Goudsche Courant, zaterdag 26 augustus 1893

Directe Spoorwegvcrblodlng net GOUDA Zuuierdienst 1893 Aangevaogeo 1 Mei TUd vas Greeowicii OODDit aOTTKaOAM 110TTBKD M r OIJDA 4 45 4 65 5 08 6 09 4 08 4 40 5 16 11 A A O o o U I A s U u 6 62 7 80 7 43 9 88 9 46 10 19 11 33 18 16 1 48 2 16 8 45 3 43 4 16 4 4 5 81 7 04 8 06 8 30 lO lO Voorb 5 58 10 86 1 48 4 48 7 10 Z Z r0 10 10 37 2 6 88 9 45 Z M6 19 10 46 8 09 6 09 7 1 aucU 6 30 7 5U 8 13 9 58 10 16 10 57 18 03 18 45 3 80 8 45 9 15 4 13 4 48 5 80 5 61 7 48 8 S6 10 08 10 86 7 46 SOUDAnEN HAAQoiiclii 7 30 8 40 9 01 9 47 10 49 li ll 12 21 1 01 l 87 S 8 15 4 45 5 85 5 59 7 13 8 85 9 tS 10 45 11 11 1J 30IZü M 7 42 8 52 1101 1 13 4 57 6 11 9 50 ZbU 7 619 01 11 10 1 88 6 08 6 20 9 59 Voorh 8 03 9 11 11 82 1 34 5 80 6 38 10 11 II 5ü 8 089 18 9 34 10 U7 11 27 18 41 12 61 1 3 1 57 1 56 4 15 5 35 5 65 6 17 7 43 8 56 10 16 11 15 11 40 18 All on Zo D F eUil gin in IS Jaoi l t 1 Scplsab t OOI DAUTHECHT Goud 5 16 6 40 7 65 S 09iiS 81 I0 19oll 18 48 8 23 3 18 4 16 4 47 6 83 6 017 45 8 38 10 08 10 38 OuJew 6 50 6 64 11 14 8 37 5 37 7 59 10 32 Woordün 6 69 7 03 8 18 11 88 8 46 6 06 8 45 8 07 10 88 llitrmelen 6 05 7 11 8 41 11 39 8 58 6 15 5 56 8 14 10 38 mreclil 6 18 7 33 8 88 8 41 e 10 61 11 50 1 80 3 03 3 50 4 43 5 89 6 816 35 8 83 9 10 10 58 11 10 flOU ÜA A M ST BD A 8 81 10 06 11 18 119 10 10 55 12 19 1 9 86 11 10 HM 1 10 BTSKCHT r OUD k Ulreoht Harmelen WoorJan Oudawaler 7 07 8 19 06 33 7 60 9 9 64 11 34 18 03 18 50 i SS 3 3 58 4 43 5 03 86 7 48 8 0 8 50 10 07 10 646 43 1 04 10 08 18 30 3 80 4 07 6 01 5 18 9 06 6 53 8 U 10 16 18 34 4 16 5 18 ll 10 84 üudawaler 7 07 8 19 10 83 12 48 4 84 6 40 Ooudn 7 20 8 32 9 34 10 86 18 03 12 66 1 88 3 87 3 40 4 37 6 20 5 58 7 08 8 80 1 41 0 88 10 40 1I M AMSTCXOA M B O U D A AmaUrdam O S 7 66 9 40 11 10 11 87 8 30 Arcaterdain Wp 5 50 8 10 9 65 11 86 11 48 8 45 Oouda 7 80 1 69 10 44 11 11 11 11 40 Onuda 6 40 Amiterdaia Vp 7 59 AnrtenUn 0 3 8 14 I la aa 8 Uaiaa 11 Waaslai la W a4a lende dat hg iegen den sterkeren smokkelaur het onderipit zon delren Tan zjjn wapen gebruik maakte en Fromont doodelyk wond Het parket heeft zich tot een onderzoek naar Moncourt begeren ZooaU blykt uit de officieele kennisgeving van den burgemeester te Rotterdam zyn in de verloopen 24 uren aangegeven een persoon als overleden aan Aziatische cbotera en twee personen als daaraan lijdende In bet geheel duS sedert het eerste geval zich hier voordeed 7 gevallen waarvan 3 met doodelyken afioop Gisteren zyn naar de barak op het exercitieveld te Crooswyk gebracht eene vrouw uit do Chrispgnlaan No 148 die in observatie was opgenomen in het daarvoor bestemde gebouw in de Leeuwenlaan en de agent yan politie P Oirkmaat die in den afgeloopen nacht in functie zynde door die ziekte werd aangetast en naar zyne woning in de Dirksmitstraat werd vervoerd Voorts werd gisteren middag cholera geconstateerd by eene schippers vrouw aan boord van eene tjalk liggende in de Nieuwehaven De vrouw is aan boord gebleven en de tjalk verhaald naar de Katendrechtsche haven Uit de l atendrechtsohe haven zyn de zeeschepen verwyderd Die haven zal voorloopig uitsluitend dienen voor schepen met besmetteIpe zieken aan boord Op eene der dncdalven is tot waarschuwing met groote letters aangebracht quaraatainehaven Te Leerdam hebben zich gelyk officieel werd geconstateerd vier gevallen van Aziatische cholera met doodeiyken afloop voorgedaan Bet museam te Alexandrië oefent een eigenaardigen invloed uit op de inlandsohe bevolking Tweemaal s weeks is het gratis opengesteld en op die dagen hebben vrouwen onder de bezoekers de overhand De cBoBphore Ëgyptieu geeft eene verklaring van der vrouwen belangstelling Een der sarcophagen moet het vermogen hebben om even aangeraakt der getrouwde vrouw moederweelde in het vooruitzicht te stellen en daar een kinderlooze echt tot oneer strekt bg de Egyptische vrouw komea vele vrouwen met het oog op de toekomst naar hei museum van oudheden De wedrennen te Wolfhezen werden door een tairflk publiek bygewoond dat veel hiuder had van het ne heidezand opgedreven door eenen harden wind Te 3 uren kwamen Hare Majesteiten de Koninginnen met eenen extra trein van Arnhem aan de halte hg de renbaan aan Na