Goudsche Courant, woensdag 23 augustus 1893

y Aangevangen I Mei Tijd van Greenwich Zo iier lleiist 1893 GO l B KOTTBBD A M I OS 12 18 12 68 1 24 3 42 1 05 II 1 12 n 1 19 H i ê AQ K O T T B H D A 1 i O I D A 9 51 10 2 i 11 50 1 10 82 10 39 K 10 46 10 52 3 10 D K N lla u 5 62 7 20 7 43 9 88 9 46 10 19 11 33 12 16 1 43 2 15 2 i 3 43 4 16 4 42 5 21 7 04 Voorb 5 r 8 g 10 35 1 48 h 0 4 48 7 10 Z ZeR r6 10 10 37 2 5 83 iSo M6 19 ff 0 46 3 09 5 09 7 S1 Q MxAa 6 30 7 50 8 13 9 58 10 16 lO BJ 2 03 12 46 2 20 2 45 3 15 4 13 4 43 5 30 6 517 42 8 IJTEKC HT R O U D A 9 64 11 34 U 03 13 50 3 56 3 3 53 4 43 6 03 6 36 a7 48 8 09 10 08 13 S0 3 20 4 07 5 016 18 10 15 Su 12 34 ff 4 16 6 83 10 23 13 42 ff ff 4 34 5 40 4 08 El A4 O O O U D 4 11 Gouda 7 30 8 40 9 04 9 47 10 49 12 11 12 21 1 01 1 27 M 29 3 45 4 45 5 25 5 59 7 13 8 25 58 10 45 11 11 11 30 Ze M 7 42 8 68 1101 1 13 4 67 6 11 9 50 Z Zegir 7 619 0l 11 10 1 22 6 08 6 20 9 69 Voorb 8 03 9 13 11 22 1 34 6 20 6 3 l l Woorden 6 6 7 03 8 12 11 22 2 45 6 05 6 46 8 07 10 28 Hormeleii 6 06 7 U 8 41 11 39 2 52 6 15 5 55 8 14 10 38 Utrochl 6 18 7 28 8 28 8 41 9 10 51 11 50 1 20 3 08 3 60 4 4S 5 29 6 216 85 8 28 9 10 10 62 11 10 O O U U A A M iTBH D M 8 21 10 08 11 12 119 10 10 53 12 19 1 9 tS 11 10 12 34 1 10 Utroolit 08 33 7 50 9 Harmelön 6 43 S 04 Woar lon 6 53 8 11 Ouddwater 7 07 8 19 Gou la 7 31 8 32 Ö S4 10 86 18 O l t5 55 l SS 3 27 3 40 4 37 5 30 5 53 7 08 8 20 8 41 AMSTKRDA M O OUD AmatiTdatn CS IM 9 40 11 lO LI 27 2 30 4 10 4 25 Aicatenlaoi Wp 6 60 S IO 9 65 it 26 11 43 3 45 4 25 4 40 Gouda 1M 8 S9 10 44 U 16 13 S6 3 40 S IO 6 68 Onr HiTMlta u AÜMa m U KLum f Stopt WMBdUg U Wondsn der tot op een hoogte ran hoogstens 0 05 M beneden het zomerpeil van den polder is gckomea d dat de Torgunning tot het doen wegvloeien van het water alleeoa bg wijze vanproef wordt verleend en indien daaromtrentklachten mochten inkomen of op andere wij emocht blaken dat de belangen van Ingelandendaardoor benadeeld worden onmiddellijk wordtingetrokken Voorts wordt toestemming verleend tot het doen van de noodige werkzaamhed n in do V lietkade Ook van dgkgra f en hoogheemraden v m Schieland in bericht ingekomen dat zg voor zooveel het hoogheemraadschap van Schieliuul betreft hunne medewerking toezeggen in zake de water ver verach ing on wel onder zeer aniinemeiyke voorwaarden De stokken van beide polderbesturen zijn in handen gesteld van bargemeestifjr en wcthoaders u de commissie in zake dewatervcrveraching Op de anarchisüsche oonfereutie te Zariob de salon des refuses van het socialistisch congres is een eenigszins gew zigde motie van Domela Nieuwenhais aangenomen waarin liet programi a der anarchisten nauwwkenrig omschreven wordt Daarin wordt gezegd dat men met alle ten dienste sta nde middelen wettige of onwettige of geweldadige streven moet naar vernietigiti der t enwoordige kapitalistische maatschappij Slechts met hen die dit cr ennen kunnen de anarchisten samenwerken alleen van hen zijn gf n onverzoenlgke vyandsn Gisteren nacht is te N megen door do politie naar bewaarplaats onder Hees overgebracht het lyk van een man uit Amsterdam die door het overmatig gebruik van sterken drank plotseling was overleden Zaterdag is te Moutpellier een persoon aan de cholera overleden Te Antwerpen zyn twee matrozen naar het hospitaal gebracht die naar meu vermoedt aan cholera lijden Te TuT tt is een werkman die juist uit Budapest aangekomen was aan de cholera overleden Tot nu toe heeft de cholera te Kieff 400 slachtoffers gemaakt Dageiyks sterven gemiddeld 30 inwoners De gevreesde ziekte is eveneens nitgebrokeii in de plaatsjes Golo en Oonin by de greti tuBSchen Posen en Uualand Sedert eenigen tjjd loopt op de stoomtram Ign Den Haag Scheveningen van de Staatsspocnr een tramrijtoig No 115 ingericht volgens het systeem Stous Sloot Deze wagen rast niet meer in het midden op den schamel maar uitsjnitend aan de twee einden zoodat dns de veeren die vroeger naby de draaispil waren geplaatst tot het vermyden der schommelingen bu bet nieuwe systeem dienst doen als draagveeren en door hare plaatsmg aan de einden der schamels op doelmatiger wyze de schommelingen beperken terwgl daarby tevens wordt verkregen verrayding van hel stooten van den bak op den draaischamel onderstel vermindering van het aantal veeren