Goudsche Courant, dinsdag 29 augustus 1893

De DIRECTIE heeft de eer te berichten dat ten haren kantore Keizersg rachl 4iO eene CIKGULAIRE verkrUgbaar Is voor de Houders van Pandbrleven der orth Western and Pacific Hypotheekbank Amsterdam 26 Augustus 1893 Te Huur aangelsoden BEN eEUEÜSaEEBBEEAUSIl met Alkoof met of zonder pension Te bevragen bij C va VLIET Markt 154 ADVEBTENTIEN in alle Binnen en BuiteiUandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda 6SI asas 704 Sin 878 402 884 4087 1038 4098 1146 4180 1167 4140 1182 420 1S64 42 4 1421 4282 1483 4868 1434 4274 1492 4366 1513 4426 1636 4620 656 4 24 1809 4682 1840 4698 1682 4610 17IB 4674 1765 4808 1769 4862 1812 4865 186B 4927 1875 4987 1967 6047 1967 5063 1986 5081 2047 6121 2660 5127 8081 6178 214H 617 2155 6186 2185 6206 8826 6209 2498 6221 2646 5265 2556 5272 2660 5286 11266 1132 11359 11404 IU21 11464 UB02 11638 11576 11581 11689 11689 117 S 11778 1177 11826 11820 11898 11907 11916 11986 12078 12084 12152 12182 12197 12224 12241 12288 12313 12827 12401 I24I7 12183 1219 12498 12588 18627 12700 18678 13089 13691 13746 13790 18862 13871 13947 13977 14044 14092 14099 1410 14176 14180 14228 14304 143U 14397 14423 14435 14487 14607 14634 14678 14646 14726 14786 14803 14848 14899 14933 149 15006 16049 11120 15201 16212 16277 16171 I 344 16829 1 860 16258 19361 16270 19396 16282 19458 162i4 19473 16365 19478 16377 19608 16400 19606 16472 19618 16626 19635 10683 19671 16758 19692 16819 19716 16891 19734 16893 19747 16911 19826 16930 19880 16966 8010 17016 80821 17026 20833 17083 20840 17099 20307 17190 20866 17204 20877 17341 S0S98 17376 20416 17395 20166 20491 2062617419 2056817526 2061717688 2074417648 2076817668 20 8517726 2079317803 2082817835 20928 6278 8474 6331 8486 6344 8697 6 857 8708 6875 8745 6415 8823 6482 8840 6506 8868 6593 8879 6619 8993 6696 9047 6768 9076 6772 9180 6794 217 6824 9850 6868 9280 6894 0292 6936 9807 6950 9349 6978 9421 70O5 9481 7034 9621 7038 9646 7067 56 7069 9568 7098 9604 7103 9710 7161 9714 7189 B8U 7246 9 73 7284 9694 7836 9891 7418 9944 7486 9963 748S 10008 7676 10086 7638 10084 7672 10186 7678 1021 1 lieurs van Amsterdam lolkoer 88 AUGÜ8TH3 Var kr 81 98 100 92 79 T V 211 21V 62 98 V 93 98 I ll loov 78 21 101 787 28 82 103 66 34 98 99 96 685 604 100 76 100 803 137 97 89 100 101 32 961 100 34 93 92 161 118 100 50 60V 6 ll V 62 s 120 131 66 84 97 120 100 100 102 69 TO 88 88 lOl 130 130 lo A 99 6S i 63 88 16 I6V4 1 10 101 8 70 107 101 8 40 44 6 184 160 106 105 9 100 113 116 3ÏÏ 107 N ra lJil B Cart Ned W 8 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8V HoNOAK Obl Ooudl 1881 88 4 Italië Inichrgving 1862 81 5 OosTBJi übl 10 papior 1868 6 dito in silver 1868 6 FoaTUOAL Ublig met tioket 8 dito dito 3 KuBLAND Obl Uost 8e Btaie 5 dito Oeeoni 1880 4 dito bij Kotb 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito ia goud leen 1B83 6 dito dito dito 1884 6 Spahjb l orpot obuld 1881 4 TuBKltlJ öepr Con leen 1890 4 üeo loaning serie D Geo leeuin wrie C ZuidAfr Eip IUo ï obl 1892 5 Mïxioo Obl Bmt 8ob 1890 6 Vbnüïcbla Obl 4 onbep 1881 