Goudsche Courant, zaterdag 2 september 1893

Zaterdag 2 Seplember 1893 No 6138 338 e Jaargang liOlMM OÜSAIVT NieuwS en Advertenliehlad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s niet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels d 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd F H Weürmaiv Lange Tiendeweg STA XjHOTJIDEIE Beveelt lich beleefd aan b ALLE VOORKOMENDE GELEGENHEDEN belovende eene accurate bediening mi TEEBE EESI PRIMA CONSUMPTIE Specialiteit WIENEK BIER AanbwtUndy F X Hardïjzer Ooudi Soslpendruk vso A BuhimahIi Zoon 44B SOei S880 i 457 Siel 589IS I 506 8 27 5911 537 8331 6920 676 32t8 5950 683 8269 5996 I 613 3285 9021 I 711 3317 6112 i 770 8M7 8168 I 772 848 6187 I 78T 34 9 0286 f 816 3601 6262 i 874 8536 6281 I 956 8546 11293 I 1062 3680 6308 UU 8503 6423 1116 3848 6429 1122 3933 481 1177 8949 6446 1186 4031 6464 1287 4068 468 1297 418aW470 1874 4164 490 1391 4164 6581 1448 4167 6637 1603 4196 6668 4206 6724 4211 97481696 4216 07731700 4284 9808 170B 4278 6804 1784 4304 890 1787 4852 69411797 4384 69561802 4898 9861808 4422 7047 189Ï 4481 7077 1924 4570 7092 1 2112 4991 7140 12121 4718 7168 1 2222 4371 7192 12258 492 7221 I 2270 4962 7413 18299 4980 7477 12820 6072 7602 1 2464 6116 7582 1 18599 19827 19049 136 8 16380 19064 136S8 16498 19069 13798 16641 19I 4 18819 16683 19 64 13827 16663 19289 13840 16769 19296 13931 16786 19320 14090 19798 19868 14168 1 821 19S93 14199 l 846 19422 I 14174 19899 19456 I 14198 19963 19496 I 14286 19984 1996Ü I 14246 17024 19700 1 14250 17183 19748 14817 17189 19802 i 14337 17228 19825 1 14339 17241 19867 9 14869 17264 19886 1 14432 17289 19934 14492 17290 19990 i 14603 17357 19996 1 14627 17399 20U19 I 14569 17498 20103 I 14590 17601 20200 14967 17649 20207 i 14971 17641 20225 1 14743 17669 20244 14750 17980 20247 i 14821 17766 20309 t 14830 17817 20324 i 14847 17893 20404 14889 17895 20 867 15001 17901 20412 15011 17987 20602 l 15082 18028 20778 i 16064 1807 20780 1 16072 18209 20795 U 16099 18228 208627 16180 18243 209046 16261 18410 209266 16427 18481 209673 1643 18443 20995 B 15480 18452 20998 O 16484 18519 Aug WatergetUdeu Hoog haag Hoog Ijwg Donderd 1 8 22 4 47 8 39 6 04 Vrijdag I 8 9 6 25 9 19 6 44 Ztterd 9 88 9 03 10 01 9 26 ZoDd 8 10 24 9 49 11 16 7 40 Maand 4 U 26 7 61 11 45 8 10 Uinad 5 04 1 29 52 9 17 Woenad 6 1 41 10 08 2 2 10 64 BprlngtU 12 en 27 Sept Maan Aug Opg M Onderg A 31 8 18 10 08 1 8 8 80A U 36M i 8 68 8 7 88 4 10 20 h U 3 M 2on Opg Onder 31 Aug 6 10 9 49 19 Sept 5 42 9 06 1 07A 26 6 62 5 60 2 35L K SO 6 01 5 88 8 61 4 61 5 81 Stedeltjko Zwemsobool 80 Augustus smidd 18 u Opgave der temperatuur ran de lucht 60 gr Fahr hot water 63 ADVERTENTIÊN Book bet Merk II c Geurige 3 cent Sigaar Firma Cf vau der Zwalm CxaToetla stxaat Aanbmelend J N BOTH en ORANJE BANKET by L van l Vankom Lange HetMl weg BACTERIEVRM BETReUWBAAR zga alleen Crans bacterievrije SODA en SPUITWATEK LIMONADES bereid volgens de trengite eiaohen der hygiëne GEWAARBORGD door baoteriologisoh en scheikundig onderzoek van Prof Dr G van OvBSBBEK DB MBiJEa en zyn voortdurend toelicht op den toestand der i iTBiJSC KI becland yft Pasteur Agent voor GOUDA Kleiweg PRIJSCOURANT gratis Mej L de JOITG Lange Tiendeweg D 36 RUIM GESORTEERD in 1 uniWf 1 uiiruuuiiiiij ALLE SOORTEN BORSTELWERK steeds