Goudsche Courant, zaterdag 19 augustus 1893

IVo 6128 Maandag SI Aiigiishis J803 33ste Jaargang fiODMHE COÜMIVT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g psehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Centen iedei e regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 11 4 17 10 M U to T Il tl I 1 11 Il I J l IS t M M U 10 t It 17 I tl I II I 1 atadalUko Zwemnbool 18 Augutut imidd 11 n Ofgtn in tompentur ru de Ittekt 81 gr Ftbt ket nt r 71 Beurs van Amslerdam 17 AUGUSTUS Vor kn tlatkaen e 6 01 81 6 lOl i 1 8l i 7l 7M IIVJ l ii 68 l l T 100 B8V 78 1 IK 1047 B8 8 B88 B 0 1001 78 loiv iOI 187 96 101 101 I80V 6 100 SB IV 184 118 100 BI 8 i n i lIl Vu B6 8B 110 108 70 o 101 185 180 10 100 68 88 IB H lOl f 7 107 101 60 ♦♦ 184V 160 106 106 100 100 114 118 30 107 78 11 II HiDUUHD Cert Ned W 8 dito dito dito I dito diio dito i HoHou Obl Ooudl l9Bll 8 4 ITILI Inubriiring ISetill I OonlKl Übl In papier 18M 6 dilaintilrerlSM PosTuaiu Ublig roet tiokM dito dito I RmuKD übl Oott Ie Bnie I diio Omoiii 1110 4 dito bgB lhi l 881 ditob jllopel889 0 4 dito ia goud leen 1888 dito dito dito 1814 I SruJE Perpeli lolluld 1881 4 TvuilJ Oe ir i anf lem 1810 4 Ooe leeDiDgieri ü ito IwoioK lerie C KviuApii Rip Beo T obl 1881 Mitiui Obl Buit 8ob I8 0 S ViN ur u Ubl 4 oubep 1881 Ahriiuah übligttieo 1881 Jl l BoTTUDUI Blad leon 1888 9 i 77 Nnv Afr lUcdeUr und Ai dib Tab Mu Certifloaten DdiMiatHhapplI dito Arab Hypolheekb pandbr 4 Cult Uij der Vontanl atnd t Gr Hypolheekb paudbr 4 Nedtriandaehe buik tand Ned Handalmaatioh dito N W k Pto Hyp b ptodbr 8 Bolt Hjrpotbeekb pandbr 4 Utp Hjrpotbeekb dito 4 OotTIKlL Ooit Hong benk aand KctL Hypolboekbank pandb AmultA Etuit hypodi paodb 5 Hai h O Pr Lien oert 8 Ni lloll lJ Spoor M i aand Mij lotKipl f 8l 8p atnd Nel Ind Spoornegm aand Ned Zuid Atrik Spm tand dito dito diloIBDI dito 5 B0 B8 lSI iTiUlSpoorwl 1887 1 A Kobl 8 Z idllal SpwmU A H obl 8 P01 11H Warvihau Weenen aand 4 Buil Or Buil Spw M ttnd 5 Ballliobe dtlo und 70 90 Flltoira dito atnd I Iwani Uombr dilo aand 8 KonCcb Aiow 8p kip aand BlA ao o8e ul 8p MU obUg 8 Oi l Vitebik ililo olllg B ZnidWatt dito aand dito dito oblig 4 BB AHiuu C it P 8p Hüobl 8 Obio fc Nortb W pr O r aand dito dito Wia St Pete obl 7 Dyiter k Bio Ur Spm eert v a IlKnoil Central obl in goud 4 I uiiv k NaibvilleOe l T tand Meiioo N 8p M i lebyp o 8 Miie Ktniai 4riot nref and N ïork OnUrio iWi it atnd dito Feoui Obib iblig 6 Oregon lif Ie hvp in goud B 81 Paul Minn k Mtnlit obl 7 Un Pao Hoofdliln oblig 8 dito dito Line Ooi U h p O B OiHAUi Cm 8oulb Cert ir und 8 V H O Ball k Na 1 h d 0 O Amilerd Onnibua M aand Bottord Trninneg Maal aand Nlu Blad Aroiterdira aand S Stad Eotlordam aand 9 Bll eil Stad Ant orpea8B7 Stad Brunei iSSB f lloso Tbeiit Begullr Ueeelliob 4 Oommt SiBtUleeoing 1880 B K K Ooil B Cr 1880 SrtNJi Stad Madrid 8 1888 Ni Ver Bet Hyp 8p bl oert B APV ERTENTIBW B d n orerlMd tot myne diape droef beid mijne g li d Znstar Mejnftroiiw ANTJB SMITS io dm oadaidam tu rnim 83 juen Allen die hur kesd hebben allen baaefitn wat ik in bur rerliee M J SUITS Ooudmk 10 AnKntt ISgS VtrxMke vam roHtfbfktaff vtnekoond U Ugim 1 Heden orerleed tot mgne diepe droelbeid en die myner Kinderen na een langdurig lyden myn geliefde echtgenoot ÜKOBOB BERNARD P tak KAMPBN ondleertar bg het middelbaar onderwgi te