Goudsche Courant, donderdag 24 augustus 1893

Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Zoiiierdlenst 1893 Aangevangen I Mei TUd van Greenwlcü OOU D 1 nOTTEHDAM 1 18 12 68 1 05 1 121 19 8 S8 1 28 1 44 4 KOTTBHDA M l O 1 D A9 51 10 2i 11 50 13 10 32 10 30 0 4 10 5 6 08 6 18 6 81 6 29 6 86 3 10 4 08 D r N II A A t Uu 5 63 7 20 7 43 9 88 0 46 10 19 11 33 18 16 1 42 2 16 2 15 3 43 4 15 4 42 5 81 7 04 8 05 9 30 VoorI 6 5S 10 25 148 4 48 7 10 Z Zfi if6 10 10 37 8 6 22 9 46 10 46 2 09 6 09 7 31 lU iüdii 8 30 7 6U 8 13 9 53 10 18 10 67 12 0318 46 2 20 2 46 8 16 4 13 4 43 6 20 6 51 7 42 8 35 i0 03 OOODA DEN HAAO Qoud 7 30 8 40 0 04 9 4710 49 U 11 13 21 l Ol 1 87 1 29 3 45 4 15 5 2S 5 59 7 13 8 25 9 8 10 45 11 11 11 UOl 1 13 4 57 6 11 9 50 i 11 10 1 82 4 6 08 6 20 9 69 11 22 1 S4 5 20 6 31 10 11 Hage 8 080 18 9 34 10 07 11 27 U ll U 51 1 19 1 67 3 65 1 115 21 5 55 IJ 7 118 56 10 18 11 15 11 40 18 AMe ii ap Zon D Pcuitjijftin ui 15 Juni tut IS 8eptemb TOOI DAUTRECHT S 38 06 40 7 66 8 09o3 8l 10 19 all 12 48 8 23 3 18 4 16 4 17 6 83 6 01 7 45 8 38 10 08 10 38 11 14 S S7 5 37 7 69 10 22 ir 11 88 2 46 6 05 5 45 8 07 10 28 8 41 11 80 2 68 6 16 6 55 8 14 10 38 t TRECHT r o U D A 0 54 11 34 12 03 12 60 iM 3 3 58 4 43 6 03 6 36 7 48 8 09 8 1 0 10 07 10 64 9 06 9 1110 24 9 19 8 20 8 419 38 10 4011 26 Utreolit 08 33 7 50 9 llirmtiign 6 13 S 04 10 03 18 10 3 20 4 07 6 016 18 WoaHun 6 63 8 11 10 16 g 18 31 4 18 6 38 Oadowoter 7 07 8 19 10 83 12 43 4 24 6 40 Gou la 7 20 8 32 9 34 10 36 12 05 12 56 1 28 3 27 3 40 4 37 5 20 6 63 7 A M S T f B D A M 0 OUD AmstcTdiun O 3 7 56 9 40 11 10 11 87 2 80 AreslordiLn Wp 3 60 8 10 9 65 11 35 11 48 2 46 Oaudi 7 80 8 60 10 44 13 16 18 66 3 40I Mum ƒ Slapt Wo i i lic la WoenUa Gouds Oudn 6 60 8 64 Woardea 6 69 7 08 8 18 Huraelen 6 06 7 11 UirMhl 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 60 o O O U U A A M S T I D A M Het blad begrypt niet waarom de Toorstanders der wet zich dermate tegen uitstel van Tan behandeling kantten Men sprak van agitatie maar de Arnh Grt heeU niets daarvan bespeurd wel van belangstelling wel van bevreemding en Bchuchterheid die langzamerhand voor instemming en goedkeuring hebben plaats gemniikt Ware do wet bfl de indiening Btw osne stemming van alle tegenwoordige kMzer onderworpen de overgroote meerderheid zou er ich tegen l bbeu verklaard op dit cogenbUk zoif bet resultaat gelooft de Arnh Crt juist tegenovergesteld wezen Met de Kamer staat het evénzoo Bg een temming na den twjéeden of derden dag der alg beraadslagingen zoü de wet gevaar geloopen hebben doehüna de l ügR beraadslagingen en met het bog op het gehalte derlosgekomen amendem ten acht de Arnh Crt de kansen op iaatineming niet weinig verhoogd Naar iiwoud en vorm is gee j enkel amendement boPen de wet te verkiezedfnoch tiit een zuiver etgevedd snoch uit efn practisch oogpunt f Laat men daaroitf görnst dexe vyf weken tot 20 September ruilig laten voorbijgaan en dan met herstelde k ach lon en frisschen moed het hoofd niet mee varm gema ft het ooïr deel niet gen ond doMr de asperit iten van een debat dat nu en dkn vinnig traa wet en amendementen koel en nuchtei onderzoeken en bespreken Wu waoiten daarf n meer gpede vruchten van J meepi overleg dan w ge fr aar van de z de van on rustig v ilkf dQohten van het dféraan onverdljdeljikj verbonden uitstel Ben u tel dat nafflr oüzè meening door de voorstanders der wet ter tond had moeten bewilligd worden omdat he in t belang is tan de r tiUing hunner weü oh n iami ijiw vi aagstuk Aa dë heeren fi Behrnflt te Leeuwarden G Th £de Groot teStiens en J K Oosterveld te ampens was door de Frieaohe MaatBtjhappg vam jandbouw opgedragen een onderzoek in te cellen naar dê mogëiykheid eeuer andere verhurmgswijze der bo reriplaatsen ook in verband i de werkloosheid en den roofbouw ji pese heeren hebben thans rapport uitgebracht over hun onderzoejc Zy komen tot het volgend resbltaat I Het hoofdbestuur van de FriescheMaatschappy van landbouw worde uitgenoodigd zich tot de hooge regeering te wenden met het verzoek by de wetgevende macht de noodige wetsvoorstellen aanhangig te maken waardoor X de tandgebrniker het recht tot weder inhuring verkrygt op voorwaarde dat de dooi hem aangebrachte landverbetering by het bepalen der nieuwe huursom zoo worde berekend dat de voordeden uit die verbetering voortvloeiende zoowel hem ala den eigenaar ten goede komen de landeigenaar