Goudsche Courant, zaterdag 2 september 1893

8 81 10 08 u 18 11 9 10 10 66 18 19 1 Si U IO 18 84 I IO Zuiiierülensl 1893 r o II D V H o T T B R D A M 108 18 18 18 6S 1 84 3 48 M 1 05 1 18 1 19 8 88 18 33 1 88 1 44 4 B o T T B K D A l O I D i Aangcvangeo I Mei TUd van Greenwich Directe Siworwegveibliidliig met üüUÜA 10 8 j 10 38 10 89 0 48 10 68 8 08 8 13 6 81 8 89 36 9 48 3 10 4 08 4 40 D F N II A A O n o U II A ll i 5 58 7 80 7 489 88 9 46 10 19 11 33 13 15 1 48 2 16 8 45 3 43 4 Voorti 6 5S 10 86 1 43 Z Z r8 10 10 37 8 ü M 19 10 48 8 09 OOUDA UEN HAAO OouiU 7 30 8 409 04 9 17 10 49 18 11 18 81 1 01 l 87 3 89 3 45 4 H 6 86 6 59 7 13 8 85 9 8 10 5 11 11 II W Zat M 7 48 8 58 11 01 I IS 4 57 U 9 50 Z Z 1 W 7 6 19 01 11 10 1 83 5 03 6 80 9 59 Vootb 8 03 9 13 11 88 1 34 6 80 6 88 10 11 H o 8 089 18 9 34 10 07 11 87 18 41 18 51 l 9 1 57 3 66 4 15 5 85 5 55 37 7 43 8 55 10 18 11 15 11 10 18 Q vu In 30 7 60 8 13 9 53 10 18 10 57 18 0318 45 8 80 8 46 3 16 4 18 4 Alteea op Zo CaMtilute ti 16 luni tut IS SsptemlMrr n O I B A 11 T R i O H T Ooodl 6 o 407 56 8 09o3 l lO lOoU 18 48 8 83 3 18 4 18 4 17 6 83 6 01 7 46 8 38 10 08 10 88 UTRKQtHT r OU DA 0 54 11 34 U 03 18 Q 3 5B3 3 68 4 4S6 r 3 30 4 Ü7 6 01 6 f 1 16 5 f w 4 84 6 1 88 3 87 3 40 4 87 5 30 6 r K R b A u n o u D 1 11 10 11 87 3 30 ll U 11 43 8 46 IS IA 18 61 3 40 8 37 5 37 7 69 10 88 8 46 6 06 5 45 8 07 10 88 3 58 6 16 6 56 8 14 10 38 1 80 3 08 3 80 4 48 6 89 8 81 36 8 83 9 10 10 58 11 10 A M H T I II D A M 8 51 4 47 6 83 10 08 3 40 8 46 8 85 11 10 3 86 e 8 60 11 85 Of BvMlm AUm It a Is KUm Stort Ifi w ii H tooDBUIHsg ie houden Tan Tak artikelen inBtramenten parfumeneeo enz werd ala plaaUToor de volgende Jaarvergadering Amsterdam aangewezen Mocht echter deze tentoonaielling niet doorgaan dan in Zutphen hiervoor bepaald U D Te Emmerik moeten alle êche eD welke oït Nederland of België komen zich aan een geneetikundig onder7 oek onderwerpen Tevens moeten alle kchepen die den Kyn zQne xyrivieren of met den Rgn in verbinding staande kanalen bevaren zich aan een onderzoek onderwerpen als het door de gezondheidspolitie wordt verlangd Ëen wenk In een hoofdartikel over de cholera maakt de vTimesi de volgende opmerking 0p dit oogenbtik vertoont zich de cholera in meerdere of mindere mate in het groütnte gedeelte van Europa s Vastelaad UitDuitschlaad nit Oostenryk uit Hougarjje uit Kuraenië uit Nederland uit Italië en uit andere landen nog ontvangen wg dagel ks bericht van verspreide gevallen Nog nergens heeft de 7 iekte de afmetingen aangenomen van eene epidemie doch byna overal laten zich verschgnselen waarnemen ait welke bl kt dat er alleen maar verslapping behoeft te komen in de waakzaamheid op sanitair gebi of eeuige de ziekte begantitigende bijzondere omstandigheid om haar tot eene epidemie te makeo Onlangs was er te Paramaribo oen tooneel aan den Waterkant by de kofBewa te aanschouwen weinig geschikt voor de jeugd Twee vroQwen hadden hevig met elkander te kampen IQ vochten dat op het heetst van het gevecht zelfs niet aan de aartsvaderlijke vtJgebladeren werd gedacht Dit trok de aandacht van een amateur photograaf die er dan ook met zyn toestel dadelyk bg was om dit tafereel der vergetelheid te ontraktiwn Een man die vroeger betere dagen gekend heeft doch door wangedrag is ach ter uit raakt ds 32 jarige v D vroeger onderwijzer kwam in den winkel van den beer H op de Nansaukade te AmaUirdam om een lamp te koopen Tot koopen kwam het echter niet wel zag de bediende van den heer B dat de quasikooper een flescbje eau de cologne een paar stukjes aeep on andere kleinigheden heel handig in zijne zakken had doen verdwijnen Toen de bediende zgn patroon waamchuwde zette de man het op een loopon doch werd gegrepen en naar de naastb jzguden politiepost gebracht De aangehoudende beeft reeds meer van die kuns es uitgehaald en ook om andere redenen werd hg reeds lang door de politie grzosht De Drieborg werd aau een venster van de ruim 80jarige wed Botjes geklopt en gevraagd om honderd gulden terwgl de bewoners zich reeds eenigeu tijd geleden ie bed hadden begeven Toen aan dit verzoek niet word voldaan sloeg de man e n glasruit stuk en werkte zich naar biunen waarop de oude weduwe en haar nog zeer jeugdig dienstmeisje de vlucht namen op den zolder De dief had den t id om