Goudsche Courant, woensdag 6 september 1893

No 6142 Donderdag 1 Sepleiiiber 1893 33s e Jaargang rnmm oiiant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitguve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Zeer ITette ïesteendnikte Son 8ni 0pg A Oni rg U Ok Oadwr M t l 1 Auf t 10 41 T i I li la gapl 41 i I i t ft 1 ti I i i 1 14 ft SO SO ft 01 I SS 10 t 1 ft 41N I U SS ft SI IS 7 B7 7 01 BnrgerlUke Stand GEBOREN 1 Sept Johinnei oudan J M Schouten en A KoppendratjeT 2 Johaonft Ckthaiin ooders L Rcparon en C H Brenkman CathArina mdert J Jongkoen en G Botit 4 AdrUnna Antoniua onden A A Berem en 0 M de Doea Flora AonettA ooderi A L Cati en H Blom 5 Hendrik onden J Ooadkamp en J Hey vegen Zavenbnlaen GEBOKEN Leendert onden 0 fan der Starre en J fan Leeuwe Jannetje onden j J Boerop en W an der Kraak Oerrit j onden H Tuinzaad en P ran der Sterre C Karrenian en U Tan Tol OVEHLEDEN P BchinkeUhoek 8 m ONDEItTOUWD P Hameetman en W Taatanhont L Heemebrrgen en C Boa ADVERTENTIEN V 0 Hear en Hevronw CBBUBB Tt HAX Iwtnigen hnn dank roor de bewgun ran beUagiielling bjj de geboorte Tan hnnne Dochter TinlM wordm by voorkmr afgtvaeit Dondirdag n Vrijdag a ii Hartelgk dank aan allen die ona bg da geboorte Tan ooien Zoon bigken Tan belangatelling gaTen J Di KOK M M M KOK Kwt ILIHBB l Tt Noun 6 Sept 1893 KK Die ieta te Torderen heeft Tan Ter aehnldigd ia aan of gelden of goederan in beait beett behoorende tot de nalateniohap ran Miijnjrraaw ADRIANA Tin BAllKN Wednwa Tan den Beer WIULEM VKBDOUN gewoond hebbende te Bergandtaekt en op den 18 JUNI 1893 te Knmpm a d IJul orerleden wordt Tenoobt daarTan Tóór den IS SEPTEMBER 1893 opgare beUling of afgifte ta doen uu den Notaria J P HAHLBTEDB te BtrgaHfiiatht Dienstbode Woidt geTraagd met 1 NOVEMBER aa een P 0 goed knnnénde KOKEN en NETJES WERKEN Adres lUeekerssIngel 207 Ter overname gevraagd am net Ck¥tt of TAPPERIJ en SLIJTERIJ irelke een goed borger beetaan opleTeri Br fr letl H bar liuywAe CwraM ten MAAQ GEVRAAGD artikel gemakkelgl to plaateen grooie proTi ie en gnnitige Toomitaiohten bg ancoee Brieven onder lett M aan de Boakh ran U K O na HAAS f n Baas Voorlzetliiig TIK Dl Openbare Verkoopingp TAK lAFIJTBOESESEN EN2 aan het hnia wgk A no 97 aan de MARKT H Omda op Woensdag 6 September 1893 imorgena to 9 uren O a fOBTDUN DROOQUtKVBB Notaria TRAPPISTEN BIER uit de Klooster BroawerU DE SCHAAPSKOUI te Tilburg miln nerkritghmmr mmt néertlmmm aéreê TRAPPISTEN BIEB pa KhMch 14 Cent per halTe Pleacb 7 Cent TRAPPISTEN LAGER BIER per Fleach 12 Cent per halre Pleech S Cent Deae Bieren orden ten laento aanberolen door hnn beiderhetd en amaak en borendien gezond G J HEETMAN Westhaven B 159 SLIJTEBa aSNIMTBS BABAT LOTEN in de VERLOTING BU OBLEGENHBIU DER TTxlje Faaard eaajacxax Et ZUN TE BEKOMEN BIJ A BKintKlHAIll Langde Tiendewe r PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 ictoriawdter ui f de VietoriaSron te ObeHahnstein byBns Tafeldrank Van hé ninklykef uis derXeder anden Ifuisdiappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalustein Gevestigd te Rolterdaii Zuidblaak 8 Kraepelien en Holm s Quina LaroeheQ ü ÏÏSorHE ts de meest Krachtige en Versterliende Ki VA WIJiM aanbeTOlen door tal Tan