Goudsche Courant, woensdag 23 augustus 1893

Donderdag S4 Augustus 1803 32ste Jaargang No 6131 mmrn codbant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd landsche zaken zijn in han ambt geschorst wegens het K handaal op het Farnese pleiii TÓór het Pransche gezantschap lo de prefect van Rome Callenda 2o de directeur van politie ti Rome Sandri 3o de inspecteur van politie in de wyk waarin het gezantschapagebonw staat By een ander besluit wordt eene commissie van onderzoek benoemd en belast met het aanwijzen van de Ternatwoordelijkheid der burgerljlke en militaire ambtenaren die de bevelen tot handhaving der orde in de hoofdstad niet uitvoerden De minister van binnenlandache zaken heeft tot de prefecten een circulaire gericht waarin h verklaart dat mogen de eerste betoogingen al begr pelijk zyn als eene uiting van de verontwaardiging des volks over het gebeurde te Aigues Mortes verdere betoogingen het optreden der regeering zonden belemmeren Voorts worden de prefecten ia de circulaire nitgenoodigd een beroep te doen op de vaderlandslievende gezindheid der bevolking In den namiddag werd opnieuw eene aotiPransche betooging gehouden welke door de politie uiteen werd gedreven De Pransche ministerpresident Dupuj ontving den Italiaanschen gezant Resemanu Deze betoogde dat de proclamatie van den burgemeester van Aigues Mortes in Italië veel verontwaardiging had gewekt eu drukte z n leedwezen uit over de anti Pranache betoogingen in eenige steden van Italië gehouden De gezant voegde er by dat een onderzoek was ingesteld en dat de prefect van Rome een qnestor en een inspecteur van politie geRehorst waren voor de beleediging vau het consulaat te Measina zal voldoening wordeu gegeven Minister Dupuy betuigde zijn leedwezen over het gebenrde te Aigues Mortes er bij voegende dat da orde nu hersteld is en voor de veiligheid der Italianen wordt ingestaan en dat voor de gewonde Italianen gezorgd is Een administratiei onderzoek en een gerechleUike instructie zyn geopend waaruit zou gebleken zjjn dat 4 £ slagen door Italianen moeten zyn t bracht De burgemeester van Aigues MorteSt die door zgn proclamatie een groote veraritwoordeiykheid op zich laadde is heden geschorst BurgeTiyka Stand GEBOREN 18 Aug Willemina Petrouella ouders J van der Steen en C A Zinkhaau 18 Joseph ouders J van Dantzig en R van Aalst 19 Gerardn Adriana ouders A van Hoorn en J S Plomp Hendrik Willem ouders J Ü Wagenaar en J C Verdouw Dirkje ouders O van Eyk en W Boere 20 Willemina ouders H Burger en A Verboom 21 Cathariua Engelina ouders A Turkenburg en O W Luijteu OVERLEDEN 18 Aug C A vaa der Öloot 11 d 19 E ö Boers wed T von Vuuren 78 j W van der Byl 34 j P in t Hont 10 d 20 L A Wiltenburg 59 j C G de Jong 6 w ZeTenbulzen GEBOREN Gerrit Jan ouders J Verboom en A A Kloezeman Petrus ouders J Buskeren M Schilperoort OVEBLEDEN M Brandhorst 41 j ADVERTENTIËN Tot OHM diepe droefheid overleed den 20 tsi Angostas in het Burgerziekenhois ie Amtterdam onze geliefde Echtgenoot en Vader de Heer JOHANNES UaSELSTIJN in den oaderdom Tan bijna 69 jaren Wed J IJSSELSTUNHaobnduk J IJSSELSTIJN A J IJSSELSTIJN Gouda 21 Angnati s 1893 Verzoeke an rouwbeklag verichoond te Heden overleed te Leiden myne schoonzuster Mevrouw J M D N BOER A VAN LXIQWBH Wed H BRAAT DBN BoKK Zeer ITette Gesteendrukte HAAUEMSIJES worden GELEVERD door A BRI KMA en Zn Qouda Snelperadruk Tan A Bkiiiiiiuii Zoon LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER Vricie I= aa rd erLa3D a r3st ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BKIKKIIIAl Lange Tiendeweff PRIJS f 1 11 LOTEN voor 10 Het groote aantal zenufvkwaleii van zouutrlioofdpÜQ af lot de voorafgaande