Goudsche Courant, vrijdag 18 augustus 1893

gadnrmde da drie burgerlijke jaren rolgaada op dat dier uitspraak 3o die licb rolgois rechterlijke uilspraak berindt in eene rijkawerkinrichting gedurende dat rerblgf en het daarop rolgende burgerlgke jaar 4o die om welken reden ook den rerschuldigden aanslag in srgks directe belaatiugen in hoofdeom of opcenten niet beeft Toldaan gedurende bet burgerlgk jaar rolgende op het dienstjaar waatorer de belasting had moeten sjjo roldaan 5o die door middel ran eenen tosschenpersoon onderstand heeft genoten ran eeae instelling ran weldadigheid gedurende het burgerlijk jaa rolgende op dat waarin de onderstand is genoten 6o die wegens een opMl gepleegd misdrijf onherroepelgk is reroorwld tot eene gerangenisatraf ran riur jaren of langer gedurende den tgd ran rgf jaren na afloop of kwijtschelding dar straf 7o die wegens desertie onherroepelgk is reroordeeld gednrende rgf jaren na het reratrgken ran de tgdeos de gepleegde deeertie hmpende rerbinlenis of rerplichtiug om bg de gewapende macht te dienen 8o die door den burgerlgke of militairrn rechter onherroepelijk ie reroord ld met ontzetting ran het recht of ónwaardigrerkUring em bg de gewapende nwcht te dienen zoolang die ontzetting of onwaardigrerklaring duurt 9o die bij onherroepelgk geworden uilspraak is reroordeeld betzy wegens eeu bedrijf waarbg de ontzetting van het lecbt bedoeld in art 28 no 3 ran het Wetboek ran Strafrecht hetrg wegens eene orertreding waarbg de plaatsing in eene rgkawerkinricfatiig is toegelaten sednrende het burgerlgk jaar na Ifloop of kwgtschelding der hoofdstraf tentjj door den strafrechter een langere tjjd roor de ontzetting is bepaald of de phutsing in eene rgkswerkinrichting is berolen lOo die onberrojpelgk is reroordeeld orereenkomstig een der artikelen 426 451 452 4S3 tweede lid en derde lid en 454 ran het Wetboek ran Strolreeht gedurende het burgerigk jaar volgende op dat der reroordeeling III Art 5 aldus te lezen Bet kiesrecht wordt niet uitgeoefend door hem die niet voorkomt op de ran kracht zijnde kiezerslijsten IV Na art 6 te laten rolgen een nieuw aitikat 5Mi Van de uitoefening van het kiearecht agn uitgesloten zg lo bg wie rolgena de bepalingen van art 4 geachiktheid en maatachappelgke welstand niet aanwezig zijn zoolang dat gemis duurt 2o wien dat reeht bg rechterigke uitspraak is ontzegd zoolang die ontzegging duurt 3o die in gevangenschap of hechtenis ign 4o die bg rechterigke uitspraak de beschikking of bet beheer over hunne goederen hebban verloren zoolang dat gemis of die ontzetting duurt 5o die in het burgerlgk jaar roorü gaande aan de raststelling der kiezerslijsten van eene instelling vih weldadigheid of van een gemeentebestuur onderstand hebben genoten gednrende het burgerlgk jaar volgende op dat waarin die onderstand is genoten De heer De Ras heeft voorgesteld In art 6 tweede ahnea van het eerete ontwerp voor het woo officiers de woorden aeigeant of met dien rang gelükata nden De heer Van dot Felta heeft voorgesteld te laten Art 4 Deze et houdt voor kenteeken van maatsehappeiykeu welstand het voorzien in eigen onderbond n in dat van bet huisgezin Directe SixjorwegverblndlBK met GülÜA iOmerdlenst lSOS Aaaj evaogeo 1 Mei Tüd van Greenwlcli 7 10 al tl 8 43 18 58 l OS l U 1 18 1 18 10 55 11 01 11 08 11 18 11 15 11 08 18 18 8 01 8 40 10 48 11 01 11 88 11 48 11 18 lt 38 MO 10 aOTT I8 DlM lOJi 10 31 10 88 10 48 10 68 7 15 7 47 45 8 51 3 48 4 10 1 01 8 13 11 8 18 85 7 46 8 07 8 18 10 03 10 11 4 08 4 40 DEN lilAO OOUUA Ksiia 5 587 10 7 43 8 18 8 4 10 18 11 33 11 15 1 411 15 1 46 3 43 4 15 4 48 5 11 7 04 8 06 t SOeiO lOVaerb 5 58 10 85 1 48 4 4 48 7 10 Z ZiiKir IO 10 87 f 6 81 8 46 la Ut I0 4 1 08 5 08 7 81 O Mila 30 7 50 8 13 8 88 10 18 10 57 11 03 11 461 10 1 46 3 15 4 13 4 43 5 10 6 61 7 41 8 36 10 03 lO SS QOU Di nSN ll 4 Qouda 7 80 8 408 04 J 47 10 48 11 11 18 11 1 01 1 17 SM 3 45 4 48 5 15 6 68 7 13 8 16 8 18 10 45 U ll 11 80 81ev ll 7 418 88 HOI 1 13 467 Il Z AfW 7 618 01 11 10 1 M 8 09 Voörb 8 0J 8 1 1 U H 1 84 I 810 il s HaieJ 088 U8 34 lO Of 11 17 11 41 U 61 