verwelkomd te zyn door de heeren Van Limburg Stirum en Diepenbrugge reden zy in een met vier paarden bespannen hofrytuig naar de tribune By hare aankomst speelde de muziek het cWiihelmus Het publiek juichte eu baron Mollerus van Wesikerke commissaris der Koningin in Gelderland en graaf van Limburg Stirum voorzitter der renvereeniging boden den Koninginnen bouqneiten aan waarna de hooge gasten op eene fraai met draperieën en bloemen vfrsierde tribune plaats namen Het Koninginnelge in het wit gekleed zag er uitstekend uit en had blykbaar veel schrik in de rennende en springende paarden Te Steenbergen zyn thans niet minder dan drie personen betooverd nl een meisje dat steeds door een groote onzichtbare rat vervolgd wordt een jonggehuwde vrouw die beweert een sprekende slang in het lyf te hebben en ten derde een gehuwde boer die s avonds ten 10 ure overal spoken ziet en steeds verklaart vol beesten te zitten die hy niet kan verdryven Het ÏB soms zoo ei dat er de politie by te pas moet komen I Uit Hellouv wordt aan de N R Ct c geschreven Oouda 6 30 7 25 8 36 MoordrecUt 7 S2 8 48 Nieuworkerk 7 39 8 49 Cnpelle H T M 8 56 Rutturduai 7 7 56 9 06 Rolterilam 5 Cspelle 5 10 Nieuwerkerk 5 19 Moordreobt 6 86 Ooud 6 38 6 08 6 13 6 81 6 89 6 85 Hoe treurig het nog gesteld is met domheid en bygeloot blykt uit hetgeen hier dezer dagen geschiedde Eene vrouw die misschien leed aan eene kwynende ziekte verbeeldde zich dat ze betooverd was Hare omgeving was ook van die meeniog en hare fiunilie geloofde dit stellig Men ging om advies by den toorerdokter niet eenmaal maar wel drie keeren Volgens zyn zorgen was het een zeer ernstig geval had de betooverde eene levende pad in de keel en waren er te Hellonw wel een dozyn toovertieksen Intusschen werd de betooverde vrouw niet beter en kon volgens de meening der ongelukkige bygeloovigen niet beter worden of de toorerfaeks want ook die meende men te kenden moest haar zoenen Nadat allerlei vergeefsche middelen om de bekhvgenswaardige vrouw die men voor tooverheks hield by de zoogenaamde betooverde te brengen waren aangewend zelfs wilde men daartoe de politie gebruiken maakte men op een nacht broik van ruw geweld Naar mea zegt drongen 5 mannen hare woning binnen en wilden haar medevoeren wat niet gelukte Toen zyn ze met de betooverde teruggekomen en hd ben de doodehjk verschrikte vrouw gedvongen om zoogenaamd de betooverde te zegenen Meor dood dan levend heeft de verdachte zulks gedaan uit vrees voor mishandeling Het binnendringen dier ruwe mannen bracht intusschen hevigen schrik en groote ontsteltenis te weeg in genoemd huisgezin en naar men zegt zou een der vier kinderen van schrik ernstig ongesteld zijn De m nschen zyn niet meer veilig in hun eigen huis en door vrees gedrongen is de man der zoogenaamde tooverheks direct naar Bommel gegaan om zich revolver en kruit en lood aan te schafiFen Het is te hopen dat de bevoegde macht zich met zulk een schandaal zal bomoeien en aan de onverlaten die zoo onverhoeds en nog wel op een ongewoon uur eens anders wouiog durven binnendringen de welverdiende straf niet zal onthouden c De Amsterdammer De krygsraad te Andrinopel heeft uitspraak gedaan in het proces tegen de makkers van den rooverhoofdman Anastasius die voor dr e jaren den sneltrein naar Konstantinopel ophieU en vyf Duitscbe reizigers gevangen nam die hy later tegen een losgeld van 250 000 fr ih vryfaeid stelde Over de vier makkers van Anastasius onlangs in Bulgarye gearresteerd en aan de Turksche autoriteiten overgeleverd is het doodvonnis uitgesproken Negentien Tbracische bo ren zyn als medeplichtigen der roovers tot dwangarbeid van 3 tot 12 jaar veroordeeld De Hon My van Landbouw ontving in 1892 f32 050 waaronder ruim f16000 aancontributiëo van 8449 leden de uitgaven bedrogen f30 000 en het batig slot dus ruimf2000 ï De begrooting voor 1894 geeft onder de ontvangsten f 15 960 aan oontributiè n der ge wone leden f3000 subsidie Ryk en proviooie Z Holland voor een zuivelconsulenten bedrangt wat de ontvangsten betreft in het geheel f20 190 Onder de geraamde uitgaven komen voor onkosten jaarboekje f3100 idem Ned Landbouw bouwWeekblad f f 6900 jaarwedden f 2200 kosten aanmoediging landbouw onderwysf 4400 enz