Goudsche Courant, maandag 21 augustus 1893

i0 i ie der fabriek i blijkt zeer 1 de cgfers tereeniging Hat Ned ToaneeU near U leggen Aan mr J N van Hall m bet Toorzitteracbap ftgo aangeboden doch hg zon daarroor hebben b Jaolit A Ct De Tolendammer en Prieacbe palingTiMreben wier Tangft tegpowoordig mei graagte en tegen hoogen prya direct by aankoraiit voor Kugeland wordt opgekocht hebben een middel uitgedacht om de moeite en het tgdf erliai ran t lortaeren nit te iparen Door in de bun twee leien aan te brengen verkrijgen zg dat de paling zichzelre aorteert in de qualiteiten Alleen de onderste laag de echoenTetem laten de BriUcfae opkoopere voor bet binoenland achter Te Beverw k i een wieler weditrgd toor ringateken en langzaam rgden gehouden die Tele bewhouweri lokte De prjj bjj ringateken werd behaald door den heer K j C Voorthnii t Bererwgk de Ie premie door den heer W Temper ran Zaandam de tweede door den heer I W ran der Sterr te Bererwijk Kg langzaam rgden U de prgi behaald door den heer W U Hcholtz te Amaterdam da premie door den heer M Ooniperta aldaar Voor de terkiezing a een lid van den gemeenteraad te Zaandam zijn uitgebracht 42r geldige etemmeo Volitrekie meerderheid alzoo 214 Ueratcmming tueschen de heerei J Biinnniz lib met 211 en O O Kamphuga r c met 163 at De heer J Switzer Az rad verkreeg 45 itemmen Zekere v L nit Helden had oolangi de aanligheid om vermomd op de jacht te gaan vermoedelgk om zoodoende aan het wakend oog der jachtpolitie te ontinappen Ongelukkig herkende deze echter den carnavalajager en bekeorde hem Thana voor die aardigheid terecht taande voor het kantongerecht ie Roermond kreeg v L f iO boete of 20 dagen hech tenia Ken dure grap I Oottfried Mann die 10 Dee voor goed aftreedt ala leider van het atafmuziekkorpe van het 4e regiment infanterie geeft Manndag 2N Aug te I eiden in Zonierzorgi zgnafacheidacuncert waarbg o a oen Fautaaia over eigen liederen het clarinet concert twee arrangementen naar Bach en Oodard een Divertisaen ent Allt rie Coamopoliac en een maracli lAfu heid van t Vierdec van Manu zelf zullen worden uitgevoerd Onder leiding van Mann gaf het atafmuziekkorps van het 4e regiment in de zomerseizoenen van 1886 1893 470 harmonie concerten in de volgende plaateen Leiden Zomeraorg Muai Hacrnra Amicitia in t gebeel 188 Den Haag SociSteitetont in het llotch Kon ZoJU lk t Tnin Scbeveniogen Kurlians Heinpoat Sporttentoonatolling 1892 Dein Reineveld Doele Schiedam Botterdam Rott Diergaanie Doele Dordrecht Kunstmin Ilred Tilburg Zierikzee Haarlem Trou moet lïlycken Amsterdam Natudk Artis Magistm Concertgebouw Paleis voor Volksvigt Voedingatentoonstelling 1887 Pannerend Zaandam Alkmaar Zandvoort Zandpoort iesticht Mcerinberg Oouda Utrecht Tiroli Maarsaen Arnhem Planten en Yogeliuin Zutpheu Apeldoorn Zwolle Deventer Ngmegen s Hertogenboach Sociëteit Caaino Liedertafel Oefening on Uitspanning Orooingen Leeuwarden Priiisenluin Alfen Noordwijken Saaaenheim Het repertoire bestond uit 322 nummers 48 ouvertures 48 antaisies 34 walsen 67 marachen 9V zoogenaamde tussrhennummers 10 pika s en andere dansen en 19 aolostukken I Hiervan behoorden slecht 74 tot het repertoire van vóór 1886 de overige 248 nummers werden in den loop dezer jaren voor de eerste maal uitgevoerd Manu s eigeo composition en arrangementen voor harmooie muziek bedragen 67 nnmman De tndépendance Beige heeft nu ook de laatste antwoorden op hare navraag betreffende de invoering van een cZondagspoatzegeU bekend gemaakt Qebleken ia dat alle landen zelis die vAdr de bevordering der Zondagsrust zgn tegen de invoering van een postzegel met de bijvoeging niet Beatellen op Zondags zgn Recht voor aliens laat na op ajjn wgze eene voorstelling gegeven te hebben van het voorgovnilene bg tie straaltooneelen welke na d moeting van Woensdag avond te Amsterdam zgit voorgevallen met ipmolere letter deze oprnirnde wsnrden volgekii Wy