Goudsche Courant, vrijdag 25 augustus 1893

Vrijdag S5 iiigiistiis 1803 No 613S 3Ss e Jaarsfansf ö ftOÜDSCM OÜRMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgïive dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie mapnden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Wed JM MOL Korte Tiendeweg D 3 is bet goedkoopste adres van Nieuwe paraphien en reparatie Qonda 8nelper Iruk au A Baimif an ik Zoon te agn oio die twee stegen het eerst te Terstraten maar wenschte op de bugrooting tooihet volgende jaar gelden nit te trekken ten einde het hoogst noodige het eerst te doen plaatd hebben Daarop stelde de heer van Veen voor hrt voorstel aan te houden iot eene volgende vergadering De hh van Goor en van der Post waren van meening dat al de drie stegen verbetering noodig hadden maar meenden dat het van B en W goed gezien was genoemde stegen het eerst onderhanden te nemen De heer Hoogenboom stelde voor de Eappenersteeg er bg te nemen waarop de Voorzitter opmerkte dat daar geen geld voor was De heer van Iterson stelde voor het aan de prudentie van B en W over te laten welke steeg het eerst verstraat zouden worden Het voorstel tot uitstel wordt in stemming gebracht en verworpen met 8 tegen 6 stemmen Daarop was aan de orde het voorstel van B en W dit werd aangenomen met II tegen 3 stemmen Tot onderwgzeres aan de 2de Bargerschool voor Meisjes werd benoemd Mej A Th van der Woude t Tot onderwijzeressen aan de Tusschenschool werden benoemd de dames J A Kramers en C A Schriek Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten Beurs van Amslerdam ii AUGUSTUS alotkoer 88 100 79 76 1 Vor kr K D aiisn Cert Ned W 8 8V 81 dito dito dilo 8 JI6 dito dilo dito 8 i l HONOAE Obl Ooudl 1881 88 4 9S i lliLlB Iniohrgving 1883 81 6 78 OoSTENB Obl inpapior 1888 S 76 dito in zilver 1868 6 78 FoETUGAL Oblig met ticket ül ll dito dito 3 ilVi Bdslans Obl Oost Se Ssris S 82 t dito Qeooni 1880 4 M ditobüBoth 188e4 W dito bü Hope 1889 90 4 94 98 1 lOO dito in goud leen 1883 6 981 dito dito dilo 1884 6 lOÜ Spanje Ferpel lohuld 1881 4 88 TOEKEU Gepr Conv leen 1890 4 76 Geo loeuing serie D 81 Geo leeainj serie O 23 ZlilD Ara EEP Beo v obl 1898 6 1047 Mbwoo Obl Buit Soh 1890 6 53 32 Venezuela Obl 4 onbep 1881 88 AMmEBDAM Obligatien 1861 8 98 BanEBDAK Sted leen 1886 3 99 Hbd N Afr Handeliv aand 97 Areadsb Tab Mg Oertiiioaten 886 Dell Maatiobappg dito 890 Arnh Hypotheekb pandbr 4 100 Cult Mg der Voratonl aand 76 s Gr Hypotbeekb paiidbr 4 lOlVi Nederlandaohe bank aand 206 Ned Handelmaataeb dito 187 N W Il Pao Hyp b pandbr 5 97 Bott Hypotbeekb pandbr 4 101 Utr Hypotbeekb dito 4 101 OosTEKB Oo8t Hong bank aand 132 96 Bcsl Hypotheekbank pandb i l 96 Ameeiea Equit bypotb pandb 6 09 Maiw L 6 Pr tien eert 6 36 Ned Holl U Spoorii Mü aand 93 Mg tot Eipl V et Spw aand 92 Nod Ind Spoorwegm aand 164 Ned Zuid Afrik Spm aand 6 118 dito dito dito 1891 dito 6 100 49 62 191 66 64 IlAUB 8poorwl 1887 89 A Eobl S 48 Zoid llal Spwmij A H obl 8 61 Polen Warsobau Weanen aand 4 117 BosL Gr Bum Spw Mij aand 6 121 Baltiwbe dito aand 66 faatowa dito aand 6 66 I ang Dombr dito aand 6 98 Knrak Cb AzowSp kap aand 6 180 Losowo Sowasl Sp Mg oblig 6 101 Orel Vitebsk dito oblig B 103 69 90 102 Znid We l dito aand 6 70 dito dilo oblig 4 89 AHBBUlA Cent Pao Sp Mg obl 8 102 Ohio Si Norlb W pr 0 T aand 130 lOV 66V 12 dito dito Win St Poter obl 7 131 Denver Bio Gr Spm eert v a 10 Illinoi Oeotral obl in goud 4 99 Louiav NaihïilUOort ï aand 64 Mezioo N Bfw Mij lehyp o 6 88 Miaa Kanaa i 4 pot pref aand 16 N Tork Ontario West aand 11 dtto Ponna