Goudsche Courant, donderdag 31 augustus 1893

jk J o 6137 Donderdag 31 Augustus 1803 3Ss e Jaargang mimm mmit NieuwS en Advertenfieblam vóór Gouda en Omstreken i Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k I SmÉtW ADVERTENTIÉN worden geplaatst De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ijk s met uitzondering van Zon en ïfeestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 frapco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CEJVTEN ADVERTENTIÉN worden geplaatst 1 5 regels k 50 Centen iedere regfel ineèr 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des niidd stedelijke Zwemscboot 29 Aagnstui s midd IS u Opgive der temperatuur ran it lucht 60 gr Fafar 0 bet frater 68 34 3 Staats loterij 4eKlas e Trekking van Dii sd g 9 Augustus 189S No 1 165 26000 No 18186 SOOO No 6731 IBOO No 6087 6U1 6 61 ea 14891 400 Xo 827 1056 S68S 11846 16820 1611119 en 1968 100 Prezen rao 66 61 2889 6Ü31 8118 11181 18894 16631 18771 6 2967 6614 8160 11S86 18935 166S9 lS7 0 84 3089 6680 8264 11842 18984 16667 18876 161 8041 6660 8278 11375 14038 16700 18932 199 8096 6708 8388 11441 14071 16749 18072 208 8106 6762 8342 11627 14101 16876 19018 873 8143 6764 8350 11611 14116 16958 19019 889 8167 6646 8423 11636 14881 16960 19068 484 8166 6863 8443 11666 14806 17014 19066 618 8189 5889 8493 11837 14411 17052 19159 685 8413 6918 8528 11851 14540 17068 19196 616 8460 5921 8631 11960 14551 17084 19245 616 3582 6996 M 12081 14665 17085 19279 646 8666 6087 8 8 U096 14571 17093 19389 679 8703 6160 86 3 18105 14619 17112 19382 701 3709 6160 8692 12112 14631 17120 19423 781 8712 6170 8719 12113 14684 17272 19471 786 8738 6194 8799 18140 14897 17386 19609 884 8767 6219 8809 12170 14698 17388 19631 978 8777 6265 8873 12204 14761 17390 19634 998 8801 6878 8928 12212 14698 17394 19647 1010 8896 6496 8962 18285 14918 17428 19665 1059 8966 6496 8960 12282 14948 17438 19710 1170 8971 6611 8988 1J808 14974 17527 19713 1176 4077 6941 9003 12438 14989 17574 19718 1148 4118 6660 9216 12649 15105 17587 19743 1388 4146 6671 9868 12681 15145 17620 19798 1896 4169 6766 9861 12644 15161 17686 19SI3 1484 4166 6764 9891 12683 16171 17710 19637 1560 4198 6796 9311 12786 16190 177 2 19869 1676 4844 6885 9883 2B81 16834 17811 19978 1666 4266 6827 9408 12982 16838 17814 20013 1693 4876 6938 9484 18937 16845 17816 80086 4345 6958 9460 18946 15266 17818 200601787 4356 6979 9490 18967 15876 17S64 201281746 4367 6099 9587 13048 15280 17867 202171767 4381 710 96 7 18059 15886 1 868 S027S 1778 4383 7126 9619 18091 15376 17898 20818 4529 7167 9684 13100 16431 17012 203811880 4540 7186 9707 18130 15464 17919 208331866 4666 7888 9740 13146 16470 17986 203101896 4618 7864 9777 13169 16404 17954 204891931 4637 7384 9778 13199 16499 18029 204481944 4669 7348 9847 18213 16648 18068 806848091 4081 7431 9980 18216 16698 18083 20636 2129 4809 7440 10169 13300 15749 18123 206612157 4828 7470 10811 18367 16900 18138 80664 8406 4845 7607 10381 18383 11954 18173 £ 0694 2408 4876 764110401 i 486 16994 18193 80656 2426 4886 7565 10515 18447 1606 18307 806678482 4894 7636 10569 18463 16887 18309 20679 8451 4901 7645 10585 184S0 16323 1S336 207378484 4958 7740 10698 13488 16328 1835 20768 8627 4965 7756 10638 13506 16 341 18461 20776 8593 605 7782 10709 13621 16381 18491 80883 8E96 6082 7812 10650 13720 16384 18514 80818 9603 6162 7814 10912 H794 16460 18518 20920 86p5 5311 7869 10993 13809 16492 18 40 80926 8714 5387 7024 11008 13848 16526 18686 20927 8765 5447 7963 11083 18861 16544 18 61 20U36 2796 6607 8084 11142 1S89I 16651 ADVERTENTIEN e Ot per Fl 5 Ct per I Fl prachtig helder en goed werkend Depat