binnen en buitenlandwhe geneeaheeren Bekroond met EBHEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrögbaar io flacona k 2 0O en 1 Dop4t to Gouda bg den Heer A E T£EPE Apotheker voorheen C THDI Kraepelien Holm Hofleverancier Zeist Het j roote aantal zenuivkwalen rte te troUeeHn Kent ftBD deo nioawen t jd komt d rao Muuwhoofdpyn f tot de roorefffuoda ksptMkenaQ vu apoplexie herwDl Dt fteeda aJle middelcQ door de meduohe iretMMohap aan irend Kent bd di eer toe dat va door het gebruik maken van den eearoudigttan weg nameljjk langt do Itutd oene phy tiologitohe ontdekking gedaau beeft dte na honderda proof nommgen thaos over de gebeele wereld rerbreid il en terwijl tÜ in weteniohappelgke kringen de boogite belangstelliag wekt tevens erno weldaad bijjkt te ijn roor de aan eenuwkwalen lydonde menwbbeid Heee geueeawuee is mtgaronden door den ge vosen Offioier ran Ueiondbeid Roman WeiMmanu te Vilahofen en beruit op da ondervinding opgedaan la eene 50 jarigo praküik Door wasschlQg vBQ het hoofd eenmaal per dag worden daartoe Beschikte itoflén door de bnid onmiddellijk aan het senuwKOttel medegedeeld tiet dace geneeiwiJM werden workel k aobitterende raaultateD verkr en en t maakte looreel opgang dat van een door den uiirinder goaohreven werkje OVER ZENUWLIJDEN bn BEROERTE hare Toorkomlog en geneiiiig binnen kortefi tijd reedi de Sle druk rerMhenan 11 Dit beekje bant aiet allien roor het groote publiek TeiMaanbare Te lariagen oralreDt kat wesen der nieuwere therapie en de daamede Eelfi in wanhopige gerallen iverkrwen uitwerking meer ook vindt meu durio wetanBohappel ke TerbaadeUogen uit de mOdiSOhOl blilwn dio aan deze gnneeawyie gewijd ign zoomedfl aPiohrift van tal rao getuigtohriftea vaa hooggeplaatitfl geooeakundigeQ onder welke F MóalÖTe mod dr profeoor aan de polyufniek te ParUt raa Rougemant 10 Stelnsnrêtier med dr praktlaeerend K neeaheer aan bet krankainnlgen geattoht te Otiarenton StnitStiratli Ur ihn te Stattn Oroeamnan med dr arrond arts te JAnlingen Dr F roreatler neeabeerdireoteur van het hospitaal te Agen Oeheimrath Dr Sobering S kaïteel OatenHsU Bad Cms Daraes med dr geneeaheer direotear der galvano tberapeutlaobe Inriohting voor aenawIlJden te Parlti rue St Honom 884 Conioi von Aaobenbaoh med dr te Oorftii Dr Bni aco arrond atti ts Zlrknita Ober stabaant Jeoht med dr te Weenen Dr C Bongaval te La Vsurrlère Bare lid van dan Conaetl Dentral d hjrgidne et de Santé in trankrUk en rele anderen Aan allen Üer Benuwieatel meer of minder aangedaan ii of aan loogenaamdk enuwachtlcheid Uiden waarvan de keateekenen lijn obronLwbe hoofdpiln mlgralse lohele hoofdpijn bloedaandrang groots prikkelbaarheid geiaagdhald ilape iooahaidi liohamelijke onrast en onWliageUjke toestand verder alle lieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden un de gevolgen daarvan tooaU veriammingen Onvermogen tot spreken iware tongvsAj moelelijk slikken stufheid der gewrlcbten met voortdurende pijn plaatsetitks iwakte verswakking van ge heaCSn em en Itj die reedi ondor geneeaklyullge behandeling geweeit lijn maar door d x kende middelen aU outhoudingi on koudwaterkuur wry ven electriieeren stoomtooi of uebede i geeu