein te s Grovenhage te Leiden voorzitter mr R T H P L A van Boneval Paure te Leiden leden lo N D Kemink te Alfen a d Rgn 2o T A Vetter van Wulverhorst te Leiden So Th M Roest te Leiden plaatsvervangende leden lo D van Oordt te Leiden 2o P L C Drieasen te Leiden 3o mr E de Vries te Le den te Utrecht voorzitter mr G G Berger van Hengst te Utrecht leden lo jhr mr K A Godin de Beaufort te Maarabergen 2o mr J J Metelerkamp te Utrecht 3o A C J van Eelde I Utrecht plaatsvervangende leden lo jhr mr W J M Bosch van Oud Amelisweerd te Utrecht 2o mr H Crockewit te Amersfoort 3o mr H 0 Vos te Breukelen Uit Bcheveningen wordt gemeld Het jonge violistje Bronislauw Hubermano een leerling van Joachim behaalde in het Knrhaus een buitengewoon succes door eene voor zgnen leeftgd buitengewone techniek en voordracht volkomen gewettigd Na het concert van Mendelssohn kreeg hg eenen fraaien krans en hg werd herhaaldelgk met geeetdrift toegejuicht Op de Polonaise van Vieuitemps volgde als toegift eene Nocturne van Ohopin Te Oberammeigau worden in deze en de volgende maand onder leiding van burgemeester Lang die ook de Passiespelen van 1890 bestuurde acht voorstellingen gegeven van het gewgde drama de Roos van Sicilië c dat over het leven eu sterven van St Viins handelt Onder den titel De Stndeerende Onderwg er zal een tgdechrifl verschijnen dat in de lO lt II Oi 11 09 11 1 U M li 8 9 51 7 96 8 18 lO OS 10 11 prst plants ton doel heeft d n onderwijze die zich aan het eiamen voor de hoofdacte wenschen te onderwerpen eenige leiding te verschaffen en in de tweede pUats iets bmikbsan te leveren voor hen die reeds in het bezit van die acte zgnde het vroeger geleetde willen onderhouden en uitbreiden Hnnne geregelde medewerking hebhen toegezegd de H H J A de Bmyne leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Zierikzee voor Geschiedenis 8 de Gast leeraar aan de Rijkskweekschoolvoor Ouderwgzera te Maastricht voor Rekenkunde J Hanoik hoofd eener school te Rotterdam voor NeJerl taal P H van der Ley directeur der Rgkskweekschool voor Onderwgzers te Haarlem voor Natuurkunde B P Brakken onderwgzer te Amsterdam voor Aardrgkskande H de Raaf leeraar aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzers te sHertogen bosch voor Paedagogiek terwjjl de redactiewordt waargenomen door de hhr H van Strienen M Mieras hoofden van scholen te Amsterdam In den eersten jaargang zullen o m de volgende artikelen geplaatst worden 1 Over het gewaarworden in het algemeen en het zien in het bijzonder 2 De versmeltjng der voorstellingen hare oorzaken en gevolgen 3 Over belangstelling en opmerkzaamheid 4 Het onderwga in het eerste leerjaar op de Lagere School 5 De leerstof met betrekking tot de verstandelgke vorming 6 Vakwetenschappelgke of psedagogische rangschikking der leerstof 7 Historische leerstof en hare behandeling 8 De oefening bjj het onderwijs 9 De indeeling van de Vaderlandsche en Algemeene geschiedenis 10 De naamvallen 11 De bywoordelgke en bgvoegelgke bepalingenen zinnen 12 Het woordje of 13 Verkeerdebenamingen in de sproakknnst 14 Onze spelling 15 De dorpevertelhng 16 De CameraObscura 17 Het Huis Lanerneese 18 Watis woordverklaring f 19 De dichterlgke taal 20 De afhankelijke grootheden 21 De onnauwkeurige getallen 22 Plaatsbepaling opaarde 23 Het gebruik van kaarten atlassenen handboeken 24 Tets over het maken vankaarten 25 Het ontstaan derjaargetgden 26 Behandeling eeoer provincie van Nederland 27 Behandeling van een rgk