Goudsche Courant, zaterdag 26 augustus 1893

No 6133 Zaterdag 26 Augustus J 03 32ste Jaargang Watergetyden Hoog Laag Hoog Laag Aug Vrgdag 86 Zaterd 26 Zond 27 Maand 28 Uinad 29 Woonsd 30 Donderd 31 4 46 1 U 6 27 1 52 6 01 2 26 6 07 1 6 44 2 09 6 18 2 48 mwsm coüMMT Nieuw en Adverteniieblad voor Gouda en Omstreken 6 34 8 6 6 50 3 15 7 06 3 81 7 24 8 49 7 48 4 07 8 02 4 27 8 82 4 47 8 39 5 04 SpringtU 29 Aug Maan ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Ceaten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De 2e luit W Bolken van het öe reg inf thans gedetacheerd te Woerden keert den len Sept a s te Utrecht in garnizoeb terug Aau J Straver koetsier te Schoonhoven is by kon besluit vergunning verleend tot het aannemen van de bronzen medaille Bene Merenti hem door Z H den Paus geschonken Tot hoogheemraad van bet hoogheemraadschap Ryntand prov Noord en Zuidholland is hg kon besl benoemd Jhr W A L Mock Te Saandam zijn door B en W voor de betrekking Tan gemeente veearts voorgedragen de heeren W H van Haselen te Vianen G Haunemaj te Franeker en A ten Sande te Gonda Te Kralingen is bg herstemming tot lid von den Gemeenteraad gekozen de Heer F TjaU Menigmaal moest hy om hare krankheid in attlle Ucben Wanneer AHoe ztoh ia een gezelschap bevond dat haar aaobtond was z opgewekt frisoh en flink maar kwam z j in aanraking met mensoben die ai vervelend rond dan was f een geknakte bieee gelijk dan klonk haar stem moe en mat dan sag sij er zoo lydeod uit dat men wezenlijk medelgden met IfMr krijgen zou In weinig dingen stelde zy eenig belaag Het natnurachooR waa haar onver ohillig da politiek haatte zg met sen volkomen haat ly laa niet andera dan Fransche romanne ea oma ook wel ËDgelsehe Van muziek had zg niet het minste verstand Zenko vond het vermakelijk zoo ongemerkt haar gelaat te bespieden wanneer hy de Kreisleriana van Sohumaan speelde Dat moeaohtig gezichte dat onderdrukte geeuwen waardoor haar de tranen in de groote blauve oogen kwamen en de teedera nous vleugels op Kenawaohtige wgze triüen deed hot waa om er medalydeD mede te hebben I Hensoh 1 Üa als fay eiadigde I O welk een verrukking I Goh I b Km wel zoo Hef willen zjjn om nog MB ita e te spelen een kort stukje het Waarom b V Ja niet waarP Hij soa wel zoo Haf willen s jd Met dat alles vond hij haar toch wel aardig Zy kon op loo allarlielate wjjie liegen BeenwUk 0£BOR£N Cornelia Petrus oudera L van Leeuwen en J van Diemen Beurs van Amslerdam 28 AUGUSTUS Vor kra slotkoer 88 Nbdikund Cert Ned W 8 9 961 100 dito dito dito 8 6 dito dito dito S i lOOn HoNQAa Obl Qoudl 1881 88 4 UI iTAUi Inaolirgving 1862 81 79 ÜOSTENK Obl inpapier 1868 5 76 dito in zilver 1868 6 76 PoRTUQjkL Oblig mat ttoket 8 81 Va dito dito 8 Sl a BvBUND Obl Oost 2e 8eria 6 62 Wil ditoQeoons 1880 4 981 ditobü loths ie89 4 94 dito bij Hope 1889 99 4 94 dito in goud leoD 1883 6 8 dito dito dito 1884 S 100 i Spamji Ferpal sohuld 1881 4 S8 TUEKIU Gepr Conv laan 1890 4 76 Geo loeaing aarie D 2lVs Geo leaning leria C 23 Zoid Aïe Ebp llto v obl 1892 5 104 Mmico Obl Buit Sob 1890 6 67 VesrailKLi Obl 4 oobep 1881 32 AMWEllOiJl Obligatian 1861 31 98 BoTTlBOiM Stad leen 1886 8 t l NlD N Afr Hacdcisv aand IV Arendab Tab Mlj Certifioaten 688 Dali Maatsehappij dito 69U Arnh Hypothookb pandbr 4 