aaneaing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten tlotte xg die vrees gevoelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegena reraehijnaelen als lich aanhOadend angstig roeien verdoovlng in het hoofd hoofdpUn met daiseligheld flikkeringen eo donker worden voor de oogen drukkende pün onder het voorhoofd salslng ia de ooren het voeten van krtebellng in en het slapen van handen en voeten aan ai de e drie oategorièa van lenUTUldArs ali ook aan Jonge meines lUdende aan bieeksuoht en kraohtaloosheid ook aan gemnde lelih aan jonge personen die veel met bet hoofd werken en geestelijke reaetie willen voorkomen woidl dringend aangeraden tioh het boven vermelde weHge aan te aohaAsa hetwelk op aanvrage kostelOOS en flranèo veraonden wordt door LEMAl K k Oo Apothekers te Par raa de l Eehii aier SO Alleen gereehligd tot verbni ding der geneeewijie Tan ROMAN WEISSMANJN Oud Ollloier van geaondkeid eer 4id der Italiaanaehe Saail la orde van kat Witte Kniia en verder te AasteréUB dopr 1 CUBA V k Cs HeUigeweg 4S KsttenUpT r 1 raa SANTfR KMÜf Apotheker Korte Heoldalaeg I KlrtnHiir MBir C PMTOI 0 da raekt b de Gaardbrag F ItO Op da jongato frraiaaiaoh madicinala TentooDitelliilg to inl a i Weiaaoiaa ach g naaawijie aoor de mediaohe jnr met de ZilTaten Medaille bekoond Ooada Snelpersdrak raa A Bawnuiik Zoon FBAirSCHE STOOUVEBVEBU Ckemisehe ea Zwilserseke Wtssehery GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen II Oppeoheimer Rotterdau Specialiteit Toor bat aioonun en Terren Tan alle Beerenen Dameakleedingatnkken ook alle aoorton Meubelen Ledikantgord nen TahU kleeden Trgpen met nieuwe patronen geparat Kwaaton Oamitoren Netoldoek Tnilea Kanton Veeren e Alle goederen knnnen in elkander blgTen en worden ontcbadelgk Toor de geiondheid bewerkt Goederen knnnen in 4 dagen algeleTerd worden AQENT Toor üonda en Omitreken A VAN os Az Kleiweg A No 73 hëïSekêS 9 Ot per Fl 5 Ot per FU prachtig beider en goed werkend Depot A MOaXIEB Oanwe C 34 35 Eén ware Schal Toor de ongelukkig alaohtoffera der ZeUbeTlekking Onanie en geheime nitopattingen is net beroemde werk Z Dt Retau B ELFBEWAKI MG rio £ Bv o témnm dncea Teoe iea I g Jaj o a iwa merit Aon eU BM Sn MBVff worden GELEVERD door A BRIi KNAN ei 2d Holluidsehe oitgare met 27 i b Pri i 2 gnldeit Ieder die aan de renohrilfkelgke gerolgeu rau desse ondeo Ijjdt moet het leteo de oprechte leenng die het geeft redtJaariykB duizend van een lakeren dood Te Terkrügen bg het Verlags Hagaain te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen iniending ran het bednw ook in poitsegeU en in eiken boekhandel in Hollud BINNENLAND GOUDA 6 September 1893 De her examens aan de Ryks hoogere bnrgerechool alhier hebben tot nitsli gehad dat de vroeger voorwaardelgk bevorderde en to laten leerlingen thans definitief in de door hen wenschte lïlaMe t n geplaatit Aangezien wy in JqH deze namen hebben vermeld kannen wjj ze thans gevoeglgk achterwege laten Van de voor het toelatingaexanjen ingaichreves zgn toegelaten tot I J Q B van Heek tot in L J Baereads N P A Dnquesne van Brocbem en H J F Klatte Voor enkele lessen in Mej E Keas Afgewezen 1 candidaat voor I Verscheiden jongelieden van elders zyn nog ingeschreven ats nieuwe I rüngen krachtens