kenteekenea van apoplexie hersenUeroerte te trotseercD QogBteeda alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eerst panden nieuwen tijd komt de eer toe dat zy door het gebruik maken van den eeavoudigaten weg namelijk langs da huid eene phv siologiaohe ontdekking gedaan heeft dia na honderde proefnemingen thans over de geheele woreid verbreid is en terwijl zij in wetenschappelijke kringen de hoogste bolangatelling wekt tevens eene weldaad blijkt te zyn voor de aan zenuwkwalen lijdende mensohheid Deze genoeswyze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Eoman Weiasmaan te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan ia eone 50 jarigo praktijk Door waBschlQg van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de haid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden workeigk schitterende resultaten verkregen en zy maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare Toorkomlng en genezing binnen korten tgd reeda de 26e dmk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gew d zyn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P MéQïère med dr profesSOr aan de poljrlcUnielc te Parijs rue Rougemont 10 Steinsreber med dr pralitiseerend S jneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton SmitStsrath Br ohn te Stettn OroBsmnan med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestler geneesheer directeur van het hospitaal te Agen Qeheimrath Dr Schering kasteel Outenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutische inrichting voor zenuwlijdors te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busiacn arrond arts te Ztrknitz Obsr stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Eure lid van den Consell Central d hygiène et de Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan Is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan ds kenteekenen zijn chronlsobe hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getrolfen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals Verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielljk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van geheugen enz on zy die reeda onder geneeskundige behandeling geweest zyn maar door do b kende middelen als onthoudings en koudwaterkuur wryven electriseeren stoomlooi of zeebadei geou genezing of leniging hunner kwaal gevonden heljben en ten slotte zy die TTees gevoelen VOor beroerte en daartoe rellen hebbon wegens verschijnselen als ziCh aanhoudend angStlg voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker wordeu voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie oategoriBn vnn zenuwlijdors als ook aan jongè mei OS lijdende aan bleekzucht en kraohteloosheid ook aan gezonde zel aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wonlt dringend aangeraden zich het boven venuelde werkje aan te sehalfen hetwelk op aanvrage kOBtCiOOS en franco verzonden wordt door LEMAIEK Co Apothekers te Parijs rue de l Echiquier 80 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van ROMAN yj iSSMANi Oud Offioier van gezondheid eere lid der KaUaanecha SanitoitB orde van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door M CLEBAX Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van SANTEM KOLFF Apotheker Korte Hoofdstoeg 1 Utrecht LOBItV POttTOM Omlegracht bij de Gaardbrug F 160 Op de jongste hygiënisch medicinale Tentoonstelling te Gent is de Weisaman sche geneeswijze door de medische jur met de Zilveren Medaille bekeend Mederliandsche 8toomboot llaatschappij De Stoomschepen BOLLASD kapt J 8MIDT en BATAVIER kapt J 8AUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage vervoege men zich by de Cargadoora der Maatachappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepon lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen Kraepelien en Holm s uina LarocheQ n iSIScHE is de meest Krachtige en Versterkende KINA WIJIN aanbevolen door tal van binnen en bultenlandsche geneesheeren Bekroond met E5KEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkragbaar in fla ons f 100 en i Dop6t te Qouda bj den Heer A H TMi £ Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist toriawdter ui f de VïctoHaSron te Ober a fins fein by£ms Tafeldrank Vanh£f onmklykef ui s derXederlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein Gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 HEIIVEIiEN S 9 et per Fl 5 Ot per V Fl prachtig heider en goed werkend Depot A NORTIEK Gouwe O 34 35 ADVERTENTIEN j alle£ inen en BvMenlana cht Couranten worden dadelflk opgezonden door het Advertentie Bureaa van A BEINKMAN en ZOON te Gouda Aug WatergetUden Woenid 3 Hoog Laag 841 11 06 Hoog 389 Laag 04 Dondenl 84 S 66 81 4 41 1 06 Vrijdag 86 4 4 S l ll B 07 1 88 Zelerd 86 6 87 1 68 6 44 2 0 Zond 87 6 01 2 26 6 18 8 43 Maand 28 6 84 8 6 6 60 8 16 Uin i 20 7 06 8 31 7 84 8 4 SpringtU 28 Aug Zon Aug Opg M 88 6 08 Onderg A M 7 Aug Opg 430 Onderg 7 39 84 a 87 3 IS 4 40 7 28 86 6 68 1 66 19 4 60 7 16 8 7 13 3 1 86 6 7 0 27 7 27 4 38 V M 31 6 10 6 4 28 7 88 B 6 29 7 44 7 80 Stedelijke Zwemsohool 22 Aaguitus imidd 18 n Opgave der temperatuur van do luoht 67 gi r Fahr het water 71 i 1 H Beurs van Amsterdam 21 AUGUSTUS slotkoar 101 79 8 81 6S iVor kre NtDEHUND Cert Ned W S 8 88 t dito dito dito 8 96 dito dito dito 8 101 n HoNOAE Obl Ooudl 1881 88 4 98V iTiUll Iniohrijving 1862 81 6 80 OosTEHE Obl in papier 1868 6 76 dito in ilverl868 6 TO i PoBUJOil Oblig met ticket 3 21 dito dito 3 8 RcsLlSB Obl Oost 2e Serie 6 63 dito Qeoon 1880 4 93 dito bij BolhB l 889 4 96 dito bij Hope 1889 9 4 94 dito in goud leen 1883 6 98 dito dito dito 1884 100 i SpiNU Perpel lotiuld 1881 4 S i TcEKKH Öepr Con leen 1890 4 76 Geo loeuing serie I 21 Geo leenin serie C 28 Zotd Aïh Eïp Beo r obl 1892 6 1041 63 Mexico Obl Buit Soli 1890 6 63 Venbzoeli Obl 4 onbep 1881 S2t Amsteedam ObUgutien 1861 s SoTTEEDiM SteJ leen 1886 l s Ked N Afr Handelsv aand 98 Arentlgb Tab Mü Certilieaten 686 Deli Maataehappq dito 690 Arnh Hypothoekb pandbr 4 100 Üult Mij der Vorstenl aand 76 a Gr Hypolheekb pandbr 4 lOli Nederlandsohe bank aand I 206 Ned HandelmaaUoh dito 187 9JV N W Pae Hyp b pandb 6 98 Eott Hypolheekb pandbr 4 101 Utr Hypotheekb dito 4 101 OosTENE Oost Heng bank aand ISO EüsL Hypotheekbank paodb V Aheeika Equit hypoth pandb 6 100 Maiw L G Pr Lien eert 6 86 NïD Holl IJ Spoorif Mij aand 98 Mij tot Eipl 1 81 Spw aand 98 Ned Ind Spoorwegm aand 164 Ned Zuid Afrik Spm aand 6 118 dito dito dito 1891 dito 6 100 49 191 67 lTillE Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 60 Zuid IlaL Spurmij A H obl 3 62 PoMN Warschau Weenen a nd 4 117 ROSL Gr Euaa Spw Mij aand 6 121 Baltisohe dito aand 66 li astoira dito aand 6 66 I ang Dombr dito aand 6 98 Knrsk Ch AuurSp kap aana 6 120i LosowoSewa8t 8p Mij oblig 6 101 Orel Vitebsk dito oblig 6 103 70 90 Zuid West dito aand 6 70 dito dito oblig 4 90 AMEElKA Cent Pao Sp Mij ob 6 101 Chic North W pr C y aand 136 lOV 64V 16 dito dito Win at Peter obl 7 180 Denver Eio Gr Spm eert v a lO j Illinois Oeotial obl in goui 4 100 Louisv NashvilleOert v aand 63 Melioo N Spw Mij lehyp o 6 88 Miss Kansas v 4 pet pref aand 16 N York Ontario West aand 11 dito Penua Ohio oblig 6 lOl is Oregon Gniif Ie hvp io goud 61 79 Bt Paul Minn b Manit obl 7 I lO 67V 8 Uu Pao Hoofdlflu oblig 6 lOlV dito dito Line Col Ie hyp O 6 58 CANinA Can Bouth