Goudsche Courant, dinsdag 29 augustus 1893

IVo 6135 Dinsdag SO Augustus J803 33ste Jaargang mmm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd it van EAU llEmiLLEÜSE Dit wonderbaariyk Water maakt het haar zacht en glanzend en doet in weinige dagen de gryie haren geheel verdwenen Alleen verkrygbaar i 1 00 per flacon by LOUIS P WELTER Coiffeur WESTHAVEN B loS Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris WEBTEROdEN n MEBTEBËN resideerende te Rotterdam is voornemens om op WOENSDAG den 30 AUGUSTUS 1893 des Toormiddags ten elf nre ten herberge van Abik BaoËBB in het dorp te Ouderkerk aan den IJeeel tn ééne xitUng b Opbod en Afslag in het openbaar te rerkonpen een Huis en Erve P SV daarbg beboorende iH iÜ B iÜBl gedeelte DIJK of BUITENQROND staande en gelegen in de gemeente Ouderkerk aan den IJssrl in den polder de Nesse gemerkt A 109 kadaster Sectie A nommers 1141 en 1764 te zamen groot 4 Aren 34 Centiaren Verhuurd aan H Tiblobw tot den 1 October 1893 Toor 1 10 per week makende S7 20 per jaar Grondlasten over 1893 2 50 Te aanraardeu by de betaling der Kooppenningen op den 1 October 1893 Nadere inlichten geeft Notaris WE8TEBOOBN tam MBETEREN te lloUerdam 14 Wolfshoek ingang Korte Wijnstraat Openljare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G 0 PORTüIJN DROOOLKEVER op DINSDAG 5 SEPTEMBER 1893 des morgens te 9 uren aan het Hnis Wflk A No 97 aan de Markt van Eene aanzienlijke party TiPIIfiSilMEli LOOPERS en KARPETTEN van Brussels 8ohot8 Tape8try Koehaar Cocos en Manilla VLOK ZEIL MATTEN GORDIJNSTOFFEN VITRAGES TAPELKLBEDEN rollen MATTEN LINOLEUMS GORDIJN GARNITUREN BMBRASSEN FRANJE GLAZEN DEÜRPLATEN GANG KAMKR en SALONUATTEN BEHANGSELPAPIER RANDBlf iJ HOEKEN en verder wat tot een compleeteu inventaris van een Tapytzaak behoort Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te üen Openljare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G 0 FORTUIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 29 AUGUSTUS 1893 des morgens te 9 uren aan het Huis Wyk E No 50 aan den Kleiweg van mm Esmw waaronder Mahoniehouten en andere STOELEN TAFELS KASTEN WASCHTAFELS LEDIKANTEN enz eenige SCHILDERIJEN SPIEGELS SPORTWAGENS STOVEN KARPETTEN KLEEDJES enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 nreo te zien Men neme een proef met onze gzereterke Katoenen en Wollen HEUCULES KOUSEN met dnbbelde en enkelde kuiëen en hielen voor Dames en Kinderen BAHLMA iX Co BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen op WOENSDAG den 30 AUGUSTUS 1893 des namiddags ten een nre in het Raadhuis bg Inschryving aanbesteden a Het uitvoeren van Buitenverfwerken aan eenige Qemeentege bouwen b Het maken van nieuwe Keerdeurtjes In het water van dePeperstraat De Bestekken liggen terlezingop het Stadaerf en de Gemeente Secretarie Inlichtingen i den gegeven door den Gemeente Bouwmeester Van af MAAI DAG WORDEN WEGENS VERBOUWING Fli al llffllEMlf van hel vorijje Saisoen DAMES m Mmuvimnmmm Japonstoffon Hokken Peignoirs Wollen TIUCOT 0 l EKGOËl ERK voor Heeren en Dames Jonge Heeren Winterjasjes verder alle nog voorhanden zijnde Goederen ïi Eene Groote Partij GOUDA BAHLinAJSJS en Co LevensverzekeringMaatschappij ftoedgekeurd by Koninkl Beskit van 2 JANUARI 1893 No 53 gevestigd te s GRAVELH AGE Kantoor ilAAMSTll AAT 36 j0 Deze Maatschappij verzekert KAPITALEN van 200 tot 800 OTJLDR N De Uitkeering en g escl ieden Binnen Drie Dagen na het overlijden of op een