voorhanden EAU DE COLOGNE van BOLUOOT HEDEN ONTVANGEN eene NIEUWE ZENDING en Gepaif ZEEP van LOU18 DOBBELMAN en ZWENS VAN T Swartsmburg E 92 KLEIWEG E 92 T Vermeerderd met circa 500 D E E L E N biedt deze LEESBIBLIOTHEEK voor slechts 5 Cent per Dset per week een gunstige gelegenheid aan om met de Pennevruchten van onze beste Schrijvers kennis te maken éi y Supplement Galalogcus V ter Perae oil binnen wikele dagen te verschgnen LEESMC3TIÉ 9 r Heineken s Bierhandel blijft zich voortdurend aanbevelen voor de LEVERING van alle soorten HËIl ËKËi 8 BlËRËi gebotteld en op fust tot Bwouwerijprijs AGENTSCHAP der Nederlandwhe Kaenoliet Koolzuar J at chappg te Rotterdam levert tot Fabrieksprys op heele en halve Flessohen benevens C 2 ILiaïT3DE23S KZOOX ZTJ CTSe voor HH Kasteleins en Mineraalwatel Fabriekanten Specialiteit in orginineel ENGELSCH STOUT van Baas Co London en EXTRA STOUT van Van Vollenhoven en Co Amsterdam Steeds voorradig alle soorten LIMONADES en SPUITWATER tot concurreerende pryzen Aanbevelend T Xï E OOIDES Zeugstraat N 85 Gouda Nederlandsche Stoomboot Maatschappij Do Stoomschepen BOLLAKD kapt J 8MIDT en B IT FIBB kapt J SAUBR vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen loaaen te Brewersciuar de markt van Boter en Eaaa te Londen Koningiiinefeest By GELEGENHEID van het FEEST op HEDEN wordt het Café ïlIXtE LANGE GBOËNëNDAAL ten zeerste aanbevolen G Tnijthof Te Huur aangel3oden EEN müBILEEIUEEAm met Alkoof met of zonder pension Te bevragen bg C van VLIET Markt 154 iSoclete lt Ons Gen oegen Donderdag 31 Aiigfustiu 1893 na AFLOOP van het VVVHWBBK mtif Bil aangeboden aan H B LEDEN der Sociëteit en hnnne GETNTRODUCEERDBN Directie H F GORISSEN MniUk D D Sohntterj k CBABETB8TBAAT Fabrikanten in Minerale Wateren Handel in WIJN en BIER Feestten ooten 11 Rookt op dezen dag nitsinitend het onovertrefbare merk Koningin WUbelmina Yta l F iUm k h Mew DEPOT der St oombierbrouwerij De Drie Hoef ijzers B H 33 S JL Specialiteit in Hrtial m Bacterievrile Koolzuurhoudende ID K uf InT IC E T bereid door een erv rïjï Apotheker Per tuk Perdoz 1 0 05 f 0 50 f 0 07 f 0 75 f io f 1 00 f 0 10 f 1 00 f Ö IO f 1 00 f 0 10 f 1 00 SPUITWATER t SODAWATER CITROEN LIMONADE FRAMBOZEN LIMON © GBMBERBlEtt CÉAMPAUNB CIDKB Men neme proef der uitstekende LAGER enDUB UERSTE BIEREN per huik en halve Hesoh AfNEMBRS op Fust genieten KORTING H DUIJNSTEE GOUDA KLEIWEG No i Wed JM MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe paraphien en reparatie C F BÜSCH MARKT A 64 I ieuwste Modellen HegenmaRtels alle fbïïjxbh te hehomeni E VAN MAIKN DUBBELE B ITeêrlands f aandfi P0IK8TE 2V cent SIGAAR verkrifgbaar bij Louis Liesker Korte Tiendeweg IjisHËËiËËir onder garant a voor STOOMKETELS BUIZEN VERWARMINQST0E8TELLBN en Nooordsingel W4 Z 2 AUGVST BUKHOBK JM Rotterdam ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuitenUmdteh Couranten worden dadelgk opgezonden door hat AdvertentieBnrean van A BRINKMAN en ZOON te aoMda BINNENLAND GOUDA 1 September 1893 By koD beal zyn aan G Geltink brigndier majoor titulair der ryksveldwacht en P P van der Meer meeatergeweermaker vnn bet 4de Rflg Infanterie alhier de eeremedaille ni brom der orde van Oranje Nassaa verleeDtl De 2e luit H C Fortanier vanhet4ereg inf ter opleiding gedetacheerd by de biiÜtairo verkenningen te B Gravenhi e zal den leti