Goudsche Courant, zaterdag 19 augustus 1893

éf No 61 Zaterdag 19 Augustus J803 38ste Jaarganga wmm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommere VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd lOO zieh aan de schatting van Minister Tak dat zyu ontwerp 800 000 kiezers zal brengen De uitkomst van zgn onderzoek is deze Brengt men den leeftgd op 24 jaar dan houdt men 97 proc van het door Tak opgegeten getol kiezers = 776 000 op 24 jaar 94 proc = 752 000 op 26 jaar 91 proe = 728 000 op 27 jaar 88 proc = 704 000 op 28 jaar 85 proc = 680 000 op 29 jaar 82 proc = 656 000 en op 30 jaar 79 proc = 632000 Dit is zegt Prof v Geer de uiterste der in amendementen voorgestelde grenzen doch men ziet hoe de keuze kan dienstbaar gemaakt worden tot bemerking of vermindering vau het aantal kiezera Geen ander kenmerk leent zich hiertoe zoo gemakkelgk als dit Menzon zelfs vooraf kunnen bepalen boe groot men het aantal kiezers wilde hebben en daarnaar den leeftgd vaststellen waarop men tot df stembus wordt toegelaten Ook zou men de uitsluiting niet alleen van beneden maar ooic van boven af kunnen nemen door te bepalen dat men op zekeren leeftgd het kiesrecht vei hest gelgk men op bepaalden leeftgd de btvoegdheid verliest tot het waarnemen van enkele ambten Hierbg is echter de invloed op het aantal kiezers gering omdat de bevolking op hoogereu leeftgd sterk afneemt De heer Booth het hoofd van het Heilsleger zal Nederland dit jaar nog eens bezoeken w aa i eh ia htk mi M D van October Voor een paar dagen kocht een marinitr bg eenen schoenen winkelier op bet Flaagschrveer te Rotterdam een paar bottines die h medekre terwgl men hem eenen jongen medegaf om het gold te ontvangen dat hg niet bg zich had Onderweg wist h j den jongen te ontloopen en men zag hem niet w cr voor heden ochtend toen de winkelier hem opmerkte onder een detachement marinierit In de kazerne werd hg vervolgens herkend en ter beschikking der politie in bewaring gesteld Het Algemeen Politieblad signaleert twee baronnen uit Saksen Freiherr P en W von B von T Het meldt dat deze twee personen op 14 dezer gezien zgn aan de Wgkerbnig en aan den Leidschendam en dat zg in do richting van Leiden zijtt vertnkken Beiden zgn klein tnsschen 20 en SO jaren en armoedig gekleed in een grgze jas een hunner in secondluitenant in Ëkkstsofaen dienst geweest De Daitsche roering verzoekt hunne uitlevering hier op het schip freule ia het wul te ver wondere dat men in de eensanmhoid naar een brief vnn huis verUngt Zij zag rond en zy antwoordde op zijn brieven Ala de courant kwam zag zij het eerst naar de sflheeiwberichten Z was ook tang zoo eruattg en streng niet meer sj vroeger een vroolyk onbezorgd Uehje apeolde om baar mond Fid is myii beate vriendin I aatst wilde ik haar op bet slot bezoeken Daar de lakei mij kent ging ik hem haastig voorbii i Kr is recde bezoek freale 1 Dat ia nieu Treumann ik kan daarom even goed binnengaan I Rr ligge dikke tapijten in het voratelyk atot Niemand hoorde my aankooien en oen ik de kamer wilde binnengaan