Goudsche Courant, maandag 4 september 1893

Dinsdag 5 September 1803 32ste Jaargang Vo 6140 ftOüDSCHE mm m NieuwS en Advertenliehlad voar Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie mapnden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer Iff Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Beurs van Amslerdam 1 SEPTEMBER Vor kra alotkoer 8lVl I 82 100 9S SD 81 SI 98Vi 4y 81 lOO Vi If 88 108 66 31 98 9 96 tsi 9U 100 77 101 200 187 99 100 100 lai H l 100 8 90 89 160 117 100 81 68 l 119 H0 66 97 1807 100 101 l 89 108 180 188 II 99 581 84 18 H 108 88 107 103 70 46 8 184 160 105 105 S9 99 118 116 30 107 101 Nbuikland Cert Ned W S SVi dito dito dito 8 dito dito dito 3Vi HoMflAB Obi Qoudl 1881 88 4 Italië InichrljviDg 1863 81 6 OoOTENK Obl in papioT 1868 B dito in zilver 1868 6 PoftTUOAL ObUg met ticket 8 dito dito S RüiLAND Obl Ooit 26 Serie 6 dito Qeoona 1880 4 ditobyRotha 1889 4 dito bü Hope 1889 90 4 60 63 121 Mauw L 6 Pr Uod oert ft Nis Holl U Spoarw Mij aand Mij tot Expl r St Spvr aand Ned Ind cpoorwagni aand Ned Zuid Airik 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito B iTALirSpoorwl 1867 89 A Eobl B Zuid Ual Spwmij A H obl 8 PoLiH Wanohnu WeoDen aatid 4 Bun Gr Bon Bpw Mij aand 6 Baltiaobe dito aand 1001 69 89 108 Faaiowa dito aand 6 ïtrane Dombr dito aand B Kank Ch AiuiwËlp kap asad B ïjoaowo Bevalt 8p Mi oblig fi Orel Vitebak dito oblig S ZuidWeit dito aand 6 dito dito oblig 4 101 64 1 82 AHsaiKA Ceat Pac Bp Mg obl 6 Ohio Ie North W pr C v aand dttff ito Win St Peter obl 7 Pefirer Sc Rio Gr Bpni oert r n lUinoii Central obl in goud 4 Loutav NaahvilleOert v aand MeKioo N Bpw Mij lehyp o 6 Milt Kanaofl r 4 pot prof aand N York Ontario it W t aand dito Ponns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud B Bt Paul Mlnn Mft tt obl 7 Üo Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Ooi Ie byp O fi Canada Cau Bouth Gert v iLiml Ven C Ballw Na lo h d o O Amaterd Omnibui My aand Botterd TramwegMaata aand Nbo Stad Amsterdam aand 8 Stad lloKordam aand 3 Beloik Stad Antworpenl867 SVi Buul Bruaael 1886 9 HoNO Theiib Regultr Geaellaoh 4 OotTBMK Staataleening 1860 B K K Üoat Ö Or 1880S Spanje Stad Madrid S 1868 Nsd Ver Bob Hyp Spobl oert 6 APVERTENTIfiN Firma J WELTEIt Ontvangen een Nieuwe Zending Te koop gevraagd BUITENPLAATS A HUIS met lommerijken TUIN of OPEN TEBB B I N met hoog geboomte beplnut gelegen aan de Maas of eene der nevcnrtvleren Adrea MULLER en DROOQLEËVER FOHTUUN Witte de Withstraat 86 Rotterdam HEDEN VERSCHEEN SÜFFLSUENIGAIALD3ÜS VAN OK Hollandsche Leesbibliotheek Prijs 5 Cent J T SWARTSENBÜRG TRAPPISTEN BIER uit de Klooster BrouweriJ M SCHAAPSKOOI te Tilburg itin Kerkrfjgbaar auH mtderêtuauA aire TKAPPI8TEN BIER per Klesch 14 Cent per halve Fleach 7 Cent TRAPPISTEN LAUEB UIËB per Fleach 12 Cent per halve Fleech G Cent Deze Bieren worden ten zeerste aanbevolen door fann helderheid en smaak en bovendien gezond G J HEETMAN Westhaven B 159 SLIJTERS GMXJtlTKN RABAT 5 pCt Ie Hypotheek Fandljrieven NOmWESTEBir m pücifig bïïotbeeseae Gevcêtigd te Am terdam Maatschappclijlt kapitaal Zes llillioen Gulden waarvan geplaatst 3 600 000 geatort