Goudsche Courant, dinsdag 5 september 1893

¥ plaats zatleu de kosten van berging parsoneel enz het voordeel zeer verminderen en zal men bovendien vele grossierszaken ten gronde richten Beter acht deze belanghebbende het stichten van een Bond van Winkeliers Hij schryft daarover het volgende Ten onrechte zien vele vakmannen elkander met schele oogen aan want wy allen moeten strgden voor ons bestaan en konden indien er meer overeenstemming bestond veel tot stand brengen Maar ie 1er moet voor zich zelf de belachelyke antipathie tegenover zijn mede winkelier laten varen dan zouden vele misbruiken kunnen worden bestreden en wel met succes Er zonden door deu Bond maatregelen kunnen worden genomen tegen all 8 wat den handel onderkruipt en wy zouden in de groesiers steunpilaren in plaats van t enwerkers kunnen krygen hetgeen vooral niet uit het oog mag worden verloren 0ok kan ik n verzekeren dat die winkeliers die by geregelde lolide grossiers faoopen van een coöperatieven inkoop geen voordeel zonden hebben daar de winsten door de grossiers genomen over het algemeen zeer klein zyn Dus mynheer de redacteur een winkeliersbond zon het eerst moeten worden opgericht Maar wie wil biertoe hot initiatief nemen De groote winkeliers dio een groot en vertrouwd personeel hebben zijn in den regel zóó in trek dat zij geen noemenawaard nadeel hebben maar de middelliare en kleine winkeliers die bet meest gedrukt worden hebben èn te weinig invloed èn te weinig tyd om tot stand te kunnen brengen wat voor een Bond wil hy lt epaald goed werken noodzakelyk is Door dezen roep ik den grooten winkeliers vooral beleefd maar dringend toe neemt het initiatief tot het opriohted van dergelyken Bond en tracht iederen soliden winkelier te beween daarvan lid te worden De Vereeitiging van Industriêelen in Frankryk heeft eene prysvraag uitgeschreven voor een adem hal tngamasker tegen stof Het moet mond en neus t en stof beschermen sterk en licht zyn en gemakkelyk te dragen goedkoop gemakkelyk te reinigen en eenvoudig de ademhaling niet hinderen en het aangezicht niet warm maken De bescfaryving vei ezeld van twee exemplaren daarnaar ontworpen moet vÓór 30 November aan den voorzitter 3 Rue de Lutèce Parya ingezonden zyn De jury zal den prys van 600 frs aan één uf twee inzenders toekennen In 1892 schreef dezelfde vereeniging met succes een prysvraag uit voor een het oog der werklieden büchermenden bril Hoewel de Duitache overheid van het onder Duitsch beschertfiheerschap staande gedeelte van Zuidwest Afrika u een landverhuizing der Boeren iu groote getale niets weten wil zal zg toch enkelpn op haar gebied toelaten die zy echter voorloopig geeu land wil schenken Een Ëngelsche maatechappy de KliarasKoma maatachappy bood nu den boeren op haar gebied in Groot Natn naland grond te koop aan en wil zich verbinden de voortbrengselen van een 30 boeren die zy voorloopig huisvesten kan op de markt te brengen waardoor zy de mynwerken gemakkeiyker van voedsel zal kunnen voorzien Ook een familie regeering Naar men zeide wilde de beul van Parys Deibier zyn ontsl nemen als hy zyn zoon tot opvolger kre g Het traotement voor dit trenrig beroep is 6000 frs en 8 fra per dag in gevat van reizen plus verbtyfkosten Een medewerker van den Temps c ging den beul in zyn woning opzoeken om te vernemen of hy inderdaad het voornemen koesterde zyn ambt neer te l n doch werd niet binnengelaten Door een luikje riep Deibier hem toe dat het pure verzinsels waren Evenals indertyd het Engelaohe parlementslid Lnboucbère is thans een Parysche commis AanKevaogeo 1 Mei TlJd vao Greenwich Directe Si oorwegverbln llng met GUUDA 7 10 4 60 4 67 6 04 B ll 6 90 6 56 6 03 8 10 8 17 6 96 7 30 9 50 3 48 9 80 10 1 45 1 56 9 09 9 09 9 16 8 80 6 08 6 1S 6 91 6 8 6 36 Rott Um B Capelle S IO Niauirerkark 6 19 Uoonlfwht 6 86 Gouda 6 88 00t DA nBN HAAQ Gouda 7 80 8 40 9 04 9 4710 19 U U 19 81 l Ol l 97 3 99 3 45 4 45 5 96 5 59 7 13 8 95 9 Zev M 7 48 9 69 llOl 1 13 4 67 6 U Z Se w 7 Bl9 0l 11 10 1 98 6 08 6 80 9 Voorb 8 03 9 U U 9 IM 5 90 6 S9 10 i Hag S 08B 18 9 34 10 U7 11 87 19 41 19 51 l 9 1 67 3 55 4 1B 6 96 6 65 6 37 7 43 8 56 10 AHhr Of Zon ta PsMldana n IB l ni lot 15 S ptB tMrnOl D AUTRBOHT Goudii 6 36 06 40 7 85 8 O1 o8 9l 10 19 aU lS 48 9 83 3 18 4 16 4 47 S 9S 6 01 7 45 Oudew 5 60 6 64 U U 9 87 w t