Goudsche Courant, dinsdag 29 augustus 1893

onze eerbied aan het Vorstenhnis te toonen en hiermede geef ik de banier aan de Afdeeling over waarna door het zingen van het Wien Neêrlands bloed deze plechtigheid weer tot het verledene behoorde Besloten werd nog de Iranier gedurende twee dagen by den heer Pjivoordt voor het raam te plaatsen opdat deleden die hier niet tegenwoordig zyn haar daar konden bezichtigen Naar wy vernemen is door de Politie alhier een strafrechteiyke vervolging ingrateld tegen A van Gend thans wonende te Utrecht vroeger te Gouda wegens het uitstrooien van een onwaar en lasterlijk bericht aangaande de firma T Goedewaagen Zonen alhier welke firma daardoor in haar eer en goeden naam is aan gerand De G C C Olympia ontvangt 28 29 en 30 Augustus een bezoek van den professional Mr Bentley die evenals de vorige jaren onderwys in het cricket komt geven De klerk 2de kl W ten Cate by de telegraphic te Schoonhoven ia benoemd tot telegrafist en overgeplaatst naar Amsterdam In diens plaats ia van Amsterdam naar Schoonhoven verplaatat mej H E Snoek klerk 2de kl Vrydagavond waren aan den Lagendyk te Kraltngen een tweetal kwartjeavinders bezig met kaartspelen op een klein tafeltje Een jongen die daarby stond te kijken en zag hoe gemakkeiyk men geld kon verdienen waagde het ook op hoop van geluk mede te spelen De kansen waren hem eerat gunstig doch hy verloor later ongeveer 2 Op de komst der politje kozen de beide valsche kaartspelers het hazenpad Zaterdag zyn te Leerdam opnieuw 3 gevallen van Aziatische cholera geconstateerd en wel twee by desinfectenra In het geheel hebben zich tot Zaterdag 9 gevallen van cholera te Rotterdam voorgedaan waarvan 4 met doodelyken afloop terwyi nog 5 lyders in behandeling zyn Aan ambtenaren van het departement van waterstaat enz is by ministerieele circulaire verboden zich in te laten met de verzekering van het personeel van aannemers Verz b Als een bewys van vlugheid in de journalistiek zy vermeld dat de Zaterdi verschenen gpMtator en oitvo ig verslag behelst van het 22e Taal en Letterkundig Congres dat heden te Arnhem zal worden geopend Van tal van redevoeringen wordt een relaas gegeven en zelfs is de handige reporter in staat gesteld een der voorgedragen gedichten mede te deelen getiteld f Aan de taal Er wordt een schoon gebruik in gemaakt van de taal Voorts weet de verslaggever mede te deeleu dat zeven Nederlandacbe en zeven Vlaarasche letterkundigen tot ridder der Oranje Naasau Orde i yn benoemd Aan het verslag ia eene afbeelding toegevoegd welke schynt gemaakt te zyn tydens eene der avondby eenkomsten in den Vogelen Plantentuin De monitor Rhenus is Woensdag namiddag opstoomende van Nymegen by het invaren in het Pannerdensche kanaal vastgeraren op eene zandplaat een paar honderd meter buiten het vaarwater Vergeefs is beproefd het vaartuig van de plaat af te sleepen wat trouwens niet mogelyk zal zyn zoolang het water vallende biyft In de Revue Scientifique leest men een bericht dat met het oog op Atjeh ook ten onzent van groot belang geacht mag worden Zooals men weet is de beri beri ook in Japan inhesmsch Vooral bij de Japansche marine maakte zy een naar verhouding ontzettend groot aantal alachtofFera In het jaar Directe Si oorwegverbindlng met GOlÜA Zoiiierdlenst 1893 Aangevangeo 1 Mei TUd van Greenwicb 10 6S 11 09 11 09 11 16 u 9e 1 18 19 S8 1 24 l OB 1 19 1 19 1 88 1 98 1 44 4 BOTTKRDAM OOnOA 9 20 10 a os 6 18 6 91 6 99 6 85 10 99 10 39 10 39 10 46 10 2 7 47 9 50 3 48 8 18 10 08 10 11 8 07 7 46 3 10 DUN IIAAO OOUUA 9 46 10 19 11 33 19 16 1 49 2 15 9 45 3 43 4 15 4 42 6 21 7 04 8 05 10 25 1 43 4 48 7 10 10 87 9 6 22 10 46 2 0 6 09 7 81 OODDA IIEN HAAO 9 47 10 49 ll U 12 21 1 01 l 97 M il 3 45 4 45 5 25 B 5 7 13 8 9 9 18 10 45 ll U U SO Haxo 6 52 T i UOl 1 13 4B7 6 U 9 50 Voorb 6 58 11 10 1 82 08 6 20 9 59 Z Zoi w6 10 U 22 1 34 5 90 6 32 10 11 Ze H6 l9 ll l7 11 87 12 41 12 51 1 S9 1 57 3 65 4 15 5 25 5 55 9 37 7 43 8 55 10 16 11 15 11 40 12 Zon en l peildH tn t ti 15 Ja i tot 15 ScptemlMr nOI DAUTRBOHT 0 nilii 6 30 7 10 8 13 9 58 lo l6 10 67 k oS I9 46 9 90 9 45 8 16 4 l3 4 43 5 90 5 51 7 49 I S6 10 08 10 36 IlTRBCHT r OOD A Utrecbt 06 88 7 50 9 9 64 11 84 12 03 19 50 8 5 3 3 59 4 43 03 6 36 a7 48 8 09 8 0 10 07 10 64 Hamalen 6 18 8 04 10 08 12 20 3 20 4 07 