Goudsche Courant, vrijdag 25 augustus 1893

overeenkomstig een der artikelen 426 45 1 452 453 tweede lid en derde lid en 454 van het Wetboek van Strafrecht gedurende het burgerlgk jaar volgende Op dat der veroordeeling Art 5 Het kiesrecht wordt niet nitgeoefeqd door hem a die bg onherroepeiyk geworden rechterlgke uitspraak de beschikking of het beheerover hunne goederen hebben verloren aan wie hg onherroepelgk geworden rechterlgke uitspraak het kiesrecht is ontzegd gedurende den tgd dat het verlies of de ontzegging duurt b die zich opzettelgk aan de bg de wetopgelegden krggdienst of aan eene bg de wetoi elegde verplichting ten aanzien van s lands verdediging hebben onttrokken c die onherroepelgk wegens misdrgf zgnveroordeeld tot een vrgheidsstraf van vier jaarof langer d die door den militaire rechter zgn ontslagen uit den militairen dienst met onwaardigverklaring om bij de gewapende macht tedienen die krachtens wettelgk voorschrift van hnnne vrgheid zgn beroofd e die ofschoon niet begrepen onder o tot c niet voorkomen op de van kracht zgnde kiezerslgsten Araendementen De heer liand stelt voor art 5 aldus te lezen Het kiesrecht wordt niet uitgeoefend door hem die niet voorkomt op de van kracht zgnde kiezerslgsten Na art 5 te laten volgen een nieuw artikel 5£m lo bg wien volgens de bepalingen van art 4 geschiktheid en maatschappeiyke welstand niet aanwezig zyn zoolang dat gemis duurt 2o wien dat recht bg rechterlgke uitspraak is ontzegd zoolang die ontzegging duurt 3o die in gevangenschap of hechtenis zgn 4o die bg rechterlgke uitspraak de beschikking of het beheer over hunne goederen hebben verloren zoolang dal gemis of die ontzffling duurt 5o die in het burgerlijk jaar voorafgaande aan de vaststelling der kiezerslgsten van eene instelling van weldadigheid of van een gemeentebestuur ondersl nd hebben genoten gedurende het burgerlijk jaar volgende op dat waarin die onderstand is genoten De heeren Kolkman c s stellen voor te voegen achter litt b C die den door hen verschuldigdcn aansl in de Rgks directe belastingen in hoofdsofn en opcenten niet hebben voldaan gedurende het burgerlgk jaar volgende Op het dienstjaar waarover de belasting had moeten zgn voJdaan De heeren Macksy en v Alphen wtellen voor te doen vervallen litt 6 c en d Art 6 De uitoefening van het kiesrecht wordt geschorst voor de militairen beneden den rang van offlcier bg de zee en de landmacht voor den tgd gedurende welken zg zich in werkeiyken dienst onder de wapens bevinden Amendementen De heer De Ras stelt voor bet woord o cier de woorden sergeant of met dien rang gelgkstaanden te lezen Dejheer Gerritsen stelt voor aan art 6 toe te voegen in een gedeelte van het grondgebied des Ryks dat in staat van oorlog of in staat van beleg is verklaard De heer Valette stelt voor De uitoefening van het kiesi echt wordt geschorst voor de militairen beneden den rang van ofBcier bg de zee en de landmacht in geval van oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden BaltenlaDdsch Overzicht Het wordt thans algemeen erkend dat de verkiezingen in Franki gk eene groote overwinning voor de regeering zgn geweest Welsprekend is in dit opzicht het volgend staatje door de Justice medegedeeld van de cgfers die de tegenwoordige ministers verkregen bij de verkiezingen van 1889 en by die van 1893 Voor zoover men thans de balans reeds kan opmaken behoudt de rechterzgde van de zetels die zg tot dusver had er 47 zg verliest er echter 38 en wint er slechts één De rallies behonden 13 winnen 2 en verliezen 13 zetels de liberalen of gematigde republikeinen centre gauche behouden 67 winnen 32 en verliezen 2 zetels de opportunisten behouden 97 winnen 23 en verliezen 10 zetels de radicalen en socialisten behonden 85 winnen 19 en verliezen 7 zetels de boulangiaten behouden er 6 en verliezen er evenveel Als waarschgnlgke nitslag van de herstemmingen op 3 September wordt de verkiezing voorspeld van 3 reactionairen 13 rallies 30 leden van het centre ganche 39 opportunisten 54 radicalen en socialisten en 5 boulangisten Dat hier telkens de radicalen en de socialisten in éénen adem worden genoemd geschiedt omdat velen hunner zich als Directe