Goudsche Courant, maandag 28 augustus 1893

No 6134 Maandag S8 Augustus 1803 3Sste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 AÊsonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 60 BS 121 Beurs van Amsterdam 4 AUGUSTUS Vor krs 82 s 96 100 91 s 76 81 l 21 6 98 l 94 4 US loof 68 76 21 n u 104 60 82 98 99 9 685 6U4 100 76 101 206 187 97 101 101 133 9B 100 34 93 93 164 118 100 62 11 7I 121 66 64 97 120V 100 102 89 101 180 180 lO l 99 B6 88 16 U a lOl Vii 79 107 101 57 40 8 184 160 106 106 100 100 113 llB 31 107 slotkoor 82 Va 76 76 21 7 V 60 331 97 NiPlBUilD Cert Ned W S i dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOAa OU Ooudl 1881 88 i ITIUI Inaohrijving 1862 81 5 Oo TKNit Obl in papier 1868 5 dito in zilver 1868 6 FolTDOAi Oblfg met tiokat 3 dito dito 3 RuBLlKD Obl Oost 2e Serie 5 dito Qeoona 1880 4 dito bij Botba 1889 4 dito bij Hope 1889 00 4 diloingoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 StUlil Ferpet sobuld 1881 4 Tdiuu Oepr Conv laen 18110 4 Oeo loeuing serie D Geo leeoioK serie G ZvioApii Bip Beo v obl 1892 5 Mexico Obl Buit Sob 1890 6 VjENezuELA Obl 4 onbep 1881 AM9TEttDiiU Obligation 1861 SVt BonrlBDJLH Steil leen 1886 S i NlD N Afr Handelsv aalld Arendsb Tab M Certiüeaten DehMaatscbappg dito Arob Hypotheekb paodbr 4 Outt Mij der Vorsten aand s Gr Hypotheekb paudbr 4 Kederlandsohe bank aand Ked Handelmaatsoh dito N W h Pao Hyp b paudbr 6 Bott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OosTBNB Oost HoD bank aand BusL Hypotheekbank pandb 4 i Amerika Equit hypoth pandb 6 Uaiiv L O Fr Lien eert 6 Nin Ho1I U Spoorv My aand Mij tot Expl V 8t Spv aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Atrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 ItuiE Spoorwl 1887 89 A Eobl S Zuid Ital Spwmu A H obl 8 F0I EI1 Warschau Weonen aaQd 4 BoSL Gr Busa Spw My aand 6 Baltisohe dito aand 69 89 a ïaatowa dito aand 6 Xtvang Dombr dito aand 6 Knrsk Ch Azow Sp kap aand BLoaowo Sevast 8p Mq obU B Orel Vitebsk ililo oblig ZuidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 lO s B4V 16V 161 102 61 AMEaiKA Ceot Pao Sp My obl 6 Ohio k North W pr 0 v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Bio Gr Spm oert v a Illinois Ceetral obl in goud 4 Louisv Ie NasbvilleCert v aai Moiioo N Spw Mq lebyp o 6 Miss Kansas v 4 pot prof aand N Tork Ontario West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 St Fanl Minn i Manit obl 7 Uu Pao Hoordlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O B Canada Can Soutb Cert v aand Ven 0 Balhv k Nav Ie h d o O Amsterd Omnibus My aand Bottord Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Kotterdam aand 3 B11 01E SUd Antivorpenl887 2 Stad Brussel 1836 2Vi HoKo Tbeiat Beguilr Gesellscb 4 OosTBMR Staataleening I860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 8 1868 Ned Ver Bez Hyp Spobt eert 6 Burgerlijke Btsnd Moordrecht ONDERTROUWD 23 Aug A Boere en W d6 Wit 24 h Dekker en M J van Hyswyk ADVERTENTIËH ♦ Getrouwd JEANNE P M KERKHOF Dr F HAGE Artt Sri I a 8 D Heer en MetrouT HAGE Keekhof betnigen bg deien hunnen hartelgken dank Toor de vele bewgzen ran belangstelling bg hun Huwelgk ondervonden 9 et per Fl 5 Ct per Fl prachtig helder en i oed werkend Depot A NORTIER Gouge O 3 1 35 Gouda Snelperadrnk van A BaiNEHANit Zoom Faillissement Bg vonnis der A rroudisse men ia Rechtbank te RotUrdam van 23 Angastos 1893 in B W OTrO Bloemist en Hovenier te Gouda in staat Tan faillissement verklaard met ingang van dienselfden dag zgnde de dag der gedane aangifte Tot Rechter CommisaariB is benoemd de ËdelAchtbare Heer Mr J H tan MEUBS B chter in gemelde Rechtbank en tot Curator de oudergeteekende De Curator Mr M M BCHIM tav dkk LOBFF Advocaat en Procnrenr te Gouda KAMER GBVEAAQD Eene ONDERWUZERBS vraagt KOST en ZN WONINO met VBIJE KAMBB brieven letter C bg den Boekh J di VEN BACTERIEVRIJ BETROUWBAAR Egn alleen Crans bacterievrije DRAiXKErV SODA en 8PÜ1TWATER LIMONADES bereid volgens de efcrengete eischen der hygiëne