alles g oed na te zien en stal 127 50 Ken gouden orloge bleef Hggcn Berst toenhet licht werd hadden de beide vrouwen die ongekleed naar boven waren gevlucht den moed weder beueden ie komen All pendant van gevit voor zitplaats kan trekken het woord gevaar dat in de graafschap dikwyis gebruikt wordt voor ry of voertuig coUectiof Een vreemdeling behoeft das niet ongerust te zgu wanneer hy hoort dat er veel gevaar op eenen w is dien hy iSi bewandelen Vanwege den bond van socialistisohe spoorwegbeumbtën zal te lloérmond op 10 September eene manifestatie plaats hebben Gouda 8 80 7 85 8 35 Moordraebl 7 88 8 48 Nieumrkork 7 39 8 49 Cpalle 7 40 8 68 BoUanliiai 7 7 66 9 05 EoUerdtm 6 C wlle 5 10 Niaa rk k 6 19 Uoonlnoht 6 88 Ooudt 6 38 6 50 9 64 Ll 14 6 89 7 08 8 18 11 888 06 7 11 8 41 11 308 18 7 88 8 88 8 41 9 10 81 11 60 a O U U A 6 40 7 6 8 14 Oudew Woflrdan Harmalea Ulraol Onuda Amitenlanl Wp AaatHdam OA Qedurende aen paar weken worden icderen avond door den troep Alexandre in den circas O Carré in di n Haag acrobatische verrichtingen vertoond waarby een knaapje wordt gebezigd Tut nog toe vond de polttie geen aanleiding die verrichtingen te verbiedeq doch gisteren avond droeg de hoofdcommissaris van politie die da voorstelling bywoonde aan eenen inspecteur van politie up den heer Carré te gelasten de voorstelling te doen staken en toen hieraan ge n dadelijk gevolg werd gegeven gaf hg genoemden inspecteur order zich in den circus te begeven om zoodoende een einde aan de gymnaatische vertooning te ma ken Dit hielp beter Het jongske bleek echter ouder te zgn dan gedacht werd Men zou hem hoogstens 6 h 7 jaar geven doch uil zgne geboorte akte moet gebleken zgn dat hy reeds 14 jaar telt Het publiek de levendige gebaren van den hoofdcommissaris en de aarzelende houding van den inspecteur die ten slotte als het ware in de manége werd geduwd xiende dacht eerst aan een vermakelyk intermezzo van twee comperes De gangbare meening is dat levende organismen by havige koude sterven De bekende geleerde Pictet te üenève heeft nu onderzoekingen gedaan noor den invloed van zeer lage temperaturen op levende organismen Door vele proeven kwam hy tot de slotsom dat de levenskiemen zeer verschillen in woerstands ver mogen tegen groote koude Hommige kunnen bel by zeer l e temperaturen uithouden bet leven blyft dan als het ware latent staat stil om weer te ontwaken als de koude vermindert Zoo bijvoorbeeld by vele graansoorten mikroben en zeegras organismen van de groep der diatoraeeën welke een koude van 213 gr onder nul kunnen verdragen Bg honger ontwikkelde organismen insecten b v kon het leven wedef op evroki worden na eene verlaging van de temperatuur tot 90 gr onder nul De eieren van vïsschen en eenige vogels verdragen gemakkelyk eene koude van meer dan 10 gr kippeneieren echter kannen niet meur dan tot 1 gr onder nnl afgekoeld worden Uit de Hoofdstad wordt aan de Arnb Ct geschreven Naar ik hoor moeten met name in de voorraadschunr van i GImvenhage het vruchtbare Westlandi alle vruchtsoorten niet alleen een maand vroeger dan andora maar in tien twintigvoudigen overvloed voorhanden zyn You can never havn too mach of a good thing zeggen de Ëugelüohen maar de Westlanders spreken dat tegen Nu ze tien twaalf jaren lang geleden hebben aan slechte oogsten dié verlies in plaats van winst leverden klagen zy dat na de buitengemeen overvloedige oogst hun alweder schade doet Ik vermoed dat we hier te doen hebben met lieden wien t de goden maar niet naar den zin kunnen maken of wel de fruithandel staat up een lagen trap dat hy een tyd van overvlooil niet t n algemeen nutte weet te doen gedyen Want het is toch een zeer onnatuurlyke toestand dien ik dezer dagen beschreven hoorde dat de tuiniers de vruchten eenvoudig aan de boomen laten verrotten omdat zy de kosten van het plukken niet toonen Daar Ügt voor ragn gevoel iets stuitende in iets van de oude Ooütiudischo Compagnie die ter wille van den handel de speoerytuinen deed sloepen al begryp ik dat de handel zooals die dezer dagen in de grachten gedreven werd waar de gele pruimen by hoeden vol voor enkule centen werden aan den mnn gebracht niet veel winst leveren zat langs dien weg brengt men de waar toch aan den man 10 56 11 08 11 09 11 16 11 85 7 85 7 47 8 18 10 03 10 11 7 46 8 07 