S 37 7 69 Woerden 6 69 7 08 8 18 U 98 9 45 8 06 6 45 8 07 lUrmelen 6 04 7 11 8 41 U 80 9 S9 6 16 6 5B 8 14 Ulreohl 6 18 7 98 8 98 8 41 9 10 61 11 50 1 90 S 08 3 60 4 48 5 99 6 916 86 8 98 nou UA A MHTKRDAM G mda 9 40 8 81 lO OÖ U 19 11 9 61 4 47 Amiterdam Wp 7 69 9 10 10 66 19 19 1 3 40 6 46 AnutenUm 0 8 8 14 B 9S U IO 19 84 1 10 8 18 6 Otw Bmiihii 19 08 19 40 9 15 9 48 3 10 4 08 4 40 6 16 5 68 7 37 8 80 DKN IIAAO OOUÜA lUgo 5 59 7 90 7 43 9 98 9 46 10 19 11 33 19 16 1 49 9 16 9 46 3 48 4 16 4 49 6 91 7 04 8 05 9 80 tO lOVoorb 8 68 h 10 95 1 48 t w 4 48 7 10 r Z Ze w6 10 10 87 9 8 99 9 46 Zef U6 l9 10 46 9 09 00 7 81 16 11 15 I1 4019 HQ 6 30 7 B08 1S9 S8 10 16 10 6 19 08 18 46 9 90 9 46 8 16 4 13 4 43 5 90 5 617 49 8 36 10 08 10 S6 U T R EtI B T r O D D A Utrooht o6 33 7 60 9 64 11 34 18 03 18 50 9 66 S 3 59 4 43 5 03 8 36 7 48 8 09 8 60 10 07 10 54 HarnMlan 6 48 S 04 10 08 18 90 3 90 4 07 5 01 6 18 9 09 Woerden 6 53 8 11 n 10 16 g 19 34 4 18 6 89 9 1110 94 t Oudtfnter 7 07 8 19 10 83 19 49 4 94 6 40 l 9 w Ooul 1 7 90 8 38 9 84 10 86 18 06 18 56 1 99 3 97 8 40 4 37 6 90 5 58 7 08 8 90 8 419 3910 4011 96A MSTRRDAMOOUD A 9 40 U IO 11 97 9 80 4 10 4 96 7J1B 9 6S 9 56 11 95 11 48 9 4S 4 98 4 40 7 40 10 90 10 44 19 18 19 86 S iO 8 90 I H 9 81 XIM An ti rdam C Ü Aitaterdaai Wp 5 60 Gouda 7 90 9t KlMM $ 9k 8 10 8 89 tl Aufttiache cholera aangetast en reeds des arondi ovfleden Zooals blgkt uit de mededeeling van den burgemeester te RottÊrdani zyn ia de 24 Terloopen aren aangegeven 2 personen als overleden aan A iaiiscbe cholera en 1 persoon als daaraan Igdentje In het geheel hebben xich na van bet ontstaan der ziekte op 21 Angnatofl af 15 gevallen van cholera voorgedaan waarvan 11 met doodelgken afloop terwyl 4 Igders in behandeling blgven Vrijdag middag is te Kralingen een tweede geval van Aziatische cholera voorgekomen en wel by een werkman wonende in de Ketenstraal aldaar en werkzaam in de tap tfabriek van den heer Stevens te Kralingen De ziekte bad in korten tyd een doodelgken BÜMp De burgemeester van Kralingen heeft onmiddeliyk last gegeven tot het desinfecteoren van de fabriek van bet privaat en van de sloot waarin de uitwerpselen van den Ijjder waren afgevoerd De overledene dronk veel ongekookt water ofschoon de heer Stevens aan zyn werkvolk ten strengste verboden had ongekookt water te drinken Aangaande de ramp aan de Rotte te Rotterdam vernemen wy het volgende Gisterenavond laat reeds of liever hedennacht verspreidde zioh de schrikmare van de vreeaelyke ramp die Rotterdam getroffen heeft dooi de stad Ongeveer te 10 nar werd brand gealarmeerd Een houten loodsje aan hetGeldeloozepad gelegen en dienende tot bergplaatn van stroo broeiramen en tainier ereedscbsp maar tevens tot woning van de familie Glimmerreen was door onbekende oorzaak in brand geraakt De vlammen vonden uitstekend roedael in het aanwezige materiaal en in een oogenblik geleek het gebouwtje één vuurklomp Als altyd was de brandweer dadetyk aanwezig zes zeven hand brandspuiten red dingamateriaaLen de drie stoomspuiten De apniten 26 15 e 6 gaven achtereenvolgens water maar te behouden viel er niets de loods brandde tot den grond toe af Vreeselyk zyn echter de gevolgen die deze brand na zich sleepte Ken menigte menachen aan de andere zyde der Rotte wilden ook gaarne by dan brand zyn t zy dat hun plicht hen daar riep t zy nifc nieuwsgierigheid Aau het einde der Fabriekstraat heeft men een overbaalveor en velen wenschten hiervan gebruik te maken Nauweiyks was de pont du andero zyde genaderd of wie maar gelegenheid aag sprong er in Ja zelfs toen zj weder reeds een meter van den kant verwyderd was waagden nog eenigan deu sprong weinig vermoedende welk een vreeselyk lot zy tegemoet gingen Nog twee anderen wilden gaarne mee maar namen hun sprong te kort en geraakten t water doch kwamen gelukkig weder op het drt e Volgens deu veerman moeten ongeveer 20 pemonen in de pont geweest zyn zy kon er dertig dragen Midden op het water door welke oorzaak weet by niet liepen allen naar het vooreinde waardoor de pont waterschepte en de veerman oogenblikketijk tot aan die knien in het water stond Nog een minuut bleef de pont op de ketting dryven toen brak deze echter en het vaartuig zouk Sen ontzettende angstkreet klonk over bet water en van de lippen der toeschouwers