belangryke vermindering van het gewicht van do draaischamels resp draaistellen omdat het voertalg nn rust op het draaistel ter plaatse waar het draaiatel door het wiel wordt onderstennd Bovendien is de inrichting zoo gemeukt dat de draaischamels zooveel mogeiyk in de richting van den rechten weg worden gehouden Gouda MoordrBoht Hifluwerkerk Capalle Rotterdam Eerstdaags zullen verder in dienst worden gesteld twee dergeiyke rytuigen lang 11 meter die by de proeven op de lyn ZwoHe Deventer geheel aan de verwachtingen voldeden daar zg by snelheden tot 90 KM in het uur zjcfa hebben onderscheiden door uiterst rnstigen gang Een daarvan ia geboawd te Zwolle een in het buitenland cte Si 0 rwe 7 25 8 36 7 S2 8 42 7 89 8 49 7 46 8 66 7 66 9 06 7 6 02 6 13 6 31 6 29 6 S5 Rotterdam 6 Capelle 5 10 Nieavrerkerk fi l9 Moordrecht 5 S6 Oouds 6 40 AnHtordam Wo 7 69 Aautonitiil 0 1 8 14 Gouda 5 S2 We ontvingen onderstaand Programma van de feestviering ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan der Nieuwe Koninklyke Uarmonje te Tilburg Zaterdag S6 Augustus Opening van het Jubelfeest avonds Concert Feestrede Uit reiking van Herinueringv Medailjes aan de Oprichters Fakkeloptocht 7 ondag 2 Augustus s namiddags Loisterryk Concert door de Koninklyke Kapel der Grenadiers te Bruasel Maandag 28 Augus s namiddags Qroot Syiüphonie Concert door het Orkest van bet Paleis voor Volksviyt te Amsterdam Dinsdag 29 Augustus @ roote historische allegorische Optocht Gecostiimeerd Bal Uitreiking van pryzen voor de prachtigste Costumes pchoonste Groepen Praalwagens enai Concert Woensdag 30 Augustus Symphonie Concert Bai 0hampêtre Feestbanketaand M U8iceerende Leden der Nieuwe Koninklyke Harmonie Donderdag 31 Augustus Koninginnedag Plechtige Matinee waaronder G elegen heidscantate Bal Soiree mtsicate Vrydag 1 September Matinee door de Dil lettantenClnb der Nieuwe Koninkl Harmonie Bal Concert door de Harmonie aangeboden aan de Juryleden van het Concours Zaterdag 2 September Groot Concours voor Harmonie en FanfareKorpsen s Voormiddags Ontvangst der 40 deelnemende GezelBchappen Ten 12 ure aanvang van het Concours a Avonds Wedstryd Lectnre a vue Zondag 3 September Voortzetting van het Concours Wedstryd voor de Belgische Vereenigen en 70or de Ie en 2e Nationale Afdeelingen aAvonds Lecture a vue Maandag 4 September s Voormiddags Concours voor den Eereprys s Namiddags groot Militair Concert door de Koninklyke Kapel van het Regimeut Grenadiers en Jagere in Garnizoen te s Gravenbage Te Rotterdam heeft zich een geval van cholera asiatica met doodeiyken afloop voorgedaan Het kwam voor op e a vaartuig in den Haringvliet Door de bavoegde autoriteiten zyn evenals het vorige jaar alle maatregelen genomen noodig tot bestryding van de gevreesde ziekte Door de gemeenten Haarlemn ermeer Beonebroek en Heemstede is tot de gemeente Haarlem het verzoek gericht aan kinderen uit de drie eerste gemeenten de vergunning te geven school te gaan op de inrichtingen van lager ond rwys waarop te Haarlem schoolgeld wordt geheven en W van Haarlem hebben daartegen een bezwaar hidien althans door de aanvragers anderhalf maal het schoolge wordt betaald dat te Haarlem wordt geheven Men schrijft uit s Hertogenbosch Zy die zich gevleid hadden dat de plannen voor den bouw dbr nieuwe kweekschool in de Vrydag gehouden raadsvergadering eiodelyk ter tafe4 zouden komen zyn opnieuw teleurgesteld Het is de geschiedenis van zuster Anna De trage gang der architectuor is hier spreekwoordeiyk en terwyl het een plan geldt dat met zooveel ongeduld wordt tegemoet gezien wordt aan den ingenieur architect vooi 14 dagen verlof verleend Zeer terecht gaf het lid Van den Bergh zyne afkeuring te kennen dat onder deze omstandigheden aan het hoofd der architectuur verlof werd toegestaan Ook de lellen Van Lanschot dr Bozenburg Bogaerts en Lutkie gaven hun verbazing te kennen dat er na 2 maanden wachtens en met buitengewone hulp die dadeiyk was toegestaan nog geen plannen waren De voorzitter trachtte de zaak eenigszins te verzachten doch hy nam blykbaar den kwaden indruk niet weg Intusschen vernamen we toch datreeds een gedeelte der plannon voor de centrale verlichting en verwarming in handen zijn van den minister en de stellige toezegging werd gedaan dat het overige gedeelte vóór 1 September