A NOBTIEB Gouwe O 34 35 Openlsare Vsrkooping te GOUDA ten overaUuii ran den Notaris Q 0 FOBTÜUN DROOÜLEEVEB op DINSDAG 5 SEPTEMBER 1893 des morgens te 9 uren aan het Hoi Wjjk A No 97 aan de Markt van Eene aanzienlgke partg LOOPEBS en KARPETTEN van Brussel Sohote Tapestry Koehaar Cocos en Manilla VLOERZEIL MATTEN GORD1JNSTOFB N VITRAGES TAFELKLEEDEN rollen MATTEN LINOLEUMS GORDUNGABNITU HEN EMBRASSEN FBANJE GLAZEN DBURPLATEN GANG KAMEB enSA LONMATTEN BEHANGSELPAPÏER RANDEN en HOEKEN en Terder wat tot een oompleeten inventarii an een TapSttnak behoort Daags te toren ran 9 tot 12 en van 2 tot uren te tien Qouda Snelpersdruk an A BUNIllAllk ZooH LOTEN in de VERLOTING BU GELEGENHEID DËB Vrije I aaxd eaam surlsrt ZIJN TE BEKOMEN BU s A BKIl KMAi Lange Tiendewegr PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 De Eigenaren der HULK CREA F 80AF garen aan hen die in nevenstaaode toekeoing een huilend geeicht ontdekken de volgende premie Aan No 1 ecu Qouden Heeren Remontolr Horloge o 2 klein Gouden DamesHorloga 3 praohtigeFransche staande klok 4 zeer fraaie staande Klok met Muziek 5 12 Heter Zijden ol WoUen Stof 6 een fraai Zilver Zak HorloKe 1 r praohtige Zwltsersche Klok 8 goed Nickel Horloge ui Speeldoos 10 10 doozen Melk Crème Zeep en bovendien aan da 10 volgende personen Lik urstellen Bierglazen Oouden Ringen enz Geen Loterij ReeeL Uonderde dankbetuigingen en kwitantieo voor ontvangen premien liggen bg ons ter inzage T Ieder mededinger moet de teekeniiig uitknippen en raet potlood op het ontdekte huilende gezicht een kruis maken en met een pogtwisael van 70 cent of een gelgk bedrag in postzegels voor 1 doos 3 stuks Melk Crème Zeep aan onderstaand adres zetidon P VILLAIN Sc Co TtlË MILK CREAM SOAP BERLIN 8 W H0LLMAJVNSTRA8ZE 22 De medodingort mootea eveneenB in ilen liakerhoek der enveloppe den tfjd aangeven waarop zij deze op da post bobben gedaan Dit uurc fer wordt naar het postatempel beoordeeld Diegene welke het eerst de juiste oplossing op de poit doet wint den eerstSD prys No 2 den tweeden prys enz enz Alte prijzen worden nauwgezet en tot Tolkomon tevredenheid van liet publiek toegekend De namen der eerste 20 personen zullen in de volgende maand in dit blad taet onze bunonco worden bekend gemaakt Extra premlën ontvanKen diegenea welke bewljueii kunnen dat zij ons S ebOlpea bebben onze Zeep in te voeren De mededingers bobben geenerlei onkoeten oor deze promiëu deze Honlen alleen gesobookon om de MELK CRêMË Z £P in te voeren en bekend te maken welke ZONDER schadelijke bij ndo stoffen uit zuiver onaf fferoomde koemelk bereid ia bet is de aatuurlykste oangenaamato apaarzaamtte en zuiversteZeep welke bestaat Zy geeft gezondheid schoonheid en frisohbeïd en maakt de huid toer en zachtals fluweel Prijs 70 oent per doos S stuks goed verpakt en frarra g inzending van bet raadsel gelieve men het blad te vermelden Adres I VILLAIN Co The Milk Cream Soap Berlia S W Ilollruannslrasze 22 vëktëgënwoordigëhs gezucht lHi Het groote aantal zenuwkwalen van zonuwboofdpyn af tot de voorafgaande kenteokanen van apoplexie bersenberoerte te trotaeeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Kerst aan den nieuwen tgd komt de eer toe dat zij door het gebruik maken van deu eeavoudigsten weg namel k langs de huid eene physiologteohe ontdekking gedaan heeft die na bouderde proefnemingen tbana over de gebeelo wereld verbreid is en terwjjl v in wetensobappelyke kringeu de hoogste bolangstellkig wekt tevena eene weldaad bjjjkt e t t voor de aan zenuwkwalen lydenüe mensohhoid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Uoman Weisamann te VUshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarigo praktyk Door wasBchlng van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de haid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelgk aahitterenulo resultaten verkregen en zij maukte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tüd reed de ÜSe druk versobenen is Dit boekje bevat niet alleen voor bot groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie on de daarinede zelfs in wanbopigs gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelyke verhandelingen uit do medlBObe bladen die anu deze genoeswgze gewijd jn zoomede afschrift van tul van geluigsohriflen van hooggeplautste geneeskundigen onder welke F Móüière med dr professor aan de Dolrkllnlek te Parijs me Rougemont 10 Stelnureber med dr praktiseerend g eneesheer aan het krankzinnigen gestioht te Chnrenton S mltfitsrath l r öhn te Stettn Orossmoan med dr arrend arts te JAhlingen Dr F Forestier geneesheerdlreoteur van het hospitaal te Agen Qeheimrath Dr Sobering kasteel Qutenfels Bad Ems Darsea med dr geneeaheerdireo teur der galvano therapeutisohe inriohtlng voor zenanrliiders te Parijs rue St Honoré 384 Consul von Asohenbaoh med dr te Corfu Dr BasiacD arroud arts te Zirknltz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farriöre Sure lid van deu Conseil Central d hygiène et de Santé in Frankrijk en vale andoren Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwacbtlgheid lijden waarvan de keuteekeneu z jn ohronisohe hoofdpijn migraine sohele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid liohamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte gotrolten werden on nog Igden aau do gevolgen daarvan zooals Verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken atijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatBelijke zwakte verzwakking van geheugen enz en z j die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door do Ik kende middelen als onthoudings en koudwaterkuur wrijven eloctriseeren stoomlooi of zeebade geeu eoneaingof leniging hunner kwaal gevonden bebben en ten slotte z die VTeOS gOroelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens versehgnselen als ziCh aanhoudend angstig iroelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd sulzing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen on voeten aan ai deze dne eatogoricn vnn zeUUWlUders al oot aan jOnge meiideS lildende aan bleekzuoht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfï aan jonge oersouen die veel met het hoofd werken en goeatelgke reactie willen voorkomen wordt Iringend aangeraden zich het boven vermelde werlye aan te aohaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOB en franCO veraonden wordt door WEISSMANN LEUAISK t Co Apothekers te Parij rue de l Eohiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeBwyze van ROMAN Oud Oflleler van gezondheid eere lid der Italiaa sohe Saniteita ordo van het Witte Krui m verder te AmsterdMU door CtEBA V Co Heiligeweg 4J Kotterdtm F K T n gANTEH KOLFF Apotheker Korte Hoofdileeg I Utrecht MBRÏ £ POBTOM Oudegraobt bg Oe Gaardbrug F 60 Op de jongsta hygienisoh roadi iD le Tentoonstelling te Genl ia de Weieaman sclie genee wy e door de nüduche jnrj mot de ZilTaren Medaille bekoond OPKMBABE VBUWILLIOE De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is Toomemens omcp W0£i 8DAG eSEPTEMBER 1893 des morgens ten elf nre in de Stadsherberg van A J TAü OES BEElQH nabJ A x n i en in het openbaar te verkoopen Het HUIS geteekend No 15 in twee gedeelten bewoonbaar met 8CHUUE en LOODS BOUW en GRASLAND Weg en Water staande en gelegen in Bonrepaa onder de gemeente groot 21 Arec 20 