1 38 l 57 8 65 4 15 5 15 5 85 87 7 43 8 55 10 1 11 15 11 40 18 llliiB as C IS roMhau IU li laai lot 11 8 teak c 5 o 407 85 8 08 8 11 lO Uoll 11 48 8 83 8 18 4 18 4 47 8 13 01 7 4 8 88 10 08 10 38 UTIEOHT n OUD Ulreelil o8 33 7 50 8 8 64 11 34 11 08 til 50 1 66 3 3 51 4 43 5 03 8 18 7 48 8 08 8 iO 10 07 10 54 ttsrieelsa 48 S 04 10 08 18 10 3 10 4 071 01 5 18 8 05 Wdenlon 8 53 8 11 10 15 f 11 34 1 4 18 UuiUwsler 7 07 8 18 10 83 11 41 Oouda 1 37 8 87 7 58 10 11 1 45 5 A 5 46 8 07 10 88 8 61 5 15 5 65 8 14 10 38 1 10 8 08 3 60 4 48 5 18 8 11 35 8 18 8 10 10 51 II i s 5 II 4 14 5 40 7 10 8 31 8 34 10 88 18 08 18 68 1 11 3 87 3 40 4 87 8 80 5 58 7 08 aMSTKBDA H D OUD A st l lam0 a 7 55 8 40 11 10 11 17 1 30 4 10 AKslardamWp 5 50 8 10 8 85 1 1 86 11 41 1 45 4 16 Qouda 7 10 8 88 10 44 11 18 U l 40 1 M Ilaas f Ihft Wiistlii H aalsa 6 O U II a 1 M s T IR O 1 u 8 11 10 06 11 11 118 10 10 65 11 18 1 8J8 U l 11 84 I IO 4 47 8 46 6 83 8 36 10 10 08 11 10 11 16 Isaa 1 81 S 40 S H e Ons dm wek lut galuei opboudu imbottiuanllea gwtsU woidmi SUtWi OaBerMl Tvnoi Kuiit Ziltiug Tsn Wmiudag 16 Ang 1898 D Kaowr ttoad it galdaa TM r d MheepTurtragdisg in A eh toe met 2 bWdiiiwii ttgen De Kuntr heeft durna met 62 tegen 33 tiemmeu t eeloteü de amendemeDten op de kieswet naar de efdeelingeD tf Terzenden Zy verwierp Terrolgene met 53 tegen 42 itemmen het Tooratel Tan den heer rgeaiiii om aan taanden Dinadag dit afdeelingeondercoek te doen plaata hebben en beeioot op Tooritel ran den heer Sebaepmau daarmede 20 September a 1 aan t rangen Amendementen op de Kieawet Dooi dan heer Valette ie Toorgeeteld art 6 t laiaa t De uitoefening Tan het kiealacht wordt geechorat Toor de militairen beneden den raag Tan officier bg de zee en landmeht lageTai Tan oorlogegeTaar of andere bnitengewone onutandigheden wtarTon dut de atrehking ia om in gewone tgden den onderofficier en loldaat niet ran hnn kietrtMiIit te ontzetten De heer üerritaen atelt roor a ari 4 laatite lininede t leaen aondentand aan de inwonende rronw of minderjarige kinderen met roorkennii ran den echtgenoot of rader rentrekt wordt geacht door deien te rgnen genoten waarren de beieekenia ligt in da woorden met Toorkeiinii ran ana b aan art 6 toe te roegen in een gedeelte ran het grondgebied dee linka dat in ataat an oorlog of in Itaat ran beleg ia rerklaard ongereer getyke itrekking ala ran het ameodenient Valette Door den heer Ferf ia roorgeeteld het woord meerderjarigen in art 1 in den tweeden regel te doen Terrallen en in den derden regel tuiachen de woorden die en dec in te roegen de woorden igehnwd of gehuwd geweeat zgnde den leeftjjd ran 23 jaar die ongehuwd zynde den leeltgd ran 25 jaar hebbeu bereikt en die enz De heer Land heeft de rolgende amendementen Tooigeiteld Art 3 aldna te leien Deae wet hoodt roor kenteekenen ran geMshiktheid en maalaohappelijken wplatand a roor hem die op de berolkingaregiatender gemeente ia ingeichreren ala hoofd ran het gaain dé aanvrage rolgena de regelen bg de wet geatald om op de Igit der kieaeri te worden gebracht met de rerklaring dnt bjj niet behoort tot hen die tolgena art 5iu ran de uitoefening ran bet kieareoht ign uitgealoten b roor hem die op dg berolkingaregiaterader gemeente roorkomt doch niet alt hoold ran een gezin de aanrrage en verklaring ali lob a aangeruld met da rerklaring dat hg in het burgerlijk jaar roora aande aan dat der aanrrage gednrande ten minite nea aobtereentolgende maanden in deselfde woning of in hetzellde geiin ia gehuiareat geweeat c roor hem die in de gemeente op dekieieraiyat roorkomt het feit dat hij niet ran de kieieralgat ia afgeroeid Onderworpen aan de boranataande bepalingen omtrent aanrrage en rerklaringen is htj die sieh in eene gemeente reatigt en bg die roor het eerst of opnieuw roor het kieerecht in aanmerking komt n In plaata ran art 4 te alellen een nieuw artikel 4 luidende Deie wet acht geeohiktheid en maatichappelgken welstand uiei aanwezig bjj hem lo die niet roorkomt op de berolkingsregisters der gemeente 7 85 7 11 7 8 7 48 7 5B 8 36 8 41 8 48 8 5 8 05 Clouda a Stt Meordrsoht