Goudsche Courant, zaterdag 19 augustus 1893

VERSLAG MTUFFIKDI 01 der Gemeente GOUDA eer MS Verv lg Slraalturlulituig Voor de straatverlichting waren 322 gaalantarens in gebruik Van dezen brandden 195 dagelgka van zonsondergang tot zonsopgang de overige 127 htutarens werden na met zonsondergang ontstoken te zgn te middernacht uitgedoofd Ten behoeve van de straatverlichting werden in hel a eloopen jaar voor rekening van de Gemeente de volgende hoeveelheden gas verbruikt in Januari 22903 M t F ebmari 19031 Maart 16061 April 12620 Mei 9335 Juni 7678 Juli 10853 Augustus 12442 September 16060 October 20056 November 23657 December 25168 Totaal 195864 M De fabriek ontving daarvoor eene vergoeding van 4 cents per Stère benevens restitutie van de loonen der laotaienopstekers en van de kosten van onderhoud en veroieuwiog van de lantarens en de fittings voor zoover deze boven den grond gebruikt werden De 4 lantarens waarvan 1 aan de Gemeente behoort aan de Roode brug en 2 lantarens aan de Maltegatsluis zgn in het a eloopen jaar door intensief lantarens systeem Kraussé vervangen Zulks geschiedde wat 5 lantarens betreft voor rekening van het Rgk dat ook de verlichting bekostigde Het aantal iutensief liohten op de openbare straat onderging dus wederom eene niet onbelangrgke uitbreiding Oatprtxbulu De prodnctie was in Jan 104380 M met een kolenv v 4997 HL Pebr 87340 4174 Maart 77940 3182 April 56880 2165 Mei 4S740 2000 Juni 37050 iOe Juli 36900 1416 Aug 7140 2500 Sept $ 6020 2966 Oct 92260 4303 Nov 101750 4917 Dec 113660 5544 De totale productie in 1892 bedroeg dos 878060 M met een kolenverbruik van 39680 H L of 3 74400 KG Voor de distillatie werden gebruikt 39292 H L Duiteche gaakolen terwgl ter verkrgging van de vereischte lichtsterkte eene bgmenging van 388 H L Csnnelkolen noodig js geweest Het rendement was i ts hooger dau iu 1891 Was toen de gasproductie 21 12 M per H L of 26 4 M per 100 K G in het afgeloopen jaar werd van 1 H L steenkolen 22 1 M gas of 27 6 M per 100 E O verkregen Het verbruik van Cannel was annmerkelgk minder namelgk 388 H L tegen 549 H L in 1891 Bekend is dat de productie alhier geregeld wordt in verband met de lichtsterkte De 39680 HL steenk leverden 51584 HL cokes Op 1 Jan bedroeg do voorra ad 3806 Totaal 55390 HL cokes Gebruikt werden voor de vuren ovens 10249 HL stoomketels 3175 calorifères 260 Verkocht zgn 34005 Idem als grus 3695 51484 De voorr op 31 Dec bedr das 8906 HL cokes Zooals gezegd zgn 39680 B L steenkolen gehjk te stellen met 3174400 KG Voor de vuren werden gebruikt 10249 H L of 409960 K G cokes Elke 100 K G gedistilleerde kolen leverde dus 65 K G cokes op en vorderde aan brandstof voor de vuren 12 9 K G coksa GcmerUa De gasprod over hst geheele j bedr 878060 M Afgeleverd werd aandiv gasverbrniken 564849 M voor de atraatveriichting 195864 eigen gebr der fabr 22246 de Tentoonstelling 3454 786413 zoodat als verl kan worden aangam 91647 M zgnde 10 4 pCt van de productie V Het veriies bedr in 1888 15 5 pCt 1889 10 5 1890 8 8 1891 11 2 1892 10 4 lage cyfen voor eea ond bmiennet Ulrecle Spöorwëgverblndliig met GüUüA ZoMierdleüSt 1893 AanKevsqgeo l Mei TUd van tirecnwlcii a t 8 43 a Ul 0 40 lO M O 8 40 3 48 4 80 OTT HO M ll O IJ D 11 08 18 40 8 16 1 48 3 10 4 08 4 40 3 16 6 66 7 37 8 30 10 OKNIlttoVaoi ul 1 30 allato 5 617 10 7 13 9 88 9 48 10 19 11 33 11 16 1 41 iJS 8 46 3 43 4 16 4 41 6 81 7 04 8 06 9 30 10 10 Vüorb 6 69 J 10 16 1 48 T 4 48 7 10 il l 10 10 37 1 6 81 9 45 Zo Ue l 10 48 8 09 6 09 7 31 i I a wU 6 30 7 50 8 3 9 68 10 18 10 67 18 03 11 46 8 80 1 46 3 16 4 13 4 43 6 80 6 61 7 41 8 36 10 08 lO St bÖdo4 i bn b 40 Ui u U 7 30 S 40 9 04 9 47 10 4 11 11 11 81 I OI 1 17 3 19 3 46 4 45 5 16 5 59 7 18 8 15 9 18 10 46 U U 1 Ui H 1M M HOI 1 13 467 8 11 9 60 iS Z I r 7 6l9 0l 11 10 1 88 6 08 8 80 9 59 Voorli 8 03 9 19 11 19 1 34 6 80 8 31 10 11 H a 8 089 18 9 34 10 U7 11 11 11 41 11 61 1 19 1 67 3 56 4 16 6 13 5 59 8 37 7 4 8 66 10 18 11 15 11 40 ll AIImk i So a l rntd a lu IS taai M U 8 UiaWr nolDAUTRBCHT a M U Oui Wowdn HinHlaii Ulraokl I0 Ö8 lo