die nog asn wal stonden Krampachtig greep men elkander vast en nis één klomp verdwenen schuit en menscfaen voor de oogen van honderden De veerman ofschoon hy niet kon zwemmeut scharrelde naar den kant In het eerst verdween ook hy onder water doordat een tinder hem by zyn been te pakken had die waarschyniyb weer door een derde g repen gelukkig den veerman losliet De man is gehnel van zyn atuk Nog een 7 86 8 81 T M 8 48 7 ll 8 49 7 4 8 S 7 6S t OS 6 S0 7 Douda Moordreobt Niouwerkerk OKpellfl Kotterdain drietal andnren waaronder eene Ottenhof wisten zich eveneens door zwemmen te redden Waren er nog meerderen die konden zwemmen hun was het oomogelyk zich te redden want mannen vrouwen en jongens hielden elkander omklemd in den vreeselyken doodstryd die volgde om eerst los te laten toen de dood de krampachtig gesloten vingers voor eeuwig had verlamd Zooals het by dergeiyke ongelukken gebeurt waren booten en schuiten dadelyk beigand Een viertal fakkels der brandweer dienden thans om een allerakeligst schouwspel te verlichten Honderden verdrongen zich aan den kant van den Zwaanshals om te helpen terwijl aan den overkant dnizeaden stonden toetekyken £ en achttal roeibootjes wierpen dreggen uit of waren gewapend met baken die onophoudeiyk in h t water venlwenen om met het lyk van een der drenkelingen te worden opgehaald Een politieagent werd opgehaald gearmd mei zijne vrouw terwyi thuis hunne drie kinderen rnitig en onbewust van de vreeselgke ram die hen getrofiên had lagen te slapen Een vierde kind zou spoedig het levenslicht hebben gezien Een tweede n et minder treurig gevat is dat van een jongen en meisje die op het punt van trouwen stonden Het meisje verdween om ia het water den dood te vinden hy wist zich door zwemmen tu redden maar moest aan den kaot gekomen worden tegengehouden om zich niet weer iit het water te storten Spoedig lagen ne o lyken aan den kant do middelen tot opwekking der levensgeesten werden vol gver toegepast maar achtereenvol gens werden allen ter zijde gelegd onder doodsche stilte van degenen die daarmede belast waren terwyl de aanwezige vrouwen mei bewogen stem zeiden Alweer één doodi c Het was een ontzettend tooneell Een be perkte raimte door de polite afgezet spookachtig verlicht door de flambouwen en daar negen doode menachen op den grond uitgestrekt Dat was om 12 uur Tal van dokters waren geroepen en verschenen om even spoedig weder been te gaan hun hulp kon hier niets meer baten Den geheelen nacht bleef men dreggen hedenmorgen waren er elf lyken opgehaald naar twee personen die worden vermist u navraag gedaan maar zy zyn nog niet gevonden Het jniste aantal van degenen die verdronken kan nog niet met zekerheid worden op gegeven evenmin als de namen van hen n zulk een treurigen dood vonden Tien lyken lagen hedenmorgen inhetdren kelinghuiaje op Orooswyk Honderden menachen verdrongen zich om door de latten heen een laatsten blik op hen te werpen Het elfde was naar men zegt naar hnis gebracht Ook op de plaats van het ongeluk zag hei zwart van menschen Onder de ongelukkigen die zyn opgehaald bevonden zich drie vrouwen een jongen van 16 jaar ongeveer en overigen mannen in kracht van hun leven Het moet een vreeselyken nacht zyn geweest voor hen die nog in het onzekere verkeeren omtrent hut lot van hun vader of moeder echtgenoot of kind De orde op het terrein van den brand werd door mariniers gehandhaafd Verschillende autoriteiten waren aanwezig Winkeliersbond I Tegen het denkbeeld door den heer Denekamp uit Den Hai geopperd dat de winke liera een coöperatieven bond voorgesamelykeD inslag zullen vormen voert de heer R J vaD den Borg uit Amsterdam in het Centrum aan dat dit denkbeeld op twee bezwaren zal afstuiten In den winkeliersstand vooral moet de chef van vroeg tot laat zelf by zyn zaak zyn za die niet verloopen en wie zulten dan den tijd hebben zich met de omvattende taak van nkoopen voor allen te belasten In de tweede Zonierdlenst 1893 noUDl ROTTKBDAM 10 66 19 08 18 18 18 68 1 84 S 4S 11 08 t 1 05 U OB 1 14 11 16 l U f 0 U OK 11 96 19 88 18 88 1 88 l 4 HOTTBBDA M fl O IJ D A ll SO 9 61 7 47 8 9 46 10 98 10 89 10 8 10 48 10 69 7 96 7 46 8 07 8 18 10 03 10 11 38 10 45 11 11 11 30 60 59 U 6 88 10 08 10 19 10 88 lO SS 9 10 10 69 6 83 6 88 6 50 U IO 10 08 U IO 11 85 lia 19 90 saris van politie de