Goudsche Courant, dinsdag 22 augustus 1893

1 Mei Tijd van Greenwicü Züiiierdleiist 1893 Aangevangen 00 II D 1 SOTTEHD A M ülrccie Spoorwegverbinding niet GOUDA 12 68 l OB 1 12 u 1 1 8 38 1 28 1 44 4 OTTÜBDiM IIUllDA 8 61 10 22 11 60 1 10 38 10 3 10 46 10 82 9 80 10 6 02 8 13 6 21 g 29 6 36 12 40 2 18 8 48 3 10 4 08 4 40 6 16 8 66 DP N llAAO HOUUA lUia 5 52 7 20 7 43 9 28 9 46 10 19 11 33 12 16 1 42 2 16 8 45 3 43 4 16 4 42 8 VuofI 5 68 10 26 1 43 4 48 Z Zei 6 lO 1 37 2 5 ZO M6 19 0 46 2 0 i 6 0 a i la 6 30 7 80 9 13 58 10 16 10 67 12 0318 45 2 20 2 45 3 18 4 13 4 43 6 20 6 7 46 Gouila 7 30 8 409 04 9 47 10 4 U U 12 31 1 01 1 27 3 29 S 46 1 48 6 28 8 89 7 13 8 28 9 8 10 45 U U li 10lZ ï M 7 42 8 68 11 01 1 13 4 S7 6 U Z isir 7 61 01 11 10 1 22 6 08 6 20 Vobrb 8 03 13 11 22 1 34 6 20 6 33 H g6 8 08 18 34 10 U7 11 27 12 41 U 61 1 19 187 S 58 4 1S 8 25 5 85 0 37 7 43 8 56 10 16 11 16 11 40 12 AUhh op Zan cd P eitdwcn 15 Juui tot 15 St ptfmbw no I D A UTRBOHT Gouda 6 S606 4O7 66 8 09o8 21 10 19 oil 12 48 8 23 3 18 4 16 4 47 6 83 6 01 7 46 8 88 10 08 10 38 Oude 5 60 6 54 11 14 Woerden 5 69 7 03 8 12 11 22 HarioeU 6 05 7 11 8 41 U 3 UTR ISCHT G OUD Utrecht o6 33 7 50 9 9 54 11 3 + 12 03 13 50 2 55 8 3 53 4 43 5 p3 8 36 i7Kurmeloii is S Ol 10 08 13 20 3 20 4 07 5 016 18 h Woeriloh 6 53 8 11 10 16 g 13 34 n u 4 16 5 33 Oudu vater 7 07 8 19 10 33 13 43 4 24 5 40 Gou la 7 20 8 32 9 84 10 3Ö 13 06 13 55 1 22 3 37 3 40 4 37 6 20 5 53 7 08 i AMSTBRDA M Q O U D K A t09t T Irtm 0 8 7 55 9 40 11 10 11 87 3 30 4 10 Aicütentain Wp 5 60 8 10 9 55 11 85 11 48 8 4S 4 25 aouda 7 80 8 68 10 44 13 16 18 SS 8 40 6 80 37 n t Al I 7 59 10 33 3 45 n 5 05 6 45 8 0 n 10 38 n 3 53 5 16 5 55 8 14 10 38 20 3 08 3 60 4 48 5 89 6 318 35 8 83 9 10 10 53 11 10A M STKR D Vi 8 51 4 47 5 33 10 08 1 lO 5 45 6 35 II lO I IO S 56 8 6 60 11 85 Otw Hwaoltk Allen U n U KluM Stopt VMHdif t WMrdai beTuilen Dan tiet hij de Jodeubreestraat te Amsterdam Toor zich en denkt aan Rembrandt en verrazen voor hem de halzen van Heerenen Keizersgracht waaruit men telkens meent oen man den stoep te zien afkomen het blozende gelaat onder den ronden hoed gezet m zgne zwarte kleedg een man met eene pruik en z den kousen de een of andere gildemees ter een geacht en deftig personage eerlijk ea j i chtschapen als de wet Van het Rpsmuseum spreekt hg in het voorbggaan als van het zeer rgke zeer vermaarde en zeer slecht georganiseerde mnsenm waar zoovele onde croütes naast zooveel mooie ken hangen Het musenm te Haarlem geeft aan züne bewondering voor Frans Hals lucht dien verblufFenden virtuoos t Dan denkt hg aan Leiden Zaandam aan Alkmaar waar Vrgdags boeren kalm en waardig in hun beschilderde en gebeeldhouwde wagens jougleeren met gouden bollen edorme oranjeappelen dat kazen zgn en welke in regelmatige hoopen worden opgestapeld als eetbare bommen in dat arsenaal van ipyzeu de markt c Een drama in de me St Honoré te Pargs Den 11 Juli jl stapten aan het hotel d Irlande in de rne St Honore te Pargs een jonge man en een jonge vrouw af resp 30 en 25 jaaT oud Zg deden zich inschrgven als mgnheer en mevrouw Bonheur van Versailles Sen paar dagen later ging de man uit om niet weer terug te komen Den volgenden morgen klopte de bediende aan de deur van de kamer der beide reizigers en daar hg geen antwoord ontving opende hg de deur met een dubbelen looper Hg vond de jonge vrouw dood op haar bed In een openstaande kast vond men een komfoor met houtasch gevuld op tafel lag een revolver met vgf scholen er op verder een touw met een lossen knoop een verwelkten roos en watten voor het afsluiten van tocht tegen het venster Toch vond de commiasaris van politie het venster open Men veronderstelde toen dat b de jonge menschen getracht hadden zich hei leven te benemen en toen de verstikking door kolendamp wat den man betreft niet gelukt was deze verschrikt het venster had geopend om weder bg te komen en toen zouder een woord te zeggen was weggegaan Dank zg het geteekend linnengoed en de brieven dJe op het Igk werden gevonden kon de indentiteit worden vastgesteld en bleek dat de dame was zekere Agatha fiarth 25 j flr geboren te Benswifar Opper Rgn wettige echtgenoote van den man met wien zg in het hotel was afgestapt Louis Lambert genaamd koek en banketbakker te Amiens Lambert werd gearresteerd op het oogenblik dat bij een woning in de rue Monsieurle Prince wilde binnengaan Hg verklaaade aan de