z Ik wel drommela nog na zoo luitenant von Hevenklingsn in een apikapHnternienweu luitenant kapiteinuniform frisch en gezond met een gelaat bruin ebrand door de tropische zon zooala de zeelui dirSet van OoatIndië meebrengen en by hield zjjn trotsch van fglfiv atralend fregat in de armen kuste haar en juichte Fides is het mogolyk Iwfflintgij my P Toen zag zy hem aan zoo Kbalka ala ik nooit zon heblien gedacht ilat zy kijken kon en lotde ifWie mij een kua geeft is mjj een dozyn acbuldig I Wel zoo hartelyk gufelieiteerd 1 In Hersabraon ia het voorjsar geworden Kr lag nog sneeuw op daken en boomen toen Maris Loaize door freule ron Bpeyero in baar oade tehuis werd teruf sbracht orn in de wnzaamheid te bekomen van al du gemoedsaandoeningen der laatste dagen en de gevolgen te ontloppen van al de opgejaagde stof wolken j maar Ibans stet de luoht bddn blaaw de f owlt Saalptrvdmk raa A BatNKiiAHfc Zoon an A Hurmu C 3 3 BoniMg en E Katalrgldar BMUwUk OEBOREK JohaDim Cbriatofliil oodm T Hagan en W Tin Welunii wmmaaimaaaBasB mBÊmmmmmmmÊmm Beurs van Amslerdam la AUGUsrcB Vor kra 8 J 98 lOl l i i 81 8 a 4 4 7 100 M a 7 IV a 104 88 84 8 888 B9U lOOV 78 101 lot U7 a Ol ia 101 1801 100 88 184 118 101 84 11 w U 681 llOi lOli r iSÏC 186 ISO 10 lOOi 64 88 17 li 101 81 1071 101 81 8 1 4V 1 0 108 108 100 1001 1167 IWI 801 107 ilotkjiora 88 loi a It ll 761 l ia NiDnLAXB Cart Nad W 8 i i dito dito dito Sdtto diio dito S iHonaAi OU Uoudl 18 1 8 4 Itaui Iruohryfing 1861 81 IOoama Obi ia pipior 18SI tdito in stiver 1868 8PoinwAL UUig met tlckat Idito dito i Kdiujid OU OoH I Sana 1 dito Oaoonl 18 0 ditotl Rolhi l88 4 dital Hop il88a 0 4 dito ia goud laOD 1888 6 dito dito dito 1884 8 BrAHla Parpal Mhald 1881 4 Tuauu atpr Coni laan 18 0 4 Gao leeuing Mria 0 Oea IflODiDK xrie C ZniDAn Sip Ueo t oU l8St i Muico Obi Buit 8oh 18 0 8 VKNUUII A Obi 4 oobap 1881 AliniauAii Obligatiaa 1881 8 BoTTCaoAM Stad laen 1888 S Nai N Afr HaciieUr uad Araadib T b Uü OrtiAoatNi DaUMaataohappI dito Anh Hapolbaekb paadbr 4 üalt Mg der Vontaol uad Or HjiBolhaakb paadbr 4 NadarlaaaMha baak wuid Nad HandalBaalaab dito N W kFia Uxp b paadbr I lotl HjrpotliMkb paadbr 4 Ulr Hjrpotbaakb dito 4 OoarxKK Ooat Hoag bank aaiid Bust Hjrpotbaakbank ptadb 4 Amerika Equit bypotb paudb 8 Maiir h a Fr Lien cart 8 Nil Holl lJ Bpoorw H j aaad M tot Kspl 8t Spa auid NeJ liid Baoorwegm and Nad Zuid Afrik Spm aand 8 dito dilo dilolStl dito 8 lTAUa 8K rwl 188 8 A Bobl S 64 IM l 70 Zaid Ilal Bpaaid A H obl a PoLKK WarMbau Weeoeo aaod 4 Bini Or Sum 8p Ui aand SBaliliaba dito uad Vutowa dito und 8 Iwaoff Dombr dito und 6 Kunk Ob AEOW 8p kap aod 8 I oaowo Sewut 8p Mg oblig 6 Orel Vitebik ililo oblig 5 i idWe t dito uad 8 dita dito oblig 4 lOV 681 16 II 101 AHHWA CaiieVH 8p Hü obi 8 Oblo Kortb W pr C r uad dito dito Wia 8U Pater obi 7 Daorar k Rio Or 8pm oart v a IllinoieCeotral obi in goud 4 Ixiulaf k NMbtUleCer r und Meiioo N Spa M j lebjp o 8 Uiea Kaneu v 4 pot pr und N York OnUrio k Wnt und dito Penui Obio obltg 8 Oregon Cahf le hrp in goud 8 81 Paul Minn