kapitaal t 30i eOO Reaervefonda 300 000 afzonderlijk btletd en tedeponeerd bi de Ited Bank CommUrariMen M J VVAM KR h l dor firm TKSTAS k WAl I EK Ie Aimlerdam W KEBEL Ja lid dor rrna Wod OKllBERT KEBKL lo AmsUirdim O 1 ENG EI BKIITS lid dor Brm E O R f ELBEttT lI Co te Arnliomi A M CANNON Oud Burnemeostor der slml Spokane Wmhington V S A en froiident voti do Bank of Spokane J R PLANTEN Convil Qoneraal der Nederlanden to New York Dirooteuren II A VAN VALKRNBÜEO Mr M P ÜE MONCUÏ J P OUÉPIN De Directie dei Northwestern and Paoiac Hyi otlieekbank geeft 6 pOt PANDBRIEVEN uU in stulilien van 1000 en 500 bl uitloting Inwisselbaar tegen nieuwo stukken voor zoover de voorraad strekt ZU zijn te Oouda verkr gbaar b j de firma Wed KNOX e DOHTLAND Uitstaande Hypotheken op 31 December 1892 720 leeningen op in cnltnnr zj ndo boerderijen 2 900 300 12 492 200 15 892 500 5 865 947 30 overwaarde ± dl 9 526 552 70 bedragende dl 1 036 697 30 geachatte waarde dl Cll leeningen in atede i 4 829 250 1331 leeningen bedragende d l 5 865 947 30 geachatte waarde dl af geleend bedrag ui f de VictoriaSron f e Oberlahnsfein by Ems Tafeldrank Van h£ oninklykef uis der federlanden Uaatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalinstein Gevesligfd Ie Rollerdam Zuidblaak 8 LOTKIN in de VERLOTIING BIJ GELEGENHEID DER T7 xaö © 3Paara e3 i 23nLaa s t ZIJ N ÏB BEKOMEN BIJ S BttlKKM l Lan e Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor f 10 Mtollwerck s Hart Cacao Hoogste eiwit ft hoogste theobronin gehalte EEHISDIFOT TAN THEE Men wordt verzocht op t MEKK te letten UIT HBT MiOAZlJN ViM ra M RAVENSWAAY ZONEN OORINOHBM H Deze XHËËSN worden Afgeleverd ÏD verzegelde pakjes van vy tvoM tn tfn hall ea 0n Ntd ona met vermelding van Nommer en Fr ti voorzien van nevensfcaand iMerk volgens de Wet gedepo neerd AC Zich tot de aitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAuf LZ Voordeeligt Haxt Oaoao Ib fljnat PoedorOacao In bart VQTv gepend Spoedige op1oal au h id fijns genr deliclenu Hmftak Hteeds gelijkinatlgheid des draiiki In blikkoB busten 25 Caoae hartea = 45 cent t Cacao iiart = 1 8 eest 1 ko Cicad VflriurysbHU bij H H CopfiseDn Banketbakhera ens Engrofi Expl ditie JtlUuB Mattenklodt AmBluiTdum Kktveralraat lOfa EENIG DEPOT der Haagache BesohnitvaD den Heer J K 30MMËR BIËRBOTTËLARIJ Korte Tiendeweg D Ö3 De ondergeteekende beveelt lioh bg Toortdnring beleefdelgk aan TOor de LEVERING der JSerate Soort BIBREU nit de Brouwerjj Dl GaKEooNDi Valki Van Vollenhoven s l xtra Sloul Toor Bloedarmen Maaglgdera Zwakken en Kraamfronwen als raeeat Versterkende Drank door H H Doctoren aanberolen wordt door my ateeda belegen aigelererd ar Vraagt a r p PRIJSCOURANT H VAH WUNGAAEDEN ASBEST EEELEEim onder garantie TOor STOOMKETELS BUIZEN VEEWABMINGSTOESTELLËN eni Nooordaipgel W Z 2 AUaOST RIJKUOBK Jn Rotterdam DEPOT der Stoom bierbrouwerij De Drie Eoefijzers 8 H X D ▲ Speeialiteil in M ta l ea Uaoterievrije Koolzuurho udende ID Ï3 A iT IS X3 LT bereid door een err ar en Apotheker Per stuk Perdoz 8PUITWATER i 0 05 f 0 50 SODAWATER f 0 07 i 0 75 CITROEN LIMONADE t O IO 1 00 FRAMBOZEN LIMONADE i 0 10 f 1 00 