ten allen tydc de vr e beschikking over zgn eigendom terogerlangen op voorwaarde dat hg den landgebruiker tgdig opzegging doe en ten volle vergoeding geve voor de door hem aangebrachte verbeteringen doch hem recht gegeven worde op schadevergoeding wanneer verwaarloozing der plaats of roofbouw op wettige wijze is geconstateerd Kamers van landbouw of pachtcommissiën in het leven worden geroepen te kiezendoor en nit landeigenaren en laudgebrnikers met vryheid zich door deskundigen te laten voorlichten de gemeentebesturen de bevoegdheid erlangen om op de kohieren der directe belasting op het inkomen niet alleen de ingezetenen maar ook de ingelanden aan te brengen dus dat de eigenaren zoover zy binnen Nederland wonen in do plaats hunner inwoning van dat kohier afschryving erlangen naar verhouding van het belastbaar inkomen waarvoorzy elders zyn aangeslagen eik bargeriyk contract in strgd met eenige wet of de toepasseiykheid van eenig wetsartikel uitsluitende ongeldig is 7 25 7 82 7 39 7 48 7 56 8 35 8 42 8 49 8 58 9 06 Ooucla 0 30 Moordreoht u Nieuwerkerk CiipelU Boltordam 7 BoUeidun i C pe e S IO Nisairerkerk 6 19 Uoordraoht 6 86 Zor M 7 48 8 58 Z Ze I r 7 619 0l Toorb 8 03 9 13 10 08 10 66 11 10 8 21 9 10 O iS 6 40 7 69 8 14 Goud ADMtórdain Wi ADUtuduB 0 Ooiid S S2 Te Amsterdam zal op Donderds 31 dezer een groot kinderfeest worden gegeven in hot Paleis voor Volksvlflt ter gelegenheid van den verjaardag van koningin Wilhelmïna By gunstig veer wordt het feest gehouden in den tuin en in de zaal van het Paleis bij ongunstig weer alleen in de zaal zoodat het feest in ieder geval kan slagen De spelen waaraan jongens en meisjes kunnen deelnemen nullen bestaan in voor jongens 1 Wedloop met hindernisseu 2 Hardloopen 3 Blokrapen 4 Ver springen 5 Hoog springen Voor meisjes 1 Baldragen 2 Bouquetateken 3 Touwtjespringen 4 Kluwenwinden Rozengolop Ook muziek Paleis orkest en poppenkast De directie van het Pateis heeft eene groot LJpollectie fraaie prijzen ter beschikking der Yweeniging gesteld terwyl de deelnemiogskaarren bovendien recht geven op veranaperingenUden kinderen aangeboden By eenenfprfardenslachter in de Haarlemmer Houttuinen te Amsterdam drongen ipet geweld een vyftal personen onder welke ook een stadsreiniger naar binnen en eischten op hoo L gen toon een stuk vleesch ouder bedreiging KJ den slager ila uan hun verfcoek niet werd i voIdaM f n pak 4aa te zullen ven De r slagei tegen debenxM niet opgewasBeip vluchtte achter inide alagerljL maai vterd aphlervolgd waarby eeh van df huMg nboten mfj eenen slag tegen de kinlkreaf met denlb om van eeije kar waarvan mne 9er ijewe dln ra zich nad meester gemaa houden apen cl Jblukken Ooi zynffi vervolgens van zich af ha de slarar zich mei een hakmes Ben wonder is het rn t er èi gebeur en De sta darii niger en eenldéVaddere kornuiten Werden by è komst der politie nitar hét bureau fgelei wa te n hen proceA veVbiiil werd pgemaakt i W Onder hit ópsc iftBOnStéirf yke jeAos schryft dfll Nedert nd c j Napoleon 1 hefltt e 8 gezegd Bfiajonwaarheid eenmaa iny itle wereld gefKM is niet weder uit te jroeien c En hy hBd fi nniet gj alleen verstand fan maar wist er qoKnoor ervaring van roede te spreken In den bldedigen velcislag by Maciewwice den lOden October 1794 waarin deBunische veldheer SuVarow de Polep overwon werd de aanvoerder van laatstgenoemden Kosciuszko gewond en gevangen genomen Uitgeput door den strijd en door zyne wonden zeeg de held ter aarde met de woorden Finis Poloniae It Zoo verbaalt men en kan men het nogaltyd in vele boeken lezen Waar echter is het niet want Kosciuszko heefl stellig eq beslist ontkend dien uitroep die het bestaan eener natie van het leven van één enkel persoon afhatikelyk maakte en voor zyn volk alle toekomst afsneed geslaakt te hebben De uitdrukking is hoogst waaracbynlyk van Russische zyde bedacht en verspreid geworden om de onderdrukking van Polen te vergemakkelyken Evenzoo is het gesteld met den uitroep en den val der oude Franscbe garde by Waterloo Toen de Engelsche ruitery deze dappere heldenschaar van alle kanten in het nauw bracht en haar toeriep zich over te geven gaf zy ten antwoord La garde meurt mais elle ue se reiid post de garde kan wèl sterven maar niet zich overgeven en werd zy op enkele weinigen na van kant gemaakt Ook dit kan men in vele boeken lezen ja het wordt nog op heel wat scholen verhaald Doch generaal Cambronne