in Europa 28 Üit de leer van het licht Voor de verkiezing van een lid voor den gemeenteraad te Zaandam wegens bedanken van A de Lange Jr zgn candidaat gesteld door de lib kiesv Zaandam en de burgerkieev G O Karaphuga kath door de a r kiesv Nederland en Oranje en de democr kiesv afd v d rad bond J Bwitzer Az De Seqaah vereeriug begiat te Utrecht onrdstwekkende proportion aan te nemen De tain Tan Buiteolustc koo meldt het Ü D was Maandagavond zoo vol dat wy het oanta der aanwezigen veilig op daizend dorren schatten Die allen zitten gedurende eeu paar aren sonder iets te doen of te zien en het ia dos inderdaad voor Seqaah een zeer moeilijke taak om hun zooveet afleiding te verschaöen dat z niet van verveling w loopen Dit poogt h te doen door allerlei verhalen en anecdoten die hg vooral pikant poogt te maken door verdaofatmakitig der geneesheeren 4 50 4 67 5 04 6 11 5 90 10 1 I 8 8 I 6 58 8 03 8 10 8 17 8 98 6 411 7 30 8 30 2 60 19 08 18 40 48 H o6 59 7 a0 7 43 9 Voorb 6 5S 8 19 Q uHa 8 807 50 8 199 68 10 18 10 67 18 03 5 60 7 80 Orada Men Bchryit uit Wieringen aan de N R Gt Gisteren ochtend om zeven uur werden de bewoners van Hippolytushoef verschrikt door een geweldigen slag die velen naar buiten deed snellen om te zien wat er gebenrd was Toen bleek het dat het dak van het koor der hervormde kerk dat al lang op het invallen h gestaan was ingestort glazen verbryzelend takken van den onden muur met zich voerend Om tien unr kwara de gemeente op met bftren ringpredikant om godsdienstoefening ia houden en het avoD mBal te vieren doch onze burgemeester vünd geene vrymoedigheid bet oude geboaw voor de godsdienstoefening Qpen te stellen zoodac da gemeente ongesticht hniswaarta moest keeren Da Imrgemaeiter haeft al sinds eenigen t d gewerkt om die kerk de noodige reparatie te doen ondergaan maar hg vond daarbg niet voldoenden steun Ben ik goed ingelicht dan heeft de S node DOg pas de subsidie voor het herstel dezer kerk aangevraagd geweigerd terwgl zg die voor eene pastorie te OoaterUnd alhier heeft toegestaan wat toch op verre na niet zoo ao zakelgk was Welke raadslieden de Synode daarbg hebben voorgelicht weet ik niet maar bet schgnt mg toe dat ze op een dwaalspoor werd geleid Doch het besluit der Synode is geen wet van Meden en Perzen Het ai noodig zgn dat alle krachten worden ingespannen om deze vervallen kerk weer op te bouwen Deze kerk heeft geene fondsen en hulp is Qoodzakelgk Algemeen verspreid is de gewoonte om des zomers jaloezieep neer te laten of luiken te sluiten met het doel om het zonlicht den toegang te ontzeggen tot de kamers Onze dames die hiertoe ovj rgaan hebben de bedoeling hiermede de gordgnen tapgten en meubelkleediag voor het gevreesde verschieten te beschutten Weinig bedenken zij hierbg dat gelgktgdig groot hygiënisch nadeel ontstaat Sn toch hebben ook zg zooals iedereen gelegenheid gehad om op te merken dat den binnentredene eene kille bedompte lucht tegemoet komt Deze beeft haar ontstaan daaraan te danken dat de weinige van bniten intredende wftrme en derhalve veel waterdamp bevattende lucht bg het aannemen van de lagere temperatuur der kamer haar water gehalte grootendeels verliest waardoor de meubels tapgten enz beslaan Deze worden hierdoor een uitstekende voedingsbodem voor de ontwikkeiing van lagere plantaardige organismeo zooals bacteriën zwammen ens welke juist in een donkere ruimte veel weliger tieren dan daar waar het zonlirht ongehinderd kan toetreden Zij zgn het