Goudsche Courant, woensdag 6 september 1893

Ülrecle SooorwesverWniilng inct tiülüA Zu uerdlenst 1893 AaHRevangen I Mei TUd van Gre DWlcli n o l D It OTT B R 1 A M 13 08 13 18 13 58 1 34 8 48 4 60 1 05 4 67 l H r O c 1 19 6 11 ll M U 38 1 88 1 ♦ O KOTTBHDAVI OOIIDA 9 30 10 3 48 0 46 9 51 10 33 11 50 13 30 10 38 10 39 10 48 8 07 8 18 lO OS 10 11 10 58 Uouili 7 30 1 40 U Ot 9 17 10 li U ll l J il l Ol 1 37 M i9 45 1 15 5 86 5 S9 7 13 8 85 IS 10 15 11 11 i 30p 1101 1 13 467 1 11 11 10 1 33 6 08 8 30 11 8 1 3 J 30 8 31 10 11 l M8 19 li 4ii ji 11 37 13 41 U Sl 1 89 1 57 3 55 4 16 5 15 5 55 6 37 7 43 8 56 l l 11 15 U 40 18 Iflwk 6 30 7 50 8 13 8 55 10 16 10 57 18 03 13 45 8 80 8 45 3 15 4 18 4 43 6 80 6 51 7 43 3 86 10 01 10 J OO I I I T O 11 T 6 88 i 8 40 7 5 8 09 8 31 10 lOoll 43 48 8 83 3 18 4 18 4 t7 6 33 01 7 45 8 33 10 0840 38 i 11 14 8 37 6 37 I 8 01 9 13 8 31 39 8 86 4 08 Ï 10 DEN lltiO OOUDA lUifJ 387 307 439 88 9 48 111 19 11 33 18 15 1 43 8 16 8 4i 3 43 4 16 4 48 5 31 7 04 8 06 9 t0 10 10 Vuirl 1 58 10 35 1 43 4 48 7 10 y Ï Z 10 10 37 8 6 98 46 j M6 19 10 48 3 09 6 0 7 81 IITSEOH T r 00 D Ulracht o8 S1 7 50 9 64 11 34 l S OS 18 50 8 55 3 8 68 4 4S 6 08 6 88 7 48 8 09 8 50 10 07 10 64 Uuraelan 8 48 04 lO OS 13 80 3 30 4 07 6 016 18 06 WnorJon 6 63 8 11 10 15 18 34 4 18 5 88 1110 14 Uixldoaler 7 07 8 19 10 33 18 48 4 84 5 40 l aonU 7 30 3 33 9 34 10 38 18 03 13 66 1 33 3 87 3 40 4 87 6 80 5 68 7 08 8 80 8 41 9 88 10 40 lljt i MST KR 11 4 M OOüD A I111I rdM O S 7 55 9 40 11 10 11 87 8 30 4 10 4 86 tSS 1 16 Aiul r U n Wp i W 8 10 66 11 85 11 48 8 46 4 86 4 40 7 40 lOjg a d 7J0 tM 10 44 18 16 18 U 40 I M Ml Ml U 10 8311 38 3 46 6 05 5 48 if 10 88 113 861 6 18 6 55 8 14 10 38 8 18 1S8 8 8 41 10 61 11 50 1 30 8 08 8 50 4 48 5 89 8 81 8 S 8 lO 10 59 11 10 flOUU M TltKUAM 8 40 8 81 10 08 11 18 11 8 81 4 47 5 J3 0 08 10 55 13 1 1 8 40 6 65 6 35 11 10 11 10 18 84 1 10 S 66 f 6 60 11 86 tXHm 1 Il tStm 0 Wm De Uaftgwhe eorre pondeiitder N Or Ct deelt mede dat de Minuter tui Finanei o met xflu wiixiging rao het nonM reedi Eoorer gernrdenl is dat hg Termoedflyk reedi tegnn of in October zyn Toorstel zal kunneo indienen Is deze eorrespoDffent wel ingelicht dan zonden de w jzigingen hierop neerkomen dat Je grondelftgen zouden worden terRgg bracl t tot vier huurwaarde mobilair dienviboden en paarden en dan xotï daarbg een vrg terke progewio worden toegepaii die erenwel weder een deprouief tegenwicht kou riuden in aftrek ran een zeker percentage ran de hoofdsom ran aanilag in rerhouding tot bet getal kinderen Men meldt aan de P D Ct c nitEmmen ▼ an 1 Bept Heden had naar w § rernemen op den weg van Oranjfxlorp naar fater eenebntiate aanranding plaats Eene vrouw toclïQÏt genoemde veenkofonie die hier op de markteene geit wilde koopen en daardoor nngal eenigeguldens h zich hnd werd onderweg door tweeperümen aangfgrepen en ran hoar zuur beRpaarda penningen berooid lïovendien hebbende onverlaten bare kloeren stuk geHoeden Dearmevrouw heeft onraiddelgk een klachthydipolitie ingediend Uet feit is des te brutaler daar over den w waarop het pbiats hait omstreeks dien tyd eene drukke passage vaumarktgangcrs wu I Ue Werkraansbode onder retjactie ts den heer Hetdt zegt omtrent bet opvallend jeit dat de heer Kater geen iinije boeit gc By dezen eersten buitengewoon milden en algemeenen ridderregen is ook op de arbeidersbeweging gdict maar natuurtjjk alleen op de supmordeiyke Zoo vinden wjj vermeld dat de boer L Tan Winkel Toorzilt r der Nederl Werkl vereeniging te nrusitol is benoemd tot ridd r in de orde van do Npderlandêclien I cieuw doch de boeren ds F van Oheel litdemeestar voorsitter van den Christeiyken Volksbond te i Oravenhoge en W 0 J Piwstoors voorzitter van den Ned ItoomschKa thol 1 pn Volksbiind te Amsttirdam zyn benoemd Utt ridders in de orde van Oranje Nassau Do attentie is heel aardig en wj gunnen den heerei de bun toegekende onderscheiding van harte Moar of er in de werkliedenbcw ing niet zijn die oudere en betere britiven hebben ¥ Ons dunkt ja Waar zelfs het positieve dool der liegceringacbyut te z iii g wet Ht om in de kerkelyke richtingen te btyven kan KOnder miNkennitig der verdiensten van anderen getuigd wonluii dat Patrimoniura s stichter en voorzitter de heer K Kater alleen titmmaal meer heeft gedaan en met de grootste inspanning beeft moeten doen dan