totaal f20 190 Als een bewys van den enormen voorraad appelen en peren welke dit jaar gewonnen zyn deelt de Bred Ctc mode dat op de markt aldaar de wyn appelen verkooht werden voor 7 en 8 centen per 5 liter Dertien manden varkenspruimen door een particulier te Druten naar Engeland verzonden brachten 10 cent op De heer Vorsterman van Oyen scfaryft in het N L Wbl De wespenplaag is algemeen en alsergeene voorbehoedmiddelen genomen worden zal er van de perziken abrikozen pruimen en van de fijiw peren weinig terecht komen Tot de voorbehoedmiddelen behooren 10 55 11 01 11 09 11 16 11 95 12 58 1 05 l U 1 19 1 7 47 10 8 10 38 10 39 10 46 10 58 8 18 10 03 10 11 8 07 8 61 4 47 5 83 8 40 5 45 6 36 1 66 6 6 60 0 ir Bami m 1 10 08 11 10 11 86 lo het uitbsanden van alle nesten in den grond 2o het vangen der wespen welke rondvliegen Het uitbranden kan op verschillende wyzen gebeuren Sen zeer eenvoudige manier is de volgende Men wachte tot des avonds 8 nur dau syn alle bewoonsters thuis giete een halven liter petroleum in het nest neme een tapje katoen drenke dat met dezelfde vloeistof steke het in brand en duwe het dan brandend in de opening zonder deze te sluiten Om de rondzwervende wespen overdag te vangen hang ik in de vruchtboomen flesachen welker hals rechthoekig geplaatst is op de bovenvlakte flesschen zooals men gewoonlgk in de apotheken gebruikt half vol gegoten met honigwater De wespen verlokt door de honiglncht laten de vruchten met rust kruipen in de flescb kunnen die wegens de rechthoekige ombuiging moeilyk verlaten vliegen wat rond en verdrinken Om de twee of drie dagen wordt het honigwater vernieuwd Tegen een byen of wespensteek gaf dr Ritzema Bos ammonia als pgnstillend middel Zeer goed maar niet altyd by de hand Na den angel verwyderd te hebben wryve men de wonde met een doorgesneden ni of sjalot die in alle tninen voorhanden zyn Dadelyk is de pyn verdwenen De nieuwe instructie op den dienst der bezoldigde ryksveldwachters is thans publiek gemaakt Daaruit blykt ten aanzien van den werkkring van de inspecteurs dej ryksveldwacht o a het volgende De inspectenra zyn inzonderheid belast met het voorlichten van de brigade commandanten omtrent de op dezen en de ondergeschikte mansohappen rustende verplicbtingen en de bevoegdheden hun toekomende Zg maken die brigade commandanten zooveel mogelyk bekend met de wetten besloiten en andere voorschriften op hunnen dienst betrekkelyk en geven de richting aan waarin de opleiding der ondergeschikte beambten zal plaats hebben Zy houden een nauwlettend toezicht op het gedrag den yver en den dienst der bngadecoramandauten en der manschappen en stellen zich zooveel mogelyk Op de hoogte van ieders betrouwbaarheid en andere eigenschappen van belang voor de beoordeeling van den beambte Uaartoe bezoeken zy achtereenvolgens alle standplaalaen en winnen de verlangde inlichtingen in by den burgemeester of commissaris van politie en by den kantonrechter Tweemaal per jaar op tydstippen door den procurenr generaal fungeerend directeur van politie te bepaltin houden de inspectenrs over de brigaden in hun district iaspectie in den regel over elke brigade afzonderlyk De inspecteurs dienen van elke inspectie een rapport in aan het departement van justitie door tusschenkomst van den procureur generaal fungeerend directeur van politie ingericht volgens vastgesteld model Verder zyn de inspecteurs belast onder meer met het na afloop van elk kwartaal opzenden aan het departement van justitie van eenen staat der door ryks veld wachters gedane transporten het nazien en opzenden met advies aan het departement van justitie van declaratiën van ryks veld wachters wegens reis en verblijfkosten verplaatsin kosten of andere uitgaven het in ontvangst nemen en inzenden onder hyvoeging van advies van verzoekschriften door ryksveldwachters tot den minister van justitie of den procureur generaal fungeerend directeur van politie gericht het regelen van de schietoefeningen het aanvragen aan den minister van justitie van de vereischte kleeding wapening en verdere nitrusting het toezicht op het gedrag den yver de betrouwbaarheid en de geschiktheid der onbezolgdigde ryks veldwachters 1 S4 4 50 4 57 6 04 6 11 5 80 5 56 6 03 6 10 6 17 6 