k Mult obi 7 Un Fao Ho rdll a oblig 8 dito dilo Lino Col le byp O 6 Canada Cad Bouth Cert v und Tin C Ball k Nai le b d o O Amaterd Omniboa M j aand Botterd Tramweg Hula aand Nau Stad Amaterdam und 8 8tad Uoltorilam und 8 BllSia 8lad Antwerpen 1887 Blad Bmaael 1888 Hom Tbaiat Bagullr Oeaallach 4 Ooaniw BluUleeoing 1880 6 K K Ooat B Or 1880 8 gPAMM 8u d Madrid 8 1888 Nib Ver Boa Ilyp Hpobl ocrt 8 Aug WatergeUfden Hoog Ijug Hoof lAag TrVdag 18 Zatafd 19 Zoad IS Uauid 11 Uioad 11 Waeaad It d l4 88 It 10 1 44 10 M 7 04 U 08 7 18 U 1 7 11 U 4t 8 08 t 16 to 8 68 l U 8 87 1 17 10 41 1 41 11 0 8 to 04 jPoadard t4 t 6 11 4 41 1 08 SpringtU ae Aug Haan Boa Op Onderg 4 80 7 89 4 40 7 18 4 60 7 16 8 t OI 6 10 49 Aug Opg M Onderg A 18 ilA 11 7 Aug 11 1 08 8aB K 18 10 II I It 14 8 10 10 04 la 4 87 10 48 16 6 14 11 86 81 0 H 17 89 Stedelijke Zwenifohool 17 Augaaiua a midd II u OpgkTadarlamperatuw an de luebl 71 gr Fakr bat water 71 APVERTENTIfiN ADVERTENTIEN alia linnenan BuUtntaHdu u Couranten wordan dadalgk vOpgnoadaa door hat Adrertantie Bucaaa ran A BBINKMAN an ZOON ta Qouda Uedea Oferlead tot mgoe diepe dmef heid mgoe geliefde Zuater Hejuftronw ANne ÜMIT8 is d n oodeidom ran mim 83 jaren Allen die hitr gekend babben zallea beeeflen wat ik io bur rerliea H 3 BIUT8 Qoiubrak 16 Angnatu 1893 Verzoeke van rouwbeklag vereekoond le bleven CUKATOBKN miikeu bekend dat in de eerate dagen raa 8BPTEMBKB e k een BXAUBS al uiorden gehouden roor ben dia tla LBSBLISOBH wenacben te wordan toegelaten Aanmelding la t of op 30 AUGUSTDSaa bg den Rector Dr A tav IJ8ENDIJK BUB0KHBE8TEB en WETBOODEBS ran Gouda zallen op WOENSDAG den 30 AUQUSTOS 1893 dee namiddagi ten eeo nre in bet Baadhnii bg Inachrgring aanbesteden a Het altroeren van Buitenverfwerken aan eenige Gemeente gebouwen i Het maken van nieuwe Keerdeurtjei In bet water van de Peperatraat De Beitekken liggen ter lezing op bet 8tadaett en de Gemeente Secretarie Inlicbtingen worden gegeven door den Gemeen te Bouwmeester § Superior Borsl lloilg EKtract S JSi onfeilbaar middel tegen BD 5 mm en BORST AANDOEÜINGEN 3 £ B N va Sclx8ü k Co j Snmatraatraat 267 den Haag SS VRBKRUQBAAB bg den Heer WOLFF Markt Gouda FLyJSCHE SJOOMYEBYEBU Chemische ea ZwKsersehe Wtsseherij Gabreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Rotterdam SpaciaUteit roor bet stoomen en rerren ran alle Heeran en Dameskleediugatukken ook alle aoorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelklaeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitoren Neteldoek Tnllea Kanten Veenn ent AUe goedaren kunnen in elkander blgven en worden onsehadalgk roor da tfaiondbeid bewerkt Óoadaran kannen in 4 dagen afgelererd worden AGENT Toor Gond en Omstreken A VAN 08 Az Kleitreg A No 73 Een ware Schat Dr TOor de ongelukkige staettoCbra der Zelfberlebking Onanie en eime uitspattingen is net beroemded ü k z ELFBEWARIKG Hollandaehe uitgaTe met 27 aib Prgs 2 solden Ieder die aan de Terscbrikkelgke gerolgen van deze ondeu Igdt moet bet leieu de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duiiend