Atiuttrdam in den onderdom van ruim M jUr Wed H F T4X KAMPBN BniDUKe eo C 17 Ang 1893 U sopsra FiESTt D FEESTCOHUISSIB noodigt H H Bakken alhier uit om vMr MAAWDAO a ê li uur KhrlfHHfk prijsopgaaf ie willen end a bg den onderget Toor de UEVEBIÜQ Tai MO Krenttbrooditê 0 MO JuarHeêf op bet Feeetteiein Mochten men aanbiedingen lan gewaniebtett prgi jnkomen dan bg fikander n ig ign aladaji lal door Loting worden bitgemaakt w ke ran de in aanmerking komende beenn de lerering zollen doen Dt Seertlam dar FtuMmihMt J 1 A UONTLfN Ope l aar Onderwijs Toelatlig vtn Lecriingen op de Avcnd tf HerkilliigsscboleB op de Kostelooze en Bewurseholei De COIIMISSIB ran TOEZICHT 0 bet LAOEK ONDERWIJS alhier madit bekend m dat de inschrilviog van Leerlingen wier plaatlring men met den l n üctobef 1893 op een dör boTengenoemde icholen verlangt geschieden zal in de echooUofcalen op DINBDAQ n AUGUSTUS 1893 des namiddag tan Tgf nnr Voor rerdere bgionderheden wordt rerweaen naar de ainplakbiljettan Namens de Commissie Dt Sterelaru J H VAN l KE VOORT 9 Augustus 1893 aduda Voor ee wordt net MEISJE uit den burgersUnd P1 AATSI G gezocht in een bi haafd O E 7 IN om in de bnish de iMhulpiame baud te bieden Kan ook goed met Kinderen omgaan Voorloopig sender salaris ranco Brieren onder No 2280 aalt bet Boreap deser Courant ËlJÏÏËËMËISJE I e v raetgrd Adr Zeugestraat 93 U t iU NIKU WEN CURSUS wordt tegen leer Ibillgl e eonditiin aaa Kï i4Siken die hier een der Inrichtingen 1 Tan In rwfis beioeken 1 F nco BrisTaV onder No 2381 aan het Bnr an deier Courant I I MKLKSTAND MT 3V itoop aaH0ebod n Tan 42 maal par week Br fr No 644 Centraal adTertentiebnrean Tan de firma F B tsk DITUAR Vlndu 9 Ct per Fl B Ct per Fl i prachtig helder en goed werkend Y Depot A NORTIER Oonwe C 84 35 FfiMSCHE STOOliTEBTEBU Gkemiscbe ei Zwilserscke Wisgekery I OebieTeteerd door Z U den Koning der Belgen II Oppenhelmer Rotterdan I Specialiteit roor het stoomei en Terren Tan I alle tieeren en Dameskleedingstakken ook I alle soorten Meubelen Ledikantgordjnen Taiel I kleaden Trnpen met nieuwe patronen geperst I wasten aamitnren Neteldoek Talles Kan rten Veeren ent I Alle goederen knnnen in elkander biyTen en I worden ou schadelijk roordegeaondbeid bewerkt I Ooederen kannen in 4 dagen a etererd I worden I AQENT Toor Oonda en Omstreken A VAN OS Az I Kleiweg A No 73 Nederlandscbe Stoomboot lliaatMhappij De Stoomeehspan HOLLAKD kapt J SUIDT en BA TA riEB kapt J BAÜEE vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage Terroege men lich bg de Cargadoors der Maalacbapni Boompjes 72 te Kollerdam De BtoonMchepen looen ta Brawersqaar de markt van Boter en Kaai te landen LOTEN in de VERLOTING BU GELEGENHEID DER rij © E aard ©riixi stra5rt ZIJN TE BEKOMEN BU i A BUIKKIIAIV Lange Tiendeweg PRIJS f 1 11 LOTEN voor 10 toriawater ui f de Victorias ron f e Oberia insfein bylms Tafeldrank Van h£ pninklykef uis der federlanden Uaatsch ppij tot Exploitatie der Victoria Bron te OberlalusteiB tievesligd Ie Uollerdain Zuidblaak 8 Het groote aantal zenuwkwalen ran unuirhoordpya af tot de voorafgaande keutaoltoDeD ran apoplexie bersenlwroerte te trotsMnn aogsteada alle middelen door de mmliMhe wetensohap aangwread Kent aan den niemreo tyd komt de eer toe dat v door het gebruik maken van den eenvoudigaten weg r ameljjk langs de haid eene phy ïologiioho