86 1 44 5 40 7 80 11 50 18 80 1 45 1 55 8 08 8 09 1 16 2 50 3 48 18 08 18 40 8 48 3 10 DUN Overigens dienen de inspecteurs den procu renr neraal fungaerend dir etenr van politie des veriangd van advies By diezelfde iuAractie is het den Ryksveldwachter ten streagkto verboden sterken drank te gebruiken a op voor het publiek toegaukelgke plaatsenwaar gelagen worden gezet of in drankwinkels wanneer zy in uniform gekleed of ookniet in nniform in dienst zyn b wanneer zy bij openbare verkoopingsnof verpachtingen bg openbare vermakelykheden of op markten kermissen of andereopenbare byeenkomsten met het houden vantoezicht zyn belast Overtreding vau dit verbod door eenen rijksveld wachter beneden den rang van inspecteur wordt gestraft met inhouding van traktement Het gebruik maken van wapenen is aan de ryksveldwachters voorgeschreven tot noodzakelyke verdediging van eigen of eens anders lyf om geweld te keer te gaan en by ontvlucbting van misdadigers By het te keer gaan van geweld maken zy van hunne wapenen geen gebruik dannaover luide vruchtelooze waarschuwing en gaan steeds met zooveel verschooning als mogelyk is te werk Wanneer zy zich van hunne wapenen hebben bediend maken zy daarvan ten spoedigste rapport aan hnnne brigade commandant In de Brieven uit de hofstad aan de Arnh Crt c leest men De in Zeeland culmineerende kibbelary tnsschen de Seqnah maatschappy in Engeland en haren handelsreiziger hier te lande heeft merkwaardige dingen aan het licht gebracht en verdient daarom meer aandacht dan er aan te beurt gevallen is Het geval is nog nauwelyks eene week oud of men hoort er byna niet meer over spreken hetgeen wel te ver wonderen is na al de beweging die verleden jaar bier en elders over dat onderwerp de groote kwakzalverSmaatechappy en hare handige exploitatie is gemaakt Geheel alleen op rekening van de wispelturigheid van het volk moet men dit verval van belangstelling echter niet schryven de omstandigheid dat de groote meerderheid der door de Sequah middclen asu rheumatiek ontstteden lyders na korten tyd weder warm en wel in de omhelzingen van die weinig aangename ziekte zyn teruggezonken is eene goede reden waarom de vromere opgetogenheid in onverschilligheid is verkeerd Onlangs vernam ik nog dat er onderdeklanten der vereeniging Nu dit alles mag zyn zooals tis ik heb de geschiedenis van die inbesti nemiag over en weder van rytuigen en paarden by den agent in gebruik door dé Maatschappy van potjes zalf en fleschjes olie van de Maatschappy door den agent met belangstelling gevolgd Niet eens zoozeer om te ontdekken waar de boter gebleven is hetgeen men gewoonlyk gewaar wordt wanneer kok en bottelier kyven want voor zoover die niet bg den agent is blijven vastkleven is de boter na tnurlyk by de directie van de Maatschappy beland althans de aandeelhonders zyn er ontevreden over dat er niets uit het ryk voorzien vat in hunne zakken terecht gekomen is de gasohillen hebben echter dit merkwaardige opgeleverd dat de domheid en lichtgeloovigheid van de Nederlanders op een vast cijfer is getaxeerd ih Saqnah agant heeft zelf verklaard dat hy de zaakc van de Maatschappy de exploitatie van de smeermiddelen hier te lande wïMe overnemen en dat de maatschappy daardoor twee tonnen goads heeft gevraagd hetgeen hy als kooper eene voordeelige zaak willende doen te fao vond Nu laat deze 9 35 10 42 9 41 J 9 49 0 9 56 0 10 06 11 08 5 S6 7 07 7 17 g 7 84 7 ai 6 55 7 37 11 08 lt 88 8 40 9 03 11 48 9 37 50 4 80 8 S0 10 4 10 4 86 7 6 1 11 4 86 4 40 7 40 10 10 i M t lt n IIM 11 16 8 10 gegadigde eens werkelyk hierin gelyk hebben laat de maatschappy hem overvraagd hebben voor 50 000 om een hoog cyfer te noemen dan nog blpt de lichtgeloovigheid en liefde voor t geheimzinnige van Nederland eene courante waarde te bezitten van 150 000 waaruit een handig exploitant zich dus een ruim inkomen kan verschaffen Al stelt men de limpido winst maar op zes duizend gulden süars dan begrypt men welk een enorm cyfer dé bruto ontvangsten wegens dergelyke arcana moeteo bedragen wanneer men in het oog houdt hoeveel kosten er af moeten En dat alles alleen van de aan rheumatiek lydende Nederlanders Nu ja de rheumatiek is eene bg uitstek inheemache kwaal en by het veldwinnen van