rNisuwsrkark tOapeUe s BoUeidain I Battenlait Oipella I0 Nianwerkerk Meo lreoht Ooada 8 31 Qoada Oudew Wasnlsa 11 14 11 11 11 88 11 50 6 60 8 54 1 58 7 08 8 18 8 01 7 11 41 ia 7 88 8 18 8 41 8 10 11 Uitsehl 8 40 7 58 8 14 Oooda Apvlaidast Wo lOi 2o ran wien het bij onherniepal k geworden nohtariyke uitepraak ia beweaen dat de in ark Sgenoemde rerklarinffe raliwheltk aün argeli r l Zü acht het best ras dit kaataeken niet aanwezig bij hem die o niet roorkomt op de Rmchtene wettelgk rooiwhrift aangelegde en bügehondeo berop kingaragisten b gednrende het loatot rerloopen bnrgsriykjaar onderatand beeft genoten ran eene inatelling ran weldadigheid of ran een gemeentebeatnnr Onderstand aan de vrouw of minderjarige kinderen veratrekt wordt geacht door den echtgenoot of vader te zpu genoten c die niet dan e ne verplaatsbare woningbewoont schepen van 50 ton inhoud of meerdaarvan uitgezonderd d die in het jaar aan het opkwamen derkiezeralgst voorafgaande binnen dezelfde gemeente meer dan twee malen van woning isveranderd Verwisseling van woning ten gevolge van eigendomsovergang Ut geheel of gedeeltelgk te niet gaan van een gebouwd eigenbonw wordt niet als verhuizing aangemerkt e die binnen de laatste drie jaren aan betopmaken der kiezerslijst voorafgaande tot opzending naar een der rijkawerkinrichtingenveroordeeld werd die bjj het opmaken der kieieralgst zgn verschuldigden aonaUg in de rgks belastingen niet heeft voldaan Hen meldt dat het gemeentebestuur te a Bage het voornemen heeft in dan avond van den verjaardag van H M de Koningin op 31 Augustus een groot vonrwerk te doen afsteken In afwgking voB het tot dusver steeds gevolgde gebruik zon het niet in de Maliebaan maar te Soheveningen vóór het paviyoen van wglen prins Frederik worden afgestoken De viering vau den nataonalen feestdag zoo dus grootendeels naar Schereningen worden overgebracht Dinsdagavond werd aan den Viersprong te Krnlingen eene dame door eenen bierwagen zóó in het nauw gebracht dat zg iu bet water geraakte De heer A de Bruin te Kralingen het ongeval ziende sprong van de hooge brug de drenkelinge na en smaakte bet genoegen haar alhoewel bewusteloos spoedig op het droge te Het reclamefeest der winkeliers oj de Phoenix te Haarlem zoo meldt men van daar ii in goede orde afgeloopen Hen was hiervoor wel eenigszins bevreesd niet s morgens toen de kindereu daar speelden zooals reeds in het vorig nummer werd medegedeeld maar r i ei s avonds toen tegen entree van 0 26 een ieder kon deelnemen aan een zoo goed als echte kermis en dit nadat pas Zaterdag wegens het nietdoorgaan der gewone kermis ongeregeUlbeden plaats hadden gehad De overheid was dan biykbaar niet gerust want te 7 uur waa weder de geheele politie geconsigneerd in de c alerie kazerne stonden twan huzaren met een officier gereed en in de infaaterie kaierne 20 man met een officier terwgl door cavalerie patrouillea te voet aanhoudend werd gepatrouilleerd Op het terrein was een groote menschenmasaa die door de buitenstaanden en in de boomensittenden nog al hevig met steenen werd geworpen uit dankbaarheid dat hunne kinderentot o uur s middags zooveel genoegen baddengeamaakt Na afloop van het vnnrwerk gingen de meesten naar huis Van het buiten publiek formeer den zich groepen die socialistische liederenzingende stadwaarts keerden De rust werdechter niet verstoord en zal wel niet verstoordmeer worden ook l lt 3 4 4 60 4 57 5 04 5 11 5 10 5 58 8 08 8 10 17 U 44 4 0 0II Da 11 50 11 10 1 46 1 65 1 01 1 08 1 16 1 30 1 50 11 08 tl 40 1 48 3 10 DEN 17 Juni jl werd de nonunerstempel tot onbrnikbaarmaking van de postsegels op de brieven afgeschaft en daarvoor in plaats gesteld de stempeling van de post en frankeersegels met den dogteekingatempel Deze maatregel had ten doel hpt werk te vereenvoudigen doch voor aam ipi hot tweemaal gabnikan vos poaiiegaia tegen te gaan Uoge deze verandering doalbaUiengetralIso wat het eerste punt betreft vrat het tweede aangaat wordt dit zeer in twgfel getrokken Dezer dagen werden ons poetzegela getoond welke elk van twee met een dagteekeninatempel voorziene zegels waren