iMWEllUAM Obligation 1861 3 BoTTBitDAll Steii leen 1886 S l KiD N Afr HBcdelii a nd Arend b Tob Mij OortMoolen DeliMBataobappq dito Aruli Hypotheeitb pandbr 4 Oult M j der Voratonl nand a Qr Hypolbeekb pandbr 4 Noderlandaeho bank aand Ned llanilelmaaUob dito N W i Pae Hyp b pandbr 5 Roti Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 Omtbsb Oo t Hong bank aand EusL Hypotheekbank pandb 4 Amebwa Eouit hypoth pnndb 5 Mbi h O Pr tien oerl 6 Nbd HoU IJ 8poorw M j aand Mij tol Expl V 8t 8pw aand Nod Ind Spoorwegm Band Nod Zuid Afrik Spm aand 6 dito dllo dito 1891 dito 6 lTAUB 3poorwl 1887 89 A Eobl S Zuid Ital 8pwm i A H obl 3 PoLB Waraohau Weenen Band 4 Rllsl Gr uaa 8p M j aand 6 Balliwbe dito aand Faatoffa dito aand 6 Inrang Dombr dito aand 6 Kurak Ch A20 8p kap aand 5 Loaowo Sowaat 8p Uij oblig 5Orel Vitebsk dito oblig 5 ZgidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 AmBiïA Cent Pao 8p Mij obl 6 Ohio It North W pr C i aand dito dito Win SI Poter obl 7 Denver Bio Gr Spm oort ï a Illinois Ooottal obl in goud 4 Louisv NaahrilleCert y aand Moiieo N Spw M j lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pot prof aand N ïorkOutarioSt West aand dito Fenus Ohio oblig O Oregon Calif Ie bvp in goud 5 8t Paul Minn Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlifn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 ÜANADA Cao 8outb Cart T aand Vbn C Sallw Na Ie h d o O Amaterd Omnibus M aand Rotterd Tramweg Maats aand Ned Stad Amaterdam aand 3 8tad Kolterdam aand 3 Bbloib 8tad Ant rerpenl887 2 Stad Brusae 1886 8 HONQ Theisi Begullr Oeiellsoh 4 OosTBNR SlaaUleening 1860 6 K K Oost B Or 1880 8 Spanje Slad Madrid 3 1868 Nbd Ver Bm lijp Spobl eert 6 LIJ3T van brieven gendresaeerd aan onbe kenden en verzonden gedurende de Iste helft der maand Anguetua 1893 welke door tunchenkomsl TBn het poatkantoor te öouda zyn terug te bekomen Verzonden van Qüada J Miernia Alkmaar J Kuipers Amaterdani J de Jongh id A Nieaen Den Haag M Hagen Zutphen J W Waldook Londen Verzonden van Stolwijk O Kampsteeg Gieaendam D de Jong Zuidbroek Verzonden Tan Zevenhuizen M Lamme Amsterdam Gouda den 26 AuguBtuB 1893 De Directeur van het poatkantoor V0R8TEB Aug Uinsd 8 Woensd 30 Donderd 31 Vrijdag 1 8 Zaterd 3 Zond 8 Maand 4 WatergetUdsu Hoog Laag Hoog Laag 7 06 3 31 7 24 3 49 7 42 4 07 8 02 4 27 8 28 1 47 8 89 5 04 9 5 86 9 19 6 44 9 88 6 08 10 01 6 86 10 84 6 49 11 16 7 40 11 26 7 61 11 46 8 10 SprlngtU 29 Aug Zon Opg Ondorp 4 30 7 89 Haan Aug Opg M Ondorg A 7 44 7 20 7 Aug 7 69 8 43 13 4 40 7 28 81 8 18 10 08 19 4 60 7 16 8 8 80A 1I 36M 26 6 7 02 8 63 1 07A 31 6 10 6 4 7 28 2 33 L K 10 20 8 61 atedelljko ZnremsobooL 26 Augustus s midd 12 u Opgave der temperatuur ran de lucht 58 gr Fahr M hot water 63 ADVERTENTIfiW V Geboren CATHARIN V BERE NDINA BWOÜTINE dochter van JOH van dek KLEIJN VAN DIK RlHO Zvammerdam 26 Aug 1893 Openbare Vrijwillige Verkooping ten gevolge van Sterfgeval TAN Aannemers Materialen OF GEREEDSCHAPPEN ten verzoeke van de Erfgenamen van wylen den heer Ph VERBBUGGEN op Woensdag den 13 September 1S93 s morgens ten 10 ure op de