Goudsche Courant, maandag 21 augustus 1893

ft No 6129 Dinsdag 22 Augustus 1803 3i3sle Jaargang Hcincken s Bierhandel fioiMHE mmm NieuwS en AdvertenHehlad voor Gouda en Omstreken blijft zich voortduremi aanbevelen voor VEKINCJ van alle srK iten lie LE gebotteld en rtp futtt tot Brouwerijprijft AQESTSCHAP der Nederlandacho Kaenoliet k KooUuor MaalechappS te Betltntam levert tot Fabriekipnja BBtSS tAIBSWAtBS op beole en halve Klemchen beneven C 2 X I3iTDBÏSS EZOOX ZTJ CJIS voor 1111 K t lein en Mineraalwater Fabriekanten Specialiteit in orginineel EN0EL8CH STOUT van Ba a t Co London en EXTBA STOUT van Van VoUenboven on Co Anntordam Steéda voorradig alle aoorten LIMONADES en SPUIT WATER tot ooncorféorende prjsen Aanbevelend Zeug straat N 85 jouda LOTEN inde VEllLOTING BIJ OELEGENHEIÜ DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ BUI KMA Lange Tiendewcjj PRIJS 1 n LOTEN voor 10 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Openbare VerUoopin f te GOUDA ten orentun ran den Notnria 0 C P0BÏU1JN OHOOOLEEVEIl op D1N8DAU 22 AUülJSTUS 1893 dc morgen te 9 oren ten lerfboiie f n den lleer A D PONHIOEN An den Ungen Tiendevhg Wjk 0 No 34 ïod l c vaste CD losse Gcrccdschaiipen en vooRfliNDEN mmm on dc da r geye8li ile KOl KUHLAGEKU en WINKEL be Uiinde n HTOOMKETEL en U C0M0BILE T n 3 I K PaNSMACIIlNB met 5 MATUyZEN 8NU en VOOllMACHINE BANKaOHItOEVEN 2 DRAAIBANKEN cp 3 KOl PEN UEK MET TAKEN Toornwd KUI EU em £ 4 tarna van ecu goed oiKterliouilfii wparonder eenig gewerkt UÜUÜ ILVEU en JUWEELEN 9 0 t üanga te Toren ran 9 lot uren te rip Openbare Vrijwillige Verkooping l e Notari on H eillOENENÜAAL te Gourfa on i 1 Hl KUIJT to OuJfrkerk ajd JJtirl Jijn VMrnenenaop WOENSDAG 30 AUGUSTUS l i 3 dea reormiddaga II unr in bet Kofflohuia IIaumohi aan do Markt te Oouila ia het openbaar in éém zitting bg reiling Terboogiog en afalag te Terkoopcu i i n iii ijwu M iiiiun mot SCHUUlt llOOIHKlül TUIN en EIU benevena onderscheidene porcöolen uitmuntend WEI on UOOILAND on cenige perceeltjea BOUW en OlilENDLANI DÜSCHUAKIIOUT DIJK WEO en WATER alle taande on gelegen in den Polder Willkn onder de Uemeenten üomta on Ueimyk te zamon groot 10 Hectaren 70 Aren 72 Centiaren Te veilen in 7 iorceelen en daarna in diverae combinatiiin Vr van huur te alinvnardon de Landerijen den 10 November 1893 en do Woning don l Mei 189 1 Nadere inlichtingen worden veratrekt door en Notitifin iuhoudonde de OBiachröïingder perceelen en hoofdvoorwaarden dor veilingcyu vorkrügWr ten kantore van den Notaria II OROENENDAAL Woathaven B 175 te Goutia Wed M MOL Korte Tiendewei D 3 in het goedkoopste adres van Nieuwe parapluien en reparatie Openbare Vrijwillige Verkooping rinpen E ve Uo N otari WÜSTEKOOEN v SlEETEUËïN reaideerende te I tterilam is voorneinena oin Op W0EN8DAÖ denaOlAUüUSTUS 1893 dea Toormiddaga ten elf are ten herberge van Attn Baoitiii in bet dorp o Oudirktrk aan hu Umi in éime Hitting bg Opbod en Afalag in het openbaar te verkonpen een Huis en mot het daarby bchoorende 1 gedeelte HUK of UUITENGROND ataande on gelegen in de gemeente Ouderkerk lu den I sspI in den polder do Noseo gemerkt A 109 kadaster Seotio A noniniera IHl en 1704 te amen g pot 4 Aren 