Goudsche Courant, dinsdag 5 september 1893

Woensdag 6 September 1893 3S8te Jaargang No 6141 601IMHE mium NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie mapnden is ƒ 1 26 franco pei post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels ü 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsraimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Qoedt Soelpendrak Tas A BiuncKM k ïaa Ks an Zon r Opg A Onderg M 1 Opg Onder H Si 4 61 1 Aug 6 10 49 H 6 81 19 Sept 6 48 06 7 68 6 68 6 B B8 6 60 8 8 87 1 6 01 6 88 i H 6 80 10 S 19 41 N M 11 6 8 8 61 Beurs van Amslerdam 2 8EPTBMBKR Vor krs slotkoor 8S I 96 lOO 101 93 77 77 81 Vl 81V 68 98V 94 94 8 lOll i 8V 7 V SS s 887 1037 66 34 987 997 967 686 604 100 77 101 808 1867 991 100 1007 131 967 100 34 907 89 160 117 1007 60i 687 118 181 67 67 97 looy 101 9 89 108 180 197 1 S 99 8 84 l s 14 1081 1077 108 691 4 V 6V 160 106 1067 100 9 114 118 80 107 V 88 NlKElUHD Cert Nod W 8 Si dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoHOllt Obl Ooudl 1881 88 4 iTAUI InKhru ing 1868 81 6 Ooniila Obl In papier 1868 6 dito in zilrer 1668 6 FolTCoii Oblig met ticket 8 dito dito 8 Kl I t D Obl Ooit Se Serie 6 dito Oeeoni 1880 4 ditomRotb 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 ditoiagoud loon 1888 6 dito dito dito 1884 6 Sriliil Perpel lohuld 1881 4 TuuBU Oepr Conv leen 1890 4 Oeo loeniug Mrie D Geo leonio wrie C ZuiDArK Rip Urn v obl 1898 6 Huiüo Obl Buit Seb 1890 6 Vbnbzukla Obl 4 oabep 1881 AMrriillo LX ObllKstien 11 61 8V IUnrllllli K Steil leen 1886 3 Nbd N Afr Handetiv aand Areodab Tab Mö CertiHoaten DeliMaatiohappy dito Amb ilypotheekb pandbr 4 Calt M der Vontenl aaad i Or Hypotboekb paudbr 4 Nederlandaohe bank aand Ked Haodelmsataeb dito N W It Pao Hyp b pandbr 6 Roti Hypotheekb pandbr 4 Utr Uypotbaekb dito 4 OoaTKKR Ooat Hong bank aand RusL Hypotbeekbank pandb 4 AHBlillt Kquit hypotb pandb 6 807 B3 l K0 Uaiw h 6 Pr UeD eert 6 NlD Holl IJ 8poor r Mq aand Mij totKipl V et 8pir aand NeJ Ind upoonvegm aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dilo dito 1891 dllo 6 iTtul Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 Zuid tlal Spivmg A 11 obl 8 PoLKH Waraohau Weenen aand 4 KusL Gr Ruaa 8pw My aand 6 fialtisoha dito aand Faatowa dito aand 6 l ang Dombr dito aand 6 Kurak Oh A w 8p kap oand 6 Loaovo Seiraat Sp Mg obtlft 6Orel Vitebak dilo oblIg 6 üuid Weat dito aand 6 dito dito oblig 4 10 657 19 16 82 AHBBlKA Cttnt Pao Sp Mij obl 6 Chic k North W pr C r aand ditoditoWin 8t Peter obl 1 Denver Rio Ur Spra eert v a Ulinoia Central obl in goud 4 Louiiv k NaahvilleCert v aand Mexioo N Spw My lehvp o 6 Hiaa Kanaaa v 4 pot pref aand N York Ontario k West aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif lo hyp in goud 6 BI Paul Minu k Utmi obl 7 Uu Pao Hoofdliin oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 Canada Can Sonth Cert v aand ViH C Rallw ltNav leh d e O Amaterd Oninibna M aand Rottord TramwegMaata aand Nbd Stad Amsterdam aand S Stad Holtonlam aand 8 Bbi oib Stad Antwerpenl887 S Stad Bruaaol 1886 8 HoKO Tfaeiat Regullr Oeiallsch 4 OosTBHK Staataleening I860 6 K K Ooat B Cr 1880 8 Bpami Stad Madrid S 1868 Nbd Var Bet llyp SpobI eert 6 307 ADVERTENTIfiN Berdlan ran een Dochter H 8 M KAHLE geb SoiiwiHiitB Bmida 3 September 1893 Een ware Schat Toor de oogelukki Blnchtoffera der Zelfbevtekking Onanie en geheime uitspattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING Hollandaohe uitgaTe met 27 afb Pro 2 galden Ieder die aan de vereohrikkelgke gerolgen rau de ondeugd Igdt moet bet leien de oprechte leering die hel geeft redt jaarlgks dniiend van een ekei n dood Te Terkrggen bü hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland NORTH WESTERN and PACIFIC HYPOTHEEKBANK Wfg UlKECTIEder DE DffiECTIE ui f de VictoriaSron f e Ober a insfein by£ns Tafeldrank Vanh£ Y nink ykef u s derjfederlanden Uaatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlabnstein sevcsligfd te Rotterdam Zuidblaak 8 LOTEN inde VEllLOTirVG BIJ GELEGENHEID DER ZIJ N TE BEKOMEN BIJ SS A BRI K1IIAIM Langde Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN vo i IQ Het groote aantal zenuwkwalen van zonuwhoofdpya af lot de voorafgaatiila Icoutockonen van apoplexie horsotiberoerte te trotsaeren uogBteeda alle mlddoten door de metUsolie wetonsohap aangeweud Eerst naa doii uieuwun tgd komt de ear toe dat a j door hot gebruik maken van den eeovondigsten weg namelijk langs da hmd © ene phy elologiBotio ontdekking gedaan heeft die na houderde proofiiemingon thaus over du gelitiele wureld verbreid 18 e terwijl R j in welensohappelyke kringen de hoogste belangstel 1 ing wekt tevens ecno weldaad blykt lü 8ijn voor de ann ïenuwkwalen lijdondo menaohheid Dene genoeswijze is uitgevonden door den gewezen Offloier van üezondheid Roman WoissraHnn te Vilshofeii eo berust op de ondervinding opgedaan m eeno BO jarigo praktyk Door wasschtug van bet hoofd eenmaal per dag worden daarioe geaohikte stoSëa door de hnld onmiddeUijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met dene gonoeswyze werden workelgk Mlntterondo resultaten verkregen en zij maakte sooveol opgang dat van een door den uitvinder gosohreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare Toorkoming en geneEinR binnen korten tgd reeds do S5e druk ventohenen ia Dit boekje bevat niet alleen roor liet groote publiek veritaaubare verklAriiigcn omtrent het wezen dor nieuwere tlierapie en de daarmede zelfs in waniiopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt raeo daarin wetanschnppelyko vorhandoUngon uit de medlHOhe blftden die aan deze geneeswgze gewijd zgn zoomedo afaohrift van tal van getuigschrifton van huoggeplaatflte genooskuuiligeu onder welke P Meniere med dr professor aau de polikliniek te Parijs rue Rougemont 10 Stelnureber med dr praktlseerend g eneesheer aan het krankKinnlgea gesticht te Cbnrenton Smitfitsrath Dr tohn te Stettn Orossmnan med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestier geneesheerdireoteur van het hospitaal te Agen Qeheimrath Dr Sobering kasteel Outenfels Bad Bms Darses med dr geneesheer Jireo teur der galvanotherapeutisohe mriohtlng voor senuwlijders te Pari s rue St Honoró 334 Consul von Asobenbaoh med dr te Corfu Dr Bus acB arrond arts ta Zirknitz Ober stabsarit Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Fiu rière Eure lid van den Conseil Central d hyglène et de Santé in Frankrijk on vele andoren Aan allen wier lenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan soogenaamde lenuwachtlgheld lilden waarvan da keniookonen zün ohronlwhe hoofdpUn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid liohamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte gotrofleu werttea en nog t deii aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselilko zwakte verzwakking van geheugen enz en zg die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zyn