politie dat hg na het hotel d lrlande verlaten te hebben naar een bal was gegaan in de rue Ouisarde waar hg een jonge dame een oude bekende van hem had ontmoet en verder dat zgn vrouw en hg naar Pargs waren gekomen om daar den dood te zoeken en zgn vrouw die thans gevonden had In atrgd met zgn verklaringen is echter gebleken dat de dood niet aan kolendampverstikking moet geweten worden Een rnstig onderzoek zal dit aan het lilht brengen In de Humanitarian t verdedigt mevrouw Grand de stelling dat alle ontwikkelde vrouwen verplicht zgn er zoo goed uit te zien als zg kunnen Zg is van meening dat de vrouwen al lang stemrecht zouden hebben als niet zekere voorvechtsters voor dat recht zoo weinig innemend van voorkomen waren geweest Die twee of drie werden attgd als afschrikwekkende voorbeelden genoemd van wat de vrouwen zouden worden als men haar het stemrecht gaf Mevrouw Grand geeft nu aan hare zusters die Toor de rechten van de vrouw atrgden den raad zich naar de vrouw van de wereld te richten Deze heeft wel vele gebreken in den regel is zelfzucht hare eenige drgfveer zij is 8 36 8 42 8 4 8 66 S D6 7 Ï5 7 3Ï 7 SÖ 7 16 7 66 Goud 6 30 Moorilroobl v Niauverkerk 0 MUa Eottordam 7 Bottenlam 6 Cnpeile 6 10 Nieumrkirk 6 IS Udorilreoht 6 26 8 41 8 L8 7 3 j 8 28 8 H 9 10 51 11 60 0 0 U 1 A8 SL 10 06 U IO 10 S5 9 S 11 10 Utrecht aooda fi 40 Amsterdam VVd 7 51 Aa rdam G S 8 U Gouda 6 32 eene slechte echtgenoote eene slechte moeder en eene valsche vriendin Voor verstand beeft zg sHmheid en geslepenheid voor deugd 3e hoop dat bet niet uitkomt voor alle goede vronwelgke eigenschappen tact den tact om te schgnen wat men van haar verlangt £ n zg heeft nog veel meer lèelgks Maar wat mevrouw Grand zou willen dat hare vriendinnen van de wereldsche vrouw overnamen zgn de bekoorlgke manieren is de wgze van de dingen te doen zoodat men niemand kwetst of Imoa maaktk De Bchr fster wgt de redenen waarom ont wikkelde vrouwen zoo weinig zorg a n haar voorkomen besteden aan de oude kerkvaders die schoonheid en de vrouw als geVaarlgke hulpmiddelen van den Booze plachten te beschouwen Strgdende voor hare rechten doet de vrouw goed te trachten naar behoorlijke manieren en een behagend uiterigk Op het portret afgaande mag men zeggen dat de rechten der vrouw in mevrouw Q knd eene geduchte kapioen hebben nous sommes charmes nous yom désarmés t Op het Congres van den Bond ïMaaischappelgk belang 21 23 Aug te Utrecht te houden zal dr P F Van Hamel Roos ie Am sterdam punt B vervalschingen inleiden Zgn conclusiën zgn lo De bestrgding van de vervalschingen j gepleegd in den kleinhandel met name van i winkeliers welke een groote verscheidenheid van artikelen verkoopen kan door particuliere 1 bemoeiing niet voldoende worden tegengegaan en is Staatshulp hierbg volstrekt noodzakelgk 2o a De bestrgding van de vervalschingen gepleegd in den groothandel kan door particuliere bemoeiing controle met gratis onderzoek voor afnemers voldoende worden tegengegaan 6 De kooper kleinhandelaar behoort van den verkooper groothandelaar of fabrikant I behoorlgke waarborgen te eischen betreffende de deugdelgkheid der verkochte waren Dit behoort te geschieden doordien de groothandelaar een gedateerd certificaat van analyse van de partg vertoont en aan den kooper resp kleinhandelaar het recht geeft gratis een monster der gekochte partg te laten onderzoeken bg den scheikundige die de waren voor den groothandelaar controleert resp de controle over de fabrieken uitoefent De conclusie van den heer J Doorman in l Bider van punt G ndi sru8t luidt Zondagsrust en vervroegde winkelalniting zgn noodzakelgk en mogelgk De Amst Ct schrgft de volgende be a hartigenswaardige woorden zoo zgn onze manieren De protestmeting van Woensdagavond heeft aanleiding gegeven tot groote wanordelgkheden Ofschoon die meting belegd was om te protesteeren tegen de lage manieren van het spreken over de Nederlandsche werklieden door verschillende leden der Tweede Kamer bij de behandeling van het kiesrechtontwerp hebben de woordvoerders zich bepaald om de aanwezigen op te ruien tegen het Kamerlid jhr Rutgers van Rozenburg Wanneer men het Kamerverslag in het Staatsblad gelezen heeft staat men verbaasd dat het raadslid Nolting de scherpzinnige sociaal democraat Fortuyn en de geleerde dr Vitus Bruinsma de voorzitter van den Centralen Raad Rot zich hebben kunnen schuldig maken aan zoo grove verdachtmaking van