GEWAARBORGD door bacteriologisch en scheikundig onderzoek Tan Prof Dr G vam OvHBJSEEK DB Mhubr en zgn voortdurend toezicht op den toestand der PILTBBS Chamberland ayat Pasteur Agent voor QOUDA Kleiweg PRIJSCOURANT gratis OpenlDare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTULIN DBOOGLEEVBR op DINSDAG 29 AUGUSTUS 1893 des morgens te 9 uren aan het Huis Wgk E No 60 aan den Kleiweg van NIE7WE msm waaronder Mahoniehouten en andere STOELEN TAFELS KASTEN WASCHTAFELS LEDIKANTEN enz eenige SCHILDERIJEN SPIEGELS SPORTWAGENS STOVEN KARPETTEN KLEEDJES ent Daags t voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenland che Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN m ZOON te Oouda immm iwmm te bobebbaveii Ilarddraverij WOENSDAG 30 AIJG 1893 ntiddagê ten 1 uur van PAARDEN die niet meer dan ÉÉN PRIJS hebben gewonnen bereden onder den man PrUs f m Ie Premie ƒ 40 2e Premie ÏO Bntrée ƒ 0 49 en f O HS HET BESTUUR LOTEN in de VERLOTING BU GELEGENHEID DER TTxaje I aard eaaxn axasrt ZIJN TB BEKOMEN BU Z ÊS A BUii KiI IM Lange Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Mederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen BOpLATSD kapt J SMIDT en bJtAVIBB kapt J 8AUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage Vg voege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 Ie Rotterdam De Stoomschepen loBsen te Brewersquay de markt van Boter en Kaaa B Londen Kraepelien en Holm s Quina LarocheQ ü iffLARo HE is de meest Krachtige en Versterkende KINA WIJM aanbevolen door tal van binnen en baitenlandeohe gennesheeren Bekroond met ËËKËN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrygbaar in aacons ii 2 90 en f i Dop6t te Gou bg den Heer A E TEEPE Apotheker 70orlieen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Het groote aantal zenuwkwalen ran zonuwboofdpija af fot de voorafgaande kenteekeDen ran apoplexie hersenberoerte te trolMereo QogBteeda alle middelen door de medische weteDaohap aangewend Kerst aan den nieuven tgd komt de eer toe dat zij door het gebruik maken van den eeavoudigsten weg namelijk langs de baid eens phy Biologische ontdekking gedaan heeft die na honderde proofDemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terw jt z j in wetensohappoliüke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blqkt Ie zyn voor de aan zenuwktralen lijdende menschhoid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid fioman Weissmann te Vilsbofen on bontst op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarigo praktijk Door waBBching Tan het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stofiöja door de huid onmiddellijk aan net Kenuwgeatal medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkel k schitterende resultaten verkregen en mankte zooveel opgang dat van een jdoor den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWHJDEN en BEROERTE hare voorkoming en geneiing binnen korten tijd reeds de 35e drak versohenen ia Dit boekje bevat niet alleen voor bet groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent bet wezen der nieuwere therapie on do daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneoaw ze gewijd zgn zoomede afschrift van tal van getuigsobnileD van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke F MÓDière med dt prOfeSSOr aan dO polylilinieli te Parijs rue Rougemont 10 SteiuKreber med dr praktiseerend geneesheer aan het lirankzinnTgen gesticht te Charenton Simtfitsrath ür Oohn te Stettn Orossmoan med dr arrond arts te Jöulingen Dr F Forestier geneesheer directeur van het hospitaal te Agen Qeheimrath Dr Schering kasteel QuteniblB Bad Ems Darses med dr geneesheer dlreoteur der galvano tberapeatische Inrichting voor zentiwUJders te Parijs me St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Bustaod arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt JeoU med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Bure lid van den Conseil Central d hyglène et de Santé in Fri nkrijk en vele anderen