34 Centiarou Verhoord aan 11 TaaiOTW tot don 1 October 1893 voor 110 jor week makende ƒ 57 20 per jaat GrondlB ten over 1893 2M Te aanvaarden bji de betaling der Kooppenningen op den 1 October 1893 Nadfcre inlichten ft Notaria WE8TSROÖEN TAK MEETERSN te IMlirdikm 14 Wolfahoek ingang Korte Wjjnatraat BURGEMEESTER on WETHOUDERS van louUa uMon op W O E N S D A ü den 30 AUGUSTUS 1803 dea namiddogi ten een ure in het llaailhni bij Inschrijving aunhesleden a Het uitvoeren v n Buitenverfwerken aan eonlge Gemoente gtfbouwen h Het maken v i nieuwe Ke rdourtjes in het water van de Peper traftt De Beatekkon liggen ter lezing op het Stadi oïf en de Gemeente Secretarie Inlicétiiigen wordon gegeven door den e moonio Bouwjneeater iTiiiiiiiiiSr Officier vati Jezondbsid Arts ia weder te Consulteeren Spreekuren ÜAÖELIJKS van halt n tot 2 uuren bovendien D0NDERUAG M0U0EN8 van 8 tot 9 uur CRABETHSTRAAT i BIGltltOTTËLARIJ K n le jeiidüweg D SKJ De ondergcteekepde beveelt zich bg voortduring beleefdelok aan voor de LEVERING der Eerste Soort ttlEUES uit de Bron wery OaKttOoBoa VA k Van Volleiihoven s txtra Slout voor Bloedarmen Maaglydera Zwakken en Kraamvrouwen al moeet Veratorkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mij steeds belegen iflgelevord gr Vraagt a v p PRIJSCOURANT E VAN WUNGAAEDEN PDIKE ODDE SCHIEDAMMER GEITEVEE Merk t NIGHTOAP Verkrijgbaar hij PEETER8 Jz WB All bewijs Tan tfftlitheitl b cachot on kurk lee lB rooriden vnn don niiani dor Ptnnn P HOPPE Good SoelïMOTdruk tan A Ükinkiian Zoon TE IJlllJ OOXJID Het T W E E U E TOELATING8 EXAMEN en de HEREXAMENS inllen beginnen op Maandag 4 Sept e k te 9 nur a morgana De Leaaen vangen aan op Woenadag daaraanv Nieuwe Candidaten moeten zich vMr Zal dag H September aanmelden ton huize van den Direotmir Dr W JULIUS Gouda 17 Anguatns 1893 BURGER AVONDSCHOOL M te Do COMMISSIE van Êm K TOEZICHT op hot W Middelbaar Onderwjia maakt bekend dat op MAANDAG den 28n en DINSDAG den 29n AUGUSTUS a a ie avonds te ü urtn in het Schoolgebonv op de HoöTiii isoBt iiT tnêehryvlng ial gehouden worden van Leerlingen voor Se liurgeravondüc liool op eeratgenoemden datnm van Leerlingen viin den vorigen Cursus op laatstgenoemden van niéuwe Leerlingen Het lOELATlNOa SXAUEN iSl plaats hebben op WOENSDAG en VRIJDAG den 30n AUGUSTUS en In SEPTEMBER dea avonda te 7 unn Om aan bet Examen t kunnen deelnemen moet men den lH farigen leeftifd bereikt hebbeu en een Bewijs van inenting kunnen overleggen Het Schoolgeld bedraagt 3 Gulden voor twee ol meer Leerlingen nit één gezin 9 Gulden per peraoon Onvermogende ondera betalen geen schoolgeld De Lessen zullen aanvangen op den lln SEPTEMBER Dt Sterttarw der voornoemde Commune Dr F H G vi ITERSON IIULS rK 4lllP 8 Oude Genever VERKRIJGBAAR bg E J DÉ GRAAF m ge tiomme ADVERÏENTIEN inallefiinnon en Buitenlandselt Cotiranteti worden lUdaljjk opgeaonden door bet Adverlentie Buraan van A BRINKMAN en ZOON te ffoaiia OPENBARE TRIJWILUOE verifeocpiaa g De Notaria J P UAHLSTEDE Ie Btrgambacht ia voornemena om op WOE idDAG 6 SEPTEMBER 1893 des morgana ten elf ure in de Staihherberg van A J VAü oh BEROH nabgSe KitiAoMn in het openbaar te verknopen Het HUIS geteekend No 15 m