ontdekking gedaan heeft die na honderde proofnemiogen thaoaoverde gebvete wereld verbreid is enterwyt zfj in weteaBobappelyka kringen do hoogste belangstelling wekt terenteene weldiail blijkt to ïijn voor de aan lanuwkwaloii tydende meiiwhheid Dexe genooawfjzo is uitgeronden door den ge wozon Officier van Geiondheid Roman Weissmann te ViUhofen en bermt op de ondervinding opgedaan in cene BO jarige praktijk Door wasscWng vau bet hoofd eenmaal DOF dag wordeo daartoe geschikte stoffen door de huid oamiddellljk aau het senuwgestel medegedeeld Met dote geneeawyza werden workülyk schittorendo resultaten verkregen en zy maakte xooveel opgang dat van een door den uitvinder gosohreven werkje OVER ZENUWLIJDEN bn BEROERTE bare voorkoming en genezinf bianeii korten tijd reetlt de SSo itrak ver benoii U Dit booicje bevat niet sUmq voor bet groote publiek Vflntanabare verklaringen omtrent bet wezen der nieuwere tberapie on de daarmede zelii tn wstthopÏM gevallen verkregen uitwerking maar ook vinJt mon daarin wetaoscbappelyke verhaadelinffen uit d medlBObe bladen die aan deae eneeiw ze gewijd zyn xoomede afsohrift van tal van getuigtohriften van booggeplnatatc geneeskundigen onder welke P Meniere med dr ProfesSOr aan de poiykllnlek te Parija me Rougemont 10 Stelnireber med dr praktiaeerend geneeabeer aan bet krankiinDlgen gestlobt te Cbarenton Smltfitaratb Dr Cobn te Stettn oroBimoan med dr arrond arta te Jöhlingen Dr F Foreitler geneesbeerdlreoteur van het hospitaal te Agen Qeheimratb I r Sobering kasteel Qateolèls Bad Ems Darses med dr geneeaheer dlrectear der galvano tberapeutisohe inrlohting voor aenawlijdert te Fari 8 rue St Bonoré 334 Consul von Aschenbacn med dr te Corfu Dr BusiaoD arrond arts te Zirknltz Obsr stabsarzt Jeotil med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrlère Eure lid van den Conseil Central d hyglène et de Santé in Frankrijk en vete anderen Aan allen wier lettuwRestel meer of minder aangedaan ia of aan loogeaaamde enuwacbtlgbeid lijden waarvan de kenteekenen lün ohronMohè hootdpljn migraine aohele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapelooaheid llohamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle uekm die door boroorte getroffen werden on nog lijden aau de gevolgen daarvan zooals Verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moelelljk ilikken stijfheid der ge wrtohten met voortdurende pijn plaatselilke swakte veriwakklng van geheugen enz eo tij dia reeila onder geneeakundige liehandeling geweoat zijn maar door delirkenda middelen Ui ontboudioga en kondweterkuur wrijven eleotriaeersn ttoomlooi of zeebadai geen loneting of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ton elotte zy dio vrees gevoelen VOOr beroerte en daartoe reden bobben wegena vorsohijnsoteD ala slCb aanhoudend angstig roeien verdooving in het hoofd hoofdpijn met duUeligheid flikkeringen en donker worden voof de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suiaing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan ai deze drio categoricn van lenuwIIJders ale ook aan jongo mei es lijdende aan bleekiucht en kraobtelooaheld ook aan gezonde lelft aan jonge personen die veel met het hoofd werken en goeetelijke ronotie will voorkomen wordt dringend aaugorndon zioh hol Iwven vanneldo werkje aan t lobaften hetwelk op aanvrage kOatOlooi