de Kneippmethode zal ze zich nog wel meer uitbreiden maar ze is toch maar één van de kwalen zoodat de anderhalve ton nog in de verste verte het totaal der verhandelbare waarde niet voorstelt van de lichlgeloovigheid aller landgenooten op het geheele gebied van geneeskunde en verpleging Als alle verkoopers van zalven watertjes tincturen ja van bloote papieren fetischen anders weet ik ze niet te noemen tegen kiespyn verzweringeu kanker en wat niet al meer eens wilden spreken en getuigen het voor exploitatie vatbaar kapitaal van menschelijke dwaasheid zou zeker wel met meer dan zeven cyfers moeten geschreven worden Het is wel treorig voor de eer van ons volk tot zulke resultaten te moeten komen De heer C All erti secretaris der gemeente Opsterland Fr t schreef voor eenigen tyd lo de N R Ct een stuk over de armverzorging w kverschaffing enz in die gemeente en onderteekende dit met naam en qualiteit Toen na Dinsdag jl de punten der agenda van de raadsvergadering in Opsterland afgehandeld ar8n vroeg en kreeg De voorzitter van den gempeuteraad die tevens voorzitter is van bet armbestuur was bet met den heer De Haan eens dat in dat stuk raad en armbestuur in staat van beschuldiging gesteld warden en vond de baudelwijze vau den seoretaria niet gepast De secretaris ontkende debedodinggehad to hebben die beide corporatiën te beschuldigen hy lichtte toe hoe hy in 1888 reeds voorstellen ter verbetering van den bestaanden toestand in d bladen aangegeven had die niet werden besproken Waren deze destyda aangenomen dan zou de nu benoemde commissie voor werkverschaffing overbodig geweest zyn Kon Raad of armbestuur zich eene beschuldiging aantrekken dan was het niet de huidige corporatie mi ar die van 1888 ofschoon hy herhaalde niet het doel gehad te hebben om te beleedigen De heer I de Haan repliceerde dat hy niet de idees van den heer A afkeurde ook niet dat deze ze in een blad meedeelde maar wel dat hy daarin Raad en armbestuur beschuldigde van gebrek aan doorzicht oordeel en beleid De heer van Zinderen Bakker stond geheel aan de zyde van den heer I de Haan de houding van den secretaris noemde by brutaal toch wenschte hy niet dat de heer A in de fN R Gt als het ware een knieval voorden Raad bou doeu Hy stelde voor dat de Raad zou besluiten den jsecrataris te verzoeken in de N R Ct c mee te deelen dat hy gden doel had had te beleedigen Dit voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen BoitenlaDdscli Overzicht In het Belgische Lagerhuis zeide de minister van binnenlandsche zaken dat hg tot zyn genoegen kan verklaren dat de berichten der laatste dagen uit Wales meer geruststellend zyn IIb reden tot ongerustheid was echter nog niet weggenomen Da te Londen vergaderde mynwerkers hebben verklaard geen genoegen te nemen met de loonsvermindering van 25 pCt waartoe de my neigenaars zich gedwongen achten Alleen beloven zg geen loonsverhooging te vragen zoolang de steenkool goedkooper blyft dan in 1890 De mynwerkersbond van welke deze vergadering uitging bl ft dns evenals bg vorige gelegenheden hardnekkig vasthouden aan het eenmaal verkr n en het is zeer wel mogelyk dat hg evenals toen de overwinning behaalt Tot dusver wist hy in de meeste districten die zich bg den Bond hebben aangesloten het loon op te houden terwyl het in andere verminderd werd De Bond wil lelfs dat het tegenwoordige loon als laagste peil voorgoed wordt vastgesteld zelfs al daalt de prys der steenkool nog meer Voor de myneigenaara wordt de toestand dus bg de voortdurende daling der pryzen langzamerhand onhoudbaar daar ze niet concurreeren kunnen met de districten waar het loon verlaagd werd In dat opzicht schijnt het voor beide partyen van belang dat vele mgneigenaara in andere districten Wales de Schotiche graafschappen Ayrshire en Lanarkshire de gevraagde loonsverhooging toestonden In Zuid Wales wordt in tegenstelling met elders het loon volgens de sliding scale hooger of lager loon naar gelang van de pryzen geregeld wat nu de prgzen der steenkool en daarmede het loon sinds Mei 1891 gestadig blijven dulen door de werklieden een oude verrotte jammerlyke instelling genoemd wordt Het was zoo zeide de voorzitter eener mgnwerkersv rgadering bg Pontypridd niet om de 20 pCt