6 015 18 9 06 Woanlon 6 8 8 11 10 16 19 34 4 16 5 32 9 U 10 24 Uudttiratar 7 07 8 19 10 23 19 42 4 24 5 40 9 19 Ooiula 7 20 8 32 9 34 10 36 19 OS 19 56 1 22 3 27 3 40 4 87 6 90 6 68 7 08 3 90 8 419 39 10 40 11 96 AH8TKRDA U O O U D A Amitordam O a 7 55 9 40 11 10 11 27 9 30 Amitentam Wp 6 50 8 10 9 55 11 96 11 42 9 46 Gouda 7 0 10 44 K U 19 66 40 48 9 93 3 18 4 16 4 47 6 93 6 01 7 45 8 38 10 08 10 38 9 S7 6 87 7 9 10 99 9 46 6 06 46 8 07 10 98 9 62 5 16 8 14 10 38 28 5 41 9 10 61 11 60 1 20 3 08 S 5O 4 48 5 99 6 916 35 8 98 9 10 10 52 11 10 OOIJ I A i MSTÜRDIM 6 40 8 91 10 06 11 19 11 7 5 9 10 10 55 19 19 1 8 14 9 91 11 10 19 4 I IO 10 08 11 10 11 1 2i 6 85 6 0 i il 4 47 9 40 6 41 S Ow Bndn a lila la m a Kina Mej 8 Fraikin sprak bjj de aanbieding daarran ongereer aldaa Dames en HeereD enoodigden Donateurs en Donairices en Leden der Diletianten CtiiH Door oefening Eunsfc Het ia ons zeer aangenaam U hier tegenwoordig te zien Htt geld nu niet het bijwonen van eene aitroering doch de Leden zgn thans Tergaderd op verzoek Tan vele bier tegenwoordig ziende damefi Daar waar de vereenigiiig oq reeds zoo vele genoegeiyke ayonden heeft verichait wis by ons het denkbeeld ontstaan haar een blgk van onze belangstelling te geven als bewy dat haar doel en streven door ons ophoogen prgs wordt gesteld Het was ons namelyk bekend dat deze vereeniging niet in het bezit was van een banier Volgens onze overtaiging is een banier ocafscheidelflk aan een vereeniging verbonden dan eerst zal een vereeniging in bloei toenemen wanneer alle leden zich eendrachtetyk vereenige en dit kan alleen dan bereikt worden wanneer men zich scharen kan om een banier om deze wat er ook móge gebearen hoog te honden Naaweiyks was door ons het denkbeeld geopperd qwe vereeniging een banier aan te bieden of van alle zyden werd ons hulji Hnnne namen zgo daji ook ia een album te zftmen gebracht Sn ntt dilettanten cliib Door oefening Kunat wy wenschen ü geluk dat gy in den korten tyd van uw bestaan reeds zoovele vriendinnen en vrienden hebt gemaakt in Ooada Aanvaardt dan bestnnr en leden der dilettanten club Door oefening Kunst deze baniei eu wy spreken nogmaals den wensch uit lont uw motto zyn Door oefening Kunst tot bloei der vereeniging Na de aanbieding en onthnlling werd door alle aanwezigen een vaandellied aangeheven De vice Toorzitter nam daarop het woord en zeide namens de vereeniging dank voor du aanbie ling van dit kostbare vaandel t wellt steeds door alle leden op beogen prya za worden gesteld Na de opvoering van het tooueelstukje pergjsant Kwelgeest bleef men nog langen tyd gezellig byeen Gisteurnnd vergaderde de afd Uouda van den Ned R tC Volksbond op de bovenzaal van den heer Woudenberg teneinde de nieuw aangekochte banier te onthullen en in ontvangst te nemen Nadat verschillende zaken waren afgedaan nam de Voorzitter het woord en in korte woorden Bchetete hy het ontstaan van deze banier hw het verlangen in eei der vorige vei aderingen geuit thans tot werklykheid was gekomen waarna hy de banier onthulde Toen vervolgens de vergadering hare instemming had betuigd nam de GoesteiykoAdriseur der Afd het woord en sprak ongeveer het volgende ï Gedurende een gedwongen afwezigheid van eenige weken was voor my eene groote verrassing bereid ik werd namelyk deze week verrast met een Convocatie biljet waarop ook voorkwam de onthulling der banier Ik moet by de woorden van dank zooeven tot den heer Pavoordt gesproken ook myn dank brengen voor de moeite en koaten door dien Heer daar aan g eveu maar wat spreker vooral in deze banier opmerkte was het jtinnebeeld van Geloof Hoop en Liefde het geloof dat sprak ui de geheele bonier als Roomsch Kath Volksbond verder de drievoudige Pauselyke Kroon met de sleutels als zinnebeeld van Petrus waarop Christus zyne kerk gebouwd beeft en die in ons de Hoop doet levendighouden dat de Afd Gouda steeds bioeie in getnl en verder als zinnebeeld der Liefde waardoor wy ons vast aansluiten in deze dagen van gevaar die dagen zyn van opatand tegen het wettig gezag De eerste moal bg gelegenheid der veraardag van H M onze Koningin zal deze anier eene schooue plaats iunemen die alli R K zal bezielen het gezag te huldigen en 8 3S 8 42 8 49 8 66 0B 7 25 7 38 7 3B 7 46 7 BB Gouds Moordrooht Nieuwerkerk OnpsUe Rotterdiim S IO S 19 