Goudsche Courant, zaterdag 2 september 1893

Maandag 4 September 1803 32ste Jaargang No 6130 noüDSCHE wmm I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels A 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woixien berekend naar plaatsmimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zonr en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN uifde VictoriaBron f e Oberlahnsfein by ns Tafeldrank Vanh JY ninklykef uis derj federlanden Uaatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein Gevesligd le Itollerdain Zuidblaak 8 LOTEN in de VERLOTIING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BU t 4 BttlL BMAK Lange Tiendeweg PRIJS f 1 11 LOTEN vóór 10 Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao DcDlmatlj door de niouwsto iiitvindin on op niaohinaal pohiod rerbfiterde fabricatie on uitsluitend gobruik van fijno en lij ist gnindstüiren giiranJiiero l n verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao wn nanbevelenswnardig fiibrikaat nauwkeurig beantwoordende aan don inbuud der reap Ulikotton De Firma behaalde 27 Brevets als Hofloverancier 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bowije van uitmuntend fijn Noua voua déoeamona nne IIe4 iIIe d er première dame en oonstderation daTotre exoellente fabrication de Ohooolat bonbona variéa oto eto Stollwerck t fitbrikaat ia verkrijgbaar bij H U Cunfisenrs Banketbakkers enz enz Oanoaalvertegenwoordiger Toor Nederland Juim Ktttenklodt Amsterdam Kalrerstraat 103 Ooude Snetperadrek van A BaiHKiuifb Zoox ran een gouden oorbel 1 achor e 1 pr gouden oorringea 1 defeet oorknopje l vroawenzak 1 zakmeije 1 wandelstok 1 muntbiliet Tan 10 1 armband 1 kerkboekje 1 kerkboekje P Q 1 portemonnaie 1 baarkammetje 1 kiodermutaje eu bomtrokje 1 mnntbiljet ad 10 1 horlogeketting en ttgarenpjip 1 kindertchoenije 1 porteaioonaie inh een beleeubriefje 1 bloedkoralen halsketting 1 kraag van een mantel 1 portemonnaie inh l 1 medaille voor krygsTerrichtingeoc 1 TroQwenachort 1 nickel 4emontoir dameshorloge 1 gooden dameaketting 1 lederen aïgarenkoker 1 bonte kindermuta en 1 portemonnaie De geTOnden voorwerpen in de maanden Januari en Februari 1893 en niet door de Terliezera a ehaald zgn ter dispositie fan de reapectieve Tinders met inachtneming van art 2014 Burgerlijk Wetboek Bnreau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelgk geopend van U 1 s morgens Gouda September 9 H De Commiisaris van politie te Oouda W N TAK QARDEREN Afloop van Openbare Verkoopingeo van Onroerende Qoederen VKILINO i0 Aug £ 0 BonwmBBSWoning met Wei en Hooiland in den Polder Willens onder Oouda en Iteeuwgk in 7 parceelen kooper van No 1 2 3 4 Beu7 T deGrootToor 26120 Pereeel 5 kooper J F Dnalmans Toor 1820 Beurs van Amslerdam 81 AUGOSTOS Vor krs slotkoor 81 Vl i 88 101 su 777 77 lOO Vi 98 is 6 l 7 i l s ïl i 98 47 04V4 98 101 58Vl 7 88 88V 1081 361 8V 9 96 685 604 100 77 lOl s 800 1877 99V 1007 100 131 98 100 84 90V 89 100 loov 6oy S8 117V 180 68 86V 97 1807 1007 loiv 89V 1087 ISO 196 II 99 64V 84V 17 167 101 J 817 107 108 70 48 8 1847 180 106 1081 99 loov US 116 SO 107 82 837 867 NiKHUND Oerl Kad W S dito dito dtlo 8 dito dito dito 8Vi HoMOAl Obl Qoadl 1881 88 4 iTALia InsohrlJviDg 1861 81 8 OosTBXa Obl in pspior 1868 6 dito in tilvsr 1868 8 Poamau Oblig net ticket 8 dito dito 8 BosLiUn OW Oost 