Goudsche Courant, donderdag 31 augustus 1893

Tol b bet Ute nAgealoobt Wat ooit do tgtl moog geren Blijra onee oude achoone leus trOranje boven l fen En wij nng jnog wg kenuaa baar Is t Vaderland ooU io govaar Wat zou oDa dan oatrooveii Het oude Oranje boven Oranje boven Oranje boven l Het oude Oranje boven I 0K8 VOLKSLIED 1 VUea Noêrtandsoh bloed in de ad ren vloeit Van vreemde amettoa vrü Vitina hart voor t lieve NtSrland gloeit VerhtfT den zang als wy di teir met ons vereend van zin Omgeven door ém bond Hot Godgevallig feestlied in Voor Koningin en Ijind 2 Bosoherm Haar God bevaak Haar troon Op duurzaam reoht gebouwd Blink altoot in ons oog Haar Kroon Noa moer door d ugd dan goud Steun Oij den aobeptor dien Zij houdt Bestuur l em ui haar hnnil Qe kraobl voor t werk liaar toevcnrouwd Tot heiï ran t Vaderend 3 Dring luul vnn uit fins faeslgedruisch die be £ uw hifmet in Steun s IjAuiI Voréttnne steun Haar Hui Rn ons Haar Huisgezin Doe nog oaa laatst ons jongst gaznng Dien oigen wensch geetanil Bewaar do Konmuginne laag Eu t liflVB Vaderland $ t V i oeiios te g ve door de Vereenigin u KcMlnoK onder Ujding Tan den Directeui H Ouderkerk 1 O omsfc ü Vrjje Oefeningen Oploidingaklasae Staafoefeningen Toesteloefeuingen C Diverse KinderdmuBementen èn Verrassingen een en ander afgewisseld door Muziek Het JCinderfeest wordt by ongonitig wedei op deozelfden ttjd gegeven in de lokalen dei gemelde Sociëteit aüns Genoégcii c Des avonds van 7l 8i aur iVIUZÏËK UITVOERING ia de Fraéi Oeïljumineerdft Muaiektent op d Groote Markt te geven door de Goudflche Schuttery Kapel met welwilleudetnedewerkiog vaa Boskoop s Fnniare KorpB tot één korps rereenigd onder directie van den beer Joh G Arentz Feestmanohv O Tack Mignonnette Ouverture J Hadmann Souvenir de Oampine Michel Kbetn Ikila Valse Ronmaino Jos Kessbiji Fantasie Fleura des Bois W v PsacK Potpourri Populaire ♦ Des avonds van 9 10 uur ZANÖUITVOERING in de gemelde Tent welwillend aangeboden door de Zangvereeniging Apollo met begeleiding v M bet GoudscheScbutterg Mu iekkorps en welwillende medewerking vau een aantal Heeren Pilettanten mede ouder directie van den heer Joh Ö Arentz De navolgende üedpren worden fzoni cii WILHKLMÜSHKD Oude taonzQttiog 1 Wilhelmus van Nassnuwtin 1 Blei ik van Duitsohtui bloed Hot Vaderland getrouw Bl f ik tot s lands behoed fieu prinflB Van OranjenBen ik onvervefrl Den koning van HispanjonSteeds bob ik geëerd 2 Mgn hild eu miju butruuwDii Zijt Gy o God en limt I Op Ü Koo wil ik buuwüi Vorlaat iaij tiiinmermperi Opdat ik vroom mag blyvun ü dii nen attyd Do tiracnij verdiyven Don booeon t i ipijt I 3 Vnartwel mijne arme soliapon Die aijt iii grooteu nood Uw hQnter anl niet slapent H redt u uit don dood Uw nd Hl niet begeven Zgn beitwoord noemt aan Bouwt daarop heel uw leven En wel zal t u gaan VLAOQKMItf Jou J H Vrbjiülst O eobittronde kleuren van fcedorlands vlag Wat wappert gy fier langs don vlood I Hoe klop on het harte van vreugd on ontzag Wnnnoor hot uw bartüu begroet Ontplooi ct wnnil uit nu vnn stengen eu alag Gij biyft ons het toeken o heilige vlag Van tniuw en van vroomheid un moed Of is niet dat blauw in zgn vtekloote pracht Do truuw onzor vadren gowgd P Of tuigt niet dat rood van huu maii jgku kracht Kq moed in soo muntgcn str d or w st nlL t diü blankheid loo rein en zoo zaobt Op vroomhoiil die zegen van Qoda verwacht Dan cegeu die eeoig gedgt P Waait ait dan o vlag en verkond onze beé Om trouw en om vroomheid en moed De wert M ontzie u op golven pa roo Maar dsatdot gg ooit op don vlo d Wij haifen uw wit uit de schuimende zi o Kq voenui naar t blaaw van deo llüinelumeo Al kleurt zioh uw rood met uns bloed H0LLAXD8 GLORIE b hol Holland I t hart klopt ons mat hooger slagiful o Holland bg U dierbren naam Naam langs zee en strand gedragen Glorievol an zonder blaam Wie zyn land met fierheid noom Hooger Holland I stijgt uw room Ja de daden blgven spreken Door der vad ren moed gewrocht Nimmer zal de roem verblecken Met hun goed en bloed gekoohi I Wat onsterflijk blijven zal Holland uw glorie bovenal Zegen God I oud Hollands grond Door der vadren bloed geheiligd t Land in menig bangen stondDoor Uw trouw en macht beveiligd I Suhenk hot zoons