Goudsche Courant, dinsdag 22 augustus 1893

Woensdag S3 Augustus ISOa INo 0130 3Sste Jaargang MDME wmm Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Alom te bekomen BE mim MM of do besohryvine der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ten Qoude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der oartonteekeningen enz aarby is toegeviegd een afzottderlyk levensbericht der beroemde Gtasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabèth noo CHRISTIAAN KRAMM f rijs Q C nts A jl BlNKMAN De Uitgave dezer Courant g schiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pl ijs per drie mapnden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVBRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd oordeet van de Storthing tegen de belaagen 1 des lands gehandeld hebben I Indert d is bet minisierie Setmer op d ze vjjs afgezet I De tninister preaident Stang weet dns nu wat 1 hem wacht I De stryd zal dan eerst in werkel kheid be 1 ginnen Do h volgens den schr ver niet met 1 wapengeweld Niemand gelooft dat Zweden 1 Noorwegen door een inval met soldaten tot rede zal pogen te brengen I De berichten uit Zuid Amerika z a in den I taatsten tyd weer verontrustender nl voor 1 zooveel Brazilië en Argentinië betreft De 1 Regeeringstelegrammen uit Bio hebben tallo ze 1 malen verkondigd dat de opstand in Bio Orande 1 do Snl gedempt is en toch zfln er altp m ar I meer troepen noodig om de beweging te on 1 derdrukken Inderdaad wint de federalistis he beweging veld en breidt z zich uit tot de 1 naburige Staten In het aangrenzende Sao 1Paolo is een som nit de Stsatsschatkist ter 1 beschikking der centrale Reg gesteld om mede te helpen tot het dempen van den opstand I doch dit heeft by het volk in dien staat groote I verontwaardiging gewekt en zal wellicht leiden tot een verbroedering met de opstandeling d 1 In beide staten heeft het bestuur zich ge I haat gemaakt door willekeur en geldverspilling 1 en het bestuur te Eio Janeiro mist alle gez g jTerwyl men vreest dat het er nog van komen I zal dat de zuidelijke staten zich afscheiden I wordt het centraal gezag verder ondermijnd 1 door intriges tegen den president Peixoto wiens ambtslermfln byna verstreken is Een party die geen sterk gezag wil wit hem dry en 1 tot een ontélagueraing voor den tyd ten ei de dan den president van den Senaat Moraes die de ernstige candidaat voor het preside t 1 chap is ats interimair president te doen op I treden in de hoop dat zyn verkiezing da r 1 door onmogelyk zal worden daar de constitutie t epaatt dat de president in functie zich i iet I verkiesbaar mng etetlen 1 In niet minder ontredderden staat is de Ar 1 gentynsche Republiek waar het radicale Ka 1 binetDel Vatte zich tegenover de vyaud ge I meerderheid iu t Congres niet staande heeft I kannen houden Het nieuwe coalitie ministerie 1 is grootendeels roquistisch of tnationaal Heeft I dat besloten krachtig tegen de opstandelingen I in de verschillende Staten op te treden et I beeft daarbij te worstelen met de zeer vyan dige gezindheid der hoofdstad die mitristi ch 1 en radicaal is zoodat het zich reeds geno d 1 zaakt zag de Regeeringsgebouwen door bonds I troepen te versterken Door de geheele Re 1 publiek schijnt de verbittering tusscheu de I elkander bekampende partijen sterk te zgn gestegen en de staat van heleg is alom afgekondigd Als daar nu by geseind wordt dat de krachtige houding der Begeering het algemeen vertrouwen verstrekt heeft dan weet men