Goudsche Courant, vrijdag 18 augustus 1893

No 61dd Vrijdag 18 Augustus 1803 33stn Jaargang loiiiiscHË mum Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco pei post 1 70 Afzonderiyke Nommers fiJF CENTEN ADVjEtlTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 iregels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordpn berekend iiaar plaatsruiiMe Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ti 4 eooo nti lOiti uu 50M 7 0i 1041 issa lil 7 29 io4gs it47 tlSB 7t75 10478 I48II 6145 7771 10B61 HM tia4 7807 1081S t44 8881 7889 1070i Mt 5S8 7 8a 10711 1688 8887 8178 10797 1810 6403 8264 10818 8874 8410 8SS0 10838 Vorige lü t No 87 8 18047 18 11 18881 180 1 18887 18887 I9lit 18963 18601 18186 11986 18677 18868 16000 1868 13899 16008 18693 18841 16089 18707 13844 16078 18788 18663 18084 18741 13698 16186 18748 18709 16181 i l Ho 8988 80880 80 83 20686 80 4 80711 80 81 20799 80808 80386 80994 Beurs van Amsterdam 18 AUQDBTDS alotkoera 83 97 101 Vor kri 83 97 101 98 81 il 76 76 81 l ll 681 98 i 4 94 lOOf 68 M l 104 0 88 99 8 686 690 lopv 76 101 I9 187 96 101 101 188 06 100 36 98 98 164 118 101 Sl i 64 118 lasVi 66 8 ie 97 19 101 n i 90 108 188 1311 10 100 66 88 17 11 108 88 107 1081 64 46 8 l 1841 1 160 106 1061 100 100 116 119 80 107 76 i7i lOO l 76 KlDisLUTD Cert Ntd W 8 S i dito dilo dito I dito dito dito S i HoxaAi Obl Ooudl 1881 88 4 itkU InicbriJTiDg 1868 81 8 OoOTI Obl ig papior 1868 8 dito inzilrer 1868 6 FoRTuoAL Obtig met ticket 8 dito dito 3 RoiLUlD Obl Oott Se Serie 6 diloOeeoni 1880 4 ditab Itotbi 18811 4 dilo b j Hope 1889 90 4 dito ia goud leeg 1888 8 dito dito dilo 1884 8 Buk PerpeL lekuld 1881 4 yvtuni Oepr Conr leoD 1890 4 Gee loening serie D Geo leeoioK lerie C ZDlDArR BEF Bee t oU 1891 1 Mlllco Obl Buil Soh 1890 6 VlHKUIU Obi 4 oubep 1881 KunnakM Obligetieu 1861 3 i BOTTUUH Sted leen 1886 S i Nbu N Afr Hacdeler eead Areedib Tab Mij OertiHoilea DeliHutaeheppij dilo Arob Hypotbeekb paodbr 4 Oalt Mi der Vorstenl uud t Or Hypotbeekb paudbr 4 Kederlanaeohe bank tand Ned HandelmaaUob dito N W ttPao Hyp b pindbr I Bolt Hypotbeekb psndbr 4 Ulr Hy theekb dilo 4 OoeTBKlt Joet Hong bank aand Bust Hypotbeekbank pandb 4 Aheuka Ëquit hypolh pandb 6 Bl l 64 U8 Huw L O Pr Urn oeri 6 NlD Holl lJ Bpoarv Mtj aand MjJ lot Kipl r 81 Spw aand Ned Ind SpoorwegDi aand Ned Zuid Arrik Bpm aand 6 dilo dilo dilo 1891 dilo 6 lTU 8noor rl 1887 89 A Kobl S Zuid Ilal Spwmu A U obl 8 PoLBH Waraohau Weenen aand 4 Bual Or Bum Bpw M j aand 8 Baltiiohe dito aand 71V 10 64y 17 iiV 109 44 Paatova dilo aand 6 Ivang Dombr dito aand 8 Kurak Ub Atow Sp kan aand 6 Ijoaowo Sewaat Sp Mij oblig 6 Orel Vitabek dilo oliiig ZnidWett dito aand 8 dito dilo oblig 4 100 AilBBiiA Caiit Pao Bp Mi obl 6 Chio k North W pr C r aand dito dilo Win 8t Peter obl 7 Denrer Rio Gr Bpm eert T a Illiuoiat eatral obl in goud 4 Louiav k NaahvilleCerl T aand Mexioob N Bpar Mtj lobyp o 6 Miaa Kanaaa v 4 pot pref aand N York Ontario ii Wett aand dito Penna Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie bvp in goud 8 81 Paul Miun k Manit obl 7 Un Pae HooTdlIln oblig 6 dito dilo Line Ooi Ie hyp O 8 OaNAtA Can 8outh Cerl r aand Vbn o Rallw k Nar Ie h d o O Amaterd Omnibua MtJ aand Botterd TramvegMaalR aand NlD Stad Amaterdam aand 8 Stad Hollerdam aand 8 Bll ail Blad Antworpenl887 8 Btad Bruaiet 1886 8 Homo Theiat Regullr Ueiellich 4 OoiTtHK Staalaleeuiiig 1860 8 K K Ooil B Cr 1880 8 SratlJI Blad Madrid 8 1868 NlD Ver B Hyp Spobl eert 6 Aug Doadenl 17 VrSdag 18 Zalerd 19 Kond 80 Maand 81 Ulnid 81 Woened 88 WatergetUden Hoog Laag Hoog l aag 9 88 6 47 9 40 6 OS g 58 6 88 