en franco verzonden wordt door I EMAIRR Oo Apotbekera t Parija rue de l Kohinulor SO Alleen gereohligd tot verbroiHing der geneeawgzo van j ROMAN WElSSMANiN Oud Om ar van gawndheid or lid der Ilaliaanaohe 8anit ita ordo van kat WW Kruit n verder ta AautarihiB door S OLEBAX k Co Heiligaweg Vi RottcHIam r E van SINTEN KOUF Apotheker Korte lloofdateeg 1 Iltrecllt ïmA POarOJI Oudograobt bij de Gaardbrug P ISO Up da iongst hygianiach aiadicinale Tentoonstelling te ht is da Weiaamin Klw geI naeawijaa door de mediiche jurj met de Zilveren Medaille bekoond Kraepelien en Hplm s Q uina LaroeheQ ü rKocïlE Is de meest Krachtige en Versterkende KI A IJIV MbeTolen door t l tui binnen en baitanUndacbe genneabeeren Bekroond met EKUGN DIPLOMA en OODDKN MEDAILLES Verkrggbau in Suona l tl 90 en 1 Dopót te So ia bg dea Beer A E TEEPE Apoth or voorheen C THDC Rraepelien Holm Hofleveranciers Zeist OowU Snelpondmk van A Buxlnuii k Zo n BINNENLAND ÜOÜDA 19 Augustus 1893 VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD op Diiutlag 22 Augostos 1893 des naniid d ten 1 ore Aan de orde De Rekening van de Schutterjj over het dienatjaar 1892 th Rekening van h voormalig Armbestaar vau Stein over 1892 De Rekening van de exploitatie der Stedeiyke Gasfabriek over 1892 I et voorste betreüende de bestrating van de Lemdulste g en de Roboarsteeg De benoeming van eeiie Onderw ïeres aan de 2e Burgerschool voor meisjes De benoeming van twee ünderwyzeressen aan de Tnaschouschool De Feeststoet op 31 Angostns zal zyn samengesteld als volgt de volgorde door loting verkregen Eene afd Eerewacht met de Nederl vlag De Feestcommissie in rytaigen Het Muziekkorps dd Schutterij dezerGemeente Ongeveer 700 aan den feestzang deelnemende schoolkinderen met hunn onderwjjzers de kinderen zgn van de openbare tchoien en van de R K byzonderescholen van Mevrouw v d Bom Westhaven en van den Heer J G Kropman Gouwe De Gymnastiek Vereeniging cExcelsior met banier De Afd Gonda van den bond van OadOnderofficieren met het prachtig onlangsverkregen vaandel De Weerbaarheida vereeiiigiag cBurger plicht met banier De Zangrereeniging Apollo met banier De Goudsche Cricket en Foodballcluh OIjmpilï met banier De Kleermakers Yereeniging cOnderlingHnlpbetoon met banier De Dilettantenciub Door oefening Kunst De Werklieden Vereeiüging iDe VriendBchap met banier De Afd Gouda van denNederlandschen R K Volksbond met banier De Schoenmakers Yereeniging Help üzehen met de Nederlandsche vlag De Kader vereeniging van de GoudscheSchutterij met banier en in uniform Tooneel vereeniging Onderlinge Vriendschap met banier FEVILLETOX O E X TT KI a r het BoogduiUch XXVI 105 Hst komt al dichter en dichter hij Mari I ouize bljjfl onbewegelijk staan en drukt onbewust handen tegfn hnar kloppend hart Dichter h beel diebt by een bekend gezicht op den bok en daaraaut de brave oude postbode die de vreemdst gebaren te en de jonge vroov maakt I e rossen staao stil Vandaag breng ik hem zelf roept de oude met een pionileend g ffzioht van boren af Teffelykertüd echter vliogt hef poflisr open en splagt Olivier op den grond Doorrijtren roept bij met bulderende stem Oe boeven trappelen verder en de takken der kerseboomen wsaronder de hoed rai den koetsier ter oaawernoodldoor kan sohadden een oaeawregsn van bloMema noer Maria LouiM tiet het niet meer hemel en aarde