December naar cyn korps te Gonda teragkeeren De voor het O T leger bestemde 2e lait der inf P A G van Alderwerelt van Rosenbnrgh thans gedetacheerd by de normaalBchietschool te s Gravenhage zal in Decenibev naar Indië vertrekken Door de Fopstcommissie alhier werd het volgende telegram verzonden Aan H M de Koningin Paleis Loo Met gevoftlena van innige verknochtheid eii eerbiedige Holde wenscht de feeatcommissie namens Gooda s feestvierende Burgery Uw Majesteit Gotls besten z en DE FEESTCOMMISSIE Het volgende antwoord werd daarop ontVftngen Leden der feestcommiasie te Gouda Hare Majesteit de Koningin Begeutes betuigt ü allen Hoogatderzelver dank voor de gelnkwenschen Harer Majesteit der Koningin aangeboden w g Adjudant van Dienet VAN DE POLL De Gondachu Zonavenbroederscbap zond hut volgende telegram aan Hare Majesteit Aan Hare Majesteit de KoDingin der Nederlanden Met verachaldigdec eerbied brengen de leden der Goadache Zouavenbroederachap hunne gelnkwenschen en geven tevens hnnne trouw en verknochtheid te kennen Het volgende antwoord werd daarop ontvangen Hare Majesteit de Koningin Regen tea betuigt U allen Hoogatderzelver dank voor de gelnkwenschen Hare Majesteit aangeboden Was get Adjudant van Dxmet VAN DE POLL FEVILLETOÏSI STEKEEN EN ZWAKEEN m iet Duittei 9 Niemand waagde eohter een woord e sprelcon Zwygend onder zioh te bewegen sagen nllen tot hem op Hij wlf was t dia na eeoige oogenblikkea den tooverün verbrak die allen gevangen hield Komaan das sprak hy een weinig hmTerond het wordt nu koel wik ga naar mgn kamer volgt mija voorbeeld en vooral g zioh tot den jongen BuB wendend Voor eenen kranke is de naohtlooht niet gesond 1 Hy stond op en groette bet geselschap dat hem tonder spreken met eenen boofdkiitk terug groette Hen WIS blijkbaHr onder den diepen indruk van bet d6or hem geaproken woord Op zyn knoestigen stok leaoecd keerde hy mat langzamen tred huiiwaartt AUeo keken hem na totdat zgna gestalte aan hunne blikken onttrokken werd toen zagen zg elkander aan Een merkwaardig man 1 zeide mevrouw von Tennenberg eindelgk Ik beken echter dat ik voor zulk een bovenaardsoh wezen s Wanneer alle priesters zoo waren als deze man konden g de wereld veroveren 1 wide Zenko niet eonder nadruk Gelukkig zgn er manr zeer weinigen die hem gelijken antwoordde Alioe terwgt zg een kleine geeuw onderdrukte Ik goloof dat gij niet op de hoogte er van zgt hernam Zenko Kaar bet mjj voorkomt s n er in Europa eene Door Redactie en Uitgevers van ons blad werd gisteren een telegram van gelukwensching naar H M gezonden lu den namiddag volgde daarop dit antwoord Redactie en Uitgevers der Gondsche Courant Gouda Hare Majeateit de Koningin Regentes draat t mg op U Hoogatderzelver byzonderen dank over te brengen voor de gelnkwenschen Harui Majesteit der Koningin aangeboden w g Adjudant ban Dienat VAN DE POLL Donderdagmorgen tydens het spelen van het Wilhelmus door de muzikanten der d d Schuttery op den toren werd al vroeg iemand de dnpe van het misaen zyner uiterlijke oranjeteekenen Een oranjeman kon dit niet verdragen en zyae hand zwartmakend aan een te koop ataand oud fornuis wreef hg daarmedo flink het aangezicht in van den niet oranjedrager tot groot vermaak der omstanders Gisterenavond tusschen 8 en 9 uur werdt n de bezoekers van bet Koffiehuis Harmonie aangenaam verraat