st I l T SCBT nOC p Utnohl 06 33 7 60 9 64 11 34 14 03 18 60 1 66 3 i 684 43 6 03 6 3e 7 48 8 09 8 50 10 07 10 4 Uariaelea 8 4S S 04 in o an i ii7 k ni k Hnita 8 088 18 D 34 10 U7 11 81 18 41 18 61 1 1 1 67 3 56 4 16 5 a 1 69 11 91 tll so iu ioii id mu lllna n loa n rmldu lu 1 lari M II S l iatar nOlDAUTRBCHT mkU 6 381 8407 65 8 09 i8 81 lO UoU 18 48 8 83 S I8 4 10 4 47 5 83 8 017 45 8 38 10 08 10 38 liltK 5 60 8 54 11 14 8 37 5 37 7 5 10 31 owiln 6 6 7 03 8 18 11 88 8 45 6 06 6 45 8 07 10 88 ra lail 8 06 7 11 8 41 11 8 8 61 5 15 6 66 8 14 10 38 iraclil 8 18 7 888 18 8 41 10 51 1 60 1 80 3 08 3 60 4 48 6 W I 8U 35 8 88 9 10 10 68 11 10 8 O U U k K MHTItRDiM rad 8 40 B ll 10 08 11 18 11 1 1 4 47 5 83 10 08 mtwdau Wp 7 6t 9 10 10 56 18 19 I i 40 5 46 38 11 10 utmlM Oi I U i 8i 11 10 13 84 1 10 s 6S 8 0 11 86 18 10 3 90 4 07 6 016 18 10 16 11 34 4 14 6 31 10 13 18 41 4 84 6 40 34 10 3 11 08 18 56 1 19 3 97 3 40 4 37 6 10 5 6 1 M 8 T t K D A U O O U D 1 7 55 9 40 11 10 11 17 1 30 8 10 9 6 11 6 11 49 1 46 t 10 44 11 18 U 3 40 80 gwllia iik AUaa lVK klOM Ken baïAragawoon Ulrijk pabiwk volde gisteren de rechtezul ran bet kantongerecht te OniTenh ge by de belundeling van de zeak tegen O S 44 jarun rolgent opgave arbeider te Voorburg beklaag van op Zondaft U ia den namiddag toen liy in den Trekrliet met een Taarboom eene groetenachuit voortboomde en moet gezien hebben dat aldaar onder de ipoorwegbmg de twee knapen Van V uit éene roeiboot waren gehukt en in onmiddetlgk levenegeraar verkeerden tengevolge waarvan sg verdronken sgn geen holp tot redding verleend t hébben hoewel hg die hulp had kannen vemchaffen zonder gevaar voor zich zelven of anderen redelykerwyze te kunnen duchten Er werden tien getuigen gehoord die meest allen zeer bezwarende verklariogen aflegden Beklaagde zoo zyn vaartuig geboomd hebben aan de zgde waar bet roeibootje zich bevond en daar voorbg gevaren zyn toeu de gebr Van V in gevaar verkeerden Het bootje zou gekanteld zgn doordat het werd afgedawd van bekl i groentenrichttit Enkele getuigen hadden hulpgeschreeuw gehoord Beklaagde beweerde niets sehoord of gezien te hebben dau nadat hg de plek van het onheil was voorbggevaren en aan het bavenkanioor was gekomen om havengeld te betalen Toen was by temggevaren om te helpen en daar Uter met behulp Van meer bootjes pogingen tot redding werden aangewend had bekl met syne betrekkelyk groote schuit ruimte gemaakt Vele jetuigen verklaarden evenwel dat bekl toen by de eerste maal voorbg voer hnlpge scbreeuw heeft moeten hooren dat hij ii oitgenoodigd en daarna aangezet om terug te varen en holp te verleenen doch dat hg dit geweigerd heeft zeggende geen tgd te hebben omdat hg naar de markt moest Beklaagde hield vol eerst op het gevaar attent gemaakt te zgn toen hg van hot havenkantoor terugkwam Tot den havenmeester zou bekl gezegd hebhen ik wit niet belpen en anderen die hem tot bet verleenen van hulp aanipoorden on hg toegevoegd hebben v k t doe jii het zelf 0e smbtenaar van het O M meende dat het feit waarvoor bek terecht stond hoewel eene overtreding zynde toch voor een misdrijf niet behoefde uuder te doen Het overtuigend bewgs voor bekl s schuld was s i door het getuigenverhoor voldoende geleverd Ook bet wettig bewgi achtte by aanwezig Mot het oog op het ernstige van bet feit en de z i onverêchillige houding vnn beklaagde vorderde de ambtenaar drie waanden hechtenis de maximum straf in het onderhavige geval bedreigd Uitspraak over 8 dagen Zondagochtend om 7 uur stonden op de De Rniterkade te Amsterdam een viertal beeren op een steiger naar een voorbijtrekkende pleizierlmot te kyken Toen eg daar zon atondeo kwam er een vgfde heer een Duitscher achter hen staan terwgl een jongen de eerstgenoemde heeren roosjei te koop aanbood Een banner kocht een roosje doch mtste toen hij wilde betalen zgn portemonnaie met 32 gulden Dadetgk viel de verdenking op den intusschen verdwenen Ünitscber Een maa die in de nabgheid aan het hengelen was had echter gezien dat de Duitscher zich achter een der daar staande bonten gebouwtjes had