GËMBERBIEB f 0 10 f 1 00 CHAMPAGNE OIDER f 0 10 f 1 00 Men neme proef der nitatekende LAOER en DUB iGKRSTE BIEREN per heele en haUe fleach AP 4EMER8 op Fnat genieten KORTING H DUIJNSTEE GOUDA KLEIWEG No 4 EAU mVEILlEÜSE Dit wonderbaarljk Water maakt het haar zacht en glanzend en doet in weinige dagen de rijze haren geheel erdwgnen Alleen rerkrygbaar 1 00 per flacon by LOUIS F WELTER Coiffeur WESTHAVEN B 193 Oe VERZEN DING der GOMDBRBS naar de Fabriek geschiedt geregeld I des Zaterdagsmiddags vóór 2 uw tfOPA PDIKE ODDE m SCHIEDAMMER aEITETEE Merkt NiaHTGAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B AU bew B rao eohtheid ia cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE PRMSCHE STOOMVEEVEEU Chemische en Zwitsersche WasscherU GebrcTeteerd door Z M den Koning der Belgen 11 OppeDheimer Rolterdam Specialiteit Toor het atoomen en verren Tan alle Heerenen Dameakleedingatnkken ook alle soorten Meubelen Ledikaatgordgnen Talelkleeden Trypen met aienwe patronen geperat Bwaaten Garnitnren Neteldoek Toilet Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander blyren en worden onachadelyk roor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen aigelererd worden AGENT Toor Gonda en Omstreken A VAN OS z Kleiweg A No 73 ADVERTENTIEN n alle Binnen en Buitenlandaehe Couranten warden dadelgk opgezonden door bet AdTertentie Bnrean van A BRINKMAN en ZOON te Oouda Gpada Snelpersdnik rau A BaiNKVAMfc ZooN BINNENLAND GOUDA 4 September 1893 Wfl ontyingetv het Verslag van de Landbonw Kolonie NederlaudachMettray waaruit biykt dut uit Goada in bet jaar 1892 aan jaarlyksche bijdragen werd toegezonden ƒ 94 Wy be elen genoemde stichting aan en vermbldon tevens dat Secretaris der afd Gouda iH de heer J M Noothoven van Goor die iedere gift dankbar zal in ontvangst nemen Van de aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te gaan maakten gisteren 304 personen gebruik o De heer A Soet alhier is benoemd tot machinist van het stoomgemaal Boskoop Naar men verneemt zgn by het te Utrecht gehouden examen voor den graad van milicienkorporaal als zoodanig geslaagd J Bfidys en X van der Want te Gouda J W A Waltz van Woerden en D Verbeek te RietTold allen van het Ie Regiment VestingArtillerie te Utrecht Dinsdag den 5 Sept a h des voorm ten Il ufe ïal te WöBrden eèfle ver fadering van den gemeenteraad plaats hebben waarin zal worden behandeld Installatie leden van den raad Benoeming van een Wethonder Idem Ambtenaar v d Burgerlijke Stand Idem Commissie gasfabriek Verpachting heffing raarktgeld Reclame hoofdel ken omslag Voorstel tot het niet houden der kermis in dit jaar Aanbieding begrooting van het Burgerlek Armbestuur Idem van de gemeente Mededeeling ingekomen stukken Dinsdag avond heeft de bakker B te Delft in gezelschap eener negentienjarige jongedochter zya gezin verlaten om naar men vermoedt naar Amenka te vertrekken I Op vele plaatsen des lands o a ook te Oouda ziju als voorzorgsmaatregel tegen de cholera de bad eu zweminrichtingen gesloten Men meldt uit Berkel en Rodenrgs Ter oelegenheid van den verjaardag van H er oelege VJJjLETO STERKEN EN ZWADEN Utt M DuitKh 11 ylk heb m ao verpliohtiogen