de bestaande bepaling dat leerlingen ran andere h bnrgerscholen zonder examen worden toege laten tot de klasse waartoe zy waren bevorderd het aantal leerlingen is dientengevolge dit jaar belangrijk vooruitgegaan Aan het tweede toelatingsexamen van het Stedelyk Oymnasiom alfaier namen 8 candidaten deel onder welke een ond leerling die vóór bet laatste ovetgasga examen de inrichting had verlaten en dus als nieuw leerling moest worden beschouwd ToegelatAi zyn In 11 E de Vries III Ph Bogaert en J Meessen IV E J awaab V Chr M T L Nuyens P ü van Tien hoven Afgewezen 2 A C vsn Rossem niet bevorderd tot de 3de kl van het gymnasium alhier ia na gehouden examen to elaten tot de 3de kl vadmet gymnasium te Qorinchem P Boys niet toegelaten by het admissieexamen voor de hoogere burgerschool alhier is gesluisd voor de 1ste kl van een der hoogere buT rscholen te Amsterdam By de gehouden scfaietwedstryd van 14 19 Aognstua te s H e gehouden vanwege de vereeniging van Nederlandsche Scherp schatters heeft de Weerbaarheid vereeniging Boi erplichtf alhür eene bronzen m aille behaald in afd C V waaraan werd deelgenomen door FEVILLETOX STEREEN EN ZWAEEEN Uit htt DuÜKi 18 irGg bflbt een paar weken laag op aaDgeoarao w te met hier Zenko omgegasn ea na hy heengaat KuU sg ea uw broeder hem verg teD geljjk bij u heiden I Gelgk hg mij herhaalde zg op laogzamen toon dat dit gesohivdeo zal en wel spoedig daaraao twijfsl ik geen enkel DOgeobUk Is het reeds zoo ernstig bq haar dacht de sendelÏDg bj zloh wlf Ah I daarom wil ig ia een klooster gaan I Met dien eigenaardig medelgdunden blik van een priester roor wien de menMhetgke swakheden niet verborgen btgren maar d iie taeh de wijsheid betit om op zachtmoedige VQsa daarover le oordeslen lag bg het jonge moisjc nn Hoe Isng denkt hier te Mgrear roeg hij fik wert het niet antwoordde zif tfeorig vlo elk geval niet lang meer I gKa dan keert gg naar Riutind terug oiei waar tJa I Ik geroei leker heimwee naar mga laad Tol nqo SOe jaar vat ik ia Eiuland op ons bindgoed io de oabghetd ran Moakaa Toen heeft men mg op een meiajsskostschool te Dresden gebracht Q daar waa ik ds ses laatite jaren Kren voor dat da raoantie begon kwam mga broeder om mg af te h SQ en ik leUde met hem naar buis Ziedsar mgn ItnBsgasehisdsoii I tk ken aleohu Oresdeo ons de hh H van Wyn arden A van lieedt Oortland C M van Wyngaarden A C Gosijn en J P Mul Donderdag 7 Sept 1893 zal de zesde Volksuitvoering op de Markt plaats hebben Het programma luidt Le Gaillard Merzdorf La fêe des eanx Hemmerlé La Guerrière polka voor fluijt G Tack Aqx bords de Ia Sambre id Baccace Sapppé L ardennaisse Lamotte Le père la victoire Gammu Lanneriana Wals Kessels Potpourri No 1 Benard 10 Marche populaire Aanvang ten 7 ure Voor de Rotterdamsche rechtbank stond gisteren terecht A E v B 18 jaar landbouwer te Reeuwyk beklaagd van op of omstreeks den 27 Juni jl te Reeuwyk ten aadeele van K J een 14 tal eenden te hebben weg genomenGewichtige bezwaren togen beklaagde rezen uit het getuigenverhoor zoo toch was hg die vroeger nimmer in bet bezit van eenden was geweest na den 27 Juni in het bezit daarvan gezien en wel van de eenden die aan de merkteekeiM door dm besttdtns werden h rke