begeven Twee der heeren liepen nu links twee rechts langs het buiige en sloten zoo den dief die juist bezig was het gestolen geld te tellen in Het plan van een der heeren om den diefaan de politie over te leveren keurden deandere drie af die het beter vonden den man aelf eens flink aftestraffen Twee mannen kregen OU elk een kwM e om len Duitscher een pakslaag te geven Kerst gingen zg elk vier proppiei koopen om hun handen wat los te makenen begonnen toen hun werk y grepen den schuldige ieder bg een Qor en beukten hem toen met het achterhoofd tegen den wand Toen zg zoo lang hadden gei laf n dat pr een at in hot chterhoofd ao 7 95 7 U 7 iia 7 Oouil UsoMriMhl 8 4 8 01 NUuwnkerk Oii Mlla I KdUanla 7 O iO 10 e os 8 13 g ti 8 8 8 35 ItoUwUm 0 p ll O Ni u rkerit 5 1 Maorilraohl 5 Ooud 6 an I was herhaalden zj han werk met het voorhooft en eindelgk grepen zg hem by debesnen en sloegen bet geheels Ucbaam tegen den muur Met gekneusden arm en bet hoofd vol gaten ballen en schrammen werd d man 1 $ een apotheker ingedragen en na daar voortoopig verbonden te zijn naar het gasthuis verroerd k Ct Te Br ia beeft een vader zijn zoon doodgeschoten Hg hoorde om treekt middernacht een denr openbreken en ging meteen revolver in de hand onderzoeken of er geen onraad was In de donkere gang zag hg een gedaante bewegen en toen hg op zgn vraag wie daar was geen antwoord kreeg schoot hg uietzyn revolver den vermeenden inbreker neer Een oogenblik later kwamen dienstboden met licht tsn na herkende de heer des huizes in den inbreker syn 17 jar gen zoon die zeker laat tboiskomende onopgemerkt naar zgn kamer had willen sluipen en ia den gang zjin itrengen vader niet had durven zeggen dat ng bet was Radeloos van smart ging de onwiliekenrige moordenaar van zgn zoon zich in handen der politie itellen Door het badpersoneel aan het Schereningscfae strand is op heeterdaad betrapt een IT jarige knaap die uit een kleine badkoets een portemonnaie had gestolen met inhoud van f4 Daar den vorigen d reeds een dergelyk geval was voorgekomen waa het personeel op zgn 4quivive ten gevolge waarvan de jongen werd gesnapt Hg zette het op een loopen maar werd achterhaald eo U arrest genomnn Men zegt dat Keizer Wilhelm niet heeft geantwoord op het tole ram waarin zyu zwager de Grieksche Kroonprins hem kennis gaf van de geboorte van zgn tweeden zoon ïh reden zou zgn dat de Keizer het nog altgd niet verkroppen kan dat zgn zuster tot de Grieksche kerk overging Het jonge Prinsje heeft den naam Alexander gekr en Een vermakelgke candidatuur voor de Fransche Kamer heef zioh te Laon opgedaan in een persoon die den naam Cochon draagt Deze heer beweert een uitvinding t hebben gedaan om ter vergemakkelijking van den wgninvoer in Frankrgk een onderzeesehe wünleiding van Algiers naar Marseille aan te leggen tFigaro oatneerat echter reeds het karakter van nieuwheid aan deze geniale uitvinding daar vroeger al in bet brein vsn zekeren Du wnel plannen rezen om een dergelijke onderaardache leiding van fiordeanx naar Beroy aan te le n Trouwene ook iu Amerika zgn meermalen dei iyke plannen ontworpen waarvan het laatste een voorstal om melk van de boerderijen door püpeu naar de groote steden te leiden kort geleden uitvoerig besproken werd maar nog steeds op een begin van uitvoering w cht In het Anti alkohol congres rapporteerde gisteren dr Dyce Duckworth geneesheer aan het St Barthilemy hospitaal over de vraag naar den invloed van alcoholitohe dranken op het menscheiyke organisme Hg kwam tot onverwachte uitkomsten Volgens hém is matig gebruik niet sobndelgk mits het gebrnik gepaard ga met goede voeding Zelf neemt hg aan dat er vele voorbeelden zijn van het nut van zoodanig gebruik Voor vete personen is geheele onthouding niet aan te bevelen Een zeer matig gebruik ia niet alleen niet schadelgk maar integendeel heilzaam maar ieder moet voor zichzelven weten tot boever hg gaan mag Voor kinderen is bet beter se er niet aan te gewennen maar op middelbaren le ftgd kan het nadeelig zgn zich te gaan onthouden li is 1158 l Oi l li l l I S8 10 58 11 01 11 