5 96 39 Rotterdam Oapelle Nieuwerkerk Moordrecht Oouda Oouila 7 30 8 40 9 01 Uw ti 7 42 8 9 Z ZOÏW 7 B19 0I Voorb 8 0 19 1 1 Hiii 0 8 089 18 9 311 AU 0 J08 2I 10 19 oU II ll U 11 99 8 41 llsS 12 Oaudn 5 8606407 Oudsif S 50 6 4 Wninlen 59 7 03 8 Uarmelon 0 7 11 Ulraobt 6 18 7 28 8 Oottds Amiterdfiio Vlo AnutonUm 0 3 1883 waren er van de 4769 matrozen 1929 door die ziekte aangetast De directeur generaal van bet marine hospitaal te Tokio Dr Kanehiro Tokaki heeft daarop een groote verandering in de voeding der zeelieden gebracht Hy heeft nl het eiwitgehalte van het voedsel doen verhoogen en dat der koolhydraten doen verminderen De uitkomaten met dat systeem van voeding verkregen zyn verrassend gevreeat Reeds in 1884 toen men de voeding veranderde daalde het ziektecgfer belangryk Van 1878 tot 1884 waren er 9516 ziektegevallen van 1884 tot 1889 waren er 765 waarvan 718 behoorM het jaar 1884 In kwamen er Rtegevallen voor in nog maar 3 6 111887 niet é InDecember van het vorige jaar heeft men deberiberizalen gesloten Uit Friesland vertrokken dit jaar tot dusverre niet minder dan 58 miliciens met vergunning vau den Minister van Binnenlandsche Zaken noar Amerika bovendien vertrokken 19 naar het werelddeel zonder vergunning Naar het buitenland in Europa vertrokken met vergunning 19 miliciens Bovendien zyn 31 lotelingen der lichting van dit jaar zonden vergunning naar Amerika uitgeweken Iemand die de rups op zyn boerenkool had bestrooide die planten met gips met het verrassend gevolg dat alle aanwezige rupsen stierven en geen nieuwe rupsen zich op de beatroüide planten waagden Wie weet of hier niet een eenvoudig en goedkoop middel is gevonden tot bestryding van de rnpsenptaag waarby nog komt dat gipa als meststof niet geheel waardeloos is en zy bat land meermalen heeft verbeterd Te Aalsmeer is eene afdeeüng van de Nederlandache Moatachappy voor tuinbonw en plantkunde opgericht Zy telt aanvankeiyk 25 leden Uit het verschenen bulletin van het Kais Gezundheitsamt te Beriyn wordt betreffende de verspreiding der cholera medegedeeld dat de ziekte te Beriyn door Poolsche arbeiders werd aangebracht te Donauschingen door eenen reiziger uit Marseille in Gallioië door spoorwegarbeiders in Rome vermoedelyk door betmette vruchten uit Napels eu te Charkow doOr arbeiders uit het zuiden Naar aau het Tydacbrift voor Geneeskunde t uit Berlijn wordt medegedeeld heeft het gemeentebestuur te Barlya by de regeeering op scherpere maatregelen tegen de Russische landverhuizers aangedrongen en zullen vermoedelyfc Hamburg en Bremen hunne havens voor Rnasische land verhuizers sluiten Dezer d en is J van Heynsbei an te Gassel die van medio Juli jl in voorloopige hechtenis doorbracht als beschuldigd van zynen halfbroeder Cornelis te hebben doodgeschoten in vryheid gesteld Naar men wil ia hy van rschtavervolgiog ontslagen uit gebrek aau bewys Volgens zyn beweren zou hy op eene kat aanleggende zyn broer hebbeu getroffen De heer J van t Lindenhout directeur der Weesinrichting te rfeerbosch meldt dat het bezoek aan de inrichting te drnk begint te wordün zoodot hy heeft besloten dat de inrichting voortaan alleen open zal zijn van s morgens O 11 en s middags van 2 6 uur terwijl des Zaterdags en Zondags de inrichting voor alle bezoekers ral gesloten zyn 4 50 6 4 57 04 6 11 20 6 10 1 46 1 65 9 02 9 09 10 9 15 10 7 43 9 98 5 66 6 03 6 10 6 17 6 96 7 10 11 60 19 08 2 48 4 01 Stoipl Ten behoeve der nagelaten weduwe en kinderen van den boekhouder B wien dezer dagen te Scheveningen het ongeluk met de hotellift trof is onder de gasten die op het Kurhaus en in bet Oranje hotel logeeren eene inschryving geopend die naar men bericht reeds een belangryk bedrag aanwyst De directie der Stoataspoorwegmy heoftals biyk van waardeering van de door het geheele personeel in het werk gestelde pogingen tot bezuiniging waardoor sedert l Januari jl de financieele toestand der maatschappy sterk is vooruitgegaan aan eenige chefs van dat personeel elk een belooning ad SOOgaachonken Daar het mindere personeel van een belooning ia buitengesloten verwacht men dat weldra met de voorheen gebrnikeiyke rangsverhooging welke byna 1 jaar niet plaats vond weder zal worden aangevangen Avondpost Ëen uitvoerige nota van toelichting is door de heeren Kolkman Mees en Röell ingediend op