8e Serie 6 diloOsoons 1880 i ditobijBotbil88tl 4 dito bij Hope 1888 110 4 ditoiniouii loon 1888 6 dito dito dilo 1884 6 BrAN Perpet liuM 1881 4 TqbKBIJ Gepr Conv leen 18Ü0 4 Qec loeiiinK serie D Qeo leeoinx serie C ZcroAfa nap lUo v obl 189 5 Maiioo Obl Buit Boh 18B0 Visazuati Obl 4 onbap 1881 AHsTlaoiH ObUgstieu l 6i 8Vt BoTTaaniH Steil leen 1889 S i Nlo N Afr llscdslsv sand Areodib Tsb Md Oerlifloslen DaliMaatvihsppu dito Arnh lljpothaekh psndbr 4 Oalt MiJ der Vorstenl ssnd s Gr Hypolhsekb paudbr 4 NederlanOBohe bank ssnd Ned Handelmsatsob dito N W Il Pao Hjp b psndbr I Eotl Hypotheekb psndbr 4 Utr Hypotbeekb dilo 4 OosTBKa OoBt Hong bsnk sand RVBL llypathMkbsnk psndb 4 Auaai Equit hypoth pamlb 8 61 687 ISO Maiw L 1 Fr Lien eert 6 Kbd Holl lJ Spoarw Mij aand Mij tol Kipl v 8t 8pw aand Ned Ind Bpoorwogm aand Ned Zuid Arrik Bpm aand 8 dilo dito dito 1801 dito 8 lTUll Spoorwl 1887 80 A Eobl 8 Zuid IUl Spwmu A H obl 8 PoLRN Wsrsobau Wesnen ssnd 4 BnsL Gr SuBS 8pv My aand 5 Baliische dilo saod 69 V lÏÏ 667 18V U V Vastowa dito ssnd S Iwasg Dombr dito sand 8 Korst Ch Asoir 8p kspsand 5 I osowo Sevasl 8p Ilij oblig 8 Orel Vitebsk dilo oblig S ZaidWest dito aand 5 dilo dilo oblig 4 100 114 AllBaitA Cant Fan 8p My obl 8 Ohio k Norlh W pr O v aand dilo dilo Win 81 Peter obl 7 Denver Eio Gr Bpm eert v a lUinoii Csolral obl in goud 4 Louisv NashviUeCerl v sand Mexico N Spw Mg lehyp o 8 1 Miss Kansas v 4 pol pref aand N ïork Ontario S West aand dito Fsnus Ohio oblig 8 Oregon Calif ie hyp in Koud 6 St Paul Minn i Msnit obl 7 Un Fso Hoofdlijn oblig 6 dtlo dilo Line Ool Is hyp 0 6 OiKADA Can Soulh Cerl v sand VlK 0 Ballw it NaT le h d 0 O Amsterd Onnibus My aand Botterd Tramweg Hsats aand Nbo Slad Amsterdam aand 8 3tsd Bollsrdam aand 8 BiLOIB 8tsd Antirorpenl887 Biad BrusssI 1888 a Ho 8 Theiss EegoUr OesoUsoh 4 OoiTiNR Staatsleening 1880 8 K K Oost B Cr 1880 8 Bpanji Blad Madrid 3 1888 Nbb Ver Bes Hyp Spobl oerl 8 BargerliJke StandHoordrecbt OEBOREN 27 Ang Marrigje oudera Hendrik Bikker en Maria van Schajik 28 Hendrik ouders Pieter van Mnllem en Cornelia Boom ÜVËRLKDEN 24 Aug Margaretha Anna Bonwman ond 14 dagen Been Wijk GËBOllËN Cornelis ouders Aruoldus van Vliet en Cornelia Adriana Klavervehl OVERLEDEN Frederik Slolwijk ond 43 j Aug Watergetyden Hoog Laag Hoog Laag Zaterd S 9 88 6 08 10 01 6 86 Zond 8 10 84 8 49 11 16 7 40 Maand 4 11 86 7 61 U 46 8 10 Dinsd 6 04 8 89 58 9 17 Woenwl 1 41 10 06 8 89 10 64 Dooderd 7 8 17 11 48 8 61 18 Vrydag 8 4 26 60 4 49 1 14 Springty 12 eu 27 Pept Maan Zon Aug Opg A Onderg M Opg Onder 8 6S 1 07A 81 Aug 6 10 6 4 7 i8 2 S3LK 19 Sept 5 48 6 06 10 80 8 51 86 5 68 5 60 U 88 4 61 80 6 01 6 88 M 6 81 58 6 68 8 27 6 16 Stedelijko Zwemsohool l September midd 18 u Opgavo der temperatuur van de iuoht 56 gr Fahr bet water 62 343 Staats loterij agSl Augualui 1893 65 16460 17604 1 156 15513 17520 19838 15906 17692 19494 16104 17942 19511 16126 17965 19756 16 06 18104 19828 10478 18413 19992 16654 185 1 20108 6501 18688 20155 16646 18745 80483 18071 13849 20710 17060 18963 20881 4e KlasB Trekking van üundenl No 2768 en S068 100 Prijzen van 161 5506 8408 11917 18784 916 51l 2 8783 11991 13861 1807 6939 8818 12101 14164 1506 6083 9122 lil74 14316 1869 6182 10675 1230J 14320 2004 6605 10688 12429 14168 8387 7031 10906 12508 14796 8948 7053 11212 12888 