aan wien deze uitroep wordt toegeschreven gaf in werkelykheid aan de gevangenschap de voorkeur boven den dood en stelde zyn degen ter beschikking van den Hannoverscfaen generaal Halkett Cambronne heeft herhaaldelyk verzekerd dat eerst verscheidene jaren n den slag bij Waterloo dö uitdrukking de garde kan wèl sterven maar niet zich overgeven 1 ia uil evonden 12 O S 1066 11 02 11 09 11 16 11 26 11 06 7 26 7 47 8 10 03 lO U 7 45 8 07 1 80 3 08 3 60 4 48 6 89 6 21 6 86 8 2S 9 10 10 62 II 6 83 10 08 6 36 II IO 6 50 11 26 AUm 1 8 61 4 47 1 10 6 45 3 66 6 Ot r HuMloB II 18 19 18 34 12 11 l 1 10 Ook in de vroegere geschiedenis bestaan er tal van onwaarheden Zoo is het uit gebooi teen sterfregisters duidelyk bewezen dat de be kende vierhonderd van Pforzheim nooit ten stryde getrokken Eyn en dus ook niet den dood voor fannne trouw vinden konden En de legende van Willem Teil dau En de sage van Albrecht Beyiing Als bat zóó voortgaat blyft er niets geloofwaardigs over dan het A B C boekje I De amendementen op de Kieswet Art 4 Deze wet houdt voor kenteekeu van maatschappetyken welstand het voorzien in eigen onderhoud en in dat van het hnis gezin f Zy acht het bezit vatt dit ksnteeken aanwezig by he fi die voorkomt op de krachtens wetteiyk voorschrift aangelegde en bijgehouden bevolkingsregisters en gedurende het laatatverloopeii burgeriyk jaar geen onderstand heeft genoten van eene instelling vani weldadigheid of van een gemeentebestuur Onderstand aan de vroiiw of minderjarige kinderen verstrekt wordt geacht door den echtgenoot of vader te zyn genoten Amendementen De heeren Mackay en v Alphen stellen voor De artikelen 3 en 4 to vervangen door één artikel luidende t Deze wet houdt voor kenteeken van geschiktheid en maatschapptflyken welstand het als hoofd van een gezin voorzien in eigen onderhoud en in dat van et g in Zij acht het bezit an deze kenteekenen aanwezig by hem die a hoofd vau het gezin voorkomt op de krachtens wettelyk voorschriftgehouden l volj cjugsregisters en 1 öff den door hem verschnlHig eu aan J slag in de Rylcs directe belastingen ver elk der bei e laatstverlo ij en dieustja eh heeft j dk der twe llaatstverJgeslagen geiiftst is belasting g Öldaa I il M 1 ó indien hij ni t in loopön lienstjarp aa irende het eenige lijks dniii te me z itut laal v Ui laatsverloopen barger k jaar in woning is gew eiït oChoogsteua e woning is veraOdertl 1 2 gedurende het jlaatstverloope burgéVlyk jaar geen on derst d heeft genofen evojlmin als zijne vrouw ol ufinderjarig kindere van eene instelling vb weldadigheid of v n een gemeentebestuur ijl gerl k 3 gedurende de twee laatstverloopen bi jl jke jareu niet onfaerro elyk veroordeeld is evenmin Is zyne vrdtJiér en minderjarige kinderen wegens overtredim strafbaar gesteld by de artt 432 en 433 WetÈ ek van Strafrecht 6 niet onherroèpelyk veroordeeld is wegens overtreding straf mar gesteld by art 426 en by het tweede deVde en vierde lid van art 453 Wetboek van Strafrecht € niet krachtens vonnis verblyf beeft gebonden in eene Ëykswerkinrichting De heeren Kolkman c s stellen voor Art 3 Do e wet hondt voor geschiktheid en maatschappeiyken welstand het voorzien in eigen onderhoud en dat van het huisgezin zy acht een kentoeken van het in eigen onderhoud en in dat van het huisgezin voorzien aanwezig by hem die in het laatstverloopen bargeriyk jaar geen onderstand heeft genoten van een instelling van weldadigheid of van een gemeentebestuur en die bovendien a in het laatstverloopen dienstjaar isoangesl en geweest in eene Byks directe belasting wat do grondbelasting betreft tot eenbedrag van ten minste ƒ b niet beboorende tot de personen onderlitt a bedoeld gedurende het laatst verloopen of wet het aan zyne laatste verhuizing voorafgegaan bargeriyk jaar als hoofd van eenhuisgezin of ala alleen levend persoon alswoning in gebruik heeft gehad of eenzelfde gebouwd eigendom waarvan als zoodanig de grondbelastiag ten minste 1 bedraagt of dat wegens zyne bestemming van die belasting is vrygesteld TTEHD A M 1 24 3 48 4 60 4 67 6 01 5 11 6 20 6 68 6 03 6 10 6 17 8 86 7 10 1 46 1 65 2 08 9 09 2 16 18 08 12 40 2 48 dan wel een afgezonderd gedeelte van eenzelfde zoodanig gebouwd eigendom waarvan de bedoelde grondbelasting gedeeld door het getal der inwonende hoofden van gezinnen en alleen wonende personen voor ieder hnnaer by splitsing ten minste 1 zou bedragen en biykena een jaariyka persoonlyk