10 1 6 44 10 8 7 04 11 08 7 88 U 86 7 81 11 43 8 08 8 86 30 8 68118 9 87 8 17 10 48 8 41 11 06 8 3 04 Kon Opg Onderg SprlngtU 29 Aug Aug Opg M Onderg A 7 3 7 88 7 16 7 01 6 49 7 Aug 4 80 11 84 9 08 4 40 460 8r6 10 61A 11 13 a 06 8 KK 19 8 80 10 04 SB 4 87 10 48 1 6 84 11 8 a 06 U 8tedeU ko Zwemuliool 16 Aqguattu amidd 18 u OpglTedertampentuurran dé luehl 76 gr Fahr hel water 71 Gouda Snelpandnik ran A BuinuiAirk Zooit BnrgerltJka Stand Zevenhtüieü OEBOBEN JaeoboaiPi ter f I Baaliiiek en J D ran da Velde OVEBLEDEN L de Koning 1 m GEHUWD C Paul en D W loogeneel APVERTENTIÊN Officier vaa Ofezondlieid Arts il weder te Consulteeren Upreeknren DAQEUJKS ran half éia tot 2 noren borendien DONDEBDAO MOUOBNS nn 8 tot 9 nnr CRABETH8TRAAT Maison Pinksen HBERBNGRACBTSO b d VIJZELSTRAAT Uititekende gelegenheid Toor QMZBZf SCHAPPUS om billijk en deffeHfk te dineeren H n B 1 worden op Minmge gaarne gr tia en franco renonden Tegen NOVEHBEB biedt licb aan ala Dienstbode liefit in den Baag eene Fateoenigke Bnrgeidocbter P O Tan goede getnigen Tooraien en met Kinderen kannende omgaan Adrea onder No 2282 aan het Bnreaa deur Courant Voor een net MEISJE ran 15 jaar nitden bargerstand gezocht wordt PLAATSI G in een beschaafd GEZIN om in de huiah de behnlpzame hand te bieden Kan ook goed met Kinderen omgaan Voorloopig eonder salaris Franco Brieren onder No 2280 aan het Borean dezer Gonrant Het den NIEUWEN UURSUS wordt tegen zeer billgke cooditiSn nnmiiT i i i nnnn inniT aan Kinderen die hier een der Inrichtingen Tan ünderwgs bezoeken Franco Brieren onder No 2281 aan het Bnrean deur Courant Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaria WËSTGROCTEN tah MEËTEBBN reaideerende te üoUeriiatn is roomemiens om op WOENSDAOden 30 AUGUSTUS 1898 dea Toormiddags ten elf ore ten herberge Tan Abii Broiii in het dorp te OucUrkerk aan dm IJiul n ééne tttUtig bg Opbod en Ablag in het openbaar te rerkoopen een Huis en Erve djUglfl k met bet daarbg beboorende Ji HüdB gedeelte DIJK of BUITENGROND staande en gelegen in de gemeente Ouderkerk aan den IJssd in den polder le Nesaei gemerkt A 1 09 kadaater Sectie A nommers 1144 en tT6t b zamen groot 4 Aren 34 Centiaren Verhuurd aan B Taai aiiw tot den I October 1893 voor 1 10 per week makende 57 20 per jaar Grondlaaten ont 1893 2 0 Te aanTaardeu bg de betaling der Kooppenningen op den 1 October 1893 Nadere inlichten geelt Notaria WE8TBROÜEN TAK HBKTBREN te Rottwdtm 14 Wolfehoek ingang Korte WgnitraaL Zeer ITette Cresteendrukte worden GELEVERD door A BHli RMAi eo Zn üederlandscbe Stoomboot Maatscbappij De Stoomechopen BOLLAND kapt J 8MIDT en BATA FIBH kapt J 8AÜKB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage Terroege men zich bg de Cargadoors der Haatachappg Boompjes 72 Ie Rotlerdam De Stoomichepeii Jossen te Breweraqaar de markt van Boter en Kau te Londen LOTEN in de VERLOTING BU GELEGENHEID DER ZUN TE BEKOMEN BU A BUIi KllIAi LangreTiendewejf PRIJS f 1 11 LOTEN voor 10 toriawaÉer ui f de VïctoriaJBron te Ober a insfein by£ms Tafeldrrnk Van h£jy ninklykef uls derjl eder anc e i Uaatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalinstein Geveslig d te Uolterdain Zuidblaak 8 Kraepelien en Holni s Qtiina LaroeheQ u i tlScHE is de meest Kraclillge en Versterkende RI A WIJi aanbevolea door tal van binnen en baitenlandsche geneesheeren Bekroond met ËËHËN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacons ïk 1 0O en f 1 Dopdt te Gouda bg den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien llolm Hofleveranciers Zeist Het i roote aantal zenui kwalen ran zoauvhoofdpyn af lot de voorafganade kenteekonen