Saoorwegverblndliig met GüÜUA Zü iierdleiist 1893 Aansevaiigen I Mei Tijd van Greenwich 18 12 68 1 24 3 48 1 06 o 1 18 1 19 1 38 1 28 1 41 4 BOTT B H p A Vl i O 11 Di 8 80 10 I0 8i 10 32 10 89 10 46 10 68 08 6 13 6 81 6 89 8 36 aoUDA DEN HAAO 9 47 10 49 U U 12 81 1 01 l 87 3 39 3 45 4 45 6 86 6 59 7 13 8 25 8 10 45 11 11 ll o 1 13 4 67 6 11 9 501 22 6 08 6 20 9 6 1 34 6 20 6 3 10 11 Huge 8 039 18 9 34 lO U 11 27 12 tl U 61 1 1 1 57 3 66 4 16 5 25 6 65 6 37 7 43 8 55 10 16 11 16 11 4018 Allna 0 Zon en allito 5 58 7 20 7 43 9 28 9 46 10 19 11 33 12 16 1 48 2 15 2 45 3 43 4 15 4 42 5 21 7 04 Vaorli 5 58 10 85 1 48 4 48 7 10 IZ Zfiwfl lO 10 37 8 4 5 88 Z K M6 I 10 46 8 09 6 09 7 31 a iiija 6 30 7 50 8 13 9 68 10 16 10 57 18 03 18 46 8 80 2 46 3 16 4 13 4 43 6 80 6 61 7 42 CTHBCHT G OUD A Utrecht o6 33 7 50 9 954 11 34 L8 03 18 50 3 5fi 3 3 52 4 43 fi 3 6 36 a7 48 8 0 liiiriaeloti 6 48 S Ot 10 08 U SO 3 80 4 Ü7 5 01 5 18 W wMo i 6 53 8 U 10 15 12 34 4 16 5 88 Ou l water7 07 8 Itf 10 23 12 42 4 24 5 40 O xil t 7 80 8 32 9 84 10 36 12 OS 12 65 1 82 3 87 3 40 4 37 5 20 5 53 7 08 8 80 8 41 AUSTBRDA H 8 O U D A Amsbrdam C 8 7 55 9 40 11 10 11 87 8 80 4 10 4 86 Amstenlatn Wp 5 50 8 10 9 6S 1I 8S 11 42 2 45 4 85 4 40 Gouda 7 80 8 50 10 44 18 16 18 65 8 40 6 80 6S Albn U n U KUm Stopt WoMtdn U Woudaa 37 6 37 7 59 10 28 2 45 6 06 6 45 8 07 10 28 8 52 5 16 5 55 8 14 10 38 1 80 3 08 3 60 4 48 5 89 6 81 6 35 8 88 9 10 10 58 11 10 AMSTERDAM 2 61 4 47 5 83 10 08 3 40 6 45 6 36 U lO 3 56 6 6 50 11 85 Omt Hmwln Gisteren is te Rotterdam weer cholera geconstateerd op het Lammetje Groene aan dpn Binnenweg no 14 en in pand uo 88 aan de Boomgaardstraat Beide lyders worden in hnnne woningen verpleegd Gisteren ochtend had te Woerden eeneteutoonstelliog van fokpaarden plaats welke zeer goed geelaagd kan beeten Niet minder toch dan 23 hengsten waren ter mededinging ingezonden en 30 merries met veulen De uitslag der hengatentoonstelling was dat de Ie prfls werd behaald door dea heer H A Panwen WestPan nerden met den swart bruin witvoet Roland ingeacbreven N P S en Geldersch P S no 28 De 2de prys behaald door den heer M Grootenhois Wyhe met Bella geboren 1890 Swei in Duitscbland ingeschreven Algem P S bekroond 1893 te Zwolle met f 500 De 3de prjjs behaald door den heer J Beekman Azn Buren met den zwart bruin Young Magnat ïl t geboren 15 April 1888 in Oldenburg Eerrolie vermeldingen werden behaald door den heer H F Bultman te Haarlemmermeer met den goudvos HoratiuB Anglo Norman ingeschreven in her Nederl Paardenstamboek no 61 en door den heer J C van Ëeten te Jaarsveld met den bruin Graaf WendeU geboren 1890 ingeschreven Ned P Ö no 267 Oldenbargsch raa De ie pr s voor merries met haar veulen van de vorige dekking werd behaald door A Kok te Liuschoten met een bruine witvoet veulen zwarte merrie met 4 witte voeten 2e pr door F van Dyk met een donker bruine bles veulen biuine merrie 3e pr door P Coelea en P van Kasteren te Haarlemmermeer donkerbruin met 2 witte achtervoeten Eervolle vermoldingen vielen ten deel aan J W A de Wit te LinBchoten Erven Van Leeuwen te Breudyk en H Colignon Co te Antwerpen In een buisgeziea te Twekkeloo gemeente Lonneker sukkelden de man en vrouw sedert jAren aan rheumatiek ten minste dit meendi men De vrouw stierf zelfs Dezer dagen nu werd ook de zoon rheumatiach aangedaan De geneesheer constateerde loodvergiftiging ten gevolge van alecht drinkwater Door oordeelkundige behandeling zijn de lyders thans aan de helere hand Ken ernatig mlsdryf wordt uit Munchen gemeld Een soldaat van het garnizoen die als ordonnans dienst deed weigerde om voor de keukenmeid van het officieraoasino kous i hemdun enz te waaschen Daarvoor werd h wegens insubordinatie aan een keukenmeid van een officierscasino tot 5 dagen arrest veroordeeld welke atraf uithoofde van z ii overigens uitstekend gedrag tot 3 dagen verminderd werd Ouder den titel van Choses de Hollander heeft de heer Lacheret tot nu toe Waalsch predikant te 8Gravouhage brieven uitgegeven die hy meerendeels in Le Temps geschreven heeft over Nederlandscho toestanden Het denkbeeld om die brieven byeeuverzameld uii te geven zooals de