loonsverhooging maar om afschaffing der sliding scale te doen Het schynt nu dat de mgneigenaars in Wale door die gevraagde verhooging toe te staan de voor hen schadelgker afschaffing van de beweeglyke loonschaal hebben willen voorkomen De stelling van dea myn werkersbond is daardoor ougetwgfeld sterker geworden De prefect van het departement Gard en de maire te Aigues Mortes zyn door den minister van binnenlandsche zaken ontboden om de toedracht van hetgeen er te dier plaatse is voorgevallen mede te deelen Het was een langdurig onderhoud De maire reeds dadelyk als zoodanig geschorst wegens zgne proclamatie heeft aan den minister verklaard dat hy meende de perken van hetgeen zijn plicht hem gebood te doen niet te buiten te zijn gegaan Hg voegde er bg en de prefect heeft zyne verklaring bevestigd dat hij met gevaar voor zgu leven de Italiiiansche werklieden beschermd heeft en dat hy met zyne sjerp omhangen hert uitgeleid heeft naar het station en al het mogelgke heeft gedaan om de Franschen tot bedaren te brengen Als bet waar is dat de maire met eigen levensgevaar de Italianen beschermd heeft dan kan men nagaan met welk eene razerny de Italianen vervolgd werden Hoe dit zg reeds vóórdat de maire het onderhoud met den minister heeft gehad heeft hy aan den prefect een brief geschreven waarin hg verklaarde wat hy den ministor had gezegd er byvoegende dat zgne proclamatie verkeerd opgevat is Het was zgn eenig doel verdere bloedatorting te voorkomen Allen die hem kennen weten dat het hem uiet in den zin kan gekomen zgn de betreurenswaardige gebeurtenissen te rechtvaardigen veel minder te verheerlijken En daar hy voortaan een rostig leven wil leiden verzoekt hy zyn ontslag De prefect heeft dezen brief onverwyld ter kennis gebracht van den minister Het officieel onderzoek naar de gebeurtenissen is nog altgd in gang en naar men verneemt zal het van het rapport afhangen of de minister het verzoek om ontslag aanneemt dan wel het verzoek terzyde Htelt en den mair eenvoudig afzet Men begrijpt dat diplomatieke overwegiogcD op deze aangelegenheid ook haren invloed doen gelden De gendarmerie te Aigues Mortes heeft aldaar eergisteren zeven personen gevangen genomen zwaar verdacht van een groot deel te hebben gehad in de gewelddaden tegen de Italiaaosche arbeiders Zg zgn naar Nimes gebracht Bismarck vertrekt over eenige dagen van Kissingen naar Varzin maar zal geen enkele stad aandoen Waarom wordt niet gezegd De politiek verliest er echter niet bij want de ood Rgkskanselier heeft bg de ontvangst van een duizental Thuringsche heeren en dames te Kissingen zgn hart weer eens lucht gege ven Na een oitwgding over het wenachelyke dat de bondsstaten hun eigenaardig beid zntlen behouden in het Ryk wat de Rykseenheid te vaster maakt kwam Bismarck op tegen het streven der unitariërs die de Duitsche eenheid willen bekrachtigen door een sterk Ryksbe stuur met den Keizer en zgn Rykskanselier als opperheerschera Dat hield Bismarck naar het bestaande recht voor ongrondwettig De Keizer en de Rykskanselier beweerde bü i yn de uitvoerende organen van den Bondsraad en den Ryksdag behoudens natourlgk de rechten die de Grondwet des Ryks daarnaast aan den Keizer heeft toegekend Daarom was er verkeerd gehandeld toen de conferentie der Duitsche Ministers van Financiën te Frankfort onlangs was gepresideerd door den chef van het Rgksdepartement van Financiën dan ondergeschikte van den Rykskanselier Dat was een stap naar het unitarisme en evenzoo de afscheiding der betrekking van Rykskanselier van die van voorzitter van het Pruisische Ministerie Daardoor kreeg de Rykskanselier als zoodanig een hem in de Grondwet niet toegekende plaats in den Bondsraad waar hy alleen als Pruisisch Minister president met de 17 stemmen van Pruisen invloed had uit te oefenen Bismarck verklaarde ten slotte dat het hem leed deed op deze en dergelgke fonten der nienwe lieden de aandacht te moeten vestigen Maar zoo lang hy leefdet beschouwde h het als zyn plicht te woekeren met zyn ervaring als oudgediende om zulke fouten af te keuren Een paar eeuwen geleden zeide men van Oostenrijk Alii bella gerant felix Austria nnbe d i Laat anderen oorlog voeren om groot en rgk te worden gij gelukkig Oostenrgk