aan den minister zou overgelegd worden 12 28 10 55 11 02 11 09 11 10 11 25 8 18 10 03 10 11 i 07 H A A O 2 51 4 47 5 23 8 40 6 46 6 86 3 66 6 0 60 10 08 11 10 11 S6 7 45 De voorzitter was van meeniag dat zy daarmede aan het verlangen der regeering hadden voldaan hy kon zich niet voorstellen dat men w sGravenhage er bezwaar in zoo zien indien de aanbesteding 14 dagen later plaats had Na langdurige discussie werd besloten om een by den Eaad ingekomen brief van Godep Staten waarin het college aandringt om te trachten van de regeering meer zekerheid omtrent het oortbestaan der kweekschool te verkrygen aan den minister zonder eenige byvoe ging over te l gen Wat het lot der Bossche kweekschool zyn zal is ook na deze vergadering nog önieket By de jongste verkiezing voor leden van den Kaad heeit de meerderheid zich verplaatst In September nemen de nieuwe leden zitting en eerst dan zal het besluit vallen Gisteren avond te ongeveer 6 uren begaven zich een 7 tal personen in eene zeilboot op den Kralingscfaen plas om te spelevaren In het midden van den plas waar hot zeer diep is sloeg de boot ten gevolge van een rukwind om De werklieden Cornells Boer en Pieter Ëerland die het ongeval aan de Langekade zagen spoedden zich naar de plaats van het ongeval en slaagden met moeite er in twee van de drenkelingen te redden De overige vyf verdronken Men meldt uit Amsterdam De viering van een Amsterdamschen Hartjesdag biedt geenszins een hartverheffend schouwspel terwyl de geleerden het er jaren achtereen met elkander oneens over zyn geweest of het hartjesjagen inderdaad stamde uit den tyd toen de heoren Van Aemstel hunne dryfjachten in den Haarlemmerhout hielden dan wel bloot zyn oorsprong gevonden heeft in de vreugde over de opening van hel jachtseizoen en in verband daarmede aan de godin Herta werd gewyd is en biyft voor de bewoners onzer volkswyken de Maand in Augustus een uitverkoren dag voor losbandigheid en liederiykheid Overdag reeds kondigen kleine tjoepen kinderen met de meest primitieve versierselen opgeschikt met de meest primitieve instmmenten eene trommelvlies verscheurende mu iek te weeg brengend joelend en schreeuwend langs de huizen bedelend om centen voldoende aan wat des avonds volgen zal Met de duisternis in de nauwe straten en stegen van Jordaan en Zeedijk breekt dan de ontucht iich baan De enkele lantarens en het hier en iaar ontstoken ordinaire vuurwerk verlichten spaarzaam de weerzinwekkende tooneelen van ifoest getier en losbandige liederiykheid waarby het beestachtige in den meusch heerschappy oert Oren laag lAruikelen en vallen jongeuB to meiden onder den invloed van den slechtsten jenever die er in Nederland verschonken f ordt met du£fen blik elkander aanstarend ponder elkander te zien door de straten om ejndelyk naar lichaam en geest uitgeput en bevuild ergens in een donker slop iu de modder ueer te zinken Kinderen van drie of vier jaar ter uauwernood de zuigflesch ontwassen houden zich naar het voorbeeld der ouderen beschonken De jonge dochteren vieren hare zucht om zich eenmaal per jaar in mannekleeren liefst in hei costuam van een Uchtmatrooe te vertoouen den vrijen teugel on hangen den avond aan den nek van baardelooze opgeschoten knapen met hen de danshnizen binnenzwaaiend o neerduikend in een bierkeldet op een wyze dat men zich niet begrypen kan hoe zy daar ooit weder uitkomen Het rumoer van de schrille muziek in do talryke etablissementen van den Zeedyk wordt overstemd door het getier op straat en de schoten die zonder ophouden dichtby en veral worden gelost Aan den ingang van elke steeg staat zich een groep menschen te verdringen en te reikhalzen naar hetgeen daar in het d onker voorvalt terwyl drommen nieuwsgierigen die geen werkzaam deel aan het volksfeest nemen glimlachend door de straten trekken 7 10 6 66 6 03 6 10 8 17 6 26 4 50 4 67 6 04 5 11 6 20 7 30 8 48 1 45 1 66 12 40 2 16 18 08 In den laten avond begeven danslustigp pa ren voor zooveel zy nog in staat zyn te dansen zich op de baon en draoien naar de maat van het versierde atraatorgeli dat met gejuich is binnengehaald in het rond elders vergenoegt men zich met de eenzelvige muziek der harmonica terwyl deze en gene tich vergait aan vette oliekoeken harde eieren mosselen dtinne paling of augurken in hot znur alles in kwistigen