Cert v aand 42 V C Eallw Nav Ie h d o O 8 Amsterd Omnibus Mij aand 184 Botterd Tramweg Maats aand 160 N D Stad Amsterdam aand 8 106 Stad Kolterdam aand 3 106 Bemie Stad Antwerpenl887 8 100 Stad Brussel 1886 8 100 HoNG Theias Begullr Qesellnh 4 116 OoniKK Staatsleening 1860 6 116 K K Oost B Cr 1880 S SpANffl Stad Madrid 3 1868 31 Neb Ver Beï BINNENLAND GOUDA 23 Augustus 1893 De iQchtballon gistereDmioÜag om 5 uar in den Doelen te Rotterdam opgelaten kwam hier statig over onze gemeente heen ia de richting naar Utrecht Huim een half nur werd hy hier waargenomen De Rett rechtbank veroordeelde gisteren o a A B Kllversmid te Schoonhoven wegeoa valachheid in geBchrifte tot drie dagen Qistereii ia een varken Igdende aan vlekziakte verbrand Als een zeldzaamheid knnnen wg mededeelen dat hg Leendert Rozeboom in Rozendaal boven Haastrecht een appelboom met vruchten beladen weder in vollen bloei staat hetwelk een zeldzaam gezicht oplevert Te Papekop is het 2 jarig dochtertje van eeuen veehouder in eene sloot bg de onderlyke wooing verdronken De heeren ds Lnngeraad te Stolwijk en ds Woutman te Boskoop komen voor op het zestal ter benoeming van een predikant te Tiel De heer D Spoor te BodegnT ii behaalde op de Tentoonstelling te Nijmegen een 2de prgs zilv med voor zgn werktuigen en gereedachappea voor bereiding van vette kaas en een Iste prgs verg zilv med voor zgn karnwerktuigen De bonten ophaalbrug over de Woud watering te Woubrugge is door de stoomboot Bergen op Zoom Amsterdam zoodanig aangevaren dat de westelgke helft der brug geheel uit haar verband gerukt is de passage met rgtu en ia gestremd de schade wordt begroot op ± 1000 De personen die op den Kralingsche Plas door het omslaan van eene zeilboot verdronken zyn J Eooren wonende in de Rubroekstraat nalatende eene weduwe met Skinderen K Kop in dezelfde straat woonachtig nalatende eene weduwe met 4 kinderen Bezie wonende in de Schoolstraat nalatende eene weduwe met 2 kinderen W Snelreweert ongehuwd wonende aan de Slaakkade allen meubelmakers en D Koorên marinematroos De beide geredden zyn in zooverre hersteld dat sy hun werk kunnen hervatten FEVILLETOX STEKEEN EN ZWAEEEN Uit het DuitKh Wel il waar zegt zü dat zy om haar leven niets geeft maar ondertassoDaa is üij voor haar leroa eoo bezorgd als iemand maar wezea kan Z j ia maar een tje wonderlük doch overigeos ia zij zoo goed ala men maar denken kan vooral jegens my en Ooüstantgn Ik heb haar plechtig moeten beloven dat ik minatena driemaal in de week zou aohrijven n ik houd mijn voord 1 fik denk wel dat gij dit toch altyd wel doen salt niet waarP vNatnuri k dat spreekt immera van zelf Ën xij zag hem verwonderd eeaigszins vragend aan met hare lieve oogen waarin de reine onachuld hen tegeofltraalde ffGewia apreekt dat van zelfl liet hij er snel op vol n Maar laat ik door mijne t enwoordigheid u niet storen Maak gg nwen brief af Uwe tante mag om mijnentwil niet op een aohrijven van n wachten 1 ffHeden heb ik haar niets dan goeds te melden Ecida Anna terwgl zij hetgeen zij reeds geachrevea had nog eens ovarkeek Ik ben zeer nanwgezet Bedroefd maken wil ik haar niet en haar den toestand van uiJDeQ broeder guuatlger voorstellen dan dit werkelijk bet geval is stuit mjj evenzeer tegen da bont Daarom wik en weeg ik m ne woorden Maandagavond stonden b § de Wykerbrog te Voorburg twee dames te wachten op de IJsclstoomtram naar Den Haag Een van haar mej P wonende te Amsterdam waa reeds op het tramrijtuig gestapt terwijl de andere nog op den weg bleef staan omdat zij te voet huiswaarts wilde keeren De juffrouw die zich reeds op de tram bevond sprong er toen af terwyl het rytuig reeda in beweging was met het