die de doffe luObt voortbrengen en zooals genoegzaam bekend is onze gezondheid ernstig bedreigen Ook de gevreesde motten zoeken bg voorkeur zulke doDtier gehouden plaatsen op om hunne eiei n te lieggen in de zittingen der stoelen Zou al die schade hierdoor teweegbracht niet opwegen tegen het voordeel dat de bekleeding der meubels wat langer hare kleur behoudt Daarbg komt nog dat men gorustelgk geduren4e den tgd van het feltto zonlicht dit een paar uren daags mag afsluiten en zoo het al te snelle verschieton voldoende kftn beletten Mog n onze dames dit ter harto nemen 1 Het Tiendrecht De Midd Ct brengt naar aanleiding van de beweging die op ver schillende plaatsen in ons land in den laatsten tgd is ontstaan t en de inning van tienden iu herinnering de wet van 12 April 1862 die gelegenheid geeft om de tienden af t6 koopen De vraag in hoeverre heffing der tienden gerechtvaardigd is is eigenlgk geen kwestie meer want ten allen tgdej stond de overtaigiug vast dat men hierbg to doen heeft met een rechtmatig bezit waaraan voorzeker drukkende bezwaren verbonden zgn voor hen die ze moeten opbrengen doch aan wier verplichting bet niet aangaat zich te onttrekken to minder waar men vooruit weet dat een dergelgk servituat rust op den grond dien men koopt of pacht Over de wenschelgjtheid van afschaffing der tienden bestond intnsscheu reeds destgds overeenstemming tusschea Regeering en vertegenwoordiging en de vet ran 1872 werd toentortgd aanbevolen als en eersto schrede op den gooden weg I Is het gebleken dat de wet van 1872 aan de bedoeHng beantwoordt Het is met het oog op dea politieken tqestand van het oogenblik allerminst het geschikto tgdstip om op herziening van Eulk een belangrgke wet aan to dringen maar nu zoovele dringende eischen zich doen hooren is het niet ongeschikt om over deze vraag eens na to denken 9 86 10 48 11 08 11 88 9 48 9 49 n 9 68 1 0 06 11 01 11 38 11 48 6 86 7 07 8 10 9 87 7 17 M 7 84 9 60 l 7 81 1 7 97 8 30 10 8 40 9 03 i6 10 10 ll Oi Zooals aan alle netten kleven ook aan die op de afkoopbaarsto ling van tienden gebreken Zoo is in de prabtgk gebleken dat art 2 dier wet aan de bAdoeling van den wetgever bezwaren in den weg legde Daarin toch werd 1 bepaald dat de tiandheHèr slechts verplicht is I afkoopbaaratelling der tienden toe te staan wanneer deze verlangd wordt voor den ge1 heelen z g tiendklamp dos door verschillende I eigenaars der tiecdplichtige gronden samen I Deze bepaling werkte nog al belemmerend 1 totdat de Staat daaraan ia tegemoet gekomen I door voor de dominiale üonden tehopalen dat I elke eigenaar van in een tiendklamp gelegen 1 tiendplichtige gronden het recht heeft om de 1 tienden rnatende op die gronden af te koopen 1 ook al blyven in de klamp nog andere tiendj plichtige gronden aan derden behoorende over 1 Alleen moet elk eigenaar tegel k aikoopen de 1 tiend van al de tot naby elkander gelegen I tiendblokken of tieudklampen behoorende ei1 gendommen van den aanvrager 1 Oewenacht ware het echter dat van regeeI ringswege in deze nog meer werd gedaan 1 b V door te bevorderen dat door consortmms 1 van tiendphchtigen gemakkelijker dan thans I den afkoop kon geschieden om is dat eenI maal gebenrd onderling te regelen watvoor ieder perceel moet betaald worden De afkoopeom ware bgeen te brengen pondaponds1 gewijze of wel door eene geldleening terwijl 1 tot waarborg voor aflossing en rente daarvan 1 de tiendplichtigen gedurende v f desnoods 1 tien jaren het bedrag