Obio oblig 6 101 Oregon Calif lo hvp in goud 6 79 St Paul Minn Manil obl 7 107 ii Un Pao Hoofdlijn oblig 8 101 dilo dito Lino Col Ie byp 0 6 S7 Canada Can Soutb Oert v aand 42 Ven o Ballw Naï lo h d o O 7 Amaterd Omnibus Mg aand 184 Bottord Tramweg Maats aand 160 Ned Stad Amslerdam aand 8 106 Stad Botlerdam aand 3 106Vs Beloie StadlAntworponl887 2 100 100 Stad BruMel 1886 2 100 Hono Tboiti Eegullr Gesollacb 4 114 OosTENR Staalaloening 1860 6 116 K K Oost B Cr 1880 S Spanje Stad Madrid 3 1888 31 CORBBSPONDEWTIK Een bakker meent uit de advertentie der Feestcommissie op te moeten maken dat aan 700 kinderen slechts 500 broodje zouden Nbd Ver Bez Hyp Spobl oert 6 107 worden nitgedeeld De aanbesteding heeft pUata in getale van 500 Een ooderwg eT Wy hebben bg de vermelding van den feeststoet op fit ug de redactie gevolgd zooals die door de Commissie werd opgegeven Aug Watergetyden Hoog Laag Hoog Laag Dondord 24 8 56 21 4 41 1 06 Vrgdag 26 4 46 1 11 6 07 1 32 Zaterd 26 6 27 1 62 6 44 2 09 Zond 27 6 01 2 26 6 18 2 48 Maand 28 6 84 2 69 6 M 8 16 Uinsd 29 7 06 8 31 7 84 8 4 Woonid 80 7 42 4 07 8 02 4 27 SpringtU 29 Aug Aug Opg M Onderg A Opg Ondery 84 6 87 89 7 Aug 4 30 7 39 26 6 68 1 66 18 4 40 7 28 86 7 13 3 18 19 4 50 7 16 27 7 87 4 88 V M 26 6 7 08 88 7 88 6 6 81 6 10 6 4 29 7 44 7 80 30 7 69 8 43 Stedelijko Zwemsohool 83 Augustus smidd 12 u Opgavo der temperatuur van ófi luobt 64 gr Fahr het water 10 h ADVERTENTISK De Openbare Verkoopingf te WADDINXVEÉN op 1 SEPTEMBER 18J3 aangekondigd gaat niet door Zgnde het HUIS uit de hand verkocht MOLKNAAR Notaris Wadümmen 22 Ang 1893 Wordt gevraagd met i OCTOBER io GOUDA een QEUUVBILMBBDE ZIT EN SLAAPSAm met KOST voor een heer i b b h h Brieven franco onder no 2284 aan het Unreau van dit Blad BURGER AVONDSCHOOL M j De COMMISSIE van BÊ K TOEZICHT op het jSS Middelbaar Onderwas maakt bekend dat op MAANDAG den 28n en DINSDAG den 29n AUGUSTUS a s des avonds te 7 uren in het Schoolgebouw op de HooraissoEACHi Inêchrijving zal gehouden worden van leerlingen voor de Burgeravondschool op eerstgenoemden datnm van Leerlingen van den vorigen Curauê op laatstgenoemden van nieuwe Leerlingen Het lOELATmaa BXAMMN lal plaats hebben op WOENSDAG en VRIJDAG den SOn AUGUSTUS en In SEPTEMBER des avonds te 7 uren Om aan het Examen te kunnen deelnamen moet men den lü jarigen leeftijd bereikt hebbeu en een Beuiijii van inenting kunnen overleggen Het Sohotilgéld bedraagt 3 dulden voor twee oi meet Leerlingen uit één gezin 9 Gulden per persoon Onvermogende ouders betalen geen schoolgeld De Lemen zullen aanvangen op den Un SEPTEMBER De Secretaris der voornoemde CommwsM Dr P H G VAH ITERSON Maison Pinksen HEERENGRAOHT 507 b d VIJZELSTRAAT Uitstekende gelegenheid voor QEZMLaCHAPPMN om billflk en degelijk te dineeren Menu s worden op aanvrage gaarne gratis en franco verzonden Zeer Uette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRIi KMA en Zn Mederlandsche Stoomboot Maatschappij De stoomschepen HOLLAS D kapt J 8MIDT en BATA riEB kapt J SAUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatscbappg Boompjes 72 Ie Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER TTraóe E starca e23L3aQ ai3rt ZIJN TE BEKOMEN BIJ BKIi KIIIAL Lan eTiendewe f PRIJS 1 11 LOTEN voor f 10 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt sedert 10 jaren door Professoren practlseerende Oeneesheeren en door het Publiek toegepast en aanbevolen als goedkoop aangenaam zeker werkend en onschadel k GoneeS en HulsmiddeU Beproefd door Prof Dr R Virchow s rn i H V Gietl Münchan Reclam