ten gemeentehuize in te dienen en aldaar te onderteekenen aanvrai zyn verlangen heeft te kennen gegeven om op de lyst der kiezers te worden geplaatst De heer Levy stelt voor t lezen Zyaoht het bezit tfan dit kenteeken Aanwezig by hem die voorkomt op de krachtens wetteiyk voorschrift aangelegde en bygehoudeu bevolkingsregisters en gedurenda de laatstverloopen drie burgerlyke jaren van eene ini tetling hetzy van weldadigheid hetzij tot voorkoming van armoede of wel van een gempentebeatuur onderstand niet heeft genoten i i Amendement Kolkman Art 4 Voor de toepassing der bepalingen oider litt b van art 3 wordeh f van ean ge I Als afgezonderde gedeel l ouwd eigendom aangemerkt i a die welke van den inwonenden eigenaar of eersten hnurder worden in giebruikgei men doch met het door hem bewoonde gedSte ingeene betrekking staan en een afzondeüylten ingang hebben I b die welke in gebruik genomen warden van den inwonenden eigenaajr die z f het r bouw niet mede bewoont of gebruilf 2 Verfrisseliog van woning ten 1 van geheeld of gedeelteiyice vernieling gebouwd eigendom door onvoorziene wordt niet als verhuizing aangemerkt höud 3 Schepen van ten minste 40 ton Mhc worden als een woning aangemerkt De heer Gertttsen stelt voor de laatste zinsned i te lezen Onderstand aan de inwonende vrouw of minderjarige kinderen met voorjiennis v n den echtgenoot of vader verstrekt wordt geachtdoor dezen te zyn genoten Oe heelden Vermeulen Harte o s gillenna art 4 lezen art ibis Eene steiia meer wordt to end aah die kisegerechtigden welke f 1 over het laatst verloopen dienstjaar zyn aangeslagen nbar ceu hoogere huurwaarde dan het dubbele van die welke aanspraak g ft op kwytschelding of vermindering van belasting of üaar öen bedrag van minstens 201 in de grondbela tingi 2 met goed gevolg eindexamen aflegden aan eene Nederlandsche Ryks of gemeentelyke Universiteit de Polytechnjsche school te Delft e Koninklyke Militaire Academie het Koninklyke Militaire Institunt te Willemsoord eenige doOr den Staat erkende inrichtingen van godsdienstleeraren de Landbouwschool te Wageniogen mot goed gevolg aflegden voor den burg dieifst in Indie z g grootambtenaarsexamen of wel in het bezit zyn van een diploma of aanstelling van doctor honoris causa aan eene Nederlandsche Kyks ofgemeeiitelyke Universiteit leeraar h het hooger of middelbaar onderwys hoofdonderwyzer apothekeri veearts candidaat notaris surnumerair by het kadaster de registratie de belastingen de poatery de telegraphic of leerling oonsul 3 meer dan 4 jaar onafgebroken lid zyn geweest van een der heide Kamers der StatenGeneraal de Staten eener provincie den raad eener gemeente een Kamer van koophandel een burgeriyk armbestuur eene gemeentelyke of provinciale commissie van toezicht op het hooger middelbaar pf lager onderwys op openbare gestichten van liefdadigheid of krankzinnigenverpleging van eene van Rykswege ingestelde commissie van toezicht onderzoek ot de bevordering van wetenschap en kunst ten doei hebbende van het bestuur eener by Koninklyk besluit goedgekeurde vereenigiog zich wydende aan armverzorging voorkoming van armwde of onderwys Door een kiezer te gelyker tyd voldoende aan eenige voorwaarden sub lo 2o en 3o vermeld worden drie of vier in geen geval een grooter getal stemmen uitgebracht De heer Tydemau stelt voor art 4 aldus te lezen 9 35 9 42 9 49 9 56 10 06 11 36 8 10 Deze wet hondt voor kenteeken van maat 4 45 4 65 6 08 5 09 5 15 7 07 7 17 7 24 7 81 7 87 11 48 9 87 M S SO 6 65 4 40 g 10 ï o o L t A 10 10 H H 4 10 4 86 7 26 9 6 4 86 4 40 7 40 10 20 6 80 S 68 a 9 ll Oi 10 38 achappelyken welstand het voorzien in eigen onderhoud en in dat van het huisgezin Zoolang het tegendeel niet is gebleken wordt geacht in eigen onderhoud en jn dat van het huisgezin te voorzien hy die voorkomt op de krachtens wettelyk voorschrift aangelegde eu bygehouden bevolkingsregisters en gedurende het laatstverloopen burgeriyk jaar nog middellyk tiocb onmiddetiyk onderstand heeft genoten van eene instelling van weldadigheid of van een gemeentebestour Onderstand aan de inwonende vrouw of minderjarige kinderen verstrekt wordt geacht door den echtgenoot of vader te zijn genoten En achter artikel 4 een nieuw artikel in te voegen luidende als volgt Art 4 bit Het bezit van het kenteeken van maatschappeiyken welstand wordt niet aanwflzig geacht by hem die den door den l em verschuldigdeu aanslag in de