gemaakt en wal zoo dat men ze op het eerste gezicht niet van de ongeatempelde kon onderscheiden t Is natnorlgk voor den postbeunbte ondomlgk ateeda goed den atempel in het midden van het zegel te brengen vooral sedert de zegels met de beeljenia der Koningin om heraldieke regelen een zeer ongelegen pUota moeten innemen Wil men evenwel het fèr valschen van poatzegels tegengaan dan bestaat er slechts een middel n 1 door de dagteekeningstempel zoo groot te maken dat hg niet alleen geheel het zegel doch zelfs ook een gedeelte van de enreloppe beslaat £ ea stempel zooala b r in Amerika wordt gelies In Hei 11 beeloot de rergaderiug van Stemgerechtigde Ingelanden van den polder Langeweide eene bezuiniging iu te voeren door de jaarwedden der leden van bet besta ar briangrgk te vermindereu Dit besluit werd op grond van de bestaande bepalingen met een verzoek tot wijziging vau het bgzonder polder reglement aan Gedeputeerde Staten van Zuid Holland toegezonden waarop dezer dagen bericht werd ontvangen dat het college geen termen had gevonden om de verlangde wgziging asn de Staten der Provincie voor te dragen zoodat de bepaalde jaarwedden blgven gehandhaafd Fleascheutrekkerg De Rotterdamsche Kamer van Koophandel heeft gisteren ouder meer een ronceptschrgven aan den minister van justitie behandeld tot ondersteuning van het adres der Vereeniging van Handel en Ngverheid Ie a Gravenhoge waarin den minister verzocht wordt maatregelen te nemen om da afkeurenswaardige practgken der zwarte benden krachtig tegen te gaan Hoewel zg het niet beschouwt als iele wat afdoenden waarborg oplevert tegen het euvel in quaestie juicht de Kamer toch toe de invoering van een handelsregister het bestellen onder een naam gelgkende op dien eener gunstig bekende firma wordt dan strafbaar Voorte gelooft zg dat het noodig is de strafwet zoo mo elgk streng toe te psssen Met genoegen heeft zg daarom gezien dat onlangs een dier zoogenaamde koopheden door de rechtbank te Rotterdam is veroordeeld wegens oplichting maar in menig geval zullen de handelingen der fleMchentrekkers misscbieu niet vallen onder de titel XXV van het Wetboekvan Strafrecht Het is daarom de vraag of deze niet uitgebreid zouden kulioen worden door au art 326 Wetb v Strafrecht waarin oplichting strafbaar gesteld wordt een tweede alinea toe te voegen ongeveer van de volg de strekking Met dezelfde straf wordt gestraft de koopman of hg die zich als zoodanig voordoet die goederen bestelt of ontvangen heeft blgkbaar met het doel zich daarvan zonder betaling meester te maken Of dit laatste bet geval is is een feitelgke quaestie en zal door den rechter uit de omstandigheden telkens moeten worden opgemakt 10 48 11 08 11 88 8 36 8 48 8 48 8 68 10 05 8 10 8 87 4 45 4 55 5 08 5 08 5 15 7 07 7 17 7 14 7 81 7 17 6 86 8 30 10 6 56 8 1110 14 8 18 8 80 8 41 8 3110 40 U l 4 15 4 40 1 18 8 66 10 10 I1 H 7 15 7 40 M En ten slotte komt het de l amer voor dat zooals de wet na ia er in menig geval aanleiding kan zgn wanneer de handeling niet valt onder den XXV titel van het Wetboek van strafrecht atlhans ari 34 3 toe te pasDe wet legt den koopman de verplichting op hoeken te bonden en brengt hjj die bg faillissement niet in ongeschonden staat te voorschijn dan kan hg veroordeeld worden wegens eenvoudige bankbreuk Dat daarom nog niet in elk klein faillissement waar geen qnoestie is van kwade trouw een strafvervolging behoeft ingesteld te worden nit art 340 3 Wetboek van strafrecht behoeft geen betoog Dit wU de Kamer met vertrouwen zien overgelaten aan de prudentie ifit heeren ambtenaren van het Openbaar Ministerie Aftn da N Oron Ot ontleenen we de toIgenBe opguf Tan prösenc geboden bg de Teiliog te OroningeD waarrMi meldiog ii gemaakt en die door de socialisteD in de war werd geataurd 1 eikenhootea UuneDkut 2 caDit 1 rarenboattn linnenkast 1 een mahoniehoaten krnistafel 2 een prachtige Ump 3 zea kouenatoelen 6 een rieten armetoel o een ipiegel 3 een inrf bak 1 een atoffer 1 een koperen TQilnisblik 1 een paar gord nen 2 rgf rloerkleedjee 2 een aigarenetel 1 een kapdoos 1 een aschbakje 1 kwee