Centiaren Te aanvaarden b de toew zing Inlichtingen geeft genoemde NotariB Te Huur aangeboden EEN BSmBUEEEDEEmS met Alkoof raet of zonder pension Te bevragen bg C van VLIET Markt 154 FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische eo Zwitsersche Wasseherfj Oebrereteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenhelmer Rotterdam Specialiteit voor het atoomen en verren van alle Heeren en Oameakleediugatakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Taietkleeden Trgpeu met nieuwe patroDen geperst Kwasten Garnitaren Neteldoek Tnllea Kanten Veeren ens Alle goederen kannen in elkander blgven en worden onschadelyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AOKNT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Stollwerck s Hart Cacao Heogite eiwit L hoogste theeliraalB gcbatte ht VoordeeligI Bart CaoSo Is Ijnste PoedsrOaeae In kart 1 vorm gepersd Spoedige oplosbaarhsid Iljne geer dslleieiuw smaak steeds gelijkmatigheid dss draak Ulkkea tassen i 25 Caoae hartsi = 45 test t GiMihliirt = 1 S eeat = 1 kop Gmmi TeikrUgbaal by R H Conlsann B nk tbakk rs ens Bngrol Eipeditie Jullna Mattsnklodt Amsterdam Kalvsistlaat lOÜ Alom te bekoraen DE mm SL12EN of de bescbrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen tou de Groote of St Janskerk te Tw Qoudé benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen ent waarby is toegevend een afxonderlgk lerensberioht der beroemde GH sachilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOI CBBIüTIAAN KRAMM P ï ij s 80 Cents A BBIMKMAN 1880 1895 Nederland Tiert heden feeut Het is de verjaardag van onze jeugdige Koningin die on feestelijk stemt die de vlaggen vrooljk doet wapperen op torens en huizen die straat ea gracht doet weergalmen van gezang en kin sKeJuhel Het is eene goede gedachte dlè k wds meer ingang TÏOTt dezen dag te matêSSot een volksfeest tot een vreugdedag inzonderheid voor onze kinderen die onwillekeurig sympathie gevoelen voor eene vorstin van hunnen leeftgd f t is alle reden om heden dankbaar ïfeboorte te berdenkeu via dit lieftallig oningskind Uit den afgehouwen tronk van het aloude huis van Oranje ontlook een sprul die hoop geeft op nieuw leven voor dm boom oqde welks schaduw het Nederlandsche volk sedert driehonderd laar gewoon was rust en vrede te vinden Vooit werd sterker de band gevoeld die onze natie verbindt aan het doorluchtig Stamhuis van den grooten Zwijger dan toen een aanvaliig kind de eenige telg en de hope er m werd Zongen onze vaderen van t kleine prinsje dat alevel stadhouder zou zijn in onze dagen is er in stad en land geen populairder figuur dan t kleine prinMsje dat reeds zoo spoedig Koningin is geworden Zij is het lieflijk zinnebeeld onzer volkseenheid de vertegenwoordigster van den troon rondom w ken wij allen ons scharen als zonen van hetzelfde Vaderland Van harte doen wij dan ook mede aan het blijde feept van dezen dag Onze beste wenschen vergezellen haar op haar verderen levensweg Moge zij opgroeien tot eene verstandige vorstin die met wijsheid haar volk regeert de vrijheid handhaaft reoht en gerechtigheid eerbiedigt en onder Gods zegen het land een nieuw tijdperk van bloei deelachtig doet worden Haar regeering zij later in de geschiedrollen van ons land met gulden letteren geboekt Wij verwijlen tevens op een dag als deze mt t onze gedachten op hot Koninklyk lustslot waar eene moeder met trots en dankbaarheid het voorspoedig ontwikkdend Kind van Staat bewaakt en gade FEVILIETOJ STEREEN EN ZWAKEIS m het DuiUeh 8 Anna kre een Uoedroodo kleur DaaraaD had ik aiflt godacMt antwoordde zjj op een by haar oagowoDcq scherpon toon De zendeling sag Ahce