ongelukkig gevolg dat zy struikelde en de wielen haar over een arm en de beide beenen gingen welke lichaamsdeelen verbrijzeld werden De verwonde werd per rytuig getransporteerd naar Voorburg alwaar een geneeaheer het eerste verband legde waarna zy verder vervoerd ia naar het ziekenhuis in Den Haag waar de juffrouw nog denzelfdeu avond overleed De jacht op klein wild wordt hier in de provincie geopend op Zaterdag 2 September De Ryswyksche straat te s Hage was Maan dagavond in rep en roer doordien vele bewoners van die straat het plan hadden opgevat een relletje te maken voor het huis van den uitdrager B De man verschool zich in zyn woning waarvan de rnitsn werden ingeworpen De politie had handen vol werk om de menschen nit elkaar te dryven Voor de verkiezing van eeu lid der Provinciale Staten in het district Gorinchem vacatureNbrtier is door het centraal comité der liberale kieavereenigingen het volgende drietal opgemaakt A G de Kruyfi n taris te Leerdam mr H J Ladenius kantonrechter te Vianen J L E I Lührs geneesheer te Asperen fiy de wielerwedstryden Zaterdag te Arnhem gehouden heeft Eden het kampioenschap voor het vaste land op den tweewieler afstand 1609 Meter gewonnen Zondag was hy by den wedatryd om hetzelfde kampioenschap afstand 10 000 Meter seconde achter by Protin uit Luik die ook by den wedstrijd oj 7000 M overwinnaar waa Het kampioenschap op den driewieler 5000 M won Adler tweede was de Waard uit Rotterdam De tiendplichtigen te s Gravenzande hebben op enkele uitzonderingen na voor zoover het particuliere tienden betreft hunne producten binnengehaald zonder tiendaangifte te doen De domeintienden zyn als gewoonlijk zonder eenig byzonder voorval door de pachters geïnd voordat ik ze terneer schrijf Maar vandaag vatt de taak mij niet zwaar Kotiatantijn had gisteren een goeden avond en sliep rustig den afgeloopun nacht Heden b j het ontbijt was hij zeer vroolgk gestemd 1 Mooi 1 mooi 1 antwoordde Zenko die een paar schreden zich verwqderde terwgl bij met zjjn rug tegen de stam van een koIoBsalen eik leunde Gg moet alles aan haar mededeelen Dat sal de oude dame genoegen doen Ik kan mo voorstellen met welk een angstig verlangen zij naar de berichten ven hare geliefden uitziet en welk eene vreugde zij genieten zat wanneer zg goede tgding ontvangt 1 Hoe lief van u om zoo geheel en al in de gevoelens mgner goede tante u te willen verplaatsen I riep Anna op levendigen toon Ik wil dit aan haar schrijven alles wat gij zoo even gezegd hebt woord voor woord 1 Neenl Neen 1 doe dat nietl antwoordde hij ietwat veriohrikt Dat zal uwe tante volstrekt niet interesseeren gÖ Ik heb reeds dikwerf over u geschreven Zg vraagt mij telkona in iederen brief naar n I Hg zweeg Speelde hg nu komedie tegenover dit kind dit onervaren schepseltje Toonde hij zioh nu niet veel goedhartiger en deelnemender dan hij in de werkelgkbeid waa Of was bg toch inderdaad van een week fijn gevoelend gemoed en lag het aan de menschen met wie hij verkeerde dat die teedere gevoelens zoo weinig tot haar recht kwamen en daarom ook niet voor den dag durfden komen P Of zoo vraagde bij zioh zelven af xgo wg allen eigenlijk geen komedianten P Trachten wg niet onwillokeurie ons zelven pasklaar te maken tegenover de iadividnaliteit van eeo ieder dien wg ontmoeten Toen de heer G Stuvel en familie te Assen Zondagavond thuis kwamen hadden ze een minder aangename ontdekking op twee punten was een begin van brand in de alaapplaats stond het bed en in den kelder twee manden waarin kruiken olie in brand Met behulp der buren had nog tijdige bluBsohing plaats Het bleek dat de brand was aangestoken om daardoor de ontdekking van het ontvreemden van een