Aan aiion wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kenteekenen zgn chronlsohB hoofdpUn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alla rieken die deer beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zoeaU verlammingOB Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stUfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwEUcking van geheugen enz en zy die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door de v kende middelen als onlhoudings en koudwaterkuur wrijven electriseeren stoomlooi of zeebadei ata genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die vrees gevoelen VOOr beroerte en daartoe reden bobben wegons verschijnselen als i ziCh aanhoudend angStlg voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogeu drukkende pijn onder net voorhoofd sulzing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie oategoriën van ZOnUWlljderS als oot aan JongO meiSJeS lijdende aan bleekzuoht en kraohteloosheid ook aan gmonde zelft aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt f dringend aangeraden ziob het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStOiOOB en franco verzonden wordt door LËMAIRË Co Apotheken te Parijs rae de TEohiqaier BO Alleen gerechtigd tot rerbniding der geneeswijze van ROMAN WEISSMANN gezondheid eere Ud der Italiaansche fr3aniteits orde van het Witte Kruis door H GLEBl V k Co HeUigeweg 4S F E TSD SANTEH KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBBIf POttTON Oudegraeht bg de Oaardbrug F KO Op de jongste hygienisch medioinale Tentoonstelling te i mt ia d Weissnian iohe genseiwü l i medische jnr met de Zilveren Medaille bekoond r van gezond at Oud Olïeier vaj en verder te BINNENLAND GOUDA 26 Augustus 1893 VERGADERING van dbn GEMEENTERAAD op Dinsdag den 29 Augustus 1893 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De Rekening der Inkomsten en uitgaven Tan de Gemeente dienst 1892 De B ooting voor de Schutterij dienst 1894 Het voorstel betreffende de pacht van het overzetveer te Goawsluis Hdt adres van den heer J J Liesker betreffende ontslag van de huur van een atuk grond aan de bnitenx de en verkoop ran een stak grond aan de binnenzyde van de vest De benoeming van eenen onderwyzer aan de 26 Burgerschool voor jongens Dinsdi a s zal in de zaal Kunstmin c der Sociëteit Ons Genoegen eene ledenver gadering plaats hebben van de Afdeeling Gouda en Omstreken c van de HoUandsche Maatschappg van Landbouw In dezen tgd is het zaak by dranken vooral goed ie letten boe ze bereid worden In het naburige Rotterdam z n reeds verscheidene choleragevallen geconstateerd oppïissen ia nu de boodschap Het doet ons daarom genoegen met verwiïiging naar achterstaande advertentie te kunnen berichten dat de Crans bacterievrye dranken ook hier ter stede verkr gbaar z n en wel bü den heer A Dam Kleiweg Prof Overbeek de Meijer zeker geen leek op dat gebied houdt steeds toezicht op een en ander reden geno waarom we boven genoemde dranken prefereeren boven andere Van wege de afd Gouda der Ned Vereen tot afschaffing van sterken drank schreef men aan het Hoofdbestuur Onze afd kan nu weder gezegd worden in vry bloeienden toestand te verkeeren Ze telt 44 leden waarvan 14 vr men won in 1892 16 nieuwe leden Er werden 6 Algemeene en Bgzondere byeenkomsten gehouden zy werden terwyi de nieuwe voorzitter Ds Wartena en en de Becretaris penningmeester veelal het woord voerden goed bezocht Twee nienwe commisaariasen de hh J Halscher en A den Biyker geven biyken van bijzondere ingenomenheid met de zaak Een bg het jaarbericht gevoegd lystje ran contribueerende leden bevat 40 namen Het drankgebruik onder militairen WDrdt gematigd genoemd In de kazerne is eene geschikte zaal tot verpoozmg Gedurende een FEVILLETOX STEREEN EN ZWAEEEN UU liet Duitich Voor hem wu het nog om een scdere roden wol kom dia mentohen om den tuin te leiden daar tq meeaden iets te vinden waar in werkelijkheid niets te Eoeken waa Dit maakte hem de mogelijkheid gemakkelijker om in stilte