Goudsche Courant, maandag 28 augustus 1893

Men meldt uit Leeuwarden Reeds sedert geruimen tyd bestaan in deze stad twee militaire tehoizen Het eene van roomsch katholieke zyde tot stand gebracht heeft echter een min of meer kerkelyk karakter en ifl uitsluitend bestemd voor It K soldaten Het andere uitgegaan vau het Frieseh Jougelingsverbond verkreeg tiïêogak ii een karakter dat hoe uolrtiit een godsdienstig ooglachen en de varkens g gg zooveel T nniT ii pütTTTe waardeeren toch blykens deervarftog Arnhem tot eene gerangenisstraf ran 2 maanden veroordeeld Voor de Rotterd rechtbank stond gisteren terecht P O 27 jaar groenten renter te Maftsalnis ter zake van op 25 en 26 Juli jL in zyne woning te Maaaaiuia den aldaar door den gemeente ontvanger te Maaasluis na machtiging van den kantonrechter en na aau hem beklaagde tydig daarvan gedane kennisgeving den ingelegerdenkrygsman die voorzien was van een behoorlyk bevel tot ialegeriog zijnde deze inlegering geschiedt uithoofde van bekiaagde s nalatigheid in de betaling van de plaatselijke belastingen niet voorzien heeft van een nachtleger en van voldoende voeding eu de verstrekking daarvan geweigerd heeft Bekl gaf op aan zyne verplichtmgen niet te hebben voldaan daar i het niet be7 t Uit de behandeling der zaak bleek dat het gebeurde meer aan onwil dan aan onmacht moet worden toegeschreven waarom het O M schnldigverklaring verzocht aau hetals nalatige belastingschuldige weigeren van voeding en een nachtleger aan den door den gemeente ontvanger ingelegerden kr gaman en veroordeeling tot f O boete suba 20 dagen hechtenis XJitspraak 5 September a a Achter Abstede smaakte een boeren familte Zondag het gewone Zondagsgenot door na kerktgd terw I moeder de vrouw den pot gereed maakte te zamen en in veroetiiging om het varkenshok te gaan staan en zich te verheugen in den toenemenden wasdom der beide varkens die zich gevleid door zooveel belangatelling knorrend in het slik hunner vestibule omwenteldeu De vader kneep een der beesten zelfs liefkoozend in het achterste gedeelte van den rug en sloeg hem gade met een blik waarin duidelijk te lozen stond cMet November spreken wg elkander nader vriend I Geroerd door dit bewgs van tevredenheid zgns meesters kwispelde de vriend met zjjn staartje eu vermeerderde het alik in den voorhof zyner woning terwyl de familie zich gehoor gevende aan de roepstem van momler de vrouw naar de woning begaf om te middagmalen Nauw hadden zg echter een paar schreden gedaan of een achtergebleven jonkske dat de deur van het kot eens geprobeerd had duikelde in zyn kort broekje en hemdsmouwen over den grond en de losgebroken varkens renden door het land en woelden de bieten om Vader moe ler zoons en dochters te zamen acht personen vlogen dr varhenr na Ofschoon er wel honderd toeschouwers waren er was niet een helper Integendeel de beangste familie werd uitge iftwr WTSOfBCiiuwend geschreeuw aan de handen hunner vervolgers onttrokken De jacht duurde meer dan een half uur en toen de beide lievelingen eiudel k na veel moeite weer in hunne stille woning waren opgesloten kregen z nog de aardappelen die voor het gezin bestemd waren geweest toe want deie waren aangebrand 1 In October zal een vergeiykend onderzoek worden gehouden voor de betiekking van klerk der posterijen en telegrafie om naar mate van de behoefte ala zoodanig te worden benoemd op eene jaarwedde van ƒ 400 welke tot 1200 kan klimmen Zy die zich aan dit onderzoek verlangen ttonderwerpen moeten zich voor 20 Septembei aanmelden bg het hoofdbestuur der poaterüen en telegrafie door een op zegel geschreveh verzoek en met overlegging van de stukken in de St Ct No 199 vermeld De candidaat moet in het jaar der aanmelding den leeftyd van 17 jaar bereikt en dien van 25 jaar niet overschreden hebben en moet zgn van een gezond lichaamsgestel vry vau gebreken en bepaaldelyk in het bezit van goede gezichts spraak en gehoororganen In hoever die vereischten aanwezig zyn wordt onderzocht door een daartoe aan te wijzen geneeskundige Met afwyking van het bepaalde omtrent den leeftyd is voor de gei reëerde klerken die aan het examen wenachen deel te nemen vastgesteld dat zy in het jaar der aanmelding den leeftyd van 17 