de bdde andere beoren to xatnen 0i is Kster on misschien ook yn bewegi ng den hoeren nog te democratisch Oyk zou bet kunnen ijn dat Kator door het brutaal weigeren van inlichtingen aan de mmissie voor de Htatistiek uit de gunst in geraakt Hoe dit zijn moge wiJ vertrouwen dat hy zich niet minder ridderiyk zal gevoelen en toonen met een onversierd knoopsgat t Omstreeks huif ze ontatond er gisterenavond te Amsterdam op do d rde vor lioping van perceel no ƒ aan do Da Oosta kade oen ta Ineiyk ernstige brand door een ongeluk met een pet rote um toestel Do dtenstbode zou de pap voor een kteiu kind gereod luirken bleef met hare kleerou aan bet toestel haken n wierp het om Onraiddeiyk verbreidden de vlammen zich zott snel dat de bewoners een diamautstypter met zgn gezin do woning in allcryi moesten verlaten De brandweer poedig ter plaatse werkte met een achttal stangen on had moeite deu voortgang vin het vuur tn stuiten dat zich reeds aun het duk van het belendend perceel ging medi deelen Door de byi is de dsksparreu to zotten gelukte bet hiiar evenwe Iiinnfn wrini tijd bet vmir lot do wnni in 8 35 8 43 8 40 S 5 9 05 7 85 7 33 7 80 7 4J 7 S5 7 6 6 10 6 1 6je 6 S3 Roltenlul Niraw k li MoorilMObI OowU Zof M 7 4J 6 iS Z t 7 61 01 Voorb 8 03 9 1 1 IU n 8 089 13 9 34 10 07 I llUtI op ioi Uowin Oudew 5 50 8 54 6 6 7 018 18 0 05 7 11 8 41 lllrm l ti Utrachl Qottd Antonixf Wo 7 5 ü i 8 14 9 10 9 8i Omid ItMRlnobt Ninmrknk OiiMlIa RoUdnUm waar de brand was ontsUan en dm daarboven gelegen zolder te beperken en hem eindelgk geheet te dooven De vefbraode inboedel os verzekerd Op de tweede verdieping ran het perceel lag eene dochter des bnizes zwaar ïiek te bed Door schrik OTsrmand verliet zg in dezen gevoartgken toestand het bef om zich op straat te begBfen Door hare hoiNgenooten werd 7 g by eenen bloedverwant in de baurt onderdak gebracht Tc Helmond ts Vrgdag avond vermoedel k a gftval van cholera Toorgekomen by een schipper varende van s Hertogenbosch op Helmond De lyder is na eentge uren bezweken De faeces zyn ter onderzoek opgezonden naar het bacteriologisch laboratorium te Utrecht De inspecteur van het geneeskundig stoatetoezicht die persooniyk naar Helmond kwam nam de noodige maatregelen tot ontsmeiting Scheveningen Een medewerker van de New York Hciald zingt den lof vandeNedcrlnndüche badplaats Bcheveningen Hg we t dn lezers vnn bet blad op een bezoek te brengen aim Scheveningen waarvan hy de volgende Ijesfihryving geeft Ëon gedeelte van 8cher ningeu met z uauwe straten en zgn nyvere bevolking die een scherpe tegenstelling vormt met de vroolyke pretinakt ide badgsuten kan in tegenstelling met andere badplaatsen op een beUngrgtfe geschiedenis bogen en is een bezoek overwaard Op zeer vele wijzen door een wandeling onder lommerrgke boömeo meteen pyisnel voortsnorrende electrischo tram of door oen tochtje per omnibni langs de heorIgke tanen van het prachtig Haagsche bosch nadert men do badplaats Reeds uit de verte ziet men de vgf koepel van het hotel Öeinpost zich scherp afteekenen tegen den lichtbliiuwen wazigen hemel daarnaast rgat het Kurhatis met zijn grooten breeden koepol omhoog leto verder bemerkt men andere schilderachtige gebouwen op trokken in pagodenvorra of van belder rooden on witten steen die een aanblik opleveran welke veel ffouds doet verwachten In die verwachting wordt men niet teleurgesteld Aan ho strand heerscht vroolgke be rgvigheid oo ver bet oog reikt sti ekt lich de zee oit op wier golven tobhe vormige visscborscbniton met aardige bruine zeilen dobberen Dicht by het strand duizenden rondspringende plassende bodgnsten op het strand jiil e1onde kinderen die in het zand graven u i kookteH bakken Voor de veiligheid der l deaden waakt een mot een stok gewai end man die waarschynlyk zelf niet zwemmen fcfn en zwemmers dio zich maar ern meter te v r wogen in bet zuiverste Nederlandsch gillend waar chiiwt Wat Hcheveningen vooral v n andere badplaatsen onderscheidt dat zyn de badstoeten tango het strand die als ze klappen konden menig hartsgoheim zouden ortsrvertellen Kn dan de vermakeiykheden binnenshuis fn Heinpost met een uitstekende keuken wordt men s avonds onderhoudend beziggehouden Een uitstekende atangendans zeer merkwaardige proeven van een uitstekend gelitugen en de handigec toeren van een armloüzo worden een programma rgk aan afwisseling