een man die den moed van zpn overtuiging gedurende zgn langdurige parlementaire loopbaan nimmer prgs gaf In de geheele redevoering van den heer Rutgers komt geen enkele volzin voor waaruit biykt dat smalend over den werkman wordt gesproken I De woordvoerders kunnen dus öf niet lezen öf maakten zich schuldig aan kwade trouw en opruiing 10 66 11 Ui 11 0 11 16 11 86 8 18 10 03 10 11 8 07 e 89 10 11 11 13 19 18 34 Sn wanneer zg die zich als leider van de massa opwerpen de kunst van lezen zóo slecht verstaan hoe moot het ten dien opzichte wel met hun gehoor gesteld zijn Doch aangenomen zelfs dat de heer Rutgers gez d had wat men hem toedicht dan nog past het allerminst aan de leiders der BociaaUdemocraten voor zich het recht alleen te eischen smalende uitdrukkingen te bezigen Het schgut dat deze candidaat Kamerleden in de toekomst zich gerechtigd achten straatsteenen als argumenten te mogen bezigen tegenover hen die de deur van de Tweede Kamer niet op huu eerst geklop wagenwgd open willen zetten Op verzoek van den voorzitter der arbeidsenquete vestestigt het Hand de aandacht op een dezer dagen door de Algemeene MaatBchappg van Levensverzekering in het licht gegeven blaadje dat ten doel heeft nogmaals te wgzen op het verslag van de eerste afdeeling dier Staatscommissie aangaande verzekering of andere voorzorgen bg ongevallen ziekte ovetlgden of ouderdom van werklieden voor zoover die maatregelen niet in verband staan met eenige bepaalde inrichting van ngverheid Groote levensverzekeringmaalschappgen c zoo zegt het verslag zgn als kleine h rafenisfoudsen begonnen en sommigen heden nogbestaande begrafenisfondsen zgn niets andersdan de gereglementeerde en tot alle vrgwilligtoetredende bewonera van een dorp uitgebreideburenphcht Waar in vroegere tgden een geregeld burgerigk bestuur nog veelal ontbraken instellingen onbekend waren thans overalnagenoeg in werking werd het algemeen alsplicht beschouwd den bnurman in vriens huiseen sterfgeval heeft plaats gevonden bijstandte verleenen Van dit aloude gebruik zgn velerlei overblijfselen aan te wgzen Wat door de buren gedaau werd voor behoorlijke teraardebestelling vond steun bg de kerk die de vervulling der verplichtingen van het sterfgeval jegens haar aldus te beter verzekerd zag Feiten zgn ia overvloed voorhanden waaruit blgkt hoe het begrafenisfonds den steun vindt van het burgerigk bestuur te recht zorgdragende het begraven van de armen niet uit te strekken tot personen die door de kosten zelfs eener eenvoudige begrafenis tot armoede zouden vervallen doch wél in staat eene wekelgksche contributie van eeuige centen te betalen De groote verscheidenheid in de inrichting dezer fondsen gevolg van het verschil in persoonlgke en plaatselgke omstandigheden geeft der commissie aanleiding groote voorzichtigheid aau te bevelen bg eene wettelgke regeling op dit gebied Ook hare meening schgnt het te zgu dat het niet mogelgk i levensverzekeringen en begrafenisfondsen bg eene zelfde wet te regelen De moeilgke vraag of het wenschelgk is dat ds begrafenisfondsen die den vorm hebben van eene uaamlooze vennootschap afkoop of vrge polissen toestaan en zoo neen waar dan dó vrgkomende gelden moeten btgven wordt door de commissie flink onder de oogen gezien Het verslag pleit zoowel voor het volkials voor de commissie zegt de directie van de Algemeene De zin voor hulpvaardigheid zelfopoffering aaneensluiting In de goede beteekenis van het woord waren de hoofdoorzaken voor het ontstaan dezer inrichtingen onderling vertrouwen en helder practisch inzicht zaten b § de uitvoering voor In latere jarenmaakten meer ontwikkelde en minder vertrouwbare personen van deze goede eigenschappenmisbruik en enorme voordeelen werden doorde ondernemers van sommige begrafenisfondsenbehaald Eerst waar deze eerste ondernemersvervangen werden door mannen van meer ontwikkehng hoogere beschaving en grooter moraliteit konden de goede begrafenisfondsenontstaan die in den vorm van naamlooze vennootschappen soms eene groote uitbreiding verkregen hebbeu en waarvan sommigen inderdaad tot model kunnen dienen 7 10 4 Ó0 4 87 6 04 6 11 8 20 8 68 6 03 6 10 6 17 6 26 1 46 1 56 2 02 2 09 2 18 12 08 Dat zulke inrichtingen anders moeten beoordeeld worden dan delevensverzekerincrmaat schappgen die met een geheel ander publiek te doen hebben wordt in het verslag helder in het licht gesteld en men staat verbaaad over de groote kennis