een gevoel te kooateren dat hij Toor geen priji aan iemand ma willen openbaren en wel t allerminst eu het sllerlaatat aan baar die het wakker geschud bad H Alice en het KusRische broeder en Euaterpaar vormden in het hotel eene aoort van club die vac het overige gezelschap sioh streng verwgderd biold Weldra voegde zich b dat viertal even na de aaiikomat van Zenko een viilde peraoon die door de olab meer gezocht en binnengehaald werd dan hem lief was Pezé was een katholiek zendeling die om gezondhflidarodeDen gedwongen was geworden naar Europa terug Ie keeren en in het vaderland heratelling en krachtvernienwiog te zoeken Zenko had in het begin dien mageren gebukt gaanden man met zyii sterk grijzend haar voor eenen grysaard gehouden Toen h hem nader beschouwde kwam hy tot de ontdekking dat deze man niet ouder dan 46 jaren moeat z n Door zijn krankheid en door de vele ontberingen en de veto moeielykheden van allerlei aard die h j onderronden had warei rijne hareo v r den tijd reeds vsrgrjjad en lag hjj er uur in den voormiddag en een uur s avonds wordt in de kazerne st dr getapt De 2e luita h F Duymaer van Twiat en G A Leers van het 4e reg inf te Gouda worden tgdens het kampeeren van dat korps by Laren resp gedetacheerd te Haarlem en te Leiden Biykens de laatste berichten uit Indië ia deheer F H J Privé odntr 2e kl geplaatstte Anjer J Te Boskoop wordt een nieuwe Chr school met bewaarschool en onderwgsereawoning gebouwd Heden midd ia onder de gemeente Haaatrecht een man aldaar niet thuia behoorende ongesteld gevonden aan den openbaren w Aangezien de ongesteldheid verdachte verschynselen vertoonde ia hy door de zorg der politie overgebracht naar het gebouwtje voor besmetteiyke ziekten en onder behandeling gesteld van den gemeente geneesheer Deterding wien tevens een onderzoek is o edragen naar den aard der ziekte De uitslag van dit onderzoek is nog niet bekend doch inmiddels zgn de noodige maatr elen vati voorzorg ge Bg de publieke graaverpaohting heeft he grasgewaa van den polder Beneden Haastrecht 340 oj bracht en étA vmi de polders Hoeden LaagBilwgk 22 Na veel moeiten en menige teleurstelling is men toch eindelgk zooverre gevorderd dat weldra een b in zal worden gemaakt om het kerkgebouw te Berkenwoude met een fraai orgel te versieren Te Nieuwkoop en te Zevenhoven Z H is de vïekziekte onder de varkens geconstateerd Het maken van een stoomgemaal en daarmede in verband staande werken voor den polder Nieuwkoop is opgedragen aan den laagsten in schrgver de Heer J Kamste te Giesendam voor f43 338 Na lang zoeken ia men er eindeiyk in geslaagd ook het lyk van Willem Snelderweerd een der verongelukten bg het omslaan van eene zeilboot uit den Kralingschen plas op te viaschen Gisteren ochtend had aan den Hoogendgk te Kraliogen een voerman het ongeluk van den bok te vallen tengevolge waarvan hg ernstige als een oud man nit In de eerste week van ziJD vertoef bod hij zich teruggetrokken en waa h ongenaakbaar Dit deed h i niet uit zekeren trots of uit zekere meDScbenschuwheid maar aleobts hierom dat h i gelijk hy zulks later verzekeren mocht te ziek eu te zwak was om met menaoheo te kun en omgaan Later toen bij zich wat sterker en beter bogen te voelen aloot hy uit eigen beweging rioh by den ernstig zieken Ros en syne zuster aan en kwam alzoo ook in kennis met Alice en den artiit JobaoDpa Hagen zóó heette hy was een atil en ernatig man die weinig over zichzelf en nooit over zgne krankheid maar dea te meer een levendig interest stelde in het lijden zoowel liohamelyk ala geestelijk van anderen Bij hem vond men geen spoor van heftigen geloofaïjver en daarom ook niet die zucht om propaganda te maken voor zyne ge loofsovertuigiug Hy deed ook geen onderzoek naar de galoofameeniag van anderen Zelden zocht hij iemand op maar ontweek toch ook niemand en waa vriendetyk jegens allen die tot hem kwamen Er lag met dat al iets indruk wekkende in die lange magere gestalte die een treffend bewijs leverde van den zelfrerloochenendfl arbeid