wat van dergelyken officieusen telegrammen fltyl te denken Aug Watergetijden Hoog Laag Hoog Ijsag Dinsd 28 1 1 9 37 2 17 10 42 Woonld 28 a 41 11 18 3 89 04 DoDderd ai 8 66 21 4 11 1 06 VriidsB 86 4 46 1 11 B 07 1 32 Zalord 26 6 27 1 62 6 44 2 09 Zond 27 6 01 2 26 6 18 2 48 Maand 28 6 34 8 69 6 60 3 16 Springtij 29 Aug Haan Zon Aug Opg M Onderg A Opg Onderg 88 6 84 U 86 7 Aug 4 30 7 89 83 6 06 M 18 4 40 7 28 24 6 87 39 19 4 BO 7 16 86 6 68 1 66 86 6 7 08 7 13 3 16 31 6 10 6 49 7 27 4 38 V M 7 88 B 69 StedelUko Zwemsobool 81 AagustUB s midd 12 u Opgave der temperatuur van de luoht 74 gr Falir g het Water 78 a n ADVERTENTIËN V Tot onze diepe droefheid overleed den 20 tt a Augustus in het Burgerziekenhuis te Anwterdam onze geliefde Echtgenoot en Vader de Heer JOHANNES IJSSEIiSTUN in den ouderdom van bijna 69 jaren Wed J USSELSTIJNHaobhdue J IJS8EL8TIJN A J IJ88EL8TIJN Omda 21 Angnstns 1893 Verzoeke van roxiutbeklag verschoond te blijven ADVBRTENTIEN in alle Binnen en Buiienlandache Couranten worden dadelyk opgezonden door het Advertantie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Oouda De NIEUWE LONDON doet hetgryze Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt het glansrijk en zacht is onschadelyk voor de huid en verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dnbt ele flacon AUeenverkriJgbaarbyj A CATS in den Papiermolen Oouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger Heden overleed in het Borgerziekenhnis te Amiterdam na eene korte ongesteldheid onze geachte Broeder en Behuwdbroeder de Heer JOHANNES 1J88ELSTIJN in den ouderdom van bijna 69 jaren A IJ3SEL8TUN C USSELSTIJN W OB JONG H M JONG IJSSB1 STUII I G USSELSTIJN P C USSELSTIJN VAN EbUWBN Qouda 20 Angnstns 1893 By vonnis der Arrond issements Bechtbank te s Gravenhage den drie en twintigsten Mei 1800 drie en negentig gewezen is door eeht KLAA HD het huweljjk den zeveudeuiAugustus 11800 ïier on tachlig te Üotterdam gesloten iusschen TBOtlWE jpSlNAk ADBlAlfA 3IEEa zonder bei jet en denlHeer dr JACOB BBOWSM rl heideijjwonende te Grqvenhage Een ware Sdhat ie ongol4 ki e sllnelltofi is der Zetfkking ïfianie ew geh ipe uitspaji W VIS R0S8El Bz 1 Advocaat enkProcureur oor bevtekking i ffigeni is het anie iroomde verk W il Di PtaiÏ f Hollan ische itgaif B t a gulden Ieder Ui ain leljjke gevolgeii van deze oi moet het lezém de oprechte het geeft redt faarlijksl duiz zekeren dood Te vetkrygen tags Magazin te Leipzig Nel franco tegen inzending Vau ook in postzegels en in handel in Hopand GEVRAAGD tegen SEPtE BER OP AME in een HUIÉiEZIN en toe ielu op de atudie voorM JOIJGMKNSCH dat het 6ymoasifiii t bezoekt Brieven met daideiyke Oonuitiëi onder No 2288 aan dit Blad Kinder meis je I GEV lA AaE bij ZEUG6TBAAT ilederlandsche Stoomboot Alaatsphappij De Stoomsehepen BOLLAyO kapt J 8MIDT en BATAriEl Hft 3 SAUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappy Boompjes 72 Ie Rotterdam OTING De Stoomsehepen lossen te Brewersciaay de markt van Boter en Kaas te landen LOTEN in de BIJ GELEGEN ID DER ZIJN TE BEKOMEN BU 4 BUIi KM4K Lan e Tiendewegr PRÏJ8 f 1 11 LOTEN voor 10 ui f de V ctoriaJBron f e Oberlahnsfein byims Tafeldrank Yanh ninklyke ïuis c erJlTeder anden Maatschappij tot Exploitatie i Victoria Bion te Oberlahastein Gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 j KRAEPELIii HOLD S Aan bevolep door H H Genees en Sclieikuniiigen Bekr m Gouden en Zilveren Medailles Voodi aaiB Versterkend en Aangenaam van Smaak 