bepaalden datum volgens Tarief III IN ALLE PLAATSEN WORDEN Flinke IJverige AGENTEN GE7EAAGD Schriftelijke aanbiedingen franco aan bovenslaand adres ZülVKllI FKAINSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX ƒ 27 per 48 Flessohen met aooUns tranoo huis geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankera belegen verkrijgbaar Voorts alle MEREEN Prijscouranten gratis en franoo Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WMDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Goada Eenig Depot van Reynwit s Boonekamp Elizter EASDlfiATERn TESESNISfflB TE mimW Harddraverij Wüël SDAG 30 AUG 1093 s middag ten 1 uur Tan PAARDEN die niet meer dan ÉÉN PRIJS hebben gewonnen bereden onder den man PrUs lOO Ie Premie fm 2e Premie fZü Entree f 0 49 en f O 25 HET BESTUUR LOTEN in de VEllLOTIING BIJ gelegenheid der Vrij © E a a rd enjnci a r3rt ZIJN TE BEKOMEN BIJ 4 Bttli KAIAi Lange Tiendewe PKIJS 1 11 LOTEN voor 10 VLAGGEN Wimpels SCHENK EN m Koninginne Feest VLAOGEN in alle grootten en ORANJEARTIKELEN verkrygbaar bg 1 S KeUer Korte Tiendeweg Gouda BACTERIEVRIJ BETROUWBAAR zyQ alleen Crans bacterievrye DRAiXKEI SODA en 8PU1TWATER LIMQNADES bereid volgens de strengste eischen der hygiëne GEWAARBORGD door bacteriologisch en scheikundig Hnderaoek van Prof Dr G ïas Ovbbbbek DB Mbube en zgn voortdurend toezicht op den toestand der JPIirilJÏSCAomberland syet Pastetir Agent voor GOUDA Kleiweg PRIJSCOURANT gratis BIKItltOTTGLAKIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich bg voortduring beleefdelgk aan voor de LEVERING der Eerste Soort BIEBEN uit de Brou werg db Gbkkookdb Valkc Van Vollenhoven s Extra Stout Toor Bloedarmeuf Maaglyders Zwakken en Kraamvrouwen ala meeat Versterkende Drank door H H Doctoren aanberoIeU wordt door my steeds belegen afgeleverd ar Vraagt s v p PRIJSCOURANT E VAN WUHaAARDEH Wegens Bawel k der tegenwoordige vrawt Mej BAHLMANN eene TWEMnE E I illiSf Edpi die goed kan WEEKKN Zich aan te melden s avonds tosschen 8 en 9 unr A ankondiging Afsluiting PASSAGE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Bodegraven doen te weten dat het gedeelte van den Straatweg Gouda Boilegraven liggende onder deze gemeente ten zuiden der Spoorign Leiden Woerden op WOENSDAG 30 AUGUSTUS e k van des middags 12 ure tot na afloop der aldaar te honden Harddraverg voor de Passage van Voertuigen zal zijn gesloten en dat de gemeenschap met Gouda aUdan zal moeten plaats hebben over de Spokersbrug en door Oud Bodegraven Bodegraven 25 Angastna 1893 R L MARTKNS BurffemeesUr KIKËLËNBOÜM Secretarit Firrtia J WELÏEU Uitzetten voor de LUIERMAXÜ tot de billijkste PRIJ ZEN Wordt VERZOCHT OHOerrleht in het van een Boekhouder die tevens genegen is de Boeken tu te HehteH in een fabriekszaak met 1 OCTOBER Brieven franco onder No 2285 aan het Bureau vaa dit blad Wed JM MOL Korte Tlendeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuvre parapluien en reparatie SCEOOLSCHUZPTEN 24 staks één Gnlden WtT Ie kwaliteit met rloei en etiket zgn verkrygbaar by J T SWAaTSËNBUKG Goud Saelpersdruk nu A UNElUHii Zoo De Kieswet Voor deu eenTOudigen kiezer die met eenige belangstelling gevolgd heeft wat er in de Tweede Kamer ia verhandeld over het groote vraagstuk van den dag moet het wel raadselachtig wezen waarom de partyen het niet spoediger eens worden Alle volksvertegenwoordigers zijn overtuigd dat eene groote uitbreiding van do kiesbévoegdbeid onvermijdelijk is zelfs