karaffen 2 twaalf roemers 2 een poroeleinen tbeeserviu 2 een gebakachaal 1 een dito 1 een koffiepot met koperen komfoor ly een kachel met pgp l een koperen ketel 1 een pan met deksel 1 een hanglamp l een Tarenhonten tafel 1 eeh koperen doofpot 1 een koperen kei I 1 een kinderwagen 2 een wekker 1 een koperen achel 1 eeu gordyn i fier stoelen 2 een kamerbesem 1 drie storen 1 en aen kistje 1 oent Ala een gemeenteraad ran oordeet is dat het pleizier aan een kermis Terbonden niet ppHeef t tegen de Kedidgke en geldelgke nadeeleUj en haar daa alschaft is dit begnjpelgk Minder begrgpelgk echter ia het dat hi haar rerkort en acht dagen lang de kermisvermakelgkheden toelaat maar niet gedoogt dat zij ook den n enden en tienden dag plaats hebben gelyk een traditioneel gebruik medebracht Wat men verkeerd oordeelt mopst niet acht dagen lang gedoogd worden is het niet verkeerd waarom dan die twee laatste dagen er maar niet bg gelaten ZiQO vraagt men zich af als men leest wat nn te Haarlem is gebenrd en waartoe op verzoek van tegenstanders werd besloten naar men wil zonder bezadigd overig Op die wgze zegt de Arh Cu bevred men geen der beide tegenover elkander staande partgen maar krggt beide tegen zich Die inkorting van de kermis beeft ook dit nadtel boven eene aischafHng dat terwgl eene afgeschafte kermis geleidelgk uit de herinnering verdwijnt de verkorting der kermis telken jare weder door de kermis lelve in het geheugen wordt gebracht Mep kan aannemende dat de kermis verkeerd is het verkeerde dalden of vebieden maar het haKéeren dat gaat niet Wil men de kermis langzamerhand laten doodbloeden gelgk hier en daar feitelgk plaats heeft dan is de weg daartoe door Haarlem ingeslagen naar wg meeueu de goede niet üergistanm is voor het eerst Aziatische cholera te Berlgn voorgekomen bg Poolscbe arbeiders die deze ziekte vermoedclgk nit EusIoDd hadden ovei ebracht De bnitengewone voorzo smaatregelen aan welke hei te danken was dat de Duitsche hoofdstad verleden jaar vrg liep znll n vertrouwt men ook dit jaar voorkomen dat Berlgn een brandpunt vna cholera wordt zooals toen Hambarg was In Rusland is de toestand vrg ernstig hoewel te Moskoa Nishni Novgorod en aan de Don belangrgk minder slachtoffers gemaakt worden dan verleden jaar Ëen brand punt dreigt Ibralla aan den Donau in Rnmenië te worden waar het untal choleragevollen steeds stggt Volgens Gerhard Rohlft is niet Indië maar Mekka het oorspronkelgk broeinest der cholera In de Kdln Ztg verdedigt de bekende Duitsohe reiziger deze stelling Alleen het slachten van duizenden dieren wier bloed nu 1200 jaren lang dezelfde plaats drenkt is reeds voldoende om een kweekplaats voor cholera te vormen £ n daarbg komt dan nog de aanvoer van smetstoffen door duizenden pelgrims I £ en domme streek van de Amsterdamsche politie Dezer dagen vervoegden zich ten kantorevan de heeren Menderf Gans Co in de Doelenstraat te Amsterdam twee vreemdelingen omcoupons te wièMÏen Terwijl die heeren binnenmuren zag een der kantoorbedienden op straattwee andere heeren wachten kennelgk vroolgkgestemd althans lachend de terugkomst deranderen afwachtende De bediende waarschuwdeeen der firmanten dat de zaak niet pluis scheente zgn waarop de vreemdelingen Onder eenvoorwendsel met deter inwisseling aangebodencoupons werden verwezen naar het kantoor derTwentache Bank Inmiddels telefoneerde mennaar genoemde Bank dat er een paar vreemdelingen zouden komen dat de zaak verdachtscheen en het raadzaam w 8 de politie tewaarschnwen De politie werd dan ook gewaarschuwd en wat dmd zg Een agent in nniformi werd voor het kantoor der Twentache bank geposteerd de Treemdelingen z Bn hem en zgn niet binnengekomen om coupons te wisselen zoodat het vermoeden gewettigd is tde zaak niet pluis was Wie weet tot welke ontdekking men komen zon zgn wanneer de politie oordeelknndig ware opgetreden I VERSLAG ururmioa na der Gemeente 60UDA ter ISn Vervolg Botdttmgluid om h gat Er bestond geene reden om over de hoedanigheid en de zuiverheid van bet gas te klagen Ter bepaling van de lichtsterkte bediende men zich van twee Vérificateurs