den vadren waardR k in deugdon kloek van aard Stort hun immer in da borst Liefde tot hun Land on Votb Spaar der vadren erf en pandSchenk het leegeu bloei en vrede jHoud oud Hollands roem in uUlHJ Hbor verhoor die bode God voor t Vaderland 1 m Hollands zonen toont u waard t Bloed van d iAidoii heldenaard Vloeiende in uw ailren Woest gelyk uw vadren ï ier ra moedigVroom en goedigKoel van binnenWarm van bloed Trouw en vroed En dreigi wat God verhoed Da kryg mot fallen glood Don toog op Üod Oranje nan t hoofd 4hid Hollands glorie niut gedoofd I Doet houw on trouw in nood en dood Dnn dor vadrun leus gestand Good uil bloed voor l Vndorlaiid VOLKSLIED De tekst is vooraan reeds opgfgoyen Tot slot des avonds 10 uur Groot laisterrijk schitterend Vuurwerk op do Groote Markt vóór het Waaggebouw Geleverd door de Kon Ned Pyrotechniaobe Fabriek firma G J Ruyacb Utrecht Vertegenwoordiger 0 Gail Pyrotechnicus te ttOtterdnin PROGRAMMA No 1 Annonce en verlichting in Nationale Kleuren No 2 Grootö Capioe van brillante Sterren eu Paarlvuur No 3 Draaifnde Batterij van Romeinsclie Kaarsen Zwermpotten eu Staartprojectieleu No 4 Groote Molenwieken versierd met gekleurde Cirkels en brillantvuur No 5 VerUchling van het Feestterrein No 6 Mozaik van Zonnen in kleurenwisseling No 7 Draaiend fouteinwerk dooraderd met Paarlen eindigende met zware Kauonades No 8 Groote Decoratie met Leve Onze Koningin in vurig schrift vau diamantlioht danrgesteld omgeven door een stralenkrans van schitterende Sterren en geflankeerd door Chineeache Vuurboomen welke met zware Kanonades eindigen No 9 Hooge verlichting Tan hot terrein Afgewisseld door Bommen Luchtalangeu Zwermpotten en fluitende Projectielen Zie de driekleur vroolgk wapp ren Do oude Nodcriandaoho vlag t Kio do oranje wimpel zwieren Up d ea feaatelgkan dag I t Is voor uiizti Koninginno Dat do stad hut foeatkleed draagt Om baar junrdag mee te vieren Uat een lodcr txeh oo jaagt Hoor de bigde zangen sohnllen Uit het hart van groot en klein I Hoor de vuurige wcnschon uiton Welgemeend on vroom en rein I Voorworp onror aller vreugde VoelgeliefJe Koninigin Uw verjaardag geldt dnl wonsohen Geeft ons onze liod ro In t Kondet Go alle beden hoeren Voor uw weliyn uitgeatort Waarin heil en rgken zegen Voor U afgeroepen wonlt I Ook uw koniukigke Moeder Wordt herilaoht in dio gebef n Want wat wg ook kunnen sehoideu Kind en Moeder blijven één Koningskind on Kouinginne Smaak ïn t bloeion uwer jougd Bij uw kinderlgke spelen Waar genoogen reine vreugd Kans moof Neêrlands kroon U sieren Pr jk do Scepter in uw hand Mogct Gij dan altgd één zyn Met uw Volk on t Vaderland Gouda 31 Augustus 1888 W § Terwyzen onze lezers naar de in dit nummer voorkomende Advertentie betreflende het Bal t welk door de Kasteleines der Sooeteit Ons Genoegen aan hh Leden en geïntroduceerden wordt aangeboden na afloop ran het vnnrwerk en zekür een waardig besluit zal zgn Even als vorige jaren zullen ook dezep winter in de Sociëteit 0n8 Genoegen zes tooneel voorstel tingen worden fgegeven en wel drie door de Vereenigde Rotteroamsche Tooneelisten directie Le Gras eu Haspels en drie door de Tivoli Scbouwburg te Rqtterdam directeuren Jan C de Vo eu W van Korlaar De datums der voorstellingen zyn voorloopig vastgesteld op de volgeode dagen Donderdag 12 October 1893 de Vos Korlaar 9 Novemb Le Gyas Haspels 14 Decemb de Vos Korlaar 4 Januari 1894 Le Gras A Haspels 25 de Vos Korlaar 15 Februari Le Gras Haspels Hedenmiddag werd ten adhnize albier aanbesteed a Het uitvoeren van Buitenvi rfwerken aaneenige GemeenteGebouBwi in 2 perceelen voor perceel 1 werd ingeschreven door MBinnendijk voor ƒ 386 50 B Brouwer voor 314 J Rost voor 279i Voor perceel 2 dogjr M Binoendijk voor 438 J Rost voor ƒ 239 3 B Bronwer voor 232 b Het maken van nieuwe Keerdeurtjes inhet water van de Peperstn at Ingeschreven werd door J de Jong Wz voor ƒ 800 C Luijendyk voor 785 en W Bokhoven voor 682 De eerste onderteekenaar van het adres aanBurgemeester en Wethouders inhoudende hetverzoek dat er voortaan op de 2e Bnrgeracboolvoor jongens den Woensdagmiddag geen lessen zullen worden gegeven verzoekt ons tewillen meeden dfi als antwoord daarop isontvangen dat de regeling van de