hunner tienden zouden konnen beschikbaar stellen Zulk eene regeI ling zon zeker den afkoop in de hand werken j want het valt niet te ontkennen dat van die j gelegenheid tot afkoop nog niet dat gebruik I wordt gemaakt dat do voorstanders der wet I hebben verwacht Bg andere middelen tot oplossing wenscht I de M Ct niet uitvoerig stil te staan nn I er in de eerste jaren wel aan eene nadere reI geling van deze qoaeatie niet valt te denken I Maar zg die zoo luide den eiach tot afschaffing doen weerklinken overwegen eens ernstig welke groote bezwaren o a aan geheele ontI eigening verwisseling in grond of andere I renten verbonden zgn I Als men nagaat dat alleen in NoordBra bant do dominiale tienden aan vruchten tienduizenden opleveren kan men bg benadering I berekenen welk een kapitaal dit vertcgeuwoorI digi en hoe groot een dergelgk kapitaal over 1 het gansche land moet zgii 1 Bovendien tot afscbafiiog zonder vergoeding 1 zal men zeker allerminst willen en nog min1 der mogen besluiten Zulk een maatregel 1 vonden onze voorvaderen in 1795 al reeds 1 veel te kras Het zou dan ook eenvoudig I spolitatie zgn En val vergoeding worden 1 gegeven hoe raoeilgk zal dan een regeling 1 zgn ep fai niet dan zooals de minister 1 Jolles in 1871 opmerkte de Staat een on1 natuurlgken toestond in het leven roepen en j wet door zich te mengen in hetgeen aan beI tanghebbenden moet worden overgelaten 1 Wg weten op dit oogenblik niet andera 1 zegt de cM Ot dan den weg te bewandelen I tot heden gevolgd maar meenden het nuttig I op een en ander eens te wgzen een enkelen 1 wenk te geven tot bevordering ct goede 1 doel der wet van 1871 te waar lPwen tegen 1 te hoöge en ongegronde eischen in deze en 1 vtforal tegen verzet zoolang niet op wettigen I grondslag kan aangetoond worden dat de I tiendhetfer zgne bevoegdheid overtrad en zich rechten aanmatigde die hem niet toekomen Zoolang dit niet geschiedt heeft elk tiendbcfier 1 recht op bescherming van overheidswege en is 1 de regeering verplicht hem die iu alle opzichten 1 te verleenen terwgl op den tiendschuldige de 1 plicht rnst om den last dien hg willens en 1 wetens op zich nam en tengevolge waarvan hg 1 het land goedkooper in eigendom of pacht I kreeg te dragen en stipt te voldoen aan de Te Utrecht staat in het Korte Bozendaal c een steegje dat nitkomt op het GeerteKerk liof een bestedelingenhuis waarin kinderen worden opgenomen die niet in een weeshuis kunnen komen en dat een zekere vrouw Jansen tot moeder heeft Verleden Vrgdag avond toen al de kinderen naar bed waren werd het oudste meisje wakker doordat een lange kerel met eene loeren iwt op en gewapend met een groot mes zich vertoonde aan haar bed en haar met den dood dreigde wanneer zg zon vertellen hetgeen zg nn zag De bewoners van het straatje kwamen het verachrikkelgk bezoek toch te weten en zoo ook al de in het huis bestede kinderea Zaterdag avond werden de kinderen door de dochter van TToaw Jansen naar bed gebracht en lie hoven komende zag ook zg het spook I Nn werd de hulp van vier mannen ingeroepen die heldhaftig de trap beklommen om slechte weinige oogenblikken later met Terachrikte gezichten temg te keeren Vant ook zg hadden het spook gezien ja zg waren één voor één door den geest tegen den wand gmlin e rd De intnsschen te hulp geroepen politieagenten bestegen nn met uitgetrokken sabel de trap kwamen boven doorzochten alles maar vonden niets Ofechoon er niets ontdekte ia duren de oploopjea avond aan avond voort