Goudsche Courant, maandag 4 september 1893

Oouda 6 36 08 40 7 56 S 09 03 81 10 19oll 18 48 9 93 8 18 4 16 4 47 6 93 01 7 46 8 33 10 09 10 38 Utraolil 06 33 7 50 9 Oude 6 60 8 64 11 14 8 37 6 37 7 69 111 83 Harmelen 8 48 1 04 Woardeo 6 69 7 03 8 18 11 98 8 46 6 P5 6 45 8 07 10 98 Wnotaen 6 63 8 U HirneUn 0 O6 7 11 8 41 11 39 8 68 16 16 6 56 8 14 10 38 10 61 11 50 1 80 3 08 3 60 4 4M 99 6 ai 6 36 8 88 9 10 10 63 11 10 Oudxater 7 07 8 19 Utnohl 6 18 7 88 8 88 8 41 9 Om 1 1 7 80 8 38 9 34 fl 0 U II A A VI s T 8 tt n V 4 Oouda 6 40 8 91 10 06 U 18 11 9 61 4 47 5 93 10 08 Amstnlani CS Am t rdtm Wo 7 6 9 10 10 55 13 19 l 8 40 6 45 8 35 11 10 AmWanlail Wp 6 50 AlutêfdaB 0 é 8 U 9 96 11 10 18 34 1 10 3 55 8 50 11 96 0 uda 7 80 Oiat Hannla AUm li m t 8bi Sta aaaal Aan$ evaDgen 1 N l Tijd van Greeiiwieli Directe Smtorwegvcrblnd ng met GUUDA Zuiiierdlenst 1893 10UD nOTTKRDAM MS 18 58 1 05 1 18 1 19 8 38 1 88 1 KOTTERDAM 10 8 10 88 10 S9 10 46 10 58 16 8 48 3 10 4 08 4 40 DKN IIAAO norUA S3 9 46 10 19 11 3118 16 1 49 8 16 8 45 3 43 4 16 4 49 6 81 7 04 8 05 9 30 10 10 10 85 1 48 4 43 7 10 10 37 9 6 88 9 46 10 46 8 09 6 00 7 31 68 10 16 10 6 18 03 18 46 8 80 8 45 3 16 4 13 4 43 6 80 6 51 7 48 8 3S lO OS 10 86 7 46 OOUDAnliN II t A QomU 7 80 8 40 9 04 9 4710 49 18 11 t9 l 1 01 1 87 i S 45 t5 5 95 5 59 7 13 S 95 9 8 10 45 U ll 11 10 ZetM 7 48 8 59 HOI l l l 4 57 I U 9 50 Z Z wir 7 619 01 U IO 1 38 5 03 6 80 9 6U ToorB 8 0S9 13 11 88 l Hl 6 80 6 38 10 11 H g 8 089 18 9 84 10 07 11 97 18 41 18 51 1 19 157 3 J5 k l5 5 i5 3 55 6 17 J 13 8 55 10 16 11 15 1 40 18 U J 6 30 7 60 8 18 9 Alleen Ao Zon en PeMtilutn i n 15 i ni tut IS $ i pt iiilMr nOl DAlITRBOHT Men deelt mede dat rgf meiijM oit betBargerweesbiiU te Arnhem die allen op Koninginoe verjaardag ook dertien jaar zgn geworden zich naar het Loo begeren hebben inTorschillende koatciQnu om daar de Koningineen geschenk aan te bieden door haar Kelren Tervaardigd A C Ds P S Barstra te Krimpen a d Lek herdacht Woensdag onder vele blgken van belangstelling den dag waarop hy voor 25 jaren het predikambt in de Hervormde Kerk aanvaardde In de op Woensdag 30 Aug gehouden raadiTergadering te Schoonhoven is o a voorloopig goedgekeurd de rekening der gemeente over 1B92 in outvBDgftten op i 51565 18 in i gaven op f 5iai4 72i ïot f 250 45J Vervolgens is goedgekenrd de rekening van het Bai rl k Armbestunr over 1892 in ontvangsten op f 404 I 1U in uitgaven op i 4033 41 1 batig slot i 35 77 Ten slotte werden benoemd tot leden van de Plaataeiyke Qezondheids com missie doheerpn J F Blom van Geel SI A M Moosraan geneesheeren benevens de heer E J KUbne officier van gezondheid by het garnizoenshospitaal alhier In de jl Dinedag avond gehouden vergadering der Holl Maatschappy van Landbouw afd Oudewater en Omstreken in het hotel Doelen te Oudewater werd beslottin hefbestunr op te dragen den beer Zwierstra landbouwleeraar uit te noodigen tot het houden eener lezing tot bevordering van landbouw on zuivel bereiding Verder werd besloten een afgevaardigde te aenden naar de Algemeene Vergadering eu Landbouwtentoonstelling te Amsterdam welke in i midden van September a s zal gebonden worden Als zoodanig werd benoemd de heer Jao Boer te Snelrewaard en tot plaatsvervanger de heer H Anker te Oudewater In deze zelfde vorgnduring werd tot tweeden voorzitter benoemd de heer W Kruiswgk te Oudewater en zulks in de plaats van den heer 6 J W De Jongh die niet herkiesbaar wan Met een woord vnii dank door den voorzitter ann den aftredende gericht werd de vergadering gesloten De afdeling Amsterdam van den Nederlandsohen roomschkatliolieken Volksbond viert Zondagmiddag en Zondagavond een feest ter viering van den verjaardag der Koningin By die gel enheid zul den voorzitter van den Bond den beer PaastoorSj die gisteren tot ridder in de Orde van Oranje Nassau in benoemd eene openiyke hulde worden gebracht De paos heeft mr J Q B Beven en mr M J C M Kolkman benoemd tot ridder in de PiuBorde Een arbeider uit Stiens die zich dezen winter op het houtsnyden ia gaan toeleggen heeft een bontbeeld van H M de Koningin uitgegesneden dat hy H M alseen verjaargesohenk heeft aangeboden Het openbaar