Leipiia t V Nussbaum Münchwi g y Hertz Amsterdam H V KorCZynski Krakau Brandt Klau nburfl bi Storingen in de kwalen der lever laat van gang voortdurende verToortkomcndo ongeatelddulzellgheld benauwdheid eetlust enz Praf Dr v Frerlehs B riUfi B V Seanzonl w ir PB V C Wltt KoponhHfA K Zdekauer urpvtvnburg a Soedersta tusw v Lambl w chMi ForstffP BlrmlnBham Onderbuiks organen aambeijen tragen stoelstopplng en dea daaruit heden zooals hoofdpijn kortademigheid gebrek aan Dlu Zwitsersehe Pillen van den ApoLhckor Rich rd Brandt worden om hare zachte werking door Trouwen gaarne ingenumea en zijn te Terkiezen boven de scheep werkende Zouten Bitterwater Droppels Mengsels enz OV Om het koopende publiek testen bedrogf te besehermen M wordt men er nog in het bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsersehe PilleD in den handel zijn ge bracht die op bedriegelijke wijkb er bijna ev nzoo uitzien en verpakt eijn als do echte Daarom moet men hij den aankoop zich ovcrtmg B dat het etiket boTeiiHtaande afbeelding een wit kruis in een lood veld en de handteekening Bchd Brandt draagt Men moet daartoe de om de doos gerolde gebruiksaanwijzing er afnemen Ook wordt men er in t bijzonder op eewezen dat de Zwitsersehe FiUen van den Apotheker Bich Brandt die blJ de Apothekers verkrijgbaar zijn alloen in doozen 70 CentB geen kleinere doosjes verkocht worden BiF Hoofddepot F E Van Santenkolef te Rotterdam Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris WESTEROfTfiN van MEETEREN resideerende te Rotterdam is voornemens om op WOENSDAG den 30 AUGUSTUS 1893 des Toormiddags ten elf ure ten herberge van Arik Broers in het dorp te Ouderkerk aan den IJssel in ééne xitting by Opbod en Afslag in bet openbaar te verkonpen een Huis en Erve De NIEUWE LONDON doet het gryze Haar binnen enkele d en verdwynen maakt het glansrjjk en zacht is onschadeiyk voor de huid en verft niet Prys 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flwon Alleen verkrygbaar by J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger met het daarbg behoorende DIJK of BÜITBNQROND staande ea gelegen in de gemeente Ouderkerk aan den IJssel in den polder de Nesse gemerkt A 109 kadaster Sectie A uommers 1144 en 1764 te zamen groot 4 Aren 34 Centiaren Stoliwcrek s Hart Caeao Hoogste eiwit 1 hoogste thsobronin gehalte Vorhunrd aan H T ei oow tot den 1 October 1893 TOor 1 10 per week makende ƒ 17 20 per jaar Grondlasten over 1893 2 50 Te aanvaarden by de betaling der Kooppenningen op den 1 October 1893 J Nadere inlichten geeft Notaris WB8TEEOOEN Tl MEETBREN te RoUerdim 14 Wolfshoek ingang Korte Wgnstraat FEANSCHE STOOMVERVEEU Gbemische eo Zwitserscbe WassclieriJ fOLL V ifei l Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam VoordeeligI Hart Oaoao is tjOÊia VtMAw ltata la liut 1 Tona pand 6po digfl oiaoaliaarbeld l ne genr deUoieOM smaak BtMds geiykmat held dei diaiiki la MlUta taaaea k 2S Caoao hartsa = 48 erat t CHU lurt 1 8 eeit = 1 1 4 CicM TsTkrygbaar by H H Conflaeais BanketbaUiLers enl EacrotExpeditie Juliua IfottMlklodt AmBterdui EijTirstrut lOS Specialiteit roor het stoomen en verven van alle Heeren en Dameskleedingstakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Trypea met nieuwe patronen geperst Kwasten Gamitaren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren ens Alle goederen kunnen in elkander blyven en worden onschadeiyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT Toor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 BINNENLAND GOUDA 24 Augustus 1893 Gisteren werd op het raiddigappèl