148 14 4320 7499 11392 1 768 14980 4483 7718 If9a 13248 U012 4656 7777 11626 13303 16074 4992 8142 ll JIO 13787 15388 6001 8191 HARB TBBBIOHTEN QOUda 81 Aug 1898 VKBMAaKT Veile varkens rcil aanvoer handel matig 23 s 25 ol por half KG Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vlug 20 a 81 ot per half KQ Magere Biggen goeile aanvoer hanilcl gewoon 0 80 è 1 86 por week Vette aobanen goode aanvoer haudsl flauw ƒ 14 ƒ 82 Zuiglammeren red aanvoer handel flauw 8 k 16 Nuchtere kalveren eenigo aanvoer handel flauw 6 10 Oraakalvoren goede aanvoer handel vlug li 18 80 Aangevoerd 188 partyen kaas Handel vrü wel lo qual ƒ 26 il 28 2o qual 23 H 26 Zwaardere 8 NoordHolland sohe 24 i 26 Boter goed aanvoer handel gewoon Ooebolcr 1 80 il f 1 40 per kilo Weiboler 1 10 1 80 per kilo ADVERTENTIÊN Den 16en SEPTEMBER a e hopen onze geliefde Oaders C0RNEH8 TA VLAARDINGEN IK AGATHA CRISTINA HIJDELAAR HOHHB 25 Jarig e Echtvereeniging to herdenken Bunn dankèare Kinderen ürteeht 2 Sept 1893 Landstraat 27 Ondeitrouwd JAN THOMAS SWARTSBNBÜRG IK SlWlLLBMINA FREDERIKA LOOMAN Oouiia 31 Aug 1893 Gbik R c nM Algemeene ennuymn Mevrouw L D Keas Kleiweg 62 vraagt tegen NOVEMBER eene Keuken en Werkmeid beiden P Q Onnoodig lich aan te melden zonder van goede getuigen Tooraien te ign Spreekuur aaTondi van 6 8 uur Toor de Tale gelukwaBachen hg oot Huwelgk brengen wg ook namena wederzgdsche Familiën onzen hartelgken dank O J CLEMENS C RÜTTEN Oouda 1 Sept 1893 Faillisseiiicnt II W OTTO Krachtens bevelschrift Tan den £ de Achtbaren Heer Recfafcer CommiasariB zaldeeernte Vergadering tot rerificatie der schaldvorderingen gehonden worden op MAANDAO 18 SEPTEMBER 1893 des roormiddags te 10 nar in een der lokalen van het Gerecbtageboaw aan het Haagsche Veer te Ratterdam Alle creditenren worden bg deze opgeroepen om die vergadering in persoon of bg behoorIgk gemachtigde bg te wonen Üe Carator Mr M M SCHIM tan dbb L £FF Advocaat en Procarenr te Qouda a s Zaterdags 2 September Hl DE COMMISSIE YOOELOOPIG BEEICÏÏT Op DINSDAG 19 SEPTEMBER 1893 zal ten overstaan van Notaria M0NT1 1N te ffouda in het VJENDVLOCAAL aan de NieuwBteeg wgk E no 17 een Zeer Netten worden verkocht A D V E U T E N T E N in ulte Binnen en HuitentanUsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bareaa fsu A BIltNKMAN en OON te Gouda Openbare Verkooping te GOUDA ten overataan van den Notaria Q C FORTUUN DROOULBBTBK op DINSDAG 5 SEPTEMBER 1893 d raor gena te 9 uren aan het Haie Wgk A No 97 aan de Markt van Eene aanzienlgke partg LOOPERS en KARPETTEN van Bmaaels Schota Tapeetry Eoebaar Cocoa en Manilla VLOEKZEIL MATTEN GORDUNSTOFFBN VITRAGES TAFELKLEEDEN rollen MATTEN LINOLEUMS GORDUNGARNITO IIEN EMBRASSEN FRANJE GLAZEN DEDRPLATEN GANG KAMER en SALONMATTEN BEHANGSBLPAPIER RANDEN en HOEKEN en verder wat tot een oompleeten invenlaria Tan een Tapgtzoak behoort Daaga te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 aren te zien kunnen geplaatst worden aan de ZUID HOLLANDSCHB STÜOMWASCH INRICHTING Loo dninicheweg305 lfei8 Uaag LOON 8 per week BËliXEKËiVS 9 Ct per Fl 5 Ct per FL prachtig helder en goed werkend Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 Zoer Nette Gesteendrukte HMEAARTJE3 worden GELEVERD door i BHI kMA en Zn BINNENLAND GOUDA 2 September 1893 VERGADERING VAN DBN GEMEENTERAAD op Dinsdag dnn 5 September 