maar door de i kende middelen als onthoudings en kondwnterkunr wryven electnseoren stoomtooi of zeebadai geja genezing of leniging hunner kwnnl gevonden hebben en ten slotte z die VTCeS gevoelen voor beroerte en daartoe reden hebben wegons versehgnselen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdooving in bet hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd BUizlng in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan ai deze drie eategonin van zenUWlljderS als ook aan jonge moi es lijdende aan bleekzaoht en kraohteloosheid ook aau gezonde zeift aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geeitalqka reactie wUlun voorkomen wordt Iringend aangeraden tioh het bovon vermelde werl aan te sohaffen hetwelk op aanvrage koeteiOOS en franco verzonden wordt door ding der geneeswyze vwi ROMAJN Oud Offlcier van gezondheid eera lid der Italiaansehe Samtoita ordo van hot Witto Kruis en verder te Amslerdam door CIKBAJI ft Co lloiligeweg 48 Rotterdam F v SAJiTKl KOLFF Apotheker Korto lloofdstoeg 1 Dlretht liOBIlï ft POBTOill Oudegracht bö de Oaardbrug F lOO Op de iongats hygiemsch mKliciaale Tentoonatdiling te tf n ia da Weisunui tohe genwawgH door de meaiKhe jarj met de Zilverea Medaille bekoond WKISSMANi LKMAIKK Co Apothekers te Parijs rue de TEohlquier 30 Alteen gerechtigd tot verbrei PBANSCHE STOOMVEEVEEIJ CbeaiJsehe eo Zwltsersche Wasscherlj GebroTeteerd door Z M den Koning der Belgen il üppenhcininr Kolterdam Specialiteit roor het stoonien en Terren van alle Heerenen Dameskleedingstukken ook alle oorten Meubelen Ledikantgordgnen Taielkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwaaten Garnituren Neteldoek Tnllea Kanten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander blgren en worden onachadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgelererd worden AGENT Toor Gouda en Omstreken VAN OS AZ Kleiweg A No 73 SltoUwerek B Hart Caeao Hoogitt sivii ft kootata theebmia aeliaHt hïÏ Ca Voordeeligl Hart Oaoao la fljnate PosderCacao in hart vorm gepersd Spoedige oploshaarheïd fijne genr deltciense smaaJc steeds gelijkmatigheid deB dranks Ib blikken bimen 25 Caoao hartan 46 cent 1 CMM kart = 1 8 eent = t kop Cacao Verkrijgbaar b H H Confisenis Banketbakken ena Engros Expeditie Juliua Mftttenklodt Amsterdam KalTeritraat lüb Alom te bekomen DE SOÜDSOHE SLASE of de beachryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te 7 r Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartont ekeningen enz waarby is toegero d een afzonderlek lerensbencht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Trabeth DOOR CHRKTIAAN KBAMM Prijf 80 Cents A BIHNKMAN GPiIJS MMI De NIEUWE LONDON doet het gryze Haar binnen en le dagen verdwenen maakt het glansryk en zacht ia onsebadeiyk TOor de huid en verft niet Prys 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar by J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar botten franco per post 15 et per flacon hooger r JSJiKc ONZE Natuur Woien Syat em Prof Dr O JAEOER fmOOpn op dragan Toortaan nevwt taand sedvponavrd msrlE n etiqoat BINNENLAND GOUDA 5 September 1893 Id de heden middag gebonden zitting van deo Oemeenteraad die door 16 leden werd bggewoond afwezig was de heer Oadijk namen de nieawbenoemde leden na het aflagen dar gevorderde eeden zitting Door den Voonitter werd medegedeeld dat er een klein Hiit had plaats gehad in de oproepiogsbrief er stond dat er vgf Ambtenaren