en wel doordieo door den heer H Tamae Dissolvings views werden vertoond t welk zeer goed in den geest viel en hem alle eer aandeed By de Nntwpaarbaök is ia Angnstos ingolegd 14031 58 en teruggegeven 9575 Ü2J Aan het postkantoor Gouda en de daaronder resaorteerende hulpkantoren werd geduremlc de maand Augustus 1893 in de Ëykapostspaarbank ingelegd ƒ 4721 25 terugbetaald 3849 14 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 3532 De landbouwer F Stolwijk te Reeuwyk bail Vrydag jl het ongeluk bij het grypen van een schaap in zyn weiland te vallen en zidi daarby zoo ernstig te bezeeren dat hg reeds Zondag jL aan de gevolgen ia overleden S laat een vronw met een talryk gezin achter Benoemd tot hoofd der o I school No J te Bleiswyk de heer P van der Loo thans hoofd der school No 2 aldaar Beroepen by Ned Hervormde Kerk te NieuwLekkerland ds J H Scheerder te Bleiawijk en aangenomen het beroep te Parrega door d G J Antink te Waddingsveen By de herstemming voor een lid van den groote menigte wakkere priesters maar wg kennen ze niet Kn wij matigen ons een oordeel aan zonder ze te kennen Zoodra wij de Bchoolbinken verlaten zeggen wij tevens alles vaarwel wat met het geloof in bf trekking taot wg komen niet meer in de kerk lezen geen godidienstgeichriften en vergeten zelfs wat in de Evangeliën te lezen staat en zoo komt hot dat wg vroemdelingen worden tegenover ons eigen goloof zgne heerlgkhcid m zijne inwendige kracht niet eens meer beseffen en om vreemd ja onpleizierig gevoelen wanneer onverwacht de taal van een streng geloovige ons in de ooren klinkt Gg hebt in eena uwe ipraak verloren 1 zeide Alice en keerde zich tot het jonge mei e dat daar met de hand onder het hoofd nederzat Anna schrikte op uit haar gemijmer en zag Alioe met vreemde oogen aan Ik geloof waar Igk dat die zendingszaak haar nog in het hoofd zitl zeide Alice lachend Gg denkt er toch niet in allen ernst aan om den sluier aan te nemen P Anna antwoordde niet Ja I onze hoer zendeling heeft gelijk I sprak Zenko eenigszins wrevelig lyde naohtluoht is ongezond laten wij gaan slapen I Het jonge meisjo streek met de hand over het voorhoofd en fltond snel op Goede nacht I zeide zg zonder iemand aan te zien en reikte haren broeder den arm pKom Conitantgn I Zg liep hare kranke steunend langzaam naar het hotel Op eenigen afstand var dit tweetal volgden Alice en Zenko Ik bengd deten priester I zeide hg tot baar Van ons allen ia hjj de eenige dia zich gelukkig voelt Alice baalde de sohooderB op Hg gelooft aan zgne sending op aarde I ging Zenko eaniguinta geprikkeld voort ir£n door dat geloof bewerkt hy wonderen Mu an gemeenteraad te Koadekerk a d Uyn werden uitgebraobt op den heer G Dorrepaal Gz 69 stemmen en op den heer B de Jong 37 zoodat eerstgenoemde gekozen is Het gemeentebestuur van Haistrecht heeft tot Opper bran dmeeater benoemd de heer G Jungeling De gemeente Haastrecht is thans in het bezit van twee brandspuiten respectieveiyk geplaatst aan Stolwykersluia en in het buurtschap Roosendaal Tot brandmeesters van die spuit z n benoemd Aau spuit no 3 de beer R Slangen W Dogterom en C W den Hoed I Aan spuit no 4 de heer H A Montyn 1 A Spruit J M Veen en A de Graaf Zooala men zich herinnert heeft de gemeenteraad van Leiden besloten tot een proces tegen de Duin water Maatschappy aldaar Het beatuor