de zilveren medalje voor 24 jarigen trouwen dienst uitgereikt aan den sergeant mnjoor Duijn van het bataljon Infanterie hier in garnizoen De Commandant van het 4e Kegiment Infanterie Kolonel Bloem houdt heden en moi en inspectie over het 5e Bataljon van het B ment alhier in garnizoen Voor den eicnrsietrein naar Arnhem Nymegen of Zutphen werden aan het station alhier 58 kaarten afgegeven Door de politie werd heden moi en op de Uarkt Aangehouden H v d E die in het Alg Politieblad c was gesignaleerd tot het betalen eener boete van f 2 of twee dagen hechtenis Daar hy de boete heeft voldaan behoefde hy niet naar Rotterdam te worden getransporteerd Mej 0 D Van Schouwenburg alhier is gisteren benoemd tot onderwijzeres aan een der openbare scholen te Amsterdam Door de arr Bechtbank te Rotterdam is in staat van faiUissament TurUftard H W Otto bloemist en hovenier te Gonda Rechtercommissaris ia Mr J H van Meurs Curator Mr M M Schim van der Loeff advocaat en procureur te Gonda Tengevolge van eene door Staten van Zuid Holland ondernomen verbetering van de vaart van de Mallegatsluia tot de Ringvaart van de Haarlemmermeer zal een circa 2 kilometer lang gedeelte spoorbaan ten westen van het station Gouda met de daarin gelegen draaibrug over de Gouwe meer zuidwaarts omgelegd en opgehoogd worden Gisteren middf was in de Patersteeg een gelukkig eenig voorkomend geval waar te nemen Sen kind moest schoolbiy ven de moeder kwam haar kind terughalen dat zy met geweld wilde hebben een der onderwyzers die de vrouw wilde t enhouden werd de jas verscheurd tervyl het hoofd der school aan een zyner handen verwOnd werd De politie wist de moeder te beduiden dat zy op dergelyke manier niet haar recht kon krygen De luchtreiziger Léon Mary die Dinsdag met zyn ballon Koningin Wilhelmina op FEVILLETOK STEEEEN EN ZWAKKEN VU het DuiUch Daar waren echter uog andere meniohoD vrier persoon Qkbeid lekeren eigenaardigen stempel droeg Welnu I h vond t de moeite waard reedi op den eersten dag met die lieden in nadere kennismaking te treden Onder degenen die een bisonderen indrak op hem maakten behoorde eene jonge vroaw met haN slanke gestalte haar helblond baar an haar bleeke teint die aan de table d hóte steeds aan de xyde sat van e n in de lectuur zyner courant verdiept hoer mei een kaal hoofd aware bakkebaarden en net geschoren kin en dien zy nu en dan met een goedmoedig spotachtig hujhje aanras aUofzy zeggen wilde Hoe goed ben ik hier ia dit geselschap op m n plaats t Gelijk een nachtegaal to midden vun eenden niet waarF Nadat de table d hdte afgeloo pen waa liet Zeako zioh aan haar voorstellen toen vernam zg dat zij de vrouw was van den bekenden afgevaardigde van den Ryksdag Lodewijk van Tennaaborg die ofocboon hij tot de groote grondbezitters bflboorde aan het liberalisme nu en dan een oogje gaf om tenminste in iets van zich te laten spreken Men kende hem in den Bgksdag als een van de onvermoeidste maar vervelendste sprekers en wanneer hij het woord vroeg waren z jne medeleden zoowel zyne partygenooten als zyne tegenatanden gewoon om in atla baast naar de oouloira de plaab van de sociëteit Harmonie Doele te Rotterdam opsteeg heeft eene fraaie reis gemaakt De ballon ging te 5 uur op en bereikte boven Rotterdam eene hoogte van 2500 meter Hy zette koers naar Gouda en trok over Oudewater en Woerden langs den Leidschen Ryn naar Utrecht Steeds stygende bereikte de ballon boven Utrecht zwevende eene hoogte van 3600 meter Toen veranderde hy van koers en dreef voort in de richting van Amsterdam De kapitein besloot echter