1 Met inelk gekookt wj am te bevelen voor diii oUJkBCb gebrnlk by kinsv deren wakke persanen eii klieraulitigo gestellen Met water toebereid ia zïials eiicr linu lillge lil ank uitstekend bijdlarrhée K l UV ook voor KuigelingeD en kleme Utidereu Fabrikanten Rraepelleo Holm Zeist Hofleveranciers I e echte Rlkei Oacao van kitiflpeUcii Hidin is aluin verkrijgbaar in vierkante bassen vtia Kgr f h7 y Kgr ii f 0 K en Kgr n f 0 50 voorsien van Ëtiquet waarop neveustaand tebriekamerk en de bandteekening van de fabrikanten SO E L J V HÜ J gl i j l Hl J wr Voor een JOJVOlVBJrSCW z b b h h wordt gevraagd Logies zondei Bwaasehing met huisetyjc verkeer in een fiits Gezin P G Offerten met prjjsopg per maand onderlett L by de Boekhandelaar J v s BENTUM feZOON l SCHE STOOMVEBVEBU iiische en Zwlt$ers be Wasscherij reveteerd door Z M den Koning der Belgen ppenhelmer Rotterdam ialiteit voor het stoomen en verven van eeren en Dameskleedingstukken ook Irten Meubelen Ledikkntgor nen Tafel Trypen 6iet nieuwe patronen geperst I Gamilifren Neteldoek Tulles Kan sren enz goederen kunnen in elkander bly ven en onschade yk voorlde gezondheid tww rkt leren kunnen il i dagen afgetivvd i L NT i voor Gindafin Omatre en 4 VAN os A j Kleiweg li No 73 vajS wsU l9 AklGpSlAs If yoi lorl Ked W S 2 ü UM l datAi Irs slotkoor ito dilo idito SS Ait o dito t d to K moMvlng IWalS W B iOb iLp piorl8 l 6 diti in zilter ISM B j L a Jig met tioket 31 to dilo 3 f 98V 96 011 Oost Serie 6 di o aaoons 880 Sfeb jRoth l88 4 ditibij Hope 1889 90 4 dito in ioud leen 188S 6 dito dito dilo 1884 5 Spanjb Perpel schuld 1881 4 TURKBIJ Gepr Conv leen 1890 4 Geo Iceiiin g serie D Oec leemaff serie C ZuiDAia Rap BfO v obl 1898 6 Mmico Obl Buil Sch 1890 VBNïZUELi OW 4 onbep 1881 AMSTBBDiM OUigstien 1861 S i HoTTEBDiH steil leen 1886 3l i Nbd N Afr HandeUv asnd Arendsb Tab Mü Oectiaonten DeliMa t80happö dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 CultMij der Vorstenl aand s Gr Hypotheekb paudbr 4 Nederlandaohe bank aand Ned Handelmaalsoh dilo N W i Pao Hyp b pandbr 6 Roti Hypotheekb pandbr 4 Ulr Hypotheekb dito 4 Oostbkb Ooit Hong bank aand BosL Hypotheekbank pandh 4 Vi Amebika Bquit bypoth pandb 6 BO BS 117 IM 66 Maiw L Q Pr Lien oerl 6 Kbd Holl U Spoorw MiJ aand Mij totEipl v Bl Spiv aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dilo dilo 1891 dilo B lTiLlB S Oorwl 1887 89 A Eobl 3 Zuid Ital Spwraij A H obl 8 Polen Warschau Woenen aand 4 Rdsi Gr Rui Spw Mij aand B Baliische dilo aand Faatoifa dito aand 6 I ang Dombr dito aand 6 Kurak Ch ïowSp kap aand 6 L080W0 Seitaat 8p Mij oblig B Orel Vitebsk dilo oblig B ZoidWeal dito aand B dito dito oblig 4 16 llV mi s 79 107 is 101 S9 8 184 160 106 106 100 100 114 116 lOHjl AMBai A Cont Pac 3p Mij obl 6 Chio North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Rio Gr Spm oert v a Illinois Coolral obl in goud 4 Louis NashvilleOerLv aand Meiioo N Spw Mij lehyp o 6 Mias Kansas v 4 pot prof aand N York Ontario fc West aand dito Penn Ohio oblig Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn fcManit obl 7 Uo Pao Hoofdliio oblig 6 dito dilo Lino Col lo hyp O B CiNiDl Can South Oerl v aand Vas C Ballw Nav leh d o O Amaterd Omnibus Mij Band Botlord TramiregMaats aand Ned Slad Amsterdam aand S Stad Rotterdam aand 3 Beioib 8lad Antworpnl687 Vs Stad Brussel 1886 HoNO Thoiss Hegullr Geaeilsoh 4 OosTBNR StaaUlooning 1860 S K K Oost B Cr 1880 3 SpiWB Slad Madrid 3 1868 Ned Ver Bon Hyp Spobl cerl 6 Qouda