jaar moeten bereikt en dien van 30 jaar niet mogen overschreden hebben De aandacht van vrouweiyke candidaten wordt in het byzonder gevestigd op de voortaan geldende bepaling dat zy niet minder dan 06 manneiyke ambtenaren aan den dienst in zynen vollen omvang moeten deelnemen Dit Munohen wordt weer eens een geval van zelfmoord vau een soldaat gemeld De vader van den jongen man had aan den regimentakommandant geschreven dat deze afloop te vreezen was als de plageryen niet ophielden waaraan zyn roon blootstond maar de kommandant antwoordde niet en de kapitein over wien de vader zich beklaagde schreef daarentegen een brutalen brief aan den ouden man £ en paar dagen later haalde men het lyk van den geplaagden soldaat uit het water op Een humaap chef De directeur generaal der posteryen en telegraphie de heer Havelaar gaf dezer dagen een vernieuwd bewys van belangstelling in het lot van alle onder hem geplaatste ambtenaren Hy riohtte n l tot de directeuren der verachülende rykstel raalkantoren een rondscbryven waarin hy hen uitnoodigt om van 20 26 dezer maand aanteekening te houden van den tyd dien ieder besteller gednrende gemeld tydvak in loopdienst doorbrengt Hy deed zulks op grond dat hem is gebleken dat den bestellers op sommige kantoren een dageiykschediensttyd wordt opgelegd van 11 uur terwyl hy wil trachten den loopdienst tot een maximum van 8 uur te beperken Vrydag zongen de leden van een muziekgezelschap uit Barmen Westfalen voor prins Bismarck uit Eissingen In antwoord op een toespraak van den directeur maakte de prins enkele opmerkingen over de waarde vau vaderlandslievende liederen die ten alle tyde het volk en de soldaten aangemoedigd hadden en een zedeiyken steun vormden zonder welken ook een groot aantal soldaten niets tot tand brengen kon Muziek zeide de gewezen rykskanselier verder had ook bet hare bygedragen tot de kracht en de eenheid van het drievoudig verbond Bismarck eindigde met de opmerking dat Duitschland een echtpaar geleek dat veel huiaelyke twisteu had Trachtte echter een derde zich daarin te mengen dan maakten man en vrouw gemeenezaak om op den indringer aan te vallen In dit jaar wordt het zestigjarig bestaan der lucifers herdacht De uitvinding daarvan geschiedde door den Duitschen student J F Kammerer die in 1833 te Hohen Asperg een haUjarige veatingstraf onderging wegens deelneming aan politieke woelingen Door gebrek aan een behoorlyke octrooi wet werd de uitvinding door anderen benuttigd en verloor de uitvinder zyn vermogen omdat hy de concurrentie tegen verbeterde werktuigen niet kon volhouden Kammerer die aan demeuschheid ongetwyfeld een zeer grooten dienst heeft bewezen stierf in 1837 in een krankzinnigengesticht in Wurtemberg uiet meer voldoet aan de eiscfaen die billykerwys aan eene plaats van uit en ontspanning mogen worden gesteld Sn vandaar dat véle militairen beneden den rang van officier elders gaan zoeken vooral des avonds wat zy in het Militair Tehuis niet vinden Een viertal ingezetenen de heeren mr W J van Weideren baron Rengers dr H A Middelburg P Fabry de Jonge en ds P A J Jas hebben daarom de handen ineen geslf en om voor den militairen te doen oprichten en in stand houden een ander soort Tehuis eene inrichting voor gezellig verkeer en hen alzoo terug te houden van het bezoeken dier huizen en kroegen die op zyn zachtst gesproken moreel en physiek een bedenkelüken invloed uitoefenen Tegen inkoopsprys zuBèn daar worden verkrygbaar gesteld brood koffie bier en andere onschadelijke dranken enkele goede dag en nieuwsbladen ter lezing liggen en de bekende spelen gespeeld kunnen worden De jaarlijkache onkosten worden op p m ƒ 1000 berekend Geheel tegen de orders van de directie in begaf de boekhouder van het Hotel Kurhaus te Scheveningen de heer J A B zich Doudertlagavond in de lift vermoedelyk om daarmede naar boven te gaan Eerst kort in zyn betrekking geplaatst schynt hy met de behandeling van het toestel niet bekend te zyn geweest tengevolge waarvan hy met het lichaam tusschen muur en lift beklemd geraakte Door het byzondere geraas dat de lift maakte werd men opmerkzaam en ontdekte men het onheil De hoofdcommissaris van politie en hoofdagent Vennik werden gewaarschuwd en