te dalen en orastreekfl 6 uren kwam de ballon te Maartensdjik behouden neer Drie thriven van den heer H Derek Steenhorst die met den ballon medegegeven w en Icwamen gisteren morgen om 7 uur op haar hok terug Maandagavond kwam een colporteur van de courant De Vryheidc in Haastrecht beproeven enkele exemplaren te verkoopeu omdat daarin een artikel voorkwam dat zeer beleedigend was voor één der inwonen Zoodra enkele mannen dit hoorden gingen zy naar dien man toe en zouden hem bepaald te lyf gegaan zyn indien h j niet als een echte sportman spoedig het hazenpad gekozen had Als een echte hardlooper met zyoe couranten in de hand vloog hy door de straten weg Het rijkstelegraaf kantoor met telephoondlenat e Haastrecht zal te rekenen van 1 September a 3 op werkdagen open zijn van 9 tot 11 uren voor en van 2 tot 4 en 6 tot 7j nur namiddags spoortijd De diensttijd op Zon en feestdagen blyft onveranderd 13 April leende de huisvrouw van J v d L te Haastrecht een kruiwagen aan een haar onbekend persoon met belofte dat hij het voorwerp zou terugbrengen en haar mau te Linachoten werk zou izorgen Haar man aldaar komende vonif een persoon en geen kruiwagen en kreeg daardoor het denkbeeld van bedrogen te zyn De politie kreeg kennis daarvan en berichtte bet ook aan de politie in de naburige gemeenten Den l Oj Augustus vond de gemeenteveldwachter Oosterling alhier in de schuur van de wed v d V een kruiwagen die volkomen met den bewueten overeenkwam V d L uit W werd dadelyk kennis gegeven en hy herkende zyn eigendom Van een en ander is proces verbaal opgemaakt en het is te hopen dat de justitie zoo goed door onzen yverigen veldwachter voorgelicht den dader spoedig opspore om hem daarna een goede les te geven de vlucht te nemen Ats hy maar sprekea kon was bij tevreden De politiek was het eenige dat hem bozig hield en wanneer men hem boorde redeneereu KOU mi n meenen dat hij wondbr wnt voor het welzijn vaii den staat gedaan had Zijne vrouw nam in zyn denken oen zeer ondergeschikte plaats missohien was zij in zijne oogen niet veel meer dan een nul in hel cijfer Dat hij haar naar Graz vergezeld bad had zy te danken aan de omstandigheid dat het juist vaeantie voor do leden van den Bykadag was en dat de streek die hij in het parlement vertegenwoordigde in de onmiddelyke nabyheid van Qriiz gelegen was Dikwjjls waa hy dagen lang afwezig om de streek die hy vertegenwoordigde af ta reizen redevoeringen te houden aan kiezers die in geldverlegenheid zich bevonden geldolijken bijstand te verleenen en aan degenen wier belangen hy in den Bijksdag moest behartigen en boploitsn gouden bergen te beloven Ja al hunne wensohen zou hij ter sprake brengen zy kouden vast on zeker op hem rrkenen Dat zoide by hun tBlkeumalOj als hy hen bezocht Wanneer hy in Graz zicb bevond had hy evenmin tyd om met zijne vrouw zich bezig te houden Hy moest eenen gohcolea stapel dagbladen doorzien versohillende brochures doorlezen hy had eeao zeer uitgebreide oorreapondentie dit alles te zamen nam zynen tijd geheel in beslag De soboone vrouw was bijna altyd alleen d w E zonder haren man Men zag heel gemakkelijk dat die man juist haar zwaarste kruis was de wijze waarop z j over baren echtgenoot en over zyne politieke nangetegenbeden zioh uitliet deed dit genoeg uitkomen Zij liet maar al te zeer blyk dat bare hoogsohatting voor yn 1 Maandag heeft men te Ammerstol een aanWing gemaakt met de noodige herstellingeh der openbare school Tevens heeft de Raad besloten tot het daarstellen van een pomp ten gerieve van het publiek Gisteren herdacht de