heer De la Londe dupe geworden van een grappenmaker die by verschil en b winkeliers allerlei bestellingen op den naam van den commissaris deed Tydens een korte afwezigheid van haar man uit Parys had mevrouw De la Londehettwyfelachtig genoden voor 240 frcs grafkransen voor haren zoo het heette plotseling overleden echtgenoot allerlei lekkerngen ter viering van den geboortedag van een niet bestaand kleinkind enz te ontvangen benevens het bezoek van een doodgraver die orders kwam halen voor een graf ten behoeve van haar springlevenden zwager By dez grappen liet de geheimzinnige besteller het niet zoodra hy het vertronwen der leveranciers had gewonnen leende hg by hen kleine sommen Een jaioersche vronw te Perpignan heeft onlangs een vreeselgke wraak genomen op haren man dien zy van ontrouw verdacht Zy begoot hare kleederen met petroleum na de huisdeur gesloten te hebben en riep haar man toe by haar te komen Toen hij kwam stak zy met een lucifer hare kleederen aan sloeg de armen om zijn hals en hield bem stev vast in die doodelyke omarming totdat ay beiden rondom in de vlammen stonden Vóór do buren op het angstgeroep te hulp konden komen was de vronw reeds dood en de man deerlijk verbrand had zyn verstand verloren In den laatsten tyd wordt in Frankrgkdmk van gedachten gewisseld over het plan om in de fransche schryftaal een geheelen omkeer teweeg te brengen door nametyk de woorden zoo te schrgven als ze worden uitgesproken In verband hiermede herinnerde dezer dagm een niedeWbrker van het Parysche Petit Journal aan den hardnekkigent enstand waarop vroeger de vervanging van de oi in ai itt vormen als cj aimoisc enz lange jaren is afgestuit een tegenstand waaraan ookChateanbriand en Nodier meededen Nooit verklaarden deze beiden in een zitting der Fransche Academie nooit zonden zy to even En reeds in de volgende zitting hoorde men Nadier Chateaubriand toevo en Mynheer de graaf dezer d en hebben wy blijk gegeven van veel est maar wg moeten terugkeeren tot het gezond verstand het heeft altyd het laatste woord Al meer dan 150 jaren vragen de ko pigen deze verandering aan dien langea tyd van wachten hebben wy acht d en toegevoegd de eer is gered De pret was al heel gauw uiti Een jong echtpaar te Aisen dat eerat Woenadag 1 1 was getrouwd rond reeds in de eerste der wittebroodswaken den huwelyksband te knellend Man en vrouwlief besloten das met wederzydach goedvinden maar weer te scheiden Een koopman voor den inboedel was dra gevonden en reeds Zondag ging weer elk zyns weegs Een erg achterdochtig heer die zwaarziek was gelastte zyn bediende zich ia de aUWenzende kamer te verschuilen wur de dokters die consult over hem zouden houden met elkander gingen spreken Toen de knecht terugkwam zeide hy Wel Doms wat hebben ze zooal gez Och meneer ze zeiden de zaak scheen heel eig en ze begrepen er niets van maar t ion wel daideiyk worden hy de lijkschouw ing Vier w ons van een saeltrein van den Boston Albany spoorweg rya by Cheater van een brug in de Westfield rivier gestort door het inzakken van de brug die hersteld werd De locomotief en drie wi ons kwamen er nog over By het ongeluk verloren 15 menachen het leven en werden 36 gewond WMrooder6 doodelyk Uit het contract van de orkestleden met de directie van het Tb tre Royale te Gent Aangezien het theater metterdaad eene opuibarp gelpfïpnheid in moet e k artist in hrt 10 49 11 08 86 9 49 49 9 56 10 05 1U8 8 40 4 90 11 86 8 10 a 0 03 4 45 4 55 6 08 6 09 6 16 7 07 7 17 7 94 7 81 7 87 11 48 9 87 O BO 10 orkest eene paiaende kleedy dragen d w zyne kleederen moeten zo niet volkomen zwart toch het by benadering wezen c Zon dit eene attentie zyn jegens die leden van het orkest wier hoed wegena fele dienstjaren by schrale bezoldiging naar t roode zweemt en wier jaa den groenachtigen tint des ouderdoms vertoont Sedert byna al wat reist zich al spoedig ook op Zwitftcrw en bodem wa merkt de Haagsche briefschrijver van het N v d D t op behooren de klokken waarmede het vee op de Alpenweiden wordt getooid en die door haar metalen klank zulk een eigenaardig charme aan de dalen en berghellingen geven tot het gemeene goed van Europa De een bracht ongineele mede nit het bei land en voor den ander voerde de gaïanteriehandel ze weldra aan zoodat men ze thans overal te koop vindt al dan niet beschilderd