Ryks directe Haelastingen in hoofdsom en opcenten en voor bevoegdheid tot het kiezen van leden der Provinciale Staten ook by hem die den door hem veredhuldigden aanslag in de directe belastingen der provincie waarvan hy ingezeten is over het laatstverloopen dienstjaar niet heeft vpldaan Wordt vervolgd Bultenlanflseli Overzicht Het Franschfltaliaanache incident wordt door Me Duitsche bladen als afgeloopen behandeld De NorddentBche Allg Ztg zegt dat het voor de Franscbe regeering nh hare positie door de verkiezingen bevestigd ia gemakkelyk was haar internatjonale verplichtingen na te komen Het blad pryst het staatsmansbeleidr van het krachtige Italiaansche gouvernement dat geen invloed van de volkshartstochtan pp de internationale politiek duldde hierJit biykt welk een Zegen een krachtige regeerujt voor het behoud van den wereldvrede is f In geiyken geest uit de Natïonal Ztg zich Het lesje in internationale weïvoegiykheid dat de Italiaansche regeering aan de Fronsehe gegeven heeft ia niet vergeefsch geweest zegt het blad Aan de ïtaliaansche pers wordt een officieuse nota medegedeeld volgens welke de Italisansche regeering nu de burgemeester van AiguesMortes geschorst ia het incident als afgeloopen beschouwt Frankryk heeft de bittere vyandschap der Italianen sinds lang gewekt Maar de vraag waarom Italianen en Franschen elkander zoo haten is niet gemftkkelyk kort te beantwoorden Franki k annexeerde een deel van Savoye en Nice als loon voor zyn hulp tegen de Oostenrijkera In Noord Afrika vooral in Tnnia heeft het de Italianen slecht behandeld Italië s lange kustlyn maakt het zeer kwetsbaar door de Franscbe vtoot en de Franachen schryven over de Italianen gelyk zy dit doen over de Duitschers en de Engelschen Doch dit alles geeft nog niet voldoende verklaring voor de bitterheid van den haat welke deze volken jegens elkander bezielt Telkens zyn er uitbarstingen van dien haat waar Italiaanscb en Fransch werkvolk samenkomt Men herinnert zich de hevige tooneelen in Marseille En de wyze waarop de Italianen nagejaagd en vermoord zyn te Aiguea Mortes terwyl de burgemeester ï ich niet onzydig hield en enkele radicale dagbladen de uitzetting van alle Italianen eiaohen is erger den iets wat te MarseillB plaats had Het grootste bewya der felheid van den haat is het onmiddetlyke van de uitbarsting van volkstoorn in vele steden van Italië te gelyk De kreten Viva Sedan weg met Frankiyk I weerklonken te Rome en het Duitaclie volkslied werd gedongen De regeering had overal de handen vol werk om de Franscbe consulaten te beschermen Bovendien komt nu het anarchistisch clemente gebéuik maken van de woelingen Dit is de tegenwoordige mooie naam voor wat men vroeger het gepeupel of het Jan Hagel noemde nameiyk al wat geen zeden geen tucht of wetten kent en op teerste sein gereed staat barricades op te werpen en met steepen te gooien Te Rome Milaan Florence Genua was dit niet anders als na het studentenoproer te Parya Evenals daar wreekt men zich voornameiyk door omnibussen van Franscbe maatachappyen in brand te steken Betoogingen zyn ook gehouden te Livorno Verona Padua Oompo Basso Regglo Uzza Caserte Turyn Tarente Napels en Florence Hieruit bigkt hoe algemeen de beweging ia De Italiaansche regeering trad echter met zoo veel kracht op door de ambtenaren die voor de orde verantwoordeiyk waren te schorsen an onraiddellyk een onderzoek in te stellen en de Franschen hebben het zoo druk met de algemeene verkiezingen die in de dagbladen alle plaats in beslag nemen dat men voor een casus belli niet beducht hoeft te zyn Een vinnig artikel over de voorvallen te AigueaMortes geeft de cNeue Freie Prease Het blad herinnert hoe by het jongste socia listencongres te Zurich in allerlei talen aan de wandeti was geschreven Proletariërs van alle landen vereenigt u Alle redenaars legden den grootst mogelykeu nadruk op de solidariteit der arbeiders op de broederlykebanden die ben allen trots onderscheid van taal en afstamming vereenigden De ongegeneerde wyze waarop de anarchisten en onafhaukelyken werden uitgeworpen paste niet al te best bij deze hoogdravende verzekering van eendracht Maar uauweiyka was de oppositieJe deur uitgezet of in het congres stroomden Ber rykelyk de verzekeringen dat de arbeidere tegenover de bezittende kapitalistische bourgeoiaiec stonden als èéwQ enkele gesloten phalanx dat nieta ter wereld onder hen tweedracht kou uitlokken