van Giroud en van eenen Letheby Bunsen photometer terwgl voor bet onderzoek omtrent de hoedanigheid van het gas de gasweger van Lux en een toestel van Dr Hchiltiug werden gebezigd De dageiyksche waaruenungeo gaven de volgeode middencyfers Hillimrin itgfiM MTwaMli SfMt ikTU OiroKd i klok StasdMrd kawMo gtwUkl iu Jannuri 116 5 16 0 460 Febmari 116 3 Ki l 0 440 Maart 115 5 16 4 0 445 April 115 6 16 3 0 451 Mei 116 3 16 1 0 448 Juni 116 4 16 1 0 445 Juli 115 6 16 4 0 450 Augustus 116 9 15 9 0 450 September 116 6 16 0 455 October 116 8 16 a475 November 117 15 9 0 465 December 117 15 9 0 445 Het middencgfer over het geheele jaar gerekend was dus voor de lichtkracht 116 3 overeenkomende met 16 09 spermncetistand aardkaaraen Het specifiek gewicht bedroeggemiddeld 0 452 Tot verhooging van de lichtsterkte werd wederom zoo uoodig gebruik gemaakt van Gannelkolen en benzine Drukking van het gat In de regeling van de drukking kwam geene verandering zg had op deuzelfden voet plaats als in het vorige jaar Alleen werd zjj ten gerieve van den arbeid in werkplaatsen in de ochtenduren in den winter van 5 tot 9 unr op ongeveer 45 millimeter gebracht Satterbnali Bjj den aanvang der exploitatie op 1 October 1887 telde de Gasfabriek 348 verbr met 392 m Uit Dec 1887 waren er 366 416 1888 39 $ 444 1889 445 503 1890 483 541 1891 546 602 1892 587 638 Van de 638 gasmeters op 31 December in gebruik dienden 40 tot het registreeren van gaa voor andere doeleinden dan voor verlichting gebezigd Het aantal nam in 1892 dus toe met 36 waarvan 15 voor kook of verwarmiugsgos en 21 voor lichtgas Volgens de bg particulieren en in de verschillende Gemeentegehouwen oi ezonderd de tot de Gasfabriek behoorende geplaatste nieters bedroeg het verbruik Voor Voor iDden TCrlioktini doeleind T UDM in Januari 68311 M 24 i5 M 65766 M Februari 52676 2165 54831 Maart 45277 2224 47501 i April 38452 1873 35325 Mei 24147 1673 25820 Juut 17319 1244 18563 Juli 19684 1523 21207 Augustus 35544 1473 37017 September 41474 1482 42956 October 59168 2025 61193 November 70125 2701 72826 December 78006 3838 81814 540183 M 24666 M 5Ö4HÏ9M In 1888 registreerden de gasmeters 355534 M 1889 507760 1890 459481 1891 498813 1892 564849 De maatregel in het vorige jaar bg wgze van proef genomen om aan eiken nieuwen gasverbroiker die zich verbond in het eerste jaar na de aansluiting van zgn perceel voor een bedrag van minstens f 10 gas te gebruiken kostelo is eene binnenleiding te verschaffen ter lengte van hoogstens 10 Meter werd bestendigd Gedurende het proeQaar was hetnamelyk gebleken dat deze regeling voor den verbruiker niet onvoordeelig voor de fabriek gunstige resultaten had opgeleverd weshalve bg Riudsbesluit van 4 October 1892 goedgevonden werd daarmede voorloopig voort te gaan De gasprgs bleef onveranderd hg bedroeg voor het lichtgas 7 centen en voor het zoogenaamde kookof daggas 6 centen per Stère Wordt MTW d Balteslaadscli Overzlcbt In den Franschen verkiezin trgd steeds ccalme plat Het is merkwaardig zoo weinig notitie wordt genomen van de reide van den cpr mier die eigenigk noch lof noch bestrgding ondervindt De indruk dien de thans g ahticaerde rade van den prendent der Kamer maakt zal wel niet vaal dieper zgn De baar Caiimir Périer altgd een zeer voorzichtig financier bepaalt zich voornamelijk tot finaudaala zaken en letzeernunuiieus uiteen welke hervormingen op dit gebied noodig agn De iaatstelgk tot stand gekomen varhooging der belasting op de roerende waarden en der beursbelasting ke rt hg goed terwgl hg voor de toekomst evenals Dupuj wijziging der belasting op denren en vensters en van dia op de dranken het meest uitent acht In aan niet w r gelukkigp bestrgding der algemeene inkomstenbelasting erkent hg echter dat deze heffing bij wgze van aanvulling in aaainerkii g kan komen Zulk een r6de hoe nuttig ook heeft weinig dat indruk kan maken op de kiezers Wat in de meeste redevaaringen treft is aeaerzgds d welwillende houding tegenover da gerallieerdan die de Min Dupuy nu niet meer gelgk vro r te Toulouse de J resigneerden noemde en de overigens in