ran apoplexie kersenberoerte te trotaeeren QOgBteeds alle middeleQ door do medische wetenschap aangewend Eeret aan den nieuwen tgd komt de eer toe dat z j door het gebruik maken van den eenvoudlgattin weg namelijk langs de huid ee e physiologisohe ontttekking gedaan beeft die na honderde proefnemingen thans over de gebeele wereld verbreid il en terwjjl z in wetenschappel ko kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eeöe weldaad blijkt te zyn voor de aan zenuwkwalen igdeude mensohhoid Dese genooswyze is uitgeronden door den gewezen Officier van Oezondheid Roman Weissmann to Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 60 jango praktijk Door waBBching van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stofiëa door de hnld onmiddellijk aan het zenuwgesto medegedeeld Met dese geueeswü e werden werkeiyk sohitt endo t resultaten verkregen en z maakte zooveel opgang dat van een door den ui vinder geschreven werkje OVER ZENÜWLIJDEN en BEROERTE hare Toorkoming en geneilng bianen korten t d reeds de 25e druk versobenen is Dtt boe e berat niet alleen voor het groote publiek rerataaabare rerklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenscbappeiyke verhandelingen uit de mediBOhe bladen die aan deze geneoswgze gewijd z n zoomede afschrift van tal van getuigsohriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Méoière med dr profeflsor aan de polykllniek te FarljB rue Rougemont 10 Steinsreber med dr praktiseerend g eneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Chnrenton SmitStsrath Dr ohn te Stettn OroBsmnan med dr arroud arts te Jöhliagen Dr F Forestler geneesheerdlreoteur van het hospitaal te Agen Qeheimrath Dr Sobering kasteel Qutenfels Bad Ems Darsea med dr geneesheer dlreoteur der galTano therapeutlsohe inrlohtmg voor zennwlijders te Fari 8 me St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Bust ac Bi arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongaval te La Farrière Euro lid van den Conseil Central d hrg öne et de Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier senuwgestel meer of minder aangedaan Is of aan zoogenaamde aenuwachtlgheid lijden waarvan de kenteokenen znn ohronLsohe hoofdp n migraine BOhele hoofdpijn bloedaandraug groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapalooaheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte gütrotfen worden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der ge wricbten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwaklcing van geheugen enz en z i die reeds onder geneeskundige behandeling geweest z n maar door de bekende middelen aLs onthoudings en koudwaterkuur wry ven eleotriseeren stoomlooi of zeebadei geen S Deaing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die VTOes gevoelen VOOr irowte en daartoe reden hebben wegens rersehgnselen als zlCh aanhoudend angstig voelen vsrdoovlng in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suiaing in de ooren het voelen van kriebeling In en het slapen van handen en voeten aan ai deze drie eategorieu van zenUWlUderZ als ook aan JOngO meUljel lijdende aan bleekzuoht en krachtelodsheid oek aan gezonde zeltk aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geesteiüke reaotie willen voorkomen woldt dringend aangeraden zioh het boren vermelde werkje aan te lohaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOB en fra CO venonden wordt door i LEUAIRË k Go Apotheken te Parijs me de l Echiquier SO Alleen gereehtigd tot verbreiding der genceswgze van ROMAIN WEISSMAJNN Oud Offieier van gezondheid eere lid der Italiaansohe tSsniteita orde van het