terreinen en in de bergplaatsen aan de Noordkade aan de rivier d GOUWE te Waddinxveen Het te verkoopene bestaat hoofdzakeiyk uit Eene deugdzame groote Heimachine een Heivaartuig een Ceutrifugaalpomp een Pnlsometer eenige honderden nieuwe Dennen 10 bjj 13 lang 2 M eenige duizenden eenmaal gebruikte Biels voor 90 Centimeter spoor eenige honderden meter Rails zwaar 12 E G met laschplaten Paardenmortelmolen Tonmolens Eiken Palen geschikt voor togt btugleggers 2 Dagkeeton Voorts Een partg Ijzerwerk nieuwe en oude Kozgnen Dennen Ramen Pannen Steen Steigerdeelen en wat verder te koop zal worden aangeboden De Verkooping geseMedt contant Afgennmmerd des morgens te bezichtigen Nadere informatiSn geven de Notarissen Mr I MOLENAAR ie Waddinxmm en F M MONTIJN te Oouda m m BMR ii De NIEUWE LONDON doethetgrgze Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt het glansrijk en zaeht is onschadelgk voor de huid en verft niet Prns 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar hg J A CATS in den Papiermolen Ovuda Naar bniten iranco per post 15 et per flacon hooger Qouda Snelpersdrek ran A B lNliCAli Zoo PRANSCHE STOOMVEEVEEU Ghemisclie ea Zwitsersehe WasseheriJ Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Hotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heereoen Dameskleediugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen knnnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Qonda en Omstreken A VAN OS z Kleiweg A No 73 StoUwerck 8 Hart Caeao h Hoogste eiwit ft hoogats thaebroiila gehalte l Schal cn ware caca voor de ODgeiukkige sUcbtofiêrs der Zelfbevtekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Voordeeligl H rtOaoao is fijnste Peede OBoae In faut vorm geperad Spoedige oplosbaarhsld fijne gear delicienae smaak steads gslijkmatigheid dea dranka la blikken biaatB i 29 Caoae liartta = 45 oeni 1 CiMiHhirt == 1 8 ent 1 k p Cuio Vaikiijgbaar b j H H OonHaetirB Baikltbakkua ena Engros Eipeditle JuUns MattenUodt Amaterdam Ealveratrut tOb Z Dr Uetau s c lfbewaki Hollandflche uitgave met 27 afb Prys 2 gulden Ieder die aan de verscbnkkeiyke gevolgeu van deze ondeugd Igüt moet het lezen de oprechte ieenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkregen hg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegjg en in eiken boekhandel in Holland HüRDBBATEBIJ TE EEMIlfS TE EODEOMEN Ilarddraverij WOEI SDAG 30 Al G 1893 H middagti ten 1 nur van PAARDEN die niet raeer dan ÉÉN PRIJS hebben gewonnen bereden onder den man Prüs ƒ 100 Ie Premie fiQ 2e Premie ZO Mitrée ƒ 0 49 en f O 95 HET BESTUUR LOTEIN in de VERLOTING BLI GELEGENHEID DER I aa xd erLiaa arlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ ÏJA BKiniKM4 M Lange Tiendewe f PRTJS 1 11 LOTEN voor 10 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt sedert 10 Japen door Professoren practiseerende Geneeaheorên en door hftt Publiek toegepast en aanbevolen als goedkoop aangenaam zeker werkend en onschadelijk GenöBS 611 Hulsmiddel Beproefd door mi Dr R Vlrehow bwiub Pntt Dr v Frerlchs B nun w V Gletl MünchM finlflliik tt V ScanZOnÜ WOnburg Reolam