ministerie hg het kantongerecht in Den Hang ia in hooger beroep geko men tegen de vryspraak van den schipper die drenkelingen in den trokvliet zonder hulp liet Twee meisjes uit Harliugen dochters van een Tiesober zyn naar Amerika vertrokken om onder do Mormonen te worden opgenomen Voorai zyn ze te Amsterdam onderwezen in de Engelsche taal en in de beginselen van het Mormoonsoh evangelie De officier van justitie to Arnhem verzoekt te worden bekend gemaakt met de verbiyfplaats van H M J Vlasblom 67 jaren gepensionetrd O I militair Hy heeft op Juli jl te lienen door den wynbandelaar F C Boodt Ktch doen ter h nd stellen pvu b drag van 7JI5 it 88 7 89 7 8 7 88 8 3 8 42 8 4S 8 68 9 05 7 GoudK Moordroohl Nisuworkerk Oftp lte Rottardam SoUerdim Capollo 6 6 08 5 10 B IS Nirairork rk 6 19 6 81 lloonlnolit 89 Goud S 88 honderd en twintig gulden zulke tegen afgifte van eene attestatie de vita waarop oogenscbynlyk dat bedrij maar in werkeiykheid slechte f 32 50 bg den betaalmeester kon worden ontvangen Hy moet deswt e worden gehoord Het water op den Rya is weder dermate gezakt dat de Bovenrgn door schepen van middelbaren diepgang slechts kan bevaren worden met 2 3 der volle lading Verschillende iiynhavens o a Duisburg Neuss en Mannheim zyn wegeos voorgekomen choleragevallen onder controle gesteld Een en ander werkt zeer hinderlyk op de vrije scheepvaart in Dnitschland De vrachten naar Nederland en België houden zich vry goed staande De Nederlandscbe Vereeniging van Weldadigheid te Brussel mocht zich op den dag van Koningin s verjaardag verheugen in de ontvangst van eene gift van f 250 van H M de Koningin regentes Het bestuur van den Ned B K Volksbond t hoeft aan H M de Regentes een adres gezonden waarin medegedeeld worden de conclusion welke op het congres van Katholieke Vakvereenigingen Ie Kotterdam gehouden zyn genomen Ai vleien adiessanten zich niet dat onraiddelyk aan alle daarin geformuleerde wenschen zal worden tegemoet gekomen vestigen zy toch byzonder de aandacht op deconctusiën waarin de wenscheiykheid is uitgesproken van de oprichting van kamers van arbeid van bestrijding der werkeloosheid door o a de lands werken in Nederland te doen plaats hebben en door betere regeling van den gevangenisarbeid en bevordering van den bouw van arbeiderswoningen Uit het onderzoek ingesteld door het hoofdbestuur van den Boud van Nederlandschti ouderwyzers bl kt dat van do 67 afdeelingen van dien Bond or 37 alleen verbetering in de toestanden by het het lager onderwas verwachten van het stelsel onderwus rykszaak dat er 17 afdeelingen onder zekere voorwaarden instemmen met de voorstellen van het Nederlnndsch Onderwyzersgenootschup of althans tegen het stelsel onderwys rjjkszaak zijn terwyi om verschillende redenen 13 afdeelingen geen beslist oordeel hebben uitgesproken in dezen of genen zin Op Koninginnendag zijn de leerlingen van de beide openbare scholen en de byzondere school te Ouderkerk a d Usol die in het thana verloopen schooljaar minder dan 15 maal de school willekeurig verruimden als belooning onthaald op allerlei versnaperingen Deze maatregel het vorige jaar iugestnld heeft voortreffeiyke uitkomsten opgeleverd Het maximum der te verzuimen schooUyden verlaagt geloideiyk De leerlingeu der hoogato klasse zullen Maandag de llotterdameche diergaarde bezoeken een en ander geschiedt voor rekening der gemeente Gisteren ochtend vonden de buren in eene woning aan de Btaakade te Rotterdam 4 kinderen waaronder 2 nog heel jong in zeer armoedigen toestand alleen te huis Demoeder verliet Woensdag de vader Donderdag het gezin De buren hebben de politie er mede in konnis gesteld die zich het lot der kinderen heeft aaugetrokken Twee verkeeren in zeer zorgwekkenden toestand Van het Nederlandsch aakscbip Dageraad c schipper Schot die te Hansweert onder quarantaine gesteld en geheel ontsmet was moesten Donderdag morgen weder een kind en eene vrouw naar de barsk worden overgebracht Ook de gemeente veld wachter Van den Boogaart schynt waar door de cholera aangetast te zyn zijn toestand ia bedeukeiyk Zyne woning wordt door eenen rijksveldwachter bewaakt Uiddelb Ct 10 56 11 09 11 09 11 16 11 86 18 88 7 86 8 18 