onder hun toezicht werd de man uit zgn benarden toestand door werklieden van het Kurhaus verlost De badarts dr Francken inmiddels toegesneld kon slechts den dood constateeren Het lyk is overgebracht naar het lykenhnia op de b raafplaats aan het Kanaal De heer B was gehuwd en laat een talryk gezin na Te Eksloërveen waar men van de theorien door de socialisten aldaar verkondigd verzadigd is wordt thans door de veenarbeiders een methode gevolgd die meer in den geest van den Bond van orde door hervorming is De arbeiders kiezen aldaar namelyk op sommige dagen na het werk f gedurende den schofttyd een of meer sprekers uit hun midden die de aanwezigen moeten toespreken zooals vro r de socialisteQ deden Altyd treed een hunner of soms ook tve0 na elkander op die de aanwezigen aansporen tot zainigheid orde en eendracht die waarschuwen voor het misbruik van sterken drank enz Meestal wordt de voor de vuist uitgesproken rede door het gezang van het Gevoel o mensch nit Hazens liederenbundel of met het volkslied van Tollens besloten Een zoodanige byeenkomst dezer dagen aldaar gehouden werd door ruim 250 peraonen die van het werk hniawaarts keerden bygewoond By de Staten Genrraal zyn toen de Kamers uiteengingen o a de volgende wetsontwerpen aanhangig gebleven by de Eerste Kamer die betrekkelyk het faillietrecht en betreffende de bedryfsbelasting by de Tweede Kamer de hierna te noemen ontwerpen als onteigening voor de dninwoterleiding te Haarlem instelling van Kamera van arbeid en nyverheid wetavoorstellen Pyttersen en Schimmelpenninck v d Oye wyziging Nederlandsch Indische comptabiliteitswet wetboek militair strafrecht regeling van het kiesrecht overeenkomst met België voor de grensregeling Baarle Hertog en Baarle Nassau bepalingen omtrent vrystelling van belasting van sommige buitenlandsche goederen samenstelling van de landmacht wyziging WestIndische regeerings reglementen en comptabiliteitswet nitbreiding en onteigeningsrecht voor gemeentebesturen wetsvoorstel Van Houten regeling van de ray nontginningen in Nederlandsch Indie onteigening voor den aanleg eener straat te Amsterdam aanvul lingswet tot regeling van het veeartsenykandig staatstoezicht afschaffing rechten registratie op aanstellingen en akten van beëediging van ambtenaren wyzigings wet legesheffing regeling van den dienst by de militie onteigening voor een verbindiu spoorweg te Rotterdam onteigening voor de normaliseering der Nieuwe Maas boven Rotterdam nadere t palingen omtrent den suikeraccyns onteigening voor eene hoofdwatering ten behoeve van bet waterschap Westerdiep goedkeuring vau de te Dresden gesloten choleraovereenkomst onteigening voor een scheepvaartkanaal van Engelen naar Henriëttewaard wyziging van de drankwet wyziging van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering wetsvoorstel Hartogh wet op de grondbelasting regeling van het bakenwezen op openbare watereu onteigening voor den bouw vau eene nienwe brug bij Weatervoort overeenkomst betrekkelyk de verhoudingen tusschen Nederland en Portugal in den Indiachen Archipel enz wyziging v n de pensioenwet voor burgeriyke ambtenaren In de Prov Gron Ct maakt A L P oelman eenige opmerkingen naar aanleiding van de vraag Zou werkelyk over de kieswet van den minister Tak dezelfde lydensgeschiedenis beschoren zijn als over de legerwet van den minister Bergansiua en zou zy ook uu reeds door de Kamer ten dood opgeschreven Kyn c welke opmerkingen z i wellicht de voorstanders der wet zullen kannen bemoedigen Hy Bchryft Vooreerst herinner ik aan het feit dat de minister zelf deze meening niet deelt Hy heeft zich in het debat betreffende dit bealuit niet gemengd en vervolgens in zyn antwoord aan den heer Beelaerta van Blokland met zooveel woorden verklaard dat hy aan dit besluit geene pohtieke beteekenis toekende en dat hy niemand gerechtigd achtte aan zyn zwygen soort elyke beteekenis te hechten Hy zag in dit bealuit niets anders dan eene regeling van werkzaamheden eu dus om zoo te zeggen een huishoodeiyke aangelegenheid door de Kamer zelf zonder bemoeiing der regeering te beschikken Vervolgens mag men niet vergeten dat de Kamer thans in andere omstandigheden verkeert dan in het voorjaar van 1891 Toen