ffiiteo het onvehintwoordelgk voor sabelhouwen en zichzelf ague vrouw en u eren om ongewapend zich te wagen aWs stokslagiB der politie Skjhts als we gewapend aijn evenals de politie dan staan onze kansen gelgk Nu loopen wy alleen kans om door de liMuriingen der bourgeoisie mishandeld te worden Wanneer aal het volk opgenwpan door het trommelen der bnrgerg gewapendw hand züne rechten doen gelden Wanneer zal ook bier het ii la lanternec door de sfraten donderen ynnnser De autoriteiten aehijnen alles te doen om deze ure te verhaasten Welaan dan ten atnjdel Dit is 7 gt het Handelsblad terecht gewetenlooze taal De achryver er van weet zeer goed dat ala de militaire macht optreedt de dus opgeruide ongelukkigen de slachtofbrs worden 1 Een jonggelroowd paar bezocht op de huwelijksreis Monte üario enkel om dilparadgsje van uatourscboon te zien Maar de speelduivel maakte zich van hen meeater en na eenige minnten hadden zjj alles wal ze bjj zich hadden verloren op een biljet van lOO franca na dat de jonge vrouw voor de terugreis wilde bewaren Maar de man wierp ook dit op de groene tafel en het verdween De jonge vrouw in doodsangst hg de gedachte dat ze daar in een vreemd land stonden zonder een cent wierp zich over de tafel en greep wat zij krijgen kon nan geld Nn volgde een woeat tooneel De cvorstelijke politie en speeU holbeambten grepen de vrouw aan en wierpen den man die baar wilde verdedigen op den grond Men hoorde jammeren weenen schelde J toen werd het stil De schrikkelijk toege 1 takelde jongelui waren door een der beroemde J geheime deuren er uit gesmeten en het orkest begon een vrooljjk walsje om de opgewonden gaaten wat te kalmeeren De langdurige en groote hitte in Engeland heeft reeds eenige slachtoffers tteëischt Een spoorwegmachinist van den sneft io naar Derby werd te Btoke plotseling ziek eh overleed kort danrna in het legerkamp te Lydd kregen vele soldaten zonnesteken hetzelf e loverkwam een groot aantal boerenarbeiders n van hen bleef op het veld dood Aan de gropte kracht van de zon wordt nog toegeschrere ji het in brand geraken van een hospitaaltei De zieken Üondèn bgtijds gered worden 1 van de tent is slechte een hoopje aach over 1 In het zuiden van Engeland wijst de thermometer 93 F in de schaduw en 1371 F iu de zon Vele zyn ziek gewonden tengevolge van de afmattende hitte Men verwacht dat de hitte nog eenigen tyd zal aanhouden en de tempersinur zelfi nog iets stijgen zal Een medelijdend Engelschnian geeft den raad do donker blauwe dikke kleoding der politieagenten die in dezen t d alles behalve aangenaam ia te vervangen door een lichte grgze uniform De prgswinner bg den wielbrwedstrijd Pa rijsBrussel de metselaar Andtjé van Verviers had de eer door den Koning van België te worden ontvangen De Koiiing onderhield zich moer dan een kwartier Iraet André die zeer vrymoedig op zjjn vragen antwoordde f hy klai e over den toeataiid van den weg tusscben Namen en Brussel wkarop de Koning beloofde voor verbetering te zullen zorgen Op de vraag des Konings of André nn weer bet werk zou hervatten antwoordde deze dat hi reeds de volgende week aan den gang zou gaan Nooit goed 1 Hebben de Rossisobegrond eigenaren jaren lang geklaagd over ongunstige oogatea nu er dit jaar een zeer overvloedig gewae van granen is klagen ze nog meer Het is dan ook treurig maar waar dat de overvloed oven nadeelig blykt Is misgewas Door die ontzaglijken voorraad ziJn de pryzcn niet alleen gedaald tot büna beneden de produotie koalen maar ook door de DuitachRns siache tarievenoorlog worden de producten waardeloos En wat t ergste is waar nog handel ia ontbreekt het spoorwegniaterieel om alles te vervoereii en zoo liggen kolossale partyen granen aan de atationa verrotten i aldm wordt uit Dnitséhe bron gemeld Sophie BJtoonine de 22 jarige dochtervan den vermaarden Ruaaiachen revolution nair is te Napels met zeer veel lof gepromoveerd tot doctor