lOO Üult Mij der Vorstonl aand 76 a Gr Hypolboakb paudbr 4 101 Nederlandaoha bank aand 206 Ned Uandelmaatsoh dito 187 N W Pao Hyp b pandbr 6 96 Eotl Hypolbeekb pandbr 4 101 Utr Hypotheekb dito 4 101 OoaTïKE Oost Hong bank aand 133 RüsL Hypotlieokbank pandb 4 V 86 AUEaiKA fiquit Iiypotb pandb 6 100 Maiw L G Pr Lion oort 6 34 NlD HoU IJ 3poorif MiJ aand 93 Mij lot Eipl ï St Sp aand 93 Ned lod bpoorwegm aand 164 Ned Zuid Afrik Spm aand 6 118 dito dito dilol891 dito S lOOi to 82 121 lTiI l Spoittwl 1887 89 A Bobl S 48 Zuid lul Sptvmij A H Obl 8 61 PoJ KN Wanobnu Weenen aand 4 117 BueL Gr Buss Spw Mg aand 6 121 Baltisohe dito aand 66 Faalova dito aand 6 64 larang Dombr dito aand 6 98 Kursk Ch AzoW Bp kap aaad 6 ISO g 100 69 s 8 8 Loaowo Safvast 8p Mij oblig 6 101 Oral Vitebsk dilo oblig 6 108 Zgid Weat dito aand 69 dito dito oblig 4 89 AMBluKil Cent Pao 8p Mij obl 6 101 CMo Nortli W pr O v aand 130 dito dito Win St Peter obl 7 13U 107 Denver Bio Gr Bpm oert v a 10 Illinois Oeotral obl in goud 4 99 Loniiv NashvilleCart v aand 55 Meiioo N 8pv Mg lehyp o 6 88 Mlaa KanBaav 4pot pref aand 16 101 101 N York Ontario West aand Il dito Penua Obio oblig 6 101 Oregon Calif Ie bvp in goud S 7981 Paul Minu Manit obl 7 lO Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 101 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 57 CaHaua Cao South Cert v aand 42Va V s C Ball It Nav Ie h i o O 7 Amateid Omnibua My aand 184 Bottard Tramweg Maata aand 160 Nin Stad Amsterdam aand 3 106 Stad Bolterdam aand 8 105 BeMU BtadAntivorpenl887 8 100 Stad Bruaael 1886 8 100 HoHO Tbaist Begutlr Oesellsch 4 118 OOBTINR Slaatalaening 1860 6 116 K K Oost B Cr 1880 8 BpuJI Stad Madrid 8 1868 91 Nkd Ver Boz Hyp Spobl oerl 5 107 HAB TBBRIOHTEN GOOda ii Aug 1893 De graanmarkt waa beden waderom zeer lusteloos Alle artikelen druk vrooral Tarwe moaslen lager afgegeven worden om te kunnen verkoopen Tarwe Zaeuwaobe jarige 6 26 i f 6 60 Nieuw 6 25 i 6 50 Mindere dilo 8 76 ü 6 Afwijkeode ƒ 4 90 i 6 26 Polder ƒ 4 Boggo Nieuwe Zeeuwsehe 4 75 6 40 Buitenlandsota per 70 k 4 30 f 4 50 Gerst Nieuwe winter 4 i 4 60 Nieuwe Zomer 390 ü f 4 40 Nieuwe Chevalier 6 S6a 5 75 Haver per heet 3 i 4 25 per 100 kilo 9 i 9 60 Hennepaaad Inlandsoh 11 5V Kauariezaod 11 il 18 Koolzaad 8 i 8 60 Maïs per 100 Kilo Bonta Amarikaanaehe f 5 66 i 5 80 Cinqoanliue 6 20 ü 6 40 Tbbuabkt Vette varkens red aanvoer handel matig 21 i 24 ot per half KQ Biggen voor Engeland redet aanvoer handel matig 19 a 30 ot per half KG Magere Biggen goede aanvoer haudol vlug 0 80 1 66 per week Vette aobapon weinig aanvoer handel vlug 16 a 20 Zuigtammeren weinig aanvoer handel vlug ƒ 10 f 14 Nuohlere kalveren weinig aanvoer handel vlug 5 il f 9 Graakalveren red aanvoer handel vlug 12 è 20 Aangevoerd 138 partijen kaaa Handel traag la qual 27 il 29 Se qual 22 il 26 Zwaardere 29 50 NoordHolland sobe Boter weinig aanvoer handel vlug Gofboter 1 40 i 1 50 per kilo Weiboter 1 20 il 1 30 par kilo Zon Aug Opg M Onderg A Opg Onderp 7 Aug 4 80 7 89 4 40 7 28 1 68 1 66 7 13 3 16 18 4 50 5 7 15 7 02 7 27 4 88 V M 19 7 38 6 69 26 6 10 6 49 7 44 7 20 81 7 69 8 43 8 18 10 08 StedeltJko Zwemsohool 24 Auguatus s midd 12 u Opgave der temperatuur van de luofat 65 gr Pahr j het water 69 h ADVERTENTIBN voor Dames en