hebt maar te tronweo Nog veel meer is dit op de Coburgers van De jongere broeder van den thans overleden hertog Ernst Prins Albert huwde in 1840 in Engeland met zgne uicbl de i8 jarige koningin Victoria van Engeland en bekleedde gedurende ruim 20 jaren eene positie waarin lig zich de vereering en de dankbaarheid van een groot volk waardig maakte Een zijner ooms pi ins Leopold werd in 1831 tot koning der Belgen gekozen door het Nationale Belgiscl e Congres en de zoon van een anderen ouderen oom prins Ferdinand werd in 1836 door zgn huwelyk met Maria II da Gloria koning van Portugal Zyn kleinzoon is de tegenwoordige koning De tweede zoon van dien oom prins Augustus huwde met Clementine prinses van Bourbon Orleane Zyn oudste zoon Philip is in 1875 getrouwd met prinses Louise oudste dochter van den koning van België zgn tweede zoon August huwde in 1864 met Leopoldine prinses van Brazilië die echter overleed nog voordat het aftreden van den keizer haar vader aan alle erfgenamen het uitricht op den troon ontnam Zijn dochter Clotilde huwde in 1864 met den Aartshertog Jozpf van Oostenrijk neef van den keizer Zjjn tweede dochter Amalia trad in 1875 in het huwelgk met Maximiliaan hertog van Beieren terwyl zgn jongste zoon prins Ferdinand wel niet door een hnwelgk maar toch langs vreeditamen weg een troon den Bulgaarscben beklom Eerst kort geleden heeft hg een gemalin prinses Marie Louise van Parma op dien troon een plaats aangeboden Hertog Ernst II van Saksen Coburg Gotha die op het kasteel Rheinhardtsbruun in Thuringen overleden is werd den 21eu Juni 1828 te Coburg geboren uit bet huwelgk van hertog Ernst I met prinses Louise van SaksenAltenburg In 1842 huwde hg met prinses Alexandrine van Baden dit huwelyk bleef echter kinderloos Na den dood van zyn vader in 1844 kwam hertog Ernst H asm de regeering In 1863 werd hem de kroon van Griekenland aangeboden Hy weigerde echter om staatkundige redenen dien kroon aan te nemen Hertog Erust II e n liberaal vorst zeer ingenomen met Eogelscho b rippen was een krachtig voorstander van de Duitsche eenheid Hg aanbad de kunsten en de kunstenaars Zelf was hg een uitstekend musicns hy componeerde eenige opera s waaronder ÖantaChiara die te Parijs uif evoerd werd en nog van tijd tot tgd in Duit chland ten gehoore gebracht wordt Nog kort geleden bad hy het beschermheerschap aangenomen van een wedstrijd in het samenstellen van een opera in één bedrgf en by die gelegenheid had hg te Gotha modelopvoeringen doen geven niet alleen van de bekroonde werken maar ook van klassieke stukken zooals Medea van Cherubini en de Petit Chaperon rouge van Boieldieu Hy wAt zeer vermogend De troon van Saksen Coburg Gotha gaatnu over op de afstammelingen van prins Albert nl op den tweeden zoon van koningin Victoria prins Alfred hertog van Edinburgh Menverwachtte dat deze die gehuwd is met deRussische prinses Marie zuster van czaar Alexander afstand zou doen van den Coborgschen troon ten behoove van zyn byna19jarigen zoon Alfred Oin byzondere redenen heeft echter de hertog zelf de regeeringaanvaard en Woensdag 23 Aug in het bgzijnvan den Duitschen keizer plechtig den eed opde grondwet afgelegd INGEZONDEN Gouda 24 Aug 93 Mijnheer de Redacteur Ik heb ernstige grieven tegen de Feestcommissie voor 31 Aug In het eerst liet die commissie weinig of niets van zich hnoren maar nu is ze op eenmaal ontwaakt en heeft de boel al aardig in de war gestuurd Het eerste teeken van leven was eene op roeping voor lui die 500 kretenbroodjes of taartjes wilden bakken volgens inschryving of m a w voor een koopje Onder mgne kennissen waren er verscheiden die meenden dat er slechts 500 in het geheel noodig ware en al leest U geachte Eedacteur er getallen van 500 uit wy kunnen er dat met den besten wil der wereld niet uit lezeu Was er ouder de Feestcommissie dan niemand die wat duidelgker Nederlandsch kan schryven Ik geloof dat de heer Onder voorzitter die taal met leede oogen zal aangezien hebben Vervolgeus komt er zoo n groot rood aanplakbiljet t was te licht anders hadden we het aangezien voor eene nieuwe oproeping ter meeting in de open loeht Daar stond o a op te lezen dat ieder inwoner toegang tot het terrein had mits voorzien van een kaart Die