van een aekeren dood Ta rerkrggen bg betVerlaga Hagaain te Iieijnig Neumarkt 34 frauoo tegen inianding ran bet bedrag ook in poattegela en in eiken boekhandel in Bellüd Zeer ITetta Gesteendrukte SAAKmSTJES GELEVERD door BRINKMAN en Zn worden A Nederlandscbe StoomiMtot lHaatschappij De Stoomecbepen BOLLASD kapt 3 SMIDT en BATAriBB kapt J 8AUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdtig Voor Tracht of passage rerroege men lich bg da Cargadoora der liaatachappg Boompjes 72 le Rotterdam De Stoonucbepen loeien te Breweraqnay de markt van Boter en Kaai te Londen LOTEN in de VERLOTING BU GELEGENHEID DEB TTxaje ï= aaj d enxQ eix3s t ZUN TE BEKOMEN BU A Bttl RlHAIM Langre Tiendewe PRIJS 1 11 LOTEN voor f 10 PiJ VILLAIN c Co The Mllk Cream Soap Berlijn 8 W HoUmannstrasse No 22 De rolgende namen zgn die Tau hen aan wie door tgdige inzending de mtgeloofde 20 Premien ten deel tielen A KALDBBHAiia Derenter 11 J C Wasbbüaab Barlingen D C BiJLBtlLDT Delft J W Janbsbm Ngmegen O J OatDMOF HiddelbDrv J W T D i BDB HaarTem O Bbirsdubv Arnhem E H J Mbbijwbszi Amsterdam Mamizkade 42 boTen Merr Koupeb Rotterdam Ha ringTliet 59 L T D WiBL Terbegden bg Breda W T Bbbbbb Tilburg C DB Kobino MoKTiiia Gouda J MAODaLijNs Boermond A Schat Utrecht W A TA HiTra Leiden H A VtioTfl a Heriogenboscb Hau Kbamus Schiedam C B J DB Wirrra Tiel J Tmaa s Grarenbage EiiBi rxBHBR Venloo Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao DtflniutiKO iour de nieuwste uitvindingen up machinaal gebied TOrlMterde fiibrie le Il uitfeJuitend gübruik van fijne on Hjnste gronilutoffen garandeerei len verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao on ilntK v elü s aardig fubnkaat ouuwkeurig beantwoordende aim den mhoad der reap l iiki Mon ilö Kirnia behaalde 27 Brevets als ÏIofleTeraMcler 44 Eere Diploina s gouden enz MedailioB II tH wiji van uitmuntend tijn fabrikaat Ikeds 1874 achreef de Accademie natiunal itj Pm is Kous vous dAoemons uao Hf dnflle d r ipremière eliwa on oonaldératlivotre exoellente fiabrloatioa de Ohooolat bonboiui varies etc to StOllwerok fubnkoat ia verkrijgbaar bij H H Cunfiseurs Banketbakkers enz eneraalvertegenwoordiger voor Nederland inliaa Hftttenklodt Amaterdam Ivalverstroat 103 n rT KRAEPsiAisij Eikel Cacao Atn bevolea door B H 6ene en Scheikundigen Ilfkr mei ioiidcn m Zilveren Xedailirs Voedzaam Versterkend en Aangenaam van Smaak Het melk gtkookt teer aan te bevelen Toor 4l KeUjk rb tfebmlk by kiadtren iwakke peraonfn eu kherachtif e fe telleu Het water toebereiaia z aU rcnwAkvuclitlfïe ilraiik uitatekMd b dUrrbéa ook Tooc iiuifeliiiKeu eo Üelue kitideron He tM htr KlkeM ncao van Krai pellrn llitlm U aluiu tPrkHjfrbaar ia Tierkante bnaseu van h Kar f 1 70 h kfT f W eu u Kgr a f UMI TooraieB van Ëtiiinet waarop neveastaaud fabriekiiuerk en de handtefkenuig vau de fabrikanten SIHF KKAKI KUlN mi HOI V te I ISI FftlH lkanten Kraepelien Holm Zeist Hofleveranciers De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt adert 10 jaren door Frofenoreo praetlaeerende