vrg vage bewoordingen vervatte aankondiging dat de wetgeving zich vooral op sociaal gebied aal inoeten bew n Sommigen zooals de heer Piore de leider der gerallieerden lef a daarbg t ook vooral nadruk op wetgeving in t belang vmn den landbonwenden stand landboniretrediet eu Undhonws ndioaten Wat overigem de geralUeerden betreft ia hun hoading in zooverre wat onzeker daar ze in sommige districten zooals te Melun graaf Oreffulha voor gematigde republikeinen uit den w gaan doch in andere juist hun candidatuur stellen tegenover Verljr Natunrigk dat de republikeinen van t genre Temps deze laatste geratlieerden bestrijden terwijl zg de candidaturen dier heeren verdedigen waar ze t enover candidaten der uiterste linkerzgde staan Een verkiezing van ongemeen gewicht is het dia in Hereford Engeland plaats had De OladHtoniaan Qrenfell men herinnert het zich was afgetreden omdat hg met den premiere niet meer kon medegaan Ie Om de Home rale quaestie en maar dit woog bat zwaarst om diens monotal istische denkbeelden Grunfetl was een overtuigd btmetalltat Koooata er onder de Ëngelsffhe liberalen velen schuilen en men acht het lang niet onwnarschgolgk dat dit verschil met Gladstone s zienswijze over de rauntr ling nog wel ernstige gevolgen hebban kan voor de parlementaire meerderheii De uitslag van do thans gehouden verkiezing was teleurstellend voor dan grand old man In 1892 had Grenfell een meerderheid van 127 stammen thans bleef de GUdxtoniaansche candidaat met 44 stemmen in de minderheid foaeph Pulley kreeg 1460 stemmen en de conservatief ilodctiffe Cooke 14B4 Het is m feit dat vele liberalen op Cooke gestemd nebben om Gladstone van zgn starre monotallistische idéën af te brengen De premiere zoo redeneereïi ze kan geen enkele stem missen om dé Home rnle wet en ontnemen we er hem er nn nu een dan zal hy het wel laten om zgn meening inzake de muntquoestie op de spits te drgven Hg weet dan dat hg zgn idekat de pacificatie van Ierland in gevaar brengt Nog nooit werden er in het district Hereford zooveel stammen nitgabracht als ditmaal De conservatieven liepen het vuur uit de sloffen en ook e liberalen deden hun best Maar het overloopen van de bimetallistan naar het kamp der Tories deed deze triomfeereu Ze znllen natuurtgk weer volhouden dat de home rul epolitiek een nieuw echec heeft gi leden maar dat la niet zoo De bimetallisteo onder de liberalen iebben Gladstone een nederlaag bezorgd a wie weet of de premiere er nu niet op bedacht zal wezen om zgn dissideerende vrienden door eenige coDoessie weer nauwer aan zich te verbinden Zeker had een jaar geleden niemand kunnen voorspellen dat de muntquaestie den grand old manc nog parten zon spelen allerminst bg zgne bomerale politiek Maar bet bimetbllisme beeft den laatsten tjjd groote vorderingen gemaakt om dat men overal zwaar zucht onder de kwade gevolge van het goud systeem dat om wgzigii roept In de kolencrisis tnd in zoovér eene kleine iaotspanning in dat eenige dnizenden arbeiders in Wales het werk hervat hebben Zg kouden dit echter niet zonder de bescherming van oldAan en politie daar andars hunne kam radan dia nog steeds ten getale van 60 000 leeg loopan hun het vuor zeer warm zouden hebben gestookt Intusschen zgn door deu wending de gemoederen in eene beroering gebracht dia ernstige botsingen kan doen ontstaan In de havens liggen meer dae honderd schepen vergeefs op eene kolenlading te wachten Mag de regeering der Vereenigde Staten onder voorwendsel 5 000 000 robben te beschermen het beginsel dar vrgheid van de open zee schenden Dit is de vraag over welke da BehringZee conferentie die in iMoart 11 ta Pargs bgeenkwam had te beslissen Gisteren heeft dit icheidBgarecht uitspraak gedaan en aan EngaUnd dat voor het geno de beginsel opkwam volkomen gelgk gegeven Het heeft besli dal de Behring Zee geen ofgaloten watar cniwa claösnm is an da de Amerikanen dos geen reoh £ hebben £ ngelaehe of andere schepen die robbeu jog n rondom de hun bjj verdrag van 1867 door Hosland ovei gadnigen eilanden in beslag te namen Engeland welks voornaamste verteganwoordi r in da