schooltijdenamoet geschieden door het Hoofd der school onder goedkeuring van Burgemeester en Wet houders en van den Disti icts schoolopziener dat derhalve Burgemeester en Wethouders iiiot bevoegd zgu eeq dergclyk beslnit te nemen € Voor de Rotterdamsche Rechtbank storwiéii terecht J M 23 jaar pottenbakker en AM W 21 jaar smid beiden wonende te Gouda beklaagd van mishandeling Op 10 Juli jl kwam zekere IJ met een paar vrienden gezeten in een tontwagen door de Aaltje Baksteeg te Gouda Voor he uit liepen de beide beklasgden Om hen uit den weg te doen gaan werd berhaaldelgk bé jtgeroépen doch daar zg niet uit den weg gingen en om overrijdiug te voorkomen hield U zyn paard in Hy kon echter niet voorkomen dat de kop van het paard kwam tegen den rug van den len bekl die onmiddellyk daarop IJ te lyf ging en dezen met behulp van zyn medebeklaagde eenige slagen toebracht Bekl ontkenden het hun ten laste gelegde en wilden het doeu voorkomen dat z noch het roepen noch zelfs het aankomen van paard en wagen over eene keien bestrating hadden gehoord Het O M was van meeniug dat uit alles gebleken was dat het de bedoeling der beklaagden was geweest IJ te bcmoeielgken eu vorderde tegen hen vier Weken gevangenisstraf By kon beslnit is als blyk van goedkeuring en tevredenheid de bronzen medaille en een loffeiyk getuigschrift toegekend aan D Koster vleeschhouweraknecht te Schoonhoven wegens het by herhaling met levensgevaar redden van drenkelingen laatstelyk van een knaap nit het water van een der uitgegraven kuilen aan de Stftdskade aldaar op 4 Juli 1893 W A P F L van Exter rekenplichtig secretaris by het koninklijk staldepartement te s Gravenhage wegens het met gevaar voor eigen leven redden van een persoon uit het ys aan de waterparty in de Scheveningsche Böscbjes op 4 Januari 1885 en wegens dè door hem met levensgevaar verleende hulp by bet te water geraken van een der afry brikken van het koninklgk paleis aan de Kortenaerkade te a Gravenhage op 25 Mei 1893 A J Blom milicien van het 4de regiment infenterie wegens door hem met levensgevaar in het werk gestelde p ingen tot redding van een drenkeling uit het Spaarne onder de gemeente Spaarndam op 8 Juli 1893 A K Berkhout te Abkoude wegens het met levensgevaar redden van een drenkeling uit de gracht van hel fort aldaar op 8 Juli 1893 Tgdens de kermis te Ammerstol op den 23en Jaöi jl werden sekeren v 11 eenige hevige vuistslagen op het hoofd eu tn het aangezicht toegebracht door P v L 24 jaar via cher te Ammerstol De aanjeiding daartoe moet gezocht worden in de omstandigheid dat v O er op tegen had dat bekl met diens zuster kennis hield Het O M vorderde c n maand gevangenissraf In eene gisterenavond gronden Vergadering van de Afd Qonda van de Hotlandsche Maatschappg van Landbouw werden tot afgevaardigden ter Algemeene Vei adering te Amsterdam gekozen de hh J Breebaart la en A van Veen tot plaatsvervangers de hh D Ruyter en Zyderlaan terwgl de afgevaardigden ia opdragen zooveel mogelyk te bevorderen dat de Alg Vergadering met eene A fdeelings tentoonstelling in deze Gemeente aal worden gehouden in het volgende jaar Tot bestuursleden werden herbenoemd de hh A van Veen en D van der Grift Jan Keiser een bejaard bewoner uit Maasland kwam gisteren te Rotterdam in een verdacht huisje in de Raam poortlaan Na zyu vertrek miste hij een bedrag van f 360 aan bankpapier hetwelk in zyne tabaksdoos geholpen waa en welk geld hy voornemens was op de spaarbank te brengen Ten hnize eener vrouw woneode aan den Goudschen Ryweg no 261 te Rotterdam vervoegde zich een man die voorgevende koloniaal te worde zyn horloge te knop aanbood vpor fl De vrouw kocht bet horloge waarna haar door denzelfden persoon een lap laken te koop werd aangeboden Inmiddels was een tweede persoon binnengekomen die voorgevende kennis van mannfacturen te hebben de vrouw wist te bewegen den koop te sluiten daar zg er wel by zoude varen Na lang loven en bieden kocht de vronw bet laken voor f25 om later tot de wetenschap te komeb dat zy be drogen was en het laken nog niet de helft dezer som waard vr U Van 0 j Demkes en mevrouw Eichfaernte Amsterdam ontvingen de MaastrichMhedrukkers eenige orders die niet uit voerd werden een