de vroeger medegedeelde door die heeren ingediende amendementen De voorstellers achten het geraden om nu een ruime uitbreiding van het kiesrecht wordt beoogd als waarborg voor meerdere levenservaring den ouderdom voor het kiezersschap gevorderd op ten minste 25 jaren te bepalen Voorts hebben de voorstellers gemeend de geschiktheid en den maatschap pel y ken w stand in den kiezer vereischt in ééa kenteeken uit te drukken zy t ook dat niet voor alle kiezers hetzelfde kenteeken wordt gekozen Ata peil van geschiktheid en maatschappelyken welstand nemen de voorstellers aan het voorzien in eigen onderhoud en in dat van het huisgezin behoudens de voorwaarden en beperkingen in het amendement gfsteld Als eerste kenteeken van het niet geindten van bedeeling wordt aangenomen den aanslag in een Ryks directe belasting wat de grondbelasting betreft tot een bedrij van minstens 1 In dat stelsel kan plMtsingop de kiezerslysten ambtshalve géschiédtn vóór deze categorie van kiezers Voorts wordt daarmede het beginsel gehuldigd dat ala voorwaarde voor de uitoefening van het kiearecht behoort te gelden bet b talen van den aanslag De voorstellers meenen hiermede hetwlfdo beginsel te huldigen als neergelegd ts in de amendementen van de heeren Van der Ka Mackay Tydeman Land en Van der Feltz en ook het beginsel dat de Regeering zelve is toegedaan hoewel zy het met haar niet eens zjJD dat de uitsluiting wegens niet betaling van belasting ophoudt te werken wanneer van onvermc n om te betalen biykt In de eerste plaats omdat de grens tnsschen onvermogen en onwil moeilyk is te trekken en ten tweede omdat waar de belasting uit onvermogen niet wordt betaald de veronderstelliug van relatieven welstand moeiiyk kan worden gehandhaafd Naast den eisch van eigen algezouderden haard wordt gevordei het in gebraik hebbea als woning van eenzelfde gebouwd eigendom of wel van een a ezondord gedeelte van eenzelfde gebouwd eigendom gedurende een jaar of wel gedurende het aan de laatste verhuizing voorafgegaan bni riyk j ar dit laatste omdat herhaalde verwisaeliog ran woning in sommige omstandigheden buiten verband met den welstand kan staan De voorwaarde dat van het gebouwd eigendom minstens één gulden in de grondbelasting moet worden betaald een kadastrale huurwaarde van f 20 vertegenwoordigende heeft betrekking tot de woningen ten plattenlande en tot de huisvesting in de steden van een aantal gezinnen in één gebouw Voor deze categorie van kiezers zal jaartyks een aanvraag moeten geschieden om op de kiezerslyst te worden geplaatst De daartoe vereischte opgaven zullen ook door een ander don den aanvrager kunnen worden ingevnld Ter verzekering van de identiteit van den persoon die ze brengt en van hem dien ze geldt is het noodig dat ze persooniyk ten gemeentehnize ingediend en geteekend worden Te Apeldoorn en het Loo zal de 13de verjaardag van de Koningin luiaterrgk gevierd worden Op het feestterrein het Wilhelminapark zullen de schoolkinderen die zich in optocht daarheen begeven met draaimolens en verschillende spelen worden 3 9 36 10 49 9 42 j 9 49 n 9 56 w 3 10 06 11 09 4 45 5 35 7 07 4 56 7 17 6 02 7 24 09 7 81 5 16 5 55 7 37 4 40 11 98 4 10 4 96 7 96 g 6t 4 95 4 40 7 40 10 90 6 0 I 6 89 U H 9 46 Een wedstrijd van versierde sportkarre es is mede georganiseerd Sen elftal jonge uffrouwen gekleed in de nationale kteederdracht uit elke provincie zal H M op dien dag geluk komen wenschen Natuurlyk is er den gebeelen dag overal muziek en tot slot s avonds vuurwerk te leveren door de firma Buysch te Utrecht De er rins en erfprinses van Anhalt zullen 1 September hunne badkuur eindigen en Scheveningen verlaten De militaire bond Voor Koningin en Vaderland te Amsterdam had Zaterdagavond ter viering van den aanstaanden geboortedag van Uare Majesteit Koningin Wilhelmina aun alle militairen van zee en landmacht alhier en omliggende plaatsen in garnizoen kaderleden van schuttery mits in uniform aan dragers Wan militaire eereteekenen leden van weerbaar heidskorpsen schiet en turngezelschappen met vergunning van de militaire autoriteiten een groot militair avondfeest bereid op het exercitieterrein achter de kazerne Oranje Nassau Tegen hajf acht stroomden duizenden zeer velen met vrouw of lief naar het groote gebouw op bet midden waarvan de Nederlandsche