twee gedeelten bevoonbur met SCHUUR en LOODS BÜÜW ea GRASLAND Weg en Water Biaande en gelegen in B nrepat onder dé gemeeni t LlST groot 21 Aren 20 Centiaren Te aanfaarden b de toewgzisg Inlichtingen geeft genoemde Notarie kLËKRIHAKKKS Er kan terstond een bewaam fijn iKOOTWEHKKK GEPLAATST WORDEN tegen Vaat Werk en Hoog Loon Woerden Marchand Taillenr Extra üjno gegarandeerd zuivereCITROEN LIMONADE 85 e p II 1 p lit FRAMBOZEN 90c p 8 I 05 p lit bij J l HERI N Za Tienèw Openbare Vrijwillige Verkooping TB WADDINXVEEN ten oTerstaan van den aldaar gerestigden Notaris Mr 1 MOLENAAR op VHIJ DAO den l SEPTEMBEH 1893 s voormiddaga ten 11 ure in het Koffiehuis van ua RuiTSa aan de Bmg ten verzoeke van den eigeoaar Ü Boo te Waddinxoeen Tan 1 Het WOONHUIS gemerkt B 7 met TUIN ERF BLEEKVELD of GROND op den Pottendgkpolder groot 5 Aren 2 en 3 roor amotie den B stand van een bouten SpUUUR en Vier Roeden HOOIBARO alkür Het ÜRASGËWAS 2e snede op raim V Bectare met de nsweide daarfan inden Pntfcenpolder Het HAVKRGEWAS van Hectareland aldaar G Het bestgewonnen Ie snede ROOI gef wonnen van perceel 4 sicb bevindende in gemelde barg Kynile ongeveer 3000 K G Alles binnen Waddinxveen gelegen en direct te aanvaarden behalve perceel 1 dat aanvaard kan wordea bg de betaling der kooppenningen op 10 OCTOBER 1893 SCHOOL VOOR m NAT ONMWIJS Lange Qroe eadaaL f 1 De gewone Jaarlijksche COLLECTE ten behoeve van boveni enoeinde School zal plaats hebbcQ In de weeji van 2128 Augs net Bestour Opleiding BoekhaDdei Een NET ONGMENSCHkan ter opleiding geplaatstarordenin den Boekhandel van i T SWillimG lltiwig BINNENLAND GOUDA 21 Angnstus 1893 De eindexamens voor de leerlingen der boo gen borgerseholen met 5j c in de provincie Znid Holland sgn Zaterdag ai loopen Aan dit examen namen deel 94 candidaten Tan welke er 24 x n afgewezen De jongeini van de rgks boekere burgerschool alhier zgn allen geslaagd Het zgnde heeren J G Valette H Dorlaa C L van Deotdiom en H A ter Meuten leerlingen der 5e kl Toor het voU onderwijs benevens de adelborat Ie klasse C H Julius die enkele leasen in dexe klasse volgde Wy wenschen de Goudsche school geluk met desen uitslag die een nieuw bew s is voor do deg ykheid van het onderwys te dezer stede Van de aangeboden gelegenheid om des Zondags tc en verminderd tarief naar den Haai te gaaut maakten gisteren 313 personen gebral Aangenomen het beroep nior de Gereformeerde kerk te j egrave door ds J Breukelaar te Nym n Beroepen te t Waal en Honswyk ds J Ph Hattink Jr te Nteuwerkerk aan den ÏJsel De watermolenaar 6 te Zevenhuizen die Yrydag ochtend zgne woning verliet om veldarbeid te verrichten werd s middags ongesteld naar huis gebracht £ er de geneesheer aanvrezig was was de man reeds overleden Men spreekt van de gevolgen van e en zonnesteek belano Onder zeer veel blgken van belingstelling vierde ds T J Janssen Schoonhoven te Woerden gistered zgn 86 sten veijaardag be geachte grijsaard bekleedt nog steeds zgn ambt met lust en opgewektheid De Directeur van het postkantoor te Woerden roept sollicitanten op voor derde postbode voor den middagdienat Waarder Nieuwerbrug Woerden De benoemde zal 5 a 5 uren per dag dienst moeten doen te n en vergoeding