vad zaken in betrekking tot de techniek van ons vak die uit elke bladzgde spreekt Van de 157 bladzgden der Bytage zgn er 119 besteed aan eene Igst van fondsen die in Nederland bestaan of in de laalste jaren verdwenen zgn zg bevat meer dan 900 nummers De overige bladzgden zij natuurlgk bestemd om de beweringen die In het verslag voorkomen en waarvan de juistheid daar niet altgd uitvoerig kan worden aangetoond met bewgzen en verklaringen v n anderen te staven Of het fatsoenlgk is met het mes te eten maakte onlangs het onderwerp nit van een rechtsgeding voor deu New York chen politierechter Ryan Do danseres Charlotte Page stond namelgk terecht onder de beschuldiging zich hoogst ongepast gedragen ie hebben in het hotel Vendome door niet alleen met haar mes te eten maar bovendien haar beenen op de tafel te l gen en met een vork haar tanden te stoken De rechter oordeelde dat in een vrg land iedereen maar zelf mo t weten waar hg zgn beenen laat en wat hij met zgn mes wildoen t Komt niet te pas dat andere menschen daarop wat aanmerken Evenwel tandensloken met een vork achtte de rechter hoogst verderfelgk voor een dame en daarom veroordeelde hg juffrouw Charlotte Page tot 10 dollars boete Uit het boek van Arthur Pongiu ïL Opéru Comique pendant la Révolntioi Hei was in Augustus 1793 De voorvallen in de scbouwbuigen werden druk besproken en er gebeurden daar ook zonderlinge dingen Op een avond kwam in de Öpéra Comique een acteur voor het voetlicht om aau het publiek mede te deelen dat een actrice ongesteld was en goedkeuring te vragen haar door een andere tooneelspeelster te verv angeu Ongelukkig raakte de acteur met zgn toespraak de politiek aan Mijne heeren begon hij Er zgn geen meneeren meer 1 riep dadelgk een norsche stem Zeg burgers I Burgers hernam toen kalm de spreker mejuffijfluw Jenny zgn geen juffrouwen meer gromde de s m Zeg de burgeres Jenny Bui ers de burgeres Jenny is ongesteld en kan haar rol onmogeïgk vervullen Wg verzoeken in haar plaats genoden te nemen met mevrouw Chevalier Zeg de burgeres Chevalier Met uw welnemen burger maar als ikzeg de burgeres Chevalier en de burgeresJenny hoe zult gg dan weten dat de eene eenmevrouw en de andere een juffrouw is Deze verstandige opmerking werd met algemeen gelach begroet en de spreker kon zonder verder lastig gevallen te worden voortgaan Onder het consulaat werd om dezelfde overweging als de gevatte acteur te berde bracht het officieele gebruik van het woord burgeres afgeschaft 08 22 8 48 9 38 42 9 4 9 86 10 06 De Duitsche administratie houdt over t algemeen van krasse maatregelen maar de postdirect ur van Colmar in den Elzas maakt het al te bar Aan de ingangen van het postkantoor heeft hg een kennisgeving doen aanplakken dat het verboden ia honden binnen het gebouw ie brengen en dat de eigenaar van een hond een boete van 50 pf oploopt wanneer de hond het lokaal bevuilt bg niethetaling van de boete door den eigenaar zal het dier in beslag genomen of afgemaakt worden Verder wordt gewaarschuwd dat de beambten belast met de zorg voor de reinheid van het gebouw voorzien zgn van geladen revolvers waarvan zg gebruik mc en maken om het reglement te doen eerbiedigen I 1136 11 48 4 46 4 66 8 02 6 09 6 16 7 07 7 17 7 24 7 81 7 87 21 7 04 7 10 22 7 31 61 7 42 1 8 10 9 37 H If 9 60 8 S0 10 1 08 30 10 10 It H H 9 45 1 35 0 03 10 36 8 I 0 10 07 10 54 9 06 9 1110 84 9 19 L 9 38 10 40 11 86 4 25 4 40 6 68 7 35 0 66 7 40 10 80 8 88 11 OS Ëen aap in de kerk Tn do Vereeuing in de Kalverstraat wordt door een der artisien des avonds een voorstelling gegeven met gedresseerde apen Woensdagavond ontsnapten twee Keesie8 h n meester waarvan de kleinste in de kerk op het Baggnenhof vluchtte Donderdagmorgen toen de kerk aanging zat Keesie in zgn zwart rokje met een wga gezicht op het koor buiten het bereik der kerkgangers Daar den geheelen dag dienst werd gehouden met het oog op den kathoUeken feestdag heeft men l em rastig 4aten zitten tot heden De vangst was echter niet gemakkelgk want onzen aop scheen het in de kerk best te bevallen Meti wierp hem pereu en pruimen toe en deze liej hg zich best smaken doch als men hem naderde om te vangen dan was de aap gevlogen en sprong hg op een lamp waar niemand bg kon Van het eene eiland inde lucht sprong Kees op het andere en maakte zijn vervolgers niet alleen zeer warm maar ook onmogelijk hem te grgpen De apenjacht duurde bgnadeu geheeleudag £ iudelgk bezweek Kees voor de overmacht en werd hij door zijn meester bg zgn broers in het hok opgeborgen Hg heeft intusachen behalve een kerkgang een vrgen avond gehad Amst Ct Haagfsche brieven j V ft Bg de temperatuur die wij in de laaftte dagen gehad hebben acht ik het een ouwf ardeerbaar genot zoo dicht te Ëen echt Hagenaar is dan ook dezer dageu niet van Scheveningeu af te houden De amunemdatea dragen daartoe natuurlgk ook bg Wel leed het klassieke Vrgdagavond coacert door de heerschende warmte de meest getrouwe vereerders van Manstadt s kurps hadden niet deu moed zich aan de tropische hitte der Kursaal te wagen zo dat de solisten nagenoeg voor stoelen en banken speelden Des te meer bezoek lokten de vuurwerken van Woensdag en Donderdag Deze vertooning trekt de Hollanders altgd aan maar hier aan zee bij zulk fraai weder is de masaa meuschen vei wonderlgk groot Uitgaan zit den Hagenaars in het bloed zoodat alle vervoermiddelen bg dergelgke gelegenheden het overdruk hebben Doch nn afloop komt de keerzijde der medaille De massa die geleidelgk per stoom paarden of electrische tram gekomen is wil tegelijk naar huis alle vervoermiddelen worden letterlijk bestormd en de elegaute Hagenaars zoowel dames als heeren ontzien zich niet te dringen en te duwen ja te stompen en te vechten om het eerst weg te komen De s poor weg uiaatschappijen en de directie der trams moesten op zulke dagen het voorbeeld volgen van de Pargsche omnibussen die volgnunimers afgeven Ieder weet daar dat dringen niets helpt en dat elk naar volgorde een plaats krggt zoo doende gaat alles ordelgk eu meu bohoeft niet te vreezen vQor gescheurde kleereu of zoek geraakte kinderen Wel moet men hier bg de staatsspoorwegtram queue maken in eeu door hekken afgesloten gangetje aan het einde waarvan de kaartjes geknipt worden omdat anders alle controle onmogeïgk is maar het perron loopt toch vol en elke voorkomende tram wordt bestormd door het publiek dat alle weiten der wellevendheid voor die avonden schgnt te hebben vergeten Deze maatregel helpt wel de spoorwegmaatschappij maar niet het puUiek Afgifte van volgnummers en strenge handhaving der orde is het eeuige redmiddel Vreemdelingen die op zulke avonden nog per spoor verder moeten reizen moeien er maar op rekenen dat zij de aanslaiting missen indien zg wachten tot het vuurwerk is afgeloopen Misschien heeft het de aandacht van enkele uwer lezers getrokken dat de vuurwerkavond verset is van Maandag op Woensdag De reden daarvan is pikant genoeg om ze hier te verhalen Zg werpt een eigenaardig licht op onze Haagsche toestanden Men moet dan weten dat de directeor generaal van het Zeebad lid wilde worden van onze bekende Witte Sociëteit waar een zeer exclusieve geest heerscht Kleine ambtenaartjes mogen wel winkeliers en kooplieden geen lid zijn want die zgn te min voor zulk een uitgelezen gezelschap Nauwelgks hing de heer Goldberg dan ook voor of een clubje jongelui en kleingeestige heeren 1 staken de hoofden bij elkaar om dien heer te deballoieeren Verbeeld u een ondernemer I van publieke vermakelgkheden lid der Witte I Dat as het wachtwoord schoon deze directeur 1 geen haar minder is dan andere directeuren I van naamlooze venuootschappon die wel lid zgn I Kortom het kabaal gelukte Bg geheime Jstemming verklaarde zich meer dan 1 uitgebrachte stemmen tegen het caudidaat lid fen deze was uitgeworpen Natuurlgk ont atemd door deze onaangename bejegening I tracht zich de Directeur generaal van het zee 1 bad te wreken door het vuurwerk af te steken op den avond als de Witte haar geliefkoosde 1 grenadieraconcerteu geeft in de Tent Oorlog 1 dus tusscheu het Kurbaus en de Witte I Intus 1 schen hoeft tot dus ver de Tent geeu sclxade geleden want bg het laatste concert was geen 1 tafeltje leeg De Hagenaars zijn zoo uithnizig 1 dat alle mogelgke pretje goede zaken maken 1 Wellicht vaart ook hier het publiek wel bij 1 de concurrentie daar het bestuur van de 1 Sociëteit er reeds op bedacht is haar muziek Javonden zoo oantrekkelgk mogelijk te maken ja 8 Woensdag zal er gelegenheid gegeven worden tot dansen waarvoor altijd liefhebbers 1 en vooral liefhebsters te vinden zijn ook bij jde meest onmogelijke temperatuur 4 De Dierentuin heeft voor den aanstaanden jwinter goede planueu In het nieuwe gebouw 1 waarover ik ü laatst schreef zal Keszichge regeld doen hooren met zgn beroemd orkest van 1 het Amsterdarasche concertgebouw