schryver zelf meldt a een danktoar aandenken en als een getnigeni i van onveranderiyke affectie bewyst dat de heer Lacheret naar zyn genoegen ia werkzaam geweest te s Gravenhage en dat by van ons land een goeden indruk medeneemt In de gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad te Boskoop werd door den burgemeeater een woord van dank gebracht aan den heer P O van Nea die na 33 jaren hd van den raad en 32 jaren wethouder geweest te zijn als lid van den raad aftrad daar hij noh wegens hoogen leeftyd niet meer verkiesbaar had gesteld Door den heer Van Nua werd dit met een woord van dank aan dtni burgemeester zyn medewethouder en de leden van den raad beantwoord voor de steeda vnn hen ondervonden steun en welwillendheid J S5 7 S8 7 8 7 46 7 66 8 86 8 48 8 49 3 66 e 06 Gouda Moordrecht Nieuwerkerk Oipell Botlerdam 6 5 10 6 19 6 86 S Si Ooiula 7 M 8 40 9 04 Za M 7 4J 3 58 S 2eg r 7 6 19 01 Voorb 8 05 9 11 HOI 11 10 U 2i 11 88 41 11 3 i 41 9 10 61 11 60 O O U D A aosdal 6 40 8 81 10 06 Amtlerdain Wo 7 5 9 10 10 65 Amtotdam 0 4 8 14 8 U IO Woerd 6 69 7 0J 3 18 HarmeleD 6 05 7 1 1 Utreoht 6 18 7 83 8 28 Botterdam Ospelle Niouirorktrk Moordreobt QSud Aangaande de Spaarbank van het NederInndach Onder wij zersgenootechap worden van verschillende zyden de volgeode verklaringen openbaar gemaakt Door de mededeelingen van de directie is de overtuiging verkregen dat in het vervolg knoeieryen als door den notaris Bonnerman uitgevoerd zün geheel onmogeiyk zullen wezen en dat de onderwyzera met volle gerustheid hunne spaarpenniogen aan de onderwy zeraspaarbank kunnen toevertrouwen Het eenige dat mogeiyk is bestaat hierin dat er een kleiner of grooter deel der over 1892 behaalde en gereserveerde rente verloren kan gaan De processea die dit moeten beslissen zya nog aanhangig Maat chappeiyk belang Te Utrecht werd de 6e algemeene vergadering van den Nederl bond Maatachappeiyk belang gebonden onder presidium van den heer Hooyer uit Arnhem die in de openingsrede deed uitkomen dat wil de Bond den gewenschten invloed uitoefenen volledige openbaarheid een eerste plicht is Spreker bracht zyn dank aan de plaatselgke pera voor den ontvangen steun betuigde zgn sympathie voor Utrecht als bakermat van den Boud en aan den afgevaardigde der Tweede Kamer den beer H A van Beuningen die by de behandeling der Bedrij fabelaating de belangen der winkeliers h ter sprake gebracht De heer Holsboer leidde de vraag in of de invoering van de Octrooiwet wenscheiyk is De inleider kwam tot de gevolgtrekking dat de wederin voering der Octrooiwet een eisch van bitiykheid en récht is Na eenige discussies die in hoofdzaak loopen over de verhouding tusschen uitvinder en verbeteraar wordt de conclusie van den inleider met 67 tegen 8 stemmen aangenomen De heer dr Van Hammei Roos besprak de vervalsching van levensmiddelen cWat kan er van Rykswege gedaan worden om den handel in vervalschte of onzuivere vrediugsmiddelen teg n te gaan Spreker stelt op den voorgrond dat particuliere bemoeiing in den kleinhandel onmogölyk is dat staatscontrole met het oog op den groeten omvang van dit ooderi oek zeer noodzakeiyk ia Voor den groothandel kan door particulier onderzoek voldoende worden gewaakt Naur aanleiding eener vraag van een der afgevaardigden deelt de inleider mede dat het bureau van ondemoek te Amsterdam gnnstig werlèt De verschillende punten der conclusie woorden met algemeene stemmen aangenomen l De heer Doorman uit den Haag leidde punt 3 in Verdient de beweging die v ivroegde winkelsluiting en Zondagaruat beoo è ondersteuning Sprelter brengt in herinnerin dat niet alle afdeelingen homogeen over dit punt denken en hier verschil van meening Uf Zoowel voor het individu als het gezin beide is een wekeiykscbe rustdag noodig Spreker is tegen verplichte Zondagsrust met wetteiyke bepalingen en dwang die aan de zaken afbreuk zal doen Hierna wordt de winkelsluiting besproken en komt de spreker na eenige nadei beschouwingen tot de conclusie Zondagsrast eo vervroegde winkelsluiting zgn een dringende eisch van onzen tyd waarom het congres de wenscheiykheid uitspreekt om daartoe te geraken Zes jaren geleden werd zekere Pauline