Vergeten wg voorol niet den iwdigen schouwburg van hot Kurhaus waar een Krausche troep l e Vt lione het Carnaval de Nice en andere stukken opvoert zooals alteen eei Franscb gezelsehap dat kan 10 65 11 03 ll O 11 U 11 36 11 06 7 86 7 47 7 48 9 50 9 69 10 11 a 97 8 14 OnrdilMln Het belangrijkste gedeelte van een vreemde badplaats is echter bot Kurhaus heveningen bezit er een dat dank zg den vernietenden brand van drie j iron gbleden met de beste op het vasteland kan wodyvereu Een prachtig gebouw nwtr luchtige kamers ruime gangen aten volgens de nieuwste mode gemeubeld heerlijke balkon en een prachtig terras waar een iOOOtal personen bet gezicht op de zee kunnen genieten Verder biljart dans en i n i jilfn en ten slotte een conrert aal die met gemak orkest 3000 toehoorders kan bevatten Het van 80 leden onder prof Mannstaüt i i een der volmoakste Tan hft raxtelaad lederen Vrijdag wordt een kUuniek concert te i gehoore gebracht bg de twee voornaamstf stokken verlaten de kellners de saai De badplaats wordt niet alleen bezocht door de élite uit Den Haag en andere Nederlandsche stet en ook vele vorstelgke personen brengen daai de zomermaanden door Ik zoo allen die mst ontspanning en afvriaseling behoeven en mnzikaal genot willen smaken willen aanraden Bcbeveaingeu te bezoeken c Te Nifuwerkerk a d IJset i een 4 Jarig knaapje van AndriM Vermeulen onder het spelen te water geraakt en verdronken Vrgdag zouden de lessen op eene der openbare scholen te s Hertogen bosch weder eenen aanvang nemeu Om negen uren waren de onderwyzeressen en de oade en nieuwe leertingen present maar alten werden weggezonden omdat de banken geverfd en oog niet droi waren De Igsterstrikkers in Gaasterland Fr hebben dit jaar weinig hoop op eene goede vangst De bg uitstek droge zomer is n l oorzaak dat de bosschen als het ware wemelen van muizen Deze nu zgn zeer verzot op de bossen die ze met groote behendigheid weten machtig te worden Eene enkele maal slechts moeten ze hunnen snoeplust met don dood bekoopen door in de strikken verward te raken Waar deze snoepers zich in grooten getale bevinden is letterlyk het vangen van lijsters onmogelgk s avonds worden de beugels van groote trossen l e8fl n voorzien s anderen moi ens zijn de meeste afgekauwd Welke middelen ook zijn aangewend om van deze plaag bevryd te raken geen enkel beeft mogen baten Men schrgft uit Davos De verjaardag van H M on£ e jengjp Koningin ging ook in dit j erafgelegsu hooggebergte waar de Nederlanders steeds vertegenwoordigd zgn niet onopgemerkt voorfcg Van hetviceconsutaat de Holiandsche pensions en het ktirhauH wapperde de driekleur terwyi alle Nederlauders zich met een strikje getooid hadden Do kapelmeester van het dagetgksch orkest tiet met de Nederlandsche votkaliederen aanvangen en gaf bovendien nog ten beste eenen marach van den heer l etri ter eere vau onze Koningin gecomponeeerd Mi en er al goen landgeoooten genoeg zgn ofti een bepaald georganiseerd feest te vieren vtfrgeten wordt do AUiü Augustus toch niet Een nieuw if luaionistisch mjddelt e een nitkomst vaor smulgrage lieden met cbralebeurs is door een scheikundige te Hiitadelphia uitgevonden naraelgk extracten van versühillende tekkerngen waarvan enkele druppels aan een atuk brood den smaak even van bet fijne gerecht zelf Zoo kan men denkbeeldige ganzelevrrpasty patrgs rnlpens enz eten voor weinig geld De bouw van een stoomgemaal met bjfboopende werkzaamheden voor rekening van don polder Nieuwkoop is toegewezen aan den lioer J Kamsteeg te Giesendam minste inschrgvor voor f 43 338 Te s Hertogenbosch mag de vereeniging Floralia zich verheugen in eene jaartgks toenemende sympathie en medewerking by de ingezetenen aldaar Zondag kon zg eene tentoonstelling van 765 inzendingen houden en 2 premien 26 eerste 26 tweede en 31 derde prgzen uitreiken Meer dan 600 kinderen werden door haar op chocolaad broodjes taartjes enz onthaald terwgl dp muziek der dd schutterij of de Hossche Liedertafel zich liet hooreiï 7 10 6 03 6 10 8 17 8 38 7 30 6 4 1 8 30 i 50 1 45 1 56 3 08 3 09 8 16 18 40 i 48 18 08 De Heer Max opende de bgeenkomst met eeé korte en hartetyke toespraak ook tot de kinderèi Het weder was prachtig De iudruk van het foest was algemeen zeer gunstig Ook te Zwolle is Zondag in den tuin der Boiten Secieteit de jaarlgksche tentoonstelling gehouden van bloemen gekweeüt met