Witte Kmla en verder te Imstcrdun door 1 CLEBl V k Ce Heiligeweg aattcnkm F E tu SAHTEII KOLFF Apotheker Korte Hoofdileeg 1 Vtneht LOBKY t POKTON Oudegraeht bg de Oaardbrug F l 0 Op de io gate hygieaiBCh medicintle Teutoonsielling te Gent is de Weiaunut aclie genenwgu aoor de mMiwhe jur met de Zilveren Medaille bekoond BINNENLAND GOUDA 17 Augustus 1893 Enkele ouEor lezers maken de opmerkiug dftt bg de fltemmingen ia de Tweede Kanier op gisteren onze Afgersardi e niet op het appel was Dit 18 juist daar de beet Valette üinsdag j 1 ongesteld uit deu Haag kwam en gisterea de zitting niet kon bgwoueu We hopen van harte dat het slechts eene lichte ongesteldheid moge tgn en hy wéér spoedig zyne plaats in de Tweede Kamer moge innemeu De firma H N Tan Schaik en € o Somatnutraat 267 den Haag machinale fabriek de Honigbloeffl vroeger alhier gevestigd heeft TOor haar product weer eeh medaille behaald Op de tentoonstelling te Bolsward ODtving 7 g d1 de hotste onderscheiding zgnde een gouden medaille DottderdagaTond wilde een bedelaar bg een landbouwer te Haastrecht nacbtlogiea hebben Het werd he a geweigerd waardoor hg zoodanig in woede ontstak dat hg den bewoner met alles bedreigde Spoedig werd de holpdor potitie ingeroepen doch bg de komst daarvan was de bedreiger gevlogen De rekening der gemeente Stolwgk over 1892 i den 10 Aug door h h Öed Staten goedgekeurd en gesloten met vaatsbelling van hH bedrag der ontvan ten of 15872 07 en en dat det nitgaven op 12605 53 bati saldo alzoo 3266 54 De nitgaven betreffende het onderwgs beliepen 6304 07 de ontvangsten der schoolgelden 392 35 Aan het gebonw van het provinciaal bettnor te s Gravenhage is 14 dezer aanbesteed het vernieuwen der houten beschoeiing aan de oostzgde van de noordelgke invfiart der Gonwefllais te Alfen behoorende tot de werken van den waterw van Amsterdam naar Rotterdam Minste inschrgver J Vermeer te Hekendorp voor 1119 Op Yrydag 11 dezer is in het kofiSehuis de Roo8 te Oudewater ten overstaan van den notaris W Kruiawgk en ten verzoeke van de Erven wed T Streng in ne zitting pubhek verkocht Het goed beklante koffiehuis staande op hft Roode Zftd alhier Ingezet door Daalderoni van Utrecht voor 2800 met 1200 pt Q S FEVILLETOIM XTI Naar het Hoogdt eh XXVI 108 Toen had er plotwUag een treurige scène ia de sangreDzende kamer plsats Een hofdame weerde 4e vooruitdringende nieawsgierigen if tVontin TsutensteiD ia eiek geworden en rydt naar haia Ëao bloedspuwing fluiaterde Z q Ëxoellentie Sodermano Terschrikt vIHt voa te voorzien die ziekte zit in de hmilte haar moeder is ook aan tering gaatorren Otttzetteodt Allerlei Hnsatieberiohten brachten de eerstvolgende dagen de hofoöterie en da hoogere kringen der reaidentia in beroering De oplosaing van de geheim daaiga rendez vona zaak deed eoa waren atorm van mrontwaardigiag ontitaan Da wind slaat Ucht om ett dan fladdert bet manteltje naar links in plaata vu naar rechts Uarut Louiza de uitgebmaen en vetoordeelda vrouw word nu toI geestdrift tot siartelares verheven niemand had aan ban acbald geloofd I Da equipagflB roldto af en aan voor rüla Hsiard maar Waas tevergeefi Detweolivreiknechts verzekerden de bezoekers met eao onderdanige bui n ydat mevrouw da baronet den vorigen middag freule vtm Spejrem veigeteld naar Hersabninn was feredwi waar merrouw een geruimsn tyd daoht is mbl vw dat miJBheer de ban gedurende boven uigemgnd door G Duga wonende naast het geveilde perceel die alzoo voor 4000 kooptr werd Te Schoonhoven is een afdeeling van bet Ned Onderwgzers Genootsohap opgericht zg telt reeds 18 leden Dinsdag had te Oudewater de harddraverg met de