Kinderkousen verkrijgfbaar bij G IJ$SF1STIJ Blauwstraat VLAGGEN Wimpels SCHEM EU ZIT Opentare Verkooping te GOUDA ten overataan van den Notaria G O FORTÜIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 5 SEPTEMBER 1893 des morgens te 9 uren aan het Huis Wgk A No 96 aan de Markt van Ëene annzieal ke party LOOPERS en KARPETTEN van Brnsaels SchotSt Tapestry Koebaar Cocoa en Manilla VliOERZElL MATTEN GORDIJNSTOFFEN VITRAGES TAFBLKLEEDEN rollen MATTEN LINOLEUMS GORDUSGARNITÜ REN EMBRASSEN FRANJE GLAZEN DEURPLATEN GANG KAMER en 3ALONMATTEN BEHANGSELPAPIEB RANDEN en HOEKEN en verder wat tot een compleeten inventaris van een Tapytzaak behoort Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Opentare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G 0 FORTUUN DROOGLEEVER op DINSDAG 29 AUGUSTUS 1893 des morgens te 9 uren aan het Huis f gk E No 50 aan den Kleiweg van NIEUWE mSELEN waaronder Mahoniehouten en andere STOELEN TAFELS KASTEN WASCHTAFELS LEDIKANTEN enz eenige SCHILDERIJEN SPIEGELS SPORTWAGENS STOVEN KARPETTEN KLEEDJES eni Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buüenlandaeht Couranten worden dadeljk opgezonden door hot Advertentie Bnreaa van A BRINKMAN en ZOON te Gouda LOTEN in de VERLOTING BU GELEGENHEID DEft Vxa e ZPaaxd eruao aïlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ BttL K IAi Lan e Tiendewejf PRIJS 1 11 LOTEN voor f 10 Het gi oote aantal zenuwkwalen van aenuwhoofdp jn af tot da voorafgaande kenteekanea van apoplexie heraenberoerte te trotaeerea QOgateeda alle middelen door do medisflh iretensohap aangewend Eerst aan den nieuven tijd komt de eer toe dat lij door het gebruik maken ran den eenroudtgsten weg namelijk langs de huid eens ph siologisohe ontdekking gedaan heeft die na houderde proefaemingen thans over de geheele wereld verbreid ia en terwyl ay in wetenaohappelijke kringen de hoogate belangateÜing wekt tevens eene weldood blijkt Ie zijn voor de aan zenuwkwalen lydende menBohhoid Deze geneeswijze ia uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Roman Weissman te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan ia eene 50 jarigo praktijk Door wAssching van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesohikte stolfeu door de haid onmiddellijk aan het aenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen on zy maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geachreven werkje OVER ZENÜWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing hinnen korten tyd reetls de 36o druk versohenen is Dit boekje bevat niet alleen voor hat groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie on de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin weteasohappel ke vorhandetingen uit de niedlBOhe bladen die aan deze geneeswijze gew d zyn zoomede afsohrift van tal van getuigschriften va hooggeplaatste geneeskundigen orvdef welke P Meniere med dr prOfeSSOr aan dO polykliniek te JParljB me Rougemont 10 Steintsreber med dr praktiseerend g eneesheer aan bet krankzinolgen gesticht te Charenton Stnitfitsratli Ur tohn te Stettn örossmnan med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Porestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Qeheimrath Dr Schering kasteel Guteafels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutlsche inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul ven Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busiacii arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jeolil med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Eure lid van den Conseil Central d hyglène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestol meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kenteokonen zgn ohrouisohe hoofdpUn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid lapeloosheid lichamelijke onrust on onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroorte gotrolfeD werden OQ nog lijden aan do gevolgen daarvan zooals Verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatsellike zwakte verzwakking yan geheugen enz en zij die reoda onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door du kende middölen ala onthoudinga ou koudwaterkuur wrijven eleotriseeren atoomlooi of zeebade i geaa genezing of leniging hunner kwaal gevondon hebbon en ten alotto zg die TrOeS geVOOlOn VOOF beroerte on daartoe reden hebben wegens verschynaelon als ziOh aanhoudend angStlg roeien verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie ontcgorien van zeouwlijders als oot aan jOnge mel eS lijdende aan bleekzuoht en krachteloosheid ook aan gezoudo zelËi aan jonge personen die veel met het hoofd werken on geestolijko roaotio willen voorkomen wordt dringend nungeradon zioh hot bovon vermoldo werkje aan te aohalfen hotwelk op aanvrage kOSteiOOB en franco verzonden wordt door LEMAIRK 8e Co Apothekers te Parys rne de rEchiquior 30 Alleen gerechtigd tol verbreifling dor geneeswijze van ROMAN WEISSMANN Oud Odioier van gezondheid eere lid der Italiaansohe ffSanitaita ordo van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door H CliEBA V Go Hoiligewog ii Rotterdam F E van S tSITE KOIFF Apotheker Korte Hoofdatoeg 1 Utrecht LOBKÏ PORTOS Oudogracht bij de Gaardbrug P 160 Op de jongste hygienisch madvcinale Tentoonstdlling te ümt is de Weissman sche geneeswijze door de medisobe jar met de Zilveren Medaille bekoond ui f de V ctorJaSron f e OberlahnsteinbyEms Tafeldrank Van £ nM yAe i s derjfeder anden Uaatscliappij tot fEzploitatie der Victoria Bron tejOberlalinstein Cievesligrd te Uotlerdain Zuidblaak 8 De Zwitsersehe Pillen van don Apotheker Rich Craiult sedert 10 Jaren door Professoren practlseerendo Gonooshoercn en door hoi Publiek toegepast en aanbevolen als goedkoop aangcnaiim zcltoi wofltcaü en onsehadeiyk Genees en Hulsmidclel Boproord door Prof Dr B Vlrehow B rnin T Gletl Müneh n I Reolam Loipiig t p V Nussbaum Manctwn Hertz Amitardam V Korczynskt Krukau Brandt Kl u enburfl bU Storingen in de kwalen der lever last van gang voortdurende ver Toortkoraende ongeatelddnlzellgheld benauwdheid Piflf lli v Frericlis ceiwjn t V Scanzunl wurjiu ig C Witt Kopenhaoen K 2dekn uer st pBUr bui g Soofierstadt Kji n LambI Wanchau n ForStCP Blrmlnijham Onderbuiks organen aambeljon tragen stoolstopping en den daaruit heden EOoaU hoofdpiijn kortademigheid gebrek aan eetlust enz bië Zwügersche Pillen Tan den Apotheker Richata IJranat woideii urn hare uchte werking door vrouwen gaarne ingenonien en aijn te Terkicïen beven de achorji werkende Zonten Bitterwater Droppels Mengsels enz Wtr Om het koopende