stonden de algemeene verkiezingen voor de deur en tamelyk algemeen was de verwachting dat zy op eene omrelting der Kamer zouden uitloopen Werd deze verwachting verwezenlykt dan zou de regeering moeten aftreden om plants te maken voor een ander ministerie t welk op de meerderheid in de nieuwe Kamer kon steunen en het was volstrekt niet zeker dat deze regeering de Ie gerwet van hare voorgangster zou handhaven In dit geval stond dus verdaging van de behandeling der wet gelijk met eene verwerping De tegenwoordige Kamer heeft echter nog twee volle jaren voor zich en zy zal ook indien zy het werkeiyk wilde d behandeling der kieswet bezwoarlyk zoolang kunnen vertr en en verschuiven tot nieuwe algemeene verkiezingen mogeiyk leiden tot het optreden van een ander kabinet t welk met de kieswet Tak zon kunnen handelen zooals het t enwoordige kabinet heeft gehandeld met de legerwet Berganains In het tegenwoordig geval zal de Kamer dus het geduld van het l nd op proef kuunen stellen maar aan de aoodzakelykheid eener beslissing hetzy voor of en de kieswet kan zy niet ontkomen Ook is de verhouding der tegenwoordige regeeriog tot de kieswet niet geheel dezelfde als die der vorige regeering tot de legerwet Zonder te kunnen wgzen op bepaalde fsiten tot staving van dit gevoelen tw felde men toch tameiyk algemeen aan de homt eniteit van het ministerie Mockay ten aanzien der legerwet Hec stond niet vast noch by de Kamer noch by het land dat alle leden van het ministerie sympathiseerden met de regeling onzer weerbaarheid zooals die door den minister van oorlog voorgesteld werd Aan de eenagezindheid der tegenwoordige regeering ten aanzien der kieswet van den minister van binnenlandsche zaken kan en mag daarentegen door niemand getwyfeld worden By het algemeen debat der staaUbegrooting over 1893 hebben de ministers van buitenlandsche zaken en van financiën met zooveel woorden hun zegel gehecht aan de regeling van het kiesrecht zooals die door den minister Tak wordt voorgesteld en by de algemeene beraadslagingen over deze wet is de homogeniteit van het gehsele ministerie in dezen opnieuw gebleken Met deze wet staat of valt dus niet enkel de minister Tak maar het geheele ministerie Ook verdient het opmerking dat de oppositie welke thans in de kamer tegen de kieswet gevoerd wordt een ander karakter heeft dan die welke iudertyd gevoerd werd t en de legerwet Het valt niet te ontkennen dat er tusschen toen en nu eenige overeenkomst bestaat Evenals de legerwet heeft ook de kieswet de politieke partyen zooals die in de Kamer zyn opgetreden gesplitst De liberalen zyn verdeeld maar ook de katholieken en de antirevolutionairen zyn het onderling niet eens aan beide kanten der Kamer zyn er zoowel voorstanders als bestryders der wet De bestryding der legerwet raakte echter aan de hoofdzaak aan het bt nsel der wet de vol standers en de tegenstanders stonden tot twee partyen vereenigd in gesloten gelederen tegen elkaar over Dit is met de oppositie tegen de kieswet niet het geval Hier verklaren alle bestryders als uit 6én mond diit zy het beginsel der wet wilden aannemen en dat zy voor t minst eene krachtige uitbreiding van het kiesrecht even wenschelyk en noodzakeiyk achten als de regeering zelf Men wil naar het Bchyut allen hetzelfde maar men wil het niet op dezelfde wyze Men zegt te streven naar hetzelfde doel t welk ook de r eering betoogt maar men wil dit doel hereiken langs anderen w en niet sturen in denzelfden koers Maar terwyi de voorstanders der wet zich tennaasteby bewegen langs dezelfde lyn is dit niet het geval met de tegenstanders De oppositie is verdeeld in verschillende groepen die nauwelyks of in t geheel geen verband met elkaar houden en elk voor zich haar eigen weg willen gaan de onderlinge gemeenschap ia van zuiver negatieven aard en bestaat enkel ia den gezameniyken wil om niet te willen yné r eeriug wil Deze innerlyke zwakheiCdo oppositie rechtvaardigt twyfel aan haar a öces en al is het haar ook mogen gelakkea door haar bealuit om het bedoelde onderzoek der amendementen in de afdeeliugen te verschuiven tot het volgend zittingjaar de afdoening der groote zaak te vertragen en de in roering der wet indien zij ten slotte toch mocht