kaarten zouden echter kosteloos worden uitgereikt door de leden Wat een gescharrel er echter met die taarten heeft plaat s gehad is niet te beschrijven Ik ken nog al dezen en genen en mocht het later noodig zyn dan verzoek ik U dringend eens een paar staaltjes te mogen publiceeren Voor het oogenblik alleen constateer ik enkel dat een sigarenwinkeltje er een aardig debiet door had Van feestprogramma s hooren we niets Wel heeft de firma Edauw en Johanni sen zoo n bluffende advertentie in hun oi aan maar of dat nu officieel van de commissie uitgaat weet ik niet Zg zal toch de een niet boven den ander voortrekken by zulk een feest Heel wat radikaler had ik het gevonden als ze zelf een programma had uitgegeven de opbrengst had ze immers na aftrek der onkosten kunnen aanwenden voor het feest En de onkosten zouden zoo groot niet zyn geweest als ze het aanbesteed hadden zooals do krenteubroodjes en taartjes Er is nog een week voor de borst Laat een commissie uit het volk zich nu niet door sympathieën en antipathieën laten verleiden hun mandaat op een wgze waar te nemen die velen van hen vervreemdt Laat nog kaarten drukken en doelmatiger verspreiden dan tot heden het geval was Zie zooveel mogelgk door heuschheid lieden te vnunen opdat het feest even schoon moge worden als dat van onzen geaohten Burgemeester J Geachte Redactie In de jongste raadsvergadering kwam o m een schryven in van B en W betreffende de oprichting eener herlialiogsschool voor meisjes en het voortzetten van een cursus voor volwassenen B en W schrgven overtuigd te zgn voor 75 Gulden onderwijzeressen en onderwijzers genoeg te kunnen krggen de belooning is wet niet hoog maar de markt is nu eenmaal overvloedig van die koopwaar voorzien Vier avonden per week telkens 2 uren geeft 4X2 of 8 uur per week dat is in een halQaar langer zullen die cursussen niet duren 8 X 26 of 208 uren Daarvoor wordt een honorarium uitgekeerd van 75 gulJen of volgens de oude methode van Bai tjens Zaliger netjes uitgerekend ruim 36 centjes per uur Ik voor my geloof dat voor zoo n flinke belooning wel heel weinig liefhebbers sullen zyn Gouda zit nu eenmaal een beetje in den knoei met de finanticn De heer Grootendorst heeft dat immers zoo duidelijk mogelyk gezegd daarom moest men zulke bokkenapvongen niet maken Nu wil men toch wat doen eu hoe royaal komt men dan uit den hoek Ik hoop dat al gaan de hhr raadsleden met het vooratel mede de onderwijzers en onderwijzeressen te veel eergevoel zullen hebben om voor zoo n bagatel zich uit te sloven Er zou later wellicht heel wat ophef van worden gemaakt maar zou dan het onderwgxeud personeel er de eer van hebbeu Wel neen die zijn voor hunne dienaten ruim beloond Nu het toch zoo n dubbeltjesqusestie is weet ik beter raad Laat het gemeentebestuur een beroep doen op de onderwgisers die geen steen hebbeu waar een ander er een hart op nahoudt om iets voor die achterlijke meisjes of minder ontwikkelde volwassenen te doen Wellicht waren er verscheidene die geheel belaugloos een uurtje voor het goede doel wilden opofferen Niemendal en dan de eer van het werk zou ik voor m j verkiezen boven een bezoldiging van 36 centjes per uur en daarmede uit Hoe anderen daar jver denken vooral het oiiderwgzend personeel weet ik niet ik hoop dat er eenigen hun opinie in dezen eens kenbaar zulten maken Bg de vergoeding op de Burgeravondschool ea de Normaallessen steekt het nog al af daar wordt het werk goed betaald Ben arbeider is zgn loon waardt hoort men dikwgls en een onderwgzer In de overtuiging dat de salarissen niet schitterend zgn wil men de meest hongerige nog een extraatje laten verdienen We leven toch in een rare tgd AZOU Aug WatergetUden Hooff Laas Koog Ln i Zuleril 26 6 27 1 68 6 44 2 09 Zomi 27 9 01 i M 6 18 2 43 Mannd 28 6 34 8 59 6 60 3 16 Dinid 29 7 0 3 31 7 84 8 49 Woonad 30 7 42 4 07 8 02 4 27 Doadard 81 8 88 4 47 8 39 6 04 Vrgdag 1 S 9 6 86 9 19 SprlngtU 29 Aug 5 44 Maaa Zon Aug Opg M Ondorg A Op Onderg 36 7 ls 3 16 7 Aug 4 80 7 89 7 27 4 88 V M 13 4 40 7 28 7 88 6 69 19 4 60 7 15 7 44 7 20 25 6 7 02 80 7 69 8 48 31 6 10 6 49 31 8 18 10 08 1 8 8 SOA 11 86 M Stedeltjko Zwamsobool 86 Auguitus b miild 12 u Opgavo dor toiDperatuur v n de luolit 61 gr Fnlir bot wator 68