en de Hol jlandsche opera zal er haar voorstellingen 1 geven Ook Scheveningen wacht in het volgend jaar iets nieuws als namelgk de gemeenteraad I steun wil geven iu dea vorm van een nieuwe 1 straat Vele Hagenaars namelgk vinden het jjammer dat in Scheveningen na 10 uur niets 1 meer te doen ia Een Pargsche combinatie I wil nu aldaar een paviljoen sticbteu een ge I bouw voor feesten wedstrijden tentoonstel 1 lingeu enz eu daaraan verbinden een tuin met üolounade waar het publiek winkels bodega s jrestaurants zal vinden in den eeat als verleden 1 jaar hij de Sportteatoonatelling De aanvraag 1 om terrein in erfpacht is reeds bg hei ge meentebestuur ingekomen maar het is de vraag 1 of dit bereid zal zgn ter wille van publieke vermakelgkheden geldeu nit te geven voorliet I aanleggen eener straat die alleen noodig is 1 voor het te stichten gebouw 1 Het nieuwe lid Emants zal er zeker wel tegenstemmen vau den heer Hartsen zou ik I zulks zoo dadelgk niet durven zeggen Conser I vatieve Hagenaars hebben wel wat voor de J pret over Intuaschen heeft de heer Hartsen reeds zitting genomen want hg viel ife voor een tusscheutijds uitgevallen lid De burgemeester voegde bij ijn gewone begroeting nog eïtra de betuiging dat hei hen genoegen deed dat de heer Hartsen zijn kunde en krachten heeft willen beschikbaar stellen voor den Raad Was dit ernst of kortswgl Er zijn er die in deze woorden 9 e fijue ironie zien aan het adres van deu fruifefl oud minister maar dat kau men van Oiizid l eftigen burgervader niet aannemeu jf ƒ De politiek Wf ik ditmaal voor het laatat bewaard Het i eigenlgk te warm om daaraan te denken Dit dachten de heeren op bet Binnenhof zeker jook eu daarom steldeu zg do verdere behantïeling van de kieswet maar uit tot September Zeker beeft de afmatting na zulk een lang debat en het verlangen naar vacantie bg dat besluit eeu groote rol gespeeld Doch alles bijeengenomen geloof ik dat het een versiandig besluit was De groote bladen hebben zich bg het oordeel over dit votum veelal laten leiden door hun meerdere of mindere sympathie voor het ontwerp Tak Vaii te voren kon men eigeulgk al zeggen welke couranten dreiging e n moord zouden blazen Maar als men kalm overdenkt wat de gevolgen zouden geweest zijn indien de kamfr rauwelijks ann het afstemmen der amendementen getogen was dan ziet men ton slotte in dat nadere overweging en onderling overleg absoluut nood akelgk zgn om tot een wijs besluit te komen De groote meerderheid wil wel uitbreiding desnoods in den geest van Taks too ver woord kdev dj Hezer die voor ziekende zijnen den koet verdient Maar dan moet de wet ook zoo ingericht worden dat deze regel werkelijkheid wordt Nu is het wel mogelgk dat geen beter artikel te vinden is dan art 4 van de outwerp kieswet maar bewezen is het nog niet Laat de heeren maar eens met elkander zoeken dat kan geen kwaad Langzamerhand zal men dan tot elkander komen eu de kans wordt steeds grooter dat de kiesuitbreiding tot stand komt In de tegenwoordige omstandigheden ware openbare behandeling eeu te groot waagstuk geweest Er moet iets uit de smeltkroes te voorschgn komen een negatief resultaat ware de ondergang der liberale partg Daarenboven doet hei uitstel van een paar maanden al heel weinig af bjj een maatregel waarbij de geheele toekomst van het y olk is betrokken Ik wetet wel dat dit gevoelen in uw district misscitó niet algemeen zal zgn althans ik heb reqejw le veronderstellen dat uw afgevaardigde KM gegverd zou hebben voor onmiddellgke Isehandeliugt indien hg present ge weest ware Jammer dat nu juist ziekte hem belette tegenwoordig te zijn op den post waar hg anders mei zooveel iJver te vinden is De laatste maal dat ik in de Kamer was op den dag namelijk dat Tak zgn ontwerp verdedigde zag ik hem nog zitten op het tweede of derde bankje links van den minister maar toeu reeds voad ik dat hg er Igdende en weinig opgewekt uitzag Ik had namelgk meer attentie voor de leden dan voor den redenaar deze laatste sprak zoo zacht dat ik hem van de tribune üiet kou volgen zoodai ik mg wel amnseeren moeat met de phyaionomieën en de houding der omstanders en toehoorders Intuaschen hoop ik hartelijk dat de parlementaire vacantie den heer Valette de noodige rust zal schenken en dat hg iu September met nieuwen ijver zijn plaats iu de gelederen der liberale partg zal innemen Zgu amendement nai r ik hoor geheel ia overeenstemming met zgne