worden aangenomen van 1 Januari 1894 te verdagen tot 1 Januari 1895 toch is het daarom nog niet zeker dat de tegenwoordige Kamer het register der wetten welke door haar behandeld en met hare medewerking tot stand gekomen ztjn niet zal kunnen sluiten met de wet tot nadere reeling van het kiesrechte De gezondheids commissie te Rotterdam in welke gemeente zich eenige gevallen van cholera hebben voorgedaan heeft een strooibiljet verspreid van den volgenden inhoud Hoogst nadeelig is cholera vrees maar daarvoor bestaat ook geen aanleiding als men weet wat men in acht heeft te nemen om zich tegen besmetting te behoeden Daarom wenschen wy ieder aandachtig te maken op het volgende De cholera ontstaat door het komen der cholera kiemen in het mensohulyk lichaam De besmetting wordt veroorzaakt doorde uitwerpselen darmontlasting braaksel urine ook door het wachwater der oholeralyders By reeds bestaande storing in de werking van maag en ingewanden ontwikkelen zich de kiemen waardoor de ziekte ontstaat gemakkelijker Het komt er dus op aan de cholerakiemen te vernietigen onschadelyk te makenen Door matigheid en een verstandigenleefregel alles te vermyden wat de werkingvan maag en ingewanden zon kunnen ver storen Geen water gebruiken dan uit de drinkwaterleiding en dit als het voor drinkwater of tot remiging van vaatwerk zal worden gobrnikt vooraf koken Geen melk of karnemelk ongekookt gebruiken Men gebruike geen sterk a ekoelcte Bpyzen of dranken en ge n andere dan tegoed gekookte apgzen geen salade komkommers augurken Men ete geen en onryp ooft en geen vrachten ongeschild Geen èet of drinkwaren gebmiken afkomstig uit huizen of winkels waar cholera heerscht en niets nuttigen cin zoodanigehuizen of winkels Meermalen de handen wasshen en vóór het gebruik van voedsel altyd Geen boeken of andere voorwerpen uit huizen waar zich lyders bevinden venendenof ontvangen Zonder noodzaak geen woningen bezoeken waar choleralyders zyn Strenge zindeiykheid betrachten vooral ten aanzien van het lichaam en van alles watmet het lichaam in aanraking komt Niet baden in de openbare wateren De privaten d elyks of als door velen daarvan gebruik wordt gemaakt meermalen df lyks reinigen eu ontsmetten Privaten worden ontsmet door er een ruime hoeveelheid kalkmelk chloorkalk of creolinemengsel in te gieten Ook de trechters worden met een behoorlyke hoeveelheid bedeeld De zitting van het privaat wordt met carbol oplossing of creoline mengsel afgespouat Bij het ontsmetten van privaten wordt als maatstaf aangenomen dat 10 liter kalkmelk 5 kilo chloorkalk of 5 liter creolinemengael voldoende zyn voor 1 kubieken meter fiiecaliën 12 Zoo min mogelyk plaataen bezoeken M veel menschen samenkomen De vloermatten schoonhouden en ontsmetten Aan vrouwen wordt aanbevolen opde straat geen slepende kleeren te dr en De vloeren van lokalen voor publiek to ankelyk eens of meernialen daags schrobben en ontsmetten met carbol oplossing of creolinemengsel Onmiddeliyk generakundige hulp inroepen als zich versohynseleu voordoen van 1 maag of ingewandsiyden Den ingezetenen wordt aanbevolen om van onreine toestanden in hunne omgeving als zy die niet zelven kunnen verhelpen verzamelingen van vuil gebreken aan riolen onreine privaten en portalen enz rechtstreeks aau de politie kennis te geven Ontamitting De uitwerpselen darmontlaating braaksel urine en het waschwater van choleralyders mogen niet in privaten geworpen maar moeten verzameld worden in potten of in tonnen daartoe door het Gemeentebestuur verstrekt strekt en moeten onmiddeliyk ontsmet worden Die ontsmetting geschiedt door het vermengen met kalkmelk of creoline mengsel Deze ontsmettingsmiddelen worden vooraf inde potten of tonnen gedaan Nadat de potten syn gebruikt en geledigd worden zy opnieuw lËlt kalkmelk of creoline mengsel omgespoeld De ontsmettingsmiddelen zyn verkrygbaar aan de politie bureaux Lytigoed zakdoeken beddegoed al watmet den zieke in aanraking is geweest moet voorzichtig zonder veel te roeren of uit tekloppen verzameld worden in zakken diedoor het Gemeentebestuur verstrekt en afgehaald worden ter ontsmetting Personen die met lyders in aanrakingzyn geweest moeten alvorens met andeiensamen te komen ontsmet