overvloed op schel verlichte kruiwagens en handkarren ui espreid en onder het beheer van opgedirkte koopvrouwen die zelven almede onder den invloed der feestvreugde verkeeren Chineesche lantaarns voetzoekers vuurpylen BengaalschMiebt geschreeuw en gezang den ganschen ond En het gezang bepaalde zich ditttiaal liootdzakelijk tot een eindeiooze vertolking van het tararaboumdié te Amsterdam verbasterd tot een onsmakeiyk lied dat tot opschrift draagt de ra ra bomdieec waarin vooral het bepalend lidwoord vermakelyk is Op avonden als deze korat het meestal aau den dag welke njeuwe liederen en wyzen by het volk ingang hebben gevonden en zoo kan men dan heden avond gewaar worden dat het seizoen 18921893 ons in dit opzicht weinig heeft gebracht De viering van den Arasterdamsche Hartjesdag neemt gewoonlyk eerst een einde metzelfvernietiging van de feestvierende krachten als de verlamde ledematen den dienst beginnente weigeren aan den willoozen geest en debeneveling zoo ver is voortgeschreden dat hareslachtoffers op welke plaat en op welkoogenblik weten zij niet ergens bewusteloosneerzygen In het Prins Hendrik dok te Middelburg wordt door de Kon Maatschappy de Schelde een niet alledaagsch werk verricht aan eeïi van de schepen der Rotterdarasche Lloyd Het stoomschip BAtavia dat den 7en April 1883 van genoemden werf te water werd gelaten zal 24 voet worden vergroot De yzeren platen op ongeveer i der lengte van het schip zyn reeds voor een deel losgemaakt het achterste gedeelte zal wordeu achteruit gebracht de kiel licht dan ook in hellende richting en de verkregen ruimte alsdan aangevuld Met deze vergrooting gaat gepaard vernieuwing van machine en tnig Wanneer het vernieuwde stoomschip hewij ea zal hebben geleverd aan de verwachteng te hebben voldaan dan bestaat de waarschijnlykheid dat een dergetyke bewerking op meerdere schepen dier reedery zal worden toegepast Deze belangrijke werkzaamheden zyn voor de maatschappy ide Schelde van ongewoon gewicht De Indische bladen over den nieuwen Gonvemeur GeneraaL Weinigen zullen gedacht hebben zegt het Bat Handd bl dat het imbroglio ditmaal ontstaan door de benoeming van een nieuwen landvoogd zou zyn opgelost door die van jhr C H A Van der Wijck Het geluk heeft hem gediend gelyk reeds zoo dikwerf maar of de koloniën er mee gebaat zullen zyn zal de tyd moeten leeren Het tegendeel te verzekeren ware voorbarig want het ontbreekt den nieuw benoemde zeker niet aan kennis van zaken en personen en Eomi is gebleken dat achter zyn bonhomie en camaraderie zelfstandigheid schuilde Daarentegen had hy zyn prot s a tort et a travers De treurige toestand in de rraidentie Besoeki is hieraan te wyten en het zal te bezien staan wanneer de tegenwoordige landvoogd daaraan niet fliukweg een eind maakt of het in dat gewest niet van kwaad tot erger zal komen en er een uitbarsting geprovoceerd zal blyken waarvan men in Nederland vreemd zal opzien Om die reden zouden wy gelyk zeer velen minder verwonderd zyn geweest indien niet de oud vice president van den Raad van Indië maar zijn broeder tot landvoogd ware benoemd In zyn Indisch Mailoverzicht zegt hetzelfde blad dat de heer Fynacker Hordyk zich de algemeene achting heeft verworven en Indie met een gerust geweten kan verlaten 9 35 9 42 9 49 9 66 10 06 11 88 9 113 lUS 4 46 4 66 602 6 09 5 15 8 10 7 07 7 17 7 24 7 81 7 87 9 87 e ff n 9 K0 6 56 4 40 8 80 10 n O r II A 06 fl 80 10 10 n H H ff 9 45 ff ff ff 85 10 03 10 86 8 b0 10 07 10 64 9 05 9 1110 34 9 1 ff 9 38 10 40 11 10 7 86 9 66 7 40 lO SO 9 SB 11 0t Eet Aegeeringstydperk voorafgegaan aan de periode welke de heer Y n der Wyck gaat openen heeft uitgemunt door eerlijkheid en loyauteit los als zy is geweest van ftllen aanzien des persooiis Vandaar dat men zich afvraagt of het zal worden voortgezet nu het bewind overgaat op een man met zoorelen intiem en zoo nauw betrokken bjj een der grootste ondernemingen in Indie de Koninklyke Paketvaart Om zich aan den invloed hievvan te kunnen onttrekken en zich boven den gezelligeu omgang van zijn bykans dertigjarige Indische carrière te kunnen verheöen ten einde zyn zelfstandigheid voortdurend te knnneu handhaven zal de heer Van der Wyck een mate van geestkracht en objectiviteit moeten ontwikkelen waartoe slechts weinigen in staat zyn Dit verklaart