heer J G Bettink te BergAmbacht den dag waarop hy vóór 35 jaren zyne betrekking als hoofd der Ie o 1 school alhier aanvaardde Aangenomen het beroep by de Gereform Gem te Bodegraven door ds J Brenkelaar ie Nymegeu Men achryft uit Hazerswonde Begunstigd door het schoonste weder werd j l Woensd door eene commissie nit de vereeniging Trouw Schoolbezoek en 63 leerlingen der openbare school op het dorp die gedurende het afgeloopen jaar minder dan zes school den hadden verznimd gevolg gegeven aan vriendelyke uitnoodiging van de ambachtavrouwe mevrouw de douairière Visser van Hazerswoude tot een bezoek op Westerhout Mot acht open rytuigen werden commissieleden en kinderen des morgens om half zeven naar den Rynd k gebracht waar ene feeatelyk versierde stoomboot reeds gereed lügi Langs des Rfln de Zyl hrt Kagermeer de Ringvaart en het Spaarne deed men een aangenaam watertochtje en bereikte onder vroolyk gezang de Hoofdplaats van Noord Holland Na eene kofte wandeling door Haarlems straten naderde men de grens der gemeente Heemstede Op eenigen afstand van de buitenplaats Westerhout kwam de goochelaar B D Bamberg den optocht tegemoet Geeft acht klonk het uit den mond van Bambei en met slaande troip liep hy voordejaichende kinderschaaruit waarby zich straks aan den ingang van Westerhout acht muzikanten voegden die voor dit doel geëngageerd waren Zoo deed men met volle muziek eeneu hlyden intocht in de schaduwryke omgeving van de woning der gastvrouw die alles reeds voor de ontvangst van hare gasten en gastjes in gereedheid had doen brengen In de onlangs gebouwde oranjerie mocht men zich neerzetten aan rykvoorziene tafels en door mevrouw Visser van Hazerswoude zelve geholpen door een achttal mannelyke en vrouwelyke bedienden werden aan de kinderen en geleiders hehalre verfrisschende dranken krachtige en voedzame spyzen toegediend Een feestlied werd mevrouw Visser toege persoon niet bizondor groot was En Zenko hij vond haar amusant Ky vond haar vooral eene intoresaante verschijning Dat witte pikante zenuwaohtige geKiohtje met bet blonde baar paaton voortreffelijk goed by hare touige buigzamo gestalte welke aan de al te wèl bekende magerheid van Sara Bernhardt donken deed Doch dezo magerheid was niet leelyk Alice van Tennenberg wtst zich bizoniler elegant te kleeden hare bewegingen en daarmede had zy veel overeenkomende met de beroemde actrice waren zóó gracieus baar fijn gubouwile geatalte wfts zóó teedor dat dezo voor eene gehuwde vronw vry overdreven slankheid werkelijk aohoon moest genoemd worden Zy had blauwe smachtende oogen die kwalijk pasten by haar ietwat scherpe kin en baron veel te groeten mond Met deze oogon lachte zy den artist toe toen zij de gasten van het hotel met hem naging en ze besobreef en iodor van bon zoowel lie oagolukkige mama a met hare aan bleekzuobt lydendo dochters en die oude dames met bun vele pretenties als dio heeren van de eeuwige jougd met hunne minnokozfryeu aan eene onbarmbartigo kritiek frijs gaf Dit alles was geschied op dien dag van aankomst in het park na afloop van hot diner Zenko kende haar dus maar éèw uur In bet park hadden zy ook den Rusaiscben jonkman met zyne zuster ontmoet Alice had ben beiden ann ham voorgesteld Dn torwyl Alice roortpraalte en met hot liefste gezicht van de woreld zioh ten kosto van anderen vermaakte zag bet Russische meisje dut voortdurend bot stilzwygen bewaarde vol verbazing ja niet zouder eonïge strengheid haar aan terwyl zij beurtelings haren broeder on Zenko aankeek met zulk een blik alsof lij teggen wilde kuct Gy nu zongen