wijnhandelaar in die stad ontvingvan mevrouw bestelling voor een mand ch tspagne De wgn was reeds te Amstèrdani warriveerd maar de expediteur meldde aan deafzenders dat de adressante tot een weini faanbevelingswaardig gilde behoorde zoodAtmevrouw Echhorn alias Demkes m ttfna zen champagne geen iom zal drinMi v H ƒ Het oentraal comité voor de viering van nationale feestdagen te Utrecht heeft eene eigenaardige opdracht ontvaugen Men kent vrouw Biommers die met hare jongens QÏt wyk C de Oraujebanier hootf boudt tegenoj socialisten en andere lui die vrouw Biommers niet zien mag Welnu eenige Indische heeren hebben van de daden van vrouw Biommers gelezen en vinden dat zoo n kranig echt Nederlandsch wyf dat zy b Iöteu haar uit de verte een bewijs van waardeering te moeten doeu toekomen Dit geschenk ia aan het centraal comité toegezonden en dit zal het Donderdag middag 3 uur in het openbaar uitreiken Men hoopt dat het dagelylfsch bestuur dor gemeente by die plechtigheid vertegenwoordigd zal zyu Hoewel op beperkte schaal zal de kinder feestviering toch doorgaan terwyl aan alle kinderen portretten der Kouingin worden uitgereikt De kinderen der openbare scholen vieren samen feest in Buitenloat die der byzondere scholen ieder afzonderlyk Zaterdug 26 dózer werd te Alfen a d Bgo ouder voorzitterschap van den beer 0 A Zelvelder schoolopziener in het arrond Woerden eene druk bezochte vergadering gehouden van openbare en byzondere onderwyzers nit het arrondissement De voorzitter opende de vergadering meteene welsprekende rede waarin hy naar aanleiding van eene door hem h gewoonde vergadering van den Bond te Utrecht befhailiewat door hem daar reeds lot de jongere ondwwyzers gezegd was waar zy o m aaugei oordwerden tot de studie der sociologie n l datzy zich liever moesten toeleggen op de studievoor de hoofdakte eu büakten dan aangelbktdoor het achoone woord sociologie bunnentyd te besteden aan eene w enspl die eenelevensstudio zou eischen W Den byzonderen onderwijsere bracht hy het verzoek van den schoolraad nan den minister in herinnering om met Jannari 94 ené Qitvoering te geven aan het artikel van 9d bepalende het aantal onderwyzers voor i ln school volgens zyne meeuing zonden de byzondere onderwyzers zich verblyden als d i minister het verzoek niet inwilligde daar bei zeer zeker niet in het belang der bijzondere scholen rou zgn De voorbereiding van 89 tot 94 was lang genoeg geweest om nu uitvoering aan het artikel te geven Toch erkende de voorzittei rpp eene daarna gemaakte opmerking dat pondere bepalingen noodig zouden zyn als het aantal voorhanden onderwyzers werkelgk te klein bleek De heer Wieringa van Oudshoorn besprak daarna de invo6riug van leerplicht es hare gevolgen Naar aanleiding van de onlang publiek gemaakte resultaten van s ministers ondenoek omtrent het aantal leerlingen die in 1892 on voorbereid de lagere school verlieten wees hy er op dat alle middelen tot nu toe overvloedig in het werk gesteld ter bestryding van het i schoot verzuim gebleken waren lapmiddelen te v B Verbetering was niet mogelijk zonder BArplicht Hoe eene wet op leerplicht moest zyn liet 4 fl a ï de regeering over Alleen wees hy op de gevolgen vooral op de groote kosten die de invoering van teerplicht na lich zou sleepen en die door de gemeenten niet zullen knnnen gedragen worden Leerplicht tot 13 jaar zou vergrooting der scholen noodzakelijk maken het aantal leerjaren zon met één worden vermeerderd en wel mefe een tan ouderQ leerlingen Het artikel in de wet op het li er onderwys bepalende het aantal leerlingen voor iederen onderwyzer zou onmiddetgk herzien moeten wordeo en dit iMtntal zon eene groote vermindering moeten ondergaan Ben levendig debat volgde op dö inleiding De vergadering bleek overtuigd dat goed onderwys ronder leerplicht onmogelgk is doch eensdeels werd het recht van den staat ontkend om hier zyn recht ie doen gelden vooral met bet oog op de gemoedabezwaren en anderdeels achtte men de uitvoering van eene dergelyke wet onderhevig aan onoverkomelijke bezwaren Voor de Iferopening dor vergadering na de pauze gaf 4e voorzitter gelegenheid aan eenige Trienden van den heer 0 de Jager die tegen October eervol ontslag heeft gekregen