0 tl U 11 15 li iS I S8 11 0 g 45 5I 8 7 85 7 47 10 83 10 88 10 3 10 48 10 58 7 46 8r07 8 l8 lois lO ir l 4 47 i 40 5 46 s 6 Deze rode wekte zeer legen trgdige gewaar wordingen bg de vergadering Men juichte toe maar er werd ook gesist De tweede rapporteur over dit onderwerp was dr Sebmitz uit Bonn die tot niet zoo absolute maar toch dergelgke concluaieekwam De theurte van dr Dyce Duckworth vond aterke beechryding bij den beer Pearse van Londen bij dr Bergeron en bg prof Forel Zwitserland die rerklaarde dat onthondiug hem het dubbele de l arbeiden van vroeger en de beac hou wingen van den Engelachen geneesheer krachtig weersprak Prof Htokvia Amaterdara onderechreeftot zekere hoogte de stellingen van dr Duckworth Hjj nam aan dat elk meoschstimulananoodig heeft en dat alcohol een uitstekendstimulans is maar daaraan moet gepaard gaaneen uitstekende voeding Doch tevens is hgovertuigd dat het drankmiabruik is een ergelyke kwaal voor de maatscbapdü en ten vollesloot hg zich aan bj alleu die dit beütrijden Terwyl verscheiden buitenlanders den inleidei betreden verklaarde ten slotte dr Suyders VOraveobage dat de meeste Nederlandschegeneesheeren van oordeel zyn dat een matiggebruik niet schaadt Besloten werd om indien do gelegenheid zich nog aantfood later de discnasie over d t onderwerp voort te zetten De Koningin van Engeland zal een groote en fraaie kist van walnotenbont ontvangen waarin de merk waard igtte petitie is vervat die misschien haar ooit is geworden Het ia de bede van 103 000 lersche vrouwen van eiken rang en stand uil het ulden oosten en westen dea lands om bevrijd te blijven van do Iiome rulewet De onderteek niiigfln zgn geschreven op drie groote rollen dio door een lange koperen roede parellel worden gehouden en in sieriyke vakken rusten De kiot is van binnen bekleed met lersch popelien van 8t P tricke blauwe Om elke rol is een flop gewonden van rood wit en blauw popelien fe kleuren der vlag van h t Verbenigd Koninkrgk Uit het ïkraokzinntgengeaticht Voorburg te Vucfat is ontvlucht de aldaar verpleegd wordende krankzinnige Gerrit van Wjiogaarden 38 jaren grove lichaamsbouw groot vno gestalte zware basstem woest uiterl jk gekleed in bruin geruit katoenen zunierpak en met laken pet De officier van justitie te VHertogenbosch verzoekt namenu bet bestuur van voormeld krankzinnigeogeHicht op tporing en terugbrcuging naar dat gesticht van den ontvluchte pullende de kosten op de teh ugbrenging vallende dijtor dit bestuur worden vei oed In een restauratie Gast Kellner breng die biefstuk naar t gekkenhuis Kelloer Wat bedoelt u Gaat Dat ding Igdt aan grootheidswaanzin Maar man waarom loop jo al die winkels linnen en vraagt naar prgzei Je hebt immers oiet het minste plan om iets ie koopen Dat is waar vrouwtje maar die arme winkeliers staan zieb in dezen slappen tgd zoo te eimeren dat ik hun gaarne eens een aangename afleiding wÜ bezorgen c Wat de qusestie der wikken weeglooneubetreft kunnen wy belangstellenden mededeelen dat de minister Tak aan de betrokken gemeen tellest oren heeft gesc ireven dat het koninklijk besluit niet te handhaven in maardat hg bereid is voor een koften termijn byr voor twee jaren een uitzondipringswet by deTweede Kamer in te dienen die de wik enweegloonen op 60 centen per 100 KG bepaalt Schager Gt Heden Vryda hoopt dr W J F Nuyens te Westwoud zyn 70sten verjaardag te vieren 1 84 3 48 6 68 0 03 8 10 6 17 88 4 5 4 67 5 04 5 II 6 10 7 10 1 44 4 6 40 11 60 13 80 1 46 1 66 8 01 8 09 8 16 10 08 Wawliw 8 53 3 11 Uiutanur 7 07 8 1 aoitU 7 80 8 31 Aiiid nlain C a AKatenhn Wp 5 50 Ooiidi 7J 7J0 I II In de groote zaal van douchen werd gisterenavond de aangekondigde meeting honden door een tal arbeideram4eniffin en niige schreven tmeiade te protesteeran tegen nitdrukkiogen door sommige volksvert enwoordigers gebezigd by de behandeling van het Kieswet oniwerp Tak ihn Poortiliet De zaal was eivol eo de vei adering werd geleid door den heer Hartdorff die mat een kort woord nog op het doel dezer bijeenkomst wees en zetde det men hier bgeen was om te proteateeren tegen