Oaneaihaaran ea door het Publiek toeiepait en aanbeTolen Ma goedkoop aangenaam lekar warkSBd en oniehadeltjk GeoeOS en HuiSmlddeL BaproaM mfr fnl Ir R Vlrchow 8 ii rm lr T Prarleha a rtj V Oletl ui Mi MRHK T SeanzoBl 1 Baelam L ipjig B fidSlfflvl C Wltt KD n i a T Maubaum mnhm MsÊ wH Zdekaaer ai P i m i H i ii I Hertz AnwiirdMi aSS B o Soedaratadt kmIm T Koreijmskl ar F mitk Lambl w Brandt KMMobwg mU w WSÊ Tonter aimiiigiiMb bij Storingen lp de wSfM mBf Onderbulks organen kwalen der lever laat van jÊ JÊ W aambaljan tragen atoal gang voortdurende ver tBJKFeS HF s PPlng en den daarait Toortkomende ongesteld Mjaajj beden isoalt hOOfdpQll duliallghetd twnaswdheld kortaoemlghaM gebrek au eetlust en Die Zwlutnche Filltn nn den Apotkekei Bicliaid Braadt wijlden on kaïesacbte werking door rroawen gaarne ingtnoraen en lijn te verUeaea bove de Iflherp werkende Zouten Bitterwaler Droppels Uengiels eni W Om het koopende publiek tegren bedrogr t beaohevmen W werdt men er nog in Iiot b ioniler opnierksnam op gemaakt dat er Zwitieivohe Pillen la den handel lijn gebracht die op bedriegelijke wijie er bijna evenioo aitsien en verpakt aij njkde eebte Daarom moet men bU den aaakoop aieb overtnigen dat bet tiket bl f iMlaawff Ubeeldlng een wit kmii in een rood veld mi da haadteeiening Bchd Brandt draagt Mea moet daartoe de om de dooe gerolde aebraika aaawüilng er a maea Ook weedt mea er ia t büaeador oa geweiea dat de Zmtaeraebe FiUen vaa den A lotM Bieb Brudt dia bH la Apot akan varkrUgbur itja alleeniin deoaea 70 Oanta geea UelntH deoajee vatkoekt mnden BooMdapot F I Tan gantaakelaf ta tottardam t BINNENLAND GOUDA 18 AngQsius 1893 Qiatonnmiddag omstreeks 2 uur is nabiJ de Houtzagerij tad de bh De Jong ia Ao Kromme Qonwe verdroDken ü t d Bgl gepenaioneerd Indiach soldaat te Waddinzreen wooaaohtig die zicb daar te water begaf om te awemmenHet lyk ia nog niet Of eTiaobt Door de politie ia aangebonden J A die nog 4 maanden gevangenisstraf moet ondergaan Verplaatst ran Gouda naar Rotterdam de commies 3e klasse L M Schukking en ia wiena plaats van Rotterdam terugkomt de reeds vroeger hier geplaatste commies der 2e klasje J Jansen ingaande 1 October a s Hen schrgft uit Lange Roigeweide De toestand van de veeboeren in deze lage atrekeu mag gunstig genoemd worden Hoewel fe eerste snede gras een tekort opleverde wordt dit rnimschoota gedekt door de tweede snede zoodat geen vrees voor gebrek aan hooi meer beetut 9 D eif Aml assW weigert és Bs d ge meenterekening over 1892 goed te keuren tenzy er een post worde oitgeücht voor ko iten betaald aan eenen l ementhouder voor logira verstrekt aan rgks politie door den burgemeester ter udsistentie verzocht bg de laatste plaats gehad hebbende kermis toen zich onger eldheden begonnen te vertoonen De Raad is van niwning dat de genomiMi maatregelen niet noodig waren Wel betreedt de Raad hier een terrein waarop de bnrgimeester alleen te buis behoort doch aa n s Raads weigering is voorloopig niets te doen Evenmin heeft de ingeroepen tosschenkomRt van Ged Staten mogen baten