en hoort men allerlei rerschrikfcelgke verhalen van het spook daaruit voortspruitende verplichtingen I VERSLAG BcraarpBNBK db der Gemeente GOUDA rer f 99t Vervolg Aan een comité bestaande uit de heeren G O van der Post F T Lafeber J J Prins h Burgersdgk eu H Enno van Gelder was door onze Gommissiei de uitnoodiging gericht zich met de r ling der zaak te willen belasten Het comité nam die moeielijke taak welwillend op zich verkoos uit zgn midden de heeren van der Post Lafeber en Prins respectievelgk tot Voorzitter Secretaris en Penningmeester en bood aan de leden onzer Commissie het eerelidmaatechap aan dat dankbaar werd aanvaard Aanvankelgk ontviug hot Comité slechts enkele toezeggingen tot deelneming zoodat het scheen dat de onderneming weinig succes zou hebben dorh tegen het einde van den termgn voor de aangifte bepaald was het aantal aanvragen om plaatsruimte zoozeer toegenomen dat het Comité besloot de tentoonstelling die eerst een huishoudeigk karakter zou hebben tet eene meer algemeene uit te breiden Ër werd eene jury benoemd waarin op nitnoodiging van het Comité zitting namen de heeren J A Franfois Directeor der Gasfabriek en Hoogdrnkwaterieiding te Dordrecht C T Salomons Ouder Directeur der GanCnbrieken te Rotterdam en J J Prins Directeur der Gasfabriek alhier De goede zorgen door het Comitó en de Jury aan de zaak besteed werden met den besten uitsli beloond De inzenders hadden de voldoening dat de door hen tentoongestelde toestellen grooten aftrek vonden zoowel bg inwoners dezer Gemeente als bg personen die van elders gekomen waren om de tentoonstelling te bezoeken Er werd veel verkocht terwgl bg onderscheidene ga verbruikers hier ter stede tel van kachels komforen en andere toestellen xoomede ook eenige gasmotoit en werden geplaatet De finantiëele uitkomsten waren van dien aard dat niet tlteeu vau het verleende crediot geen gebruik behoefde te worden gemaakt maar dat zelfs een klein voordeelig saldo werd verkregen De teotöOjisteK ling kon in één woord als uitnemend geslaagd worden beschouwd Aan allen die door hunne welwillende bemoeiingen daartoe hebben medegewerkt wórde dan ook hier onze dank gebrnch Stokerij Do ovens No 1 en No 2 bleven gedurende het geheele jaar in reserve In gebruik waren de ovens No 3 en No 4 De eerste die bg den aanvang van het jaar reeds 130 dagen onafgebroken in werking was geweest deed het geheele jaar door dienst en had dus op 31 December 496 dienstdagen De tweede bad tg het begin van het jaar reeds 230 dienstdagen en was gedurende bet jaar 277 dagen in gebruik Op 31 December had oven No 4 dus 5U7 dienstdagen met afgebroken werking De grootste etmaal productie met 8 retorten verkregen bedroeg 1850 M op 2 Mei en die met 16 retorten 4100 M op 31 December De grootste productie per retort was 256 M Qatherging In verhouding tot de verkregen maiimumproductie bedroeg de gasberging bestaande uit drie gashouders met een gezamenlüken inhoud van circa 2800 M 68 pCt Ten einde eeua meer gelijkmatige verdeeling te verkrggen en eenigermate tegemoet te komen aan de bezwaren welke tengevolge van de beperkte gasbergruimte werden ondervon den liet men gelgk reeds in het vorige Verslag vermeld is 7 van het aantal gtraatlantafens te middernacbt uitdooven Deze regeling voorloopig bg wgze van proef ingevoerd heeft tot dusver goed voldaan De m ogelgkheid van in moeielijkheden te geraken werd echter daardoor niet weggenomen Onder gewone omstendigheden kan de fabriek voor den