Alsof t spel spreekt valt mg daar juist een boek in handen waar ook al onder ouden datum de fruitteelt en de Oostindische Compi4 ni0 in ééa adem genoemd worden Het ia het door het Utrechtsch Historisch Genootschap uitgegeven tweede deel van het journaal van Jan van Itiebeek den stichter van de Nederlandsche volkplanting aan de Kaap de Goede Hoop en bevat niet meer of minder dan de geboorte akie van den daar ter plaatse thans soo welig tierenden wijnbouw Heden zoo vermeldt bet journaal van den kommandeur aan de Kaap de Goede Hoop op Zondag 2 Februari 1659 heeden is Code loff van de Caepae drnjven d eerste mael wgn gepaerst ende van de nieuwe most soo verscb nit de cuyp de proef genomen sgnde meest muscadel ende andere witte ronde drujfen van seer goede geur ende smaeck weesende de Bpaense druyfen nog gaots ourgp daer verscheyden wgnstocken mede fray ende redelgck vol van hangen ende te hoopen staet oocq treffelgcq geven sullen gelijcq deese druyven van 3 kleyne jonge stockon van 2 jaeren hier geweest wel omtrent 12 mengelen most afgecomeu is en hoe se verder in t l gen haer sal aenstellen sal mede haest ondervonden worden Hier kan men van kleine oorzaken en groote gevolgen spreken gevolgen die de oorzaken verre boven t hoofd zyn gewassen De gemoedelyke kommandeur bedoelde met den wynbouw slechts de eqnipagiën der de Kaap aandoende schepen een fri schen dronk te kunnen verschaffen Hg moest wns weten datdecnltuur waarvoor hg met zooveel zorg de grondslagen hoeft gelegd na derdehalve eeuw eene wereldrepntatie zou bereiken en de naam van Constantiawijn bg de fgnproevers evengoed bekend zou zyn als de beste merkeu van Uordeanx Bourgogne en Champagne Te Kralingen heeft vicb gisteren avond een geval van cholera asiatica met doodelyken afloop voorgeduan bg eenen molenaarsknecht wonende in de Waterlooatraat Door den Burgemeester zgn onniiddellgk voorbehoed maatregelen genomen Voor de woning van den overledene is een politiepost geplaatst De politie te s Oravenh e beeft eenen man aangehouden die in den atgeloopen nacht straatroof pleegde doordien hy brutaalweg iemand zyn horloge met ketting uït den zak rukte Ook heeft de politie aangehouden twee jongens die vermoed worden de daders te zyn van diefstal van eeu dameataschje dat dezer dagen uit een der Hcheveningsche badstoelen was ontvreemd Een jaar geleden herinnerde do heer mr J C van Overvoorde te Dordrecht dat in 1898 het jaar waarin H M de Koniogin de politieke meerderjarigheid zal hebben bereikt en naar wg hopen de regeering zelve zal aanvaarden 24 eeuw zullen zya vervlogen sedert bet gedenkwaardige jaar 1G48 waarin de onaf bankelykheid van de Vereenigde Nederlanden werd erkend Hy opperde toen het denkbeeld dat eeuwgetijde te berdenken door het houden van een zuiver nationale tentoonstelling van ngverheid en kunst welke aan de geheelo wereld een doukbeeld kan geven van wat Nederland thans vermi verbonden met eeu retrospectieve teatoonstelling welke een beeld kan geven van de vervlogen 250 jaren Dit denkbeeld kwam ons voor zeer gelukkig te zgn maar tot dusver is voor zoover wy weten nog geen stap gedaan om het te verwezenlyken Zal bet inderdaad op goede wy e tot uitvoering komen dan is lange tgd van voorbereiding noodig en mag de nit voering niet lang meer blyven rusten Wy brengen het daarom op den feestdag van heden nogmaals onder de oogen onzer lezers Dat wekt wellicht belangstellenden op hun gedachten over de zaak bekend te maken en wat t liefst zou zyn zicli tot de uitvoering er van te vereenigen Handbl 4 50 4 67 5 04 S ll 6 80 6 56 8 03 6 10 8 17 6 86 11 60 13 80 1 46 1 66 8 08 8 09 8 15 18 40 18 08 Utrefllit oe 83 7 60 IJ tunnelen fl 4S 5 0t tO OS 18 10 WiMfluit 653 8 11 10 15 ffM U St üudüwater 7 0 8 19 10 33 1M3 Qmh 7 30 8 32 9 8 10 88 U O U 5i Kvckit nUm O S AiCRterttam VVp 5 60 aauda 7 0 7 66 9 40 S iO 9 66 S 69 10 44 to Wmk4w Aan de harddravery te Bodegraven werd door 11 paarden deelgenomen De prgs 100 werd behaald door de bruine ruin eigenaav J van RosEcm Zevenhoven beryder L G van Hosaum Ie premie 40 door den zwarten hengst eigenaar H F Bultman Uaat lemmer meer bereden door den eigenaar en de tweede premie ƒ 20 door de bmtne merrie eïgoiaftr N van den Akker Alien bereden door A Bos De door den raad te Boskoop voorloopig vastgestelde