of hen van den stryd tegen den gemeenscbappelykeu vyand kon weerhouden Wat deze phrasen waard zyn zegt het Weener blad leeren de bloedige daden van AigueaMortes Zoodra de loonqiiestie niet meerwordt behandeld tasschen werkgevers en werknemers maar iusschen de arbeiders onderling hondt de veelgeprezen broederlykheid der laataten zoo totaal op dat zy naar de moorddadige wapenen grypen om hen die lager bieden om te brengen Wellicht zal men van sociaaldemocratische zyde zulk eene afachuweiykheid willen verontschuldigen door te beweren datwie voor lager loon werkt een bondgenoot isvan het kapitaal en den ganachen arbeidersstand benadeelt en dat de stryd tegen hemeigeniyk slechts een deel ia van den stryd tegen de bezittenden aan welke de goedkoopere arbeid ten goede komt Zulke sophismen zyn den Bociaal democratischen woordvoerders niet vreemd Maar zy zullen geen geloof vinden indien men beproeven wil het bloedbad van AigueaMortes op die wyze te verklaren Aan het kapitalisme hebben de Franscbe arbeiders die hun Italiaansche kameraden vermoordden waarscbynlyk in t geheel niet gedacht zy trachtten alleen zich de lastige vreemdelingen van den bals te schuiven die hun loonen deden dalen Wy weten thans dat het grootste woord van de broederlykheid der arbeiders eenholle klank ia en dat onder hen de stryd der concurrentie veel hardere en wreedere vormen kan aannemen dan in eiken anderen stand De bourgeois spreekt kwaad van de warenvan zyn concurrent tracht de bronnen op tesporen waaruit deze put en hem zyn klantenaf te kapen De arbeider gaat korter eu grondiger t werk hy slaat den goedkooperencollega dood Htaat België voor een tyd van nieuwe agitatie Als men de eindbeschouwingen der geavanceerd liberale Belgische bladen over bet werk der grondawetaherziening leest waagt men het niet een beslist ontkennend antwoord op deze vraag te geven Het herzieningswerk is geëindigd Maar hoe geëindigd De kamer is tot later uiteengegaan na met een nogmaals negatief besluit de kroon op haar arbeid ta hebben gezet De senaat zal niet hervormd worden Wat de kamer het volk dus met de eene hand heeft gegeven neemt zy met de andere hand terug want wat zal het helpen krachtens het nieuwe kiesrecht eenige volksvertegeowoordigers eeuige voorstandera voor democratische hervormingen naar de kamer te zenden ala de senaat hetzelfde behoudende lichaam blyft dat zich tegen elke hervorming in hnksche richting blyft verzetten Bitter luidt de toon der progessistische bladen over het verkregen resultaat Donc c est fini schryft de jRéformc La revisiou est faite et mal faite Gedurende zeven en een Iialve maand heeft de constitutie een tooneel van veiwarring vnu kwaden wil en onmacht geboden Geen regeering om een meerderheid naar bepaalde oplossingen te leiden geen meerderheid die wist wat zy wilde eu wist te handelen c Hard zyn tevens de verwyten door het progressistische blad tot de doctrinaire oppositie gericht nog reaction nairder nog meer verdeeld dan de meerderheid terwyl de heer Beernaert de gelegenheid liet voorbygaan om een groot minister te worden doordien hy voortdurend dan hier dan daar steun zocht en zoo ten slotte zyn eigen spel bedierf Met het oog op het incomplete werk der grondwetsherziening en op de impopulariteit waartoe het sedert zyo geboorte is veroordeeld voorziet men reeds een nieuwen veldtocht tot herziening der grondwet waarby de kreet weg met den lOOO gutden census voor den senaat het wachtwoord zal zyn Reeds heeft de heer Janson dit in de kamer voorspeld In verband met dit vooruitzicht bestaat er inderdaad voor die Belgen die het ernstig gemeend hebben met de grondwetsherziening alleszins reden ontevreden te zyn over den arbeid der regeering en der kamer Dat de nieuwe Kamer in Frankryk uiterlyk innerlyk moet nog nader biyken er wel wat anders zal uitzien dan hare voorgangster lydt geen twyfel Immers om van de verstagen afgetreden afgevaardigden niet te aprekeu voor wie anderen in de plaats komen zijn er 53 afgevaardigl en die zich niet herkiesbaar hebben gesteld Tot de meest bekende behooren Camille Dreyfus en Tony Révillon radicalen de letterkundigen Henry Fouquier Millevoye en Paul Dóroulède Boulangisten die zich geknakt voelen door den ophef dien zy gemaakt hadden van de zaak der valsche papieren waarmede zij een slag dachten te slaan Laur Boulangist die als ingenieur naar Mexico vertrekt de Fourtou ambtgenoot van den