som van f60 en een kerkboek met gouden haak te voorkomen De politie heeft zekeren O gearresteerd die steen hou wersknecht was by den heer Stuvel en ongunstig bekend staat daar hy met zekeren J die nu hechtenis ondergaat eenige inbraken in tapperyen en kerken heeft uitgevoerd Hy heeft nog niet bekend Door t uitsnyden van een ruit in den kelder werd toegang verkregen De olie nit een lamp die in de kamer hing heeft gediend tot brandstof Het programma is verschenen van de feesten welke ter gelegenheid van het 5 X jarig bestaan der sociëteit Momus te Maastricht zullen gegeven worden Het bevat niet minder dan 35 nummers en loopt over een t tijdvak van 10 maanden September 1893 J li 1894 Den hoofdschotel der feeatelykheden bieden de voorstellingen van den te houden tooneelwedstryd waarvan er lU zullen gegeven worden Verder zal plaats hebben Ieen grooi ivMt éenfeesb een muziekfeest een jubilé banket enz Voor het volk is gezorgd door volksspelen en eene volksvoorstelling en voor de armen door uitdeeliugen van brood aoep en steenkolen aan de grooten speelgoed kleeding en lekkernyen aan de kleinen Ook onder de notarissen achynt de nieuwegidsstijl aanhang te vinden Door eenen functionaris te W wordt ter veiling aangekondigd vijf gezitten in de hervormde kerk te Winterswijk Bedoeld zijn zeker zitplaatsen Arnh Ct Zond jl is door de politie te Ernst a d Veluwe in hecht6uis genomen de landlooperA B die verdacht wordt in het laatst vanJuli te Calmpthout in België een moord gepleegd te hebben Door den ofiScier van politie te Antwerpen was zyne aanhouding gevraagd In den nacht van Maandag op Dinsdag ontstond er brand in het gebouw der openbare school te Muiden met dat gevolg dat school en woonhuis geheel vernield zyn en de bewoners van dit laatste nauwelgks tyd hadden zich te redden Hoe zelden zgn wij ons zelven getrouw en hoe veel moeite kost het om zijn eigen karakter te doorgronden F Waar ts de grenaliJD waar de waarheid eindigt on de komedievertooning de oonveotioneela leugen begint P Ik ga hier slechts met enkele menschen om en toch ben ik overtuigd dat ik voor een ieder uit dezen kleinen kring een ander mensohben Men is een ander menscfa wanneer men tegenover een koning of wanneer men tegenover een boor staat Het ons aangeboren karakter laat zioh wol is waar niet veranderen maar het weet zich te bemantelon en dat doen wg ook eiken dag ieder uur I Zijn blik viel op het bruine hoofdhaar van het meisje dat voorover gebogen zat en geheel en al in haar Bohrgven verdiept waa Zg doet het niet Zg is altgd zichzelf Maar deze eerlijke notureo die men tot op den bodem der ziol kan doorzien zgn tóó zeldzaam Haar broeder lijkt niet op baar hij is van een onbedorven natour maar ijdel En gdele menschen spelen altgd een weinig komedie Eerlijk en oprecht in dit hnis is er behalve zg nog maar ééa Dien sendeling met zgn holle wangen en i jn overvol vuur heb ik dadelijk beschouwd als iemand die behoort tot het kleine gilde van de echte onvervalachte nataren Alle anderen hy maakte hierbg een minachtend gebaar rangschik ik tot mgne soort dat ia tot de klasse der komedieipelera Hg bad het voornemen om Graz dit buis met zijne gasten morgen reeds te verlaten Hoe natuur lijk dat h j door de indrukken die hg van deze menschen gedurende lijn verblgf had ontvangen langer wenschte te vertoeven I Hg herinnerde zich den dog van lijn oaDkomtt hoe hg op dien nüddag Den kunstliefhebber die vóór ld September Arnhem of zyn scfaoone omstreken bezoekt zal het stellig niet berouwen ala bij van die gelegengeid gebruik maakt om een kykje te gaan nemen in het knnstgebouw ran HasiB Sacrum waar de tweede Arohemache driejaarlyksche tentoonstelling