Suelpor lnik vao A BawllCisfc l8oo BINNENLAND GOUDA 22 AnguBtua 1893 In de zitting van den Qemeenteraad die dofir 14 leden werd bijgewoond afwezig waren do bh Koning Hoef hamer en Oudyk werden g gekenrd J 1 De EeMning van de Schntterj over hetdienstjaar 189 De heei van Veen n n aan deze stemming geen deel at lid van deq 8ohuttersraad oormatig Arm pe Evening over het voormalig Jliestaur vanJStein over 1892 De Rekening van de exploitatie darStedelïïke Gafabriek over 1892 Over hit voorstel betreffende de bestrating vaq det Lemdatsteeg en de RobaarsttOPgvoerden verschillende leden het woord sommigen wenschteii eerst de Kappenersteeg te doenverstraten en in het volgende jaar de Lemdulsteeg en de Robaarsteeg Door den heer Yaa Veen werd voorgesteld de zaak tot een volgende vergadering uit te stollen Dit voorstel werd in stemming gebracht en verworpen met 8 tegen 6 stemmen Het voorstel van B en W werd aangenomen met 11 tegen 3 stemmen Tot onderwgzeres aan de 2de Bnrgerschoul voor Meisjes werd benoemd Mej A Th van der Wonde met 14 st Tpt onderw zeres aan de Tusacttenschool werd benoemd Mej J A Kramere met l2 8t Mej M J Posthumns verkreeg 2 stemmen Tot onderwflzeres aan de Tosschenachool werd tjenoemd Mej G A Schriek met 13 st De heer Jager nam aan deze stemming geen deel Bij den Raad kwamen in 1 Het Rapport der Raadscommissie belastmet het nazien der Gemeente Rekening over 1892 i adviseerende tot goedkeuring Ter visie Het Rapport dei Raadscommissie belantmet het onderzoek der begrooting der dd Schutter over 1894 adviseerende tot goedkenring Ter visie De begrootingen der gesubsidieerde instellingen van Weldadigheid over 1894 Wordt gesteld in handen eener Gommisaie bestaande nit de hoeren van Veen van der Poet en Steens Zynen Ken missiTS van B en W betreffendehet oprichten eener herhatingsschoot voor meisjesiu deze gemeente Ter visie Eene voordracht van B en W betreffendeeene vacature aan de 2de Burgerschool voor FEVILLETOIV i STEREEN EN ZWAEEEN VU het BuiUch H j h L eea bleek fijn gelaat dat zekere moeheid rarraiadde en ook wel eeno aitdrokkiog van wereld veracliting toonde Zijne oogen blauw van kleur bad ea eene melancholiaobe tint Zoo dikwert bij zich self in den spiegel zag bad bij een bekül aan zgn gelaatsuitdrukking daar die hem maar al te Teel aan de door ban gehate kunstenaartype deed deaken Hij wilde nu eenmaal niet als een arttst uiteien by wilde zich voordoen als een dandy Saarom droeg hij zijn aaohblond baar kort gesneden en een elegant kleine knevelbaard Zijne kleeding was van Eögelwben snit Op die wijee zag hy er voUtrekt niet geniaal uit maar by gaf toob den indruk van eene interessante verschyning zijne penoonlijkheid dro het merk van een gentleman en dat waa voor hem de hoofdzaak Hoe en wat de oude en jonge dames in bet hotel over bem dachten en opraken raakte hem in bet geheel niet Toen hij nijn intrek in het hotel nam bad hy zioh vaat voorgenomen volstrekt geene kennismaking aan te gaan en elke poging om in bizondere vriendscbaperelatie met hen e treden op niet onduidelijke ifyze tegen te gaan om daarmede zekere betrekkingen dia voor het vervolg ben Jastig zouden kunnen mtkou te voorkomen Uy was gekomen om ala een UnlaMMT t leven om in de hoerlgko omgsTing n jongens ontstaan door het niet aannemen der benoeming door den heer C Snaif Dz waarop geplaatst z n de h h P VAN RIJK te Alfen a d Rfln J MEIJERINK te Brumraen A KLAVER te Nperk Ter visie en benoeming in i eene volgende vergadering 