zaden en bloembollen kostebxH door de vereeo ing Florae aitgedeeld De rnim 4250 ingesonden potten ea bakken getuigden dat aan de kweeking vele en goede zorgen waren besteed alle inzenders op drie na konden dan ook bekroond worden met prgxen van f6 f5 f 4 f 3 50 f 3 en minder De heer J H Schellwald reikte de pryzen uit Naar de N Bred Ct c met zekerheid me dedeelt znllen het volgend jaar 200 codeU worden toegelaten tot de Militaire Academie en voortaan ieder jaar een gelgk getal Misschien vergissen we ons maar wg dachten dat men dit feit mei zekerheid kon Ternemen uit de Wet on het middelbaar onderwgs waarbij o a de Mettensehool te Alkmaar werd ingesteld TegenoTer de Tijde die zich belastte met de taak om te betoogen dat de heer Rntgers t zoo kwaad niet gemeend heefl met zgne beruchte uitdrukking hondt de Standaarde staande dat het woord atemveec op niets anders slaan kon dan op de nieuwe kiezers nit lagere kringen Ëu het blad v6egt er bg Bovendien in de Sogelsche wereld is de uitdrukking voting cattle voor de kiezers uit de lagere standen zoo overbekend dat elk goed verstaander terstond begreep hoe de beer Uutgers van Rozenburg aan zgn stemvee gekomen is Uit Quedlinbo g wordt geschreven dat de predikant B oenige jaren geleden door een oude dame tot universeel erfgenaam werd benoemd Tot de nalatenschap van de overledene behoorde ook zes morgen land waarop echter een verren bloedverwant van de dame oan spraak maakte zonder eenige bewgzea voor zyn aanspraken te hebben Hevig was de twist tnsschen beeldhouwer en dominé maar daar deze laatste in het bezit was van een reebtsgeldig testament bleef bg eigenaar van het land N wreekte zich nu door op het graf van de overledene een graffteen te plaatsen die een geldzak voorstelde terwgl tevens werd bekend gemaakt dat hiermee de geldzak van Dominé B was b $ ld Deze grafsteen moest echter op last vnn het kerkbestuur verweerd worden N vervaardigde nu een levensgroot beeld d n domino voorstellende Met den liiikervoet treedt de geestelgke op het negende gebod Gg zntt niet begeeren uws naasten huis enz ter rechter zyde var den geestelgke staat een Engel weenende over den gevallen zondaar ter linkerzöde staat een duivel grgnslachende over den aanwinst tui e i zieltje De geestelgke draagt op den rog een geldzak met het opschrift zes morgen lands De heelden zgn door den beeldhouwer aan den gevel van zgn woning aangebracht endephotographisehe afbeelding er van wordt te Qoedlinburg verkocht Geen vreemdeling verzuimt een bezoek aan dit huis te brengen Alle pogingen van de stedelijke en kerkelgke overheden om N over te haleu tot verwgdering der beelden zgn mislukt en dagelgks bigft duti het huis een bedevoartpfaats voor talrgke nieowi erigen Hen meldt uit Haarlem Onze gemeente staat voor oenprooei tenzg een minnelgke schikking met haa kan worden gesloten wat wel niet te verwachten is De deurwaarder M J Waning heeft nit naam van bet hestnA der vereeniging de sociëteit De Kroont de gemeente geïnsinueerd op do navolgende gronden 10 43 11 08 11 38 9 36 9 43 9 49 0 66 10 06 11 88 8 10 11 41 7 11 08 8 40 9 03 5 36 4 30 4 45 4 66 5 01 6 09 6 15 7 07 7 17 7 14 7 31 7 37 4 40 6 65 8 30 10 Door de leden dier vereeniging was besloten Zaterdag 12 Augustus eene feestelgke bgeenkomst te handen met hunne dames en geïatroduceerden Het bestuur had daarvoor de noodige maatregelen voorbereid en de byeen komst was volkomen ingevolge de bepalingen van het huishoudelijk reglement samen gekomen zijnde uitsluitend leden met hnnne dames r n gcïntrod cr rrden en mitsdien n besloten geulichap binnen eigen mnren bgeen Niettemin is nadat deze samenkomst geopend was de commiaearia Tan politie met eeoig geiolg binnen gekomen en heett onder het voorgeTen dat men hier bgeen was in openbare Termakctgkbeid gelaat de samenkomst te doen oiteengann waaraan zouder verzet werd voldaan De preflident der vereeniging heefl terstond daartegen geprotesteerd ali tegen eene geheel onwettige handeling doch de commissaris van politie bleef zgn bevel handhaven hetgeen aan de vereeniging eene schade heeft berokkend welke tg begroot op f 1500 xDaar Qu de gemeente aansprakelgk is voor onrechtmatige daden van hare ambtenaren en mitsdien zal hebben te vergoeden de schade haar door eene onwettige handeling door den commissaris van politie aangedaan protesteert het Bestnnr met