als hoofd der Bohool te Bodegrave waar by 40 jaren gvarig werkzaam is geweest den geachten collega een blyk vnn waardeering en vriendschap uit te reiken Dit geschiedde by monde ran den oud onderwyzer Segers vroeger hoofd der school te Oudshoorn die onder het uitiqjvrintl van eenige gevoelvolle woorden den 8iw n vriend heb keurige boekgeschenk overhandigde i W Üll werd het woord verleend aan den heer J Stam 4 bekenden kampioen voor het Slöjdohderi chC van Amatfndam Na de leden in de gelegenWd te hebben steld kennis te maken met de resultaten van A£ 0uderw 8 ïgaf de spreker in eene met gloed iÜI roicC4 1 een overzicht van de geschiedenis en OB l y eHng van hei ouderwgs in handenat beid in temchillendc landen cuir ten h iiè te doen aiÜEQ oa dat de bowedng ons ïaiwl eéh andettrea Wm iichtihg heen genomelu Ta plaats van b BHfrlyt Wfwrbü bet om d producten te énea is tra bt men hier beiSlojd onderricht te makeu t eea gewoop vakvan Ouderwgs waarby oi ÉikWing van h kind het oel ia Verstandaont wikkeling en het vergehaffen van eene vaardige hand en een juist oog daarom is het hier te doen Vo I vond de heer Stam veel byval r bleek dat hy een der meest gezaghebbénden op dit gebied in Nederland de waarde van het Siójd ondemclrt niet overschatte zooala helaas maar al te dikwyla gescchiedt door lieden die buiten het onderwgs staan en het doen voorkomen nlaof de richting daarvan totaal niet deugt eu alleen door Slöjd verbetering mogelnk is f miiten sclrooluren gegeven door geschikte onderwyzers niet door atnbachtaheden moet het onderwys in yerband worden gebracht met hetgeen de school leert van rekenen vormleer en teekenen om de waarde dezer leervakken voor de practyfc te verhoogen doch niet om ze te vervangen BereidliriHig beantwoordde de heer Stam na het eindigen zyner rede een aantal vragen waarna de voorzitter hem onder blgken van instemming der vergadering bedankte voor = Q9 o J lioii st uit Amsterdam om zyn collega s tiÜt dit arrondissement een juist denkbeeld v n Slöjd te geven Nög werd een woortl van dank gebracht aan den hefv Murtcns borgemeester van Bod rave die n bolangstelling in het onderwys toonde j ir do vergadering tot het eind toe by te ippni Eettlge ttt lb en heeren vereenigden zich rna aan eèn Jnzelligen maaltyd thmf d gen werd een stuk tra verkoop a a iigfi boden zooals slechts enkele malen voorkomt Een stuk getuigenis afleggend van den gver ef de Icanstvlgt een vromer geslacht ieer eigen dan het tegenwoordig Het zeldzame voorwerp was een eenvoudig stuk zink dat 8 winters gebruikt wordt om onder de kachel te leggen t Metaal was met koperen stiften netjes op eene plank gespannen maar niet ouder gewoonte met wat verf bestreken door een of anderen schilder zooals men dikwöls verkeerdelgk ziet Verf toch isgeene atof 4 op het gladde zink lang houden kan we W f i bet allen dat vóór de wintermaanden om zyn het aldus bewerkte kachelzink haveloos wordt en den volgenden vrinter een nieuw laagje eischt Als èr ééne plaats genoemd kan warden waar sehilderverf wel het allerminst past dan al het zeker wel onder de kachel zyn Immers de eerste vonk de beste brandt eene zwarte vlek in het meestal gemarmerde verflaagje Het door ons bedoelde zink bevatte eene omamentale vlak versiering zoo gepast en k eurig afgewerkt als zelden een vloerziel of beschilderd stuk zink ten deel viel De bewerking was bovendien zoodanig dat de veraieriug nimmer uitgewiacht kan worden zelfs al vielen er vonken op want men had door middel van zoogenaamd etavocht de ornamentale samenstelling er ingebeten Deze kunst is zeker velen bekend en al was dit niet zoo dan kan men daarvan zeer spoedig op de hoogte komen Etsen is in het algemeen de bewerking waarby door middel van een vloeistof etsvochtc genaamd een indruk wordt gemaakt op een metalen of kalksteenen plaat Dit vocht ia meeatal een verdund zuur Die gedeelten van de oppervlakte waar men geen diepte of indruk wenscht te maken worden bestreken met waa of vernis waardoor de zoogenaamde etBgrondi wordt gevormd t Wegschrappen van dezen et rond ia meer bepaald wat men ouder etaen verstaat t geschiedt door middel van eene fijne stalen naald etsnaald genaamd of W6l waar tbreede partyen betreft