Dit collie tocb heeft zich onbevo d verklaard maatregelen te nemen om het gerezen bezwaar bg de rekening over 1892 op te heffen In de te Krimpen a d Lek gehouden ge meenteraadsTcrgadering werd de gemeenterekening over 1892 voorloopig vastgesteld en werd de atgemeene politieverordening opnieuw gewgzigd vastgestold bepaald werd dat de beproeving der braodapuiten die men wensclife af te schaffen zal plaats hebben den derden en vierden Maandi in Mei FEVILLETOM a B Kaar M Hoogémttek XXVL 104 Iflla verder ligt Eapérano ia eeu faan mat een ft cigtrette ta rooken en koketteert mat eeo officier TiD het Oaribatdi rafiiment De ton daalt en Claudia liaivert ondsr dea koelen wind die ait zee komt oputten Be officier werpt Kapénmoe ongemerkt nog een roode roos toe daarop gaat bjj achter den stoel dar ronlin en kust haar op het voorhoofd Haar aehtgonootP Gollander weet niet meer hoe bg den terugweg heeft hervonden door dien bloeiaaden en toetgeoreoden doolhof dezelfde braodende pyn die hy had ondervonden toen hy dien dag in zijn kamer waa neei iettort woelde weer in zqn hoofd a bont en van dit oogenbhk af aan is h weer k Overdag loopt hy krachteloos rond en s nachts wordt hij achtervolgd door verwardedroomen Daar lallen wij nedorzinken onder den patmenboom I klinkt het door zjjn visioenen heen als een kreet Tan vurig verlaDgen il e koit van Liberia stjjgt uit de blaowe golven opi de lacht is verpest door dm adem vaa koont naar Diett enstaaude de waarschuwing van den dditar gaat Gollander aan laad en keert zieker din ooit terug Dagen gaan voorby dagen vol zorg De golven klotsen eentonig tegen de kiel van het sohip Mn voektig4oeie troptsohs wind waait dooi Een vijftal panden in de Hoofdsteeg en du Houttuin te Rotterdam grenzende aan het Qrand Hotel Goomaiis zija aangekocht dooide firma E Kdders te Urnssel die daar evenals op andere groote plaatsen van Europa groote kleedingmagazynen bezit en te Kotterdam eveneens op deaelfde groote schaal een filiaal venacht te vestigen Het opmafaea der plannen voor den bouw is opgedragen aan do architecten W Molenbroek en Stok Te Cbarloia by Rotterdam blgven de pokken zich nitbreideu In de vorige week zgn weer drie gevallen geconstateerd en zyn twee personen aan die ziekte overleden Een nieuw tydperk van hitte over geheel Europa schgnt weder aangebroken Te Londen rees de thermometer Dinsdag tot 87 gr F in de schaduw In 1884 bereikte de thermometer te Londen 92 in 1881 94 gr Een dierenvriend geeft in de cDaily Grnphic een deerniswekkende soheta van den gsbeer iu den dierentuin Het arme dier Igdt vreeselijk eu de onderdompelingen in zgn lauw biul belpen blgkbaar niets Het water in het Kanaal langs de Engelschoknst tnsschen Deal en Ramsgate is 67 F het diepste water ter hoogte van Dover is Oö F de hoogste warmtegraad die sinds eeukwart eeuw voorgekomen is Men neemt warmegolfbadeH itt ds trpsn Itflrtit m H Te Pargs is het zoo heet dat vele zelfmooideu alleen geweten worden aan den invlutd der temperatuur op de gevoelige hersens van vele Pargzenaara Van alle zgden komen