uipng m E mII I t C Wltt Kop nhBBM a V Kussbaum MOnch i MS SÊKk ÊÊM Zdekauer at PMwtburo n Hertz Amiterdam ASHH S Soederstadt Kw n V Korezynski KmfcaK Kd lÖft lAmbl w r h i Brandt Klauionburg V B fl M Forster Blrmlnshsm bij storingen in de Ip E a mja Onderbulks organen kwalen dai lever last van KhJiÜ aambeljen tragen stoelp ang voortdurende ver J JItT U stopping en den daaraitlv iortkomen lfc onijesteld aaBP heden xooals hoofdpijn diil eligheld benauwdheid kortcdemtgheld gebrekuui eetiu t cnsi Oio ZMioerËche Pillen ran den Apotheker Richard Brandt worden om hue zachte wi rkin door vrouwen fi aatue ingenomen en zijn te Tetkieien boven de scherp workcude Zoutun Ritterwater Droppels ïlengseU enz fö y Om het koopcnda publiek tegen bedrog te besohermen unli men er du ï in fac liijsonder opmerkzanm op gemaakt dat eï Zwitsersehe Pillen inl den handel aijD gebracht die op bcdriegelijke wljie er bijna eTonsoo uitKicn en rerpakt zijn ata de echte Daarom moet men bij den aankoop zich orertuK eQ dat bet etiket boveiistaando afbeelding een wit kruis in een rood veld en de handteckouing Rehd Brandt draagt Hen moet daartoe de om de doos gwolde gebniikB iinitwij7iug er afnemen Ook wordt men or ia t bijzonder op gewattn dat de Zwitsösohe I iUou tan don Apothekei Rich Brandt die b de Apotheken TerkrUgbMtr BUa alleen in doozen A 70 Cents geen kleinere dooqjes Terfcoebt woiuen 9r Hoofddepot P E Van Santenkolef te Rotterdam Wl 33Kte Jaargang No 6136 Woensdag 30 ugustus 1803 mimm mmm ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 60 Centen iedere regel raeer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën U t 1 uur des midd Nieuws én Advertentieblm voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEJS Door de Niouweramstelsche politie zyu eenpaar jongaus aangehouden van 15 en 16ja rigen leeftyd die er hun werk van maaktenvalsch geld te fabriceereu door middel vanplatgeslagen stukjes aoldeernel tusachen kwartjes eu dubbeltjes op de tramrails aan denOvertoom to leggen zoodat wanneer de tramdaarover heen reed den beeltenis en het jaartaler op afgedrukt stonden By een panr koekebakk i B mocht bet hun reeds gelukken voordeze valsche muntatokjea lekkernyentekoopon totdat zy eindelijk betrapt en aan de politieovergeleverd werden Tel echter reeds vastgesteld zjjnde waarbij alle paaiden of voertuigen in den stoet verbodeï zgn heeft dezo onderhandelingen geen gevolg doen hebben Antiioopc wenschta nl deel te nemen met een zegekar getrokken door 4 paarden Hoe jammer het niet deelnemen van Antiloop ook zgn moge achten wy het streng handhaven van de eenmaal gestelde voorwaarden een zeer verstandigen maatregel Aan de orde is Il 1 De Rekening der Inkomsten en Uitgallven van de Gemeente dienst 1892 jl Wordt goedgekeurd met 12 tï B en W bleven buiten stcmmi gB 2 De Begrooting voor de Schuttern die sH 1894 I Deze begrooting werd artikelagewijze behanHl deld over art 39 werd eene discussie gevoe al betreffende de subudie aan het muziekcorpal verleend waaraan verBChilleude leden deelna jl men l In stemming gebracht werd de post goed gekeurd met 11 