met de punt van een klein mesje De vochten die doorgaans gebruikt worden en ook voor het etsen in koper dienst kunnen doen zyn verdund zoutzuur en verdund zwavelzuur Terwyl wg dit nederachryven doemen verschillende beelden voor ons op Wy zien in onzen geest een eenvoudig werkman met deeen arbeid bezig te midden van z gezin den langen winteravond kortend Aanvankeiyk een koffieblaadje bewerkende voor eigen gebruik tenein zyne krachten aan het materiaal te beproevep en voortgaande met stukken ware kunststukken te vervaardigefi voor aanzienlyken die handenarbeid en kanstvlijt op waren prga weten te stellen Groote moeieiykheden deden zich echter dikwyls voor wanneer een nieow ontwerp gekozen moet worden Want dit heeft juist handenarbeid op machinale arbeid voor nimmex behoeft hetzelfde matief gekozen te worden Steeds vryer in zyner beweging steeds stouter in behandeling wist onze etser gedurig schooner vlecbtingen in zgn metaal te drul ken IHocbt het zien van dergelijke van zuiverekomt getuigende hniseiyke voorwerpen anderenaansporen de lange avonden die aoiiistaandelyn dergelgke wyae te besteden J Om motieven oehoeft men woordig waarlgknietvtrl en te z ê vele plaatwcekftiQ vanMoïM sche vlakvernatingoa die byna dagelyksveraebyneu leven f genoeg uitstekendveor di éatH ge qfciié ta gfe de vaardige hand bestuurd door e a geoafca oog dank zy hetteekenonderwys der lagere scholen maar vooraldat der Burgeravondschool niet angstvallig behoeft te zoeken naar de plaats waar hetornament moet worden aangebracht om eenschim geheel te vormen O BuUenlaodsch Overzicht De interpellatie van graaf Goblet d Alviella in den Belgischen Senaat óver den politieiien toestand welke het gevolg is van de verwerping van alle voorstellen tot herziening van art 56 handelende over de verkiesbaarheid voor den Senaat waardoor het bestaande art 56 eenvoudig gehandhaafd zou blijven heeft in zoover licht verspreid over den toestand dat èn de reohterzgdo ên de linkerzijde in den Senaat èn de regeering eenstemmig van oordeel zjjn dat bet oude art 56 niet overeen te brengen is met en dus niet houdbaar is naast de nieuwe artt 47 eo 53 Terwjjl het kiezerskorps is vertienvoudigd is het onmogelijk daarnaast eenen census van verkiesbaarheid van ƒ 1000 directe belasting te handhaven Maar hoe er in dien onhoudbaren toestand verandering komen moet dit is minder duidelijk De minister president de heer Beernaert toch verkondigde de allerzonderlingste leer dat de waardigheid van den Senaat verbiedt dat door dit lichaam hefc initiatief genomen wordt de regeering duidelgk genoeg zijne weuschen en denkbeelden had uiteengezet maar het initiatief komen moest van de linkerzijde in de Kamer welke de hinderpaal geweest was roor het tot stand komen eener herziening van art 56 Over deze zonderlinge stelling had de heer Qoblet inderdaad alles grond zich te vetb zen De regeering zeide hij wenscht een vergelijk maar zg weigert er een voor te stellen het initiatief zegt hg behoort aas de linkerzijde Maar sedert wanneer is het parlementair gebruik ja zelfs is het wel constitutioneel dat aan de minderheid het ontwerpen en indienen van wetten of voorstellen wordt overgelaten Die t k rust in de allereerste plaats op het gouvernement Hoe zal er nu gehandeld worden De minister Beernaert antwoordde zeer slim dat hg dit laatste met opzet in het midden gelaten had waarop de heer Goblet wel niet anders antwoordea kon dan dat hg ten einde eventueele onderhandelingen niet te benadeelen op dit punt niet verder aandringen zou Na oop dezer interpellatie nam de Senaat met algemeene Aemmen art 52 der grondwet Mn Eoodat den afgevaardigden vrg vervoer op de spoorwegen tusschen hunne woonplaats en Brussel verzekerd is De heer Dupont had voor de stemming geconstateerd dat ondanks deze bepaling de quaestie voor de Senaatsleden open bleef De groote gebeurtenis van den dag is de beslissing welke in de Kamer van Afgeraardigden te Washington gisteren met een ontzagiyke meerderheid is gevallen Dat in dit gedeelte van de Amerikaansche vertegenwoojdiging de meerderheid zich voor de intrekking der Shermanwet zou verklaren werd door niemand hetwgfeld maai dat de meerderheid zoo groot zou zgn had men niet