van 300 per jaar Wftnsdag is van de erf Ngverheid c van de heeren C van Giessen en Zonen te Krini FEUILLETOIM STEREEN EN ZWAKEEN Vit ket DtiiUtk 1 Het wat op sekeroD AugiutUB oohteDd raa hst jaar 1879 dat t weder bU aitatek sobooD en hSer jk mocht gODoamd worden Da toe scheeD ia onbeneveldeQ glaoa Het beloofde een warme dag te zulleo worden Oadn de aobadaw der groote boomeo met hun dicht loorar was het frisch eo koet op het wijd uitgoïtraktfl gazon eo lo de bloemenkelken floolEerden ctemorgendauw droppels ala zoo vele duiEenden diaraanten Het was een van die zegenrijke zomerdagen waar deo menioh het hart ttij opengaat waaruit ds kranken weer goede ho6p kannen voeden en men het levM daarvan men gisteren nc eoo veel kwsad mogelijk spreken mocht wéér leert üef krijgen een vut dia di waarin men weer goede Toornemens gaat koeatenn en aan ten werkelijk getilk gaatgoloovan Op dien helderen en heerlijken zomermorgan trad een josge man van oiastreeka 35 jaran uit a a wooing dia ofwboon iq ateohu é oe verdlaping had fóoh den inimk van ééne hoareahuiziog gaf En inder dasd wu sg eens bat aigendom van eene Italiaanache adrigke familie gewae dia os de bevrgding ran Italia bat baia niet het daarom heen tiggQoda park bad verkoebt ea naar l et vaderland was teruggekeerd Tom f f s in handeo van eeu Speculant die op sdae wyu van den koop een p ed geld t k voordeel vilde Infcken ea gtdaalte van M praohüga nzk den a d IJsel Stormpolder te water gelaten het ijzeren Rgnschip CaroUna c groot 550 last en Zaterdag van de werf De Hoop eveneens van genoemde heeren het gxerenlignschip Orion groot 285 last gebouwd voor rekening van den heer J Th Derksen te Dordrecht Op laaifltgenoemde werf is de kiel gelegd voor een gzeren Kijnschip groot ongeveer 425 last te bouvi en voor rekening van den heer H Groob te Hasimersheim Te Eindhoven is ïn het lokaal van den heer P V d Hegden een prachtig vaandel onthuld bestemd voor de aideeüng Eindhoven van den Nederl Bond van Oud OnderofBcieren De onthulling werd voorafgegaan door een van vadeclaudsliefdo tintelende feestroe van den voorzitter der afdeeling den heer A Dogkers en het feit van den dag werd des avonds nog met een gezellig feestje bggewoond door eenige autoriteiten der gemeente gevierd Den vervaardiger van het vaandel den heer F D van Kalken te Beek bg Ngm en komt alle lof toe voor de uitvoering van het waarl k fraaie vaandel In vergelijking met vorige jaren en vooral met verleden jaar was dé zoo bekende Zaterterdagavon4 van de Rötterdamsche kermis bepaald stil te noemen Wandelaars zag men vele doch de talrijke clabs op vojr e kenaüawi fX algemeen mistte men bgna geheel Als eene bijzonderheid dient vermeld te worden dat een viertal raadsleden zich dezen avond in commissie met de taak belast hadden de kermisdrukte en hare gevolgen nersoonlijk in oogenachouw te nemen Een viertal agenten in burgerkleeding waren ter dispositie van de heeren geteld Te Deventer is eene petroleumlamp welke gevuld werd terwgl zg baandde gesprongen Ëen persoon bekwam daarbg ernstige brandwonden Zgn toestand was heden bevredigend De gezondheidstoestand van Koningin Elizabeth van Humenië 6armen Sylva moei no zooveel verbeterd