gemeenterekening over bet dienstjaar 1892 bedraagt in ontvangst ƒ 22072 63 uitgaaf 21249 48 batig slot 82315 Hit Amsterdam wordt gemeld De kwade practyk van goederen te koopen en indien ze aan huis zyn bezorgd niet te betalen neemt hier zoozeer toe en de magazynhouders schijnen zich in deze zoo gemakt kelyk te laten verschalken dat voor huizen waarvan de bewoners zich op dit pnnt beruchtheid hebben verworven van overheidsw e politie agenten worden gep Mteerd die de winkelknechts waarschuwen de hun terbezoiging gegeven goederen niet af te geven Zóó brntaal en gevaarlijk zyn deze klanten dat toen gisteren de beer F stoffeerder met zijnen knecht zich aan de woning van een dezer niet betalers vervoegde om betaling van ƒ 800 voor een geleverd ameublement enz hg van de bewoonster de besliste verzekering verkreeg dat zg volstrekt het plan niet had te betalen Het ameublement was tronwens niet meer in huis Alleen herkende de leverancier het karpet op den vloer als zgn eigendom Zgnen knecht last gevende bet karpet weder mede te nemen en zelf ook bukkende om het op te nemen sloeg de bewoonster hem met een hard voorwerp zoo op het hoofd dat de man na een oogenblik van bewusteloosheid naar zijne woning moest worden vervoerd Een aanklacht is ingediend doch alleen met het oog op de mishandeling Ten opzichte van de betaling der geleverde goederen staat de jnstitie machteloos Te Wyk by Dunrstede is Dinsd bet overhaalschuilje van het kasteel Duurst le waarin zich een dertigtal personen bevonden om het kasteel te bezichtigen door de zwaarte gezonken en kwamen al de opvarenden in de gracht terecht Spoedig toegeschoten hulp bracht de drenkelingen op het droge Alten kwamen met den schrik en een nat pak vrij De te Amsterdam van gemeentewege ingestelde commissie ter vermindering der werkloosheid heeft in haar eerste vergadering besloten zich direct tot dtt belanghebbenden de vakvereeuigingen van werklieden zoomede tot de patroons vereen igingen te wenden om bun de gelegenheid te geven de commissie voor zoover mogelgk van voorlichting te dienen Daartoe werd aan elke vereeniging een schryven gezonden waarin de volgende vragen ter beantwoording worden gesteld lo Wat is u bekend omtrent den omvang der werkloosheid in uw vak te Amsterdam ü gedurende den zomer 5 gedurende den winter 2o Welke middelen zonden kunnen leiden tot voorkoming dier werkloosheid in de toekomst De antwoorden worden vóór 6 September ingewacht bg den wethouder van publieke werken De uit de geschiedenis zoo beroemden toren van het dorp Barneveld was ter eere van de verjaring van de Koningin zoowel op den top als op den omloop met gas geeïllnmineerd Aan den voet van den toren werd door de Harmonie een concert gegeven terwgl boven op den toren uu en dan Bengaalsch vnur vrerd ontstoken Aan de adspirant adjnnct inspectenrs bg de Exploitatie mpij was tot uu een leertgd toegestaan van 6 maanden om zich in de verschillende takken van dienst te bekwamen Bet voornemen bestaat thans dien leertgdte verlengen tot 3 jaren ten einde bedoeldeadspiranten in de gelegenheid te stellen zkk grondiger met den spoorwegdienst vertrouwdte maken alvorens definitief tot adjunct inspecteur te worden benoemd p 9 36 9 43 9 49 9 66 10 06 11 38 8 10 11 88 11 48 4 45 4 65 6 08 6 09 5 16 7 07 7 17 7 84 7 31 7 37 9 87 9 B0 5 66 8 30 10 1 IS 4 48 6 8 1 7 04 f 4 4S 7 10 6 82 5 09 7 81 43 5 80 6 617 48 8 03 fi Se 7 48 8 09 18 88 40 M 59 7 08 8 80 8 41 4 10 4 SG 4 86 4 40 6 80 6 68 1 05 9 80 10 10 ir w 9 46 i S6 10 08 10 88 S bO 10 07 10 64 M6 9 1110 84 ff S 19 f ff 9 88 10 40 11 80 7 86 9 86 7 40 10 80 M 1101 Uit Opeterland word ons gMchreven datbg de volks vergadering die op 21 dezer te Heerenreen is gehouden niet weinige pereonen werden opgemerkt die er met de tram de stoomboot of een rgtaig waren heengetogen en den vorigen dag pas ondersteuning van het armbestuur hadden genoten Die onderstand diende dus om reisgeId toegangen vertering te betalen 1 Waar in Friesland zoozeer over de stggendekosten van het armwezen wordt grklaagd isdit feit zeker al heel opmerkelgk Onze berichtgever staat voor de waarheid van de mededeeling in H blad Uit nadere berichten over den cycloon die in de Oostelgke Staten van Amerika heeft gewoed blgkt welke verwoestingen zgn aangericht De geheele Oostkust van Florida