6 Eene missive van B en W betreffende de pacht aan he overzetveer te Goowsluis voorstellende daar do pachtster is overleden deze over te doen aan C Hoogereen Ter viaie 7 Eene missive van B en W betreffendehét oprichten eener cursns voor volwassenen Ter visie 8 Een voorstel van B en W betreffendehet plaatsen van hoornen in de 13oelekade Ter visie 9 Een adres vah de Afd Gouda van het Alg Ned Werkliedenverbond de Werkliedenvereeniging Patrimonium en de R K Volksliond verzoekende gratis gelegenheid te geven levensmiddelen te doen onderzoeken enz Iu handen van 6 en W om bericht en raad 10 Een adres van den heer J J Liesker betreffende de huur van twee stokjes grond van welk hg er een wenscht te verkoopen Ter visie In ons volgend nnmmer zulten wg een uit gebreider verslag van i$g£ l ug gev n De Kolfwedstryd te Haarlem ia uitgesteld van 4 en 5 Sept op 11 en 12 Sept daarin de meeste gemeenten op 5 Sept de installatie der nieuwe raadsleden plaats heeft Nu doet zich echter een nieuw bezwaar voor daar 11 Sept het Israëlitisch Nieuwjaar begint en de heer Polak daarom op dien datum niet kan kolven Waarschyniyk zal genoemde heer nu Zondags te voren in de gelegenheid gesteld worden zgne series af te spelen De heer J W H Stappers onlangs alhier benoemd tot onderwijzer a d 1ste Burgerschool voor jongens deed gisteren te s Hage met goed gevolg examen Fr taal 1 o Z D Hoogw de bisschop van Haarlem heeft benoemd tot kapelaan te Boskoop den weleerw J W M Van der Bom priester nit het diocees van Breda tot kapelaan te Schipluiden den weleerw heer J J A M Pernantzen kapelaan te Boskoop Uit Bergambacht achrgft meu ons van 22 Aug De openbare orde op de kermis te Bergambacht werd geen enkele maal verbroken Allen tiadden evenveel pret Dat t Theatre des in de aangename buitanlucbt de noodige krachten weder op te doen Hy zocht immers eene beerlyke uitspanning die eene zalige ontspanning van den geest zou zyn I Doch hoe was dat alles anders uitgevallen I Heden was bet juist 4 weken dat hy aldnar ziob bevond terwijt hy er stork over dacht om been te gaan Over dit zyn voornemen soezende verbaaade hy zich over ziob zelf de uitkomst was zoo geheel anders uitgevallen dan lijn plan was geweest I Als een kluizenaar bad bij willen leven in dezen tyd stil eD teruggetrokken en ziet I Zelden bad bij i6ó veel en z6ó gaarne met menseben verkeerd als juist in deze 4 weken I Ja l wanneer hy oprecht wilde zyn moest hij ziob bekennen dat het afscheid nemen hom moeilyk zou vallen I Maar dit nam toch niet weg dat bet hoog tyd werd dat hy aan deze omgeving zich ging ontrukken Daar komt toch einde aan alle dingen ook aan de aangename en liefelijke I dus sprak hij by zich zelf terwyl by naar buiten stappend zyn oog liet gaan over den soboono luin die daar in don vollen zonneglans zich baden moobt Maar op eens greep eenige ontroering hem aan Zyn blik viel op eene Hefelyke jeugdige vrouwen gestalte Zy zat daar in de schaduw van een troepje booge boomeu op een steenen bank on was met schrijven bezig Op de tafel stond baar tobrijfgereedsobap Juist hield zij met aohryven op en sloeg den blik ten hemel Zy scheen na te denken over hetgeen zïj reeds gosohreven bod of nog sohrijven wilde Zenko deed een paar stappen voorwaarts bleef toen slaan stond een enkel oogenblik op t punt om te kaeren maar besloot toch de sobr fiter t0 naderen Zij hoorde ham aankomen qd keerde Nouveautés onder directie van B Meyer niet meer bezoekers trok is jammer De artiaten kweten