j9t verwytendan blik aar en zeide tot Anna Met fog op nxr jeugdigen leeftijd myn kind zou het TOel geëisoht z jn om zulk een zwaarwichtig besluit te nemeo weet g wel wat u daar wachten zou F yJa arbeid ontbering vervolging ik weet het fUaar wat geeft hei Dat ia gemakkelijk gazegd kuaDeo andere vrouwen t doorstaan waarom dan ik niet ifQij moogt niet reineten dat die vrouwen de wereld vaarwel getegi hebben Mofit dat £ 00 zwaar z n f vroeg Anna op een tooit van nadenken Z nko werd dooi de wending Mi et gesprek tbani nam raiBder aangenaam geatemlj en gevoel half vaa an t balf van onbehagel khpid maakte zich van hem meester en vervulde hom met onbetohrijlemkeo weemoed hq wist oigealijk niet waarom Hat waf hem alsof dit kind naair den aluier greep die de toekomit verliorg en eene poging wilde wagen om dien zaohtjes even op zijde ts schuiven nKomI gQTmoet a niet met zulte ernstige dtngon bezighouden riet hji plotseling ietwat heftig mt vGjj z t nog Mit kind Uei de wereld eerst kennen voor en alMf gq afscheid van baar neemt I Anna lohudde slaat Ook haar der koningin r entes onze hulde en onze heilwenschen Zij heeft doof haar eenvoud en haar toewijding aan iStize belaflgen de harten gewonnen zij leeft zich aller sympatliie verworven door de kloeke en verstandige wijze waarop zg de opvoeding van onze jeugdige vorstin leidt en in baar naam de teugels van het bewind voert Moge de steeds frisBcher opbloeiende liefde van do natie voor het oude Koningshuis het loon z jn voor haar moeitevoUen arbeid en zij nog vele jaren als raadgeefster naast den troon staan Laten wij zoo heden een waardig Oranje feest vieren Roepen Vij in ons geheugen en in dat van het opkomend geslacht de diensten terug welke de dynastie der Oranjes aan land en volk bewees laten wij tevens in de persoon van Koningin Wilhelmina onze nationale eenbeid gedenken Laat op dezen dag de bewustheid in ons levendiger worden dat wij allen zonen zijn van één stam dat bij al wat op politiek en godsdienstig gebied ons scheidt wij toch één zijn in liefde voor onzen geboortegrond en voor ons vorstenhuis Dat is voor ons de gróolè Tiefeekenis van de feestelijke viering van dezen laatsten Augustusdag Uaaroin uit volle borst met onze kinderen meegejubeld LEVIJ DE KONINGIN BINNENLAND GOUDA 30 Augustus 1893 Wy laten hier Tolgen het Programma der Feestviering b gelegenheid der Verjaardag van H M Koningin Wilhelmina Tot plechtige opening van den feestdag had heden morgen ten 6 uur eene KoraalMuziek aitvoeriog plaat op den omloop van den toren der St Janskerk OAKILLOfï BEa PELING van 8 9 eu van U 12 uur Des namiddags teu 2 uar FEESTELIJKE WANDELTOCHT van uit de Sociëteit Ona Genoegen langs Kleiweg Turfmarkt Lage Gouwe Markt Hoogstraat Zeugstraat Korte Tiendeweg Bo termarkt Dubbele Buurt Westhaven en Veer het hoofd en zei üüonko vragend aanziende rWanneer hebt gij besloten u aan de kunst te wijden P 01 toen ik nog een kleine jongen wasl Nu dsar hebt gq tl Dat is toeh een ander geval Het teven waarnaar ik zoobt was tooh juist het tegendeel van wat men ereldveriaking noemt Mya besluit heeft voor een kinderlijk gemoed nieta vCrschnkkelyks Gij schijnt dan van de vooronderstelling uit te gaan haér Zanko dat eene vrouf nood ketijk eerst droeve ondervindingen in het leven moet hebben opgedaan voor en aleer ze den sluier aanneemt Ij sprak daarop de heer Hagen ftOrooter dwaling kan er ntst tyn dau juist deze Mee wordt geboren met den aanleg om non te worden evenals gg om een kunsteoaat te worden evonals mevrouw von Teonenberg om als eene dame van de wereld op te treden Het zou toch een treurige zaak zijn wanneer men allebn door teleurstelling