aU artist na te koméD Ik bad rewla verleden week een concert moeten geven men schrift my daarover de onbeachaamdate brieven nOl wat eea opeenalapeliDii van leugenal 60 waartoeF zoo vroeg hij atU tich zetven afOm kort te gaan 1 eoo tiet hij er op miaDoegden toon op volgoa xV kan niet langer bleven jrWanneer het zoo moet zya ja dan I hier hield lij op Dit jonge gelaat waar de oprechtheid op nog Koo Hefel ke ongekunatelde wyse haren stempfl drukte dit iieva gezichtje dat zoo onbewimpeld haar leedgevoel nitdrukto en die ran smart trillende stem troffen hem aeer ffAch zoo klotik het in zijn binneaste had ik haar maar een tien a vijfiiental jaren vroeger ontmoet dat lieve achepaellje toen was ik noginataat werkelyk Hef te hebben en aan liefde te gelooven Maar nu ia het te laat Gg zoudt m j tooh teleuratelting bereiden en ik nog meei aan u onze verbintenia zon een treurig ja ellendig einde hebben Wacht gij maar nHei I zoo riep h plotseling met Inlder stam Daar k nt mevrouw voq Tennenberg en joist dacht ik aaq haar Wat ziet zij er weer elegaut uit even als altyd I Ik wil wedden dat zjj heden aan haar toilet HMT du een aur ui hebben b rtMcl I M do Koningin werd door vrouwe Van dei Meer de Walcheren Van Voorthuysen den kinderen der openbare school en büzondere scholen een feeat bereid Zg werden onthaald op limonade en krentenbroodjes terwgl tot aandenken aan elk kind eene welgelijkende photographie van de Koningin werd nit ereikt Een net in het zwart gekleed heer een hoogen z den hoed dragende en welbespraakt is in den boekwinkel van den heer P vau T op den Overtoom te Nieuwer Amstel gekomen om naar den prga van boekwerken te informeeren Hy begaf zich voorgevende even de boekenkast te bezichtigen achter de tooubank Toen hy een oogeublik daarna den winkel zonder iets gekocht te hebben had verlaten kwam de heer v T tot de ontdekking dal zyn gouden remoutoir horloge mede was verdwenen en vermoedeiyk in den zak van den onbekeoden heer verdwaald geraakt was Tel Een der scholen te Londen heeft veel te Ijjden van mieren die in grooten getale in aUe kamers binnendringen en in het voedsel kruipen Ouder bet gebed honden de kinderen zich bezig met het dooden van de ongeuoode gasten die uit de boterham kruipenen op het tafelkleed loopen Alle pogingen om de diereu kwyt te raken mislukten tot nog toe De gebedmifn zou een ernstige mede dingster zgn voor den bidkever en de kerkmps Een 74 jarig man uit Alfen die sedert een paar dagen te Nieuwe Wetering by zjjne familie vertoefde is aan cholera overleden Na de aangifte van het ziektegeval wefden door den burgemee ter terstond alle voori orgsmaatregelen genomen het lyk ia op z ii last ontsmet en gekist naar het Igkenhuis te Roelofarendsveen overgebracht eu de ontsmlltters zyn dadelijk begonnen met verbranden en ontsmetten van goederen en woning De nil erers Blaukenberg Co te Leiden ontvingen naar zy aan het N v d B c melden commissiegoed terug van een confrater die persooul jk met hunne uitgave Het Roomsch Katholieke Priesterschap uit een Bjjbelsch oogpunt beschouwde nietschynt ingenonen te zyn en dat op eene wijze uit die in den handel zeker geheel nienw