met Teil s kapelletjesc en Staubbachenc enz Reeds die beschildering waardoor die klokken tot salongarnituurtjes werden even onecht als de t salontiroler was niet bewonderenswaardig Maar de Nederlandsche kunstugverheid zou t nog erger maken zy fabriceerde Alpenklokkeu van DeliUch aardewerk en beschilderde ze met Scheveningscbe strandgezichtjes I In trouwe kan men zich gedrochtelijker combinatie en wansmakelyker ontaarding denken dan deze De metalen klok der Alpen wier bekoorlykheid ligt in haren klank en de herinnering aan de bergen welke zy wekt nagemaakt in gebakken klei met een souvenir de Schéveningue t Doet denken aan den Zwitserschen admiraal ait La Yie Parisiennec O kuustnyverbeid Blykeus bericht van den heer J van t Lindenhont bevinden zich thans in da Weesinrichting te Neerboach 1028 kinderen Hieronder zyn er 323 waarvoor niet betaald wordt 40 waarvoor jaarlyks ƒ 10 wordt bygedragen 55 waarvoor ƒ 20 59 waarvoor 30 32 waarvoor 40 188 waarvoor ƒ 50 91 waarvoor f 60 81 waarvoor ƒ 70 36 waarvoor 80 89 waarvoor 100 4 waarvoor 110 28 waarvoor ƒ 120 1 waarvoor een vrye gift van y200 wordt gegeven en een ongelukkig meisje waarvoor jaarlyks een gift van ƒ 300 wordt ygodragen Ieder kind kost aan onderhond waaronder begrepen is voedsel kleeding onderwys enz jaarlyks 120 By den te Dordrecht gehouden historischen optocht op Koniogionedag waarin o a voorkwainen allegorische voorstelling der VrynéntJ Watergeuzen en ysschippers was ook een oudHoHandsche sjees geleid door een Frieechen boer i bevattende een meisje in tfneech costuum voorstellende Koningin Wilhelmina op wie zü ook vry wel geleek Door twee comité leden werd zy uit het h6tel Ponsen afgehaald en eerbiedig naar het voor haar bestemde rytuig geleid Onder een uitbundig gejuich liet het publiek met ongedekten hoofde haar passeeren De heer Jac Schotel antiquitair had deze aardigheid aan den optocht toegevoegd Een bende roovers als Tuikecbe gendarmesverkleed is onlangs in het dorp Glicova aan de TurkschGrieksche grens gekomen en heeft daar een haïa geplunderd De roovers gaven voor over de Grieksche grens gekomen te zyn om een bende roovers te vervolgen hetgeen volgens een overeenkomst taasChen Griekenland en Turkge geoorloofd is Zy vroegen in het dorp nachtrerblyf by een Turk die daar woonde kwamen s nachts in de slaapkamer van den heer des huizes bonden hem en de zynen roofden zyn geld en alles wat eenige waarde had en maakten zich toen ait de voeten Op don Noord IiOndenschen spoorweg viel d tw dagen een knaapje uit een trein in volle vaart of liever hy sprong een zweep na die door het open gaan van het portier uit den waggon viel Byna krankzinnig van angsten wanhoop gaf zyn vader aan het eerstvolgende tion het spoorwegbestunr kennis van het ongeluk men ging naar den jongen zoeken en vond hem ongedeerd op een bank zitten veel meer bezoigd over de verloren zweep dan over zyn eigen tooitand Pater Ohrwalder een ontvluchtte gevangene van den Mahdi heeft een medewerker van Blackwood s Magazine het een en ander over den Mahdi en den t enwoordigen stand van zaken in Soedan medegedeeld Over Generaal Gordon sprekende verhaalt hy dat diens nagedacht is vereerd wordt onder de mannen van dm Mahdi die z gen dat hy een volmaakt msMch son zyn geweest als hy maar een MazflJman geweest was Vóór de beweging van den Valachen Profeetc was Gordon s naam byna alvermogend Het was echter zegt Pater Ohrwalder een groote fout van Gordon zelven en van de R eering die hem naar Khartoam zond dat zy de kracht miskenden vMi de toomlooze geestdrift waannee de Mahdi zyne volgelingen wist te bezielen Die geest drift is nu geheel verdwenen De Khalifo da opvolger van den Mahdi maakt byna geen aanspraak meer op macht als godsdienstig hoofd de me te volgelingen van den Mahdi hebben ingezien dat zij misleid werden door den Valwhen Profeet en de beweging is nu een zuiver wereldlijke en staalkundige Over den slavenhandel gaf Pater Ohrwalder treurige berichten Die handel is in Afrika levendiger dan ooit De slavenmarkt te Omdurman is een der grootste en drukstbezochte markten Men ziet daar dikwylti op een dag duizend vrouwen en meisjes ten verkoop aangeboden Voortdurend worden nieuwe troepen slaven aangevoerd uit allerlei lauden Abeasinië Dinka Ëqnatoria enz Aan de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp bevattende de noodige bepaliugen omtrenthet vervullen van den dienst bij de schuttery Vele van de bepalingen komeu overeen met die van het wetsvoorstel tot regeling van den dienst by de militie De dienst by leger en schuttery za even lang duren op denzelfden lejffcyd aauvangen by beiden zullen de dienstplichtigen buiten den werkelyken dienst aan de zelfde verplichtingen zyn onderworpen In oefeningstyd en werkelyken dienst zal echter een aanmerkelyk verschil bestaan Een gezelschap dat op den 4deu Augustus den Gausta een bei in het zuiden van Noorwegen 6000 Noorw voeten hoog beklom nam daar een eigenaardig natuurverschynset waar i Avonds kwam er een dichte mist opzetten Op den top van den berg aangekomen zagen de dames en de heeron een dubbelen regenboog die geheel zichtbaar was en dus een cirkel vertoonde Hy scheen op 20 30 voet afatand te zyn en had een straal van ongeveer 6 voet In den regenboog zag men de schaduwbeelden van personen uit het gezelschap met het hoofd naar het middelpunt gericht en de voeten tegen den binnenomtr k van den boog De beelden waren scherp omlynd byna levensgroot iedere bewe ging was 1 duidelyk waar te nemen De zon scheen buitengewoon helder Na eenige minuten geduurd te hebben verdween het met den optrekkende n mist Op het oogenblik is er geen sardine te vangen de schalen die de kusten van Engeland Portugal en Italië plachten te bezoeken zynverdwenen De sardine is een vi ch waarvande geleerdste onder de geleerden maar weinigweet te vertellen Evenals hare mededingsterde whitebait zegt men dat zy vele dingei is in haar jonge dagen en niemand weet z6ko wat zy is voor zy in een klein tinnen busj opgesloten wordt Ëenigen tyd geleden zag men ook geeit sardine meer langs de Ëngelsche ku t z verschenen toen echter in Portugal en keerden toen naar de Fransche kast terag Zy schijnen nu echter voorgoed verdwenen te zyn en de mogelyke uitroeiing der sardines ia een redeu tot groote treurigheid Al was het alleen maar wegens de innige overtuiging dat toch groote hoeveelheden kleine vischjesnitCornwallisuaar de fabriekeu op het vasteland gezonden zullen worden van waar zy als sardines c in blikjes zullen terugkeeren Over den driedubbelen moord te MaroUeput meldt de Middelburgsche Cojurant nog eenige bijzonderheden De moordenaar schynt ds zyn laatste slachtoffer gedood te hebben zich met groote sprongen te hebben verwyderd Ia de vochtige klei van den weg toch zijn diepe iudruksets van mansvoeten te zien Behalve Lampier die nog in arrest zit zyn nog achter slot en grendel gebracht een tweetal landtoopers waarvan de een in het bezit bleek te zyn van eene met zes scherpe patronen geladen revolver terwyl hy bovendien nog losse patronen bjj zich had Hy is een vreemdeling die uit Frankryk hierheen gekomen is en die zich kapitein van een schoener noemt Verraoedelyk echter ia noch hy noch de andere landlooper eenigermate bij den moord betrokken Aan de vrouwen was wel eene erfenis ten deel gevallen doch het bedrag er van was nog niet uitbetaald Verder moet uit de verklaringen van den verdachten M Lampier nog gebleken zyn dat de ongehuwde dochter vermoedelyk een honderd franken bezat Lampier is uiterst kalm toch rusten zware vermoedens op hem In Amerika kent men by het spoorwegvervoer slechts ééne klasse Wel kan men tegen verho d tarief in zoogenaamde salonwagens plaats nemen en is de luxe die daarin by sommige lynen heerscht werkelyk buitengeW on doch overigens neemt het publiek van alle standen naast elkaar plaats Dit heeft het gev idg gehad dat de werkman die door den aard vi zyne bezigheden vaak zeer vuil is geworden tuin handen en gelaat zich zelf duchtig onderhanden 4 j mt alvorens Jim de thuisreis aanneemt en in fteil rei nMü andere bargers tff bnrgeressen pli U a tü In Engeland beginnen nn eveneflnr de it i i ten der spoorw bestnren tegena pr de fte klasse waggons en deze rubriek van reizigers geheel anders te worden Daarby komt dat daar te lande het aantal tweede klasse passagiers zeer afneemt welke steeds meer naar de 3e klasse verhnisen De waggons worden by voortduring geriefelijker en na is zelfe op het traject Londen Ed in burg een derde klasse restauratiewagon ingevoerd 22 Juli 11 werd de eerste m gebruik gesteld Het derde klasse biljet geeft recht om in den restauratie wagen