publiek teg en bedrog te beschermen M wordt men er nog in liet bgzonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsersehe Pillen in den handel ijn gebracht die op bedriegelijke wijae er bijna evenzoo uitaien en rerpakt sijo als de echte Daarom moet men bij den aankoop zich orertoigen dat het etiket bovenstaande afbeebUng een wit kruis ia een rood veld eu de handteelening Echd Brandt draagt Men moet daartoe de om de doos gerolde gebruiksaanwijzing er aftiemen Ook wordt men er in t bijzouder op gewewo dat d4 IjEwitsersche Pillen van den Apotheker Bich Brandt die blJ de Apothelcers verkrUgbaap itjn alleen in dooxen TO Cents goen kleinere doo es rcrkocht worden Hoofddepot F E Van Santenkolef te Rotterdam Pi Gouda Snelperadruk Tan A BumkhanIe Zoon De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie mapnden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN lingii lib met 253 stemmen De Heer J P Holstein de candldaat der antirevolution uaireu en katholieken had 192 stemmen Na aan 17 kinderen het leven te hebbeu geschonken van wie 16 nog in leven zyn beviel heden te Dongen eene vrouw van twee welgeschapen dochters De vroaw van een landboawer te Raalte die in het vorig jaar het leven schonk aan een drieling welke kinderen thans allen nog welvarend zyn werd dezer dagen verrast met de geboorte van een tweeling BINNENLAND GOUDA 25 Augustus 1893 De Geoeraal majoor yan Marie bevelhebber in de Ie militaire afdeeling bezocht beden de e gemeente tot het honden eener inspectie over de kazerne en verdere rgkf ebouwen De eerebeker door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina by de wedrennen te Arnhem uitgeloofd en uit de fabriek van de flrraa Van Kempen te Voorschoten afkomstig is geheel uit de band vervaardigd in vieilUe argent en kunstig gedreven in den styl Lodewyk XV Aan de Toorzyde prykt het wapenschild der Koningin en het deksel is met een zilveren jockey figuur versierd dal raeesterlyk is gemodelleerd en geciseleerd Pe erfgrpothertogin van Baden heeiï gisteren Scheveningen verlaten met bestemming naar Laxemhurg Aan bet Hollandscbe spoor werd baar uitgeleide gedaan door den Duitsclien gezantsobaparaad baron von Beichenaii 3en militairen attached von Bohlen en frenk van Grovestins De princes droeg een fraaie bouquet haar tot afscheid aangeboden Het getal deelnemers wn de Eerewicht by gelegenheid van bet feest nn H M de Koningin is ffeklommen tot 28 personen t welk in twee hemen wordt verdeeld nl eene voor en achterhoede De voorhoede wordt geplaatst by het begin van den Bleekersiogel en zoodra de stoet aankomt gaat e daarvoor Zooals wij vromer reeds meldden zal de Zangvereeniging Apolloc de feestelykheden hy gelegenheid van den Verjaardag van H M Koningin Wilhelmina openen met eenefeestolyke uitvoering Velen die geen lid dier Vereeniging zyn en dus de gewone Uitvoeringen niet kunnen bijwonen zullen xeker gaarne van deze gelegenheid gebruik maken om ApoUo ook eens te hooren De leden van het Bestuur hebben zooals wg vernemen nog een beperkt aantal bewezen van toegang tot hunne beachikkinj en als die voorraad uitgeput is zyn er geen kaarten moer verkr böar daar men hierbij rekening moet honden met de beschikbarH rnimie in de zaal Kunstmin c van de sociëteit Odb Genoden c De verkiezingsatryd