waaraan hij zich wijdde iets indrukmakends in dat magere hoekige door de zoQ verbrande gelaat met die levendige donkere oogen die nu en dan konden bliksemen welke maar al ts zeer verraadden welk een hartstochrelyk man bij waa hoe atil hy zich ook moohl roordoen en hoe groot eo heftig zyna liefde ook waa voor den gekrotsigde en hoe hg verteerd werd van dat smachtend verlangen van dien vurigen wensch om voor dien gekruisigde veel ja alles over te hebben veel ja allee ts doen Hfj kwam van China waar kort verwondingen aan h t hoofd bekwam In bewttsteloozen toestand werd hg binnengedragen in de jvoning van den heer v O en na ald voorloopig te zgn verbonden naar zgne woning in de Noord gebracht Men schrgft uit Ouderkerk a d IJael Door het beleid van de gemeente tevens onbez rgks veld wachter H Mulder alhier it procesverbaal opgemaakt tegen N T huisvrouw van C R winkelier en slgter wegens verkoop van sterkendrank in het klein zonder vergunning Het bezoek aan de diergaarde van de kinderen van de hoogste klassen der drie scholen dezer gemeente is nader bepaald op 4 inplaats van op 1 September a s De geneeskundige inspecteur in Zdid HoUand beeft Donderdag Leerdam bezocht en geconstateerd dat aldaar Aziatische cholera voorkomt sedert Maandag II zgn 5 personen aangetast waarvan 3 ign overleden 1 nog en 1 hersteld i Het U D maakt melding van een politiei ent 4e kl aldaar die tengevolge van zgn gedrag bg een opstootje op den Amsterdamschen straatweg waar hg in plaats van de rust te bewaren deae verstoorde uit zgne betrekke t uia i Mgax ifl Ta Hallevoeiabiis zgn uit een wnUc gsvoaden op het Haringvliet onder Bokkanje aangebracht 282 groote en kleine blokken tin 26 böesen koperdraad 3 rollen draad 95 stukken verihout en eenig los koperwerk Een aannemer uit de provincie Groningen heeft den Burgemeester van Ooatstellingwerf verzocht om den arbeiders te Appelscha bekend te maken dat veracheidene hunner geplaatst kunnen worden by kanaalwerken Hy heeft bg vroegere geledenheden de ondervinding opgedaan dat de Appelschaster arbeiders by dergelgke werken de meeaten overtreffen De Burgemeester heeft aan dit verzoek voldaan De wespenplaag is in het westelgk gedeelte van Noord Brabant zoo groot dat men van vele boomen de vrachten niet durft plukken Vooral pruimen en peren moeten het ontgelden Men tracht de insecten te vernietigen door des avonds petroleum of teer in het nest te gieten Hoe onvoorzichtig het is petroleum bg een brandende lamp te doen bleek dezer dagen weder te Lonneker De echtelieden Wagelaar komen met hun 12 jarig zoontje aavonda geleden de rreeaelyke ohristpQ vervolgingen hadden plaata gehad die wanneer zy in Europa waren geaohied da moaachenwereld met schrik en afgryzen zouden vervuld hebben Maar In China F Goh I China ligt immers zoo ver I Men had de mededeetiugen er van wel in de oouranten geteten men had zalfii medelgden gehad met die vorvolgde etf vermoorde christenen i men had ook eene zekore verontwaardiging gevoeld over de wreede handelwyze van die heidensohe woestaarda maar daar liet men l ook by verder werd er niet over gedacht veel minder over gesproken Deze zendeling waa getuige geweeat van dat vreeaelyk moordtooneel Hg sprak er zeldeu over doob men kon t aan hem merken dat h j onophoudelijk met syne gedachten verwgUe bij cyne in het verre Oosten zich bevindende gemeenteleden Ja I hjj dacht aan dien met moeite begonnen en thans wree delgk verstoorden arbeid der zendelingen aan de in aaoh en pain gelegde christendorpen aan de van dak eo have beroofde mesaohen aan de verlaten weezen die op de wegen en straten ronddoolden van gebrek en ellende omkomende aan de mannen die de slachtoffers van dien mensohenmoord waren geworden aan de vrouwen die van haren ateun en helper beroofd handen wringend rondliepen en niet wisten waarheen aan die hulpeloos zieken en ouden van dagen dan dacht hy aan dien geweldigen kamp van het jammerljjk heidendom tegen het Christendom de godsdienst der liefde die io zwakken armen en