snlkey plaats voor paarden van alle landen en rasseUj doch aan Nederlanders toebehoorende om prgzen van 150 ƒ 40 en 20 De prgs 150 werd behaald door den sch hengst Carlc eigenaar de heer A A v d Berg te Haarlem pikeur G Persoon de premie 40 door den sch hengst Souvenir eigenaar W H J Brom te Utr ht pikeur J G de Boer en 20 door de br merrie 01ga eigenaar de heer Dop te Hilversum pikeur J G de Boer Voor de levering van 170 karren machine kolen elk van 20 H L ten behoeve van het waterschap Polsbroek werd ingeschjfeven door M de Heer te Polsb oek toor ƒ 10 20 dopr W Verweg te Haastrecht Toor fl0 00 door H Brusseu Dz t Sclroonhoveu voorf9 75en door G De Gilde te Polsbroek voor f 9 64 per kar Aan den laatgsten inschrgver werd de levering gegund Prinses von Wied struikelde in de kerk tej Neawied over een i §jji A bn een arm Voor eenigen tgd kregen twee negenjarige knapen te Tiel twist Een weelf later ontmoet de vader van den eenen jongen de ongunstig bekende G H den anderen kilaapen dient hem door schoppen en slaan eeu hevi pak slaag toe De jo en werd bedlegeKi en is nu Maandag overleden Er is een gerechtelgke schouwing gehouden De jacht op klein wild wordt dit jaar in deze provincie geopend op 2 September met zonsopgang met nitzondering van de jacht op fazanten waarvoor de opening is vastgesteld op 2 October Nadat enkele financieele moeilgkheden waren overwonnen heeft de harddravergvereeni giug te Bodegraven besloten op Woensdag 30 Ang a s eene harddraverg te honden van paarden die niet meer dan één prgs hebbon gewonnen Eene juffrouw uit een kleine galanteriekraam op de kermis te Oudewater werd natnurlyk dien tijd eveneens afwezig wu Voorloopig dus daalde er een sluier over het op eeoa zoo lief en interesMot geworden psar Ken nieuw éolat verdroog de vroegere gebeurteniasen Graaf Goaeok had in een ziekflijken aanvat van godsdientttge dnreperij de wereld afgezworen Men Tertetde elkaar terwjjl men de handen ioeenBloeg dat hij cisterciensch monnik wilde worden en op stel en aprong wertrokken was Graaf Ooaeok Deze man van de wereld P Deze roné F Ja bet waa zoo loa extremes se touohent en hg was altg J anders dan een ander geweeat Natuurigk waa zgn liefde voor mevrouw von Kennderscheidt hierbg in bet spel Vermoadelgk zal de toekomit nog vel de opl sing van dit raadsel brengeu Kn nogmaals een nieuwtje 1 Na het oamavalsbal is voratin Tautenstein dagen lang zeer ziek geweest Da professor haalde de schouders op en streek over zgn grgzea Ilenriquatre heen lerwgl hg den pink met den grooten briljanten ring eenigarins in de hoogte hield nZij moet zoo apoedig mogelijk naar het Zuiden zaide hij en reeda rgf dagen daamt waa de bakoorUjke vroaw op weg naar Italië Zij verdween ook evenals een komeet die lichtgevend langs den hemel trekt en spoorlooa verdwgnt De groothertog was bezorgd en ontstemd Bezorgd omdat zg Claudia s moeder eens eren plotaeting en voor alt d had tion heengaan en ontstemd omdat haar Uereliogaplan waa verijdeld Zg had vorstin Tautenstein bij zioh genoodigd in de hoop de jonge vrouw met haar verlaten e btgrnoot te verzoenen Aobt dagen later werd het bnoek van den vorst varwooht maar de mensoh wikt en God beschikt Freule ds Gironvale had baar jonge meesteres verge onrerwachtJ verrait door de komst van oen kleinen wereldburger In het kraampje bestond ecktei voor die receptie al een zeer slechte gelegenheid Dank zj de bemiddeling van den pastoor der R C Kerk werd de aanslaande moeder bg elwillende menschen een bohoorIgk onderkomen vorleend i Oudewater is totaal oritbloöt van gast of ziekenhuis Alleen vindt men er üu een holerabfirak die