in de genees heel en verioskonde Hare diasertatie zal op kosten van de hoogeachool worden gedrukt en ni geven Sedert eenige dagen wordt in Middelburg het volgende druk besproken Een klerkje dat geld voor zgn patroon ophaalde kwam in een winkel in de Langedelft waar hg iets had gekocht en beweerde dat hg een zakje met geld ongeveer 60 op de toonbank gezet had en heengaande vergeten mede te nemen Hy vroeg dit zakje met geld terug maar men beweerde later dat hg zich vergiste en men niets van zulk een zakje met geld ai wist Zgn bewering werd echter rj atellig herhaald dat politie en justitie daarin aanleiding vonden zich met de zaak te bemoeien en een door haar ingeateld onderzoek waarbg de echigenooto van dien winkelier een langdurig en herhaald verhoor heeft ondergaan had tengevolge dat togen haar thans rechtsingang verieend ia en de zaak io openbare behandeling komen aal Het sHaagacbe Dagblads meent dat de voorstelling door jhr Botgera van Bozenborg gegeven van een aantal kiezara der toekomst s do kieswet er doorgaat door hetgeen Woensdagavond te AmBtel dam geschiedde ten volle is gerechtvaardigd Oeittkkig zgn niet allen zoo rumoerig la te Amsterdam of we moesten ons ala zeer vergissen De Amsterdammerc is het minst van alle bladen geaticbt over het besluit tot nitatel der kieswetbehandeling De Kamer zegt het blad gaat bet liedje van vertangen zingen De oppositie heeft gisteren haar eigen positie nog verder verzwakt Zg overvraagt wel wetende dat zg toch niet krggen kan wat zg hebben wil en zal nu den volkr het eens recht begrgpelgk maken hoe iemand die het laatste uit de kan wil hebben het lid op den ueua valt Zg zingt het liedje van verlangen en begint als do kinderen die begrgpen dat zij toch naar bed moeten gaan kregel te worden Het Vaderland stemt toe dat een groote vertraging bet gevolg zal zyn En al is die wellicht niet bedoeld toch ia niet alles gsdaan om den bedenkelgken sch jn te vermgden Overigens zegt het Vad achtten wg het gaosch niet onmogelyk dat de uitkomst hun die met ons verlangen dat de wet in hoofdékaik ongewgzigd tot stand komt zal leeren dat het uitstel niot schaadt Misschien zullen eenige weken van kalme overweging het gevolg hebben dat het besef versterkt wordt dat de zaak gelukken moet en dat de oogen geopend worden voor het bedenkelgke van pogingen om door aanmerkelgke bemoeiing de finale oplossing der qnoestie te beletten Wordt dat resultaat bereikt dan is het door eenige weken uitstel niet te duur gekocht In denzelfden geest oordeelt ook het Handelsblad De Telegraaf zegt De woordvoerders van de minderheid der Kamer hebben er voor gezorgd dat de onre delgkheid en de gevaariyke strekking van de gSX Ien beslissingen in het volle licht geplaatst aeraSifc Tocli mag men hopen dat de finale kiesrechtnitbreidtng in werkelyk democrstischen zin zg het dan ook later dan noodig ware geweest binnen afzienbaren tyd zal wonlen doorgezet I En de Maasbodet ten slotte juicht De Kieswet van Minister Tak is gisteren gevallen Met 62 tegen 33 stemmen is besloten haar met de amendementen opnieuw naar de afdeelingen te verzenden die haar op den 20 Sept a s zullen onderzoeken Volgens den heer Seret is dit een begralenis Mocht dit overdreven zyn zooveel staat vast dat thans niet meer het zwaartepunt in de wet ligt maar in de amendementen en de Kamer dus de regeering het werk uit de handen genomen heeft Dat zoo iets het regeeringsgezag verhoogt durven wy niet beweren maar daarvan draagt het radicale ministerie de schuld dat Tak toeliet een Kieswet iu te dienen waarvoor volgens den heer Beelaeris geen 30 stemmen in de Kamer te vinden zyn Voorts vleit de Maasbode zich met de hoop dat er in den langen tgd dien de kieswet nu nog ooafgedaan blyft nog heel wat gebeuren kan om haar voor goed van de haan te voeren Een der radicale sprekers de heerRartogh heeft gedreigd met volksagitatie als de behandeling der wet uitgesteld