krankeo beschermen en behoeden wil en daarom gehaat en vervolgd werd door degenen die nieta daarvan wilden weten Wanneer h aan dat atlea dacht terwgl sgn blik eene starende uitdrukking van een bruiloft De moeder steekt een lamp aan doch bemerkt dat er geen petroleum genu in is en gelast haar zoontje er wat bg te doen Plotaeling terwgl het kind dit doet spat tie lamp uiteen en staat het jongentje in lichte laaie zgne ouders komen dadeiyk toesnellen en bluBschen de vlammen maar het kind was intnsschen reeds deerlgk gebrand Naar het HbIad verneemt is het verloop van het ongeval de Prinses van Wied ovw komen te Neuwied normaal Het tweede gipaverband is om den gebroken arm gelegd De breuk heeft de prinaea vrg ernstig aangetast maar de Igderes is opgeruimd en vol goeden moed Op 22 Ai stuB nam de prinses deel aan het diner ter eere van den geboortedag van den vorst van Wied I uit Mekka terngkeerende te Yambo verzamelde pelgrims ongeveer 6000 in getal verkeeren in deeroiswaardigen toestand Het quarantaine station Eltor is overvol en de pelgrims moeten in de haven aan boord der schepen blgven middelen om hen te vervoeren zgn er niet Nog afgezien van het bericht dat de cholera hevig onder hen moet woeden heerscht er totaal gebrek aan voedsel voor water en brood moeten prgzeo betaald worden die slechts de ryksten mot moeite kannen bgeenbrengen De ongelukkigen gaan Jngrooten getale den hongeradood te gemoet In de Woensdagavond gehouden raadsvergi dering te Krimden a d IJsel is de gemeenterekening over het dienstjaar 1892 voorloopig vastgesteld in ontvangst op f 15206 41 en in uit f op 13742 82 Goedgekeurd werd lo de rekening van het armbestuur over 1892 met een ontvangst van 1532 50 en een uitgaaf van ƒ 1557 86 2o de begrooting van hetzelfde bestuur voor 1894 in ontvangst Qn uitgaaf geraamd op 1832 50 en met een sakiidie post van 1800 In dezelfde tdrga dering werd een plan aangenomen van den architect Exalto te Moordrecht tot verbouw van het pand aangekocht om in hoofldzaakte dienen voor gemeentehuis A V Emmenes redactear van het sociaUstiach blad Voorwaaata c ia ter mke van smaadschrift aangedaan aan eenen ambtenaar gedurende en ter zake van de rechtmatige uitoefening zijner bediening terwgl tydens het plegen van dit misdrgf nog geen vgf jaren waren verloopen sedert de schuldige tegen hem wegens smaadschrift uitgesproken gevangenisstraf geheel had ondergaan voor de rechtbank te kreeg sprak er uit zijn gelaat dat smachtend verlangen om we r by de zynen te tyo om ze opnieuw te steunen te helpen om ze te sterken door tOn woord dat van onbuigzaam Goda vertrouwen getuigde om de verstrooiden te verzamelen met hen te Ivven en met hen te aterven wanneer God het alzoo besloten had te aterven met het krnis in de aaamgevouwen handen en met den geliefden naam dea Heereo Jezua op de lippen o dan 11 In godsdienstzaken maakte Zenko met de overige menachen over het algemeen geen groot verschil Van zgn kindsheid af had hg geleefd onder mensohen die voor den godsdienst niet veel roeiden en was hij dus opg p oeid ala een onverschillige Evenwel waa h riadbrlgk genoeg om de overtuiging van anderen te eerbiedigen Ja selfa waar de godadienitigo overtuiging hem in zoo edole gestalte tegentrad als dit bjj Johannes Hagen het geval waa waar zg gepaard ging met een zóó vlekkolooa eenig en alleen aan God en aan hulpbehoevende meoschen gewgd leren daar waa hy geneigd het hoofd te buigen en voor aioh zelf erkennen deze man ia duieendmaat beter dan Gij I Soma bekroop hem do begeerte deze aanvechtingen waren echter alechts roorbygaand en vluchtig om den zendeling te rerzoeken hem ook als een heiden te beschouwen en hem opnieuw het Erang te verkondigen Dooh het bleef oij voomemena Och I wat zon het geven F Waorom zou ik dien man daarmede lastig vallen P Wanneor de poging mislukte zou bet den armen prediker pgnl k aandoen eo my zou bet onaangenaam stemmen wanneer ik danken moest dat ik een edel mensoh voor niemendal in onrust had gebracht I Vrf xtenolgd