was daarover zeer gebelgd eu hetachynt dat tbana gevolg zal worden gegeven aan het voorstel ran den directuer totdecomnisflarisseu gericbt om blgt te geven van de vyandige houding tegenover het gemeentebestuur Ten minste de Raad ging Donderdag over in besloten zitting ter behaodeliog van een voorat 1 van B W om de toaachen B en W en het bestuur der Leidache Duinwater Maatschappy voerde tukken over de aansluiting van poorten aan de waterleiding en het gebruik van stadsdrinkkranen te stellen in handen van du rechtsgeleerden leden van den Haad De Provinciale Vereeniging van burgemeesters en secretarissen in Zuid Holland zal eeno vergadering houden op Zaterdag 2 Septembe des middags te twaalf uren precies in di Diergaarde te Rotterdam Punten van behandeling Verkiezing van twee bestuursleden ter voorziening in de vacaturen w ena periodieke aftreding van den heer C L J lioa en het overlgden van den heer P C Stoop van Goudswaard Door den heer L Kruyiï Lz burgemeester der gemeente Ridderkerk 7al worden ingeleid de bespreking over Maatregelen of voorziening tegen de onbedwongen baldadigheden en atraatschenderijen van jeugdige personen Stelling te verdedigen door den beer C L J Boa burgemeester der gemeente Zegwaard UitbreidiDg van het politietoezicht in do plattelandsgemeenten is noodzakeiyk De kosten daarvan bebooren als in het algemeen belang door den staat te worden g edragen Na afloop der vergadering zal by gunsti deren en aan zioh zelf Ik vind hot zeer bogrgpelijk dat de arme heidensche volkeren voor bet kruis neerzinken waarom zouden zg niet F Dere tendeHngen hebbon twee too ver krach ten in faun macht waardoor de hanen san hen zich moeten onderwerpon zg geloov n aan datgene wat zg prediken en leven naar hetgeen zij leeren Dn aleohti zulke profeten die wanrlgk golooven en datgene wat zg verkondigen met hnnne daden bevestigen veten anderen tot overtuiging to brengen Welk een erbarmelijk figuur sla ik tegenover zulke echte profeten Wat is voor mij de kunst dio mg heilig zgn moest gelgk voor bom het geloofP Ken ambacht en niets meer Wanneer ik mg zelven in de concertzaal denk en voor mg zie het onrustige op stoelen heen en Jiinw fuivende mat waaiers beweging niakend talÖWkK dat rag na loopt omdat ik thans V lfef raqto bon wanneer ik voorla mij zolven Ji t iSltwM rioa rok en witten das voor bet piil liók wrimi mgne buiging makend om dan de toetWh Éli een zielloos werktuig als een clavier in beweging te brongen wanneer ik dat beold mg voor den geest breng en tot mg zelven moet zeggen dat is nu de geheete taak van uw leven I dan walg ik van me zalven I Dat is j list het verdrietige van deze zaak en van deze volmaakte meusobcB dat men vergelgkingen gaat moken tusschen hen en ziobzolfl merkte Alice op Men voelt lioh zóó klein tegenover die grootheden en men windt er melankoUek over Uooh znlke snel opkomende gevoelens gaan weer raa voorbg I Maar veel gevaarlijker achg ni het mjj toe als de invloed van dien eenen mensoh zoo groot ia dat hy de begeerte in ons doet ontbranden om hem na weder eene vaart op de rivier de Maaa plaats hebben en vervolgens een diner in de Diergaarde H J Poatsma uitgever van De Nieuwe Tyd die wegens opruiing tot anderhalfjaar gevangenisatraf was veroordeeld is heden wegens gezondheidsredenen uit de gevangenis te Utrecht ontslagen nadat hg