10 03 10 1 1 07 Op advies van den geneeskundige is op last van den burgemeester de woning van den overleden choleralgder te Kralingen gedesinfecteerd en zgn de goederen die met den lyder in aanraking zijn geweest vdraietigd Het Igk is naar het lykenhnis op de R K begraafplaats ovpi ebracht De overledene laat eene vrouw met 7 hulpbehoevende kinderen ib beboeitigen toestand achter Zooals blijkt nit de mededeeling van den burgemeeater te Rotterdam zgn iu de verloopen 24 nren aangegeven 1 persoon als overleden aan Aziatische cholera en 1 persoon als daaraan lydende Deze laatste persoon is een matroos die heden morgen uit het Zeemaushuis naar de barak te Crooswgk is gebracht In het geheel hebben vich nu van het ontstaan der ziekte op 21 Aagnstus af 14gi vallen van cholera alhier voorgedaan waarvan 9 met doodeiyken afloop terwyi 5 lyders in behande ing biyven Door den minister van binnenlaudscbe zaken is aan de Commissarissen der koningin de volgende missive over Aziatische cholera gezonden Nu door de wet van April 1893 Staatsblad 00 64 het 2e lid van art 24 der wet van 4 December 1872 Staatsblad no 134 is vervallen kan ook als vervallen worden beschouwd myne circulaire van 6 September 1892 no 4668 nfdeeling med politie Ik heb de eer UHEd te verzoeken de burgemeesters in uwe provincie hiervan kennis te geven maar tevens hunne aandacht te vestigen op het 2e lid van art 16 van de wet van 4 December 1872 Staatsblad no 134 zooals dit is gewyzigd by de wet van 8 April 1893 Staatsblad no 64 en hen uit te noodigen zorg te dragen dat steeds met grooten Bpoed en nauwkeurigheid aan den inspectear of adjunctinspecteur van het geneeskundig staatstoezicht van den dieostkring waartoe hunne gemeente behoort de by art 16 voorgeschreven mededeeling worde toegezonden Door den minister van waterstaat is eene commissie benoemd om een onderzoek in te stellen omtrent de klachten by de regeeriug en by de Tweede Kamer ingediend over de uitvoering van art 6 der overeenkomst tusschen den stuat en de Nederlandscbe Rynspoorwtsgmaatschappy dd 21 Januari 1890 Zy bestaat oit de heeren jht mr S Laman Trip president der arrondissement rechtbank te Zutfen voorzitter It W J C van den Wall Bake directeur der Nederlandsch Zuid Afrikaansche Spoorw maatschappy te Amsterdam D W Btork fabrikant ta Huogeloo ledeu en L Gh Besier secretaris Een aantal personen uit de apooc weg wereld zyn uitgenoodigd in de volgende week te Utrecht voor die commissie te verschyneo ten einde haar inlichtingen te geven omtrent de gerezen klachten en ten behoeve van voormeld onderzoek door haar te worden gehoord Üe wereldtentoonstelling te Antwerpen welke den 5n Mei 1894 geopend wordt zal veel grooter zijn dan die van 1885 De gebouwen welke den In November a s gereed moeten zijn zaiten tweemaal zooveel plaats beslaan als die der vorige wereldtentoonstelling in de Scheldcstad Alleen de Gongo afdeeling zal een ruimte van 2500 vierk meter innemen Er zullen afdeelingen zyn van schilder beeldhouw bouw en graveerkunst een tentoonstelling en wedstryd van inpakking wedstrijden van Hofbouwkunde enz Tot deaantrekkeiykheden zal een wyk van Antwerpen in de 16e eeuw behooren Ook worden er behalve de noodige feesteiykbeden verschillende voordrachten en internationale congressen gehouden o a een congres van de Bonden der Drukpers 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 18 80 I 1 9 8 18 40 8 6 60 e os 6 10 6 17 0 86 OO IID A 11 60 li OS s Ua j 1 52 7 80 43 9 Vuorli 5 58 I Z Z itir6 10 4 I i H6 19 In de EugeUche steenkool districten wordt een zwarte oorlog gevoerd In een stadje in den Elzas echter is een witte kryg uitgebroken Een vreedzame drank als melk heeft de gemoederen verhit De melkboeren en de huismoeders in het stadje Bappoltsweiler hebben elkaar den oorlog verklaard De melkboeren Bt lden de prgs der melk op 20 pf d huisvrouwen wilden echter niet meer dan 11 pf betalen De boeren gaven eerst toe doch lieten ten slotte de stadsomroeper bekend maken dat cy de melk niet tegen lageren pry i dan 20 pf zouden verkoopen liever wierpen zy ze in bet water De hoisvrouwen lieten daarop door denzelfden beambte bekend maken dat zg liever koffie