aanzegging dat het de schade aal verhalen daar en raar het zal meenen dat dit behoort Dit exploit werd gedaan den 14n Angastus jt Intnsschen schgnt het bestunr van de Kroon tot eene minnelijke schikking bereid te agn althans het heeft een adres tot den Gemeenteraad gericht waarin het wgzende op de wgzigiog in bet hnishoudelgk reglement tiBCht aan te toonen het recht te hebben gebad om op 12 Ang een Toorstelting te geven voor de leden en geïntrodnceerden Voorts dat bet er prga op stelt te verklaren dat al hebben ook sommige bladen het tegendeel medegedeeld niemand de societeilszaal is binnengetreden dan na door het bestunr behoorlgk te zgn geïntroduceerd Na veimeld te hebben hoe reeds dadetgk tegen den commissaris en den 14en bg den Burgemeester tegen het ontruimen van de zaal is geprotesteerd biedt bet Bestunr aan de zaak in der minne te schikken Berekend wordt dat de geleden schade is f 1650 over de drie Tonden dat niet gespeeld mocht woiden doch men zal zich teviflden stellen mot f 650 indien de gemeente die soms TÓor 22 September a s wil Totdoen Wil zg dit niet dan behoudt het bestuur zich uitdrukkelijk alle rechten voor om de geledon schade te verhalen Do Peking Tea Company organiseerde onlangs eene verloting vau drie petroleumtoestellen onder de verbruikers van bare theesoorten Ten overstaan van een groot aantal belangstellenden bad zg gister ilaats in de groote zaal van het Gebouw voor den Werkenden Btaud te Amsterdam afgewisseld door goocheltoereu van D F Bamberg die door de directie der Compagnie ter opluistering was geëngageerd Voor de volgende verloting zgn nu twee stel zilveren theelepels bestemd Uit Oiidewater wordt gemeld In de raadsTergadering Tan den Ssten 4ng jl werd onder méér besloten burgemeester en Wethouders te machtigen eene oproeping voor eene onderwgzerea te doen ten einde in de vacature onstoan door het vertrek van raej J A Kramer naar Gouda te kunnen voorzieh Spoedig hierna ia biJ den burgemeester een voorstel ingekomen ran een wethouder en een lid Tan den gemeenteraad om op dat besluit terug te komen en geen nieuwe onderwijzeres te benoemen Vrgdag arond werd dit voorstel in openbare raadsTergadering behandeld De heer Van Wgngaarden wethouder en onderteekenaar Tan bet voorstel beproefde eerst de wettigheid dezer vergadering te betwisten doch de burgemeester do heer R W Haentjens Dekker toonde uit eenige wetsartikelen het tegendeel aan vHet Toorstel was gedaan op grond dat het openbaar onderwgs alhier duur en slecht zou zijn De burgemeester had echter eene lijst opgemaakt Tan een aantal gemeenten uit Zuid Holland en de kosten Tan het onderwgs per hoofd aMaar las h j Toor waaruit bleek dat Oudewater in plaats van anr eerder goedkoop onderwgs heeft dat het onderwga slecht ia moest hü toegOTPn doch door eene onderwijzeres minder aan te stellen rerergerde men slechts dent atand vooral ook met het oog op do handwerklesaen Da hoeren Toorttellera waren echter ni t OTortuigd waarop de burgemeester ooge er het Tolgende betoogde Ondowater verkeert in ten gunstigen toestand namelijk het valt in de toepassing der onderwijswet van 4889 en verkrijgt daardoor jaarljjks van het rgk eene subsidie van 1520 Wordt echter een van het onderwgaperaoneel afgeschaft dan verandert de toestand geheel en valt Oudewater in de toepassing der onderwgewet 1878 gewgiigd in 1889 Dan moeten er zgn behalve het hoofd drie onderwgzers v r welke het rgk eene snbeidie betaalt van ƒ 900 of wanneei zooals hier onderwgs wordt gegeven in de vakken Fransch Duitsch Eugelach en wiskunde f 300 voor bet hoofd en 250 voor ten hoogste twee onderwgzers elk dus 800 Wanaeer dus alhier eene onderwgzerea niet weder wordt aangesteld wordt de gemeente met 720 benadeeld behalve dat het onderwgs nog slechter moet worden dan het reeds ia Waar de gemeente financieel en ilitellectueel benadeeld zal worden wanneer het voorstel van de hoeren Van Wgngaarden en Van de Pavoordt woidt augmomen waarschnw ik de leden met bet oog op den eed dien zjj hebben gedaan om de beUngen der gemeente te behartigen hnnne stem daaraan niet te geven De heer Van Wgngaarden zeide dat de berekening van den buigeraeester op een verkeerden grondslag berustte doch moast al zeer spoedig zijne woorden intrekken toen de heer Haantjes Dekker hem de zaak met de wet iu de baud aantoonde De burgemeester betoogde nog dat