Bruauxdoor het Gerechtshof Beneden Seine tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld wegens hetvermoorden van haren man en haren schoonbroeder Verscheidene omstandigheden dedenvermoeden dat zg die beide uit den weg geruimd had er werd vergif in de lichamen derbeide mannen gevonden en de gezworenen achtten door het een en het andere hare schuldbewezen 10 66 11 08 U OB 11 16 U 86 9 51 7 47 8 18 10 03 lO ll 7 46 i 07 11 18 11 12 19 1 18 84 I IO Eenige tyd na hare veroordeeling stierf in het huis waar de twee die men voor hare slachtoffers hield gewoond hadden nog iemand onder precies de zelfde omstandigheden Erwerdtoeö pen onderzoek ingesteld maar eerst onbngs werd ontdekt dat de drie genoemden ster vallen te wijten waren aan vergiftige gassen nit een kalkoven vlak bg het door hen bewoonde huis De arme vrouw heeft nu gratie gekregen en zij wordt nu zoo spoedig mogeiyk in vrijheid gesteld In het Vaderland werpt de heer E Denekamp een plan op om de concurrentie van Eigen Hnlp den kop m te drukken door oprichting van een coöperatieve inkoopvereeniging van winkeliers op dezen voet Alle Boliede winkeliers kannen lid worden van de vereeniging en kiezen een hoofdbestuur uit de kundigsten in hun midden De vereeniging is verdeeld in afdeelingen voor elk speciaal vak zoodat men zal hebben een afdeeling kleeren een afdeeling kruidenierswaren enz en elke afdeeling beeft baar eigen bestour uit de bekwaamsten gekozen Elk afdeeUngsbestuur ontvangt van ieder lid een opgave van zijn jaariykach verbruik en 18 daardoor in staat groote koopcontracten te sluiten voor de consumptie van geheel een atad en dus uit de eerste hand te koopen ook zal de uitmuntende vakkennis der bestuurderen den leden te stade komen zoodat men zich verzekerd honden kan dat de wiokeliers 10 a 20 pCt in doorsnede goedkooper zullen kunnen koopen van de vereeniging die evenals E H zonder winst verkoopt Zoo zullen de winkeliers zooder ook slechts het geringste deel bunoer gewone winaten af te staan kunnen verkoopen tegen zoo lage pryzen dat E H wil hetblgven concurreeren z n joariyksche restituties zal zien slinken tot nul en op den duur zelfs onder nul ook zal men liever by winkeliers koopen die het te behalen voordeel op de pryzen korten zoodat men dadeiyk de bewhikking over het minder betaalde verkrygt dan by een vereeniging die dit slechts ééns per jaar uitkeert Men zou konnen beginnen met de oprichting van afdeelingen in die artikelen welke E H verkoopt en zóo de coöperatieve inkoopavereeniging beBtryden Similia stmilibus c Jl Vrydag liep te Polsbroek een ongepatenteerd bandelaar in schrgfpapier rond die boer af boer aan zgn beduimelde velletjes debiteerde of een schat van uitgelezen liefiykheden aan het adres van hen die niet koopen wilden Een ingezetene kreeg naar zgu zin een haast al te groote portie van s mans gepeperde taal eo toon hg ook nog de sombere profetie kreeg te hooren omtrent zyn hooiberg die misschien wel eens niet lang meer kon staan c liep hij een twee drie naar de politie De koopman die de pas afgespeelde scène al lang vergeten en een paar huizen verder al weer aan een andere bezig was werd even tot verantwoording geroepen en het door den gemeente veld wachter in het vooruitzicht gestelde proces vecbaal maakte alvast zooveel indruk dat hg rechtsomkeert maakte en al het mogelgk nog te behalen handelsvoordeel althans in deze gemeente varen liet Tengevolge van den tarieven oorlog met Doitachland heeft de Kussische Regeering besloten de vrachtprgzen voor hout op de Russische spoorwegen naar Riga en Libau zooveel te verminderea dat het vei voer naar de Ooatzee niet duurder zal zyn dan dat in vlotten langs den waterweg Wel zullen bierdoor de spoorwegen een beiangrgke schade lyden doch het Russische hout zal nu de zee kunnen bereiken zonder door Duitscbland te gaan en van daar naar WestEuropa worden gezonden Uit Kroonstad en Petersburg zyn reeds groote scheepsladingen planken balken en ander hont naar Amsterdam en andere Nederlandsche en Belgische havens vervoerd 7 10 1 66 8 03 e io 6 17 5 26 4 60 4 67 5 04 6 11 6 20 7 30 11 60 1 46 1 66 2 08 8 09 8 16 18 08 Belasting ontduiking Een liefhebber