de bewering dat door deze wet het kiesrecht zon worden g even aan een dronkenmans zootje en stemvee en dat de maatacbippelgke orde alteen door sabel eu Bchietgeweer zou zyn te handhaven Hierover wilden de werklieden hun veroalwaardiging uitsprekenWel verwachtten zg niet dat die heeren hun verontschuldigingen zulten msken maar toch moesten de heeren weten hoe de werkman over hen denkt AppUus Nadat hij nog medegedeeld had dat Eemenes verhinderd was bet woord te voeren trad eerat als spreker op de heer P Nolting Zgn aanval was uitsluitend gericht tegen de rede des hoeren Kutgers van Rozenburg Wel wa i hy het met dezen afgevaardigde eens dat dronkaards van het kiesrecht moesten ui esloten worden doch dan ook de dronluaids ott alle klassen en dan zou men ontwaren dat hnn getal in de bezittende klasse het maett te vinden zou zjjn Daverend applaus Stemvee verwocht de heer Rutgers van deze wet maar die naam ia thans reeds toepasaselgk op de kiezers die per ae naar de stemhtts worden verroerd App Spr besloot met den wenech dat de arbeiders die hun plichten hebben ook spoedig han rechten moubten verkrygen App Fortuijn was van meening dat men de volksvertegenwoordigers dankbaar mocht zgn voor de openhartige wyze waari zg hun denkbeelden oYor deze wet hebben te kennen gegeveven en voor de liefde die ïg daarbg aan den dag legden voor het dierbaar volk van Nederland Gelach Niet het minst dankbaar moest men zyn aan jbr Rutgers den befaamden jonker en den dwerg Travaglino Beiden waren gedurende 25 minuten het mikpunt zgner spotternyen Vertegenwoordigers als dezen gaven aan het volk sen uitmuntend kykje aangaande hun bekwaamheden en goede gezindheden jegens J et volk Hun egoïsme wil het volk vnn de stembus houden Ja zelfo mr Sraeenge die nog wel een der meest aymphatieke leden was bad beweerd dat deze wet wel de omkoopery in de hand zou werkm maar ook thans werden stemmen voor een of twee borrels weggeschonken Behalve dejonkheeren De Beaufort De Berch van Heemstede moest ook dr Vermeulen het ontgelden die vreesde dat algemeen stemrecht den eigendom zou oantoHten hem was van toepassing Zoo de waard is vertronwt hij zgn gasten Helsdingen meende aan het adres van jbr Hntgers van Rozenburg te moeten zeggen dat de werklieden die bet meest voor algemeen kies en stemrecht yveren ook het drankmisbruik sterk bestryden De liefde van den heer Travaglino voor het Huis van Oranje was nog melk versfh en was enkel geuit om zyn nltramontauisme te verbergen En dan die heer van Houten die als kenteeken van geschiktheid een spaarbankboekje eiecht Waarom niet liever een aandeel in do Maxwell en Landgrant tlompany Gelach De heeren Bool Van Vlijmen en anderen hadden het ook al verkorven Maar waar de arbeiders lasten hadden daar moet hg ook recht op lusten kunnen duen geld i En nu wat den heer Rutgers betrof deze WAS z i een wetgevende ploert een wetgevende schoft Voor deze woorden kon deze jonkheer hem ter verantwoording roepen Welnu laat hem zgn gang gaan dan zullen wg zien of een Kamerlid een geheele volksklasse mag beleedigen en niet met b eedigingen mag beantwoord worden f Applaus De beer van der Goes nam Minister Tak a faire Hg kon zich niet begrijpen dat een man aU Tak deze wet heeft kannen indienen en verdedigen zooala hg deed Spr meende dat Tak zgn wet indiende uit vrees en als een noodzakelgk kwaad 10 48 11 08 11 88 9 36 9 48 9 49 9 6 10 05 11 01 ir 3 1Ï 48 5 36 8 10 9 87 4 46 4 65 6 01 6 09 3 16 7 07 7 17 7 14 7 31 7 87 9 05 9 11 10J4 ï 9 1 8 90 8 41 9 38 10 40 11 98 kWM 4 16 4 1F 4 0 7 96 7 40 U lOJO tl Ot Dr Vitus Bruinsma waa van gevoelen dat l d redeneeriBg p aan d algsoMBB beachouwuigen g J C toch de uiuM4 iag d r wet niet iiillea rhinderen Dit loa wel niet WO spoedig geschieden nn de amendemeute ia de tfdeelingeo £ nll n behandeld worden Spreker seide niet te zullen schelden als de heer Bntgers deed Met dezen was hg het niet eens dat afstemming door het volk kalm zon worden opgenomen Spr bealoot met een eiplicaiie fan de plaat Tau Joh Braakenaiek en verzekerde den Min Tak dat als zgn wet