worden BnUenlandscb Overzicbt In Italië is het nog niet pluis Althans Dalziel geeft van gisteren het volgende bericht nit Rome Op bevel der regeeringworden alle telegrammen uit Napels onderschept Allerlei verontrustende geruchten doen de ronde De betoogingen hebben het karakter van een oproer aangenomen talrijke dooden en gewonden moeten gevallen zyn by de pogingen van de gewapende macht om de beweging te onderdrakken De toestand ia overal ernstig Rome Genua Milaan en Taryn verkeeren in een waren staat van bel Het gebouw van het Fransche gezantschap te Rome ia als t ware in een kazerne herschapen nacht en dag wordt het door een groote bezetting bewaakt Men vreest nog voortdurend de ergste onger eldheden Een groot aantal anarchisten xyn in hechtenis genomen Dank zy de voogzorg van onzen correspondent te Napels om ons in afgesproken taal te seinen kannen wy omtrent den toestand te Napels het volgende meedeelen Gisterenavond hadden overal in de stad bloedige botsingen plaats uit de vensters werd kokend water op de gendarmes gestort Een gendarme is gedood van de betoogers werden enkelen gedood de gasthuizen zyn vol gewonden Door het vernielen der lantaarns was de geheele stad in duisternis gehuld Heden ging het volk voort met de politie en de soldaten uit te jouwen ondanks de versterkingen vreest men het ergste voor hedenavond Een groot aantal personen werden in hechtenis genomen De Fransch Italiaansche vereeniging te Parys beeft eene vei adering gehouden waarin eene motie is aangenomen waarby de verbitterende diacussie tusschen Franschen en Italianen afgekeard en de uituoodiging tot hen gericht woidt om allee in het werk te stellen wat de toekomstige en duurzame eensgezindheid tusschen de beide landen kan bevorderen Niet weinig steekt hierbij of een door den gewesteiyken Raad van Meurthe et Mosplle waarvan Nancy de hoofdplaats is de gewestelyke Raden zijn nameiyk thans byeeu kenbaar gemaakte wensch dat de ondernemers van door den staat aanbestede openbare werken zich verbinden om niet meer dan een tiende vreemdelingen by de uitvoering der werken in dienst te nemen De gewesteiyke Raad heeft het hierby niet gelaten Hy wil ook dat de wet straf bedreigt tegen de ondernemers die meer dan een tiende vreemdelingen in hunnen dienst nemen Dat alles is da fraaie vrucht van het protectionisme Méline beleeft plezier van zgn werk Een telegram uit Nancy heeft gemeld dat er iu eenige nabygelegen gemeenten twisten plaats gehad hebben tusschen Ttaliaansche en Fransche werklieden zoodat troepen derwaarts zyu gezonden Het blykt nader dat die twisteu ontstaan zijn doordien een vyftigtal spoorwegarbeiders de afdanking van de Italiaausche werklieden geëischt hebben en om aan dien eisch kracht by te zetten begonnen zyn met het staken van den arbeid De Fransche Minister president Dupuy heeft een handigen zet gedaan Op verlangen van de Italiaausche Regeering heeft hy den maire van Aigues Mortes moeten schorsen Deze heeft daarop geantwoord met het vragen van zyn ontslag Aanvankelyk heette het dat het ontslag niet kon en zou worden verleend voor het onderzoek naar het gebeurde te Aigues Mortes geheel was afgelooopen De telegraaf meldt thans dat het ontslag wel is aangenomen omdat de maire wel een slechte proclamatie maakte maar toch ook zeer trefieude bewyzen van moed heeft gegeven Deze concessie moet zeker strekken om de openbare meening in Frankryk gevoeliger dan kwik tevreden te stellen In Italië kan dit halve berouw echter wel eens een minder gunstigen indruk maken Overeeenkomstig het besluit van II Maandag is de beraadslaging over het rapport omtrent Home Eale gisteren avond te 11 nnr gesloten De derde lezing is op a Woensdag bepaald Een handig antwoord gaf Gladstone aan den heer Wooda Parlementslid en secretaris van den My nwerkersbond van Groot Brittaonie die den premier uitnoodigde eindeiyk een belofte te geven wanneer het wetsontwerp bepalende dat mynwerkers slechts acht uren daags mogen werken by het Parlement in behandeling zou komen Gladstone antwoordde dat hy het evenmin wist als de heer Woods DeDuitsche bladen zyn door Edinfonrgs aanvaarden der kroon van Cobnrg biykbaar zóó verrast dat zy er een oogenblik sprakeloos door