zonder melk dronken dan meer dan 11 pf te betalen De uitslag van den stryd is nog onzeker De gerncht n over den atorm die het oosten van NoordAmerika teisterde waren niet geschikt om de beangste gemoedenu gerost te stellen men hoopte dat de eerste berichten overdn ven waren doch de latere breiden de lyst der ongelukken n steeds uit al biykt het dat de materieele schade hier en daar wat hoog geschat werd En dan opent het meteorologisch instituut te New York nog het vooruitzicht dat op dezen orkaan nog een andere zal volgen die reeds in den golf van Mexico mut groote hevigheid woedt T e Savannah zyn 15 lyken gevonden nog 50 inwoners worden echter vermist Te Gharleston werden de vibepen door den vloed opgenomen en in de straten gevoerd waar zy bleven liggen Geheel Noord Carolina gelykt een woesteny Zuid Carolina stond blank De geheele tabaksoogst is vePnield De kracht van den wind was zoo groot dat het schuim der golven van de zee 10 mylen ver over het land werd gezweept Te Baltimore werden de straten overstroomd daken dreven daarin rond ontwortelde boomen werden medegesleurd Daartn schen bewogen zich mannen in roeibootjea om de waarde uit de huizen in veiligheid te brengen Op het eiland Helena naby de kuat van Zuid Garolina werden zeer vele bewoners gedood op de plantage naby Port Royal kwam een 25 tal negers om Tot ver in de itraton van Wilmington Delaware liggen booten en overblyfselen van vaartuigen Te Washington zyn alle boomen ontworteld de tuin van het Witte Huis gelykt een woeateny In den staat New York komt van den vruchtenoogst niets terecht de storm heeft dr boomen beter en vollediger van hunne vmcbteo beroofd dan een geheel leger van op fruit beluste kinderen dit had kunnen doen Byna alle pleiziervaartoigen in de haven van NewYork aioegen van de ankera weg botaten tegen elkaar en werden meer of minder ernstig beschadigd twee er van zonken 8 48 9 85 10 48 11 08 11 88 9 49 f v 9 49 H 9 66 9 t 9 113 0 06 11 08 11 S il 4B 4 46 6 36 7 07 8 10 9 87 4 66 7 17 5 08 7 94 r 9 fi0 6 09 7 81 5 16 6 66 7 87 8 30 10 De City of Savannah ta vergaan d opvarende zyn echter naar men hoopt allen germl De Oity of Birmingham heeft da meestenaan boord genomen De orkaan overviel de City of Savannah c op de hoogte van Gharleston Onophoudelyk slopen hooge golven overhet dek dreigende alles mede te ateepeu watniet onwrikbaar vaststond Het water drung inhet ruim steeg al hooger en hooger en doofdeteu slotte de vuren Nu scheen het schip reddeloos verloren De passi iers waren radeloos stom van schrik Gelukkig slaagde de kapiteiner in het schip by bet eiland Huntington ophet laud te laten loopen waar het voor zinkenbehoed was Er werd ooopboudelgk om hulpgeseind doch ze daagde niet eindelyk bodenzich drie zeelieden aan om in een boot te pogenhet land te bereiken en hulp te halen Demoedige mannen voerden met meer geluk dande opvarenden hoopten den stryd met de golven men gelooft dat y te Beaufort aanlandkwamen Kort daarop trachtte een boot met 9 vrouwen en kindoren onder leiding van dentweedestuurman Helena te bereiken Men vertrouwt dat ook zij veilig geland zyn Tot bangrootste blyschap bemerkten de ovei blereneueen stoomschip de iCity of Birmingham dat hunne noodseinen bemerkte Doqr bovenmensohelyke pogingen slaagde de bemanningvan het laatste schip er in de opvarenden vande Oity ofSavannah te redden By aankomstvan de Gity of Birmingham die naast haar I eigen v ook die van het verongelukte schip voerde hadden zich duizenden op de werven van Savannah verzameld Aan het gejubel kwam geen einde eu hartroerend was het wederzien De driedubbele moord te Marolleput In een buitengewoon nommer der Middelburgsche Coorant wordt over den driedubbelen moord in het gehucht Marolleput gepleegd het volgende modebeeld Het geheele land van Codzand is in beroering tengevolge van de vreeselyke misdaad die io den nacht van Woensdag op Donderdag gepleegd is op het gehucht Marolleput ongeveer drie kwartier van OoatbuiT en byna op lyken afstand van Nienwvliet gelegen Daar buisden in eene kleine woning die behalve dat zy grenst aan een onbewoond huis geheel alleen staat drie vrouwen de gryze weduwe Bart en hare twee dochters