TRn den Burgeriyken Stand moesten worden benoemd dit was niet zoo slechts vier moesten worden benoemd daar de heer Jager nog zitting bad Voorts werd medegedeeld dat de Minister van ffinnenUndsche Zaken had goedgekeurd éa benoeming van den heer A Ketellapper aan bet Gymuasiam Aangenomen voor kennisgeving Nog werd medegedeeld dat Gedep Staten hadden goedgekeurd de Rekening der Scbuttery over 1892 Aangenomen voor lunnisgeving Ingekomen was 1 Een rapport der Commissie tot onderzoekder begrootina n van de gesubsidieerde Instellingen TCn Weldadigheid vooratelleude totgoedkeuring Ter visie £ ea Rapport der Commissie beliut metket méanfiek der b ptwtingen van de Volk gaarkeuken en het Hoffmansgeaticht adviseerende tot goedkeuring Ter visie 3 Een voorstel van B W tot wijzigin der gemeentebegrootiog van 1893 Ter visie Aan de orde was 1 De benoeming van twee Wethoaders Worden benoemd de hh H W G Koning en J M Noothoven van Goor 2 De benoeming van vier Ambtenarenvan den Bai erlijken Stand Benoemd worden de hh Mr A A van Bergen IJzendoorn H W G Koningj J M Noothoven van Goor en G Straver laatstgenoemde ter voorziening der vacatare ontstaan door de benoeming van den heer Lotsj tot gemeente ontvanger waardoor hy ophield lid Tan den Raad te zgn 3 De benoeming van vier Leden in deCommissie voor de Strafverordeningen Benoemd worden de hh W J Fortngn Droogleever Dr F H G van Iterson C C H Prince en H G Hoefhamer 4 De benoeming van een Lid in de Commissie van beheer der Stedelyke Gaafabriek Wordt benoemd de heer G J Steens Zynen FEVILLETOIV STEKEEN EN ZWAEEEN Uit M Duitaek 1 Beedi de sendeling dioht by het tneisja gerJ loec bjj toevatligerwyt de oogen opaloeg ea kaar iaf Mot dit eigenaardig eerbiodabetoon dat de vrome katholieke rroaw voor bet prÏMterlyk Meed steeds aan deo dag legt itond Anoa tentoad op ea boog zich voor hem neder De Baadeliog dankte haar voor dien groet vol eerbied en wilde haar roorh gaaa Haar hg moet toch aan haar gelaat ieti geiieo hebbeo dat bem bewo haar aoherper gade te alaaa en eea oogeoblik stil te staaD Waar is xkw broederf w troog h j haar 0p s a kamer Ik denk dat hij slaapt Vao waar komt g eerwaarde heer nTia mijne gewooe u niwandeliDg Heden beo ik naar Blarhitroost geweest Hebt gi daar de kerk der bedevaarten reeds besoehl F Ach neen eerwaarde hoer I da w sr heen sou te vermoeiend voor ConstantiJDEijn ook a wanneer men met r toig gaat Hg kan het sdHAkea b het r den telft niet verdragen I Rn alleea te ün daartoe kant gjj niet bealuitm Y sdiadde het hoofd H sou mjj jaiit noodig kuaneD hebben wanneer ik daar waa Biaar gij eerwaarde Heer gaat alt alleen uit niet waar f Meeijtal soma voegen tieh enkele kollin i b mjj maer dikwerf in de voormiddagon Ubbea de heeren hanoe werkaaaalwden Ik bsa 5 Het voorstel betreffende de oprichting eener Avondschool voor Meisjes Aangenomen met atg stemmen 6 Het voorstel betreffende hot organiseeren van een otinius voor volwassenen Aangenomen met alg stemmen De heer Dercksen vroeg inlichtingen betreffende het vermeldju atje dat de burgemeester aan de meuscbimr N niet hadden willen vlaggen met het Eoninginnefeest had gevraagd U vlaggen De voorzitter deelde mede dat zulks niet het geval was waarna de Vei adering werd gesloten Zondag 10 September zalvanw ede Weerbaarheids Vereeniging Bargerplicht c eene Huishoudelijke Senietwedstryd op het Schietterrein aan den Rotterdamschon Ügk van de voorm 10 tot des nam 4 nar plaaU hebben De wedstrgd