van Levende Mmstera gebonden wordt By meene niet dat zulk een tentoonstelling ia de provincie minder beduidt daneen gelyksoortigkunstfMSt in do residentie Amsterdam of Rotterdam want feitelyk is het t endeel het geval Bij nieuwe instellingen als deze te Arnhem blaakt ieder commissielid nog van ijver elk zet zyn beste beentje voor want de eer der stad en der provincie is min of meer met het welslagen van zulk een onderneming gemoeid Ook knnstkoopers en schilders trachten een niónw déboucbé te vinden en zenden liefst van het beste gehalte Zoo ziet men thans te Arnhem helangryke werken van Jacob en Willem Ma ris Poggenbeek Baatert Kever die op de Haogsche Driejaarlyksche ontbreken Von Israels is er het kapitale schildery cLongi velden en wegeut on een in Den Haag nog niet geziene studiekop getiteld Esther Het steenen gebonw verbonden aan de andere gedeelten van Mueis Sacrum bestaat uit twee ruime vierkante zalen twee langwerpige kleinere zalen en nog een paar vertrekken voor teekeningen etsen decoratieve tantosiëa beeldhouwwerken enz Kaartjes gereedhouden I Het was warm en de predikant in zeker stadje keek op zyn gehoor neder en zog nauwelyks halfweg vau zyn preek gc comen menig gebogen en knikkend hoofd Het zou my verbazen myne toehoorders zeide hy op dezelfde eenigszina eentoonige manier waarop hy tot dusver gesproken had het zon my verbazen toehoorders als gy gereed zoudt zyn wanneer de Engel der Verschrikking hier op dit oogenblik biAenkirom en met luider stem u toeriep Kaartjes gereed houden Ze ven en veertig personen op verschillende plaatsen in de kerk werden met schrik wakker en grepen snel in hun veatzakje om dan een oogenblik erg versuft te kyken en diArna verder met groote aandacht te gaan zit luisteren De Arnh Crt een der liberale bladen die zich het krachtigst ten gunste van de kieswet heeft verklaard ziet er geen bezwaar in dat de behandelingi der wet en hare amendementen verdaagd is Daardoor is verwarring voorkomen en vermeden dat een moege werkte Kamer een beslissing neemt met kritische oogbtik de aan de table d bote verzamelde gasten één voor één had gemonsterd hoe hij op zeer koele wijze had gegroet en zgn mond niaf bad open gedaan dan alleen om ie eteu opdat de menschen van den beginne af zouden weten dat h niet lastig gevallen wenaohte te worden en dat Eji daar naar zich moeaten richten Ba een paar uren later had hg met verscheidene personen juist uit dit gezelschap in het park gewandeld hg vond zichzelf toen al heel flouw en belachelijk dat hg een oogenblik van zins was geweest den meuvchenBobuweu cooderling te spelen Het aantal gasten in het hotel bedroeg ongeveer 30 Men trof aldaar zekere typen die men op alle badplaatsen aantreft nl een paar heeren die de eeuwigen jeugd wilden voorstellen en die met een der kan Brmeisjes op bizitnder goeden voet stonden voorts een paar moedors met eeoe aan bleekzuoht Igdende dochterensohaar voorts een paar oude dames die van hare renten leefden en zich verbeelden zeer ladend te zijn die veeleiiohend waren zonder zelf voor anderen wat over te hebben die sohrikkelgk bezorgd waren voor hare gezondheid en bij de minste onaangename liohaamsaandoening er over zaten te tobben en te zeuren wat de oorzaak daarvan toch zon zijn die hare gezelBchapsdame geweldig plaagden die bij elk tochtje dat eg voelde of bjj eiken schotel die haar niet beviel haar gram ophaalden aan de dienstmeisjes die evenwel geen komplimenton van ze wilden afwachten en ze tamelijk wèl te woord durfden staan Nn deze alledaagsche persoonlgkheden hadden natuurlijk den artist er niet toe gebraoht om zgn voornemen van zioh op een afstand te houden ontrouw te worden JFordt vtnolgd