en ontgoooheling tot het doen van zulk een stap er toe gebracht wordt Vraag maar aan onze zustera van barmhartigheid of zy eenen zekeren onvrede kennen of bittere herinneringen bebben zij zouden u verbaasd aanzien en een bealist neen daarop laten volgen Verre is hoi van mjj om in een gezelschap van manachen die in de groote wereld leven het gooo gen dat u het teven aanbiedt en dat ik van hooren zeggen ken tftag te schttten of te minnohten Doch ik kan u wel de voreokering geven dat wij dio de wereld gelijk g t noemt nml uwe wereld ontvlucht hebben toch niet arm aan geluk ons voelen al is dil aan de nweaten uwer onbekend Wanneer gij onze zusters in die verre vreemde landen zaagi arbriden wanneer gy eens isa t hoe zy de krankan verzorgen hoe ly kleine kinderen arme fauiikiuderen die atal naar het tot feestterrein ingerichte citieveld san dett Rotterdamschen dgfc pezQ volgorde der straten is in het oilgegeven Programma niet goed opgegeven Aan den Feeststoet zullea de volgende vereenigingen dpelnemeu Ëe e afcl ËerevaohL De Feestcommissie in i t tuigen Üe Muziek der Schuttery dezer Gem Ongeveer 850 aan den Feestaang deelnemende ffitideren begeleid door hunneOnderwëzers De kinderen zyn van deOpenbare Stholen van dft R K Inrichting van Liefdadigheid WestfaHTen envan den Heer Krt mau Govwe 6 Boskoop s Faufarekorps De Gymnastiek Vereeniging Excelsior met bani De afd Gomla v a Bond van OudOnderofficieren met banier De WejM ïaarheids Vereemging cBurgerplicht met battier j De Zangverooiiging tApollo met banier lÜ Do sCkmdBohe Cricket en Foötballotob Olympia h De Kleermaker Vsereeniging OnderlingHalpbetooui met banier De Dilettantenclnb iDoor oefening kunst met banier De Werklieden vereenigiug De Vriend schap tüöt taölèt De Afd Gouda van den NederlandschenKatholieken Volksbond met banier De Schoenmaikers vereeniging Help uzelven met de Nederl vlag De Kader rereeniging van de GoodschüSchutterij met banier en in uniform De Tooneel vereenig Onderlinge Vriendschap met banier De Timmerlieden vereeniging Zorg voorde Toekomst met banier De Vereeniging Providentia met ban De Metselaars Vereeniging Onderling Hulpbetoon met banier Eenige Jongelingen met banier Eene Afd Eerewacht Des namiddags ten 2 ure GROOT KINDERFEE8T op voormeld terrein met medewerking van de Gymnastiek Vereen iging Excelsior en vele andere OorpoiatiSn Het feest zal bestaan in A Kiuderfeestzang door sb 850 schoolkinderen begeleid door de muziek der dd Schuttery Dirigent de Heer Joh G Arentz De navolgende liederen worden gezongen mea aan don drempel onzer woningen neerlegde of dielwy halfdood op da straat vonden want ia China heerscht nog de barbaariche gewoonte te vondeling te lessen al leren hunne ouders wanneer gij dan onze vrouwen zaagt met wolk eene liefde zij dlo kleintjes weten i te verzorgen om ze dan later op te voeden tot brave menscfaen Wanneer gy dat schikken on regelen dio ruatelooze bezigheid die golykmatige opgewektheid ja zelfs die o rechte vrool jkheid kondet gadeslaan ja waarlyk Dan zoudt gy zo eer benijden dan beklagen Liefde jegens God en niet uit meusohenhaat of uit eenige bittere levenservaring heeft ze naar het klooster geleid zy missen mets en zy ontberen niets Ja I Zij zouden zioh de ellendigste wezens gevoelen indien zij uit hare kloosters worden weggerukt en in de zoogenaamde genietingen der groote wereld werden gebracht Wjj hobbon zeer jonge zusters iu China en juist deze z jn van eoue Koo gezonde Ierensopgewektheld en met zulk eene offervaardigheid bezield dat men waaneer men ze ziet men geneigd zou zijn uit te roepen Ood zegene U gü reine waarlylc door God begenadigde schepselen