reeds vroeger vóór zijne verkiezing in meetings ontwikkelde bedenkingen tegen hei ontwerp ia een nieuw bewijs van den ernst waarmede hg zgu taak als volksvertegenwoordiger opvat Pëbipatbticus Bulteolanilsch Overzrcht De Indép beige meldt dat de Belgische raioister van oorlog de groote maooeuvres die in hei begin van September zouden gehouden worden heeft afgeCommaudeerd wegens het heerscheo eener dysenterie epidemie onder de garnizoeuen van Antwerpen Brasschaet eu Mechelen en de gevallen vau andere besmettelijke ziekieq die zich in verschillende plaatsen hebbon voorgedaan De Belgische Kamer is Vrgdag n hare namiddagzitting tot nadere bijeenroepiog gescheiden De grondwetsherziening is afgedaan maar hare taaiste stemmingen hadden een negatief resultaat De heer Janson bestreed in eene zeer toegojalchte rede den reactionairen tekst van art 56 zooala de Senaat het had aangenomen en iu deze oppositie tegen den hoogen census van verkies baarheid en tegen den beperkten kring waaruit d 26 senaatsleden door de provinciale raden gekozen zouden kunnen worden was de gpheele linkerzijde wat gedurende de geheele grondwet sherziening bijoa nooit bet geval geweest was geheel eensiem mig De heer Huysmans een gematigd liberaal afgevaardigde van Brussel verdedigde een amendement hetwelk in den Senaat de radicaal dr Crocq had voorgesteld ui om naast deu census van verkiesbaarheid ook het voorkomen op eene lijst van capaciteiten later bij de wet vast te stellen als voorwaarde van verkiesbaarbeid aan te nemen zoowel voor de direct door de kiezers als voor de door de provinciale raden te kiezen Senaatsleden Door de geheele linkerzijde werd dit amendement gesteund maar daarentegen zoo beslist mogelgk door den mi nisterpresident den beer Beernaert bestreden die met warmte het door den Senaat aangenomen art 56 verdedigde en betoogde dal daarmede inderdaad reeds belangrijke concessies door deu Senaat gedaan worden Naraeuf de rechterzijdB sloten de heeren ïack en Coremaus zich bg deze verdediging aau waarna tot stemming besloten werd Het amendement Huysmaos werd verworpeii met 69 tegen 61 stemmen en daarna ouder ging art 56 zooals de Senaat hei had vastgesteld hetzelfde lot daarvoor stemden 82 en daartegen 46 afgevaardigdeu zoodai de vereischte meerderheid van twee derden niet werd verkregen Ten gevolge van dit votum blgft art 56 ongewyzigd d w z de rechiatreeksche verkiezing door de kieïers krachtens art 47 met den census van verkiesbaarheid va i 1000 gulden Daar inmiddels in art 53 reeds was aangenomen dat zeker aantal Senaiorens naar gelang vau de bevolking der provincie door de provinciale raden in het vervolg gekozen zullen worden is door de verwerpin r van art 56 de keuze voor deze Senaatsleden aan geen enkele voorwaarde van verkiesbaarheid gebonden maar geheel vrij Hei voorstel vau den heer Schollaert daags ie voren ingediend maar toen aangehoudeu om in art 57 de bepaling op te nemen dat ook de leJen van deu Senaat vrg reizen zouden op de spoorlijn welke hun domicilie mt l de hoofdstad verbindt werd ten slotte ook verworpen mei 79 tegen 40 steramen dus slechts met ééne stem beneden de vereischtc meerderheid van twee derden Ten slotte heeft de heer Loslever afgevaardigde voor Verviers het denkbeeld geopperd eener overgangsbepaling welke het mandaat der leden van Kamer en Senaat die met Juni 1894 moeten aftreden tot 1 November 1894 verlengt Maar e Kamer had ie groote haant om op reis te gaan booze tongen zeiden omdat de jacht geopend is 1 dau dat zg zich thans mei deze quaestie kon bezighouden In allergl werden er nog eenige kleine ontwerpen afgedaan qn zonder hoofdelgke atemmiog de begrooting van buitengewone uitgaven aangenomen waarop de zitting werd opgeheven en do afgevaardigden waarschgnigk tot half October uiteenstoven Gladstone kondigde in bet Lagerhuis aan dat hy heden eene motie zal voorstellen om de beraadslaging over het rapport omtrent het Home Rule ontwerp Vrgdag a s te sluiten Toejuichingen Daarop kondigde Chamberlain aau dat hg dit zal besirgdeu en een amendement zal voorstellen waarin verklaard wordt dat Gladstone s motie strekken zal om het huis te verleen tot eene stemmaohine en Engeland zgn meerderheid in het Parlement ie ontnemen dat hei Huis het grondwettelgk recht heeft ie beraadsl en over eene politiek waarbg de Britsche belangen ernstig betrokken zgu dat het Huis de noodzakelijkheid niet inziet van die motie