geworden zyn en tyd behoeven om zich in het onverwacht geval te oriënteeren De Berlynsche bladen vooral behalve de ortho doïeconservatieve Reichsbote zyn over bet algemeen zeer voorzichtig in hun uitdrukkingen maar van kenneiyk goed ingelichte zyde wordt te verstaan gegeven dat de krachtige hand van Alfred Sr eigenlyk te Coburg verkiralyk is boven de nog ongeoefende hand van Alfred Jr daar er in het land van den kunsten kunstenaressen minnen den hertog Ernst heel wat op te ruimen en te zuiveren en te verbeteren valt Om te bannen is reeda verleden week toen de oude Hertog buiten kennis lag te zieltogen alvast zekere juffrouw Mejo een actrice die gelyk vele andere vóór haar in den laatsten tyd tot voorlezeres bevorderd was eenvoudig op straat gezet 1 Zij begaf zich naar de villa die haar door Ernet II geschonken was doch welke zy nu snel ie gelde maakte om zich vooi oed te verwyderen Hertog Ernst bygenoamd Joppenherzog of SchützenkÖnig had het nog in den laatsten tyd zeer druk gehad met allerlei kostbare opvoeringen van opera s een heirl er van gunstelingen zaï een goed heenkomen moeten zoeken daar Alfred die parasieten geenszins by de nalatenschap wenscht over te nemen I De prins van Wallis en keizerin Frederik die zich tegenwoord te Homburg bevinden zullen Maandag a s de teroardebestelling van hertog Ernst bywonen De conservatieve Reichsbote ziet in het aanvaarden der regeering door den hertog van Edinborg een schending van het Daitsche nationaliteitsgevoel en daar ongelukkig genoeg de ryksgrondwet vreemde prinsen ais bondsvorsten niet uitsluit vreest het blad dat mettertyd ook Oostenryksche aartshertogen en Russische grootvorsten de regeering van Duitache landen in handen zullen krygen By de telling der stemmen in den Amerikaausche Senaat is gebleken dat er evenveel voorstanders als tegenstanders zyn vau de intrekking der Sberman wet Het lot der wet hangt dus af van de stem van den president van den Senaat den heer Stevenson die zyne meening nog niet uitgesproken heeft INGEZONDEN Mijnheer de Bedaetatrl De beate stuurlui staan aan wal Dat ondervindt zeer zeker ook de Oommissie belast met de feestregeliug op 31 Angnitafl a i Wat heeft ze al niet moeten hooren verdiend en onverdiend Na z t J in nw nummer van gisteren ernstige grieven tegen haar te hebben Eilieve wanneer die grieven alleen hunnen oorsprong vinden in het feit dat de Krenten hroodjesanonce wat onduideiyk was gesteld en wellicht door een enkele niet al te biliyk is gehandeld met het verspreiden van toegangskaarten zou het dan niet verstandiger zyn hieraan het zwygen toe te doen Is het niet ietwat gewai d op een fewt dat getuigenis moet geven van eenagezindheid onder de hurgery waar het geldt hare liefde voor t Vorstenhnis en vaderland kleine misslagen breed uit te meten Waariyk zoo n baantje van commissielid is niet te henyden en daarom gebiedt het gezond verstand eenparige medewerking Mocht ik der commissie een raad geven in het belang der goede orde t zon deze zyn stel den toegang tot het terrein niet n maar ook vóór de aankomst van den stoet open des noods met afaluiting der ruimte benoodigd voor die corporation welke afzonderlyke ruimte noodig hebben Het schietterrein is groot genoeg om een duizend of wat menschen te bevatten maar ze kunnen er toch niet allen te geiyk op Mocht het verzuimen van dien maatregel later niet betreurd worden Iemand die buiten de commissie staat Beurs van Amsterdam 25 AUGUSTUS Vor krs lotkoer 81 b 81 96 lOO a 101 92 79 Vl 79 761 7 U U l i ïl ti l f 9S 98V M 94 8 l loof 1007 8 68 as 22 108 691 SS 84 981 991 686 604 100 76 100 SOS isr 97 98 101 101 iS2 96V 100 84 93 98 161 118 100 607 60 SU 6Ü 117V 12C l no i 66 641 66 97 1 0 100 102 88V 89 lOlV 102 180 13U 10 99 64 58 88 18 8 18 ll r 18 101 79 107 101 60 40 6 184 160 106 106 106 100 99 113 Ht i 117 31 107 XcDKauND Oert Ked W 8 SVi dito dito dito 8 dito dito dito S g HoKOjiB Obl Qoudl 1881 88 4 Italië Inaolirijviiig 18S2 81 5 OosTENB Obl in ptipior 1888 5 dito in zilver 1868 fi PoBTuaA Oblig met ticket 3 dito dito S BusLAND Obi Oost Se Serie 6 dito GoooDB 1880 4 dito bij Botbs 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito iu goud leen 188S 6 dito dito dito 1884 