drieklear wapperde eu boven welks hoofdingang eene tropee van vlaggen was aangebracht Het uitgestrekte terrein dat door honderden lampen en ballons glorno was verlicht leverde een iantastisch aanzien op waartoe eene groote illuminatie in den vorm eener W van wit en oranje gekleurde vetglrtzen aan de achterzyde der kazerne en de donkere lacht niet weinig bydroageu Op het midden van het terrein was eene mnziektent opgericht waaruit do stafmuziek van de koninklyke Nederiaiidache marine uit Helder door de zeeofficieren alhier welwilleud aangeboden opwekkende muziek liet hooren en die al dadelyk de duizenden genoodigden in ene feestelgke stemming bracht De vrees echter dat de r en het feest zou verstoren bleek helaas niet ongegrond Tegen kwart voor acht uur plaste de regen neer die heel wat licht in de gekleurde ballons doolde en velen in de cantines een goed heenkomen deed zoeken Tegen 9 uur klaarde het weer op en toen kort daarop het sein werd gegeven dat de groote militaire t ptbe van alle tamboers hoornblazers pypers en trompetters in garnizoen aanwezig zou aanvangen toen was ieder weer wel te moe en de feestvreugde was volkomen toen daarna een optocht met fakkeU met de muziek aan het hoofd werd gehouden waarby vaderiandsche liederen uit duicsu n wakkere borsten weerklonken Tegen half elf was het feest in de beste orde geëindigd waarvoor het bestuur van den boud den dank van velen inoogstte De Dnitsche Bondsraad heeft eenige bepalingen vastgesteld omtrent de verplichting tot verzekering van het buitenlandsch scheepspersoneel op den Ryn tegen ongevallen invaliditeit en ouderdomsgebreken Op Rynsohepen of stoombooten ladende meer dan 3000 centinaarB welke tot eene vreemde nationaliteit behooren maar toch minstens 12 weken per jaar op Duitsch gebied varen of verblyven moet het geheele personeel onverschüligtot welke nationaliteit het behoort in de Dultsche Ryksrerzekering worden aangegeven evenals of het Duitsche schepen zyn By het kantoor der WestDuit Bohe cBinnenschifffahrts Berufsgenos enschaft te Duisburg moet de aanmelding schriftelyk of mondeling geschieden Schippers wier schepen geen 3000 centenaars kunnen laden zyn niet verplicht hun personeel te verzekeren maar kunnen het niettemin vrywilüg doen De bydrage welke geheven wordt naar het bedrag van het loon beloopt gemiddeld 30 Pfennig 18 cent per week en per hoofd voor de verzekering tegen ongevallen by het werk en ongeveer even zooveel tegen invaliditeit en gebreken van den onderdom Behalve het loon wordt ook kost eu inwoning als belooning in aanmerking genomen Men mag wel een hooger maar geen lager loon Rangeven Daar de uitkeering zich r elt naar de klasse waarnaar men betaald heeft is bet verkiealyk eene hooge klas te kiezen Om ouM lezers te gerieven nemen we de Girculairef waarvan in achterstaande annonce iprake is in haar geheel op Ze luidt Zooeven uit Amerika teruggekeerd zynde ben ik zoo vry ü eenige korte mededeelingen ie doen omtrent de Northwestern and Pacific Hypotheekbank meer bepaald wat hare werkzaamheden aldaar betreft Het doet my genoegen ü te kunnen meded elen dat de hypotheekbank in 1893 geen enkel verlies leed dat de interest en aflossingen op de hypotheken goed werden betaald en dat de maatschappy in geene faillissementen is botroUcen De atad Spokane in den Staat Washington waar het Hoofdagentschap der Hypotheekbank ia gevestigd gaat voortdurend voort zich uit te breiden en hare bevolking is in de laatste twaalf maanden met vytduizend zielen toegenomen Er worden wederom vele woonhuizen gebouwd ter voldoening aan de groote vraag De Great Northern Manitoba Spoorwegmaatsohappy vestigde hare Carshopsc waar spoorwegwagens gemaakt en hersteld worden onlang te Spokane Deze industrie zal opnieuw aan minstens 350 man voortdurend werk ver schaffen De oogst in de Staten Washington en Idaho waar de hypotheekbank hare boerderij leen in gen heeft belooft wederom bijzonder gunstig te zyn Het arbeidsveld der Hypotheekbank beslaat eene oppervlakte van achtmaal de grootte vau Nederland Alléén in de laatste negen maanden werd een be lrag van ruim Twee Millioen Guldöu uitgeleend op boerderijen in de Staten Washington en Idaho eii een bedrag vau ongeveer Drie Houderd Duizend Gulden in leoniogen in de stad Seattle de grootste stad en haven in den Staat