werd Geen nood Het volk is veel te koud voor de kieawet om er agitatie voor te maken en als socialistische of andere oproermakers rumoerig worden dan behoeft het gezag slechts zoo flink op t treden ala in Hasrlem om in een oogwenk aan alle relletjes een eind te doen komen En dan denkt de Maasbode zeker en dan zit het pays ém t weer hoog en droog Wat een verblindheidi De Amsterdammer schynen zachyesaan ganorg te krygen van al die relletjes Gister avond kwamen een groot aantal bewoner winkeliers van Vygendam Damstraat lenatraat bgeen om te beraadalagen wal hun te doen stond om een eind te maken aan de iederen avond maar vooral s Zaterdags plaats hebbende wanorde veroorzaakt door het geschreeuw van colporteurs vau dagbladen meeet van opruienden aard waarvan de smadelgke inhoud wordt uitg lmd op een uittartende voor ieder weldenkende stuitende wgae Heeda meermalen wendden aioh de benadeelde winkeliers wier winkels nu door het rustig publiek met bezocht kunnen worden tot den burgemeester en den raad doch zonder eenig resultaat Thans zal men de redacteuren der betrokken bladen nitnoodigen de colportage meer door de heele stad te doen plaats hebben Indien ook dit niet baat deukt men zich tot den minister te wenden Afloop van Openbare Terkoopingen vsn Onroerende Ooederen ditalag veiling fan onroerend goed te Stol wijk gehooden door Not O C Fovtiqja Drooglnver te Oonda op 16 Aug 1893 Een huis en erf met een portee grond daarnaast aan de znidzgde van Benedenkerk aan den Tiendweg groot 1 are 10 centiaren Een percael hakhont aldaar groot 47 centiaren In combinatie gekocht door F v d Heuvel te Stolwgk voor f 2 0 VERSLAG Birnzr iKni ni C3 A S F A B R I B K der Gemeente GOUDA Mr f S t Vervolg De voorraad op 1 Januari waa 10722 Uter In 1892 werd geproduceerd 287678 Totaal 3034UU Liter Hiervan werd verkocht 295400 zoodat op 31 Dec in voorraad was 8UUÜ Liter Afneemster wa de Maatechappy tot zwavelzuurbereiding te Amsterdam voorheen Q T Ketjeu die volgens de met haar gesloten overeenkomst loopende tot den 1 Juh 1893 eenen prjjs betaalde ran 45 cents per H L van 3 Beaumé met 6 cents verhooging of vermindering voor elk s hooger of lager wicht De nanziohjke prgsverUging welke dit nevenproduct in den laataten tijd heeft ondergaan heeft aan de Directie der fabriek aanleiding gegeven voortestellen om het ammoniawater na eipirntie van den terrogn van het loopende contract niet meer te verknopen Het water zal voortaan op de fabriek tot zwavelzuur ammouiakzout worden verwerkt SUenkolm Gedurende de eerste helft van het jaar mrden voor de distillatie gebruikt steenkolen nit de mgn Uuser Fritz geleverd door de firma C Berghuijs te Amsterdam voor den prgs van 72 io cents per H L franco wal vóór de fabnek In Juni had de openbare aanbesteding plaats van de steenkolen voor het volgende seizoen naar aanleiding waarvan aan de firma Baab Karcher Co te Duisburg gegund werd de levering van 45000 H L kolen uit de mgn EwBldc teg den prgs van 61 1 cents per H L franco wdl vóór de fabriek of voor f 84 per waggon vVn 1000 K O franco station Van deze si rt werd in het tweede half jaar gebruik gehaakt Over beide soorten kon men tevreden zgn Op 1 Jan bedr de steenk v 7776 HL Aangev werden uitsl per sc hip 36129 439U5 HL Het gebr was zooals reeds gem is 39292 Ër was op 31 Dec derhalve nog voorhanden 4613 HL Canoelk beh niet te worden aangek De voorraad Pleaaley Canuel was op 1 januari 659 HL Verbruikt werden 388 zoodat op 31 Dec nog in voorraad was 271 HL Gelgk wg boven zagen werdeu in het afgeloopeo jaar verbruikt 39292 H L Duitsche gask en 388 C annelkolen Tottal 39680 HL of 31 4400 K Z itmng Omtrent de auiveiing zgn geene bgzonderhedeu te vermelden zg had op dezelfde wgze plaats als in het jaar te voren eu voldeed goed Voor aankoop van gzeroxyde werd uitgegeven ƒ 82 65 Afgewerkte massa werd niet verkocht terwyl de waarde van de massa in magazgn ƒ 290 