K Spanje PerpeL aobuld 1881 4 Tdekeij Gepr ConT leen 1390 4 Geo IceiiingBerie D Geo leaDÏDtf serie C ZmDArB UEP Ueo v obl 1892 5 Mexico Obl liuit Sch 1890 6 Venezuela Old 4 oabop 168L Ahsteedah Obligation 1861 S i ROTTEBDAH Stflil IdflU 1866 3 g Ned N Afr HandeUv aand Arendsb Tab My Cerüfioateu Deli MautBohappij dito Arnb Hypothuokb pandbft 4 uIt Mij der Voratonl aand s Gr Hypothoekb paridbr 4 Nederlandsohs bank aand Ned Haudtilmaatacb dito N W Pac Hyp b pandbr 6 Kott Hypotheekl pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OosTEKE OoBt Hong bank aand RusL Hypotbetikbank pandb 4 i Aheoika Ëquit hypota pandb 6 Maxw L j Pr Lien oert 6 Ned HoU IJ Spoorw My aand Mij tot Expl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTALiB SpoorwI 1887 89 A Eobl 8 Zmdltal Spwmy A H obl 8 Polen Warschau Weonen aand 4 RusL Qr Buts Spw M aand 6 BalUaobe dito uaod Faatowa dito aand 5 Iivang Dombr dito aand 5 Kurak Ch Azow Sp kap aand 6 IjOsowo Sewaat 8p Mg obÜK B Orel Vitebsk dito oblig 6 ZuidWeat dito aand 5 dito dito oblig 4 AHEHiKA Cunt Pac Sp M obl 6 Ohio North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Rio Gr Spm eert v a Illinoia Central obl in goud 4 Louisv k NBshvilleGert r aand Meiioo K Spw Mij lebyp o 6 Misa Kansaa r 4 pot pref aand N York Ontario Se Weat aand dito Fenoa Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 8t Paul Minn Alanit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie byp O 5 Canada Can South Ctirt v nand Ven C Rallv Nav Ie h d o O Amsterd OoinibuB Mg aand Bottord Tram weg Maats aand Ned Stad AmatenUna aand 3 Stad Roilordam aand 3 Bbloib Stad Antworpünl887 2 i Stad Bruaset 1886 £ HoNO Tbeiab Regullr Gesetlsch 4 OoaTBNR StaBtaleening 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 8 1888 Neo Ver Buz Hyp Spobl eert 6 VlssoberU Bericht AMEBSTOL 25 Ang Vnn Zaterdag 19 tot en met YrjjdBg 25 Aug zjjn alhier ter markt aangeroerd 77 zalmen prgs ran zomerzalm per kilo ran 1 20 tot 1 70 pr s St Jakobazalm per i kilo y n 1 00 tot 1 50 KRALXNGEN 25 Ang Date reek werden ter markt aangevoerd 756 zalmen prgs 1 10 i 1 80 pet o on KEXXlSGEViXG iNBICKTINalN WBLKK OIITA SOHllDP OF HINDBB KÜNNBN VBBOOBZAKElf BURGEMEESTER en WETHOO BES van Gouda Gezien art 8 der Wet van den 2n Jqni 1875 Staat blad no 95 Doen te weten Dat zy vergunning hebben verleend aan de Gebroeders Verkley en hunne rechtverkrygeuden tot het opnohten eener machinale graanmalerg in het perceel aan de Westhaven geteekend B no 181 kadaster sectie D nu 1101 Gouda den 25 Augustus 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BurgerlQke Stand GEBOREN 25 Aug Gssberlus ouder J Vooys en C Jongeneel ONDERTROUWD 25 Aug J P Wegenwgs 21 j en A Heerkens 19 j Uaastreobt GEBOREN Neeltje ouders J de Korte en G van Dam Kaatje ouders W P van Willigen eu A Eykelenboom OVERLEDEN N de Korte 2 d TUBt GEBOREN Cornelia Maria ouders C Boeie en M Nobel WatergetDden Aug Hoo 6 01 6 84 2 69 7 06 8 81 Iiiuij Hoog 2 26 6 18 Laag 248 3 16 8 49 4 27 6 60 7 24 07 8 02 7 42 8 2 Zond il Mssad 28 Uuisd 29 Woenid 30 Dondeid 81 47 8 89 6 04 Vrijdag 1 S 9 6 26 9 19 6 44 Zalerd 2 9 88 6 03 10 01 6 26 SprlngtU 39 Aug Zon Üpg Oederf 4 80 7 89 4 40 4 60 6 5 10 Maan Aug Opg M Onderg A 27 7 27 4 88 V M 7 Aug 7 28 7 16 702 6 49 7 88 6 69 18 7 44 7 20 19 80 7 69 8 43 26 31 8 18 10 08 31 S 8 80 A 11 86 M 8 63 1 07 A StedelUko Zwemsohool 26 Aaguatus s midd 12 u Opgave der temperatuur ruu de luoht 56 gr Fahr het water ti ADVERTENTIfiN Getrouwd JEANNE P M KERKHOF BK Dr F HAOE Artt De Heer en Mevrouw HAQE KübkHor betuigen bg dezen bunnen hartelyken dank voor de vele bewezen van belangstelling by hun Huweiyk ondervonden Voor de vele blgken van belangstelling ondervonden by het overlgdeo van onze geHeide Moeder Behuwd en Grootmoeder Mejnffronw ELISABETH SOPHIA BOERS Wednwe van wylen den Heer W T BLOM betuigen wy onzen hartelgken dank Wed B M BLOM M PEETEaS Jz QoMla 26 Augustus 1893 TE a OUID A Het TWEEDE TOELA TINGSEXAMËN en de HEREXAMENS zullen beginnen op Uaandag 4 Sept e k te 9 nnr s morgens De Lessen vangen aan op Woermdag daaraanv Nienwe Candidaten moeten zich vóór Zateerdag ü September aanmelden ten huize van den Directeur Dr W JÜLIU8 Gouda 17 Augaatas 1893 u