van jmard en rytuighouden vgand van belasting betalen heeft voor de rechtbank te Groningen terecht gestaan De man hield paard en rgtuig doch f af voor dat boidcvan rijn knpcht wnren die een patent als rgtuigverhunrder genomen had Rgkscommiezen en deurwaarder vertrouwden het zaakje niet Onder elkaar werd een surveillancedienst georganiseerd eenige maanden lang wasrbg bleek dat niemand anders dan meneer zelf in het rgtnig zat Het gevolg was een procesverbaal eii veroordeeling vanmgnbeer tot betaling van zesmaal de ve schnldigde boete een sommetje van f458 40 Bij den gisteren te Woerden gehouden wedstrgd van da schoonst in het tuig loopende paarden voor tweewielige rgtuigen waaraan door 34 mededingers werd deelgenomen viel de prgs ad i 1 X ten deel oau den heer L Bogaerts te s Hertogenbosch met de schimmeimerrie Mignonne c de 2de prys ad f 5U aan den heer P baron van Heeckereu van Brandsenbnrg met de zwarte merrie Cobbi c de 3de prgs ad f 25 aan den heer J van der Koogh te Weesp met de vos blea Miss Mary c Als leden van de jnrj voor dit moeieIgke nummer fungeerden de hh G J Boogland te Utrecht D Schoen te Pormerend J van Ghesel Grothe p Bodegraven C Oudgk te Waddingsveen en A Kasteleyn te Maarsen Uitslag van de harddraverg door paarden van zessen klaar prgs f 250 bruine merrie Marianne van den heer A Witteveen te Ranwerd bergder de heer S Witteveen Ie premie f 100 schimmelhengat Krylaty van den heer J de Mol te Den Haag bergder de heer P van Santen 2e premie f 50 bruine min Viorno van den heer P Hofstede te Loosduinen bergder J G de Boer 3e premie f 25 bruine merrie JoIiattna c van den heer N van den Akker te Alfen bergdir de heer A C van den Akker Achteloosheid van een kindermeid I Een kindermeisje te Veendam liet zooala znlke meisjes nog al eens gebeurt het wagentje waarin twee kinderen gezeten waren aan zgn lot over om even een boodschap te doen Door een of andere oorzaak geraakte het kleine voertuig in beweging en kwam in het Diep terecht De kinderen verkeerden reeds in groot govaar toen de wagenmaker Bakker het ongeval bemerkte en in het water sprong Daar hg geen baas in het zwemmen was had deze moedige daad hem bgna het leven ge kost want de twee drenkelingen waren hem een te zwarenlast Zoo spoedig mogelgk brachten de omstanders echter een ladder aan en met behulp daarvan wist men alten weer op het droge te helpen Een zonderlingen diefstal meldt men nit Amsterdam waar men tgdens afwezigheid der bewoners in een perceel aan de Weteringschans heeft ingebroken Zonder voorwerpen mede te nemen hebben de dieren zich slechts bepaald tot de nieuwe bovenkleederen en het schoeisel van den bewoner aan te trekken hunne oude plunje achterlatende De politie hoopt door die kleederen de daders op het spoor te komen In de Globe Democrat eene Amerikaansofae courant deelt iemand mede dat hg in Illinois een merkwaardige methode toopasssen zag om bedorven tucht nit een put te halen De put moest schoon gemaakt worden maar de man die het karwei ondernam was bang om naar beneden te gaan voordat hg zich van de hoedanigheid der lucht op den bodem overtuigd had Hy liet een brandende kaars zakken en toen deze tot op ongeveer 6 voet van den bodem gedaald was ging zij uit zoo plotseling als door tocht Dit was allee wat hy behoefde te weten Hg was er zeker van dat de pnt vergiftig gas bevatte nam eene kleine parapluie bond een touw aan het handvat en liet deze open in de pnt neer Nadat hy haar bijria op den bodem had Uten zakken trok hy ze naar boven droeg ze op eenige voeten afstands van den put en gooide ze omver Hg herhaalde deze handeling twintig of dertig maal terwgl al de omstanders hem uitlachten liet vervolgens de kaars weer naar beneden die nu zelfs tot op 8 43 9 35 9 48 9 49 9 66 9 113 10 06 4 45 6 1 4 66 5 02 6 0 5 15 11 88 1186 11 48 7 07 7 17 7 84 7 81 7 37 8 10 8 37 9 60 5 66 8 30 10 1 05 9 30 10 10 45 i 36 lO OS lo s6 8 0 10 07 10 4 9 05 3 1110 94 9 t9 9 32 10 40 11 86 7 85 9 66 7 40 10 80 9 SS IMS den bodem klaar en helder brandde Toen verwaardigde hg zich uit te leggen dat het gas in den put koolznur was dat zwaarder is dan lucht en daarom opgehaald kan worden in eene paraplnie