tot NewYork is geteisterd maar het meest hebbeu geled en de staten Florida Georgia en Zuiden Koord Carolina en wel voornamelgk de streek tnsschen den SOsten en SSsten gr N Breedte Op de Sea Islands c die zich dicht bij het land over eene lengte van 800 mglen langs de kusten van de eerste drie der genoemde staten uitstrekken woi en de verliezen aan menschenlevens op meer dan 500 geschat De stad Charlestown Z Carol die in 1885 van een aardbeving zoo zwaar heeft geleden is bgna geheel verwoeet scheepswerven en spoorwegloodsen zgn vernield en op sommige plaatsen stond het water tot een hoogte van 6 voet Br zgn 6 menschen omgekomen en velen verwond Te Savannah heeft de storm eveneona de grootste verwoestingen aangericht Tot op verren afstand in den omtrek is het land in een woestgn herschapen Ook Port Royal tusschen beide genoemde steden gelden heeft vreeselgk geleden door overstrooming waardoor de meeste huizen zgn ingestort n ongeveer honderd menschen het leven verloren Men vreest dat de oorlogschepen Kaersarge en Nantucket het lot van talrgke vaartuigen op de kust hebben gedeeld en in den storm sgn ondeig aan Hoewel in het Noorden de hevigheid van den cycloon niet zoo groot was en ook de verwoestingen veel minder heeft hg toch veel schade berokkend Te New York te Brooklyn en te New Jersey waar de wind een snelheid van 54 mglan in het uur bereikte zgn van vele Imizen de dakeu en bovennrdiepiogen afgewaaid Tot zelfs te Chic o is de storm gevoeld en de berichten uit Philadelphia en Atlantie City spreken van daar aangerichte verwoesting en geleden scbade T Maneille was den achouwlustigen eens weer het vermaak gegund van een stierengevecht De mataderos verrichten hun handwerk echter niet naar genoegen van het publiek Zy bleken niet geschikt genoeg te zgn Een Imnner vooral die een derden stier moest dooden maakte het gevecht veel te lang zoodat het publiek vond dat de marteling al te barbaarsch werd Genoeg Ie riep het pujaliek De stier zwaar gewond viel eindelgk in het renperk neer Toen ontving hg te midden van een vreeaelgk afkeurend rumoer den doodsteek Het publiek zgn ongenoegen verder willende toonen verbrgzelde hierop de baJÉen en planken steenen rolden in het renperffen de toreadors vluchtten Eenige personen staken vervolgens het houtwerk in brand De politie wist echter het vuur spoedig te blusschen en de gendarmes deden de tent ontruimen Eenige der belhamels werden gepakt maar weldra weer vrggelaten In de kerk Sainte Anne te Moutpellier had Zondagochtend te tien uur een bloedige gebeurtenis plaats welke een diepen indruk gemaakt beeft Een zestigjarige vrouw Alziari de Roquefort heeft in de volle kerk den notaris Jean dien zg sedert langen tgd lastig viel met de beschuldiging dat bg haar verscheidene processen had doen verliezen gedood Op bet oogenblik der mis was zg binnengekomen en had gevraagd waar notaris Jean zat terstond daarop bod zg zich naar diens zitplaats b ven en uit een revolver drie schoten gelost die hem in den rechterslai in den nek en aan het oor troffian De ongelukkige zakte terstond ineen en gaf den geest Terwgl men zich van de moordenares meester maakte loste zg nog twee schoten in de richting van het Igk Bg het voorloopig verhoor zeide de vrouw dat zg den notaris die altgd in zgn rgtn bleef reeds lang zocht Toen was zg hem in de kerk gaan opzoeken omdat hg daarin met zgn rgtnig niet kon gaan Uit deae en andere antwoorden rgst de twijfel of ag wel goed bg baar veratand is Notaris Jean was zeer geacht Hg was de schoonzoon van den capitaine de frégate Kranbe zoon nn dan admitaal en van den sebeepaboawii niettr Fiche De Standaarde deelt op grond van berichten in de Amerikaansche bladen mede kt de Zeenwfche kolonisten in Colorado fannne ves tiging aldaar hebben moeten o ven na toenemende ellende ondervonden te hebben In Orange City zgn thans reeds onderscheidene familiên aangekomen en de genegenheid om hen verder te helpen ontbreekt bii de Nederlandsche kolonisten in Jowa en Michi n gelukkig niet Deze droeve afloop moge zoo merkt de Standaarde op tot waarschnwing strekken dat niemand het ten tweeden male onderneme om zouder de noodige bevoegdheid en kennis van zaken zich ten leidsman over den Oceaan aan te bieden aan landgenooten die enkel op den goeden klank van zgn naam afgaan