zgn dat zg waarschgnlijk io dit najaar naar Rumenië zal kunnen terugkeeren Door den hee Jos Orelio van de Nederlandsche Opera zal dezer dogen op uitnoodiging van den heer Benoit een concert worden gegeven te Antwerpen waarop hg eenige composities van diev maester lal voordragen waa door bem weder verkocht voor bouwgrond t rwijt het bui geheet rerandard waa om bet ia een hotel te hersobeppeo Ii bet midden van bet gebouw had men eena roote zaal die in de dsgen van voorheen welHcht de portretteozaal der voorvadaran nn deu eigenaar was geweest en thans tet eetzaal van het hotel garni wy ingericht Zoo gaan de roem en de glans dar wereld voorbij t De groote mime vertrekken de aangename ligging van het gebouw bat lleva uitzicht dat men aa uit de vde ramen op het aohoone park bad dit alles te samen maakte dat de rreemdelingeo die naar Graz db hotrfdatad van Stiermarken kwamen met groole voorliefde in het Palauo Chiar del mure gelijkAet Hotel met diea vreemden zaï r w dsohen nanm genoemd werd hutv intrek namen Het geheeld jaar door bad het hotel gaadp die gewoontgk nit zieken met huune begeleidera WstoDden Want in de on middatgke nabgheid van het ht tei bad men eene geneeakundige inrichting voor tennwtijdera an lgde reaaan deie inrichting waa raak geheel bezet zoodat de daken genoodzaakt werden hun verblijf te zoeken in het Piatüzo Het waa dua eene zeldzaamheid als men gezonden onder de gaaien van bet hotel moeht rekenen Tot die enkeU beroorreohten behoorde de jonge map die daar zooeren door ds openataandft dsur van de eetzaal don tain waa ingegaan Doob het waa niet atleso ter wille zgner gezoodbeid dat bg tot da bevoorrechten kon en mocht gerekend W den Hij had nml hot gotnk ran eenon gevier den kunatanaannaapt ta dragen welke in vele opEÏebtan opwoog tegen dien van win ond adelyken Hij waa nieaund andera dan de zeer gevierde en bawooderda pianlU Brwin Zsoko wiens spel dobr Naar het Dagbl verneemt is de toestand van de prinses van Wied die 11 Zondag te SegenhauBi het ongeluk had te vallen en den linkerarm aan het polsgewricht te breken bevredigend De pgnen die ten gevolge van bflt zetten van den arm en het aanleggen van het gipsverband ontstonden zgn verminderd en de nachten ruitiger oodat er hoop bestaat dat de prinses over eenige weken geheel hersteld zal zjjjn De Raad der gemeente Uithoorn heeft in zgne jongste zitting besloten den hoofdelgken omslag voor 1894 met f lOÜO te veriagen Uit Rotterdam schrgft msn De biljetten der nieuwe plaatselgke directebelasting zgn thans voor het grootste gedeeltebg de ingezetenen bezoi Vooral de burgerstand is zeer tevreden omdat voor hem de tebetalen som belangrgk lager is dan vroeger Zeis zgn er die 50 pCt minder betalen Dat de Wethouder Van Raalte die als de vaderdezer belasting nerdt genoemd bg die klassede gevierde man is hoefb nauwelgks vermeld te worden e Of de rgkdomc er ook zoo orer deakt valtechter te betwijfelec De commissie uit de Tweede Kamer voor het verslag over het Armbestuur over 1890 doefi haar voorstel om dit sink voor kennisgeving aan te nemen voorafgaan van eenige opmerkingen lu de eerste plaats doet zy uitkomen dat twee oorzaken vooral tot de vermeerdering der uitgaven