70 bedroog Aangezien hg de gevolgde methode de zoogenaamde regeneratie in situ slechts enkele zuiverkisten werden geopend en de arbeidslooneu derhalve gering waren bracht de zuivering voor de fabriek wederom eenig voordeel op Permutl Het personeel der fabriek onderging in het eloopen jaar slechts in zoover eenige ver dot een lantarenopsleker en een Star door anderen vervangen werden dep opzichter werd hy de behandeling der begrooting voor 1893 eene peraoneele toelage van ƒ 100 sjaars boven zgn gewoon salaris loegekend De uitkomsten van de exploitatie d vgn gelgk uit het medegedeelde gonstig geweest Vergeiykt men met die van vorige jaren dan ontwaart men dat 1892 voor de onderneming een voordeelig jaar is geweest doclT tevens dat tot eenige uitbreiding van de fabriek zal moeten worden overgegaan zal ag in ataat zgn om aan de eischen van het toegenomen debiet naar behooreu te voldoen Op de balans van 31 December 1891 kwam als kapitaal waarvoor de Gemeente gecrediteerd werd voor eene aom van 93813 65 Door aflossing is deze schuld in 1892 met 18 000 verminderd waarom d Gemeente op de balans van 31 DeOfcmber 1892 gecredi teerd js voor ƒ 75818 65 Op da balans ran 31 December 1891 werd Toorta ab saMo vrinrt gebracht 17160 12 Volgens de Winst en Verliasrekeniag is over 1892 eene winai gemaakt van 16698 77t Te zamen 33851 89 Hiervan af te schrgven het bedrag der hierv genoemde afiosaing ad 18000 an af te trekken als oninbaar 14 47 ƒ 18014 46 Bluft als saldo winst op de baUns van 1892 15844 421 Leden Dt Commune van Bduer der Sudelike OaefabrUt VAN BERGEN IJZENDOORN Voorzüler H DE SCHEPPER C C H PRINCE BROUWER fung S relarie BBlteoiaDdsch Overzicht Da tgd van aangifte eener candidaatatelling voor het lidmaatschap der Fransche Kamer is al eenige dagen verstreken en men kan dus met zekerheid het cgfer der candidaten vaststellen Het is een respectabel cgfer In bet geheel hebben 2060 rsonen de door de wet geëischta verklaringen ingediend waarvan 1644 voor de departementen 371 voor Parge en 45 voor Algiers en de koloniën Naar eiken zetel wordt dus door een viertal candidaten gedrongen De Siècle berekent dat er wel 500 repnbli einen zullen gekozen worden en maar 2Q onverzoenlyke monarchalen of Bonapartisten Het aantal socialisten in de nieuwe Kamer schat het blad op een zestigtal Sleiibts enkele verkiezingen dragen een pikante karakter de andere wekken weinig belangstelling Over die in het Var departement wordt het meest gesproken dkar toch probeeren bet de mannen van alle schakeering om Clémenceau ten val te brengen Byna dagelyks staat deze radicale woordvoeder die vroeger in zyn departement zoo populair was aan beschimpingen bloot Met de kreten Panama I Cornelius Herz I Weg met den Engelichman I wordt hy op straat begroet en op kiezershgeenkomsten tot zwjjgen gebracht Tien a twaalf candidaten bestryden hem zijn zetel de gevaarlgkste is de heer Jourdan een der meest bekende advocaten van naam te Marseille De prsfeet van het departement Le Var die zich al te veel interesseerde voor Clómenceau s candidatuur ontving reeds vóór eenige dagen een wenk om rustig thuis te blgven waarin hien een bewgs meende te zien dat ook het ministerie Dupuy zgn bescherming aan den radicalen leider heeft onttrokken Niettemin gaat volgens Figaro die prefect voort met voor Clémenceau te g veren Dat de Fransche weinig ingenomen zgn met de triple alliantie welke zg in de eerste plaats als tegen hen zelven gericht beschouwen ligt in don aard der zaak Een noodzakelyk gevolg hiervan is dat de Fransche journalisten als het ware op den loer liggen om in deze gehate combinatie sporen van ontbinding te ontdekken Zoo gaf nog onlangs de Figaro onder den hniselgken titel 9a se dócolle een artikel om aan te toonen dat Oostenrgk van de spanning door den tarievenoorlog tusscben Dnitscbland en Rusland ontstaan zou trachten gebruik te maken om voor zyn eigen handel