garaar mocht loopen het Tolk hem wel een handje zou helpen Darerend applaus Merr 8chook Harer rerdedigde hierna nog het recht der rrouw op kiesiecht en betreurde het dat die zaak bier niet ter tafel was gebracht Een uit de achtepte gelederen verlangde het adres fan jhr mr Rntgers van Rozenburg te weten om hem verschuldigde eer te bewgaen Bleef meende dat Heldt den beer R een klap in t gezicht had moeten geven en keurde het af dat hg t en de taal van Rutgers niet was opgekomen Dr Bruinsma toon ie aan dat dit maarzoo gemakkelgk niet ging Hierna werd een motie door bet bestuur gesteld aangenomen waarin verontwaardiging wordt uitgesproken over de wgze waarop versohUlende leden der Tweede Kamer zich bg de algemeene beschouwingen over het kieswet otttwerp Tak zich hebben uitgelaten over het niet vertegenwoordigde deel des volks en geprotesteerd wordt tegen verdachtmaking van den werkman enz Rot stelde voor deze motie te bezorgen aan het het huis des heeren Rutgers Daverend applaus Man moest evenwel niet zingen want dan kwam de lolitie tusschenbeide De vergadering ging hierna uiteen en een groote menigte trok langs de Schans naar het Frederitspleiu waar het tot een botsing kwam met de politie Deze werd herhaaldelgk met steenen geworpen en moest keer op keer Van haar wapens gebruik maken Verscheidene agenten en bëtoogers wenlen licht verwond Tot 12 nnr dnurde de herrie Men bedenke in deze soikheete dagen dat het hoogst nadeeling voor de gezondheid is om een groote hoeveelheid gskouden drank or eens te verzwelgen en dat het moer dan matige gebruik van de zoo goedkoope pruimen peren en groene komkommers schadelgke gevolgen voor de consumenten hebben kan Te veel is nooit goed maar in deze warme dagen oagetwgfeld gevaarlgk In den ouderdom van G9 jaar overleed te Pargs de beroemde oud hoofdingenieur vnn den Waterstaat Waldorp Van 1844 tot 1867 was hg ingenieur van 1867 tot 1874 hoofdingenieur 2e klasse en daarna ie klaise in welke functie hg iu 1891 werd gepensioneerd na sedert 1881 met onbepaald verlof te zgn geweest gedurende welken verloftgd hg de beroemde havenwerken van Snsenada BuenosAyres bouwde De heer Waldorp khrgH de Telegr heeft in den dienst van den Staat der Nederlanden als ingauieur zich een Ënropeescben naam verworven Eerst in den Waterstaat en daarna b den aftnleg der Staatsapoorwegen is hg steeds een vraagbaak geweeetin alle kwestiën van teohnischen aard In de biaiete jaren heeft hg het uiterst moeilgke vraagstuk tot oplossing gebracht om een haven te maken aan de monding van de Plata rivier een groote arbeid waarvan hg door den ontivdderxlen toestand van alle economische aangelegenheden in Argentinië niet al de stoffelgke voldoening heeft gehad waarop hij met reden aanspraak mocht maken In zgn dagelgkschen omgang was Waldorp een man vol humaniteit in allen deele eeu B3rmpathieke figuur altgd vroolgk en opge wekt te midden van zorg en arbeid en verant wooidelgkbeid van velerlei aard Zgn uiter Ifk deed denken aan dat van de oude HolUn wrs der zeventiende eeuw Met zgn grooten kop zgn rosaen knevel en helderblauwe oogen meende men onwillekeurig dat hg uit de Igst gestapt was van de SchutterBmaaltgd van van der Helst Ook in ferstandelgken zin had hg een feel mimersn blik in zaken dan velen zgner tgdginooten Het feit dat hij toen de aanleg der Staaisspoorwegen ten einde liep hiet aarzelde om naar Zuid Amerika over te steken om daar de constructie van groote havenwerken op zioh te nemen bewgst dat rgpete leeftgd bg hem de werkkracht der jeugd niet verminderd had Nadat hg die taak in hoofdzaak had ten einde gebracht hield hg zich in den laataten Njd te Pargs met andere plannen bezig in welker uitvoering de dood hem helaas verrast heeft Waldorp ral steeds genoemd worden als een nn t wakkerste zonen die het vaderland in de negentiende eeuw liMfl voortgebracht en die door tgnen halderen ruimen blik in alle vraagstukken van waterbouwkunde den oeden naam der Iladerlandscbe ingenieurs in het iuiimiand mal ere heeft opgehouden fbo Mr De voorraad op 1 Jan aanw bedr 650O Liter Be