van welke de oudste gehuwd was met zekeren M Lam rier en de jongste eenigszins gebrekkelyk n in ongehuwden staat verkeerde De menschen waren arm de oudste dochter verdiende wat zij kon met op het land te werken terwyl de jongste als het er was naaiwerk verrichtte In den morgen van Donderdag werden w yhebben het reeds in het kort gemeld dezedrie vrouwen op afschnwelyke wyze vermoord gevonden Het lyk van de oude moeder werd op ongeveer 200 meter afstand van het huis gevonden klaarblykelyk door ruwe knodssl en gedood Naby het hnis lag hot lyk van de jongste dochter met eenen steek in den bals en in het hoofd terwyl in de woningzelvedevrouw van Lampier gevonden werd met eene snede in den hals die het hoofd byna van den romp had afgesneden Blykbaar waren de vrouwen te bed geweest De dader schynt de gehuwde vrouw in het bed aangevallen te zijn de jongste dochter buiten den deur in handen gekregen te hebben en do oude vrouw die op de vlucht getogen waa te hebben achtervolgd en gedood De aanleiding tot de daad moet aan roofzucht toe te schrveu zyn want in de woning van de vermoorden vond men kistenen kasten opengebroken en den inhoud over den vloer verspreid De oude vrouw was kort geleden in liet bezit gekomen van eene erfenis van een paar hondenl franken die grootendeels verdwenen zyn De klok in hnis was op 10 ureu biyven stilstaan en men meent dnt de daad tusachen dat uur en vier uren dee morgens moet gepleegd zyn De naaste buren van de vermoorden wonen op ongeveer 4 500 meter van het huis waar de misdaad gepleegd is en hebben geenerlei gerucht gehoora Donderdag middag is de justitie van Middelburg naar Oostburg gekomen en heeft vergezeld vanden heer J J Berdenis van Berlikom arts een onderzoek ingesteld Dat onderzoek heeft er toe geleid dat verschillende personen gearresteerd zyn veelal landloopers of menschen met een slecht verleden zy zyn echter ten deele weder losgelaten In de eerste plaats is in verzekerde bewaring gebracht M Lampier de man van de oudste dochter der weduwe Bart Hy leefde niet in de beste verstandhouding met zyne vronw en hare familie en was koewachter op de hofstede van den heer De Millions Hy kwam geregeld slechts eenmaal i weeks thuis om zyn waachgoed te brengen Deze man beeft geen gunstig verleden op jengdigen leeftyd werd hy wegens brandstichting veroordeeld tot vyf jaren gevangen iaatraf elke straf hy ook ondergaan heeft Naar het geracht wil moet hy niet wel by het hoofd zyn Verder is hy voor de tvreede maal getrouwd Lampier is tenger van gwttalte en van een zwak uiterlgk wat aiet overeenstemt met de iware verwondingen die zyn toegebracht In de tweede plaats werd gearresteerd zekere P Cauwels iemand van zeer ongunstig uiterlijk die vromer in het thans ledig staande huis naast de vermoorden gewoond heeft en met hen niet in de bute verstandhouding stond Deze is echter s avonds weder in vryheidgetteld evenals een ander inwoner van Oostburg die eenigen tyd in arrest was De lyken van de vermoorden werden Donderdag avond naar het Ujkenbuis op de algemeene begraafplaats overgebracht en Vrydag ochtend zullen zij geschouwd worden door de heeren J J Berdenia van Berlekom van Middelburg De Olopper dokter te Aardenbni en DiÜkenbei arts te Zuidzande Eene belangryke bijzonderheid is nog dat onder Oostborg eene week geleden ook inbraak gepleegd is en dat Woensdag middf op den w van daar naar Zuidzande in de buurt van de MaroUepoi eveneens inbraak gepield is De jutitie eet met ooTermoeïden yver het onderzoek voort Donderdag avond tot na elven was zy bezig met het hooren van verdachten en gekiigen en heden Vnjdag ochtend was xy vroegtgdig weer te Marollepnt om het onderzoek voort ia letten Nader vernemen wij dat de any en ste kwonden waarschynlyk zyn toegebracht met een groot scherp en puntig mee terwyi de alageu op het hoofd der oude vrouw vermoedelyk zyn toegebracht met een nit eene h weggenomen knuppel Getyk te verwachten was heeft de grootere gamakkelykheid waarmede in de laatste jaren door toepassing der electriciteit aluminium wordt verkregen de nyverbeïd aangespoord tot een ruim gebruik van dit metaal dat zoo uitstekende eigenschappen heeft Zoo ziet men thans