zij die geen heil zien in hei roepen van nieuwe lagen der maatschappU tot deelneming aan de keuze voor de Kamer zijn bereid er zich bij neder te leggen omdat eenmaal het vraagstuk aan de orde is en opgelost moet worden En dat niet alleen De groote meerderheid heeft in beginsel niets tegen het denkbeeld dat aan de regeeringsvoordracht ten grondslag ligt de vlag waarop de heer Tak zoo bijzonder gesteld is Het kiesrecht behoort te worden verleend aan die burgers die voorzien in eigen onderhoud en dat van hun gezin Werd deze formule in de Kamer aan eene stemming onderworpen wij twijfelen niet of de groote meerderheid zou er zich voor verklaren Onder deze omstandigheden zon men zeggen de Begeering en de Kamer zullen het spoedig eens zijn door gemeen overleg komt de wet in weinig tgds tot stand Dat zou ook zeker gebeuren indien bij alle partijen werkelgk de zucht naar gemeen overleg bestond Doch het wil ons voorkomen dat hooge politiek den heeren op het Binnenhof weder parten speelt en dat deze de klip dreigt te worden waarop de kieswet zal stranden om de liberale party weder voor lange jaren met onvruchtbaarheid te slaan De radicale partg schgnt het er op gezet te hebben de onveranderde aanneming van de wet Tak door te drijven en wordt daarby gesteund door een deel der liberalen die zich gaarne geavanceerd noemen Deze laatsten houden in gemoede de wet voor uitstekend dit nemen wy gaarne aan Maar wat wy in hen afkeuren is dat zy geen oog schynen te hebben voor de werkelgk niet uit de lucht gegrepen bezwaren van den rechtervleugel hunner party en niets willen opofferen van hunne overtuiging om daaraan FEVILLETOIM STEREEN EN ZWASHEN VU let Dmtiet Z66 sprak h tot sioh K t met dei elijlce voorwandsela traohtt h dat onbestemd rerlaDgeo veer te oaderdrukkeo en zulka gelakte hem dan ook maar al te goed I EreDwel u t men hem dikwerf ia het geulaohip van Hagen Die uehte uto moe klinkeode stem die kalms stille penioonlijkheid die steeds gclykblgrende vriendelgkheid dat fliok en vaat karakter dat van geen weifelen en wankeleD wist oefenden ontegenzeggelijk oenen eigenaardigan vanaobteDdoD en louterenden invloed op 3enko en hy die vsn de meening nitging dat men van zeer weinig mensobea iets kon maken sag niet zonder eenige voldoening dat ook dezo man van zijn kant in den omgang met hem toch eenig behagen aoheen te soheppen Dat deze priester door allen in het hotel met de grootste onderscheiding werd behandeld dat de beeraa den hoed roor hem afnamen da dames het eerst hem groetten en dat de jonge meisjes hem zelfs de hand kusten wat b echter niet zonder emig tegenstreren toeliatj vorwondurde Kenko volstrekt niet Deze eerbiedbetuiging gold eensdeels hel prïMteriyke kleed en anderdeels dan man zelf die dit gewyda kleed met zoo groote waardigheid droeg Üat Alice zelfs op haar manier de gunst en de goede opinie van den zendeling trachtte te wioiwa kon h j niet aural duiden Alice wilde tegemoet te komen Zg spelen daarmede in de kaart der radicalen die geen grooter vgand schgnen te hebben dan de liberale party en die er steeds op uit zgn deze vaneen te scheuren ten einde hunne gelederen te versterken In beginsel eigenlyk op denzelfden bodem staande als de liberalen en alleen wegens locale en persoonlgke quaestiën van dezen gescheiden schgnen de radicalen thans de gelegenheid schoon te zien om te speculeeren op de vroegere verdeeldheid der liberalen die zich toen openbaarde juist wegens