maaltijden te gebruiken De prijs vau het middagmaal ia 1 50 men bedenke dat men met Ëngelsche pryzen te doen heeft Hiervoor krygt men soep visch vleesch groeuten en pudding allen door een ichef de cuisine uitstekend bereid Voor 1 20 heeft men een lunch doch men kan ook afzonderlyke portiën vleesch ham enz bekomen Voor dertig centen krijgt men thee brood en boter Ook op de andere lynen verwacht men spoedig de invoering dezer wagons Naar men zegt troffen prins Henrich van Pruisen van Italië terugkeerend en grootvorst Alexis gaande naar Kreuznach elkander te Frankfort aan het station De twee iriusen dejennecrden elk apart en spraken elkaar niet Omtrent de beide als spionnon opgepakte Fransohen te Kiel wordt nader gemeld dat de politie beide verdachten van af het oogenblik van hun komst nauwkeurig het gadeslaan Het bleek toen dat de Franschen alleen belang stelden in de versterkingen der Kieler haven ia het Noordzeekaaaal en in de oorlogBchepen Op hun jacht werden de bewyzen gevonden dat zy ook voor do Duitsche versterkingen in de Noordzee byzondere opmerkzaamheid hadden getoond Behalve Helgoland waren ook de havenwerken van Nieiiwediep en de versterkingen van het Texolsche zeegat door hen in oogenschouw genomen Reeds zijn de door de bescheiden over de instructie iu deze zaak aan het licht gebrachte feiten aan het ryksgerecht verzonden Om by verwondingen het bloeden onmiddellyk te stelpen legge men op de gekwetste plek zuiver watten die men in warm nnter gedoopt heeft Wy lezen iu de Telegraaf De lange lynt van onderscheidingen waarmede een aantal verdienstelyke mannen in den lande by gelegenheid van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin zyn begiftigd ge worden waardoor er misschien een nog grootor aantal zyn teleurgesteld geworden het spreekwoord zegt dat iedere decoratie n ondankbarn en tien wangunstigen maakt geeft ons aanleiding tot twee opmerkingen In de eerste plaats verdient het naar onze bescheiden meening groote toejaichiug dat de Hegeering m de gegeven omstandigheden geen Kamerleden gedecoreerd heeft Het decoreeren van Kamerleden is een misstand die by de statuten der nationale ridderorden verboden moeat zyn omdat hy aanleiding ka geven tot onderstellingen en uitleggingen die noch voor de Kegeering noch voor de Kamer aangenaam kuunen zyn In de tweede plaats trekt het de aandacht dat er niet ééne vrouw is onder degenen die een onderscheiding gekregen hebben De voorbeelden van belanglooze toewijding en zelfopoffering zyn veelvuldig by de Nederlandsche vrouwen en er is geen enkele reden wanneer men de verdiensten der mannen openlyk erkent en huldigt zulks stvlselmatig achterwege te laten by het schoon geslacht BoiteolaDilscb Overzicht De Belgische Senaat heeft met groote meerderheid het voorstel Visart over de Bennatsverkiesbaarheid goedgekenrd in den vorm waarin de Kamer het uit verzoeningsgezindheid aangenomen had Met deze beslissing van den Senaat is de langdurige arbeid van de kieswetherziening afgeloopea Gisteren Zondag is het lot der caudidaten voor de Fransche Kamer beslist Er zyn er 163 Ongeveer een 60 tal daarvan zal waarBchynlyk aan de regeeringsparty en omstreeks evenveel aan de radicalen en radicaal socialisten worden toegevoegd De rallies zullen naar men schat niet meer dan een 10 tal zetels verkrygen by de 14 die de eerste verkiezingen hun verschaften Voor de eerste verkiezingen is niet veel drnkte gemaakt Nu echter de beslissende wedstryd zal plaats hebben is er groote beweging Voor vele caudidaten is het trouwens een quaestie van broodwinning De kiezers die op 20 Aug niet meestemden omstreeks 30 pCt van het geheele kiezerscorps worden nu door alle partjjen om hnlp gevraagd Het eenige belangwekkende van deze laatste verkiezingen is de stryd in het departement Var waar de candidatuur Clemenceau heftig en met de onwaardigste middelen bestreden wordt Clemenceaa verkreeg te Dn ignan 6511 stemmen terwyl 2117 st op den soctalist Vincent 4641 at op den socialist Jonrdau en 1032 st op een anderen candidaat werden uitgebracht Hy zal waarschynlyk gekozen worden te meer nu hy als radicaal socialist den steun der socialisten van Carmanx verkregen heeft Keizer Wilhelm en zyne gemalin hebben hun intocht gedaan in Coblenz Deschooustgel ene der steden aan den Ryn had zich in feestgewaad gehuld