tegen 3 stemmen die der hh Dercksen van Iterson en van Vreumingen De geheele begrooting wordt in z n geheelj goedgekeurd met algemeene stemmen Het voorstel betreffende de pacht van heti overzetveer te Gouwalaia Wordt goedgekeurd u Het adres van den heer J J Liesker be 1 treffende ontslag van de huur van een atu 1 grond aan de buiteuzijde en verkoop van een j stuk grond aan de binnenzijde van de vest 1 Wordt goedgekeurd Tot onderw zer aan de 2de Burgerschoo I voor Jongens wordt benoemd de heer P van Ryk te Alfen met 14 stmmen 1 Na deze benoeming vroeg de heer van de 1 Garden eenige inlichtingen betreffende het aan 1 I genomen voorstel om den heer Liesker grond 1 I te verkooDen daar iW wiwloir in iftOi ymi j I oeuB eeu stuk grond in koop had gevraaga 1 I hetwelk toen was geweigerd of nu de opinie I I van deQ Raad was veranderd I I De Voorzitter merkte genoemde heer op da I I ieder geval op zich zelf behaudeld en beschouwd I moest worden waarna de vergadering werd I gesloten I Oithoofde van het te vieren Feest bl gelegenheid van de Verjaardag van I H H de Koningin op Donderdag 31 I August B zal het nummer der Goud I Bohe Courant NIBT des Woensdags I avonds worden uitgegeven maar n I den morgen van Donderdag 1 Hedenmiddag ten ongeveer ruim 4 uur ia op de Korte Tiendeweg door de IJsaalstoomtram overreden het 5 jarig zoontje van de Pater uit de Boomgaardatraat Hfl is door een korporaal der Infantene naar het gasthuis overgebracht Hy ÏB gekwest aan beido beenen Daarin wordt het uitvoerig program 1 ma met de te zingen liederen opgenomen benevens het programma van I het vuurwerk1 Aan den Steilendyk gemeente Kedichem heeft zich Zondag een geval van choUra asiatica voorgedaan met doodelgken afloop Ook te Delft is eeu geval van cholera asiatica geconstateerd en wel by eene vrouw De patiënte ia in de barak opgenomen Omtrent het voorkomen van cholerageval len te Leerdam waarover tegenstrydiga berichten liepen kan de N R Ct thans uit betrouwbare bron het volgende raededeclen Tot 26 Augustus kwamen U gevallen voor waarvan 4 met doodeiykeu afloop Op 26 Augustus deden zich 3 nieuwe gevallen en 1 I sterfgeval voor en op Zondag 27 Augustus nogmaals 3 nieuwe gevallen en 2 sterfgevallen l Tn vBibaud met het voorkomen van enkele I gevallen onder de deainfecte iirs is er voor ge I zorgd dut dezen zich in het vervolg beter I ontsmetten en betere voorzorgsmaatregelen ne AdvertentlSn voor dit Feestnummer I worden tot Woensdagmiddag 4 uur In 1 gewaoht I Door de politie is aangehouden een min 1 lerjarige Jongen zekere H K van beroep I öleekerskoecht hy wordt naar Rotterdam teruggebracht De Geneeskundige Inspecteur in Zuid Holland constateerde gisteren te Haastrecht een geval van Aziatische Cholera De patient werd jl Zaterdag hier aan den Boven Haaatrechsche dflk gevonden Hij kwam it Antwerpen en was stoker van zyn beroep De gemeenterekening van Berg Ambacht voor 1892 is vastgesteld tot een bedrag van ƒ 14329 66 aan inkomsten eu 13816 72 aan uitgaven Batig slot alzoo ƒ 512 93 BINNENLAND UOUDA 29 Angnsks 1893 In de zitiiug van den gemeenteraad ie door H leden