Washington Deze mededeelingen leveren tevens het bew js dat de leeningen verspreid zyn en zichniet uitsluitend bevinden in de stad BpokaQe De Maatschappy sluit alleen hypotheek op in cultuur zijiide gronden Het kan van belang zya voor de Pandbriefhouders te weten waar de gelden die de Northwestern aiul Pacific Hypotheekbank ter barer beaehikkiag heeft bewaard worden In Nederland zijn daarmede belast de Associatie Casaa € en de Rente Cassa te Amsterdam Te Londen de bankiers Browu Shipley Co een der eerste bankiershuiien aldaar eu de Commercia Haak of Scotlandt Kapitaal £ 5 000 000 Réservefomls £ 650 000 Te New York worden de kassaido s bewaard by de heeren Drexel Morgan Co eu Brown Brothers Co welke bankiers iu New York eene eerste plaats innemen Ook is de Farmers Loan Trust Company opgericht iu 1822 te New York met de bewaring der gelden belast Haar kapitaal bedraagt dl 1 000 000 en het aarplua dl 4 017 616 Deze Trust Company is eene der voornaamste Trust Muatschappijeu van Amerika en geniet het algemeen vertrouwen Hare deposito s bedroegen op l Januari 1893 ruim 29 000 000 Dollars In S okane worden kleine bedragen in bewaring gegeveu by de Exchange National Banki welke bank in soliede handen is Het volgestort kapitaal dezer bank bedraagt 250 000 Dollars terwyl de Aandeelhouders volg ns de wetielyke bepalingen omtrent de Amorikaansebe Nationale Banken nogmaals voor een golyk bedrag aansprakelyk zyn Hieruit iet men dat de kussaldo waarover de Northwestern and Pacific Hypotheek te befiohikken heeft aan ede handen zijn toevertrouwd Naar aanleiding van de tegenwoordige zilverquaestie in Amerika ia het goed voor l undbrief houders te weten dat alle interest en aflossingen op de hypotheken der bank volgens eene speciale bepaling in ouze hypotheekakten voorkomende in Goud betaalbaar z jn zoodat zelfs voor het onwimrschijnlyke geval van eene goudpremie in de Vereenigde Staten onze Hypotheekbank voor eventneele verliezen ia gewaarborgd Dat een paar weken geledeu eene daling in de Pandbrieven op de Ainsterdameche beurs heeft plaats gevonden is in den tegenwoordige tyd van geforceerde réatiaatiën van efi ecten tegenover weinig vraag niet te verwonderen en de meest soliede Europeesche Nederlartd cli Werkelyke Schuld enz en Amerikaansche waarden hebben eene dergelyke en iu do meeste gevallen veel grooter daling ondervonden Uit het bovenstaande blijkt voldoende dat de Pandbrieven der Northwestern and Pacific Hypotheekbank met de meeete gerustheid voor soliede geldbelegging kunnen worden aanbevolen waarby nog in aanmerking dient genomen te vfordeu dat de Pandbrieven gewaarborgd zyn behalve door de daar tegenoverstaan de hypotheken waatin zich eene overwaarde van ruim negen millioen dollars bevindt ook door het Reservefonds groot 300 000 dat gedeponeerd is bij de Nederlandsche Bank en belegd is iu soliede Nederlandsche effecten als Obligation Nederlandsch Werkelyke Schuld Stad Amsterdam lïotterdam Den Haag enz Amsterdam 20 Augustus 1893 H A VAN VALKENBURG President Directeur der Northwestern and Pacific Hypotheekbank Bulteniandsch Overzicht Weken en weken duurt nu reeds de werkstaking onder de Britsche raynwerkersen het einde der kolen crisis is nog niet te voorzien Den eenen dag luiden de berichten iets guntiger den andereu iets ongunstiger ponder dat een aanmerketyk verschil in den toestand valt op te merken Wat vwluid is over de conferentie van af gevaardigden van den nationalen mynwerkersbond deze week te Londen gehouden geeft door de genomen besluiten recht tot het beweren dat de conferentie zich in het algemeen gematigd heeft getoond Het hervatten van het werk werd affaankelyk gesteld van het behoud der tegenwoordige loonen onder toezegging dat de arbeiders geen loooaverhoogiug zullen vragen alvorens de pryzen de hoogte vau 1890 hebben bereikt Zullen do mijnoigenareu zich by do besluiten Fan de conferentie neerleggen eu afzien van de aangekondigde verlaging van 25 pct V Naar de Eugelsclio bladen weten mede te deelen zal waarschynlyk Dinstlag a s de bond van mijneigeuaren een bypenkomst houden ter beraadslaging over de oj de conferentie van den mijuwerkersboüd aangenomen resoluties Men betwyfelt evenwel of de door de myueigenaren te nemen besluiten in dien geest zullen uitvallen dat oeu einde der werkstaking