daU diens eigendom drie dezer eenden waren door hem geruild voor drie andere terwyl eeno der vermisten te zyneu huize was in beslag genomen Bekt ontkende den diefstal en zeide slechts in het bezit van zes eenden te zïjn geweest die door hem den 3 Juni op de markt te Gouda waren gekocht van een hem onbekend koopman Het 0 M dat zich met bekl s opgaven niet kon vereenigen was van meening dat uit de gebleken aanwyzingen voldoende vasstond dat bekl zich aan het hem ten laste gelegde had schuldig gemaakt en rorderde veroordeeling tot vier maangen gevangenisstraf Over 8 di en uitspraak Voordracht voor onderwyzeres aan de o I school II te Ouderkerk a d IJsel Mejn N A Fortuyn Hsrreman te Delft C J Bodenstaff te Bergen op Zoom J A Wernmk te Maarsen Ia de gisteren te Woerden gehouden raadsvergadering werd benoemd tot wethouder ia de plaats van den beer N A Swanenbai de heer Jacobus Brunt Wzn by losing tegen den heer A J T Hofman Omtrent een voorstel van het dagelijksch landgoed sa deze omgeving o ja I dat ia waar I ik ben ook tweemslea lu Motksu geweest maar daar beviel het mij niets Bulten ben ik t liefst Ik verlang naar niets nieti moer Deze laatste woorden uitte zg met zulk een hartatocbtelgkheid dat zg duidelijk verraadde dat zg eigenigk ieta zt ide wat zij niet recht meende ifWanaeer mga broeder maar weer gezond werd Ach kon ik zgne ziekte van hem overnemen H is veel meer aan hot leven en zgne genietingen gehecht daa ik irËen warm jong hart dacht de zendeling bg zich zelf Ën dao een stil eenvoudig leren hoo begrgpelgk ia bet dat dit kind aan de eerste de beate ztoh hecht I Doch deze leotestorm zal wol voorbggaanl Zg praatten toen met pikandor over alles on nog wat bg Üot haar de landkaart zien en toonde baar de streken van Azië aan waar hg geweest was hg opende op haar verzoek ook de Chineasclie apraakkanst eo zeide haar eenige woorden roor die zg zoo goed en zoo kwaad als t ging naaprak Maar het ontging hem ntet dat zg toch eeniRszins ver atrooid was en telkens naar de tuindeur keek jrWat heeft ig toch V dacht hg eindelgk Wacht z iemand Dat kan maar ééa zeker persoon ign gU heer Zertko uitgegaan i rroeg hg om nu xskerhsid voor zioh te lebben Ja I zeide uj trUg en mevrouw ron Tonnenberg maken eene groote wandeling zij blgree Isng weg Andwa wo t mevrouw ron Tennenberg too spoedig moe Dit loslate zeide sg niet zonder eeaige bitterheid Aha I jalo seh I 4aekt dt piiMl r by lioh zelf bestuur om dit jaar geen kermis te houden werd besloten dit aan te houden tot eene volgende vergadering terwyl tevens op voorstel van een der leden die by het nemen van het betrekkolyk beslnit niet tegenwoordig was geweest werd bepaald dat by eventueel doorgaan der kermis aanvangende den eersten Maandag na 18 Octber zy niet 4 dagen maar zooals vroeger 6 dagen zou duren Een verzoek van deu heer A Mys om buiten bezwaar der gemeentekas tot gemeente arcbivaris benoemd te worden wenl aangehouden tot eene volgende vergadering Te Moercapelle werden herbenoemd tot wethouders de heeren G Kant en E Zegwaard Herkozen tot wotboudoni te Schoonhoven de beeren P Greup en J J Lazonder Laoastgenoemde heeft echter voor de benoeming bedaukc Door den liaad te Boskoop is bonnemd totwethouder