hertog de Broglie in hei Kabinet van 16 Mei Antonin Proust ond rainister In het geheel zyo het 27 republikeinen 18 antirepublikeinen en 8 Boulangisten Wat de verkiezingen aangaat het is buiten kyf dat met de monarchalen de radicalen zich het minst daarover hebben te verheugen Het ia waar de herstemmingen kunnen daarin nog verandering brengen maar dat is te bezien Voor het overige verdient van den uitslag in sommige districten nog eenige melding gemaakt te worden Hebben de socialisten eene groote aanwinst gekregen door de verkiezing van Jules Guesde te Ryssel daarentegen hebben zy een groot verlies geleden door de nietherkiezing van Perroul die in Narbonne geslagen is door een gematigd republikein ttouzand Het anti semitisme heeft een klap gekregen door de volslagen nederlaag van Edouard Di omont voor wien Millevoye de plaats te Amiens had opengelaten Hy kreeg slechts 3878 stemmen tegen 12 722 uitgebracht op Fïquet een radicaal Een ander anti semiet Papillen is iusgelylcs gevallen Omtreui Jacques Pion den stichter van de groep der constitutioneele rechterzyde rallies dient vermeld be worden dat hy niet voor goed uit de Kamer is Hy komt te SaintGrandens in herstemming met een radicaal socialist en tusschrn het aantal stemmen dat beide bekomen hebben is er geen noemenswaardig verschil Het verlies dat de clericale republikeinen in Albert de Mun geleden hebben wordt daaraan toegeschreven dat hy wegens zyn overgang tot de republiek tengevolge der herhaalde aanmaningen van den paus de stemmen der monarchaleu verloren heeft Ten slotte zy nog aangestipt dat de oudminister Léon Say en de monarchaal C de Witt gekozen zyn De krachten van den Heitog van Saksen CoburgGotha zyn zoodanig verminderd dat elk oogenblik de doodstryd is te wachten De Hertogin is de laatste B dagen steeds aan het bed van den zieke die meest bewnsteloos is Zondag is onder leiding van den Hertog van Edinburg een Ministerraad gehouden By het overlyden van den Hertog ia Prins Alfred vau Edinburg zyn opvolger VeRGMRlNGV4NDEN6ËMBENTERA4D Dinsdag 22 Augustus 1893 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzeodoorn I Tegenwoordig de hh van Goor Fortuyn Dvoogleever Jager Steens Zynen van Veen Tvan Vreumingen van der Post Dercksen Prince Hoogenboom Straver van der Garden en van Iterson Afwezig de heeren Koning Hoefhamer en Oudyk De Voorzitter deelde mede dat de heer Ko ning wegens ongesteldheid deze vergadering niet kon bywonen De notulen worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen 1 Het Rapport der Raadecommissie in wier tlianden was gesteld de Gemeente Rekening over 1892 Daarby wordt geadviseerd die goed ite keuren en voorloopig vast te stellen De Voorzitter bracht dank aan die Commissie en stelde voor het rapport ter visie te leggen Aldus besloten I 2 Het Rapport der Raadiicommissie belast met het onderzoek van de begrooting der Schnttery dienst 1894 Daarby wordt geadviseerd die goed te keuren Slechts op één punt dier begrooting bestond verschil van gevoelens tns schen de leden der Commissie De Voorzitter bracht dank aan die Commissie en stelde voor het rapport ter visie te l gen Aldus besloten 3 De begrootiugeu der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid dienst 1894 Gesteld in handen eener Commissie tot leden waarvan worden benoemd de hh van Veen van der Post en Steens Zynen 4 Eene miasive van B en W betretfende het oprichten eener herhalingaschool voor meisjes in deze gemeente In overleg met de Commissie van toezicht op bet Lager Onderwys zyn ti en W er toegekomen dit voorstel te doen daar vooral de meisjes uit den werkenden stand zeer spoedig het geleerde zyn vergeten en by het oprichten eener dergeiyke herbalingsschool zy in de gelegenheid zyn hetgeen zy noodig hebben teonthouden en verder aan te kweeken hetgeen vooral maakt dat zy by het komen tot een trouwdag tot goede huismoeders zullen worden gevormd B en W stellen daarom voor overte gaan tot de oprichting van een dergelijke school en daaraan te benoemen twee onderwyzeressen ieder op een salaria van 75 en het hoofd der school ƒ 150 als jaarweddetoe te kennen op 1 Oct die herbalingsschool te openen eu wel in de Ie burgerschool voor meisjes Ter visie 5 Eene missive van B en W betreffende eene vacature aan de 2de Burgerschool voor ongens daar de heer C Snuif Dz voor zyne enoeming wegens het aannemen eener betrekking te Amsterdam bedankt had Op de voordracht