opbrengst over 1892 was 1Q4720 Totaal 1Ü220 liervan werd aan de contractenten de Gebr Simons te Breda g lewrd 105230 Uter a n dif particulieren in het klein ferkocht 5490 k vodr eigen gebruik best 500 111 Saldo Nihil ë brengst per 100 KO bedroeg derhalve er of 2 63 Liter per H L steenkolen ebr Simons waren tot 31 December in het groot vonr don prijs van r 100 Liter lIToril tmlfd Teiiiteolandscii Overzicht Sedert eergisteren hebben er te Aigues Mortes vechtpartgeu plaats tnsschen Itelütansche eu Fransche werklieden Gisteren kwfm het tot BB ernstige botsiug 10 personen Werden gedood en 26 zwaar gewond Na aankomst der troepen was de orde spoe dig hersteld De Italiaansche werklieden die zich in boerdergen hadden verschanst zgn naar het stetion gebracht met bestemming naar Marseille anderen zwerven nog ih het veld rond Men gelooft dst er in de moerassen nog verscheiden dooden en gewonden liggen De troepen bivakkeeren hier voor M geval er nieuwe onlusten mochten uitharden Alle doodeu en gewonden zgn Itelianen Werkloosheid en loonquaestie blgveu aan de orde In den algemeeiien stend van de werkstaking in Kugeland kont niet veel verandering De ongnnitige invloed der werkitakipg op de geheele ngverbeid doet zirh meer en meer gevoelen Te Manchester begint men uu ook te reezen dat de patroous genoodzaakt zullen zjju de katoenfabrieken te sluiten uit gebrek aan brandstof De voorraad van vele mgneigenaars begint uitgeput te roken Tegenover de beslissing der mgnwerkors in Northumberland om niet tot een algemeene werkstaking over te gaan eu de betere berichten uit Lancashire en Yorkshire staan de onrustwekkende tgd ngen uit Wales De werkstaking breidt zich daar niet alleen uit maar geeft aanleiding tetj wauordelgkbeden die het optreden van soldaten noodig maakten l i Wales ontbreekt nog veel aan de orga Snisatie der arbeiders De Engeliche mgnwerken reiden vooraf bun coutrakten op iudion hui eischeu niet ingewilligd werden en werkten zoolang hunne overeenkomsten met de werkgevers hen nog bonden Doch in Wales hielden 130l000 mgnwerkers een rumoerige vergadering te Gardiif en smeten het houweel neer hun contracten verbrekende De mgndirectiën willen daaik m geen hunner weder aannemeu Ze zgn bovendien tot boeten van t 1 5 veroordeeld wegens contractbreuk Duizenden arbeiders aan de dokken te Cardiff Bnriy en Penarth zgn door dit onhandig optr den der mgnwerkers ploteeling werkloos en Ie handel van bet district iteat bgiia geheel stil Te Penarth werden een der dagen van de vorige week nog 10 000 1 000 tenaen verscheept tegen 1 500 tonnen op den zelfdin dag van drae week I Gisteren wachtten in dl dokken 88 schepen op eene lading EJi het jongste bericht dat weer eenige duizenden mgnarbeiders te Longten in Devonshire het werk staakten als protest tegen het verzenden van steenkool naar Lancashire be wgstj dat de strgd voorhands nog niet geëindigd I is H t Engelsche Hoogerhuis beeft vacantio genotaen tot 22 Augustus ongetwijfeld ora in de verfrisschende uitspanning der pas geopende jacht nieuwe krachten op te do Voor de inepauiking der beraadslagingen over bet Home Ruleontwerp Want men mag aannemen I dat I og in den loop dezer maand uiteriijk in het Mgin van September de discusaiën over dit cntwerp in het Lagerhuis znilea zgn ten i$êe gebracht D zittingen van hèt Hoogerhuis kenmerken lËich in den regel door hoogst fatsoenlijke saaiheid De hoogadellgke en geeBtelgke volksvertepnwoordigers doen hun zaakjes gewoonIgk in anderhalf of twee uur af Van dezeshonderd geestelgke eo wereldlgke pairs zgn er zeker vierhonderd die de zittingen zeklen of nooit bijwonen Dit zal echter veranderen als het HomeRule ontwerp a u de orde komt Dao zal Lord Salisbory zgn getrouwen bekenden en onbekenden oproepen ofschoon de zestig of zeventig liberale pairs zich waarschgnlgk niet al te veel moeite zullen geven voor een strgd waarvan de nitelag van te voren beslist is Maar de nederiaag van den heer Gladstone moet verplettereiH wezen Het is alleen maar de vraag of die nodorhwg niet nog veel verpletterend zal zgn voor het