de houding en den persoon van den tegenwoordigen minister van binnenl zaken Al die oude zaken die wy dood en begraven waanden doemen weder op aan den horizon nu een deel der liberalen schgnt te vergeten dat de verkiezingscampagne van 91 is gewonnen door de samenwerking der liberalen van alle schakeering en dat het kabinet Tienhoven Tak is opgetreden als liberaal bewind uit die samenwerking geboren Men doet al zyn best den minister in zgn onverzetteiykheid te stnven terwyi juist het streven moest zgn dien bewindsman aan het Verstand te brengen dat zgn voorstel aannemeUjk moet worden gemaakt voor het gros der liberale party wy koesteren nog altgd de hoop dat de minister ten slotte wyzer zal zyn dan zgn vurige bewonderaars en bereid zal worden bevonden het uitnemend beginsel zyner wet in anderen vorm te aanvaarden Zgne verklaring by de algemeene beraadslaging is daarvoor geen beletsel Elk voorstel waardoor de toepassing van de in deze wetten nedergelegde beginselen wordt verbeterd en gemakkelgk gemaatt waardoor aan grondwettige bezwaren van geachte leden wordt tegemoetgekomen of misbruiken welke bg de toepassing van sommige bepalingen zouden te vreezen zyn worden voorkomen elk voorstel in één woord tot verbetering van deze wetsontwerpen zal door de regeering erkenteiyk en nauwgezet worden overwogen De grens der aannemeUjkheid van zoodanig voorstel is natuurUjk van zelf aangewezen Amendementen welke de kern van deze wetsvoorstellen zouden raken of de daarin nedergelegde beginselen zouden aantasten zullen door de regeering zeer stellig worden afgewezen immers alle menaohen betooreren door hare tieftnlligheid en bovendien was hij immers uiet jaloeraoh Maar wanneer eveawel Anna Fodorovna bare oogen met oogfiveinsdo bawondenng opsloeg eu bat bleeke magero galaat van den priester aanzag dan overviel hem een oubehagelyk gevoel Het was vooral op oen zekeren avond geweest dat dit onbehagelijk gevoal bizonder p nl k zich van hem had meester gemaakt Hy herinnerde zich hodon dieu avond maar al te wel terwijl er uu tien dagen reeds waren voorbijgegaan sedert diaa tijd Wat was ar toch gebeurd F Hel was een van die onvergelükflijk Bchoone zomeravonden wanneer men er niat toe komen kan om naar bad te gaan Langer dan gewoonl k was het kleine gazelsohap b ieen gebleven en zat men in den tuin onder den grooten eik Tallooze starren schitterden aan den donkarblauweo hemel i de Tolle maan goot haar matbleek lioht over de aangezichten de gestalten de boomen en grasvelden Krekels deden zich in het gras hooren nu en dan vertoonde zich een glimworpje en van uit de verte h Oorden men het zacht geklater van een bron Alice van Tennenberg bad veel gepraat maar was langzamerhand stiller geworden daar niemand tust had haar te antwoorden en na zat men daar in diep 5tilzwjjgea bij elkander Ieder was met zich zeWon bezig en weneohte niet gaarne gestoord en loi erukt te worden uit dien toovercirkel van denken eu zwygen Anna zat op de bank naast haren krenken broeder zjj hielden elkander s handen vast Anna s lief bruin lÉopje rustte op zijnen schouder In het koude maanlicht had haar lief i alaat ieti spookachtiga maar het had toch een orreden ja gelukkige uitdrakking Hars oogen wareo naar da maan ge wy achten de kern plegen in het bereiken van allen die m hun onderhoud voorzien Voorstellen als er gedaan zyn om stelliger kenteeken van welstand te eischen danjn het ontwerp kunnen door den minister worden