zijn geplaatst de hh P VAN RIJK te Alfen a d Ryn J MEIJERINK te Brummen A KLAVER te Nykerk Ter visie en benoeming in eene I volgende vergadering 6 Eene misaive van B en W betreffende de pacht van het overzetveer aan Gouwsluis B en W stellen voor daar de vroegere pachtster is overleden die pacht te gunnen aan C Hoogeveen te Alfen die op de gestelde voorwaarden die pacht wenscht te contioueeren terwyl de borgen der overleden pachtster ook benid zyn voor Hoogeveen borg te zyn Ter visie 7 Eene missive van B en W betreffende de voortzetting eener cursus voor volwassenen Door het Departement Gouda van do Maatschappy tot Nut vao t Algemeen werd in 1891 dergeiyke cursus opgericht waarby de steunvan de Gemeente werd verzocht Aan dit verzoek werd voldaan en ook het volgende jaar werd subsidie daaraan verleend Het Hoofdbestuur vau genoemde Maatschappy wil evenwel hiervoor geene bydrage meer afstaan eu genoemd Departement hoopt dat de Gemeentealsnu zelf dien cursus zal voortzetten B en W stellen voor daaraan te voldoen daar de uiti aven den vorigen winter f 196 85 hebbenbedragen zujlon de kosten hieraan verbonden hoogstens f 200 bedragen Ter visie 8 Een voorstel van B en W betreffendehet plaatsen van buomen in de Boelekade B en W stellfin voor te plaatsen langs de Noordzyde der Boelekade van af den tuin derSociëteit Ons Genoegen tot aan de Karnemelkstoot Amerikaansche Lindeboomen welk eene uitgaaf zou vorderen van slechts f 255 en waardoor genoemde weg zeer zoude verfraaien Aan de zuidzyde is zulks niet mogelyk wyl daar het riool legt Ter visie 9 Een adres van de Afd Gouda van het Alg Nederl Werklieden verbond van de Werkliedenvereeniging Patrimonium en vanden It IJ Volksbond verzoekende gelegenheid tot het grat s doen onderzoeken van levensmiddelen en aan het keuren van vleesch en visch streng de hand te houden daar by niet nakoming daarvan dit nadeelig voor de gezondheid ia In handen van B enW om bericht en raad lU Een adres van den heer J J Lieaker verzoekende hem kwyt te schelden de hüur van een stukje grond aan de Vest en het andere mede by hem in huur tegen eene billykeprys te willen verkoopen B en W steHen in hun rapport voor genoemd stukje grond aan adressant te verkoopen t en f 2 50 p centiare en het by hem nog in huur zynde t welk evenwel op de kadastrale kaart abusivelyk ten zyne name staat by acte ten zyne koste weder ten name van de gemeentekomt Ter visie Aan de orde is 1 De Rekening van d Scl uttery over het dienstjaar 1892 Wordt goedgekeurd De heer van Veen verliet als lid van den Sohuttersraad by de behandeling van dit punt tydelyk de vergadering 2 De Rekening vau het voormalig Armbestuur van Stein over 1892 Wordt goedgekeurd 3 De Rekening van de exploitatie der Stedelijke Gasfabriek over 1892 Wordt goedgekeurd 4 Hot voorstel betreffende de bestratingvan de Lemdulsteeg en de Robaarsteeg De heer van Veen stemde volkomen toe dat het voorstel van B en W goen luxe was doch geloofde dat de Kappenersteeg die nogal druk beloopen wordt noodiger moest verstraat worden waarom hy voorstelde met de Lemdulsteeg en de Robaarsteeg te wachten en op de begroeting voor het volgende jaar gelden voor de bestrating daarvau uit te trekken De Voorzitter merkte den heer van Veen op dat de voorraad ateen waarschyniyk voor bedoelde steeg niet voldoende zoude zyn De heer van Veen achtte het noodig vooral met het oog op den aanstaanden winter daar men door de Stoofsteeg langs genoemde steeg en het Parodys men direct op de Houtmansgracht kwam en genoemde stegen ook met klinkers waren bestraat De Voorzitter merkte den heer van Veen op dat die verstratiog niet was voorgesteld voor hen die de Zfvemschool bezochten maar wel voornameiyk voor de bewoners dier straten De heer Dercksen ondersteunde het voorstel van den heer van Veen omdat hy meende dat van de Kappenersteeg meer gebruik wordt gemaakt dan van de Lemdulsteeg maar zou het D eiykgch Bestuur er op willen wyzen dat er nog vele stegen zyn die verbetering behoeven De heer van Iteraon hoorde van het dag bestuur dat de bedoelde stegen verbetering behoefden en van den heer van Veen dat do Kappenersteeg de voorrang verdiende waarom hy voorstelde het voorstel van B en W het eerst In stemming te brengen De heer van der Post vond het een nitatekend idéé van B en W om eerst die twee st en te verbeteren daar de bewoners er steeds over klaagden De heer Dercksen verklaarde niet er tegen