berichten van groote warmte Aan Rgn en Moezel zegt men dut de wgnoogst van 1893 de allerbeste sal 7tjn van deze eeuw zoowel wat hoedanigheid al hoeveelheid betreft Bg Trier zgn door de zou en droogte geheele lindenlanen bladerloos terwgl een groot aantal linden in geheel nieuw friach groen blad pryken alsof het voorjaar in Een tweede jeugd Prof V Geer de bekende statisticus bespreekt naar aanleiding van de ingekomen kieawelamendementen de vraag welken invloed liet vaststellen van een zekeren leeftgd en In t weder aannemen van een census wel op litt aantal kiezers zal hebben Ter beantwoording van de eerste vrs deu invloed van den leeftgd maakt de hoogleeraur gebruik van de uitkomaten der volkstelIiii zooals deze zgn neergelegd in de tafel van de mannelgke bevolking voor het geheele Iniid gerangschikt naar den leeftgd en houdt liy het open raam naar binnen en kust de brekende oogen van den DuitBcher Do dokter zit roait Gollander en houdt zyn hand vast welke langzaam ventyft en nog even beeft en dan krampachtig samentrekt Eenige oogeoblikken later waalt de vlag halfitoks van den mast Daar waar de palmen wuiven met den van blauwen gloed fonkelenden oceaan aan bun voeten hebben zij hem begraven De kleine zwaluw verheft zich van het eenvoudige kruia en vliegt ais een gedachte vol amartelgk verlangen ver weg over de raima zee ftSlschtB ren kapiitiin kan bevel voeruu over een fregat Adalbert weet bet wet Met dece woorden ifl bjj van Fides goacbeiden toen hy nn het ver atryken van zyn verloftyd in de residentie den Prins weder naar Kiel vergezelde Prins Maximitiaan tiet niet aleehts de uniformen van zyn marineofficieren en adjodanten maar hij ziet ook door hen been en by kent geen grooter genoegen dan een boeiend pleistertje aan te brengen ala h ziet dat zulk een hart gewond is Ter gelegenheid van den doop van een aohip waarover de Krfgroothertogïn peet stond kwam eok frealt von Speyern in het gevolg def vorstin aan boord De prins hield haar en zyn adjudant goed in het oog en toen Hovenktingen baar het zwarte matrozenlint vereerde met vPrina Albert in vergulde letters er op gaitikt en vroeg vWiIt ge deze kleuren drsgeq en een der onzen worden freule en toen Fidaa het zondei iets te antwoorden in haar blonde haren vlocht toen wiat hy wel hoe laat het was Voorloopig giapf men roereen half jaar nsar Ooat Indie Ik heb niemand die nij esn lettertje sehrljft 1 Zis maar eeas rond Staten Oeneraal Tweede Kahbr Setting van Donderdag 17 Aug 1893 Aangenomen is het onteigenin ontwerp voor straatverbinding te Utrecht en het ontwerp regelende het recht op en het pensioensbedmg der weduwen van ambtenaren die vóór 1836 in dienst waren na op voorstel van den be r De Beaufort Amsterdam in diea zin gewgzigd te zgn dat vervallen isde mildebepalint dat het pensioen van herplaatste ambtenaren berekend wordt naar een hoogeron pensioengrondslag Door een regeeringswgziging bleef de regeling van de bezoldiging der leden van den penRioenraad ongepraejudicieerd Naar aanleiding der klachten vau landbouwers zal de