geregelden aanvoer van gas zoi dragen gebeurt er evenwel iete waardoor plotseling wgziging wordt gebracht in den normalen toestend dan loopt zij gevaar van in hare verplichtingen te kort te schieten De oprichting van eenen nieuwen grooten gashouder v aartoe onlangs door den Gemeenteraad op ons voorstel besloten werd zal in de dringende behoefte aan uitbreiding van gasberging voorzien Wordt vtrwlgd Baitenlaodsch OverzIcbU In Frankrgk bigft het zoo kalm als men maar wenschen kan Over de zaak Dupas spreekt men haast niet meer nn en dan wordt in sommige bladen nog eens het vuur geopend tegen Clémenceau en den zieken Cornelius Herz maar ook daarvoor is weinig belangstelling meer to wekken en de verkiezingen zelve schgóen de natie ook al nie veel te interesseeren Tenminste men nit zich niet op de wgze als de Franschen altijd gewoon zgn te doen De onderhandelingen over t Duitsche handelsverdrag met Rusland willen nog niet bgzonder vlotten De Russische Minister Witte heeft onder dagteekening van 11 Ang een antwoord gezonden op het memorandum dat de Rgkakanselier 25 Juli tot den Bondsiaad heelt gericht Over dit Ruaaische stuk is de Duitsche pers niet best te spreken Vooral tegen zgn stelling dat Duitechland althans gedurende de onderhandelingen Rusland de behandeling der meealbeguustigde natie kon toestaan komt men op Dit is tegenover Spanje en Romonië toegestaan naar Witle opmerkt maar er was dan ook gegrond uitzicht dat met die landen een conventie op den voet der meestbegunstigde natie zou tot stand komen Rusland daarentegen wilde tegenover Duitschland niet verder gaan dan het vaatleggen van invoerrechten die zoo hoog zijn dat men ze veilig prohibitief kan noemen en heeft eerst in Juli 1893 toegestemd af te zien van de differeutieele behandeling van den invoer over zee Hiertegenover kon Duitschland de behandeling der meest begunstigde natie niet toestaan Rusland zegt de KSlnische moet nu maar eeua voelen hoe de tarieveuootlog smaakt Met voldoening wordt inmiddels geconstateerd dat de roggeprgs op de Berlguache markt die na den aanvang van den tariovenooriog steeg van 143 tot 146 M 10 dagen later 9 Aug viel tot UOJ M of lager dan in de laatate drie maanden het ge val is geweest Rusland ziet dus dat het er nog niet iu geslaagd is Duitschland te doen uithongeren De Oostenrgkache Regeering heeft besloten ia te gaan op het Russische aanbod om een conventie te sluiten met de clausule der meestbegunstigde natie echter zullen de bgzondere voorrechten die Servië en Italië voornamelgk op l t stuk van graanrechten zgn toegestaan aan Rusland niet worden gegund Eenige dagen geleien werd aan vorst Bismarck te KiBsingen een ovatie gebracht door een zeshouilerdtal leden van den Baierische Volkaschullehrer Verein De oud kanselier hield bg die gelegenheid een toespraak waarin hg in de eerste plaats wees op de taak der Duitsche ouderwgzers en waarin hg na melding gemaakt te hebben van den grooten invloed door de school uitgeoefend en na een lofspraak op het Duitsche schoolwezen in vergeljjkiug met dat iu Frankrgk zgn hoorders opuekte voort te gaan met de versterking van de nationale en vaderlandslievende gevoelens bij de jeugd Vervolgens besprak de heer Von Bismarck nog eens het door hem in den laatsten tgd 9 herboaldelgk aangeroerde thema van het particularisme Het particularisme zeidë hg is door de verveelvoudiging van de plaatsen waar gelegenheid bestsat tot ontwikkeling oowel in diplomatiek als parlementair