verwacht De New York Herald bevatte een telegram nit NewYork van Zondag na het sluiten van de algemeene beraadslagingen verzonden en daarin werd bericht dat men rekende op een meer derheid van omstreeks 40 stemmen ten gunste van het voorstel des heeren Wilson om den aankoop van zilver voor de scha kist te staken En do uitslag is geweest dat zich 239 leden voor on slechts 110 leden tegen de intrekking hebben verklaard De meening van de Herald dat vermoedelyk geen enkel lid door het debat van gedachte zon zgn veranderd is dns volstrekt niet bevestigd De overgroote meerderheid van de afgevaardigden wil dus niets weten van een speciaal Amerikaansche muntpolitiek Zg heeft blgkbaar niet anders gewild dan den toestand gelijk te maken met dien van Frankrgk en de andere landen der Latgnsche mnnt uuie euook dien van Nederiand Van staatswege zal verder niets worden gedaan om het zilver op prgs te houdei maar in de bestaande verhouding tusschen do muntsoorten in goud en zilver wordt niets veranderd De zilveren dollar blijft voor het binnenlandsche verkeer van gelgke betaalkracht als de gouden dollar evenals higr te lande tien zilveren guldens van galgln belaalwaarde als een gouden tientje De hinkende standaard wordt dus iA tfurd of liever behouden zonder dat de StA ens door geregelden aankoop van lilver een deel der zilverproductie opneemt en daardoor den zilverprgs nog eenigszins ophoudt £ venals tot dusver zal Amerika voor uitvoer enkel goud kunnen gebruiken maar het zal do vraag zgn of de noodige goudvoorraad zal zgn ti handhaven De minister van financiën heeft reeds last gegeven net spoed ongeveer 85 ii90 millioeii goud te doen aanmuuten om het gebrek aan specie te verminderen Met de beslissing van de Tweede Kamer b WaAington is het vraagstuk iniusaohen npg niet Van do baan De Senaat heeft un ti OMt tos fan en daar is de zitverpartg veel sterkor dan in het andere deel van het Congres Zal de Senaat echter tegenover een zoo groote meerderheid die blijkbaar het gevoelen der natie weergeeft een andere beslissing durven nemen Als de Senaat zg t ook met klein meerderheid zich eveneens voor de intrekking der Shermanwet verklaart is daarmedi echter in Amerika evenmin als in Europa en Azië de muntquaestia opgelost Integendeel do verdere daling vau het zilver die er op zal volgen kan niet anders dan den strgd om het goud nog in de scherpte doen toenemen en aan de daling der prgzen eeu nieuwen stoot geven De beslissing in Amerika zal er slechti toe leiden dal de toestand van landbouw handel en ngverheid verergert eu de behoefte aan een internationale overeenkomst zich nog sterker doet gevoelen Een hervatting der muntconferentie t zg op 30 November gelgk bepaald is t zg later en het treffen eener chikting die het zilver weder voor standaardmunt geschikt maakt zgn onvermgdelgk willen tal van Staten de schromelijke verliezen ontgaan die uit een outmunting der ontzagIgke voorraden van zilveren specie zouden voortvloeien De Preis Corr t schrgfl Nog altgdblgkt uit de beschouwingen der bladen al wordt deze niet meer zoo scherp uitgesproken als bg den aanvang van den tarievenoorlog d opvatting Duitschland kan het wel uithouden Rusland moet tot ons komen daar het zgn granen anders niet kan verkoopen Dat llusland met de rgke opbrengst van den oogst in verlegenheid komt of liever reeds gekomen in is ongetgfeld jnist en hierop de verwachting te bouwen dat de Russische onderhandelaars bij de op 1 October te houden conferentie toeschietelgker zullen zgn is misschien ool gerechtvaardigd vooral als dan gebleken zal zgn dat alle douane maatregelen en overeenkomsten met Oostenrgk Hongaarsche en andere spo irwegen de Biissische grondbezitters niet van hun graauovervloed kunnen ontlasten Niet gerechtvaardigd is het echter dat de wonden die de tarievenoorlog onzen handel en odkc ngverheid toebrengt stilzwggend worden voorbggegaan of zelfs worden ontkend Niet alleen de verdringing der Duitsche industrie van de Hussische markt die zeker bg een langen duur van het conflict is te vreezen maar vooruamelgk ook de belemmeringen en bemoeilgkingen welke handel en ngverheid langs de geheele Duitsche grens ondervinden doen zich aan beide kanten scherp