alsof het water was Het was een eenvoudig kunstje maar miste toch zgne uitwerking niet De handel in aardappelen neemt in de Tielerwaard dageiyks toe Op vele akkers worden de late soorten reeds gerooid om aan de vraag te voldoeh In de afgeloopen week werden vrij aanzienlyke partijen naar de binnenlandsche markten vooral naar Amsterdam en Utrecht verzonden Het bederf waarvoor zoo gevreesd werd is tot heden nog van weinig beteekenis De prgs blgft hoog Blauwe doen tot ƒ 3 kralen tot 2 75 per H L De amendementen op de Kieswet De heeren Goeman Borgesius e s stellen voor het tweede lid van dit art te lezen Zy acht het bezit van dit kenteeken aanwezig bg hoofden van huisgezinnen en met hen gelgkgestelden die voorkomen op de krachtens wettelgk voorschrift aangelegde en bggehouden bevolkingsregisters en gedurende het laatstverloopen burgerlgk jaar geen onderstand hebben genoten van eene instelling van weldadigheid of van een gemeentebestuur noch bg een gemeentebestuur of burgerlijk armbestuur aanvrage hebben gedaan tot het verkrggen van onderstand cMet hoofden van huisgezinnen worden geIgkgeateld 1 zij die gedurende de laatstverloopen zes maanden tot hetzelfde gezin behooren of in dezelfde woning gehuisvest waren € 2 zg wier namen op de kiezersiyst geplaatst zgn zoolang zg op de bevolkingsregis ters van dezelfde gemeente biyvenvoorkomen Ka het tweede bg aanneming van bovenstaand amendement derde lid van dit art in te lassoben Onderstabd van wege eene instelling van weldadigheid door een tusschenpersoon verleend wordt geacht door de instelling van weldadigheid te zgn versterkt In het laatste lid van dit art vóór het woord cvrouw in te lassohen bet woord inwonende Aan het slot van dit art by te voegen Zy die zelf of wier inwoneifde vrouw of minderjarige kinderen ouherroepelgk zgn veroordeeld kraebtens artt 432 434 van het Wetboek van Strafrecht worden geacht het kenteeken van maatscbappelgken welstand niet ie bezitten gedurende drie jaren na den d waarop h vonnis onKerroepeiyjc is gewordt of het ontslag nit eene Kgkswerkinrichting heeft plaats gehad De heer Land stelt voor art 4 te lezen Deze wet acht geschiktheid en niaatschappelgken welstand niet aanwezig bg hem lo die niet voorkumt op de bevolkingsregisters der gemeente 2o van wien het bg onherroepelgk geworden rechterlgke uitspraak is bewezen dat de in art 3 genoemde verklaringen valschelgk zgn afgelegd gedurende de drie burgerigke jaren volgende op dat dier uitspraak 3o die zich volgens rechterlijke uitspraak bevindt in een Eykswerkinrichting gedurende dat verblgf en het daarop volgende burgerlgk jaar 4o die om welke reden ook den verschuldigden aanslag in s Byks directe belastingen in hoofdsom of opcenten niet heeft voldaan gedurende het burgerlgk jaar volgende op het dienstjaar waarover de belasting had moeten zyn voldaan 5o die door middel van een tusschenpersoon onderstand heeft genoten van een instel ling van weldadigheid j gedurende het burgerlgk jaar volgende op dat waarin de onderstand werd genoten 6o die wegens een opzettelgk gepiep mlBdrgf onherroepelgk is veroordeeld tot eene gevangenisstraf van vier jaren of langer gedurende den tgd van vgf jaren na afloop of kwgtschelding der straf 7o die wegens desertie onherroepelgk is veroordeeld gedurende vgf jaren na het veratrgken van de tydens de gepleegde desertie loopende verbintenis of verplichting om bg de gewapende macht te dienen 8o die door den bnrgerlgken of militairen rechter onherroepelgk is veroordeeld met ontzetting van het recht of onwaardigverklaring om bg de gewapende macht te dienen zoolang de ontzetting of onwaardigverklaring duurt 9o die bg onherroepelgk geworden uitspraak is veroordeeld hetzg wegens een misdrgfwaarbg de ontzetting van het recht bedoeld in art no 3 van het Wetboek van Strafrecht hetzg w ns een overtreding waarbg de plaatsing in een Rykswerkinrichting is toegetaten gedurende het burgerlgk jaar na afloop of kwgtschelding der hoofdstraf hetzg door den strafrechter een langeren tgd voor de ontzetting is bepaald of de plaateing in een werkimichting is bevolen lOo die onherroepelgk is veroordeeld I candidats socialistes radicaux hebben laten