opzicht in do nationale rekening een zeer te waardeereti saldo dat geen gevaar maar eerder een steun voor onze aaneensluiting is Met het I rticnlarisme is verbonden trouw e i aanban ktolgkheid aan de dynastie en dat ia noodig Denk eens ihit alle dynastieën in Duitschland waren vbrdweueu meent gg dat wg éeu zouden blgven Ik geloot het niet Ik meen zelfs dat het zoo eensgezinde Pruisen zonder dynastie niet zou bljjven bestaan De dynastieën vormen den Senaat der natie en zg zgn het cement voor de verbinding der natie De dynastieën bestreden elkaar vroeger heftig en wjj zelf als ik als Pruis mag spreken hebben oorlog gevoerd tegen Beieren Dit was een ramp waarop ik niet had gerekend Toen Pruisen en Oosteurgk iu strijd geraakten i eende men dat de sndere staten onzgdig zouden blgven Zg kozen echter partg Die tgd is thans vergeten en dit was reeds in 187P vier jaren na den broederoorlog het gevpl Niet alleen de koning van Beieren het geheel Beierache volk trok met geeatdrift toen de Duitsche grens werd bedreigd ten ooriog Ti en bleek dat de dagen van 1866 geen ouhéelbare wonden haddon geslagen Wij zgn thans geworden tot een eendrachtige groote natia en wg hebben de instellingen gevonden dia ons in staat stellen als natie te leven en een gelgke rol te spelen als Engeland Rusland en Frankrgk die hun eenheid vroeger hadden veroverd Wij zgn thans zoo vast verbonden dat het moeilgk zal zgn ons te verdeden en zelfs als fonten in de politiek worden gemaakt zullen de abonderigke stammen elkaar niet beoorlogen maar trachten de geschillen uit dei weg te ruimen Reeds vroeger heb ik gezegd het zal moeilgker zgn ons te verdeelen dan het geweest is ons te vereenigen Ik wensch eiken staat zooveel vrgheid toe als mogelijk is voorzoorerre onze militaire en donaneinst l lingen biuonder niet Igden Wg moeten waar dit noodig is te zamengaan maar overigens toegevend zgn voor de eigenaardigheden dor aizonderlgke stal n waarmee zg groot zgn geworden en zich wel b iinden De vorst eindigde mot eeu iewerf hoch opden prinsregent van Beieren een lid der dynaetie die altijd geweest is een machtig ensterke ateun voor het Rgk De historische beschouwingen van den iea Von Biamarck worden hoe langer hoe vomer Igker Zon hg reeds hebben vergeten dat het juist het Beiersche particularisme was dat Beieren in 1866 voor Oostenrgk en tegen Pruisen partg deed kiezen In Bombay en omstreken is thana de toestand veel beter De gouverneur van Bombay heeft aan de regeering geseind dat de totale onderdrukking van de oproerige elementen slechts een quaestie van tgd was en dat hg eker was do rust te kunnen herstellen zonder verdere versterking dor gewapende macht In de stad zelve keert nu ook het vertrouweder dank zg vooral de krachtige houding van de regeeriug De wiukels zoo melt een bericht ran gisteren worden weer geopend en men hoopt dnt de orde spoedig zal hersteld zgn Tot voor korten tijd bleef BritachIndiëvnnongeregeldheden tusschen de beide godsdienstpartgen verschoond Het laatite oproer vanbelang viel voor in 1889 te Rhotak in de Punjab Maar dit jaar braken onlusten uitin verschillende streken Azamgarh Oliazipur Manpur Rangoon e s alle in Juni bg gelegenheid van het Mshompdnauacbe Bakridfeest Daarbg worden o a runderen geotterd dieheilig zgn voor de Hindoes Dezen ergerenzich daarover Ëén voorbeeld is kenschetsend voor den toestand Te Bureilly zgn de Uindpes bgsonder ontevreden oipdat ditjaar van overheidswege deh Mohninedanen nieuwe