1893 des nnmiddagi ten 1 are Aan de orde De beëediging der nieow gekozen Raads De benoeming van twee Wethouders De benoeming van vyf Ambtenaren van den Burgertyken Stand De benoeming van vier Leden in de Commissie voor de Strafverordeuingen De benoeming van een Lid in de Clommiseie van beheer der Stedelgke Gasfabriek Het voorstel betrefiende de oprichting eener Avondschool voor Meisjes Het voorstel betreffende bet organiseeren van een cnrens voor volwassenen Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende Augustus het volgende remiltaat 16 Aug 4 5 Mg permang kklicus per 1000 cc 23 15 t n t II II 11 ai 4 0 II II IJ 1 II Doog4enJMi r J JlULJocfamann Oosihaven alhier is een byzonder irauie fotografiacho afbeelding genomen van den feeststoet en wel toen deze op de Markt was o igestold Toou Donderdag de afd Gouda ran den B K Volksbond na aÖoop van den wandattooht met haar banier naar hot vergaderioksol het Cafó Harmonie was getrokken werd voor dat gebouw het volgende lied gezongen t Neorlandsob heldenbloed in d ad ren t Roomaoh geloof in hart en gemt Kind ren uit het volk geboren Onbedorven onbevreesd Heeogesohoard om Christus standerd Sluiten op dees buil gen stond Hand in hand voor s Heeren aaasoh n d Ooverbreekb reu broedorbond Fier verheffen w onze leuze TroQw aan God tot in den dood Trouw aau Kerk en land en Koning Vsrgenpegd met t daaglyksoh J rood Weltevreê mat t juk des arbeids Boor God zelf ons voorbereid Mogen and ren morren klagen Door een ratsoheo sobyn naisleid Mogen duizenden aioh scharen Om des oproers roode vaan Pogen zij aan troon en altaar Sohennend hunne hand te slaan FEUiLLETOIV STERKEN SN ZWAEEEN au M Duitêci 10 hNu loteo wJi t maar zoo adieu I goedo nacht Hü kon niet in slaap komen Wat had hom toch 66 onaaogonaam gestemd wat had hem zoo geërgord Ach dit ééne maar dat Anna Fedorowna ter wille van dien zendoling hem over het hoofd hoil gezien Sedert dien avond waron nu 20 dagen voorbjjgogoan Hü had den raad van Alice niet gevolgd maar integendeel minder dan ooit moeite gedaan om het Jongo meisje bet hof te maken Ja I hg stond iu het hotel bekend als de nederige dienaar der blonde Alice von Tennenberg Ziet t dit atles viel hem nu heden op dien sohoo oen Bomermorgen in de godaohta en thans keeren wD tarog tot bet oanvangpunt van ona verhaal torw l hij het jongo meisje aanzag dat steeds voortging met sohrgven dit alles riep hg tich wedur te binnen terwyi hg b zich zelf de door hom vaak in stUte gebengde uitdrukking herhaalde Wat zgn wq allen toch ellendige komediospelers I Een zonnestraal viel op het tiohtbruina haar van AnnZ die op dioc sohoonon morgen de liofeljjkheid zelf was Mooi was zg niet de 36JRnge maar onbesohrgfolyk lief Over geheel hare peraoonlgkheid lag een waas van onsohuld en oprechtheid Onwillekeurig zou men geneigd sgc dit teedere jonge irwmi te beaobermeo en tt n iedere konuaer en Onversaagde Nederlanders Wat er wyke moge of vall Wü wij stasn voor God en Koning Tot den laatatei adem pal A tleD ien hot NeJ rlandsob harte Nog voor recht eu eero slaat 3ohaart U onder onten stanuord Zingt mot ons in d eigen maat Hoe de boosheid aege brulle Hoe ze op onzen Volksbond smnal Aan ons Christen Nederlanders Geelt atraka d eendracht zegepraal WiiiLBsaoRDUs onzo Apostel Die op Neêrlands dierb ren grond Christus kruii omboog deed