zich meesterlgk van hun taak en verdienden een talrgker bezoek Naar de cTetegr verneemt is het Kamerlid mr Van Houten getreden uit de redactie van de Vragen des Tyds Hy is voornemens evenals vroeger zyne meening over de politiek van den dag in Staatkundige Brieven uiteen te zetten De Minister Tak is gisteren door de Konin ginRegentes op het Loo ten gehoore ontvangen De Hoer A Driessen cacao fabrikant te Rotterdam ia Zaterdag plotseling overleden Van de fabriek aan de Rotte waait de vlag halfstok De politie te Helder heeft Zondag de hand gelegd op de bedryfster van den dezer dagen aldaar gopleegden kindermoord de weduwe G T eene moeder van drie kinderen die de misdaad reeds heeft bekend Na door de justitie nit Alkmaar te xgn verhoord is zy naar Alkmaar overgebracht Een 1 knecht van de weduwe die van medepliohtigK beid werd verdacht en op grond daarvan in hechtenis was genomen is na verhoor weder 4 op vrjje voeten Aan boord van de Noorsche bark Vision gisteren ochtend te Vlissingen binnengekomenen naar Middelburg sleepend had een treurigongeval plaats Voor de spoorboot te Vlissingen willende stoppen werd een stalen tros vanboord op den wat uitgebracht De matroos aan boord met het vieren van dien tros hadhet ongeluk er in verward t geraken waardoor hem één been geheel werd afgeklemd Het been viel buiten boord M C De politie te Dusseldorf vraagt de aanhouding van Jacob Giessen oud 45 jaren kassiersbode aldaar verdacht van verduistering van 9000 Mark Hy is van middelbare grootte draagt kort haar en kortgeknipten vollen baard is donker gekleed en draagt het hoofd voorover Op zgne aanhouding is eene botooning gesteld van 500 Mark Hy zou naar ons labd gevlucht zyn Gisteren vior Anna de Hou weduwe van C Vuyk wonende te Kapelle n d IJset baren haar gelaat naar hem toe bet wns een jong meisjesgeziebt van 16 a 17 jaren Haar naam was Anna FedorowDB Sentikoff Zy was uit Rusland gekomen eu begeleidde huren SSj rigen broeder die eene ongenaeslijke krankheid had De jonge man was door de geiieesheeren zyner woonplaats naar Oraz gezonden o choon ey zeer goed wisten dat dit toch niets geven zon om zich aan d leiding van den beroemden geneesheer der inrichting van zeuuwkranken t on derwerpen Aan redding was niet te denken zyn toestand was hopeloos Üe zickb bevond zich in da laatste dagen vry wel Er was leen zekere stilstand in het ziek te verlooft gekomen hoewel van voorbypaanden aard Nu verkeerde d i arme lijder weder in eeue zalige stemming vol oede hoop en waa maar al te zeer geneigd om td gelooven dat deze arts hem redden althans hem bet leven nog eene spanne tyds rekken zou De onervaren jonge zuster deelde die goede verwaohing vatl baren broeder en niemand in het hotel dacht er een oogenblik aan om dezen jongen raensohen hun ijdele verwaobling te ontnemen neen dat sprak immers van zelf I Wanneer de broeder en zuster wut scherper van blik waren geweest bad het hun moeten opvallen op welk een toon van medelijden de overige gasteu van bot hotel hun belangstelling toondea Doch zy waren van die eenvoudige en onergdenkende naturen die niet achter de bun betoonde opmerkzaamheid een bizondere reden giateo Zy haddon oenen secretaris eenon knecht en eene keukenmeid medegebracht want de lieka was van meening dat by alleen de spyzen die op zijn Russisoh waron klaar gemaakt verdragen kon Zy waren de eeuigen dan ook die aau de table d hdte Qiet venoheDen dat door het maereadeel 102den jaardag Zg is blind maar geniet overigens