in het district Zevenaar heeft te Kilder aanleiding gegeven tot wanordelykheden Zoodra de overwinning van den heer Bellaard in dat plaatsje bekend werd gaven de aanhangers van dien heer door muziek blyk van honne vreugde De partygenooten van den heer Terwindt die natuurlyk toch al niet in de boste stemming waren zagen dit met leede oogen aan Ër ontstond toeu eene vechtpartij waarby eenige kwetsuren werden toegebracht o a werd vau een der twistenden de baard met huid en al afgetrokken Ben 31 jarige arbeider heeft den 25en Juli II op den openbaren weg te Arnhem zyn drie kinderen respectievelijk 9 6 en 2 jaar oud onverzorgd achtergelaten De commissaris van politie te Arnhem verdoekt de opsporing en bericht De mogelykheid beslaat dat hij in gezelschap van sekere weduwe naar FEVILLETOX ST£EE£N EN ZWAEEEN VU hei IhattoA 6 Ën zy kon t immers ntet helpen dat zg ran klaaaieke musiek geen verstand had en bracht de gezelaohapsetikette het niet mede dat zg den schgii moest aannemen alaof zij er alles van begreep F Was het haar schuld dat die gezelsohapBetikette bestond P Zjj had ze tooh niet in het leren geroepen en dat z daaraan zich onderivierp lieve hemel 1 dat doen immers alle menaohen die in de groote wereld ziob bewegen dat moeten zy immers doen anders worden zy voor jsonderlinge onmogeljjko mensoheu uitgekreteo I De jonge kranke Bus was bsp ld verlieAl op baar Voor bem dien eenvoudigeo jongen man was de verschijning ran eene jonge elegante dame uit de groote wereld iets nieuws ieta betoorerenda Constamijn Sentikotf was geen domme selfs niet ran geeateagaven misdeelde persoonlijkheM maar bij was volstrekt nog niet rijp ondanks zyne 28 jaren Zijn leren had bij doorgebraofat voor cdo deel op zgo landgoed onder boerea voor een deel aan eeoe der uaivorsiteitan had daar van alles gestudeerd en nog wat had veel gelezen zeer veel was filosoof politioaa wereldherrormer nataurtgk alles in theorie Hij sprak niet slecht en had de gare om zijne gedachten hoe rreemdsoortig ook duidelijk en klaar uiteen te zetten maar tot de rolbrenging ran eoae daad tot zelfstandig denken en tot praktisohen arbeid zou hy t nooit zoo ver hebben gebracht gesteld dat hij gezond geblorea ware Wanneer Zenko hem hoorde spreken en hem allerlei ideëa over vrijheid vooruitgang volksoproediag hoorde ontwikkelen ideën dia hem in groote opgewondenhoid brachteu dacht hij onwillekeurig aan de personen uit de ro mans vao Turgetyew dia allerlei thaoriefia verkon Ataerika is vertrokken Onderzoek by de directies der etoomvaartmaatacbappypn is gewe nacht Een grondwerker én zyue huisvrouw eene arbeidster uit St Janssteen hebben te Antwerpen vier hunner kindereu in bulpeloozen toestand achtergelaten De kinderen zyn voorloopig aan de Maatschappy tot opvoeding van weezen in het huisgezin gevestigd op den huize Zandbergen by Amersfoort ter verpleging toevertrouwd De ouders zijn vermoedelyk naar Nederland teruggekeerd De minister van justitie verzoekt opsporing en bericht omtrent hunne verblyfplaatsen Woensdag avond had in de sociëteit Dt Kroon te Haarlem eene vergadering piaais van neringdoenden belanghebbenden en voorstanders van de kermis eene vergadering zeer goed bezet waarin werd besloten zich per rekest tot den Raad te wenden met het verzoek de kermis