het niet aanging een besluit van de vorige vergadering te herroepen waar bleef dan de stabiliteit en bet TertroBweu der bargers in de bestuiten van den gemeenteraad Het Toorstel Tan den burgemeester om op het adres afwijzend te beschikken en het besluit der TOrige vergadering te handhaven werd daarop met 5 t n 2 stemmen aangenomen Hot kampioenschap van Nederland op den tweewieler is Zondag verworven door den heer Jaap Eden van Amsterdam die op Zondag op den straatweg Amersfoort Eede gehouden wielerwedstrgd den afstand van 50 kilometer aflegde in 1 uur 34 minuten Na hem passeerde de heer H S de Hans van Keenen de eindatreep in 1 uur 34 minuten 5 seconden op wien de heer Siep volgde in 1 uur 34 min 40 sec Onderweg verwisselde de heer Jaap £ den tweemaat van machine 8 hoeren namen aan den wedstrijd deel De heer Gortier van Zwolle gaf den kamp op tengevolge van een lek in dep band en de heer De Waardt van Rotterdam doordien zgne machine onklaar geraakte Bultenlaniisch Overzicht GtuUtone stelde in het Ktig tjagerhuis voor te besluiten al den tijd dio nog van deze zitting overblijft uitsluitend aan regeeringszaken te wgden en het middernacht reglement te schorsen maar deze schorsing niet uit te strekken over de herfstzittingen Vóór de verdaging van het Huis wsnschte hg de begrooting van uitgaven en de wet op de middelen afgehandeld te zien daarna wenschte hy do zittingen tot 2 November te verdagen om bg de heropening de Employer s Liability Bill c en het ontwerp tot instelling Tan districtsen parochieraden onderhanden te nemeU Oladstono s Toorsto werd met 162 tegen 95 stemmen aangenomen De heer Sydney Buxton onder minist r van koloniën zeide nog niet in staat te zgn de bepalingen van de overeenkomst betreffende Swaziland mede te deeleu omdat deze nog niet geteekend is De vertragiug ligt ecbt r niet aan Engeland en de heer Buiton hoopte nog steeda dat de overeenkomat vóór de verdaging van het Huis gestoten zou zjju zoodra zjj tot stand gekomen is zullen de bepalingen onraiddelgk ter kennis van bet Huis worden gebracht Lord Rosebery deeldemede dat de Engelscbe gezant Mord Du erin naar Parjjs ia teruggekeerd met de meest uitvoerige instruction om voor de Britsche belangen in Siam op te komen voor zoover deze te Igden hebben onder d quaestie welke op het oogeliblik tusschen Frankrijk en Siam hangende is De tïerstemmingen in Frankrijk die wat meeP belangstelling wekten dan de eerste verkiezing zgn in dezelfden geest uitgevallen Van 157 der 160 districten was de uitslag bekend Gekozen zjjn 148 republikeinen waarbjj 113 progressisten of radicalen 9 conaerTatieTon 12 ralli 23 socialisten De republikeinen winnen 27zetels De herstemmingen in de kobniên zjjn nog onbekend Daar echter alle candidaten republikeinen waren en de Tcrkiezingen van 20 Ang 358 republikeinen en 51 conservatieven opleverden zal de nieuwe Kamer van Afgevaardigden bestaan nit 513 republikeinen waarbg 25 ralliéa 60 radioalen of socialisten en 68 conservatieven Enkele bijzonderheden kunnen hier volgen Beginnen wg met het lot dat aan drie overbekende figuren in de vorige Kamer ten deel gevallen ie met dat van Clemenceau Paul do Caasagnac en Floqaet Zg zgn allen getallen Clemenceau te Dragaignan voor wien de ministeriën jarenlang gesidderd hebben geen wonder hg besliste over hun leven en dood waar bg met 8609 temmen heeft moeten zwichten voor Jonrdan een gematigd repnblikein die 9482 stemmen verwierA Paul de Cassagnac in Mirande die 9301 stemmen haalde tegenover Bascou inagelgks een gematigd repnblikein op wien 10 449 temmen werden uitgebracht en Floquet te Parijs die slecht 3227 stommen verkreeg tegenover Faverean een socialist die er 4379 bekwam Te Pargs is de senator en oudminister president Ooblet radicaal en sterk socialistisch getint gekozen Het raadsl d Denys Cocbin monarchaal beeft er de overwinning behaald op den staathuiahondknndigo en repnblikein Frederic Passy Dj dichter Clovis Hugnes socialist ia dwr de kiezers te Pargs weer in de Kamer gebracht die hg vroeger vrijwillig verlaten hiiè Chanviére die door den aftr lenden afgevaardigden Laguerre den bekenden hoofdman der Bonlangisten beschuldigd werd van een nioord op zgn gewetan te hebb maar die zich voldoende heeft schoon gewassohen heeft zjjn tegensbiuder uit de Kamer Tordroogeu om er zelf plaats to nemeu Do Figaro noemt de nederlaag