rijzen Zegen NeSrIands Volkaverbond j Geef dat alten op Uw sohreden Achter Christus heilig Kruis Langs den weg van Gods geboden Ingaan t eeuwig Vaderhuis Nadat de banter on de leden ziob naar boven bodden begeven werd door allen nog aangeheven het Bondslied voor don Noderiandseben K K Volksbond hetwelk aldus luidt Voor God en Kerk on Vorst en Lanil Verheffen we onze vaan De beitbanior met forsohe hand Door WiLLBBfloRü hier ingeplant Bewaren we als een heilig pand Wat vbIIoq moog wg staan Voor God of in vermeet leu strgd Het dngeloof Hom hoon Kn hel en wereldvorst ton spijt Volhardend in den boirgen stryd Hem hebben wa onsen disiMtt wijd Van Hom ons eeuwig loon lu Christus Kerk alléén is heil Voor t teven ginds on hier Gods loering brengt ie ous zonder feil GenadoBchattcu zonder peil Haar bieden wg de gaven veil Van t harte trouw en fier Leov Koningin uw rgksgezag Straalt ons van Hemelsoh licht Wat morrend oproer dag aan dag In land en stad al momp len mag Met sohuUrge eerbied on ontzag Ons oog tot Haar gericht Ken juicbtoon voor ons Nedoriaod E n he voor Ke riaodsch lot Zjj steeds ons dierbaar Vaderland Omstrengold dour don liefdeband Die t volk van olken rang en stand Hier leven doet voor God Bii de verpachting van gisteren heeft do 2fl snede van het gmsgewas in den polder Stein opgebracht 049 tegen 674 in het vorige jaar In het geheel hebben de grasverburingen vau dien polder dit jaar Opgebracht 1942 tegen 2417 over 1892 teleurstelling to vnjwnren F n toch dio dagen vmi kommer en telüurstelling zonden komen het loven was immers niet anders I Maar nu moest men hol kind daarvan vrijhouden Nu kon het een zwaar leed nog niet dragen Zonko daoht aan den kranken broeder v a het meisje en asn zijn aanstaand vertrek Maar wilde hy werkelijk vertrokken Waarom Wat joeg hem weg Was het eigenlijk niet beter om te bljjven P Neen I Het komediespel duurde te lang In het hotel hield men hem voor don aanbidder van mevrouw von Tonnsnlurg Doch dat was hij niet dat was hg nooit geweest zelfs geen enkel uur I Die modepop was hem volmaakt onver schillig O I wanneer hg eens al ware t maar eens in Btju leven alle gemaókthetd op zgde kon werpen en eens oprecht moehl zjjn I Dan zon hij Anna s hand vatten en haar dit zoggen Zie me aan mgo kind I ik ben 87 jaren en gg 36 Gg vooronderstelt mg Hpf te hebbeo gij gelooft misschien dat ik n liefhet Maar uw jong hart misleidt u Dit jonge hart weet nog niet wat het wil Het zoekt en zoekt en smacht om aan iemand zich te hechten het heeft behoefte aan teederheid en toewgding maar wat of wien het liefhebben zat aan wien of aan wat het zlob hechten wil dat ia die ziel nog onbekend Ik beu een mensch van de groote wereld moe en afgetobt ik heb niets meer te wenschen niets meer te zoeken Ik geloof niet meer ann me zelren want zoo dikwijls heb ik moeten erkennen dat ik mgzelven bedroog Ik wantrouw mgoe gevoelens daar ik wast dat zij m geen bevrediging hebben geoohonken en zoo ailfwgis ik in den zoeten waan verkeerde dat dit of dat gevoel duurzaam zou sg o werd ik plotseling bekoeld eo op die koelheid volgde De heer G vïn Dort Kroon secretaris der gemeente Waddinxveen is door ingelanden van de Zuidplaspolder benoemd tot penningmeester in plaats van wijlen den heer Van Hoaweninge Op het Jongelingsfeest dat Donderdag jl tp Aalten is gehouden sprak o a