conferentie lord Hannen was achtte bet van het grootste belang dat het baginaal dat g an Staat op da open sae gezag kan oefenen arkend werd Laag en uitvoerig is in de conferentie over de robben en hunne leveu wgs geapioken Nu en dan werden de beraadslagingen belaugwekkende lessen in de uatuurlgke geschiedenis Varan deze dieren nu oogenschgnlgk slecht bg de uitJipraak zoo zal het der confarentie wel niet moeilgk vallen r e door een internationale overeenkomst t n de hebzucht der robbenvangers te beschermen Daartoe heeft de confvrentie reeds stappen gedaan en hejkalingen voorgesteld die de robbenvangst zoodanig zullen be arken dat unar een tel am uit Victcïria Columbia meldt de lïehringZee visachers aldaar hun bestaan bedrei d achten Te Zdrich waar pos Zondag het Intern Socialistisch Congres gosloten was is weder een nnder Intern Congres geopend uamelgk dat der spoorweg arbeiders Vertegenwoordigd waren Engeland OoBteurijk Nederland Italië Zwitserland en Galicië Er werd besloten tot oprichting van nationale secretaris ten welke in verbinding met het nationalr bureau staan eveneens tot het stichten van een internationale ondersteuningskas Du organisatie dwzer laiitste werd aan een commissie opgedr u Verder besloot het Congres zoowel in de parlementen als door innerlgke organisatie bg alle middelen van vervoer den acht urendag eu wokelgka aan onafgebroken rusttijd van H6 uren te verlangen Van de 56 rustdagen in het jaar moeten er 17 op Zondagen vallen Goederenvervoer moet des Zondags gestaakt worden Op voorstel dor uederlandsche afgevaardigden werd besloten tot wederkeerigc ondersteuning in alle uit werkstaking voortvloeiende gevallen ook tot het maken van gemeeno zaak met de georgnnismrde arbeiderswereld van alle landen en eindelgk tot het niet staken van het werk in gevat van oorlog 343 Staats loteriJ Se Klsasa Trekking vsil n inilsrdag 17 Aunualui l H Ni 7760 1000 No 1I8SS 100 Pryeeii vu 46 117 9771 OOBi 0 8 toesu 19007 1 170 11184 4n 3IS9 B71I7 81III 10788 1811 4 15878 18881 807 8483 8857 8478 10808 19801 18818 18883 878 8888 7188 8883 10838 18838 I8I3S 180 5 887 4183 7343 8884 11174 I33II 1880 1 18888 1007 4558 7354 8881 11404 13381 17133 18884 U47 1840 7400 9818 11880 18474 1788 80I8S 1888 4847 7558 8570 11033 18811 17398 80850 1584 5438 7757 8601 18019 8693 17708 80448 1761 5567 7758 891 18475 14947 17718 80705 1874 5646 7884 10061 19857 14tS5 17887 80887 9 37 5808 7998 10865 11998 14611 18550 30884 9647 0198 HAR TBBRIOHTIÜN Qoada U Aug I893 Van het niüiiwe gflwns wni de SAnvoer liedeo rrii groot Do ilersnaiDg il eebler zeer flauw on hrt WHS alzoo mouitilyk tot uken te komen Tsrwo ZiMuwiche jarige 8 60 k 8 90 Nieuwe 6 60 ü 7e Mimlere ililo 6 95 n 6 60 Arwgkauile 6 98 il 6 75 Polder 6 a 6 40 Itoggo Nieuwe Zeeawiebe 6 a 1 50 lluilenisndiolie per 70 k 4 4 a 4 60 Jorst Nieuwe wintrr ƒ 4 8 11 4 70 Nipuwe Zomur 4 n 4 40 Nlauwa Chovs lier ƒ 6 26 a 5 75 Maror ner heet 4 30 i 4 70 per 100 kilo 9 k 9 60 lUnuspsaad lulandioh 11 60 Kausrie ad n il 18 KoolMsd 8 8 60 Ms per 100 Kilo llont Ameriknaniobe 5 76 K f O Cinqusntiae 8 J5 6 60 VReMA sKT Vetlti varitena goeita aauroer han dol matig 90 it 99 ot per half KO Higgeo voor Kngoland reüel asnroer handel matig 19 90 ot por half Kd Magere Biggen gowle aanroer baodol matig 0 76 k 1 70 por week Vcitte sohapen rctlslljko aanvoer handel Ifauw 18 u lu Weilaoimoren reilel aanvo r handel flauw 8 k f 14 Nuobtere kalveren weinig aanvoer handel matig 5 k f 9 Oraakaiieren goede aanvoer tian trf matig 8 18 Aangevoerd 97 partyen kaas Handel matig Ie ual 97 4 19 9e qual 98 i 96 Zwaardere 89 60 NoordUolland aehe 6 i 7 Boter weinig aanvoer handel vlug Ooebotar 1 86 a 1 60 por kilo Woiboter 1 18 k 1 30 per kilo a I a Burgerlljka Stand GEDOKEN 15 Angostus Dirk Uijsberttis ouders C Bchenk en C D van Vliet 16 Fraoeiacna ondets D de Rosde en J RiAodv OVERLEDEN 14 Aog J W ran Boon 3 w 16 N t Hart 52 j W Hoogendijk 57 j G J Wierar 1 ra 17 A A Nieowenhuisen 5 m GEHUWD 16 Ang P J Dniik en B C Lakerreld P Liepelt en i F Laffen J Platteel en E H d Moog A UuUer en J Ktwr C C J da Chaünisr