voor ondersteuning van befaoai en scUynen te hebben bggedragen vooreent ziekte influenza die inzonderheid in de groote steden tot verhoogiug van kosten leidde en ten andere werkloosheid althans voor zooverre die oorzaak valt af te leiden uit de groote vermeerdering van het aantal der tgdelgk ondersteunden Tot een algemoene toename van verarming onder de bevolking bestaat naar de meening van de commissie geen grond om te conclndeeren De commissie acht het dringend noodig dat samenwerking tusschen de verschillende instellingen van weldadigheid worde bevorderd eo zou zeer gaarne zien dalj de regeering iets deed om dat doel te bereiken Zg vestigt ook de aandacht op de goede zgde van productieve werkverschatSng hier en daar zonder ooncurreerend met ambacht of ngverheid op te treden als middel eensdeels om het vervallen tot uiterste armoede te voorkomen ten andere om opleidend te werken zgoa geestdriftige bewonderaars boren dat van den vaeigeroemden Anton Rubiuatein werd geachat Vooral ala vertolker ran Sobuman a oompositiea gold hij voor da eerata bg wien niemand te vergelijken viol Men had aan dezen zeer weikomen gaat bet beate rertrek van da leegllaaoden aangewezen ja lulfs om zijnent wil oene oude zeer rijke maar zeer gterigo dame aau wie men de kamen teoiat bad beloofd geweigerd zoodat deze terecht zaér revsnlwaardigd over deze handelwijze enteni andera hare appartementen genomen had Men bsd hem hot klarier dat in de laeakamer atond te z ner beaoblkkinggeiteld en hem gevraagd of hg bet op zgne kamer wilde hebben De kunatensar nam at daie bizondore attontiei aan ata ieta dat van zelf S k Voor do overbrenging van het klavier naar tgc appartement had h bedankt bjj apeelde slachta op een yvlaugel en deze onde kaat gelgk bg da piano in de leaakamer betitelde ras bent een totaal oogosebikt inatrnmant Bovendien was bjj gekomen om een kuur te ondergaan en de geneesheer bad hem jaiat ten opzichte van het muaiceran oentge ontbonding ten zeerste aanbavolen Evenwel bul bjj op de beden van aohoone damea wet eena enkele mal a zich laten overhalen om op dat ongeaohtkte instrument eenige stokkan van Sohumann voor te dragen elke koer slaohta één atuk maar waaneer de lieve achoooen ar aterk op androagep dan twee compoiitiea maar dan ook met maar hg wilde zijn talent niet bederven op dat etleodiga ding Hieruit bemerkt men dat hij al de eigenaanligheden van een artiat bezat Qsen wonder dat hg bg het maerendeel doorging roor efip hoogmoeotg aanmatigend ja zetfa onbaehaafit mao ea tot dasa batata basokaldiglag gsf Nommer 1 van het wedeblad sAnutels Middenstand i ts thans verschenen In ee Toord tot inleiding heet to a Dit blad moet zgne eene vrge tribune inar een ieder zgno denkbeelden ui kunnen oiteenéetten de gemèèntesangelegenheden van den di bespreken de handelingen onzer vroede mannen aan een zeer scherp maar onpartijdig onderzoek onderwerpen een blad in éeu woord door den Middenstand voor den Middenstand Ferida Sohnitaer de negenjarige dochter van Emin Pacha is te Neisse waar zg door hare tante zal worden opgevoed het voorwerp der algemeene belangstelling Het meiqe dat veel op haren vader geijkt is zwak van lichaam maar ving van verstand