welke naar de meening van het Huis slechts ingegeven is door beweegredenen van partgbelaog dat hei Huis verlangt dat de regeering de motie zal iuirekken en hetJParlement zoo spoedig mogelgk ontbinden ten einde de kiezers in de gelegenheid ie stellen hunne meening te kennen ie geven over het Home Rule ontwerp waarvan de bijzonderheden zorgvuldig voor hen verborgen werdeu gehouden bg de laatste verkiezingen Een klein leger is uaar Wales gezonden om de ongeregeldheden die de werkstakende mijnwerkers daar veroorzaken te onderdrukken Uit het kamp van Aldershoi vertrokken 2000 man infanterie eu 1000 man cavalerie met extraireinen naar Cardiff en uit Plymouth gingen 500 en vertrekken heden nog 600 soldaten Zoolang de orde bewaard blgft belet uiouiaud in Engeland de mijnwerkers door hei werk te staken voor hun belangen op te komen Maar in Wales wordt de vrgheid van arbeid bedreigd en worden ware gevechten geleverd tusscheu de werkstakers en de mannen die den arbeid willen voortzetten Met spanning wachtten da Hongaren de resultaten af vau het bezoek van den minister Wekerie bü keizer Franz Joseph te Ischl De Hongaarsche minister president heeft zooals wg reeds mededeelden de nieuwe wetsontwerpen betreffende het huwelgk aau a keizers goedkeuring onderworpen teneinde ze aau deu Hongaarschen B ksdag te kunnen indienen zoodra deze weder geopend wordt De Hongaarsche bisschoppen en de tot de clericale partg behoorende magnaten hebben zich op de scherpste wijze verklaard tegen de door de regeering ontworpen kerkelijke Wetgeving De hoofdbeginselen van deze wetgeving ziju de volgende er is slechts ééoe wet betreffende de sluiting en de ontbinding van een huwelgk voor alle gezindheden het burgerigk huwelgk is verplicht en moet iu de kerk worden voltrokken de echtscheiding moet worden uitgesproken door eeu gewoon gerechtshof Tot dusver zgu er in Hongarge afzonderlijke huwelijkswetten geweest voor Katholieken Protestanten Lutherschen en Calvinisten Griekach Orthodoxen eu Joden Deze wetten liepen zeer uiteen en elke soort van huwelijk kon slechts worden ootbondeu door een rechterlgk college van dezelfde geloofsbelijdenis als die onder welke het huwelgk was gesloten De bisschoppen hebben besloten niets meer toe ie staan dan dat bg hei kerkelgk huwelgk een burgerlijk ambtenaar zal aanwe ig zgn die later de echtvorlijntenis kan inschrgven in de registers van den burgerlijken stand De scherpste oppositie van de geesielgkheid ig gericht tegen de bepaling dat de echtscheiding zal kunnen worden uitgesproken door een gerechtshof van leeken Hei Katholiek huwelgk zou hierdoor zgu karakter vau onontbindbaarheid verliezen ierwgl tot dusver het eenige middel voor Katholieken om echtscheiding te verkrggen bestond in den overgang tot de Protestantsche Kerk Ongetwijfeld zal de keizer die een warm Katholiek is mei zichzelven een strgd hebben te voeren vóór hg zgu toestemming geeft tot maatregelen die hem door zgne i aadslieden en oulaugs nog doür den nieuwen uuuiius Mgr Agliardi worden voorgesteld als eene schending van de rechten der kerk Toch is hei waarschijulgk dat Franz Joseph het meerdere gewicht der aanspraken van den Staat zal erkennen en dat Dr Wekerie als hg van Ischl terugkeert s keizers toesiemmiug voor deze belangrgke ontwerpen zal medebrengen De uuie quaestie in Noorwegen wordt zoo ernstig dat men zou kunnen verwachten dat een deel der radicalen om een noodlottig conflict te Oorkomen de wapenen zou neerleggen Maar daartoe schijnt weinig kans Gelgkigdig verschgni in een groot conservatief blad te Gothenburg de Götehurgs Posten en in de Nyedagligt AUehanda een zelfde artikel van een gelooftvaardig schrgver waarin gezegd wordt dat hei radicalisme ouder de bevolking zoo sterk is als ooit Br valt niet aan ie iwgfelen of de liokerzgde zal bg de eerstvolgende verkieziugen voor de Storthing opnieuw de meerderheid betalen Zelfs is het volgens den schrgver waarschgnigk dat de meerderheid zoo groot zal zgn dat men een Kgksgerechtsbof zal kunnen oprichten Dit zou de laatste schaakzet zgn van hei weloverlegde spel der radicalen Zg begonnen zooals men iu de onlangs door ons gepubliceerde artikelen kon lezen met de schgnbaar dood on schuldige consulaatsqaaestie Eu nu willen zg een lichaam instellen Staande uit 29 leden van hei Lagerhuis en het geheele op pergerechtshof dat de ministers in staat van beachuldigiog kan stellen indien den naar het