inschrgven De Tempa vat den indruk dien de verkiezingen hebben gemaakt in de volgende woorden samen Hflt land heeft duidelgkbewezeu dat twee zaken met evenveel aandrang eischt vooreerst eene krachtige en oprecht republikein ache regeering en ten tweede eene verstandige en gemagtigd vooruitstrevende staatkunde De uiterste rechterzijde en de uiterste linkerzgde zgn nit een politiek oogpunt des qnantités négligeablesc geworden coalitiën van deze btide partyen tot omverwerping van ministeriën zullen vo taan voorloopig onraogelgk zgn De nieuwe Kamer zal de eerste werkelgfc eonstitutioneele Kamer zgn welke de republiek bezit Het is te hopen dat men eindelgk met een vaste regeeringsmeerderbeid eene eonstitutioneele politiek zal kunnen toepassen De fLiberté meent het cgfer dezer vaste regeeringsmeerderheid bg voorbaat op 350 te konnen vaststelion eene ongekende weelde voor de regeering Voorts noemt het blad alsde meest in het oog loopende resultaten der verkiezingen het mislukken der Panama campagne de nederlaag van het antisemitisme den achteruitgang der Katholieke partg het fiasco der rallies het geringe succes der socialisten en de vernietiging van het boulangiamö De patroontasschen en bajonetten in ZuidWales hebben een snelle uitwerking gehad Geen der bedreigingen van de werkstakers is uitgevoerd De politie on soldaten poogden niemand die niet wilde tot werken te dwingen maar zorgden enkel dat wie aan den arbeid bleef geen gevaar liep Tyrannic noemen sommigen dezen eeraten plicht van eene regeering De werkstaking is nu plotseling geëindigd ook dank zij den mgneigonaara van wie 40 eene loonsverhooging van 20 pCt hebben toegestaan De reden waarom de werkstakers uit Blaina en omstreken over de bergen Ëhbw Vale wilden komen wegvagen van den aardbodem een stortregen heeft ook geholpen om de uitvoering van dat plan te beletten waH dat de mgnwerkers van Ebbw Vale als mannen van eer zich aan hun contracten hielden Deze berusten op sliding scale waarbg het looa open neergaat met den steenkoolprys Maar de werkstakers vonden dat de 8liding scale uitstekend werkt als de pryzen hoog zgn doch bg daling der prgzen onmiddellgk behoort te worden afgeschaft I Te Londen zullen de Britsche mgnwerkera waarschgnlgk eenige dagen vergaderd blgven Niet vertegenwoordigd op deze conferentie zgn de arbeiders in streken waar het werk nu hervat is Volgens een telegram van heden zullen ook Schotache arbeiders het werk staken indien hun geen loonsverhooging van 25 pet wordt toegestaau De leiders der mynwerkers verklaren dat als de ingneigendars zich willen vereenigen met de arbeiders zy den ateenkoolverbruiker den prgs kunnen doen betalen dien zij willen Doch in de Engelsche bladen leest men thans dat de reeders die tot dusver steedkool uit het noorden des lands verkregen voornamens zgn te Duinkerken en Calais kool in te slaan als de werkstaking voortduurt £ en stoomvaartmaatschappg heeft daar reeds een paar duizend ton besteld en uit Norfolk in Virginia V S is steenkool onderweg En een Engelsche spoorwegmaatachappy stookt thans vele harer locomotieven met petroleum Tot dusver regelen andere invloeden de prgzen dan een accoordje tusschen werkman en patroon In den Belgischen Ministerraad is beraadslaagd over de reorganisatie van den Senaat en de moeilgkheden gerezen doordien de Kamer artikel 56 der nieuwe Grondwet waarin de verkiesbaarheid voor den Senaat wordt omschreven verworpen heeft Ernstig werd volgens DalzieU de vraag overwogen of het Kabinet niet collectief zgn ontslag zou nemen een besluit werd echter niet genomen Indien het Kabinet aftreedt zou de Koning den heer De Lantsheere voorzitter der Kamer met de samenstelling van een nieuw Ministerie belasten Öp de conferentie te Weenen van vertegenwoordigers van Oostenrgksche en Russische spoorwegen ia besloten tot een vermindering van het vrachttarief teneinde het transitver voer van Russisch graan naar Frankrijk Zwitserland en Italië te bevorderen De vracht op de RuBsischOostenrgksche lyneu zal niethooger zgn dan op de concurreerende RussischDuitsche Ignen Met het oog op deze overeenkomst wordt het tot stand komen van een handelstractaat tusschen