in vele mi ynen niet enkel voorwerpen ter versiering uit dit metaal lüt estald maar wat van meer beteekenis is ook allerlei gereedschap voor huiselyk gebruik vooral voor de keuken In de xLeipz Anzeiger kwam onlangs over dit metaal een opstel voor dat biykbaar door een deskundige is geschreven en belangryke mededeelingen bevat over de invoering van aluminium zaken in het Doitsche leger De eerste proeven met veldflesschen vielen niet guuftig uit De vloeistof die er in werd gedaan bleek een onaangenamen smaak te hebbeo gekregen De oorzaak hiervan was daariu gelegen dat men vro r om die veldflesschen te vervaardigen een vettige kern gebruikte die na amelting niet geheel en al er uit kon worden verwyderd Thans bezigt ineu daartoe echter andere stoflen die geen sporen achterlaten De langdurige proeven welke sedert 1890 door het ministerie van oorlog te Berlyn met veldflesschen en kookpannen van aluminium zyn genomen zyn dan ook zeer gunstig uitgevallen Onlangs is daarom de invoering van zulke veldflesschen by het leger bevolen op grond niet alleeu dat zy veel lichter zyn dan die uit anderen metalen magr bovendien bet metaal niet roest en voor de gC zondheid niet schadelyk is Io goed drinkwater komt dan ook gewooniyk alutniuium ongeveer 2 12 milligrami in eiken liter zouder dat daarvan zooals van koper lood en tin schadeUjke gevolgen zyn ondervonden De achryver deelt hieromtrent nog mede dat twee geneeskundigen van het Gesundheitsamt te Berlyo onlangs op zich zelf de proef hebben genomen Zy namen een maand lang dagelyka by hun tweede ontbyt een b ïü aluminium dus een betrekkelyk groote hoeveelheid in eu bleven voortdurend volmaakt wel Met een beroep op prof Koch wyst de achryver er op dat in tydeu van cholera en andere buikaandoenidgen het voor de openbare gezondheid een groot voordeel kan zyn spyzen te koken en te bedaren in pannen uit een metaal dat de maag en de ingewanden niet prikkelt en ziek maakt Hy vraagt zelfe of niet tal van dergelijke en andere ougesteldheden die aan allerlei oorzaken worden toegeschreven veeleer haar oorsprong vinden in plotselinge of langzame vergiftigingen t gevolge van schadelijke metaalverbindingen die ook by onvoldoende i eu gebrekkig geworden einailleering ontstaan kunnen Het komt ons ze r wenschelyk voor dat de gezondscommis ie en andere deskundigen hier te lande haar aandacht aan dit belangryk onderwerp wyden en de burgery voorlichten Bultenlandscb Overzicht De Hoine Ilule voordracht werd in hot Engelsche Lagerhuis by lerde lezing met 301 tegen 267 stemmen aangenomen Op de mededeeling van den nitalag der stemming volgde een levendige demonstratie van de zyde der nationalisten en radicalen zy zwaaiden met hun hoeden en juichten Gladstone warm toe In het Hoogerhuis werd de voordracht by eerste lezing aangenotnen Donderdag heeft 4e Belgische Kamer weer eens zitting gehouden om opnieuw het voorstel inzake de verkieabaarheid van de Senaatsleden te onderzoekeo i Men weet wat er gebeurd is Het voorstelVisart tot regeling van die verkieabaarheid was eerst in anderen vorm door de Kamer aangenomen en daarba ook door den Senaat maar met eenige amendementen waardoor de zin er van geheel gewyzigd werd Der Kamer was dit niets naar den zin en zy verwierp het gewijzigde voorstel wat een ernstig conflict ten gevolge had Men herinnert zich hoe zelfs het gerucht ging dat Beernaert en de overige ministers aan heengaan dachten een gerucht dat dusver nog niet bewaarheid werd Een ander gevolg van den stryd tusachen Kamer en Senaat was eene tegenstrydigbeid in de grondwet Door de handhaving nl van het oode artikel werd voor alle leden van den Senaat een bydrage in de belastingen van 1000 gulden gevorderd terwyl daarentegen in het nieuw aangenomen artikel bepaald was dat voor de leden die door de Provinciale Raden i benoemd zullen worden geen census vereiscbte zal gelden Het voorstel Vis rt was indertyd aan deze t enstrydigbeid tegemoet gekomen Daarin werd de census bepaald op 1200 fra of op het bezit van onrofirende goederen met een kadastrale opbrengt van 12 000 fr terwyl dft senatoren die door de Provinciale Baden gekozen worden vrygesteld waren vaa eiken census