conservatieve Hoogerhuis zelf De Lords zgn al sinds vele jaren bezig met hun eigen graf te gravel en a s de heer Gladstone zooals thans nauwelgks meer te betwijfelen valt zgn HomeRule ontwerp in het Lagerhuis heefl dóoigadrevei zal f hjj zeer zeker voor esn krachtige campagne tegen het Hoogerhuis niet terugdeinzen Eene zoo verondttrde instelling Is het Buis der Lords kan alleen blgven bestaan wanneer zg elk conflict met den modernen geest zorgvuldig vermgdt Dat meu in Amerika uiet erg gesticht is over de uitepntak van het scheidsrecht ligt voor de hand Niet om de som der schadeloosstellingen voor schepen die vroeger onrechtmatig in beelng zgn genomen zegge anderhalf mill dollars maar enkel om het feit dat de Unie iu bet ougeiyk is gesteld Feitelgk toch Igden de Vereen teten al heel weinig schade De anderhalf millioen die ze nioeteu betalen vertegenwoordigen zoo ongeveer de waarde van de in beslag genomen eu verkochte goedereu eu dan heeft bet scheidarechterlgk college een reglement opgesteld dat wordt het aaugenomen Amerika een mooien troost prgsc bie lt voor de ondervonden teleurstelliug Volgens dit reglement wordt de vangst verboden lip eeu afstand van tiO geograpliieohe mglen van de Pribylov eilanden terwgl binneneeu veel ruimeren kring nader aangeduid de jacht van 1 Me tet uit Juli zal verbutlcnzgn Voorte zgn in het reglement nog deze bepalingen opgenomen Ie Alleen zeilschepen mogen do robbonvangst uitoefenen ze moeten van een bgxondere vergunning voorzieu zgu en een af onderlijke vlag vertoonen 2e kapiteins dezer schepen moeten een registor houden vau de plaate de dngteokeniiig bet aantel en de sekse der gevangeiT ilioren wnlke gegevens aan het eind van elk seizoen aan do regeering moeten worden overgelegd £ n 3e Het gebruik vau netten vuurwapenen en ontploffende stoffen zal bg de robbenjacht verboden worden Men zag reeds dat de Canadeezen over deze bepalingen met name over die van den verboden jachttgd niete in hun schik zgo S misschiendat dit de Amerikanen weer iu hun humeurbrengt Intusschen is bet reglement dat vgfjaren gelden zon nog niet aangenomen doorde beide partyen en dus kan er nog veelverandering in komen j 1 u iju 1 I nni I I iiiii iiaiaaa aMBSi PATENTEN KEXXISGEriJVG BUROBMEKSTBIl en WETHOUpEKS der Gemeente GOUDA brengen ter kennis van alle I atentpliohtige ingezetenen dat de PATENTEN voor het dienatiiiar 1893 94 i i gereedheid en op do Hecreterie dezer Gemeente voor beu verkrijgbaar zijn wanneer zjj zioh daartoe PQRHOONLMK ouder opgave van Wijk en Nummer hunuer woning aanmelden van Maandag den 21n Augustus 1893 tet en met Zaterdag den 2n September daaraanvolgende des voormiddags van 10 tet des naluiddags 1 ure de Zondag nitgezonUerd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de biuncn dien tjjd door de belanghebbenden niet a ehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der Directe belastingen aan hunne bui en tegen betaling van tien centeu worden uitgereikt Zjj die desgevraagd wordende hun PATENT of en afschrift van hetzelve niet kunnen vertooneu vervallen in eene boete van vjjftien gulden Gouda 17 Augustus 1893 Borgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Seoretari BROUWER LUST van brieven geiidreweerd aan onbekenden en verzanden gedurende de 2de helft der maand Juli 1893 welke door tusschenkomst van het postkantoor te Gouda zgu terug te bekomen Verzonden van Gonda J M Goppers Amsterdam J Draayer Deventer C lirutel de la Kivii ro Den Haag Huink Middelburg H E Hoogendoorn Orieth Verzonden van Jteen4rgk Wed W Efengroeu Kralingen Gouda den 18 Ani ustus 1893 De Directeur van het postkantoor V0R8TER BDrserlUke Stand moordrecht GEBOREN 13 Augustus Ann oodét P yiikker en A fan Hchaik Aug WatergetUden lldoK I anic Hoog haaff itleti 1 10 8 7 04 11 03 7 18 ond 90 U 88 7 61 11 43 8 08 Maand il 8 36 30 8 15 Dinad 89 1 18 9 87 S 17 10 48 Woonad Ï3 1 41 U 08 3 89 04 Dondard 84 8 66 81 4 41 1 08 VrJdAR 15 4 4 1 11 6 07 1 8 Springttji 29 Aag Hasn Zon Aug Opg M Onderg A Opg Onderg 19 1 06 9 39 E K 7 Aug 4 30 7 39 10 3 80 10 04 It I 14 40 7 88