zal bestaan uit Personeelu Wedstryd Art 12 Reglement Wedstryd op vrije Iman t en betaling van 50 cents vooi elke Serie van 3 schoten Wedstryd op vaste baan t en betaling van 1 voor óéne Serie van 5 schoten Vrye baan Flobert tegen betaling van 25 cents voor elke Serie van 5 schoten Bg ongnnstig weder gaat de wedstryd niet door en wordt dit kenbaar gemaakt door he plaatsen eener vlag op den omloop van deii toren der St Janskerk Door de rijkspolitie werd gisteren aangebonden B de Ronde die bedelde hy werd ter bescbikking van den Officier van Justitie gesteld Door de Politie werd hedenmoi en aangehouden wegens dronkenschap N v d Mey oud 42 j te Wyk aan Zee By onderzoek bleek dat hy nog 7 dagen gevangenisstraf moest ondergaan wegens diefstal terwyl by nog gehoord moet worden door den Officier van Justitie die zyoe aanhouding had verzocht Tevens is nog aangebonden M Jongbloed die nog 1 dag gevangenisstraf moest ondergaan wegens openbare dronkenschap Gisteravond omstreeks 7 anr geraakte een jongen op de Raam zekere E spelende op do brog aldaar te water Hy is met groote raoeiU onder de brug van daan gehaald De 2e luitenant R T Musschart van bet 8e r infanterie te Utrecht is gedurende deze maand te Woerden gedetacheerd ter vervanging van den 2e luitenant W Bolken van het 5e regiment infanterie die naar Utrecht hsdea bizonder vlijtig geweest glimlachend wees hy op het boek dat by by zioh droeg Ik heb in da Chineeaohe grammatica gestudeerd opdat ik de taai niot zon vergeten l £ e chineesche taal ia toch wel leer moeilgk niet waar P iroeg Aooa yO ja vooral omdat zoovele dialektan daarin voorkomen Het duurteen geheelen tgd oèr dat men er goed op de hoogte van komt I Wanneer gy langer bleeft aii het U niet at te moeieljjk viel bou tk U willen vragen of gy my iu de Cbineesche taal tondt willen onderrichten zetda lAuna kleurend Waarvoor mijn kind t vroeg de zendeliag zacht ivLeer hover wat dat piaktiach mut voor U hebiMn kan Wto weet of dit nu juiaG eiot bij het leeren van bet Cbineeaoh bet gevsl zou z jn Wanneer mya arme broeder God moge t vorboedPD toch niet meer gezond werd en mynie oude tatite stierf h1 ik alleen staan op de wereld f Ku wat xoa er dan gebeuren f Ik weet het niet Maar ik geloof dal ik dan gaarne teer gaarne ia eon klooster zou gaan I Maar daarvoor behoeft gy tooh geen Chioeewh to kennfn 1 gaf de zendeling met een goedig Uobje haar ten antwoord O I ik ton tooh niet in KusUod wilten blyven waar mon de kloosten opheft ook zelfs niet in Europa I Ik zou arme heideukindereo wilten opvoeden en ze willen onderwyisn 1 Wat hebt gy daar verBobeurdP vroeg de gecatelyke om aan het geaprek eeno wooding te geven terwyl hy op de stukjes papier wees die verstrooid op tafel ondor de bauk en in bet gras lagen jrOch nieta ntets van belang bet is maar een brief Dien gy ontvangm hebt Noen I dien tk schreef I E waarom hebt gy dien versiAeurdP Omdat er nieta dan oawaarhedeo in Zondag kwam te Ammerstol eeu geval voor van cholera aaiatica by eene vrouw De lyderes is overleden Terstond na de aangifte zyn door den burgemeestfr krachtige voorzorgsmaatregelen genomen het lyk is zoo spoedig mogelyk begraven en op laat van den burgemeester Eyn de goederen onteigend en verbrand terwyl de woning is ontsmet De Bood van kommiezen by s ryksbelastingen in Nederbindc in 1892 opgericht teil thans reeds 1540 leden Vanwege den Boud z n oen tweetal adressen aan den Minister van Financiën overhandigd waarin om