Gisteren namiddag is door de politie te Haarlem aangehouden Jacob Polak oud 21 jaren woonachtig te Zaandam die trachtte een rgwiel te verknopen dat al spoedig bleek te Amsterdam ontvreemd te zgn Ook ii hg herkend voor denzelfden persoon die op 4 dezer een rgwiel had verkocht dat ook in die gemeente gestolen was Hg hééft reeds vroeger wegens diefetal 1 jaar gevangenisstraf ondergaan Te Kralingen wordt sedert Dinsdag jl vermist Jan Cornelis Neleman oud 18 jaren tamelgk groot van persoon gekleed met Engel schlederen broek blauwen kiel zwarte jas en geruite pet Zgne schuit gevold met spoeling is gisteren avond na lang zoeken gemeerd gevonden in het water bg de Delftsche Poort te Rotterdam Men vermoedt dat den jongeling een ongeluk ia overkomen Toor dtf rechtbank te Haarlem stond heden terecht C $ Pennemaekers Penstein een Belgisch markies aldaar woonachtig die op eenen dag in Juli jl zgne bonden op de openbare straat grnwelgk heeft mishandeld Hg meende als eigenaar daartoe gerechtigd te zijn doch de officier van justitie bracht hem aan bet verstand dat art 254 wetboek van strafrecht dit verbiedt en requlreerde tegen beklaagde 5 d en gevangenisstraf Het publiek gaf blgken van goedkeuring HET rEBST Liet het weer zich gisteren morgen zeer slecht aanzien ja was het of het water met bakken van den hemel gegoten werd de namiddag en niet minder de avond maakten alles weer goed De koraal mu2ipk uitvoering des morgens om 6 uur op den toren had veel lieden al vroeg uit de veeren gehaald en werd dan ook door verscheidene belangstellenden bggewooud Na afloop daarvan kon men naar huis gaan en daar wachten tot het weer een weinig bedaarde Gelukkig kon de optocht doorgaan Het terrein aan den Rotterdamschen Dijk was intuBscheu door al het hemelwater in een moeras herschapen zoodat er een kleine wgzi ging in den te nemen w plaats had Oostharen Hooge GoawQ en Kattensingel profiteerden daarbg Voor de eerste maal op de Markt komende werd de stoet voor het stadhuis opgesteld en zongen daar de ruim achthonderd kinderun onder begeleiding van de Goudsche Scbntterjjmuziek en Boskoop s Fanfarekorps op verdiensteIgke wgze het viertal vaderlandsche liederen door hen voor dete gelegenheid ingestudeerd De stoet was geheel samengesteld volgens het programma en vormde eene bgna onafzienbare rg De eerewocht meestal stoere mannen zagen er ditmaal netter uit als bg vorige gelegenheden zg zetten aan den stoet eene gezellige levendigheid bg En dan die fraaie banieren velen zelfs met behaalde lauweren versierd en waaronder vooral de onlangs verkregene zg droegen ntet het minst bij om een geheel te vormen dat bepaald schoon was te noemen Bg de terugkomst in Ons Genoegen was het eerste werk van de meeste kinderen hunne bonnetjes in te wisselen Nu dat ze na zoo n wandeling den inwendigen mensch een beetje wilde versterken spreekt van zelf Maar er was op sommige oogenblikken meer vraag dan waaraan men met den besten wil der wereld kon voldoen Het jonge volkje was uitgelaten en de onden nu ze waren vooreen oogenblik ook weder jong Bg zoo n gelegenheid kgkt men zoo nauw niet het hoofddoel de kinderen een prettig daagje te bezorgen is ten volle bereikt De goocheltoeren en athlelische knnsten en de opwekkende muziek ze brachten allen in de prettigste stemming Den geheelen dag kon men opmerken dat de Goudsche ingezetenen onze geliefde Koningin een warm hart toedragen en waar we zoo feestvierden verviel alle kleingeest beid die soms in het alledaagsche zoo n grooten rol speelt Ter eere van die laatste afstammelinge uit het beroemde Oranjehuis was er een verbroedering waar te nemen die ons de verzuchting deed slaken och ware het immer zoo Na de vermakelgkheden in Ons Genoden de stad zoo eens doorwandelende werden we getroffen door de prachtvolle versieringen en s avonds door de dito illaminatiSn Het ia oudoenlgk al die verschillende versieringen afïonderlgk te bespreken vandaar dat we hier enkel die noemen welke boven andere uitmuntten Versieringen bg de hhr Ü Sarasom G C v d Post J v Sonsbeek P Hooftman de Frenne W G Boele Mr D J van Vreumingen B W vande Pavoordt De Raadt en van Galen Illuminatie s bg de Kleine Sociëteit Vredebest en de hhr Van der Garde Vrglaudt A Dam J M Noothoven van Goor F X Hardgzer Dr van ItersoD en G Tugthof De Haven aan