Dit voorstel nu werd wederom ingediend hg de Kamer en deze had gisteren een zeer verzoeningsgezinde bui nadat o a de heeren Beernaert en Woeste op den ernst van de te nemen beslissing hadden gewezeu Eenigszins gewyzigd werd het aangenomen met 100 tegen 24 st met een zeer groote meerderheid du Denkelyk zal de Senaat liever dan weer een conflict nit te lokken zich by deze wyzigingen neerleggen De iPronkf Zeit bespreekt iu eeu uitvoerig artikel de ongeregeldheden in Spanje en hare oorzaken Officieus wordt wel verklaard dat de regeeriog weinig gewicht hecht aau de onlosten en deze volkomen plaatselijk acht in werkelykheid strekt zirh dit plaataelyk over geheel Spanje uit want zoowel in het Noorden a s in het Zuiden vielen wanordelykheden voor De algemeene ontevredenheid is in de laatste jaren in Spanje zeer toegenomen De conservatieve regeering bracht den Staat aan den rand van eeu financieel en economisch bankroet en de liberale regeering was nog niet in staat ulle kwalen te genezen Het kabinet Sagasta verdient echter lof voor de energie waarmee het hervormingen tracht tot stand te brengen Vooral moet de minister van financiën Gamazo geprezen worden voor de samenstelling van een begrooting voldoende niet alleen aan den eisch van spaarzaamheid maar tevens aan het verlangen naar hervormingen in de administratie Deze is nl in Spanje buitengewoon kostbaar in de eerste plaats uit oude sleur maar in ds tweede en voornaamste plaats omdat vele aauzienlyke betrekkingen slechts tot belooning moeten dieoen vofrdegunstelingou der regeeriog De heer Qamazo heeft degelden voor een aantal van deze posten geschrapt echter niet zooder heftigen tegenstand van vele van zyn ambtgenooten Drie ministers traden dan ook uit het kabinet en werden vervangen door mannen welko de voorgestelde hervormingen goedkeurden Ook iu de Cortes vond de begrooting hevig verzet en eerst na formeele onder banduil ngeu met de conservatieven die huti toevlucht tot obstructie namen en na het opgeven van enkele wyzigingen werd het budget goedgekeurd Thans echter ondervindt de regeering weer roote moeiiyiihedeu bij de doorvoering der eriormingen Op verschillende plaatsen kwam de bevolking in verzet De begrooting betaalde niet alleen de afschaffing van verscheidene posten de vermindering van het aantal kspiteinfreoeraalscbappen en dergelyke maatregelen maar tevens een gelykmatiger versterking van en belastingdruk de afschnffing vanverschei0ene privilegiën grootere strengheid by de inning der belastingen eo even zoo vele aanleidingen tot ontevredenheid en verzet Alle urgers zyn in Spanje voor spaarzaamheid in de huishouding maar als van hen een offer wordt gevraagd dan willen zy dit niet brengen maar den last op een ander schuiven In Verschillende plaafsen o a te la Corunna Vittoria Pamplona Valadolid Grauada en Badajoz kwamen ernstige ongeregeldheden voor tengevolge van de oplieffing van den post van de aldaar rosideerende kapitein generaal Te Vittoria was de toestand zuo ernstig dat de staat van beleg moest worden afgekondigd De minister van oorlog zelf begaf zich naar deze plaats belovende dat Vittoria het generaal commando zou bebouden maar men geloofde hem niet en nauwelyks ontkwam hy aan mishandelingen Zeer talryk ook waren de ongeregoldhedon der nieuwe belastingen vooruamelyk tengevolge van de ploatseiyke opcenten op de wynbelasting Van deze opgewondenheid der bevolking trachtten nu de oppositie partyen gebruik te maken Vooral do Carlisten in het noorden en de republikeinen in het zuiden trachten munt te slaan oit de beerschende ontevredenheid De Carlisten wakkeren de beweging aan ten gunste der fueroi in de Baskische provinciën en de republikeinen hoewel natnurlyk voor deze onde privilegiën weinig gevoelend pogen op allerlei wyzen de ontevredenheid te bevorderen Het terogtrekken van Castelar heeft de republikeinen noch ontmoedigd noch verzwakt Volgens de laatste telegrammen hebben een aantal voorname ingezetenen van San SetMUtian van den eivielen gouverneur weten te verkrygen dat de dienst der troepen en de buitengewone politiemacht weer is opgeheven Op een der pleinen van de stad werd een concert gegeven dat door