hy de laatstgenoemde mogendheid gunstiger voorwaarden te bedingen By zulke beschouwingen is gewoonlgk de wensch de vader der gedachte Minder onschadelgk zyn de scherpe uitvallen welke de Fransche pers zich telkens opnieuw tegen den jongsttoegetredene der drie bondgenooten veroorlooft Zulke uitvallen toch lokken een niet minder heftig antwoord uit en zyn allerminst geschikt om de Italianen met sympathie voor de Fransche broeders te vervullen Dezer dagen hebben twee feiten weer in hooge mate den toom der Parijsche pers opgewekt vooreerst de reis van keizer Wilhelm s broeder prins Heinrich naar Italië ter bgwoning van da manoeuvres der vloot io de golf van Naptfit ten tweede de aangekondigde aanwezigheid van den Italüianschen kroonprins bg de keizermanoenvres walk io September in Etzas Lotharingen zullen vrorden gehouden Vooral de reis van den Italiaanschen kroonprins is den Frainaoben een doom in het oog zg aarzelen niet van eene hugheid te spreken Bet ItaliaanadU hhid Secolo XIX i itwoordt hierop met eene opsomming van de zonden welke Frankryk gedurende de laatste eeaw tegen Ittlië heeft bedraven De prins van Napels die de geschiedenis van zgn land kent zal volgens het Italid sche blad zaer goed weten dat het Fransche bevrydingsleger in 1796 Italig heeft bevrgd van gn goud en van zyn knnstachatten hg heeft zich £ wrvan bg zyn bezoek aan de Fransche musea kunnen overtnigeA De prins kent de geschiedenis der bezetting van Ancona in 1831 hg kent Ondinot s heldendaden te Home in 1849 en de aiglistige houding der toenmalige F nsche diplomatie ö hg weet hoe de soldaten van zgn grootvader in 1855 hebben bggedragen tot de zege der Frfuisohe wapenen in de Krim hoe de Franachen in 1859 over de Alpen zgn gekomen om ta beproeven in Toscane een troon voor prins PlonPlon op te richten en hoe zg zich hunne hulp óverdunr li n betalen door het nemen van twee Itaiiaanache provinciën en door het alnilen lan een handelslrat taat dat voor de Fransche ngvrrbeid eene onuitpottaIgke bron van winsten is geweest Ook na 4 September 1870 was in Frankrgk s politiek tegenover Italië geenerlei verandering gekomen de Fransche monarchisten waren alleen door hun volslagen onmacht weerhouden om ten strgde te trekken voor het herstel van s pausen wereldigke macht t de Orénoqoe was tot op het laatste oogenblik te Civiti Vecchia ter beschikking van den paos in het Oosten in Egypte in Tunis had Italië geen erger tegenstander dsp Frankryk nog onlangs weder waren io Algiers eenige Zouaven officieren die de nagedachtenis van koning Victor Emanuel grof hadden belfledigd ongestraft gebleven De prins vaH Napels behoeft volgens den Secolo XIX met het oog op al deze feiten waorlgk niet te vragen of de Pranschen het al of niet aangenaam vinden dat hg de uitnoodiging naar Ëlzas Lotharingen aanneemt Hg is vrg om te handelen zooals hem goeddankt Do Belgische Kamer hoeft zich beziggehouden met de artikelen der Grondwet waarbij de Senaat amendementen had aangenomen op den door de Kamer goedgekeurden tekst Nogal wst debat gaf de wyziging op art 36 dat voorschryft de verplichte herkiezing van volksvertegenwoordigers die een ambt aannemen De Senaat maakte een uitzondering voor het ambt van Minister De premier verzocht de Kamer zich bg Ae wgziging neer te leggen en de heer Woeste die de uitzondering vroeger had bestreden gaf aan die oproeping gehoor De heer Bara bleef met groote hardnekkigheid de uitzondering bestrijden die daarentegen door de uiterste liokeizyde in bescherming werd genomen Eindelijk werd zy aangenomen mot 90 tegen 36 stemnien zoodat Volksvertegenwoordigers Minister wonlende voortaan niet behoeven af te treden Bg art 25 betrefleode de schadeloos telling ift Kamerleden heeft de Senaat bet rgreizen op de spoorwegen geschrapt De Kamer legde er zich bij neer doch met deze restrictie dat wel vrgreizen tusscben de woonplaats en de residentie wordt toegestaan