verbetering van de inderdaad treurige fioancieele positie wordt verzocht traktementen der 4 klassen van 420 tot 744 Ook is een aanUl leden van de Tweede Kamer bezocht waarby hunne hulp en medewerking werd gevraagd een 30 tal leden hebben dien toegezegd Zooals blykt uit de mededeeling van den bui emeeater te Rotterdam zyn sedert de vorige kennisgering van Zaterdi aangegeven als overigen aan Aziatische cholera 2 personen en als daaraan lydende 1 persoon Deze laatste waq een bewoner van pand no 33 in de Van Berkelstraat en kolenwerker van beroep In het geheel hebben zich nu van het ontstaan der ziekte op 21 Augustus af IBgevallen van cholera voorgedaan waarvan 13 metdoodelyken afloop terwijl 3 lijders in behan deling blyven In bet politie burcau te Kralingen zyu door den burgemeester beschikbaar gesteld eenig flesschen Bleekersdrank om als eerste geneesmiddel by het ontslaan van bholeragevallen tp worden toegediend Van I Sept tot 4 Sept zyn te Leerdam 3 personen gestorven aan Aziatische cholera en 3 personen als daaraan lydende aangegeven In bet geheel zyn er nu 26 personen aangegQveü en 15 gestorven 2 lyders zyn geheel hersteld eu 9 nog in buhandeling Zondagmiddag is door den geneeskundigen inspecteur een ernstig geval van cholera aaiatica geconstateerd by een 12jarigen knaap onder Ëlden gem Eist op de steenfabriek vari den beer Van Holst De knaap is overleden Het gevat wordt toegeschreven aan het gebruik van Rynwater Zooals men weet bestond te s Gravenh e een comité tot stichting van een woning voor den pausolyken internuntius by ons Hof Het heeft zyn tank volbracht het huis Boïiuideu staan dat ii zeggen voegde zy er snel aan toe toen ik hem aohreef was dit niot bet gevat anders bad ik hem niet of op een mlere wyze goBobruven Maar ik was er nauwelyb klaar me Ie toen ik iets hoorde plolieliug hield zj op en kreeg eon geweldige kleur en toen kon ik den brief niet wegzei on Want toen dacht ik in eona over vele zaken die daarin stonden beel anders Toen ik dien schreef was ik vruohjk gestemd on nu ben ik t niüt moer eu daarom bob ik bom verscheurd 1 Wat ia u dan voor een vreosclyk ding wedervaren F vroeg bij verwonderd Qij zult m miaachten beknorren wannoer ik t U vertel I Ik Ja gy want gy sutt myn verdriet erg kinderachtig rindon Haar ik ben nu eenmaal van die natuur dat ik my motiitijk aan iemand bochten kan doch wanneer dii eenmaal gesobied ia dan andermaal ichükte hare stem zy zweeg If Wat moot dat beduiden F vroeg by terwyl zijn voorhoofd fronsde lyMQnboer Zeuko gaat heen 1 leide zy soet on op zacbtcn toon en dat toog eena itokte hare stern z j boog het hoofd terwiil zy met de hand de overgubleven atnkjes papier van de tafel en van de bank veegde En dit vertrok trekt gy u zoo zeer aan vroeg hy met een Hobt boofdsoh addon Ja 1 antwoordde zy zoo trouwhartig mogolyk hy ia ió6 good zóó deelnemood Coostantyc vindt den omgang mut bem zóó aargenaam t Uw broeder aprak de priester mot een vluchtig kchje irul niemaud misiih zoolang mevrouw van Tennenberg hier blijft ftt is waar wanneer i no verblinding blyft aanhouden Wanneor hij se eenmaal met myneoogonaanzag zou hij anders over butf o ndeeIea Ik weet dat sQ lioh vrootyk hout 61 werd voor het doel aangekocht en in orde gebracht Daarvoor was door de Ned Katholieken een aanzienlykesom byeengebracht terwyl wijlen jhr Diert van Melissaat voor datzelfde doel een aanzienlyk bedrag vermaakte en de broederschap der H familie een fïraai