veler vrees dat hy dikwerf medegesleept zal worden door zyn gevoel door de hem eigen sympathieën en dientengevolge een beleid zal voeren dat vaak rechtmatige critiek z l uitlokken Van s hoeren Vaa der Wyck s onmiskenbare schranderheid verwachten wij dat hy niet blind is geweest voor de spreuk Tel brille au second qui s eclipse au premier en derhalve de niet dóór hem gezochte benoeming heeft aangenomen uit overweging van den lande hiermede een dienst te hewyzen en in het bewustsyn van hiertoe de noodige zelfverloochening en geestkracht te bezitten By W Eibers Fapendal te Arnhem hadde kat twee jongen geworpen 2gn zoontjevond een paar pas geboren kou ntjes eo bergdedie in een sloof in hetzelfde vertrek maartoen raeü er naar kwam kyken waren dediertjes verdweuen Zy werden in het nest vande kat teruggevonden Toen z daaruit verwijderd en in een ander vertrek waren geborgen wist de m ze weder op te sporen ennogmaals in haar nest te brengen waar zy uumet de twee katjes door de moeder van dezegezoogd werden A C Door een 80 tal timmerlieden en beoefenaren van het bouwvak te Leeuwarden is aati den Raad dier gemeente ingediend een adres inhoudende het verzoek om in de bestekken van gemeentewerken een minimun loon en een maximum werktijd te bepalen Zij meenen dat het gemeen tebeatuur in het belang der werklieden en by de zich al meer en meer in de gemeente zich uitbreidende werkloosheid de eerste moet zyn om te trachten aan dezen toestand een einde te maken waartoe deverlangde maatregel zal strekken In de cGen Cour wordt de aandacht gevestigd op de behandeling van rhenmatisme met byensteken Nadat reeds vódr een paar jaor door een Oostenr kscheu geneesheer was beweerd dat de steken van byen een gif in het lichaam brengen hetwelk ongevoelig maakt voor gewrichtsrheumatisme en dat tevens ook besüand rheumatisme zou genezen wordt de geneeskracht daarvan thans ook door cl e mediterranean Naturalist besproken Dit blad deelt namelyk mede dat te Malta waar veel byen zyn in vele familiën het gebruik bestaat om by hardnekkig rhenmatisme kunamatig den steek der bijen aan te wenden ter besdiryding van rhenmatisme Een verpleegde in het oude Mannenhoia te Breda zekere De H kreeg dezer dagen kamerarrest omdat hy dronken in huis was gekomen Deze straf beviel den ouden man niet zeer waarom hy naar Antwerpen trok en op een boot naar Amerika is gegaan Naar wy vernemen zal het volgende jaar begonnen worden met den bouw van een nieuw groot stationsgebouw van den Staatspoorweg te Scheveningen Gelyk men weet staat het tegenwoordige rechthoekig op het Gevers Deynootpiein het nieuwe nu zal verrijzen evenwydig aan het plein De bestaande kippenren voor passagiers tweede klasse verdwynt dan natuurlyk £ en Rotterdamsche kermis Zaterdagmiddag en geen sterveling op straat I Ziedaar iets wat men zoo oppervlakkig tot de onmogelykheden zou rekenen want op kermis Zaterdsg werkt te Rotterdam eenvoudig niemand ten minste voor zoover niet joist de kermis het voordeel moet aanbrengen En toch kon men dat wonder aanschouwen De oorzaak hiervan waren een paar sli regeufl ala men misschien in jaren niet heeft beleefd Van omstreeks halfvyf tot halfzeven viel het water alsof het met hokken uit den hemel werd gegoten zooals het spreekwoord zegt en dwong zelfs den stoutmoedigst e een schuilplaats te zoeken Als in een oogwenk was het geheele kermisterrein schoongeveegd Evenwel t kan verkeeren zei Breeroo en zoo was het ook hier Omstreeks 7 uur hield de regen op en kregen we het verdere van den avond en nacht het prachtigste weder De vrees dat de kermia Zaterdag verloren zou 8yn bleek gelukkig ydel en de regen een uit stekend middel tegen het stof geweest te zyn Toch schenen ook de wat al te opgewonden naturen dooi den regen afgekoeld te zyn want hoewel het tot laat in den nacht zeer druk waa leverde het geheel toch een groot vetBchil op met andere jaren wat de dolle uitgelatenheid betreft Het was of men wist dat een commissie van vier Eaadaledenj nog wel gedekt door even zooveel genten van politie in burgerkleeding waartoe dit noodig was is eigenlyk een raadsel zich belast had met het kermiaterrein in oogensehouw te neqicu om zich een goed oordeel van het geheel te kunnen vormen in het belang van de kermis enquête Zonder op faun oordeel vooruit te willen loopen