en het keizerpaar een schitterende ontvangst bereid Er werd feestgevierd geaongen gejubeld en gejuicht zooals alleen Rijnlanders dat kunnen doen als de zekerheid van een goed wynjaar alle Eorg van hnn toch al zoo opgeruimd gemoed heeit gewenteld Het militair karakter ontbrak aan deze plechtigheid allerminst Men behoefde slechts een blik te slaan op het trotsche Ehrenbreitsteiu aan de overzyde van den Ryn op de sterke vestingwerken en forten die de stad omgeven op de duizenden militairen die naen allerwegen ontmoette om zich te herinneren dat h t hoofd eener machtige militaire mogendheid van Coblenz uit naar de manoeuvres in de Rykslanden trekt Heden gaat de reis naar Trier langs den Moezel spoorweg een deel van de groote strategische lijn die Metz met de hoofdstad Berlyn verbindt en waarvan de aanleg grootendeela nit de Fransche milliarden is bekostigd Dnbbele waardeeriug verdient het onder die omstandigheden dat de keizer by het feest maal op het vroeger door keizerin Augusta bewoonde resideutieslot met geen enkel woord gewaagde van de militaire grootheid en macht waarvan de bewyzen hem omgaven Hy sprak eenvoudig en hartelyk De ontvangst in de Rynlaudeu zeide hy doet my goed aan het hart en ik dank de Goblenzers en al myn trouwe Rynlandera voor de hartelyke ontvangst my en der keizerin ten deel gevallen Met een diep geroörd hart spreek ik tot u van deze plaats in dit huis dat zoo nauw verbonden ia met de gescbiedeuis vau myn grootvader zaliger en met de persoonlykheid van wylen myne grootmoeder Wy voelep nog den geest der edele vrouw die eenmaal binnen deze muren heeft gewoond wy bemerken uu nog de zcgpnende hand van keizerin Augusta in allo deelen der provincie Zoo vat ik alles wat ik voel en denk te zamen iu een zegenwensch voor de welvaart der Ryiiprovincie Die Rheintaude lebon hoch noohmals hoch zum lritten Mal hoch Het is te hojien dat gedurende de manoeu vredagen al moet uit den aard der zaak in toespraken en foestdroiiken een meer militaire toon klinken alles zal wurdeu vermeden wat de verklaarbare gevoeligheid van den oottelyken buurman zou kunnen kwetsen maar ook dat de Fransche pers zich in het onvormydelyke schikkend hy deze gelegenheid zich van onwelwillende en ophitsende commentaren zal onthouden De dag van Katerdag de berinnenngsdag van den slag van Sedan zy schryft de KÜlnische Zl een schitterend voorbeeld voor alle tydeu der toekomst tot leering voor het heden eene waarschuwing Maar niet de krygstriomfen zyn het waarover wy ons verheugen maar het herleven van het Duitsche Hyk de handhaving zyner macht eu kracht het behoud des vredes gedurende meer dan twee tientallen van jaren Het behoud des vredes is in onzen tyd echter slechts mogelyk door onafgebroken zorg voor de weermiddelen want nog nooit heeft met zooveel waarheid het oloade woord gegolden si vis pacem para bellum Wie vrede wil bereide zichten oorlog Het is oen zware last welke dit woord ons op de schouders legt maar dezen last te dragen is eene onvermydelyko uoodzakelykheid is een gebod van zelf behoud is een plicht tegenover Keizer en Ilyk En ons desKölnischeZeitnng behoorde tot de verdedigers der jongste legerwct strekt het tot groote voldoening dat het Duitsche volk dien ernstigen heiligen plicht heeft op zich genomen ondanks alle aanvechtingen en alle hindernissen welke aan die plichtsvervulling in den weggelegd werden Het slot van dit gelegenheid woord is gewijd aan de aanwezigheid van den Keizer en zyne echtgenoote in de Hynprovincie en het Zondag verwachte bezoek der Keizerin aan Keulen Tit Rome wordt aan den Temps gemeld dat de Ital iiegeering zich bezig houdt met het voorbereiden van verscheidene financieele hervormingen Daartoe behoort een verhooging der bulasting op het inkomen uit roerend vermogen in progressieven zin zoodra het inkomen meer dan 6000 Hro jaarlyks bedraagt en een verhooging van hot successierecht als de nalatenschappen 50 000 lire te boven gaan De Rogeering rekent dat deze en de andere voorgenomen finanoieele hervormingen 25 30 millioen meer aan de schatkist kiiI en ophr ngeti Aug Watergetijden Hoor UflR Hoog iMH Uin l 04 8 88 62 D n 1 41 10 09 S l 10 64 Ooodoril a 17 11 48 8 61 1 Vr daR 8 4 36 50 4 4 1 14 Zaterd S 14 1 89 6 34 1 69 Kond 10 8 58 S 0 8 11 8 89 Hund 11 j8 2 88 8 48 3 11 SpringtU 12 en 27 Sept