altaar voor de huiskapel der internonciatunr en geschenke gaf Het comité Jsood de akte dezer Leo stichting den paus aan en ontving daarop van den kerkvorst een hartelyk woord van dank terug In de maand November of December zullen examens worden gehouden tei verkryging van bet radikaal voor den postdienst door telegraafambtenaren en van dat voor den telegraafdienst door postambtenaren Klerken der posteryen en tel rafle aangestetd krachtens in Februari 1893 of later gehouden examen zullen tot beide examens wordèu to elaten Geagreëerde kierkeu kunnen alleen dan aan de bedoelde examens deelnemen als zy eerst met goed gevolg bobben afgelegd het examen voor klerk der posteryen eq telegrafie waartoe in de maand October gel enhoid zal zyn Het bacteriologisch onderzoek heeft bvreitigd dat de schippers vrouw in de vorige week te Deventer overleden door cholera asiatica was aangetast Zondagavond 10 40 spoortyd is de huzaarVan B van het Se raiment in garnizMn teHaarlem aan het station der SS te Utrechtop ongelukkige wyze om bet leven gekomen Het vermoeden bestaat dat de man van hetperron is gedwaald on door den trein voor hethoofd is gestooten ten minste zyn lyk werdgevonden aan de tunuelbrug iu de nabyheidvan het oude stationsgebouw van den staatsspoor n vertoonde weinig kwetsuren eenigo schrammen uan hoofd en aangezicht Geneeskundigehulp werd nog ingeroepen maar wa overbodig daar de man geen enkel teeken van leven meer gaf U D Zaterdag is te tJtreobt het eerste geval van cholera aaiatica voorgekomen by den aardappelhandelaar L wonende aan de Zandbrug aterd morgen is hy ongesteld geworden en gisteren morgen om half vyf overleden Zyn lyk is naar do daarvoor geplaatste inrichting op de roomsch katholiekö begraafplaats overgebracht en oumiddellyk is tot do ontsmetting van huis en inboedel overg aan De aangetaste had water gedronken uit de Singelgracht a 1 II ZZ Z ± i II I maakt over mynen armon broedoren dat tyn treuriite toeatand haar togen de borat atuit Myuheor Zeuko daarentegen meent het goed met bom on daarvoor bon ik hem dankbaar Oordeolt g niot to bard en daarom onbiliyk over mevrouw van Tennenberg vroog do zondoling op ernatigen toon Neen t riep zy hartitoobtelyk Ik zou baar niet beaebaldigen wanneer ik er goon bewija voor had Toevallig hoorde ik baar eona met mijnbeer jonko over mi non brooder prekon on toen zotde zij hem dat Constanlyn baar verveelde en dat z ja toestand baar zoo onaangenaaiu aandeed Ik heb my gewaoht dit aan mynen armen sioke roede te doelen dflt zou hem uitermate bedroefd hebben Maar vevgeten die haitelooze woorden neen I dat heb ik niot I Kn ook bon ik niet vergoten dat heer Zenko baar tegenaprak en op eene Keer lieve en vrlemlelyken tood over myn armen zieke aprak Aan bem verli at Conatantyu een vriend aan mevrouw von Tenneifberg zou bij nieta vorliezoa I De zondoling aproidde ryi landkaart over de tafel en stond voorovir gebogen steunend op zynohandeu alsof by zyno gehoelo aandacht wi dde oan de opBfioring van den oen of anderen naam op do kaart Nu ja I liet hy er na een poos opvolgen vQ j hebt gelijk De heer Zunko is een bominnenswaardig puraoon i hy beoft oogetwyfeld een goed hart Maar zulke kenuisaen kan men nog geen vrienden noemen Men weet van te vorea dat zutke kennis makingen van kortea dnur zijn en men behoort zioh daarom Ie wachten op byzondoro wijze zich aan iemand te hechten dien men baden teert kennen om morgen weder afscheid van hem te nemen