is Dit werkje en een viertal andere uitgaven ontvingen zy voor en achterzyde geheel met modder bevlekt terug hier en daar opengesneden en last not least het enr tgenoemde op de helft van don Da graoiouse sylphide geatahe kwam terwijl rle parasol op eenigszini nonchalante maaier op den schojder gedragen word langzaam over het voetpad op Zenko en Anna aangewandold Zenko stond bg hare nadering op Anna begroette haar stiizw gand De oogen van Alice die mtteatal smeltend zacht rondbliktan konden ook wel eens hard en scherp iemand aaarien Dit was thans hot geval toen zg Anna aanzag Kom ik a storen zoo vroeg zg ffGij ziet er zo verschrikkelijk ernstig uit ov r welke gewichtige quaestie hadt gg t beiden zoo even O volstrekt geen gewichtige qaaestie ja zeifls iiet tegendeel er van I antwoordde Zenko Ik deetdo juffrouw Anna mede dat ik van plan ben om uorgtin Oraz te verlaten 1 Alice verbleekte met bg het hooren van dit nieuws Trouwens zg zou dit moeielgk hebbon kannen doen altbans Inen zou t moeiolgk van haar hebben kunnen zien Ër lag ta voel poudre de riz op hare wangon Doch zg kneep do oc en te zamen en zag hem aan Inderdaad zeïde zg eenigszina slepend maar meer zeide zij niet Haar toon trof hem toch Zoo ïs men gewoon te spreken ala men onverscbillig wil schijnen Had hü ook hirr bg baar meer bewerkt dan hij wel verwacht en bedoeld had Zou baar koketteeren a eer dan eenvoudig komediespelen zgo geweeatF H zag baar vragend aan Zg raakte met baar parasol haar kleed even aan en scheen bitonder veel aandacht te wgden aan de punt van baar net geschoeid voetje dat even uit de zoom van haar kleed stak jrik was gekomen om n uit te coo igen tot onze f cwona morgenwandeling zeide zg vDooh do me adeeltng van uw aanstaand verlink haalt ren leelgko streep door mijn program Ik bemerk wel dat gg omslag met groote letters bekrabbeld met het volgende bij meerzendingzulker boeken gaan M hy my uirex de Kaggel in en veroorloof ik my geen terugzending ik vraag R K Werken geen valsohe berichten die des duivel ingeving zyu c Deze boekhandelaar is wel een man beantwoordende aan de eischen die men een boekhandelaar mag stellen Wespen hebben hy haar vele andere onaangename eigenschappen volgens een natuurkundige uit Birmingliam die jaren lang di wespen in haar leefwyze bestudeerd heeft nog d kwaal aan den drank verslaafd te zyn By voorkeur vertelt hy vallen zy in groote hoopen aan op vruchten waarvan de suiker een neiging vertoont om in een soort van alcohol over to gaan Zy doen zich aan bet sap van dergelykc trachten voornamelyk druiven eu een zeker É ort pruimen te goed totdat men ze waggelend in benevelden toestand ziet wegkruipen Na eenigea tyd gerust te hebben keeren zy terug om zich nogmaals te bedwelmen De dieren hebben wat men noemt leen kwaden dronk f over zich Ëeu steek van een dronken wesp is schadelyker dan die van een nuchtere Even voorby Halfweg werd Vrydag de noodffm van een trein in beweging gebracht door C n dame mdat haar hondje aan genoemd station uii zyn mand iu den lügagewagen won ontsnapt en met den trein meeliep De dame ziende dat de pogingen der stationsbeambton om het beestje te grijpen