Da Wartena i hier over De aitweodige zending in vertend met de wederkomst des Heeren Bedankt voor het beroep te t Waal en HonBWflk door ds J Ph Hattink Jr te Nienwerkerk aan den IJsel In de vergadering van den gemeenteraad te Groot Ammere is besloten de kermis dit jaar te schorsen en voor het vervolg haar af te chaffen In tegenwoordigheid van een bestuoralid der Krimpen er waard en eene commissie uit het Stolwöksche polderbestuur had deze week de beproeving plaats der nieuwe deuren in de sluis van het stoomgemaal M Verdoold Cz i te Gouderak Zulke sluisdeuren hebben het in den winter soms zwaar te verantwoorden en dus moest met de meeste nauwlettendheid worden onderzocht of ze in geval van nood den vyand konden weerstaan De uitslag van het onderzoek was in alle opzichten bevredigend De percentsgairjie beloonio van het kantoor der directe belastingen en accjjnsen te Woerden c a heeft over 1892 bedragen 3452 02 Dit kantoor wordt dus gerangschikt in de 4e klasse De St Ct bevat een kon besluit bepalende le De tegenwoordige zitting van de Staten Generaal zal worden gesloten op Zaterd 16 dezer des namiddags te 3 uren 2e De minister van binaeolandache zaken wordt gemachtigd zich op het in art 1 vermelde tydstip te begeven naar de vergadering der StaienGeneraal ten einde in eene vereonigde vergadering der beide Kamers de zitting in naam der Koningin te sluiten By kou besluit van 30 Angustus is tot voorzitter van de Eerste Kamer der StatenGeneraal gedurende de zitting die zal aanvangen op den derden Dinsdag in September benoemd mr A van Naamen van Eemnes lid van die Kamer De Oud Katholiek meldt thans met zekerheid dftt het Oud Katholieken Congres in htt oore leogle volgde grenzolooze verveling Ik hob U mgn kind I niuts anders aan to bieden dnn een aan flarden gescheurd hart dat zgno tooilere aandoeningea met ouzalige minoarijen aan splinter goslagen heeft Ik bemin U niet eu bemin eigonlgk niemand ik kan echter de vrouw ntet missen ik bon to zoor gewond aan kleine mionekozarijou en daarom moet ik altijd eene vrouw hebben die m j opwekt on oene zekere zinnenprikkeling bg mg teweeg brengt maar wat hBl l en die gevoelens met de hofdo eigenlijk te maken Immers niets I Kn gij lief meisje bedriegt u zelf wanneer gij u verbeeldt mij te beminnon Over oen paar jaren missohieo nog vroeger znlt gij met minaobtond scliouderoplialen over deze dwaasheid denken er zult gg kool on leuk over u zelf u vorwonderen hoo zoo iets mogelgk kon geweest zgn dat gij u aan eenen raonsoh gelijk ik oonig welgevallen kondet koesteren Og zult wellicht nog menige misgreep doen voordat de ware liefde ontwaakt ingeval zij komen mag waaneer het ook mot u niet gaat oven als met zoo volo anderen dat naraelgk de kracht der liofdc in bedriegelijke sentimenten verspild wordt en gg ten slotte alios voor leugen verklaren moet golgk gg thans gonoigd zgt alles voor eehte waar aan te nemen Beter is hot dat wg van elkander gaan Wellicht oen paar dagen weonen u diep ongelukkig vooIod missohion ééü oogonblik aan zelfmoord donkan of aan kloostermuren totdat gg op zekeren mor S en ontwaken zult en tot de ontdekking komt at dio zoogenaamde liefde niet meer bntoat Ëo dan zult gj U een weinig over U zelf moeten schamen om ten slotte over hot geheele geval t lachen en het te verf eten I volgende jaar te Kutterdam aal worden