weder te brengen op den voet zooals zy was voor het raadsbesluit van 8 Febr jl Ben comité van 9 heeren zal zich belasten met de aanbieding van lysten ter ondersteuning ook door nietneriugdoenden van bet adres De Minister vau Finauciëu beschikkpndo op het request van den heer P graaf Van ïlog endorp en 551 anderen te Breda om bjj het daar door den Staat aldaar aan te leggen park den natuurstyl te volgen beeft t kennen gegeven dat belanghebbende partyen reeds omtrent het plan vau aanleg zyn overeengekomen eu hy de Minister dus geen reden heeft om hierop terug te komen De aanbesteding van het park zal op 8 September a s plaats bobben Dinsdag middag ontstond in de Cellebroerstraat te Delft ten huize van T Van der K door het in het ongereede raken van een petroleum toestel een begin van brand De vroiïw des huizes was uit eu had het toezicht over hare zes kinderen overgelaten aan banr veertienjarig dochtertje dat bovendien de wasch aan kant moest doen Terwyi het meisje de woning had verlaten om het waschgoed te spoelen was het onheil ontstaan dat zich hYhare terugkomst reeds tameiyk dreigend liet aanzien Op haar hulpgeroep snelde een buurvrouw toe die met behulp van een vloerkleeJ het vuur uitdoofde Het meisje bad vry ernstige brandwonden aan de armen bekomen In de laatste tyden is meer dan eens in digden en nooit eenbepaald doul voor oogen haddon waarnaar zij streefden Deze groote Rusaisohe romanachrijrer kende dus zijne landgenooteu maar al te goed I Conslantijn was ran een eerljjke en brave natuur rot geestdrift en rot begeerte om te leoreu eo te weten maar hij wilde alles in eens omkatten I Hij had geen bepaald doel voor oogen Heden dweepte hg met dit margen met wat anders en zulke mensohen kunnen nooit iets bizondera tot stand brengen want om het te bereiken moet mon in de eerste plaats ooiisaquont eijn Kigenigk komt het er niet op aan daoht Zeoko bü zichzelf hoe en wat gü zgt fdaar gg focb niet lang meer loven zult arme jongen I De zieke rorkeerde toen in een teer trourigen toostaitd als hg liep wub zgn gaau uiterst moeilijk het waa meer een ziob voortslepen en hij liep gebogen als een grgsaard Ook zgn gelaat had ieta oudemanaohtigs daarover gevoelde hg zich ongelukkig voornamelijk ter wille van mevrouw van Tennenberg Wanneer hg haar zag aankomen beproefde hij eene flinke houding aan te nemen en sneller te loopen maar men kon aan zijne doodsbleeke pg olijk verwrongen gelaatstrekktio bemerken welk eene moeite en wolk eene foltering deze krachtsinspanning hem kostte Hij kleedde zicb met bizondere elegantio en droog steeds rozen in het knoopsgat bestelde dagelijks rozen bij den tuinman Maarschalk Niels rozen moesten hot zgn ran de aadere soorten hield zg niet om ze aan Alice ran Tenuenberg aan Le bieden Hoe roeide hij zich gelukkig wanneer zü mat een glimlaoh hem daarvoor dankte en de bloemen aan haar kleed of ia haar haar rasthechtte Zg was goed eu vrieadeiyk jegeni hem gelijk maa dit U sommige bladen gemeld dat d vermogensbelasting vry wat meer zoude opbrengen dandoor minister Pieraon was geraamd Af ndeechter op wat ons ter oore kwam omtrent degrootste gemeenten gelooren wy dat deze beriohteo door de uitkomst zullen worden gelogenstraft N E Ct Woensdagavond vergaderden de leden van Algemeen Belang te