gelooven we dat dit het geheel in aanmerking genomen niet anders dan ten gunste van de kermis kan leiden tenzy zy niet per ongeluk door den een of auderea bossenden troep op hun eksteroog getrapt zyn wat heel gemakkelijk kan gebeuren maar daarom toch geen gunstigen indruk geeft Enfin dat moeten we afwachten Zeker is het dat men te Rotterdam ditmaal over den kermia Zaterdag tevreden mag zyn daar hy zyn ouden goeden naam weder volkomen gehandhaafd heeft De amendementen op de Kieswet Er is reeds een aanzientyk aantal amendementen op het wetsontwerp roeiende dB kiesbevoegdheid ingediend en niet elke voorgestelde wyziging is op zichzelf zoo duidel k dat de strekking er van zonder dat men de wet er naast heeft voor ieder begrypeiyk is Om aan dit bezwaar tegemoet te komen laten we bier volgen de artikelen van het ontwerp met de daarby behoorende amendementen er op Artikel I De leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal worden gekozen door de mannelijke meerderjarige ingezetenen des Ryks tevens Nederlanders die de kenteekenen bezitten van geschiktheid ea moatschappelijken welstand in deze wet bepaald en wie de uitoefening van het kiesrecht niet op grond van de bepalingen dezer wet tydelyk of blyvend is ontzegd Amendementen De hoeren Kolkman c s stellen voor te lezen door de mAnnelyke ingezetenen des Ryks tevens Nederlanders die den leeftijd van 25 jaren hebben bereikt een der kenteekenen van geschiktheid en maatschappelyken welstand be zitten aU in deze wet bepaald c De heer Van Kerkw k stelt voor te doen vervallen het woord meerderjarige eu tussbhen de woorden die en de in te voegen de wporden 28 jaar oud zyn en c De heer Ferf stelt voor Het woord meerderjarige in den tweeden ragel te doen vervallen en in den derden regel tusschen de woorden die en de in te voegen de woorden igehuwd of gehuwd geweest zyndeden leef tyd van 23 jaar die ongehowd zynde den leeftijd van 25 jaar hebben bereikt en die Art 2 Deze wet hondt voor Nederlander en voor ingezetenen des Ryks die het is volgens de wet verklarende wie Nederlanders en wie ingezetenen zijn vour meerderjarig die den leeftyd van drie en twintig jaar heeft bereikt AmendementeiE De heeren Kolkman c s weosohen weg te la jen de woorden voor meerderjarige die den leeftijd van drie en twintig jaar heeft bereikt De heer Levy wil het woord drie en twintig veranderen in vyf en twintig De heeren van der Kaay c b stellen voor na art 2 in te voegen drie nieuwe artikelen luidende Art III Deze wet houdt voor kenteeken van geschiktheid en maatschappelyken welstand het voorzien in eigen onderhond en in dat van het huisgezin Art IV Deze wet acht het bezit van het in het vorige artikel genoemde kenteeken aanwezig by hem die over het laatstperloopen dienstjaar in de grondbelasting tot een bedrag van ten minste één gnlden of in eenige andere directe Rijksbelasting uitgezonderd het recht van patent ia aangesl en met dien verstande dat de aanslag der getrouwde vrouw in de Ryksdirecte belastingen geldt voor haar man die van minderjarige kinderen wegena goederen waarvan de vader het vruchi ebniik heeft voor hun vader die eener wednwe voor haar eenigen of oudsten by haar inwonenden zoon en de aansl en in de grondbelasting wegens onverdeelde onroerende goederen ook gelden voor den medeeigenuar wiens naam niet by den aanslag in het cohier is vermeld mits zpn aandeel in den aansl ten minste één golden hedra t Art V Ten aanzien van hen die nietvallen onder het vorige artikel acht deze wethet bezit van het in art 3 genoemde kenteeken by hem die vóór het opmaken der jaarlyksch vaat te stellen kiezeralynlen van zijnverlangen ora daarop geplaatst te worden dooreene door hem onderteekende aanvraag doet I blyken eu a hetzy door het aflagen van een examen heeft voldaan aan de eischen door eene wet of een koninklyk besluit gesteld voor de benoembaarheid tot eenig ambt voor de vervulling van eenige betrekking of voor de uitoefening van eenig beroep of bedryf h hetzij sedert een jaar den eigendom met het recht van vrija beschikking heeft van ten minste 100 nominaal ingeschreven in één van de Grootboeken der Nationale Schuld of van teü minste ƒ 50 ingelegd in de RyksPMtapaafhank die aan de door d wet te stel I n eischen voldoet hetzy als hoofd van een gezin of als afzonderlijk