ünkeu voor haar in t niet aan zijn borst I Zaeht fluisterend vertelt het oeverriet veel liefsl k overoode sprookjes aan de kleine golfjes van het meer Het vertelt van da blanwe vronderbloem van bet gelak die alleen door die menechenkinderan vordt gevonden die naar dea hem opüen wuineer sjj baar zoeken De avondklokken luidan loo plecbtig stil vordt i kat U kat woad alsof al de booméfe i blooMO ds I 17 Timmerlieden Vereeniging Zorg voor de toekomst met banier De Vereeniging Providentia met banier De Metsel aars vereeniging Ood riiDghulpbetoon met banier Eenige Jongelieden met banier Eene afdeeling Eerewacht De gemelde vereenigingen worden beleefd uitgeuoodigd om zich ten half twee uro precies te bevinden in de Sociëteit Ons Genoegen alwaar op dat zelfde uur de schoolkinderen zullen verzameld zyu teneinde ten t w e o ure precies de afraarsch naar het feestterrein te kunnen doen plaatehebben Boskoop s Fan fare korps zal ook aan den tocht deelnomen en ia vereeniging met de schutterij kapel zich doeu hooren HH lieden van bovengen femde Vereenigingen ongeacht of zy al dan niet persoon1 y k aan den wandeltocht deelnemen hebben zouder kaart toegang tot het feestterrein na aankomst van den stoet op eenvoudig vertoon van hun insigne of lidmaatschap bewys By beschikking van den minister van waterstaat handel en nyverheid ia met ingaii van 1 September 1893 den opzichter van denrpkswaterstaat 2e klasse J B J Loeff opzgn verzoek wegens lichaamsgebreken eorvulontslag uit a ryks dienst verleend behoudeneaanspraak op pensioen Stct P j kon besl van 15 Aug is aan J de Joiif wed A de Quant 2de Sluisknecht aan de Mallegatsluis alhier een pensioen verleend van 125 Door het gemeentebestuur van Gouderak ii besloten tot het aangaan eener geldleening van 12000 3i o waarvan de opbrengst zal strekken tot den bouw eener woning vo r den gemeentegeneesheer Deze leening is overgnomen door de firma T Goedewaageii Zonen te Gouda tot den koers van 99 oA Heden werd van de werf t Kromhoiit van den scheepsbouwmeester H van Vlmtrdingen alhier met het beste gevolg te Witter gelaten het clipperrynschip iGermaan gvor t ± 350 ton voor rekening van den heer H J Meyer Reedery de Blauwe Ster te iJotterdam Het lyk van den gisteVen in de Gouwe verdronkene V d B is hedenmorgen opgeviBclit hoofden in gebed bogen l Ohviur vouwt de hsndan om dio zyner jonge rrouw Hg beeft baar nog eenmaal naar den bemoaten oever gebracht voordat da reiswagOD haar heen zon voeren naar haar eigen hnis Hij blikt baar in de oogien hiij ziet er net zoo uit als dien keer toen erenzoo de klokken over bat meer klonken en hjj zgn hoofd ontblootte en God rerheerl kta wVoor de tweede maal dan zult gij mg in bet Ie en volgtn Maria Louize zeide hij Ungwam met plechtigen ernst voor do tweede maal gn levenslot met het uwa rerbinden Ditmaal worden de kiiarten niet gesebad voor eolij hazardspel er beslaat geen kans of inzat meer de winst bet allerboogsta is reeds mgn eigendom Toen ging slechts een goode kameraad voor den korte spanne tijds van mijn aardsoh bestaan naast myn Toort boden echter houd ik een dierbaren scbat in mgn armen oa dg gouden ring der trouw heeft begin nooh einde Ëea tachtrood sohtjnsel straalt over het meer en het avondrood verguldt de wolken wnarbeen jubelende zwaluwen opstijgen al hoogor en boogar iu do Jl de ruimte zonder vrees