werd b gewoond afwezig waren de hh Koning Hoefhamer en Oudflk eerstgenoemde met kennisgeving kwamen de volgende stukken in 1 Eene mededeeling van B en W waarb zj bericbtten dat zg zich tot den Ministervan Uinneulandaehe Zaken badden gewend omvrystelling te erlanaeu van de subsidie doorde gemeente aan de R ki Hoogftro Rn gor school bg te dragen Tot ambtenaar by den Raad van State is benoemd de heer G Ëggink thans werkzaam ter gemeenteBecretarieën te Zoetermeer en Zegwaar t Den 2Gen dezer overleed te Komlekerk o d Ryn in den ouderdom van 75 jaar de wethouder J van Egmond Sedert tal van jaren was hy lid vau den gemeenteraad De Minieter heeft dit verzoek met ernst overwogen maar kan niet medewerken om hiervan af te komen Aangenomen voor kennisgeving Mej E Jeltemn ooderw zerea aan do Ie openbare school te Berg Ambacht heeft tegen 1 Oct a s eervol ontslag gevraagd en verkragen In verband met den nitslag van het onlangs gehouden toelatingsexambn voor den hoofdcursus komen van het 4e reg inf in annmerking de volgende sergeanten om opgeleid te worden voor den rang van tweede luitenant By de infanterie b t 1 O Boorasma by de infanterie in Ned Indiü 8 D van der Spt k en M de Wilde bij de administratie h t 1 C Wals en B J Verbrugj by de administratie in Ned lodië J Kuyper en A J Levert 2 Eene missive van B en W indienendede Gemeentebegrooting voor 1894 Ten aanzien van den feeststoet kan nog worden medegedeeld dat het aantal daaraan deelnemende schoolkinderen in plaats van 700 bedragen zal ± 850 Wpers dat de stoet komende vau de Gonwe niet de Markt rond maar langs de drukke z de over Hoogstraat Zeugstraat en Korte Tiendeweg zal trekken om verder langs de Botermarkt den weg te vervolgen zooals aangegeven werd Deze kleine verandering waarbg alleen de Regenboog wegvalt werd op speciaal verzoek van de bewoners van den Korten Tiendeweg Wordt gesteld in handen eener commissie tot leden waarvan worden benoemd de bh Prince y Vreumingen en Hoefhamer Aangenomen voor kennisgeving Te Lange Ruigeweide is het vyfjarig zoontje van eenen landbouwer in eene nloot bg de ouderiyke woning verdronken Zooals biykt uit de oflScieeïe kennisgeving van den burgemeester te Rotterdam zyn sedert de vorige kennisgeving van Zaterdag 26 Augustus aangegeven 2 personen als overleden aan Aziatische cholera en 1 persoon als daaraan lydende Deze persoon is eene 22 jarige vronw te Cbarlois woonachtig by wie zich de ziekte openbaarde tydena haar verbiyf by hare ouders Ëen missive van de Commissie van Beheerder Stedelflke Gasfabriek inzendende de begrooting voor 1894 Ter visie Een missive van dezelfde Commissie denRaad in overweging gevende de melerhurente verminderen en wel met ingang van 1 Januari 1894 daar de Commissie van oordeel is dat er meerder gasverbruik zal komen indiendraeire verlaagd worden Zg stelt voor diebutea te doen zjn Eindelijk is de Wielrydersvereeniging Antiloop alhier met de Commissie in onderhandeling geweest om alsnog eene plaats in den stoet te kunnen innemen De voorwaarden VOO 2 4 3 lichtsmeter 10 et per maand oo lichts 10 et 10 lichts 15 et 20 lichts 20 