de heer G Boer eu tot ambtenarenvnn den bnrgerlykon stsod de heeren A deJong en W C Boer Tot wethouders der gemeente Bodegraven zyn herbenoemd de beeren D Meursen W P Brunt Tb Haastrecht zyn benoemd tot wethouders de heeren J C Muller en H Uitenbogaart en tot ambtenaar van den burgerlyken stand de heer J C Muller Te Vliflt zyn benoemd tot wethouders de heeren J Kasbergeii en C Stiugorland en tot ambtenaar ran deu burgerlyken ataud de heer C Slingerland Maandagavond werd in hot gebouw Walhallat te VGravenhigo e ne groote protestvergadering gehouden uitgeschreven door 13 vaken democratische vereenigingen Rnim 400 personen waren tegenwoordig Het woord werd gevoerd door Fortuyn en Van Ëmmenes dio door aAohatingen uil rodevouringen van leden der Tweede Kamer trachtten duidelyk te maken op welke huns inziens ongemotivei rde gronden men kiesrcchtuitbreiding wil tegtmhouden De vergadering eindigde nget de aanneming van de volgende motie Ue vergadering afkeurende de verregaande brutaliteit waarmede Tweede Kamer leden bjj de behandeling dor Kieswet voorstellen het volk dat zy heeten te vertegenwoordigen hebben beleedigd verklaart hen ongeschikt om langer hunne taak waar te nemen en uoodigt bon uit goedschiks naar huis te gaan De vergadering ging daarna kalm uiteen Il Ct mode dat Hpprptari onprnal Men deelt aan de N jhr mr H van d r W k arm dwaas kind nllet is maan goed dnt die man heengsat Op eens boog Anna zioh hsastig over de landkaart en deed hem eveo gehaast een reeka van vragen Hg zag om aan den ingang van dan tain vertoonden zicb Zenko en mevrouw von Tennenberg kU dat de roden van dien plotaelingen ijver voor Azio t Zenko en mevrouw ron Tenneubert kwamen langeaam nailar Ziet giJ dn r aprak Alice op gedcmpten loon terwgl haar oog veelb toekeoend zich nchlte osar den zendeling ou bet jonge mei e Ziet gQ DU dat ik gelijk bad F Ik zeide u immers dat wg hrn bg elkander couden vinden I tttta on wat zou dat F Is dat zoo erg vro hg oorsch Krgf horbaaldo zij terwjjl s een ver baasd en tevens onachtiidig gelaat loonde Ueonl gy dan dftt ik er ieta kwaads mede wilde to kennen geven I Geen haar op mijn hoofd dat dnaraan denkt Ik vind alleen maar dat onze heer zendeling bisondtir dikwerf hel gezelschap van d it jonge moiajo zoekt Zenko haalde bij doze woorden njne sehoudcrs op En waaneer dit nu eena zoo ware I mgn bemel 1 op welk oen toon zegt g dat Heeftragneopmer kbg u missahieo zeer gwlasn a zeide hg barsch want zg klonk als eene rerdachtmsking mij m tifi ooren Alioe liet een gedwongen lachen hoor n Og wordt onbeleefd maar iemand die jaloerseh ia moet men wat door de vingers zien I Zenk bleef staan Jaloerseh Ik jaloerseh P enon wien als ik vragen m g Op wien sudedpl op dien Biaa io zgn priesterkleed Ja be ffi t masr dat het U toeo w in het boseh wandsidw er prd by bet departement van kolomen voornemens ia zyn eervol ontslag te vragen en dat wel in verband met de benoeming van zynen bloedverwant tot gouverneur genenwl De Zeeuw heeft gemeld dat Lampier de verdachte van den drievoudigen moord te Marolleput bloedvlekken aan z ne kleedingstnkken had Do Middetb Ct zegt hiervan Het is waar nadat Lampier ia de woning waar de moord plaats vond geweest was