een halfjaar van zynen atraftgd had ondergaan Zooals men weet was door de eohtgenoote van Poutsma op grond van sgnen gezondheidstoestand gratie voor hem gevra pi aan H M de Koningin Begentee Men zal zich herinneren dat door hei weekblad Floralia voor enkele maanden bet voorstel was gedaan eene nationale bloem voor Nederland te kiezen Thans meldt het blad dat door verreweg de grootste helft van hen die hielpen kieaen de Goudsbloem Calendula officmalia tot nationale bloem van Nederland verkozen ia Naar aanleidii van het vinden van een kinder ykje in eene sloot onder RyBwyk is door de H gache politie een jager militair gehoord Deze heeft bekend een paar weken geleden het kind dat zgn meisje daaga te vore ter wereld had gebracht op verzoek van haar in het watar te hebben worpen Zgn meisie had het kind in eene doek gewikkeld Door de politie is proces verbaal opgemaakt Maandag bad te Utrecht de 3e alg bondavergadering van den Ned Barbier en kapper sbond plaats Het jaarverslag van het bondsbeatuur toonde aan dat de algemeene toestand vooruitgaande is Hoewel de afdeeling Leiden was afgevallen was het getal leden en donateurs van den Bond toch nog vooruitgegaan Het bondaorgaan vooral gaf oorzaak tot tevredenheid daar door het steeds toenemend getal van abonné s en de lust tot adverteeren hierin zulks wel heeft bgged agen tot den bg zonder goeden staat der financiën Om deze reden kon besloten worden tot contributieverlaging voor de afdeelingen aan de bondakas Verder werden bet bondsreglement en de statuten vastgesteld waarop nu de koninklijke goedkeuring zal worden aangevraagd Vele belangrijke punten betreffende de vakbelangen kwamen nog aan de orde en werden levendig besproken Daar het plan bestaat om het volgende jaar td Amsterdam van wege deu Bond eene ten te volgen Bij onze kleine Ruaaioche vriendin was dit heden avond ontegenzeggelgk het govol Reken er maar op dat zg er nu nog over loopt na te denken of God haar eigenigk toch niet geroepen heeft om in eea klooster te gaan t Zii zal die dwaasheid in den slaap wel kwgt raken I hernam Zunko morgen is zg alles vergeten 1 Ja wanneer gg haar daarin behulpzaam wilt zgn Zenko stond plotseling stil en ug haar aan f HtVmoot ik dat verstaan Och I maak baareen beetje bet bof dat i het wat dit kindnoodigheeft niet den sluier en een grof kleed 1 Hij sobuddo het hoofd Naar mij verlangt ty nteti zeide bg op een toon die bitterder klonk dan hg wel bedoelde Deze zendeling plaatst m geheel in de schaduw 1 Aan zijne zgde verdwgn ik geheel in t niet I 0 voor dien man behoeft gg niet bang te zgn I riep Alice lachend zulke lieden bewondert men maar beminnen doet men ze niet Monichon met kleine fouten en gebreken zgn veel aantrekkelgker dan zulke strenge toonbeelden van deugd en plicht Hot ia niet vleiend voor m ne gdelheid dat gU mg aanmoedigt om de gunst van eeno andere eke te verwerven I zeide hij na eene korte pauze Daar levert gg mg bet bewga dat mgn haldebetoon u bewezen u volkomen onversohillig ie Wat zou mg dat helpen indien ik er waarde aan moo t bochten I hernam zg met haren waaier spetende en hem zgdelingaeen blik toewerpende Ik weet immers toch dat gg Anna Sentikoff veel meer Igde moogl dan mijl Hierin vergist gy UI gaf hij terstond ten antwoord hoewel hg zioh bewoit was dat hg niet de waarheid sprak fTordt tervolgd