30 lichts 30 et 50 lichts 50 et 60 lielits 60 et 80 lichts 80 et 100 lichts 1 en 150 lichts ƒ 1 50 Ter visie mmsÊS den persoon van eon Jesuit wilde schetsen on bg I iederer regel zichzelf deed kennen ah een dio be I treffende da eenvoudigste regolen der orde volstrekt 1 niet op da hoogte was Dat nu wat zulke lieden I sohrgven die noch de geschiedenis noch faet doel dor orde konnon wordt door anderen m goed geloo I n ter goeder trouw nagepraat Kn dut zfti dan ook I wel do roden 7 ijn waarom men over dezo voreeniging I sulke vruemde oordeolveilingen moenl te mogen uit I spreken Dit alles had de priustpr op zeer rusligen I toon gesproken Maar Alice voelde toch desniotto 1 min dat hg haar eene torechlwijzing had gegevfn 1 en dit nam zg hem kwalijk Haar lief pikant go ziohtje betrok morkbaar zij had voel van een prui 1 lend kiöd en hare oogwi keken donker Uit Rusland heeft men ze verdreven viel Constnntgn teratont I I in daar hij hare ontBloraming terstond bemerkt had 1 Zenko vond dezo opmerking van don jongen Bus tamelgk overbodig Do zendeling zweeg ffUit Rusland wordt roo menigeen verbannen sprak Anna zachtkens Daarna wondde zg zioh tot den zendeling Ik heb atced Am wonsch gekoea I terd om Jesuiten te hooren prediken men roomt I I hanne predikgare in hoogc mate en ar zijn weinig I dingen die mg zoo zeor aangrijpen als eene schoone I leerredo 1 I Uwe priesters prediken ook goed gaf do zenI deling ion antwoord I Hoe moet ik dat verstaan eerwaarde hoer I fïg zegt mijne priesters Nu ja da priesters I van de kerk waartoe gij behoort I Ik behoor niet I tot de Enasische kerk Ik bon Koomsch Katholiek 1 evenals gij eerwaarde Heer I dit laatsto zeide I ig iotwatsobucbter Onaa familie vulda haar bros komt mij voor dat wüini e gezegden al klonken i I nog zoo beziold zoo volkomen het verlangen nm 1 het ware vaderland uitdrukt als juist dit eenvoudig I woord van den heiligen Ignatius 1 1 fiVan den heibgen tgoatiua herhaalde Alice o I half spottenden half twijtelenden toon i Zgn e 1 dan ook heilige Jesuiten geweest I rGelijk gij ziet hcefl de eerste Jesuit er reeds ee 1 begin mee gemaakt BehaWa hem noem ik u slecht Alois von öonSRgen den vorstanzoon die de kroo 1 tegen da moumkapij heeft verwisseld en dien d 1 moederkerk als het inbegrip van volkomen reinheid vereert en Franciscus Uaverins den apostel dor bei I denen in Indie T e o twee behooreu tot de voor 1 naamste van onke hedïgen Doch behalve dat hetft de vereeiiiging van Josus eono lange reeks van wak kere werkelijk heilige mannen te noemon en nia zonde j lingen hebben zij steeds de schoonste proeven gelevord I Inderdaad dat wist ik niet In de wereh waarin ik verkeer homoeit men zich nu juiat niet met de Jeauilen of het moest zijn htor hield i op en liet er dit terstond op volgen Wat men in het algemeen van deze ordo hoort en leest is I gewoonlijk van dien aard dat men niet gunstig over I hanr oordeelen kan I ffHet ia na eenmaal het lot der Jesuiten antwoordde I do zendeling wederom met dat eigenaardige lachje I om zijne lippen daf een ioder een oordeel over I hen uitspreekt ook zalfs wanneer