ia een klein bloedvlekje op zyne broek gevonden doob byna ieder die in het huis geweest is liep kans dat betzelfde hem overkwam Dezelfde berichtgever die ktaarblykelyk eenvoudig op geruchten is afgegaan weet verder te melden dat men aanvaukelyk dacht dat diefstal gepleegd was wijl kisten en kasten opengtft broken waren Er is volgens hem schynbaar niets gestolen de kisten bleken met passende sleutels te zyn opengemaakt de grendels waren niet geforceerd Dnt alles zyu slechts veronderstellingeti De vermoorde vrouwen gingen weinig met Andere menschen om en daarom was men van hare omstandigheden slecht op de hoogte Vermoedelijk echter was er geld in huis dat verdwenen is do ongehuwde dochter kan in het bezit geweest zyn van misschien een houden frankefiT welk bedrog niet is gnvonden Ëvenzoo zyu ook wel degclyk sporen van braak ontdekt In de rivier de Maas te Maastricht is dryvende gevonden het lykje van on pasgeboren kmd Do justitie heeft ene lykschouwiog gohondcu waarvan de uitslag nog niet bekendis Aan eene te Montfoort gehouden ringrgdery voor paren op tweewielign rytuigen werd door 44 heeren en dames deelgenomen De prys werd behaald door mej W met den heer C Schoon re woerd van IJselsteia de le premie door mej O met den heer A lioeowoudyk van Haastrecht de 2e premie door mej A den Hertog met den heer M de Vos van Montfoort Aan de harddravery voor paarden onder den man bereden namen 9 paarden deel Do prys ad f 100 werd gewonnen door AmnUa van den heer J G Boer te Utrecht beryder de eigenaar en de premie ad f 25 door Doou vau den heer A C van den Akker te Hazerswoude beryder de eigenaar Uit Oostburg verneemt men nog het volgende betrokkrijik den moord te Morolleput toen ik hei vor noodeo iliirfde in aprekoti dal wg juffrouw Anna HeotikolF in het gezetsohap van tieer Hagen zouden aantrefft n Ik vraag u renohooning 1 Niet de opmerking zelve was bet die mg onsaogonaam aanuoed mosr de toon waarop t geuit werd C est le ton qui fait la muiiqae Wat wilt Og met dit allee te kennen geven Deze priester is rein rrenala het licht der zon 1 Waarom verdedigt gg bom dan terwijl niemand hem durft aanvallen Ik vraag U voraohooning mevrouw Wanneer men telkenmale nanleidtiig meent le vinden om niet zonder oeuigpn nadruk er op te wijzon dat een jong prieator bgzonder druk het gozelsohsp van een jong meisje £ oekt dan klinkt bet nu juist niet om ran dn reiuheid ran zeden van dien geestetgke eelt bisondor guitatig getaigenis te geven Gg zijl al eon twwoaderenawBardig flink adrokaat voor de reiohaid van zeden vno dien jongen priester dien ik berhaal t niemnnd zou wagen asn to tssten Kr b talsat oono rosnier in ouzo kringen om van iumand iets kwaafls iets loelijks te zeggen zonder bepaalde BAoklaoht ja zelfs met de uitdrukkeiyke vftTKekering dat men geen kwaad van hem wil zeggen o foei neen I maar tooh met dst al hem heteeo of ander aan l wrgreo dat roor zgn gooden naam niet bgsonder gunstig kan werkm In oazekringen wordt dit voor f stig en ptkaatgehoudeo Maar hier zjja wg buiti te midden vsn eenvoudige eerlijke menschen Lsteu wij het kasplantje kwa dflprekeiidbeid gebeeten io de warme atmosfesr oozer salons daar inboort hst tbuts mosr hier wil bet oiet lisreo l I