waarna haar een schoone bloemruiker werd aangeboden Na afloop van den maaltyd deed men insgelyka geleid door Bambei en de muziek eene wandeling door den Haarlemm rhont In dien tusscbentyd werd de groote zaal in gereedheid gebracht voor eene voorstelling Toen allen gezeten waren b on de goochelaar zgne toeren Terwyl de kinderen rich buiten vermaakten werden in de feestzaal prachtige cadeaax uitgestald en nu mochten meisjes en knapen bg tien gelyk van de oudsten af een geschenk uitkiezen Eindelyk kwam het oogenblik van scheiden De voorzitter de heer A Fortgens tevew hoofd der openbare school was de tolk van allen toen hy mevrouw Viseer van Haierswoude in hartelyke woorden dank betuigde voor de gulheid en hartelykheid waarmede zy de kinderen en de onderen had ontvangen Op gotyke wyze als de heenreia werd de terugtocht volbracht Het Diploma A Akte voor de zuivere toepassing van het correspondentie en vertrouwde beid met het systeem Stoize Wéry kon verstrekt worden aan de heeren L de Vries kantoorbed Amsterdam L Leene onderwyzer Neerboikch J W C Meyer Empl Wormerveer P PentermauBt Particulier Rotterdam A W A Rosse Journalist Goes Volgens het N Br Dagbl zou het wetsontwerp op den leerplicht door den Raad van State zöer ongunstig ontvangen zyn De heer Bchürmann schreef uit Parys In October kom ik in Nederland te Am sterdam Rotterdam Den Haag Leiden Groningen Utrecht en Arnhem een twaalftal klassieke voorstellingen geven van Pbèdre met Mme Segond Weber de jonge tragedienne De begrooting der gemeente Kampen die de volgende week den Raadsleden zal worden aangeboden sluit met een batig slot van 30 000 zegge dertigduizend gulden In t Voormeer naby Heereuveen moet bet voor enkele dagen zyn gebeurd dat een nydige tweepondsche snoek in een daar liggende praam is gesprongen Hy schynt geen lust meer in zyn leven te hebben gehad met zoo weinig water Ken spreekwys zegt dan ook zelfs een visch kan zoo nydig worden dat Uy springt nit zyn element smaak hebben in zulk liefkozenij over don hekel balen Toon roods dacht de artist bij zich zalf Dat meitjo ia een karakter I Vele van onze medemensebon houden van kwaadspreken anderen zyn er ook die t onedel vindon maar zjj zyn te laf of laat ik liover zoggen lo welopgevoed om hun mishagen lo toonen zij glimlachen om don s ireker niet te kwetsen of ook om niet voor excentriek gehouden te worden Dit kind evenwel beeft den moed om te toonen dat do kwaadsprekend beid haar allesbehalve aangenaam vos Alice van Tennonberg on Zenko waren in een ommezien goode vrienden Oohl dat was zeer begrijpetyk Zy behoorde tot die gezelsobapskringen waarin ook hy volkomon thuis waa en wanneer zij by geval iu een salon alwaar vclo dames en heeren van hun slag hycen waren elkander badden ontmoet zouden zij misaobien elkander tijn voorbygegaauson der acht op elkander geslagen te bobben Maar bier ia leze omgeving waren zy c e eenigen van hun aoort en dit mankte dat zy elkander zochten en vonden Dat hij boar het bof maakte sprak van zelf dat zy mot bom koketteerde sprak ovenzeer vanzelf dit alles was xooala het in die zokero kringen gaan moot en niet anderal Dat sij elkander doorgronden en dat zij dit van elkander wisten sprak ook van zelf Hy gelooide evenmin aan al wnt zy tot hem zoide nla zü aan da oprechtheid van zijne huldebewijzeD Ook twyfehie hy aan de werkelijkheid van haar zenuwljjden Zy voeldo zich door de drukke levensmanior die zy lobter den rug had wat gedrukt en moe en nu moestro de buitonlucbt en een kalmer teven van enkele weken haar weer wat opknappen Iforét vervolgd