gehouden Er heeft zioh reeds een plaatseTyk comité gevormd met den heer T G de Jong aan het hoold Nu reeds is aangevangen met het uitbreken van de hier nog oenig btistaande brander lal zeker spoedig de kring van brandergen te Gouda ophouden te bestaan zoodat alsdan hg gewone neringdoenden in gedistilleerd geene peilingen meer zullen plaats vinden hetwelk zeker voor velen te Gouda hoogst aangenaam zal zqu Verleden week redde de heer A de JoBg Kz onderwyzer te Ammeratol te Uerkenwoude de echtgenoote van Q D R uit bet water en enkele dagen daarna smaakte zgne zuster mej G de Jong het genoegen het jongste kind vao den posebode dat door z n broertje met wagen en al in het water werd gereden te redden Tot onderwyzer te Zevenhuizen ie benoemd de heer A C Toet te Ernst Zondag 27 Aug werden door da 4iaken der Ned Herv Gem te Bei Ambachfcfn de mor gengodsdienstoefening gecollecteerd 40 waarvan ƒ 35 waren voor de diaconie armen en 5 voor de Chr school aldaar Ook te Atblosserdam hebben zich in bet gezin van eenen werkman twee gevallen van cholera vermoedelgk nostras vooi edaan De twee huisgenooteu moeder en zoon zyu gisteren aangetast en heden beiden ovierleden Door de politie wordt het hnïs bewaakt Hr Ms stoomkauonneerboot Havik comm de luit ter zee le kl B Brutel de la Rivière is van Hellevoetslnis naar Gorinchem opgefltoomd en wordt daar voorloopig geitationneerd in verband met de quarantaine Aan boord wordt een officier van gezondheid der landmacht geplaatst Men meldt uit Vreeswgh Heden voormiddag arriveerde alhier Hr Ms stoomkanonneerboot Udur belast met het toezicht op de quarantaine maatregelen alhier te nemen bg eventueele gevallen van cholera op schepen die de sluizen pasaeeren De beide artsen officiereu van gezondheid bg de K N Marine zijn reeds gisteren aangekomen en hebben huune taak het onderzoeken van alle binnenvallende en vertrekkende schepen aanvaard Dat alles raoost hij haar tooli zeggen maar natuur igk zeido hg van dat alles geen syllabe Kn toen Anna klaar was mei schreven den brief in een oouvert stak en het adres daarop gMchreven had kwam hjj iets naderbij Moest hg haar leggen dat hfj van plan was em te vertrokken Hg zou op de uitwerking voorbereid zgn Maar zij zag hem zoo vriendelgk aan terwijl haar gelaat van geluk straoUie wWaarom gaat gi niet zitten vroeg z terwijl zjj een weinig op zijde schoof om bem op de buk een plaats In te ruimen Hij ging naast haar ztttea Ja het moest toch gos d wordon I Ofzou hg zondor alsoheid maar heengaan Neen I dUtnietl Dan kon hg immers niet zien welken indnik zjjn heengaan op haar tewaegbrengon zou Hot is vandaag zulk mooi wc r m gg ziet or zoo ernstig uit I zelde Anna Hoe kan meu op zulk eenen zonnigen dig zoo droef gestemd Üo Ik ben niet droef gestemd Doch ik dacht in dit oogenblik er aan Waaraan vroeg zij teen hg ophield i Dat ik morgen zou gaan vortrekken nko bad niet kunnen verrooeiton dat de uitwerking van z jne woorden zi groot zou ztjn Anna werd doodsbleek maar zeide uiots misschien was bet goede kind niet in slaat op dat oogonbhk eon enkel woord te uiten Doe het u leed dat ik ga vortrekken vroeg hy zacht en legde zgne band op de hare die slap aan hare zgde neerhing Waarom gaat gg vertrekken f too onverwsohl Moet gg beeagoan P vroeg zÜ op doffen toon terwijl haar stem geheel veranderd was wJa ik moet weg