en zg heeft veel talent voor het leeren van talen De kleine Ferida spreekt op een leeftijd waarop andere meisjes ternauwernood aan het Fransch begiuneUt Arabisch Ëngelscb Frapsch Italiaansch en Duitscb hei laatste beter dan de andere Europeescho talen maar niet zoo goed als Arabiscl Emin heeft v6or het aanvaarden van zgn laataten tochis een vrg aanzienlgke som gelds te Bagamoyo belegd voor de opvoeding van zgn kind De bekende Pargsohe kunstcriticus Arsène AlexaaAre is in ons land geweest en geeft nu in cParis in een artikel dat hg aan Jan Veth opdraagt eenige indrukken van hQt schoone land zoo perHooniyk rustig met zooveel hartstocht hartfltochtelgk met zooveel rust Ilg moet er Iheer aan terugdenken na al het leelgke dat hg te Keulen gezien heeft waarheen hg uit Nederland gegaan was Eigenaaruig is wat hy zegt vnn den Dom dien men zich eens oumoietgk gedroomd heeft en niet voltooien kon en nu voltooid is door onzen tgd die aan niets twytelt en uit alles geld slaat Het is een enorme machine a ekrabd en afgeschaafd gerestaureerd en misvormd met deuren van groten gzer en cementen vloeren en geen beeld dat niet opgemaakt ia en er op zgn Zonda ch nitzigt en van xgne bekoring beroofd is De idenscbeu vergapen zich voor dit verralschte ding dezen leu psn dezen roof Alles wat Aleundre te Keulen ziet vindt hg onbelangrgk en leelyk en dan denkt hg terug aan Volendam met zgn mooie meisjes die muilen aan de voeten drogen als markiezinnen en gespierde armen hebben als Qriekscbe g0 Knnen met zgn visschers prachtkerels io hun wgdo kroeken Volendam met zgn kleine kleurige huiqes waarvoor men zgn klompen laat stann om in de kamers den vloer niette by wat al te garewle aanleiding Vooral eenigs oude dame beklaagden zinb dal hg niet da belaad beid had van zo te groeten wanneer hg baar op atrant tegenkwam Daar waa wol eenige ooraaak voor doza onbeleefdheid alt d volgens zgne meeniog De reden was nml dat hg ordinaire gezioblan maar al te spoedig vergat Ontmoette hg ze lo bet hotel rolf dan wist hg dat zij tol hot huis behoorden en dan bewees bij baar ook de burgerlijke beleefdheid maar buiten het botet herkende bg ze niet en Uep za dus Vaak zonder groeten voorbg Dat deze op faam gebelgde damea met jwkera ostantatte de leeskamer varfietao of voor t geval tij bleven ham gmn ankal taokan van bijval gaven kon hem volstrekt niet schelen Opk op zijne kteading veroorloofde men siob allerbacde op en aanmerkingm De onde damea noemden bem een Irooten kwast en jle jOnge damea vonden dat by voiatrekt nijtt sta en irartiat nttzag Oob I ds zaak was dat by niet maar en niet milder ydel wm dan die men seben dia van da openbaarheid leren an die de wetanacbap hebben hoo ver zjj mdétan gaan om door kunne verachgiiing senea zekeren indruk ta makab Het waa waar dat hij er volstrekt niet ttitsag als een artist veeleer het tegeadaetl Hy bad niet bet glad geschoren gelaat mot de lange baren die aü geweldige manen om bét druk been en we£r zlob bewagende hoofd zwiere by roeg ook niet dpd eigenaardige fitten flambard die ietwat schuin op het hoofd dient gedragen ta worden zyne kteading had ook oirt dia eigenaardige nonobalaooa welke den kuBBtaoaar kenmerkt VfMI MTW