heer Van de Velde torgelegener tgd de maatregelen tegen mond en klauwzeer bespreken De Kamer is op reces gegaan Men Bcbrgft In de jongste vergadering van den Raad der gemeente Bennebroek kwam o m de benoeming eener oriderwgzerea aan de orde De voorzitter wees den Raad met nadruk up no 1 der aanbeveling zijnde volgens inlichtingen de bekwaamste De heer v Lr echter had bezoek van no 3 gehad en oordeelde dat zg de geschikste was o a omdat zy wind on regen had getrotseerd bg baar presentatie Deze maening werd gedeeld door een tweede Raadslid terwgl de heer P hsar stemde omi at niettegenstaande zgne drukk trazighedon het dezer sollicitante toch was mogen gelukken hem te spreken te krggen en hg alstoen zgn stem beloofd had I En met 4 van de 6 stemmen werd no 3 benoemd Üg gelegenheid der Alg Verg vandeHoII Maatacb v Landbouw zal er te Amsterdam van 14 tot 20 Sept eene tentoonstelling worden gehouden van Hengsten Stieren melk gevende Koeien PInimgediorte Voortbrengaeleu eu Werktuigen enz Op 19 Hept daarenboven eene tentoonstelling van Aangespannen Paarden twee en vierspannen llarddravers Rg eu Springpaarden De Afdeeling Amsterdam zal daarbg zorgdragen dat er de noodige amusementen syn ala Matinees Wedvlucht van Postduiven Opstijging van den hr Rodenhof met een geheel nieuwen luchtballon en Harddraverg op de korte baan van paarden van alle landen en rassen aangespannen om prnzen van 400 150 en ƒ 50 Ten slotte deelen we nog mede dat ook aan deze tentoonstelling een Loterg ïs verbonden waarbij h ot 1 kost knoppen 2 jn ontloken on Mui de liefel ke I oi ia gokoman Olivier ia iii Itaggurwyl om dat eeuwen oude neat veor zijn jonge vrouw in te richten en zoodra het laatste atuü twhangael zat z n opgeplakt en de laatste spHker geslagen zal h j komrn ala een gelukkig overgelukkig minnaar om a n geliefde te halen en z n kleinood in bozit te nemen en een lente te amake waaraan geen einde ia Mevrouw von Korberitz zit in den grootea ge atiohtaatoel en geniot ala vroeger baar middagdutje In de keuken rammelen de borden in den spoelbsk precies op de mast van het vrool ke lied O denneboom o dennaboom boe groen z n uwc bladerat Rooije kibbelt met bsronea Krica beneden voor bet open raam en Maria Louize aluipt haastig na r buiten de eenzame zonnige natuur in under de bloeiende kprseboom der alti hst donkere gewaad Hehljt bewogen door een zaoht koeltje wanduit du jonge vrouw dagelyka op dit uuden postbode tegdfnoet en niméer gaat z j tevergeefs Keods van vorre hoqdi hy den brief op en net stralende oogen neg gltnsterender dan in den korten tijd vnn baar euf agoment vlecht zij met haar schat In het ruiichondoj lueoh om san den oeveil vso bet mreV zijn aebrijven te loze Waar hij vandaag toch blieft De lange rechte allee U eenzaam on loog Oeheel in de verte sleobU kpmt oen kteine mand wagon aangereden waarvan de magore vos door de fjoouschsppenvrouw van het gesticht bvstuurd wordt en daarachter komt nog een rjjtuig nan een elegant rijtuig waarvoor de roaaeu 1 6 hard gftloppes D alsol het oen wedstryd gold SM 9¥j