I irDat stem ik toe gaf Zonko na eene kleine pause ten autwoord maar voor zulk eenu opvatting van het leven moet mon inderdaad de aanleg by Je geboorte hebben ontvangen Dat zefiJte ik immers zoo even riep de zendeling uit gelyk ik bestemd was om datgene te worde wat ik thans ben liet hij glimlachend er op volgen Keeds als kind kwelde my de gedachte dat er millioenen meascheo gevonden worden dia als heidenen loven en sterven Ter wille van myne ouders wier eecigen cooo ik was Het ik m j temghoadsD om n di WILHSL h Wilhelmus van NaMMW en t liere Vaderlaad Blyf ik alt getrouw n i hoofd a fa r o haad Ja goed w bloed ea VhvD btb ik voor t land genwd Zal ik gewillig geven nMk WUhalmua deed a hoog verharen Frfns Maurits sterk en oot En Fredrik Hendrik bleven getrouw tot in den md De PriiiMii van Oranje t maakten Neerhu fiii Zij red AoB ona van Spanje en Fmikr kt IHnmnQ 3 Wilhelraua van Nasaauwe weerklinkt uit voUeboiM Mot God in ona vertroa an op belli d Ortqjevont Ën koittBQ droeve tyden w tullen kloek van hand Eendraahtii met hem strydon voor t lieve Vaderland yoOK ONZE KONINGIN L Unkt lai r ild en dreven IdMi btydw toon 1 uit alltr harten Dfllf liefde en eenvoud aohooD i Ia voor de Keuinginoe ïln aller blfj gezaag tM ki ala Séa onkle ateaiine i yZy leve leve tangl ÏH Koninrimte l ret Tot heil van Noêrland ling I Ka aan t Ued des harten Paart zich ook on b i 0od t wi lil ffWHWhiftni Deel Haar Vw ugen tmi Eens voer haar vaste hand Met liefde en trouw dansobepliMi Tot heil van Nederland I De Koningione leve Tot heil van Nederland I OKANJE BOVEN 1 Ona land door vljjt en godsdienstxin Tot eer en maoht geklommen Zag zich zoo vaak in t nauw gebracht Benrongsn van rondomme Maar klom de nood ten hoogsten top Dan stond Oranje moedig op £ d t volk om dit te loven Kiep luid i Oranje boven Oranje bonn Oranje boven Hiep luid I Oranje betren 1 En BpaqJQi trots nooh Frankryks nuuht Noch Knglaads oorlog ohqian Vermochten ooit bij deze leut Het land ten val t slepen Want klom de nood ten hoogitea top Dim Btond Oraiye moedig op En t volk om dit te loven Riep luid wOranje boven Oranje boven Oranje boven 1 Hiep luid Oranjo boven in myn jonge Jaren naar een ander werelddeel m te begeven Ik zag dan ook ter liefde m ner ouders van m n plan om in een klooster te gaan eu werd wereldlyk priester opdat z hu mij konden wonen en een steun aan my konden hebben En toen ik naar verhouding vry jong ik was toen nog maar 80 jaren oud eene gemeente onder mijne hoede kreeg en Ik da oude luikjes in myn pastorie kon opnemen kon ik verklaren dat ik alles b d wat ik maar wenschen kon ik had myno ouders mfjne gemeente myn tehuis lief en toch bleef er altyd eau worm in mija binnenste knagen eu wel de kwel lende gedachte daar in da verte versmachten dui zenden zonder de boodschap des heila vernomen te hebben en een teedere ziel die gij hadt kunnen redden zal U aanklagen voor God de pynlyke gedachte verrolgde mij dug en naoht Toen dan myne ouden gestorven waren bleef tk geen oogenblik langer in Europa en nu terwyl ik weder in het dierbaar vaderland ben turuggokeord heb ik maar ncn wensch o verlangen om terug te mogen gaan tot myne arme beideni n lederen dag dat ik nier langer blyf gaat wellicht eene menschenziel rerlpri n Ik zou wul vleugelen willen hebben om over Ie kunnen vliegen naar myue arme kinderen I Hier hield bij plolseliug op ea staarde weder met dien etge aardlgeo blik vol verlangen die de kracht scheen té hebben om door te drtiigeu tot die streken waar hQ zyn hart gelaten had Zoo zat fay daar droomend en voor zioh uitstarend terwyl hij geheel scheen vergeten t bebben dat er monsohen rondom hem zaten