Tan Clemenceau de groote gebeurtenis Tan Zondag l e rol die bjj 20 jaar lang gespeeld heefl was 100 belangrgk en zoo nadeelig zegt het blad dat men moeilijk kan wennen aan het donk beeld hem uit het parlementair strijdperk te zieu Terdwijn n Als hg er later in mocht terugkeereu zou zjjn vroegpre almacht evenwel gebroken zijn en de leiding der uiterste linkerzijde zat iu andere hauden orergauu ongetwgfeld in dio van den heer Goblet Het vcrdwijiien van dezen politicus die wemige maanden geleden nog over de grootste macht beschikte is zegtde Times een nieuw bewjja van de onzekerheid der populariteit onder een democratischen regeeringavorm en van de wuftbeid van de gunst dor menigte Zjjn vat ia nu volkomen Het zal altijd interessant zjjn tiera t volgen en de pogingen gade te slaan die hg in het werk zal stellen om zich te retldeu te midden van de schipbreuk van zijn eerzucht en van bijna al zijn hoop Een correspondent der Indép op wien oordeel dat blad hoogen prjja stelt mei ut dat het kabinet met de victorie der gematigden niet zoo bijster ingenomen is t Liefst had Dupuy gezien dat de radicalen wat alerker waren gebleven Dat verklaart misschien deu indirecton steun door hem aan Clémenceau a candidatuur gegeven Nu toch moot een andere richting uitgestuurd de politiek der republikeinache conceutratie ciscbte dat ook eenige radicalen in bet ministerie zetelden maar dat zal nu uit zjju nu ecu gematigde staatkunde eiscli van het oogenblik wordt En i e radicale ministers tieeu te zenden kon wel eens ten gevolge hebben dat ook Dnpuy zgn valies moest pakken Keizer Wilhelm en de kroonprins van ItaKö zjjn te Metz aangekomen Aan het station l eTaut les pontsf werden de hoogo gasten ontvangen door deu groothertog van Baden prins Albrecht van Pruiseu prins Leopold van Beieren den rijkakanselier Von Caprivi on vorat Hohenlohe den atadhoudor van El asLotha ringen Ken vetdgodsdionstoefening werd gehouden en na afloop hiervan reed de keizer aan het hoofd der troepen de fraai versierde stad binnen Langs de straten waar de kei er reed stonden de schoolkinderen en de leden van verschillende vereeuigingen geschaard Een zeer talrgke menigte was op do been en begroette den keizer met luide toejuichingen Toen de keizer Metz binnenreed hield do burgemeester een wethomstrede lig sprak daarin namens de bevolking deu dank uil TOor het bezoek des keizers en gaf den wensch te kennen dat deze dit s K edig zou herhalen om het nieuwe slot Ie Urvillo te bezichtigen fn zjjn antwoord op doze bogroetin j zeidi de keizer Metz met de daar in garnizoen liggende troepen vormt een hoeksteen van Duitachtands militnire macht welke don vrede van Duitschland en van Europa dien ik vast besloten ben te handhaven moet beschermen De burgemeester kreeg van den keizer oen gouden ambtsketen ten geschenke Vergezeld van Vorst Hohenlohe begaf de keizer zich eenigen lijd later naar Ürville Duizendo landtiedou stonden langs den weg geschaard De voorzitter van deu di trictsraail en de 85 jarige burgemooster van een der dorpen hielden toeipraken waarin de Wr okering werd g even van de Jronw en sympathie der bevolking De dankbetuiging van den keizer werd mot loide toaguichingen beantwoord De Parijsche bladen geven zich Teel moeite om aan te toonen dat hier slechts ran bestelde geestdrift sprake is en dat de Tolksmenigte die den keizer toejuicht grootendeels bestaat oit geïmporteerde Duitschersc Wg betwijfelen zeer of zij in de gelegenheid zijii geweest een statistiek op te maken waarop dergelijke beweringen gegrond zouden kunnen zgn Eindelijk I zegt men in België met begrijplgke Toldoening nu de Senaat ten laatatchot werk der grondwetsherziening door zgnbesluit Tan Zaterdag voltooid heeft Meer dan 20 jaren lang was hot onderwerp in bosproking I Het eerste Toorstel tot wijziging der artikelen 47 53 on 56 der grondwet werd op 15 Nov 1870 aan de l amer Toorgelegd doch weldra met 73 tegen 23 stemmen de eerste lezing rorworpen De leider der uiterste linkorzijdo Panl Jan on deed in 1883 een voorstel anderen brachten later ontwerpen in tot herziening der kiesrechtbepalingen maar eerst in 1890 viel aan een daarvan de eer teheort in behandeling genomen te worden Gedenkwaardige dagen in de geschiodeni der herziening wi ren do 11e April 1893 toen do voorstellen der liberalen het plan Jansen alg stemrecht op 21 jaar de