levend persoon in den zin der krachwns wettelyk voorschrift aangelegde en bygehouden bevolkingsregisters krachtens persoonlyk of zakelyk recht of ambtsbetrekking sedert een jaar zonder wegens wanbetaling van huurpenningen tot ontruiming te zyn veroordeeld ter bewoning in gebruik heeft eene woning waarvan de werkelijke huur met of zonder bybehoorenden grond ten minste bedraagt rvan 800 000 sielea en daarboven f 2 00 il J 5 000 tothöned 300 000 zielen 1 76 I S ïail ff 30 000 ff ff 76 000 1 60 1 B t ff 10 000 ff fr 80 000 1 26 f g a de orsrige gemedntfln 1 00 j of een vaartuig van 40 ton Art 3 Deze wet houdt voor kenteeken van geschiktheid de kennis van lezen en sohryven Zy acht het bezit vai dit kenteekeu bewezen door eijne eigenhandig geschreven aanvraag om op de kiezerslysten te worden geplaatst Amendementen De heer Land stelt voor art 3 aldus te lezen Deze wet houdt voor kenteekenen van geschiktheid en maatschappelyken welstand avoor hem die opj de bevolkingsregistersder gemeente is iogescireven als hoofd van het jezin 1 de aanvrage volgens de regelen by de wet gesteld om opMe l rtLder kiezers te worden ebracht met dVverlllarhig dat hn niet Iwoort tot hen die rilgiAffl art bbis van de tiitoefeniug van het kiesrecht zyn uitgesloten b voor hem die op de bevolkingsregisters der gemeente voorkomt doch niet als hoofd an een gezin de aanvrage en verklaring als sub a aau vuld met de verklaring dat hy in het bnrgerlyk jaar voorafgaande aan dat der aanfrage gedurende ten minste zes achtereen i olgende maanden in dezelfde woning of in letzelfde gezin is gehnisvest geweest e voor hem die in de gemeente op de iezerslyst voorkomt het feit dat hy niet van de kiezerslijst is fgevoerd Onderworpen aau de bovenstaande bepalinI n omtrent aanvrage en verklaringen ia hy ie zich in eene gemeente vestigt en hy die Ttoor het het eerst of opnieuw voor het kiesriBcht in aanmerking komt De heeren Goeman Uorgesius c s stellen Voor aan het slot van dit art by te voegen Zij acht het bezit van dit kenteeken nietaftnwezig by hem die gedurende het laatatTOrloopeu burgerlyk jaar tweemaal onherroepeIJk ia veroordeeld krachtens art 453 van het Wetboek van strafrecht Wordt vervolgd Balteolandsch Overzicht Gladstone diende gisteren zijne bekende motie in om de beraadslagingen over de Home Rulevoordracht a s Vrydag te sluiten De premier zeide dat dit voorstel van het grootste belang is voor de degelijkheid van den parlementairen arbeid voor de onderhavige voordracht is reeds dubbel zooveel tyd to estaan als ooit aan eenig belangryk ontwerp werd besteed en de natie zal dus den maatregel der regeering ten zeerste toejuichen Chamberlain diende het reeds medegedeelde amendement in waarhy Gladstone s motie wordt bestreden Het amendementr Chamberlain werd met 2U0 tegen 162 stemmen verworpen en de motieGlodstone daarop zonder hoofdelijke stemming aangenomen Zond hebben in Frankryk de algemeene verkiezingen voor de Kamer plaats gehad Wy deelen de tot dusver bekend geworden resultaten mede de definitieve uitslag zal eerst later kunnen worden opgemaakt daar de talrijke candidaturen een groot aantal herstemmingen zullen noodig maken Te Parys zyn herkozen de gewezen ministerpresident en de ex voorzitter der Kamer Henri Brissoli radicaal Lockroy Mesnreuren Barodet radicalen Millerand radicaal sociolist Paulin M6ry en Ernest Roche beide Boalaogisten Gekozen is Alphonse Humbert voorzitter van den Paryschen gemeenterai d en socialist tegen den aftredenden Boulangist Farcy In herstemming komt te Parys de senator René Goblet radicaal socialistisch eu gewezen minister president met Yves Guyot aftredend en met een derden candidaat Eerstgenoemde bekwam byna het dnbbele der stemmen van Yves Guyot Ook Floqoet komt in herstemming met twee candidaten de Boulangist Michelin met een aftredend radicaal socialist Pichon het bekende socialistische raadslid Vaillant met iemand nagenoeg van dezelfde richting Camélinat socialist met denpossibilist Dejeaute Denis Cochin anti repoblikeiu met den staathuishoudkandige Frederic Poasy die bjj de verkiezingen in 1889 uitgevallen was de dichter Clovis Hngues socialist vroeger lid der Kamer maar eindelyk er geAieg van hebbende met een radioaal en met een clericaal Laguerre aftredend Hd die langen tyd een eerste voorstander was