Nu zal het artikel weer naar den Senaat terug moeten Evenals in Northumberland hebben in Durham de mgnwerkera besloten niet het werk te staken Ook zg maken zich dus loe vanj den mijnwerkersbond Nationale eensgezindheid tuswhen de arbeiders is er dus nog niet Maar internationale broederschap is nog verder verwyderd In het Gard departement zyn ernstige botsingen voorgevallen tusschen Fransche en Italiaansche arbeiders by de zootwerken van Peccais Twaalf personen werden gedood en 26 gewond allen Italianen Evenals in het voorjaar do stryd tegen Belgische arbeiders in het Noorden zal ook deze twist wel te wyten zyn aan den nagver van de Fransche werklieden op buitenlanders die beter of goedkooper werken Italiaansche werklieden worden in Znid Frankryk veelvuldig gebruikt eVenals in Zwitaerland waar men in de bergen de kampen van witte tenten kan zien der Italiaansche steenhouwers die aan den aanleg der groote postwegen werken Duidelyk kwam de verdeeldheid aan t licht op het congree te ZSrich Het onvruchtbare twisten van socialisten en anarchisten aldaar geeft den Engelscheu socialist Champion aanleiding tot de opmerking dat men in t vervolg de aoaivhisten behoort uit te sluiten door van alle genoodigden een dnidelgke politieke geloofsbelgdenis te vragen Ook zegt hg zou het een groote verbetering zgn als men het gewicht van zulk een congres niet langer overdreaf door te beweren dat een of twee menschen nit Brazilië Bnabuid Australië Servië enz de arbeiders in die landen vertegenwoordigen Dit is even dwaas als gevaarlyk Tegenstanders kunnen er van gebruik maken om de geheele zaak indiacrediet te krengen VlaioherH Berlolit Ammerstol 18 Aug Van Zaterdag 12 tot en met Vrgdag 18 Aug zgn alhier ter markt aangevoerd 276 zalmen prgs van zomerzalm per kilo van f 0 85 tot f 1 00 prys 8t Jacobszalm per 1 kilo van f 0 90 tot f 1 10 Kraliogen I Aug Deze week werden ter markt aangevoerd 2813 zalmen prys 0 80 t 1 65 per 5 ons Burgerlljka Btanfi OVERLEDEN 17 Aug M G CljBoegheim 6 m G B P van Kampen 49 j 10 18 M Semeijn 61 j ONDERTEOUWD 18 Aug M van der Haas 36 j en N Bolstede 21 j S de VH 55 j en C van ErV 59 j H Liefhebher te Amsiodsm 26 j en C Mils 22 j C A Schotborgh 24 j en J G Haverkamp 20 j P C ïey iioan 18 j en M J Reparon 18 j Beurs van ilmslerdam 18 AUGUSTUS Vor kr ilolkoers 89 88 6 l 101 lOlV 93 811 81 76 1 76 11 76 i i IV v 68 8 96 94 98 100 101 68 1 76 7 1 104 63 33 987 99 98 688 690 100 77 1 4 1011 903 18Ï 98V 100 lOl i lOf 30 6 m 100 86 93 981 164 118 101 fto Vi 50 88 88 4 118 18 isiVu 67 06 987 HO 101 108 70 70 s 90 J 101 90 136 13 J 10 tooi lO i 65 Bsy 98 16 i 11 uv 101 30 7 107 101 61 44 S ls 184 160 106 106 100 100 100 114 1181 80 107 31 ffaoaaunn Gert Ked W 8 J dito dito dito Sdito dito dito SViHoiraAt Olil Ooudl 1981 88 iiTnuz Insehrijitng 186981 SOOSTINS Obl iapspiarl868 Sdito in itlrer 1888 PozTCOiL Ublig met ticket 3 dito dito 3 EcsUND übl Oost Se 8 rie S diu GsoonB 1880 t ditobijRolh l88a 4 dito bu Hope 1888 90 4 dito iu goud leoo 1883 6 dito dito dito 1984 8 SsiNJZ Perpel sohuld 1881 4 Toaisu Gtpr Con luen 1890 4 Gec Ii euing serie U liee leoDin serie C Zuin Ara Bar lUo v obl 189 i Usuco OU Buit 3oh 1890 VsszzuZLA Ülil 4 oiib ip 1881 HSTZBDJIII ObliKSlien 1881 8 i BoTTlaDAn Stwi loou 1888 8i 99 r Nzn N Afr Ilscdelsr ssud Areudsb T b Hij Oertiaosteii D li Uastsehsppü dito Arnh tlypotlieotb psndbr 4 Oult Mij An Vorstonl SAnfl s Gr llyDOIbeekb paodbr 4 Noderlsiidsebfl bank ssnd Nwl lUnilolmasUcli dito N W il l o Hjp b psndbr 8 Riill Hypolhrokb paiidbr 4 Ulr llypolbaolib dito 4 OosTZKa Uost llong bank oand ansL llypotheoktiank rnudb 4 AazaiKA Kquit hynotb pandb ft Msiw L U Pr Lieli oorl 8 Nlo HoU U 8pow Mij Mué Mij lol Elpl V St Sjw zand Ned Ind Spoorwagm aand Nod Zuid Afrik Spm aand dito dito dito 1801 dito ft IlulsSpoorvl 1887 89 A Bolil S Zuid llal Spwmij A ll olil 8 Poiz Warsohaii Weanen aand 4RllSL Gr Ruas 