Gorinchem tot het stellen van oen candidaat voor het lidmaatschap van de Prov Staten van Znid Hollaud Uit het door het centraal comité in ons hoofd kiesdistrict aaubevolen drietal A G De Kruyff notaris te Leerdam mr H J Ladenius kantonrechter te Vianen en J L E I Luhrs geneesheer te Asperen word met op een na algemeene stemmen gekoaen de heer A G De Krnyff Naar men verneemt zal van antirevolutio naire zyde de candidatuur worden migeboden aan den heer Hoolboom burgeiaonww van Asperen De kantonrechter in Den Hajig ntoprook doende in de zaak van G 3 ariwider te Voorburg beklaagd dat hy toen de jongelieden Van V in den TrekvHet aldaar in gevaar verkeerden geen hulp tot ledding te hebben geboden hoewel hg daartoe zonder gevaar voor zich of anderep in staat was achtte niet wettig en overtuigend bewezen dat beklaagde eerder gezien of gehoord heeft dat bedoelde knapen zich in gevaar van verdrinken bevonden dan nadat by op den vasten grond aan het havenkantoor stond Voorts overwoog de kantonrechter datbekl eerst in de richting vau de stad is doorgevaren nadat hy had gezien dat reeds met beholp van een ander klein bootje pogingen tot redding werden aangewend Alzoo niet bewezen achtende dat bekl nalatig is geweest sprak de kantonrechter hem vry Van Vic in Lotharingen wordt het volgende voorval aan de Duitscb Franscbe grenzen gemeld Een bekende Fransche smokkelaar Constant Fromont had te Moncourt tabak gekocht om in Frankryk binnen te smokkelen Langs den post gaande van den Duitschen grenswachter Muller die eerst sedert kort daarheen overgeplaatst was vroeg deze bem nnar zyne papieren en de herkomst van het door hem gedragen pak Men verstond echter elkaar over en weer niet zoodat Muller besloot Fromont aan te houden Op weg naar het douanekautoor echter verzette Fromont zich tegen den Duitschen grenswachter die voe jegens eon itervende maar zg ontweek zijne nabijheid indieu haar dit mogelgk was Zijr persoon Ipverde inderdaad een droeve aanblik en bovendien stelde zij geen waarde in zgot naïere wat al te duidelgk betoonde bewondering voor haar persoon Il m ennuie co gargon I zeida zü cons tot Zenko Zij hield er ran om dikwerf van de Fransche taal zich te bedienon eu was ran meaning d t er zoo veel was dat in hare moedertaal niet recht goed kon worden weergegeven line drukte o a dat wooni ttg Ttfoa heel wat anders uit dan het woord Jongen 1 Ja zoo liet zij er op volgen C6 gar foa U eene uitdrukking die alles te kennen geeft de jeugd van do bewuaten persoou torwijl m n hem gaarne mag Igdon en tooh niets met hem uiiriohton Ëoa wezen dus dat men met medelijden aanziet en tevens laag schat vulde Zenko aan Oy woet tooh dat wij vrouwen allo mannen alles behalre hoogschatton die zoo nnar ona smachten 1 antwoordde zü snel terwijl zij het bloude hoofd achter waarta wierp Na een rertoof van 2 weken onder één dak ging Zonko door oor iemand dia baar het hof maakte Menigen dng volgde hg haar als haar schaduw altgd was hy in haar nabijheid Hy was overtuigd dat mon allerhande praatjes orer hen hield dia niet reel goeda inhielden maar daarover lachten hg en zy beiden hartelijk Zy wisten maar al te goed dat hun omgang niets meer was dan eeo aangenaam tgdrerdrijf on dat zg binnen kort van eikander zouden gaan sooder ronw en zonder harteleed