eene volmaakt goede gezondheid Prinses Heinrich van Pruisen is Zondag met tiaar zoontje Prins Waldemar van Sctieveningen naar Dnitschtand teruggekeerd per Staatsspoor van 5 u 41 m De Duitsche gezant en diens echtgenoote benevens de verdere leden der Duitaohe legatie by ons Hof waren aan het station om de beide vorsteiyke personen uitgeleide te doen Met denzelfden trein verlieten graaf en gravin von Rantzan voor geruimen tgd de residentie De campagne op de steenfabrieken langs de Waal is reeds gedeeltelgk geëindigd Dit it zeer vroeg doch vindt zgne oorzaak ia de lage pryzen der steenen en den daardoor oatstanen grooten voorraad De steenen ign ongeveer 3 per 1000 lager dan in het vorig jaar Indien deze pryzen niet omhoog gnan dun staat te vreezen dat in het volgende vooijaar op verschillende fabrieken geen steenen zullen worden gemaakt wat natuurlek zeer nadeelig zou zyn voor de arbeiders in die streken In de jJ gehouden Raadsvergadering te Aalsmeer werd by het ondenoek der geloofttmeren ran hc nieuwe raaddlid Jl Keaiogefi bezwaar gemaakt tegen de toelating van dien heer als zoodanig tot de vergadering wyi deze wyk en brandmeester is betrekkingen onvereanigbaar met dat van raadslid De Beer K zal nu eerst deze betrekkingen moeten neder leggen Van het liestuur van den polder Kistingen is by het gemeentebestuur aldaar omtrent de waterverversching het bericht ingekomen dat by het heetour geen bezwaren bestaan om vergunning te verleenen tot het inlaten van vorsoh water en het afvoeren van rfater nit den polder Kralingen onder de navolgende bepalingen a dat de vergunning iu elk geval tot wederopzegging wordt verleend b dat de duiker in Schielands Hoogen Zeedijk niet zoo hoog opgezet mag worden dat by het inlaten van water de bewonen vanhet Park Honingen en omstreken daarvan huten nadeel ondervinden geiyk reeds meermalenis geschied o dat het doen afvloeien van het water nit den polder en het Rotterdamsoh rioolnet moet gestaakt worden zoodra het wntor in den pol dor g n volstrekt met kwalyk genomen werd Integendeel I bet sou hun onaangenaam hebben aangedaan door dun aanblik van zulk een ernstig zieke bur tafelgenot bedorven te zien Tot deze soort van o f zelfEuehtig genot bedachte menschen behoorde Zenko niet dit moeten wy tot zyn eer zeggen Voor den jongen Rus gevoelde hij eenige sympathie en was genoeg van goeden wille om di n inderdaad pynlyken aanblik van dien armen lyder aan de table d hole te verdragen op die voorwaarde dat Anna Fedorowna ook aan tafel gekomen wos ffOooden morgen 1 Zoo sprak bij het jonge meiide aan Keeds zoo vroeg aan deu arbeid I 6y zy t toch altyd de eerste dame die men in deu vroegen morgen in den tuiu mag aantreffen I 0 1 Ik ben reeds om 6 uren opgestaan Ik heb reeds den Sohloszberg bestegen antwoordde zy op eenigszins triomfeerenden toon De morgenstond is toch immers hot schoonste oogenblik van den dag Ik acht het eene zonde om op zulk eenen heerlyken morgen lang in bed ta liggen I Zy sprak do Duitsche taal zeer gomakkelyk slechts met een ietwat bard accent waardoor men in haar de vreemde kon ontdekken Aan wien aohtyft gy als ik vragen magP vroeg Zenko Aau m n tante de zuster mijner overleden moedor antwoordde bet jonge meisje Zy zou met ons muêgekomen zyn wanneer z j niet oud en gebrekkig was en bovendien wanneer zy niet een vreeselyke niet te overwinnen angst voor spoorwegen bad Verbeeld eens zy heeft nooit in een trein gezeten zoo ook sou tij nooit een reia per schip maken