is te verwachten Indien werkelijk eenige kau3 bestaat op een miuuelyke schikking tusschen de beide partijen dau zal spoedig een samonkomst vau gedelegeerden der rayueigeuaren eu der mijnwerkers volgen om liet geschil te re gelen Onderwijl verneemt meu uoguietsvau in gang zynde ondorhandeliugeu tusschen de strydeudön Door sommige gedelegeerden ter coiiferentio van den ray nwerkersbond woi dt bowoenl dat de aau de pers medegedeelde resoluties het verhandelde niet geheel eu al volleijig weergeven daar over verscheidooe voorstelleu ia gediscus eerd welke niet in het officieelo rapport zyn opgenomen Zoo moet een nanrienlyke minderheid der gedelegeerden gunstig gestemd zyn geweest voor het oumiddelijk hervatten van het werk zoowel als voor hot aannemen van het voor stel dor patroons om door arbitrage tot een vergejyk te komen Dit denkbeeld werd verworpen doch enkele afgevaardigden der minderheid moeten niet verheeld hebben dat xy zich door het besluit der meerderheid niet gebonden achten Hoe langer iutusschen de werkstaking duurt hoe nijpender het gebrek onder de werkstakers wordt hoe hooger natuurlyk do verbittering stijgt Hoewel hier en daar door de arbeiders workstakera en niet werkstakers niet te verontschuldigen gewelddaden zyn gepleegd zyn geUikkig de berichten over de botsingen in Zuid Wales o a ovor don bloedigen veldslag ÏQ de Ebbw Vale zeer overdreven gebleken In het aan Wales grenzende Éngelscho graafschap Stafibrdshire volgen de mijnwerkers het voorbeeld hunner buren door te trachten met geweld het werken te beletten Omstreeks 500 man van den myiiwerkershond trokken Donderdag door de straten van Longton imnt een mijn waar niet unioninten nan het werk waren Een aantal mannen die wagens laadden werd met stokken en steenen aangevallen en op de vlucht gedreven Ben paar honderd pottoubakkers veegden zich bjj de mijnwerkers Gezamenlyk vernit lden zy een aantal li wagens en brachten het geheele district tot XoAi in den nacht tn opaohudUiug Opmerkelijk is dat de pottenbakkers dus de werkatakers holpen terwijl een paar duizend hunner zonder werk zijn aÜeoii ten gevolge van het gebrek aau steenkool dat door de werkstaking veroorzaakt is In verband met de werketalring der Duitsche mynwerkers ziet men niet zonder spanning de houding der Eransche eu Belgische mynwerkers tegemoet Wat zullen zij doen als de Engelsche iudustrieeien in het g breli aan steenkolen willen voorzien door don invoer van Fransche en Belgische kolen Iu hot bekken van Charleroi begint zich reeds eeu sterke gisting te openbaren Op vele plaatsen zyn plakkaten aangeplakt waarby een ïoonaverhoogjug van 10 pet aanbevolou wordt als middel om indirect de strikonde kameraden in Groot Brittanje te steunen Door den Belgischen mijnwerkersbond is een manifest uitgegeven waarin do oorzaken van de werkstaking iu Engeland worden uiteeugezet de Belgische mijnwerkers worden anngospoord geen overwork te doen ten einde hot aangroeien van groote voorradensteoukolen te verhinderen waarvoor de Belgische myueigeiiaara ingevolge de kolencrisis in Engelaud thans een hoogen prys kunnen bedingen Herhaaldelijk recd j werd in Duitsche bladen het vermoeden nitgeiproken dat nu voor do granen uit Rusland de uitvoer naar Duitschland zeer belemmerd zoo niet gesloten is dezo in groote hoeveelheden naar Oo tenrykllon garye zouden worden uitgevoerd waarin by de lagere invoerrechten volgens liet DuitschOostenryksch tiactaat dan nog een voordeel zou schuilen De Köln Zeit t berekende gisteren dat dit niet waarHchynlijk was omdat het invoerrecht van rogge direct van Itusland in Duitschlaud ingevoerd 7J Mark bedraagt terwijl de gezamenlijke rechten by invoer eerst in OostourykHongarije en van daar weder in Duitschland 3 i 3i M d i 6è Mark das 1 Mark minder slechts boloopeu cZelfs indien de spoorwegen in Oosteuryk Hongarye kosteloos vervoeren zeide het blad zou dezo ééne Mark winst wel met de kosten op vracht en overlading verloren gaan Uit het blad van heden ochtend blykt iutuaSChen dat de Kölnische hierop toch niet zoo heel zeker is althans zy schrijft Volgens overeenstemmende berichten oit Rusland is er tusscüen de Russische eu Oosteuryksch Hongaarsche spoorwegen eeu tariefovereenkomst gesloten waardoor aan de Russische granen goedkoopere vracht verzekerd wordt Daar men