aanvaard zonder zyn vlag neer te halen en zouden ter wille van het gemeen overleg ook wel geaccepteerd worden door de geavanceerd liberalen die bg de behandeling der financieele wetten bewezen hebben prijs te stellen op de eenheid der regeeringsparty Den toorn der radicalen zou bg zich kunnen getroosten De minister Pierson heeft niet geschroomd zgn ontwerp der bedrgfsbelasting geheel om te werken om de goede zaak die hg voor oogen had tot stand te brengen Zijn succes wis daaraan te danken en daarmede heeft hy zich jegens het Vaderland verdieustelgk gemaakt Dit voorbeeld heeft bewezen dat beginselvastheid en gemeen overleg zeer goed samen kunnen gaan StglhoofdigSeid maakt den waren staatsman niet Laat een minister zoo vast overtuigd zgn als hy wil dat zyn voorstellen volkomen grondwettig en logisch gedacht zgn niemand zal hem er minder om achten indien hg tegemoet komt aan 4e opieeht gemeend bwwarm van pait genooten £ e overtuigd zyn dat tastbare kenteekenen ran welstand in de bedoeling liggen van de grondwet en dat niet bedeeling en inschrgving op het bevolkings register te dien aanzien niets bewgzen Een feit is en bigft het dat vóór de verschgning van het veelbesproken ontwerpTak niemand de mogeiykheid onderstelde dat niet bedeeld zgn alleen iemand volgens de grondwet tot kiezer kon promoveeren Nu moge het waar zijn dat de heer Tak steeds deze denkbeelden heeft voorgestaan en gepredikt de aanvaarding van het ministerschap in een constitutioneelen staat ab de onze legt stilzwygend de verplichting op te regeeren in overeenstemming met de party die de optreding van het kabinet heeft mogelgk gemaakt De liberale party is niet verantwoordelgk voor het optreden van dezen minister wel de heer Tak zelve Indien deze zich vergist heeft in hetgeen zyn partg en de politieke strooming van het oogenblik eischte dan is dat zyn eigen schuld Intusschen gelooven wy niet dat de heer richt eene kleine rilling voer haar door de ledun en zij schoof nog dichter bij haren broeder Zenko die tegenover haar zat sloeg haar met groote opmerkzaamheid gade Plotseling ontwaakte in zijn binaenste eeo eertyds ongekend gevoel van teedorhflid oen enstuimigen drang om een mensch vreugde te bereiden of iets goeds te volbrengoe een edele daad te verriohten In zulke wondersohoona zomernachten behooron dergelijke opwellingen niet tot de reldzaamheden Zenko herinnerde zich dat bg meermalen door zulk een gevoel was overweldigd maar nog nooit was dit sentiment zoo heftig geweest als thans het werd b na eene marteling Is dit nu bü my alleen hat geval zoo vroeg bij ztobzelren a ot hebben do anderen dat ook Het zou hem volstrekt ntet hebben verbaasd wanneer allen op oon gegeven oogenblik plotseling opgestaan en alKandur in da armen gevallen waren en voor elkander da plechtige gelofte hadden afgelegd van goed te zijn jegens alle mensohen en nooit oooit meer i jta te doen wat don raodemenach pgolgk zou zgnl Hij moest over deztn dwazen inval glimlachen En tooh zoo dapfat hg vorder ook zelfs waaneer wg in hot volgende uur onze gelofte braken zou tooh hel oc cublik dat wg haar aflegden onvet lgkel k boorlgk xgn geweest en geheel zulks vergeten zou geen onzer I Auna wae da eerste die de lange stilte verbrak Wordt hot U niet wat te koel vroeg z haren broeder met zaehte stem O neen t antwoordde hg even zacht fik ban immers goed bezorgd en voel mg zeer wel 1 Goddank dat eindelijk weer iemand begint te praten I riep