gevoelen De tarie venoorlog maakt het noodig dat certificaten van oorsprong worden geé ischt bg den invoer ook nit andere naburige staten indien demo gelijkheid bestaat dat de waren op een omweg uit Rusland worden betrokken Niet alleen bg den invoer uit Oostenrgk Nederland en België worden van de meeste waren certificaten van oorsprong gevraagd deze maatregel is thans ook uitgestrekt tot de waren welke over de Zwitsersche grens in Duitschland worden ingevoerd Nu de strijd eenmaal uitgebroken is moge dit onvermgdelgk zgn in elk geval mocht men verwachten dat de douanebeambten met groote matiging te werk zouden gaan en den importeurs zooveel mogelgk de vervulling van hun verplichting zouden vergemakkelijken Uit verschillende gevallen maakt de Freis Corr op dat dit niet overal geschiedt Volgens mededeelingen uit Berign hebben verscheiden Duitsche gnuinflrma s reeds filialen le Weeuen gevestigd om zoo Russische granen in Oostenrgk t verkoopen en Ooitenrgksche granen naar Duitschland te zenden In regeeringakriugou moot jSmover deze handelwijze der Duitsche kooplilthkr zeer ontstemd zgn Eeu der gevolgen vau den tarievenoorlog is dat aan de te Berign gevestigde Maatschappg voor electriciteit een levering ter waarde van 400000 roebels naar Kieff zal worden ontnomen indien de Maatschappg de verhoogde rechten niet voor haar rekening wil nemen Do lakenfabrieken te Lodz in Polen welke tot dusver de benoodigde chemicaliën nit Duitschland betrokken hebben thans verbindingen met Eugelsche fabrieken aangeknoopt En dergelgke gevallen worden dagelgks door de bladen CORBESFONDBNTIE Een medereiziger Uw stuk kan niet geplaatstworden daar U verzuimd hebt uw naam optegeven Red SCHOUW BÜKGEMEE8TER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 1 der Ver irdening op het zuiver houden enz van Wateringen Slootenen andere Wateren dia aan byzondere personen toebehooren Brengen ter kennis van de eigenaren der slooten gelegen langs de le 2e 3e 4e Kade by de Karnemelksloot die langs en achter de Boelekade en die tusschen den Kattensingel en de Wetering van af de Spoorwegstraat tot aan de Crabethstraat dat op Dinsdag den 5den September aanstaande over die wateren zal worden gedreven eene schouw ten einde te onderzoeken of se behoorlyk gezuiverd zyn van dryvend vuil eu andere stoften die de doorstrooming van het water kunnen belemmeren oi stank of schadelyke uitdampingen veroorzaken en welke zuivering door en ten koste van gezegde eigenaren behoort te geschieden Gouda den 30 Augustus 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN De Secretaris BROUWER SCHOUW BÜRGEMEESTBa en WETHOUDERS ran GOUDA Gelet op art 1 der Verordening op het zuiver houden enz van Wateringen Slooten en andere Wateren die aan byzondere personen toebehooren Brengen ter kennis van de eigenaren der Slooten langs de Lange en Korte Korte Akkeren de Heerenkade de Jan Philipskade en de Bleekerskade dat op Woensd den 6 den September aanstaande over die wateren zal worden gedreven eene SCHOUW ten einde te onderzoekeu of ze behoorlyk gehuiverd zyo van dryvend vuil eu andere stoffen die de doorstrooming van het water kunnen belemmeren of stank of schadelijke aitdampingen veroorzaken en welke zuivering door en ten koste van gezegde eigeUóren bsfaoort le geschieden Gouda 30 Ang 98 Burgemeester en Wethouders voornoemdVAN BER6J5N IJZENDOOEM De Secretaris BROUWER a S Staats loteriJ ifs Klaiso Trekking vso Woensdag 30 Augustus 1893 No 6771 1000 I No 12824 100 No 107H en 11181 20 Xo 638 100 Pryzon van 65 86 2470 6117 W2 102S6 1J917 16498 18622 43 268S 6149 7361 10272 12941 16822 18628 76 2678 6223 7 74 102 8 12B63 16677 1860S 81 2684 6236 7763 I030U 13013 16706 18714 98 2590 6276 7783 10840 13073 16 71 18718 187 2591 6365 7793 10386 13260 1 896 18764 1 2630 6418 7805 10397 1S291 1S9I3 18792 246 2668 SöI 7877 10434 13295 15972 18794 314 2689 5t 2 7913 1U477 13316 U982 18816 317 2732 5608 7983 10807 13389 161 22 18838 346 2760 5627 7994 10778 13349 16039 18861 868 2768 5758 8016 10833 18387 18128 18961 369 2774 6760 8061 10853 13441 16185 18962 400 2798 6788 8114 10866 13455 16200 18964 427 2848 6796 8210 10883 18551 18226 18990 48 2969 6808 8218 10929 18683 16879 19048