van Boulanger en hem in het blad La France op een voetstnk had geplaatat maar die sedert Boulanger s vlucht naar Brussel hem den rug hoeft toegekeerd met een socialist die meer dan het dubbele der stemmei heeft bekomen en met nog een candidaat Van de verkiezingen in de departementen was verreweg de meeste aandacht gevestigd op die te Dr ignan waar tegen Clémenceau een stryd aangebonden was zooals miaschieit nog niet is aanschouwd Daar hadden de hartitochten het hoogtepunt bereikt En wie klapt er wat er in hetgeheim tegen hem ia gewrocht Clémenceau nu komt in herstemming met 6571 stemmen tegen den socialist Jourdan die 4641 op zich vereenigd heeft en met nog een Vipcent dia 2117 stemmen haalde om van eenige anderen met minder stemmen niet te spreken In herstemming komen voorts in de deparmenten Paul de Cassagnac en de Soubeyran Te Aix is Camille Pelletan de rechterhand van Clémenceau zoowel aan zyn blad la Justice ah in de Kamer herkozen te Brest MagT d Hulst te Embrun de gewezen minister van buitenlandscbe zaken Flourens te Reims de gewezen minister van binnenlandache zaken AHain Targé te Argentan baron de Mackau Tot de gekozenen of herkozericn befaooren verder Casimir Perier voorzitter der Kamer Maurice Faore Havre Christophe gonvernour van het Crédit foncier Daniel Wilson de bekende schoonzoon van wylen den president der republiek Jules Grévy de prins de Brogue monarchaal de ond minister preaident Ribot Méline de vader van het zoo protectionistische tarief Joseph Reinach Antide Boyer van de socialistische werkliedenparty de gewezen miuiatera Bourgeois Rouvier Burdeau Siegfried en Jules Roche Charles Ferry Deloncle de socialist Guesde hoofd eener byzondere groep die naar hem is genoemd In het departement Seine Inférieure is Delohaye gevallen die de Panama zaak bet eent in de Kameï heeft gebracht zeggende dat er meer dan 1 K parlementsleden omgekocht zijn waarvan hy echter zich voorgenomen had er geen te noemen daar het de zaak van het gerecht waa hea op te sporen Gevallen ook tyn Robert Mitchell langen tyd Bonaportist vervolgens Boulan st de anti rep a blikein de Lareinty en Dugué de la Fauconnerie vroeger een der stennpilaren van de monarchale party maar nn tot geen bepaalde partjj behoorende en als hy in Figaro schrj ft zich teekenende een Wilde De ministers die tot de Kamer behoorden zyn alle herkozen Zy hadden tronwens geen mededingers Tot nu toe in zoover bekend zyn gekozen 267 republikeinen 12 rallié8 37 anti republikeinen of zoc naamde conservatieven B rstemmingen in 139 arrondissementen De republikeinen hebben tot dusverre 37 zetels gewonnen In de myndiatricten van Wales en het aangrenzende Monmontshire moet een sterke soldatenmacht gevechten tusschen mynwerkers beletten En niettegenstaande de aanwezigheid der troepen beramen de werkstakers volgeus een bericht van gisterochtend een nieuwen aanval op Ebbw Vale maar het werk wordt voortgezet Dertig duizend mynwerkers uit het Rhondda dal zouden Zondagnacht uittrekken en den geheelen nacht door over de bergen marcheeren Als ze dat plan uitvoeren seint een berichtgever kunnen ze op een warme ontvangst rekenen De werkstakers l gen steenen op de spoorwegen om treinen te doen ontsporen Te Pontypool is battery aangekomen en in het raadhuis opgesteld Dit zyn een paar staaltjes van den ernst van den toestand Niet minder bedenkelijk is de toestand in Italië Dot de gevechten tusschen Fransche eu Ita liaansche arbeiders in Frankryk de aanleiding waren tot schandalen als te Messina en elders gepleegd werden is wel waarschynlyk Toch geven de telegrammen den indruk dat reeds iets broeide De politie bewaakte het Fransche gezantachap en het consulaat te Rome toen Zaterdag de betoogingen begonnen De woelingen waren van beslist politieken aard voor het Dievondig Verbond en het vorstenhuis tegen den Paus en Frankryk Groote schandalen werden gepleegd De gezantschapsgebouwen te Home en Genua werden met steenen gebombardeerd Te Messina rukte het gepeupel het wapenschild van het Fransche consulaat te Genua dwong een oproerige menigte de hotelhouders ronwvlaggen uit te steken en vernielde 12 ry tuigen van de Fransche omnibuB maatschappy en 3 kiosken Te Rome werd het pauselyk wapenschild omlaag gerukt De toestand is zeer ernstig By besluit van den minister van binnen