Aliae uit Het werd mg zoo griezelig wauaear ik awa plechtige getiah Tak zich vergist heeft in hetgeen hy beschouwde als de bedoeling der liberale party Alleen de formuleering van het beginsel houdt ons gescheiden De kern is goed de schaal heeft eenige verandering noodig Naar onze meening behoort in de eerste plaats van de ministerstafel biyk gegeven te worden van de zucht naar gemeen overleg dan is de zaak spoedig beklonken Men zegt wel eens dat de verantwoordelgkheid zwaar zal zgn van die liberale kamerleden die zich tegen de kieswet biy ven verzetten dat is yraar een ieder ga dus met zyn verstand en geweten te rade Maar zwaar ïou ook de verantwoordelükheid zyn van een bewindsman die sty f hoofdig by zgn eerste woord volhardende de verwezenigking van zgn eigen idealen in den weg stond en de aanleiding werd van het uiteenspatten zgner politieke party Daarom doet het ons genoegen dat de Kamer besloten heeft de amendementen A tête reposée in de afdeelingen te behandelen en die niet dadelgk te bespreken in de min of meer opgewonden stemming waarin de leden gaandeweg geraakt waren De hoop op een goeden afloop der disoiMsie is aangewakkerd nu èn it Begeering èn de Kamer tgd hebben tot bezinning te komen en met goeden wil te zoeken naar de beste oplossing van een vraagstuk van zoo diep ingrijpende gevolgen BINNENLAND ÜOÜDA 28 Augustus 1893 Van de aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen vermioderd tarief naar den Haag te gaan maakten gisteren 217 personen gebruik Zaterdagavond bad iii het Café Uuie ia den Lange Groenendaal eene gezellige byeenkomst plaats van leden der Dillettanten Club Door oefening Kunst bij welke gelegenheid door eenige dames on leden een vaandel werd aangeboden Ëen drietal dames hebben genoemd vaandel vervaardigd hetwelk ersierlyk en smaakvol uitziet De naam der vereeniging is door een lauwertak omstrengeld en bovenaan is het Wapen van Qouda aangebracht terwyl in den lauwertak de kleuren van Qoada aanwezig zyn ten en uwe gosloton lippen inotjat aanzien wWaarover hebt gg toch oigeulgk zitten soezen P In uw schoon maar ledig hoofdjo haoft het betooverenda dor omgeving niets bij U kunnen te weeg brengen dacht Zenlco b zichzelf Og hebt niets gevoeld over niets gedacht alleen dit dat de stilte uitermate vervelend is I Arm wezen dat ge zgt I H I een ieder moot m j eens vertellen waarover hij gedacht heefi I ging Alice op vroolgken toon voort Dat zal mg eenige sëhadüloosstülling geven voor de wijze waarop men mQ behandeld heeft Ik vind het aehandelgk ja mijne hooren I ik vind hel orgerigk dat gg m een half uur hebt laten praten zonder mij eenige aandacht te schenken of sleohts een oogenblik te denken of het mij aangenaam zou kunnen zijn ffWaar liepen uwe gadaohten F Over mg aeker niet hO zeker mevrouw t antwoordde de jonge Eus Ik bob voortdurend aan U gedocht I ff Werkelijk F Nu dat verdient eenige beloouing daar ontvangt gg haar I en meteen reikte zg den kranke over de tafel been hare kleine witte band toe Oij moogt mgne hand kusspn als gg wilt De jonge man liet zioh dit geen wee maal zeggen ja scheen zelfs de sohoone hand niet te kunnen loslateo Alice trok haar oindelgk loe i Z e zoo na is het genoeg I zuida zg nEn gij eerwaarde beer I zioh tot den zendeling wendend die bigkbaur in die handkuaserg geen behagen schepte fWoaraan hebt gij gedacht wanneer ik zoo vrg mag zgn zulk epos vraag tot u Ie richten Waarom niet antwoordde de priester