voor raik of bavik Al vaster vl t Maria Jjooize uob in don arm van den geliefdon man haar oeoig antwoord is baar zwygende blik haar geheela ziol ligt in den banddruk waarmee zij aioh voor tjjd eu eeuwigheid aan hem verbindt Van Olivier s lippen klinkt bet nis een juhelkreel vol innige gelakzaligheid jr Iyn vrouw 1 BerooiMJu by de Üer kerk te Waddinxveen ca ü A de Jong te Schoonhoven We ontvingen het Verslag met Rekening eu Verantwoording over het boekjaar 1892 93 van de Vereeniging van gepens ouderofScieren en minderen van het N d Leger Zooals men weet beoogt deze Vereeniging oodoratand te venichafièn aan militairen gepensiouneerd vóór de wot van 1877 en hunne weduwen Een strekking dus zoo nuttig zoo edel I En edel en mild mag mon toch wel ziin jegens die brave stryders Van veelbewc n tyden wier bestaan op bun ouden dag zoo hoogst kommervol U eu ouder wie er zyn met 9U pensioen van minder dan ƒ 100 s jaars ja zelfs met pensioenen niet hooger dan 4G of 50 Mannen die eenmaal hun leven voor den Staat veil badden moesten een beteren oudeu dag hebben We kunnen dan ook niet nalaten deze Verewniging met aandrang by onze lezers nogmaals aan te bevelen vooral als wo daarbg t t ons leedwezen moeten constate reut dat or uit Gouda f 15 50 minder werd ontvangen dnn het vorige boekjaar Het Bestuur der Goudsche Afdeeling bestaat uit de lih A K van der Garden eerevoor zitter U J Hteeubergen voorzitter B G J van Oeutekom secretari en L de Boer penningmeester De leden zullen gftarne eene bijdrage voor bet sciioone en goede doel in ontvangst nemen of U als donateur of donatrice wïllpn inscbryven Woensdag jl heeft to Reeuw k de aanbesteding plaats gehad van steenkolen en cokes ten behoeve der gemeente Inschryvers waren de heeren O v d Heyden Ie Reeuwyk on C IJaelstein firma A Jonker en Zn te Gouda De leverantie is gegund aan den hoer G v d Heyden De landbouwer de Vr in t Beiersche onder Htolwyk had Woensdag het ongeluk dat zyn wagen met hooi bolatlen omsloeg waardoor het paard op deu hol ging en hy tegon een boom werd geslingerd Hy bekwam een gevaarlijke wond aan het hoofd Een landbouwer te Bergambacht kocht op de Goudsche markt voor JW gld een varken doch kwam er niet verder mede danStoIï yk waar bet dier bo wMk De Berg Ambachtscho kermis heeft weder van zich doen spreken daar den KTden dezer een persoon genaamd H P een ander persoon genaaitid G B zoodanig heeft mishandeld dat een rechtsvervolging is ingesteld Gisteren werd H P gevaukeiyk naar Rotterdam gevoerd en t v beschikking gesteld van den heer Officier van Justitie aldaar In de jongste vergadering van den gemeenteraad te Ouderkerk a d IJsel werd voorlezing gedaan van het Koninklyk besluit w arby overeenkomstig bet verzoek van den Raad hel maximnm der in deze gemeente te verleenen vergunningen voor deu verkoop van s rken drank in het klein wordt verlaagd tot zeven en zulks tot 1 Mei 1900 Tot dit tijdatip kan dus geen nieuwe vergunninftpwnrden uitgereikt De gemeenterekening over het dienstjaar 1892 bedragende in ontvangst f 15912 83 in ait gaaf f 14953 71 en sluitende alzoo met eon batig slot van f 989 12 werd goedgekeurd en voorloofrig vastgesksid Eveneras de b roo ting van bet burg armbestuur voor J 894 met een subsidieposi van f 1000 Aan den ryksveldwachter v Loon zal eene g titicatito worden uitgenikt w ens politié diensten