natuurlgk en zeer terecht niet vooi zulke verrassingen gebezigd mag worden Een ongeluk dat droevige gevolgen hadkunnen hebbeu had Vrgdógmiddag op de Leknabg Scfatouhoven plaats Ken zeilbootje waarindrie jongelieden uit di gemeente gezetenwaren kwam in de nabgheid van een geladentjalkschip De stuurlieden van ide vaartuigenwaren in de m ening dat men elka r nog welkon passeeren doch dit bleek niet bet gevatte zgn De giek van de tjalk raakt den mastvau ds zeilboot met het gevolg dat laatstgenoemde op zgde sloeg en de drie passagiern ié water gingen De oudste die goed zwemmen Ieoo hsd de tegenwoordigheid van geest denjongsten terstond te grgpen en boven att rte houden térwgl de derde zich vlug op den riwd van het vaartuig werkte Intusschen erleende d schipper van het tjalkschip onmiddeUgk hntp en btacht bet drietal spoedi op het droge Door den veerman van NieuwlK ort werd de verongelukte boot aan walgeèracht Te Chicago Is het Senate hotel afgebrand ten gevolge van het omvallen van een petroleuralamp Vier logeerg tSn stikten in duit rook vier werden gedood door een sprong nit een vt nster en veertien bekwamen ernstige brandwonden Te Mineapolis verbrandden 200 huizen Do schade wordt begroot 0p 5 millioen gulden De Tijd bevat de volgende kennisgeving Petrus Malhias Snickers door de genade Gods en de gunst van den ApostoHschen Stool aartsbisschop van Utrecht huisprelaat vaa Z H Paus Leo XIII assistent bisschop h den Pauselgken Troon enz Aan de geestelgkheid en de geloovigen van Ons aartsbisdom zaligheid in den Heer Door ernstige beweegredenen geleid hebben de aartsbisschop en de bisschoppen van Nederland gemeend zich te moeten wenden tot den H Stoel om eenige verzachting te verkrggen in de onthoudings wet Wat bgna overal en zeker in de aangrenzende bisdoinmeti is toegestaan kon naar hun meenin zeld niet precies in de boste stemming Zo had zioh zoo ne es voorgeatuld den duïtsohon zeeboer te temmen en moest steeda weer ran voren af aan de onaangenaamste ervaringen opdoen Toen zg onlangs uit het theater nas gekomen soheen de maan ala eeu dofroode kogel door de nevelachtige aneeuwlucbt heen en Ëapéranoo keek smochteod omboog en seido met een aentimenteelen euoht Ziet de maan er niet precies uit als het roze licht in Elsa s bruidskamerP ffKeen Hovenklingen schudde lachend zgn hoofd nog veel mooier net ala eeu Klammer kaasje 1 Dat had zij nog met geweld verkrop maar toen Hovenklingen een paar dagen tater met haar en baronn Bodermann schaatsen reed en dp zoogenaamde Fran aise haar ontateldo verbeelding den vrgen loop latend vroeg Als wij er nu eena doorvielen mijnheer von Hovenklingen wie zoudt u dan redden freule von Sodermann of mg P toen had hjj op zgn eigenaardige droge manier zeer ad rem geantwoord ra zelf en had daarmee eens voor al haar hoop den bodem ingeslagen Kspi5raoce schimpte op dat onmogelijke Duitschland on pakte haar koffer Prina Hohneoh vroeg verlof en ging eveneena op reis maar kwam na zea weken terug Ter wille van den veraarden staat zgner financiën werd hg naar een minder kostbaar regiment overgeplaatst Toen Coltander hersteld waa werd hij gepolst of bg misachten ook genegen zou zijn om predikaut bg de marine te worden P Bon uïtsfekende oplossing voor iemand die een gejaagd en rastelooa hart mat zich omdraagt Hg begreep dat h j dit gelak alteen aan de betangstelling van Prins Uazimilioan te danken bad Kort doarop werd hij te Kiel op eoo audientte ontboden en toen giag moeiiykef langer aan de bisdommen vao Ne derland onthouden worden Op hun voorstel heef de H Vader een gun ige beslissing genomen welkp Wg bg deze te uwer kennis brengen