hg ze in t geheel I niot kent In andere gevallen spreekt en achrgft I men over dingen waarvan men lata weet de Jesui I ten daarentegen maken hierop eene uitzondoringI Het wekte onlangs mgn lachtluet op toen mij toe1 vallig een roman ia handen kwam vtaaria do auteur FEVILLETOX I STEEZEN EN ZWAESEN Vit het Duilsch 1 Ik freei maar dat mijne Kedackten u niet bg I wmder interesaeeren zuUen Eïenwal zonder lang ioUiding Even voordat juffrouw Aoaa het Btilzwijgea verbrak hield ik mij batip met eea gezegde va i iRuatias vaa Loyola 1 Wie is dat roeg Alice irt e atlohter van de orde der Jesuiton vAh ja DU heriDDor ik t mij maar bij is immers al laag dood niet waarP Jb een vrij gernimen t d I antwoonldo de zendeUng terw l t onmerkbaar laobjo om lijn lippen speelde en hij een geroel kreeg als bad bjj met aen kind te doen dat kinderachtige vragen doat H stierf in het midden dor 18e eeuwl Dit doet echter niets af dat men toch een van t ae uitspraken voor den geeit kan roepen vindt ga dit ook niet O ceker I Maar wat voor merkwaardigs heeft nu die mqnheer tod Loyola gezegd Hetiselfde lachje versekean weder Hij zoide iets eenigs dat wel de moeite der opmerkzaamheid waard is Toen ik daar n o even naar don hemel opzag berionerdo ik mjj dat Loyola wanneer hÜ iets dergelyks deed gewoon was te teg m Hoe onrein schijnt mg de aarde too wanneer ik den hemel aanzie I Vindt Öij daarin nu sooveal bizondera Anna maakte e na b wegiag van ongeduld Üa zendeling echter antiroorddo kalm Vindt Q j dat niet Het dqr aan ia afkomstig uit llussiach Polen r Wij zijn het oude geloof trouw gebleven 1 De zondeÜng zng het meisje vriendelijk aan Dat doet mg genoegen antwoorddo hg ja hot doet rag altgd genoegen wanneer ik bg iemand v n wian ik t nlot vcrwnohten raooht ontdekken mag dat hij geheel on al tot de onzen behoort 1 Ik had t u at lang reeds willen zeggen seido hot jonge meisje maar er beatond geene direkte gologonheid wat ik u thans ilde vragen eerwaarde heor 1 liet zij er terstond op volgen Het echeen alsof mot do thans nfgelogde bokentenis dat zg een lid van rijne kerk waa eeno soort vnn hinderpaal woa weggenomen A i scheen plot oling voel diotiler tot hom to staan althans du toon waarop zg thans tot hora sprak had iets meer vertrouwelijks Ik wilde u eens vragen of er ook vrouwen zijn bij uwe zendingaznakP Meent gij nonnen o zelcor 1 Dus geen loekenzusters Noonl Datspytm l ïk zou het zoo hoerlgk vinden om aan eene zen dingznnk rag to mogen wijden 1 Alice begon plot floling luidkeels te lacRnn Coustantïjn lachte mede Die kwajongen weet stellig niot waarom hij laöht bromde Z nko bij zich zolf geërgerd over die vroo I lijkheid hij meent zijne Bangeb odene in alles te moeten naapen 1 Waarom lacht gg vroeg Anna verwonderd nOver uwe naiovetoit roga waarde juffrouw 1 antwoordde Alice Is hot niet kostelijk I dat gg daar zoo zonder eenige beschroomdheid durft I zeggen dat gij t zoo heerlijk tondt vinden om u I aan eene zendingzaak te wgdon welke door mannen I geleid wordt on dan nog bovendien door mannen I dio eene gelofte van kuiaahheid hebhen afgelegd 1 I JTordt vtmlgd