niet kan aannemen dut deze berichten ongegrond zyu ia het toch eeuigermate opmerkelyk dat van Oostenryksche zijdo over den aard der tariefbegunstigingen elke mededeeliug of openbaarmaking achterwege blyft Het is dau ook zeer onaangenaam dat ook do OostenrykschHongaarsche bondgenoot het spreekwoord toepast het hemd is nader dan de rok on voor zich zooveel mogeUjk profiteert van den Uuitach Russiachen tariefooriog Naar de Etolle beige meldt heeft graaf Goblet d Alviella voor de eerstö samenkomst vnn don Senaat dus voor Maaudag a s eene interpellatie aaügekondigd over eden toestand ontstaan door het tegeustrydig votum van de Kamer en den Seuaat omtrent de herziening van art 56 der Grondwet INGEZONDEN Waarde Redactie Daar U me in het nummer vau Zaterdag een Azor a ui het blaffen geweest dat bepaald een weinig hinderlijk was Heb ik het wel dan wurdon in de scholen hier geen Azorrenc gedold dus by de eventueel opterïchten herbal irigscholen kunnen ze ook goed gemist worden I=i zoo u kluifjo voor die keffer te min laat hom dnn wachten tot de een of andere slager hom eon kluif van eenige kilo s wil toewerpeu Of hy het met zyn blaflen verdiend heeft blyft de vraag Er zyn onderwyzers die de belooning niet te min achten zouden die dan om Azor te believen eene mogelyke aan to ling vau do hand muetouwyzen Dat zou lu i do welwillendheid een weinig te ver geIreveii zyu ieder moet dat maar voor zich elf weten Ik voor my vind het gelukkig dat B en W overtuigd van hot nut van dergelijke cursussen toch met bet oog op de omstandigheden de zaak durven aanpakken Als men eerlijk is moet men bekennen dat er in Gouda zeer veel voor het onderwys gedaan wordt en dat niet alle onderwyzers er ove denken ala Aror bhjkt uit het groot aantal iollicitauten by elke vaeature Zyu er werkelyk ulke filantropische onderwyzers als Azor lerouderstoU die het liever vuor uiemendal ouden doen laat zo zich dan bij het Dag Bust anugeven Ik geloof echter dat zulks maar eeu fictie van A in vooral als hy verder wat holle phrasen uitkraamt die juist het Njgondeel bewijzen Wees uu voortaan niet meer zoo stout Azor van blaften moest eens byteu komen en Pasteur OU het dan uit Gouda alleen veel te druk krijgen Eeu penning bobt ge zeker anders Dpgepast Maar vooral ook opgepast dat gy i uwe uatuurgenuuten uiet jaar in jaar uit luet zoo u lastige muilkorf wordt opgeschept Opbouwen van iets goeds is beter dan afbreken hoewel het laatste meestal gemakkelijker on aanlokkelijker ia Na dank voor de plaatsruimte A B Gouda 27 Aug 93 Do BUflGEMEESTER van GOUDA hrengt by deze ter kennis van de belanghebbenden lat door don heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 24 Auguatu i 1893 is executoir verklaard het Kohiir voor de helastiiig op het Personeel No 5 dienst 1893 4 Ie kwartaal Dai voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van don Heer Ontvanger dat iudor die daarop voorkomt verplicht ia zynen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de tormijn van Drie Maanden binnen welken de reclames 1 ehooreu te worden ingediend douda den 28 Augustus 1893 Do Burgemeester voornoemd VAN BERGEN I TZENDOORN 343 Staats loterij l Khi i ïrokkiiis laii Mnoiiilag 88 AiigMlu 1893 No 17180 2000 Nl U80 UOO No anas 2622 14070 cm 17065 ƒ lOÜO No 12332 14B54 on 18938 f 200 No 962 7898 172S3 17300 en 17785 10n l rij oii Vftn 65 71 2578 B489 7726 10879 12831 16822 17928 126 2697 6B35 7768 10387 129 15 IB898 18038 189 26 M 8r 61 7811 10420 12947 15412 18111 196 2670 6686 7815 10184 1S974 16436 18131 216 2860 5598 7839 0601 12984 16447 18180 2S3 2 99 6604 7870 0641 12992 16466 18268 823 2974 S618 7970 IOÖ6O 18045 16560 18276 325 2997 6680 8031 10588 181170 U 49 18406 339 3168 5723 8067 10690 13075 15663 18536 359 S2B1 5799 8068 10603 13172 15678 18791 366 3301 6811 81164 10716 13203 16726 18802 383 3323 5816 8183 10811 18267 16739 18929 887 8886 5843 816 10861 13261 16760 19016 408 8477 6881 8209 10898 18858 15782 19027 434 3497 5983 8387 10940 13364 15811 19029 443 3548 6064 8309 IIOIS 18398 15853 19089 466 365 6079 8317 11019 13638 16873 19108 185 3636 6090 8328 110 8 13666 16890 19 87 694 3679 618 83 6 11168 18567 15893 19146 626 3743 6162 8386 11161 15571 16004 19210 684 3768 6 90 8890 11171 18610 16116 19269 643 3783 6363 8460 11178 13674 16133 19393