Krachtens bgzondere apostolische machtiging Ons by schrgven van het H Officie den 22 Juni 1893 door den H Vader yerleend dispenseeren Wg bgdeze voor Ons aartsbisdom in de kerkelgke onthoudings wet la zooverre dat van heden af tot aan de veertigdaagsobo Vasten van het jaar 1894 het gebruik van vleeschspgaen wordt toegestaan aan hen die in hotels restauraties herbei n of aan open tafe j9 eten alsmede aan hen die op reis zgn op alle Zaterdf en door he jaar met uitzondering evenwel van die Zaterdagen welke teVens geboden vastendagen zgn namelgk de Qoatertb p r Zaterd p en die vigiliedagen welke wegens het hooge feest waaraan lij voorafgaan geboden vastendi n zgn Op deze Zaterdagen welke tevens vastendagen zgn bigft dus de onthouding van vleeschspg zen verplichtend evenals op alle Vrgdagen Voorts verleenen Wg krachtens dezelfde apostolische machtiging aan alle pastoors deaerviton en san alle biechtvaders in Ons aartsbisdom de bevoegdheid om gedurende denzelfden tgd voor de bovenbedoelde Zaterdagen in de kerkelijke onthoud ingswM diegenen te dispenseer n welke het aanvnigen Itlsook diegenen voor wie hejb aangevraagd wordt IBo zal di Ons schrgveu in alte tot Ona aartsbisdom behoorende kerken alsmede in de kapellen waarover rectors zgn aangesteld den twaalfden Zondag na Pinksteren op de gebruikelgke wgze van den predikstoel worden voorgelezen Gegeven te Utrecht den 7 Augustus 1893 t PBiaus Matuus Aartsbisschop van Utrecht HH DD HH de bisschoppen vdn Haarlem s Bosch en Breda hebben jl Zondag een Bchrgven van gelgken inhoud in de kerken en kapellen van hun respectieve diocesen doen afkondigen Volgens het sTijdschrifa voor Geneeskunde heeft de Académie de medicine alswgziging der bepalingen op het al of niet toelaten up de soholén van kinderen die aan besmettelgke ziekte geleden hebben geadviseerd het tgdperk van afzondering gerekend van den eersten dt der ziekte te stellen voor roodvonk echte en gewgzigde pokken en diphtgeritts op 40 en voor mazelen en windpokken pokken op 16 dagen Voor de kinkhoest moet de afzondering tot hg ile wgdo wereld in Kerst een rL is met but manoouvreeskader en latfr tn bet najaiir naar Kaapatad en Sidney Zoo nam hfj dua ancheid vnn zga vaderiand en van de graven die de eenige ptoalsen waren waarin hg dikvgls met smartelgk verlangen terugdacht li j vertrok als een in zichzelf gekeerde bloeke en siekolgke man De dood had hem los moeten laten maar had de klauwen in zijn hart geslagen zoodat het in het veerborgen bleef door blowlen en niet meer kon genezon In Madnirn ligt op eer vooruitapringenden rots aan 7eo een villa te midden van een paradijs van pracht en achoonbrid Jaren geleden is zg bewoond geweest door do keizerin van Oostenrijk Coltnnder bestijgt eenzaam den wog er heen om een blik te werpen op dit bevoorrecht stukje grond Het witte tuinzand dempt bet geluid van z jn voetstappen Hellmuih sclfrgdt voort achter bloeiende heesters tot dicht hij bet huis Op eens blijft hg stoMi on drukt e handen tegen zijn hart Hij zou bet oit willen sohreeuweb maar hg kan nit t Vóór hem doet zich een xeldznam uniel aan ziju oog voor In een rolstoel ligt Claudia noder tusschon zgden kusaeiia soboon als de bleeke enge die uit do Bchnfluwon der graven z jn vlucht ten hemel neomt Ken stervende De kleine handen wassig bleek tot een schim uitgeteerd lagen gevouwen op de verwarmende plaid haar oogen nut donkere kringen hieven zich met strakken blik y hSmel F n Jrzuiét zit naast haar en leest met eentonige atam een gebed voor zQ gezicht ia soherp beafleden en een streitge baaal onrerbiddetgk wroede trek maakt het leelijk I orit MTVoflR