beide zgden Gouwe en Turfmarkt waren met velglazen tusschen de boomen prachtig versierd maar het fraaist van alles was zeker de in den laatsten tgd zo bekend geworden muziektent op de Markt Ook de mindere buurten hadden het hunne bygedragen Vogelenzang en Speldemakerasteeg handhaafden hun ouden roem en dat ze met den tgd meegingen bleek in de laatste steeg waar men benseh aan hel touwtje zag trekken In dien tusschentgd voerden de Gondoche Schutterij Kapel en het Fanfarekorps uit Boskoop op uitstekende wgze hun programma uit j Door de zangvereeniging Apollo versterkt door eenige heeren dilettanten wen na afloop van het concert een viertal nummers uitge Toerd die in alle opzichten goed slaagden Jammer echter liet vooral bg het eerste lied de stilte der toehoorders veel te wenschen over doch toen het Vlaggelied werd aangeheven scheen het alsof het publiek door de woorden van dat lied werd aangegrepen en toen het Hollands Glorie weerklonk was het zoo stil op de Markt dat men gelooven zou dat er slechts weinige menschen zich daar bevonden Toen eindelgk het Volkslied gezongen werd steeg de geestdrift ten top en zong hier en daar een gedeelte van de omstanders mee Na afloop van dit concert werd eeu prachtig vuurwerk afgestoken terwgl af en toe de tonen der muziek zich nog lieten hooren Vooral het laatste stuk vuurwerk sLeve de Koningin was een meesterstuk op het gebied der pyrotechnijk Jammer dat de feestrreugde in den avond op de Turfmarkt Noodgod itoeg Keizersstraat en op nog enkele andere punten word verstoord door het in Gouda zoo erg gewilde glazeninwerpen Wg weten niet wie men meer moet verachten die baldadige jongens die op zulk een wgze van hun Koninginnegezindheid doen blgken of de personen die zulke tooneelen uitlokken om wellicht propogauda te maken voor ideeën die in Gouda vooralsnog niet gewild zgn Wg voor ons hebben feestgevierd en hopen dat meer ja liefst elk jaar te doen Een woord van dank ten slotte aan de Feestcom missie voor al de moeite die zg zich heeft getroost het femt te maken tot wat het geweest is Met den wensch dat het onze Koningin en haar liefhebbende Moeder steeds moge welgaan besluiten we ons overzicht Baltenlandsch Overzicht Wofjusdagavond is in het Engelsohe Lagerhuis een aanvang gemaakt met de derde lening van het Home Rule ontwerp De heer Gladstone hield bg deze gelegenheid eene rede die meer dan eeu uur dunrde en waarin hg zgn roem van welsprekendheid op schitterende wgze handhaafde De premier wees er onder anderen op dat men zicb om een argument tegen HomeRule te vinden had beroepen op de ervaring in andere landen opgedaan vooral wezen de tegenstanders op hetgeen thans in Zweden en Noorwegen voorvalt Bet ïs waar dat de spanning daar te lande op het oogenblik een nieuw stadium is ingetreden maar aangenomen dat de Zweedsch Noorsche unie ontbonden wordt dan kan men haar toch de verdienste niet ontzeggen dat zy 80 jaren tang een werkelgke harmonie tnsschen beide landen heeft gevestigd Voorts verdedigde spreker de sluiting der discussion die reeds al te zeer gerekt zgn de voornaamste beginselen van Hotne Rule toch zgn besproken De argumenten der oppositie verwierp de heer Gladstone en ontz de er alje waarde aan Als de voordracht verworpen wordt zal op reusachtige schaal om geheele scheiding gevraagd worden de aanneming van de voordracht door het Lagerhnis zal daarentegen de grootste stap zgn op den weg tot een spoedige en volkomen zegepraal De unionist Courtney drong op de verwerping der voordracht aan Veel succes zal hg met deze laatste poging zeker niet hebben Het Lagerhuis heeft het door lord Hamilton bepleitte krediet van bgna 5 000 000 d voor de vloot toegestaan Hoe noodig dit was bigkt o a uit de merkwaardige omstandigheid dat een officier van het leger kapitein Callwell in het Septem bernummer van het United Service Magazine c voorstelt het l r te verminderen ten einde geld te winnen tot versterking der marine Hg acht in tegenstelling met andere militaire deskundigen het landl rgrooterdon noodig is doch noemt de vloot onvoldoende om bet rijk te verdedigen Door vermindering en hervorming van het leger denkt hg dat 2 000 000 d per jaar kan worden uitgespaard Vooral de zwakke toestand van de Britsche vloot in de Middellandsche Zee acht kapitein Callwell een dringend