slaohtplaatsen werden aangewezen Volgens de Patrika eeu Inlandsch blad werden de onbeschaafde Mahomedanen daardoor in de waan gebracht dat g de overheid p hun hand hadden Zg ontheiligden de tempels dor Hindoes verontreinigden hunue bronnen door stukken vleeach er in te werpen en voerden groote stnlfken vleesch van runderen in open wagens langs de wegen waar do Hindoea woonden Zoo getergd sloten de Hindoes hunne wiukels Daarop zoo verhaalt de Patrika d vong men Hindoes als politieagenten dienst te doen en zoo de ergerlgke vertoouingen aan te zien Dit verhaal moge te sterk gekleurd zgu het geeft zegt de Daily Chronicle die dit mededeelt de naar t jchgnt algemeene heerschende met ning weer dat de rsgeering de Mahomedanen ten koste der Hindoes begunstigt De Hindoes noemen deze politiek de Mahomedanen op den rug kloppen en Hchrgven ze toe aan het verdeel en heersch stelsel dat door lord ünfferin en sir Auclnn Colvin is ingevoerd Een streng onderzoek zal noodig zgn om uit te maken of het optreden der ambtenaren werkelijk deze voor het Engelsche bestuur zeer nadeelige meening wettigt 343 Staats 10teriJ Ia KlaM Trekkion van Wooindng 16 Au iistii 180 1 No 8808 2000 No 10363 1600 No IB64 8180 en 143 1 41 0 Sa 6286 18555 on 80 t9 800 No 2989 3891 8976 9660 10008 en 18747 100 PryKon vso 45 41 8 84 IJ4I7 8S99 10901 18783 18807 18760 88 8898 5479 8488 10981 13845 16360 18786 UI S03S 5501 3641 10983 13804 16404 18793 144 3071 6610 8561 101181 13884 10413 18819 801 8191 6822 8588 J1088 13999 16480 18873 381 9843 6844 8031 11093 189 89 10448 18901 418 1245 6668 3898 11099 18952 16470 18038 490 1249 6889 8899 11107 13998 16508 19088 492 8876 5700 8710 11214 14012 H616 10068 650 3314 6740 8832 11288 14079 18680 19098 604 3408 5751 8940 11316 14161 18583 19103 828 3489 6758 8969 11328 14808 16652 19121 870 3474 6780 3977 11388 14221 18579 19171 888 8620 5737 9008 U418 14270 16593 198f 8 688 3 71 6791 9039 118i3 14272 18594 19863 74 $ 3505 5800 9053 11706 14284 16889 19978 758 3804 5 20 9004 11710 14824 16735 19883 778 3638 6S73 9164 11773 14 140 16890 19886 797 3878 5879 9168 11790 14847 16988 19470 883 3706 6887 9254 11905 14371 16988 19528 975 3747 5008 0285 11982 14466 17008 10588 938 3784 8018 9283 11988 14499 17019 19689 996 3792 0049 899 12015 HfbS 17190 19595 1039 3795 6069 9301 12187 14721 17228 19624 1067 3969 6068 828 18201 14788 17229 W771 1072 8989 6069 9464 12227 14752 172i8 19793 1090 4080 6070 9482 12288 14886 17258 19809 1137 4086 6807 9496 18284 14892 M887 19818 1141 4114 6272 9668 12281 14897 17713 198 0 1288 4152 6288 9580 18304 14667 17747 19917 1280 4191 8834 9599 12589 15215 17804 19920 1342 4194 6468 625 19362 15248 17 866 19969 1387 4206 8551 831 12384 15262 17971 19977 1468 4849 6697 9642 12388 15269 18021 20011 1466 4408 0823 9845 12410 16293 18082 20088 1489 4498 6661 9727 1 454 16296 18098 20077 J542 4472 8747 9731 495 15870 18114 20100 r729U50O 6834 9748 B498 16387 18127 20147 176S 57I 8982 9787 12550 U446 18140 80170 1772 4548 7080 809 12553 15450 18188 80227 1798 4707 7175 873 12688 15477 18203 90241 1810 47l2 7181 951 18770 15615 18200 80281 1870 4789 7207 10065 12780 15546 18245 20972 1901 4779 7276 10115 1284 15567 18296 20274 1IIM 470S 7307 10210 12845 15608 18299 80858 M2 4329 7341 1021 12882 15860 18389 20426 i M 4830 7443 10914 18908 15866 18416 20477 IMllj4838 7474 10232 12981 16671 18609 l l681 t Mmi 7497 10267 13000 15898 18516 20637 189 4988 7698 10889 I80I4 16761 18643 BOU