vergeefsch waren kwam door den trein te latenstilstaan weer in het bezit rau Fanny dochmoest aan het station Halfweg een trein overblyveu wyl van dit feit proces verbaal moestworden opgemaakt De trein had 10 minutenvertraging Tel Onder de nieuwe Fransohe kamerleden bevindt zich ook een kapper de heer Chauvin afgevaardigde van Ut Dénis die indertyd pruikenmaker van de Oomédie Fran9Bisec was Nog willen verscheiden acteurs en actrices van dien schouwburg door geen ander gekapt worden Hoewel nog slechta jaar oud is hy reeds nuttig werkzaam geweest door het invoeren van een vervroegd luitingsoltir voor de Parysche kapperswinkels en het oprichten van verschillende vak vereen igingen en een internationale kappersschool Hy zal ofi hoou hij zich nu in de politiek gaat bewegen zyne affaire op deuzelfden voet voortzetten en des morgens zyn klanten opkammen en s middags in het Paleis Bourbon verschijnen Ook biyft deze laatste uren van uw vorblgf alhier t Uofat zoudt willen doorbrengen in het gezelschap van mejuffrouw Sentikoff en in dit geval trek ik mjj natuurlijk lenig 1 Hare woorden prikkelden eu ergeuden nem Ug vond ze gevoelloos en moer dan dat ook pgnlgk tegenover het jonge meisje ff Juffrouw Anna stelt volstrekt geen bizondere waarde aan de laatste uren van mijn verblijf I zeide Zenko op tamulgk kooien toon KA wat mg betreft gg weet dat ik minder dsn ooit afstand zou willen doen van bet groote voorrecht u op ufte wandeling te mogen begeleiden Wanneer bot u alzoo aangenaam is ben ik tot uw dienst I ffWelnu I laat ons dan gaan voordat bet te laat wordt Adieu lieve juffrouw Anna tot woderziens I Alioe noodigde haar niet uit met hen mede te gaan Anna ging nooit zonder haren broeder uit en de zieke waa veel to zffak om groote wandclingeo te kunnen ondernemen Hot jonge meisje kende dus niets fan do vriendelgko omgeving van Gras Zg zag het paar dat zich van haar verwijderde na Do schelle stem van Alice kon zg nog utt de verte hooren ja zg hoorde haar zelfs luidkeels lachen toen verstomde allM en werd het stil om haar heen Voor etenstijd in het hotel was het om 3 uren namiddag table d hüto zouden z niet terug zgn Ën nu was bet pas 10 uren Zg bleven attgd zoo lang weg zg kon t laug uithouden met waudelen dia zwakke Alice zoodra zij zioh bevond in het gezelschap van heeren Voordat Zenko gekomeu waa had ti vaaneer eene der dames haar tot eene wandeling bad uitgenoodigd steeds geregeld daarvoor bedankt terwgl zg als reden daarvan opgaf dat de geaeeikeer haar bet doen vao verre wiadtliDgw hy des avonds steeds besohikbaar roor de artisten van het Theatre Francais De vergaderzaal der ministers in het gebouw der Tweede Kamer is dezer dagen geheel gerestaureerd De prachtige gobelins die door den tyd rael geleden hadden zyn sohoongemaaki en op enkele punten bygewerkt De eertijds zeer früie pUfondschildering waa eveneens door da jaren byna zwart geworden en op enkele plekken geheel verdwenen zy ïs na overgeflohifderd m zooveel mogelyk geiyk aan de oude gemaakt lafKet weekblad De Nieuwe Tydc komt onder het opschrift In en om de gevangenis c een artikel voor van den pas uit de gevangenis ontslagen sociaal