gevaar Het aantal schepen is te klein en toch zgn er niet eens officieren en manschapden geno om ze ïn tgd van oorlog voldoende te bemannen Het is van beteekenis dat een welbekend officier als kapitein Callwell door zulk een openhartig artikel zgne populariteit in het l er in de waagschaal durft stellen Het bewgst wel dat hg de zaak van dringend fa lang acht In zuidelgk Wales keert het mijnvolk in massa naar het werk terug zoodat volgens den berichtgever der DaiIy News te Cardiff binnen weinige dagen het aantal der werkers dnt der leegloopera aanmerkelgk overtreffen zal Toch zgn op enkele punten de werkstakers nog in de meerderheid In het Rhonddadal ondernamen zg zelfs nog eenen optocht van Pontypridd naar Pentre waar zg een conclave hielden De uitslag der stemming in Durham was 20 782 voor en 19 704 tegen werkstaking Aangezien aldus do vereischte twee derden niet verkregen werd zal de arbeid worden voortgezet In het Leerhuis is de Iwnoeming van den hertog van Connaught tot bevelhebber van het kamp van Aldershot ter sprake gekomen De secretaris van het ministerie van Oorlt verklaarde dat de 43 jarige hertog benoemd was omdat hg de vereischte bekwaamheden bezat en de oudste van zgn rang was Als de oorlogsbegrooting in het Parlement behandeld wordt zal deze benoeming opnieuw ter sprake komen In den Senaat der Vereenigde Staten van Noord Amerika heeft zich het eigenaardig val vooi edaan dat Sherman zelf voor de intrekking der naar hem genoemde wet pleitte Wel bestreed hg de bewering als zou de tegenwoordige crisis juist aan die wet te wgten zgn volgens hem moet de ware reden veeleer in MoKinleywet gezocht worden maar toch achtte hij onder de g even omstandigheden de gedwongen maandblgksche aankoop van 4 mlllioen ons zilver door den Stiwt niet langer gewenscht Hg stelde voor obligatiën uit te geven om verlichting te brengen in de crisis en aan alle tekorten te gemoet te komen bg was van oordeel dat men het surplus van zilver hetwelk uu in de schatkist wordt vastgehouden in geld zou kunnen oonverteersn De Indéiiendance meent te weten dat de nieuwe Belgische kieswet niet meer in de loopende zitting zal worden behandeld Na afdoening van de Grondwetsherziening zon de Kamer een maand rust nemen en de verkiezing van de nieuwe Vertegenwoordiging op grond der gewijzigde Constitutie niet voor October 1894 kunnen plaats hebben daar ettelgke maanden voor het herzien van de kiezerslijsten zullen noodig zgn De Italiaansohe werklieden te Nancy en in den omtrek worden nog steeds door de Fransche arbeiders veiontrust Dezen verklaren dat zg niet willen werken zoolang de Italianen niet afgedankt worden en zg hebben eene deputatie naar den maire te Nancy gezonden om hem uitdrnkkelgk te kennen te geven dat zg den arbeid niet zullen hervatten zoolang er nog een Italiaan in Nancy is Verscheidene Italianen zgn dientengevolge reedd afgedankt en ook vertrokken maar er zgn er ook die die aan het werk gebleven zgn Bg de mgnen in Maxeville zgn gendarmen geplaatst om geweldadigheden te voorkomen In den conservatieven Reichsbotec worden de klaagliederen voortgezet over de troonsopvolging in Cobnrg Gotha en opnienw gewezen op de gevaren welke bet Dnitsche rgk bedreigen doordien een vreemde vorst een Dmtscben troon besteigt Het blad herinnert aan vromere gezegden van vorst Bismarck over Kleinstaaterei en betreurt het dat de Hamb Nachr t niet gesproken hebben over de onderhandelingen voorheen met den hertog van Bdinbnrg gevoerd Ten slotte verlangt het conservatieve blad dat in de rgksdag eene interpellatie zal gehouden worden over de troonsbestgging van den hertog van Edinburg en dat men zal vragen mededeelingen van de vro re onderhandelingen met den t enwoordigen hertog herziening van de wet op de erfopvolging in Coburg en de opneming in de rgksgrondwet van eene bepaling waardoor vreemde vorsten uitgesloten worden van de regeèring over Dnitsche bondsstaten GEVONDEN VOORWERPEN In de maanileD Juli en Aagaetaa 1893 zgn de volgende voorwerpen ale gevonden gedeponeerd aan het burean van politie 1 gotta percha band 1 beleenbrieQe 1 kindenKhortje 1 vrouwenzak inh een doekje en een portemonnaie 1 jnweelen broche 1 hondenbaliband 1 Armbandje 1 tchortje 1 penoenei 1 glac handichoen 15 breinaalden 1 lakatempel 1 broche 1 lakuim 1 onderatuk