een groote menigte werd bygewoond die de muziicanten luide toejuichte ouder de kreten Leve de Orde Betoogingen werden niet gehouden Men meent dat thans een einde aan de ongeregeldheden is gekomen dit andere plaatsen van Spanje komen nog niet zulke geruststellende berichten en de bovenstaande bescboawingen van het Frankforter blad toonen dat men zich over ds optimistische berichten nit Spanje niet al te veel illusie moet maken De aanstaande besprekingen van het M Kinley tarief in het Amerik Congres geven aanleiding tot een belangwekkende vrai By dit tarief werd het invoerrecht op ruwe soikw a g haft en dat op gezuiverde suiker naar verhouding vermindeH Te gelyk werd aan Amerikaansche suikerplanters een premie toegekend als schadeloosatelliDg voor de aldus verminderde protectie Thans blykt dat sinds de wet in werking trad de binnenlandsche productie sterk toenam en de tot dusver zeer achterlyke raffineermethode oanmerkeiyk verbeterde Pleit dit voor of t en b cherming De verbetering in het raffineereu is ontegenz lyk aan het verminderen van de bescherming te danken Zoolang zy beschermd werden door het hooge tarief was er voor de planters geen aanleiding hunne methode Le verbeteren De uitwerking der premiën op de productie stond blykbaar niet in verhouding tot het hooge bedrag dat zoo aan de planters werd uitgekeerd De schatkist betaalde verleden jaar aan 685 planters van rietsuiker niet minder dan 21 020 000 of aan elk 31 120 en aan 6 planters van beetwortelsuiker 1 275 000 of gemiddeld 212 544 Kleinere bedragen werden voor andere soorten van suiker betaald Het is niet te verwonderen dat de productie 25 pet meer bedroeg dan in het vorige jaar Als het volk voort wil gaan aldus een klein aantal medeburgers met rykdom te overladen en het Congres aan die premiën niet weldra een eind maakt zal men in de V S degoedkoope buitenlaudsche suiker spoedigkwytzyn VUuoherU Barioht AMMKliSTOL 1 Sept Van Zaterdag 26 Aug tot en niet Vrydag 1 Sept zyn alhier ter markt aangevoerd 239 talmen prys van somerzalm der l üo van 0 90 tot 1 50 prys St Jakobszalm per i kilo van 0 95 tot 1 50 KRALINGEN 1 Sept deze week werden ter markt aangevoerd 1140 zalmen prijs 0 90 i ƒ 1 30 per 5 ons KEXMISGEf MXG Ü6 BUUGEMEïaïEB vnn GOUDA broogl by doze tor kennis ran de belanghebbendsDf dat door den Hoer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 3L Augustas 1893 is ezecntoir rerklaard Het Kohier van bet Patentrecht No 6 dienst 1893 4 le kwartaal Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld ii handen van den Heer Ontvanger da ieder die daarop voorkomt verplicht is zynen aanslag op den hy de wet bepaalden voet te voldoen en dat beden ingaat de terniyn van drie maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Oouda den 2 Heptember 1893 De Burgeineeatler voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOORN Bur gerlUke tsnd GEBOREN 30 Aug Jad ouders L de Vries en W de Vries Adriana ouders L de Hoy en M Stolwgk Antoniua Uartinni ouders A de Korte en J H rkens WiU helmus ouders G van der P ist en O Melkert 31 Ferdinand Willem baien 6 B E Terhorst en J G Zandroort OVERLEDEN 29 Aug IK P J Muns 18 j 30 G J Wagenaat 65 i U m 81 H Both 20 d GEHUWD 30 Aug P C Tejjgeman en M J Reparon M van der Maas en N Hofstede J van Welie eu g M van Lierop 8 de Vet eu C van Erk C A Schotborgh eu J G Haverkamp ONDERTROUWD 1 8ep G M Smitskamp te Schoonhoven 20 j en 8 T Straver 19 j J T Swartsenbnrgj 27 j en W P Loomau 21 j Uaaitreoht GEBOHEN Charlotte Cornelia ouders J Sirre en C C Walpoott Johanna ouders H Stolwgk en J van Egk Lucia ouders C de Brnjn en N van Kampen Johanna ouders J Spekinyder en T Verdoold Aug WatergetUden HooK Laait iloog ljas Zaad t 10 4 4 U 15 7 40 Hasnd 4 U SB 7 il il 45 j io Dinid 04 8 Jl 5 9 17 WowiKl 1 41 10 0 29 10 64 Doodard 7 8 17 11 8 8 61 18 Vrg I R 8 4 B 0 4 49 1 14 Zatord 6 14 1 9 6 84 1 69 SprlngtU 12 en 27 fept Zon Sopl Opg A Ondem M Opg Oader 3 7 Ï8 3SLK 81 Aug 6 10 ll 4U 10 80 3 61 19 Sebl 6 4 8 05 h 11 8Ï 4 61 6 a B M 6 60 e M 6 SI 80 01 6 18 J 88 8 8 n 18 9 8 54 6 80 Stedelijke Zwemsohool 8 Septembor midil 18 u Opgsvo der tomperstaur van de liwht 8 gr Palir het water 68