3pir M j aaiid 6 Baltisohe dito aand Fastown dito aand 6 I ang DoDibr dito aand 6 Kursk Ub Vzoi Sp kap asml 6 Ijobowo Sowasl Sp Mij obli 6 Orel Vitebsk dito obllg i 2uidWest dllo aand t dito dito obllg 4 AHiaiK L J ut Vna Bp Hg obl g Ubio fc Nortn W pr C V aand dito dito Win 81 Peter oW 1 Oanver St Rio Gr Spm eert v s Illinois Csnlrsl obl in goud 4 Louis k NashrilloCert aSDil Mtfzioo N Spw My leliyp o ffj Miss Ksnsas r 4 pet prof nitiiil N rark Ontario it Wast aand dito Ponua ühlu obllg 8 Orogon Callf le bvp in goud ft 8t Paul Hinn Ii Manit obl 7 Un Pao Hwrdliin oblig 8 dito dito Lino Col la byp U 6 Cahaua Can Suutti CtfrLv aand VzK 0 Ball k Na Io li d e O Amsterd OiDnibus My Band Rottord Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad llollunlam saud 8 BtLOlz 8tail AnH orpiinle87 ï s Suul llrussal 1886 Hom Theiss Rcgullr Goiullscb 41 OosTBNR SlaaUloaning 1860 ft K K üoat lif Cr 1880 3 Spanjz Slad Madriil 3 1868 Nio Ver ÜM Ilyp Spobl ocrl ft Aug Watergetljden Hoog Laag Hoog Ijug Zond 0 U I 7 61 11 41 9 08 Mjand Jl 8 S 30 8 86 Uinsd S 1 U 9 87 8 17 10 4 Woensd M 8 41 11 06 8 89 04 Dond rf S4 8 6 81 4 41 1 06 Vriidag 6 4 46 l ll ft 07 1 88 Zaterd 86 ft 97 1 89 6 44 1 09 BprlDgtU 29 Aug maim Zdn Aug Opg M Onderg A Opg Onderii 80 8 91 10 04 7 Aug 4 80 7 89 91 4 87 10 48 18 4 40 7 88 99 6 94 11 86 19 4 60 7 18 98 6 06 M S6 6 7 0 94 6 87 89 81 6 10 64 96 6 68 1 5916 J la 8 1 6 StedelUko Zwenuobool 19 Augustus s midd 19 u Opgave der lempsrstuur rag da luobt 74 gr Fsht kot wster 78 APVERTEirfigW Voorspoedig bevallen van een fiinkan longen ROOSJE van DANTZIQ viK AzLtr Oouda 18 Au stns 1893 Bevallen van een Za n M M D KOK Ewnittnauo Tnimeen 18 Angnatu 1893 Heden overleed tot myne diep droefheid mgne geliefde Zuster Mejufiroow ANrjB MITS in lenf ouderdom van ruim 83 jaren Allen die haar gekend hebben znUeu besefien wat ik in haar verliea M J SMITS OoudenJi 16 Augustus 1803 Verzoeke Mn nnHcbiUag vereekoond te hlijreH Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Mojder llehuwdeu Grootmoeder Mejuffrouw ELISABETH SOPHIA B0EK8 Weduwe van wylen den Heer W T Bi oii in den ouderdom va rnim 78 jaren W D b M BLOM M PEETERS Jz Oouda 19 Augustus 1893 De Familie K SAAP betuigtharen hartelgkeu dank voor de vele bewgzen van belangstelling hg de ziekte en het overlijden van harau waarden Vader hebuwdvader en grootvader den Heer C0R NKLI8 KNAAP ontvangen Gouda 18 Augustus 1893 sa iBüBaB Bai BMii naa Bwnd Faillis eme t Jacob vaa Leeuwea TE WADDINGSVEliN In plaats van den op zyn verzoek ontalagen curator is als zoodanig benoemd de ondergeteekende De tweede vergadering tot verificatie der schuldvorderingen zal gehouden worden op WOENSIJAG 6 SKPTEMUËll 1893 des voormiddags te 10 uur in een der lokalen van het Gerechtsgebouw aan het Haagaclie Veer te Rotfirdam terwgl alsdan tegolykertgd de deliberatie en stemming over het door den gefailleerde aan zyne rediteuren aangeboden accoord zal plaats hebban De Curatof voorno4K Mr M M 8CUIM viw o LOEKK Advocaat en Procureur te Gouda Koninginne Feest VLAGGEN in alle grootten eu OHANJEARTIKELBN verkrggbaar hg I H KeUer Korte Tiendeweg Gouda OEVBAAOD tegen SEPTEMBER OPUm in een HUISGEZIN n toetleht op de Hudte voor eeu JÜNOHKN8CH dat het Gjrmnaajum bezoekt Brieven met duidelgke cunditiëu ouder N o 22S3 aan dit Blad Wegens H o wejyk der tegenwoordige wordt mei 1 November aanstaande gevraagd ZlilUJIMISÏll een burgerpot Ulinnende koken en van goeda getnigsclrilten voorzien by de Dames va DILLE N Wydstraat A 40 alhier Firma J WELtEU de nieuwste modellen l RANSGHE GORSETTEN orthopedische Corsetten rechthouders enz enz EAD mTEILLBÜSE Dit wonderbaarlgk Water maakt het baar zacht en glanzend en doet in weinige dagen de grgze haren geheel verdwjjiieu J Alleen verkrggbaar k 1 00 per an affi LOUIS P WELTEU Coiffeur WESTHAVEN B 103 Zeer Uette Qesteendfukte NAAEAmJES worden GELKVEUD door K BHl KMA en Zn