democraat Poutsma waarin deze verklaart dat hy spoedig als propagandist hoopt op te treden en dat ayo plan ia zich by de sociaal democratische sprekersgroep aan te sluiten Omtrent de plannen dar Nederlanden tei rhicngo om den jaardag van Koningin Wïlhelmina feestelyk te herdenken wordt in de te Chicago in het Nederlandsch verschyneodei courant De Nederlander c het sen en ander medegedeeld Niet alleeu uit Chicago en omatreken ook uit Michigan Wisconsin en Iowa hadden vele Nederlanders toezegging gedaan i bg de feesten t enwoordig te zijn De feestcommissie had voor SI Augustus beschikking gekregen over de feestzaal en het Javaansohe dorp op de wereldtentoonstelling Om II uur zou Rev B de Bey een gebed uiispreken daarna opening der feestelykheden door den heer Weckerlin onzen gezant te Washington of den heer Birkhoff Nederlandsch regeeringscommissaris der tentoonstelling Vervolgens redevoeringen van den heer G J Diekema nit Holland Michigan over den invloed der Nederlanders en de Vereenigde Staten den heer J K Stubenrauch uit Pella lowa over wat Amerika aan de Hollanders te danken heeft eit den heer D Btooker uit Amsterdam lid j van de jury der tentoonstelling over ons Eo l ninginnetje en wat men in Holland van haar denkt De redevoeringen zouden afgewisseld wordendoor Nederlandsche volksliederen te zingendoor de koren van Grand Rapids Roseland en Chicago 150 man sterk Dan zou men allenvoorzien van een Konninginne rozet in optochtnaar het Javaansche dorp trekken waar weermuziek en zang te hooren zou zyn on Waarmen Javaansche voorstellingen zien zou j Te Ameido is Vrydag eene vrouw door verbotlan bod daar dit voor baar te venÉtoeiond uu zijn Maar sedort Zouko vertchencn was toonde si eene onvermoeid beid die verwonderlijk moest basten De lippen van het jonge meisje krulden zioh tot een glimlach die maar al te zeer verachting uitdrukte Toen nam daarop haar gelaat oene uitdrukking aan van bezorgdheid Wat waa dat voor eene invallende gedachte om de kleine zwakheden van die vrouw op zoo leet ke wgse te ontleden Dat waa anders bare manier van doen niet En bovendien wat ging baar AUea von Tennenberg aan I Ken gevoel van treurigheid i overviel haar Z wist niet waarom Haar blik viel op don voor haar liggenden brief Ik voelde mij zoo gelukkig en op het oogenblik dat ik t U i Bohrgf in zoo bizonder mate dat had zg o a daarin geschreven Up dat oogenblik had Zenko naast haar gestaan en zü had gevteld dat zgo blik op baar rustte maar toen wist zij nog met dat hfj zou vertrekken Zou zg nu dien opgowakten brief toch naar haar tante zenden Neen f dat ging niet Zg strekte hare hand uit naar den brief nam dian en verschpurde hem in duizend stukjes Daarop bleef z j in oadeoken verzonken t Hoe lang zg daar zoo gezeten had wist zjj niet Voetstappen die naderden wekten baar uit hare ovrrpeinztngen De lange magere gestalte van den miasiooaris kwam nadarbg dooh hg scheen niet te bemerken dat het jonge meisje op de bank zat met beide zgne handen hield bfj eene landkaart vsii waarop hij iets schoen te zoeken de geestelijke zag haar dus niet uit een der zakken van lijn priester Igk kleed stak een boek ronUMvw