moties Féron Cambier enz verworpen werden en de 12e April toon het voorstel Nyssens meervondig stemrecht met 119 tegen 14 stommen werd aangenomen De Kamer is in t geboot 98 zittingen lang met de herziening bezig geweest de Senaat hoeft er 17 zittingen aan gewjjd Te Poniypridd in Waloa hielden 30 000 myawerkera en vergadering Er werd besloten dat de mijnwerkers van Zuid Wales zich zouden aansluiten bjj den mgnwerhorabond van Groot Brittannië dat do vertogenwoordigera der mjowefkora in de commisaie voor de toonregeling hun ontsUg zouden nemen en dat de arbeid op zekere Toorwaarden zal worden hervat Indien de werkgerers deao voorwaarden van de hand wgzen zal een tweede bijeoukomst worden belegd De Schotsche münwerkers in het Lothian bekken hebben besloten den arbeid te hervatten daar de mijneigonaara een loonsverhooging van 10 pCt hebben aangeboden Volgeus een particulier telegram dat de Potitiecieu uit Christiana outvangt is bet Ministerie Staug voornemens Koning Oscnr voor te stellen de voorwaarde welke de Storthing heeft gesteld voor de goedkeuring van de b grootittg voor do consulaten niet aan te nemen Deze voorwaarde was dat de Noorache Regeering du Zweedsclie llogeering onmiddellijk zou mededeelen dat Noorwegen de gemeenschappeligko regeling der consulaten met Zweden o izegt OU dut de Regeering in de volgende zitting vau do Storthing eén ontwerp zal indienen tot het veatigen van zelfstandige Noorsche consulaten Keurs van Amsterdam Vor krs slotkoon 100 V I 1 SKl TKMBKR 88 1011 MaoaaijiSD J rt Nsd W 8 Vi dito dito dito 8 dito dito dito SVi lloNOAK Obl doudl 1881 88 4 93 Italië Inaolirijviii 1868 81 5 79 i 77 77 1V 1 UüHTBNH übl 10 papior 1868 5 76 dito in ilier 18 8 6 77 u PoaTUOii Oblig raol ticket S 81 ï dito dito 3 81 is lll Bl A lu übl üoal So a rio 5 03 s I dito Oooona 1880 4 93 4 ditobijltolhi 188 4 4 dito bij Ko e 1889 90 4 94 dito in goud leen 1888 0 98 u I loiv dito dito dito 1884 6 lOI i Sfanjb l erpDl lobilld 18 81 4 58 i TuaKZU Oepr Cuiiï Iran 1890 4 7 i Sï i Ooo bKi diig oriü I 8 Ovo leüiiii lene C SS g lilu Ara Ksp llrC v obl 1892 5 104 Mziao Ubl Uuit Sub 1890 6 55 Venzziirla UI I 4 mb p 1881 34 i AHsTzanAH Oidmitiiun isgi 3Vi 6Vi llOTTZailAII SluLleeu 1880 8 l i Nzil N Air llnr dela snlld i 9S Arondili Tab Mu küliHoalcli 886 l üli Ma lKibappij dito 686 Arob Ilypatliuukij panJbr 4 100 CulL Mij dfr Vontüiil naiid 87 Ir llv olbB kb paiidbr 4 101 N lurlami cbo bank a nd 8031 Nod llaiidolinaiiUnh ditii 130 N W l ae llyp b paildbr 5 98 Itiitl Ilypotlinilcli paildbr 4 100 Ulr lly i lbautb dilu 4 100 OoaTKNR Jost Uoiig Imiik and 31 Hl SI llypiithoekbaMk pandb 4V 94V Ahzuika Kquit bypotb paiidb 5 100 Maiw 1 O Pr Li nui t 6 i a Keu llall lJ Spojrw Hij aalid 90 Mij lotKipl V St tip iiand i 90 N J Iiid ijpnorwugin Baud 1 160 Ned uid Afrik Spin asiid 8 117 dito dito dito 1891 dito 6 lOOV 60V 68 11 181 iTALiB Bpoorivl 1887 B9 A Kobl 8 60 I OLKN Waraebaii VVaimcm Miid 4f IU üuid ltiil 9p mij A ll abl 8 531 180 57 66 97 looy 101 89 1081 183 187 7 56 18 14 10 83 1077 108 71 4SV iy 160 105 1061 100 100 118 U Ruai Ur lluu tip r Mij sand 5 Ilaltiacbu ditn asnd 1 lOlV 6 891 Paatown dit i naiid 6 larang Iluinbr ditu annd 5 Kunk Ib AïüW 8p kap and 5 Loaowo Sewiut Sp MiJ oblig 6 Orel Vitalnk lila oblig 5 ZuidWeat dilo sand 6 dito dilo oblig 4 IIV 66V IM 88 78S AvKaiZA Oout I ac Sp Ulj obl 6 Jhic ie Nortb W pf C v aand dito dito Win St l eter obl 7 DuQver k Itio ir Spin eert v s llliiiotaCoatral obl in gouil 41 Loulav Il N k illiiOorl v nod l MMiiK N 8p r M i l liyp o 6 Miss Kansas r 4 pot pref aand N Vork Ontario t W l and dlt 1 Punua Ohio oblig 0 Oregon Calif to bvp in goud 5i 8t Paul Minn Ii Mauit obl 7 Uil Pao lloofitliin oblig 8 dito dito liino Co lo hyp O 6 Canada Cnu 8oiitb Oert v asad Vbn U lUll 1 Na lo h d o O Aiuaterd Oninibiit Mij and Rotterd Tramweg Maata and Xkd 8tad Aniatordam nAnd 3 8tad Itolturdam and 3 Bbi oi Slail Antworpfnl887 2 Snul Hruasol 1888 2 lloNo Theia lU gullr losuUsch 4 OoarzNR Stnauleening 1880 6 K K Ooat B Or 1880 3 apAWZ Stad Madrid 8 1888 Nzn V r B Hyp 8pobl i crt 5 A UK Watergetyden Hoog L g Hoog Ijiag Wonivl it l 41 10 08 8 9 10 64 Dondoid 7 8 17 11 48 8 61 18 Vrijda g 8 4 85 60 4 49 1 14 Zaterd 9 6 14 1 89 6 84 1 69 Zond 10 6 85 8 80 6 11 8 86 Maand 11 6 88 8 58 6 46 8 11 UiuKl 12 7 05 8 80 7 81 8 4 SprlDgtU 13 en 37 Éept