aan de gemeente tydens de vacature van een gem veldw bewezen De geloofsbrieven der her benoemde raadsleden werden onderzocht en in orde bevonden soodat tot hunne toelating beBloten uu Ten slotte is aan huismeester en wethoudora een crediet verleend om de leerlingen van de hoogste k laaie der scholen een bezoek te doen brengen aan de Diergaarde op 1 Sept a a en om de overige leerlingen op Koninginna dag te onthalen in de scholen Deletfilingen echter dio in het afgeloopen achooyaar meer dan 15 mant de school willokeurig venuimden wordou zoowel van het een als van het ander uitgesloten opdat het doel bereikt sou wordsa hetwelk met het jaarlykscbe schoolfeest beoogd wordt wering van schoolverzuim In de laatste dogen wordt het gemeentearchief te Schoonhoven door verscheidene vreemdelingen bezocht Voor liefhebbers van oudegeschiedenis is dan ook gelegenheid geno want het archief bevat vele byzonderheden vooral de charterstakken Sedert jaren is degemeentesecretaris reeds werkzaam om betarchief te complemonteeren en ontvangt vanmenigeen blijken van belangstelling Eithterkuunen nog zoovelen veel doen Wie heeft niet iets wat in botrekking staat tot de gescbiedonis van Scboouhoven Velen niet waar V Deze een boek eau auder een plaat of drukwerk of schrifti ur en boe gering ook alleskan samen werken tot completeering vanBchoouheven s geachiedenis Thans is na jarenroeken een zeer merkwaardig stuk ontdekt betrekking bobbende op Albrecbt Beyling Reedsis door bawiddeling van den heer P VonWiflenswaard 4 n vroegeren stadgenoot thanspredikant te Krimpen aan don 1 1 het oudbekend kasteel uit den tyd van Jacoba vanBejjbren in teekeuing gebracht en nu ia wederdoor den eorotarie eene nadere eo juiste ligging ontdekt en nog slechts een enkele stapverder en men zal met juistheid de plek kannon wyzun waar Albrucht Beyling zgn gruweldood moest ondeigaan en t elykerlyd bewezen worden dat het geen leende maarwaarheid is dat trouw en gehoorzaam beiddoor Jacoba van Royeren afschuwoiyk zyn beloond Schoonb Cf Op 27 Aug s s wordt van wege de Zeilvcreeniging sLekkerkerks een Sfieilfeest gehouden Alle hh eigenaren van Pleiziervaartuigen worden bg deze uitgeuoodigd vóór of uiterlyk dos midÜags te 12 uren met hunne zooveel mogölyk met vlaggen versierde vaartuigen t fjekkerkerk te verscbynen om ten 12 ure van daaruit Lekopwaarts en terug een gezelïigen wimpeltocht te ondernemen Te Koudekerk a d Ri moet voor de verkioïing Van een lid van den Gemeenteraad herstemd worsen tuMcheii de heeren Q ï oTrepaal Gan eu B de Jong Zoolafig de badplaats Seheveningen beataat werden nimmer zooveel zeebaden genomen als Donderdag nl 1499 By een landhonwer in den Oosteinderpolpolder te Alsmeer werd van eene ry van den akker van 404 struiken aardappelen da oalizienlyke hoeveelheid vau 1 35 H L gerooid Door een onbekende oorzaak is ta Haarlemmermeer een boerderij Iwwoond door D v Wieringen afgebrand Nieta is gered De geheelo oogst is door den brand vernield Onder voorzitterschap van den heer Nagel inspecteur dét postoryen heeft zich naar de N R Ct verneemt eene commissie van post en telegraaf nmbtenartiu gevormd ten einde uit vrywitlige bydragen een monèment op te richten voor wylen den hoofddirecteur Hofstede Naar wy vernemen moet de heer H J Schimmel voornemens zö voortitter hap Tan den Raad van Beheer van de kouinkiyke