Rusland en OostenrgkHongarye waarschgniyk geacht Men begrgpt dat dit bericht de tegenstanders van Caprivi a handelspolitiek een nieuw wapen in de hand geeft Hertog Ernst II van Saksen Koburg Gotha is blgkens telegram Woensdag avond te 11 4 ure aan de gevolgen der beroer e waardoor hij voor enkeledagengetroflfen werd overleden De hertog die geen erfgenamen nalaat waA geboren den 21en Juni 1818 den 36n Mei 1842 met prinses Alexandrina van Baden gehuwd en den 29en Januari 1844 zgnen vader Ernst I als hertog opgevolgd Aan de KÖlnische Zeitung werd gisteren uit de omgeving van hertog Ernst gemeld dat een afstand der rechten op den troon van Saksen Koborg Gotha van den kant van den hertog van Ediuburg ten gunste van zyuen zoon nimmer heeft plaats gehad ING EZ ON D EN Geachte Redaetü I In verschillende dagbladen lezen we zoo nu en dan vau tentoonstellingen vanwege de vereeniging Flornlia Op vele plaatsen bestaat zulk een vereeniging die zich ten doel stelt door het verschaffen van stek aan ieder die ze wil hebben de liefhebberij voor het kweeken van planten te bevorderen Ieder die vau bloemen houdt hoorde ik onlangs beweren is geen slecht menseh Of hy daarom absoluut goed is blgft echter ook een vraag Dat bloemen echter veel kunnen bydragen um het ruwe ja soms dïerlgke in den luenscb aan banden te leggen wordt algemeen erkend Schrgver dezes heeft wel eens zoo o tentoonstelling bezocht in een andere plaats en werke lyk verbaasd gestaan over de fraaie bevallige vormen die aan zulke zelf opgekweekte planten waren aangebracht Gouda bezit hg al hare vereenigingen juist zulk een m i hoogst nuttige vereeniging niet Is er dan hier geen liefhebberg daarvoor zou men vragen Ga dan eens door onze achterbuurten en dikwyis blgft men voor een venster staan om prachtexomplaren van planten ti bewonderen t Is waar het zgn meestal Fachsia s en dnn nog wel gewone marktsoorfcen maar amb tie ia er hier genoeg Wie neemt nu eens het iniatief tot het oprichten van zoo n vereeniging Politiek en godsdienst komen hierbg niet in het spel Het goedeen schoone te bevorderen dat is het doel van zulk een vereeniging en daartoe kan ieder weldenkend ingezetene medewerken Zoo ergens dan zou zeker tn Gouda een dergeiyke vereeniging ten zeerste bloeien Mochten eenige borgei s door dit achrgven zulk een vereenigingin het leven roepen waarvan ze zeker nimmer berouw zullen hebben dan waa tevens oen lievelingswensch vervuld van Vio dw HENRL Gouda 23 Aug 1893 REXJXISGEVIXG KEIOHTISaHS WIIKB OEViAK 8CUADB OF mSDBE KUNNEN VBROORZAKKN BURÖEMBESTJ5R on WETHOUDERS vau GOODA Gezien art 8 der Wet van den 2n Juui 1875 Staatsblad no 95 Doen te weten Dat zjj vergunning hebben verleend aan M Gorapers en zjjne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener slachtery in het perceel in Je r aaierstraat geteekend H uo 24 kadaster sectie 13 no 745 Gouda 23 Augnatns 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Nationale Militie VRIJWILLIQE OEFENING IN DEN WAPENHANDEL De BURGEMEESTER der Gemeen Gouda brengt op verzoek van de Militaire Autoriteit het volgende ter kennis van belanghebbenden Jongelieden van 17 jaren tot aan deu Militieplichtigen leeftyd die gedurende den aanstaanden winter wenschen deel te nemen eau de Vrijwillige Oefeningen in deu Wapenhandel ten einde bij eveotueele iudeeling als niilitieplichtige in aanmerking te komen voor de gunstige bepalingen voor hunne lichting vast te stellen worden opmerkzaam gemaakt dat de Cursussen aanvangen nadat de loting voor de Nationale Militie heelt plaats gehad en zij zich vóór 8 September a s daartoe kunnen aanmelden op het bureel van den Commandeerea Ofiicier in de kazerne olhier i Gouda den 24 Augustus 1893 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Burgerlijke Stand GEBOREN 22 Aug Maria Hendnka ouders J Terlouw en A Bos 23 Willem ouders P Loendersloot en M J Bakker Gerardus Johannes ouders J Boot en L van Willigen Willem ouders B van der Hej en J B Snel Gornelis Johannes ouders H Jaspers en M J den Edel GEHUWD 23 Aug J Westbroek enM van Loon H G Brinkman en N Alblas A J Linnekamp en J van Duuren W H P van der Kraats en T M Revet A J Lafeber en G Verkoaik