Goudsche Courant, donderdag 7 september 1893

Directe Spoorweitverblndlng met GOUDA Zoiiicrdleiist 1893 AaoKevaoges 1 Mei TUd van Greéowlcli r I tin t II n T T K R n A M r UI U 1 11 o T T B K D A M itM LOS l U 1 19 11 38 11 48 K OTTKH D M fiOlID 8 48 4 80 10 99 10 19 lO St 10 48 10 89 I Oi 6 1S 6 91 10 91 9 48 3 10 4 L D B N II t O ioUBi DBN H4A0 I l ijl I O O O IJ U i n 1 n iiinnl u ilintaull 19 il 1 01 1 97 1 99 3 45 l H 5 95 5 7 13 8 95 9 38 lO Ml ll 11 80 H 5 61 7 90 7 43 9 98 9 48 10 19 11 33 19 15 1 49 3 15 9 45 3 43 4 15 4 49 8 91 7 04 8 08 9 30 10 102 M7 4i8 59 UOl 1 13 4 57 U 50 ¥ Voorb 5 5S 10 95 1 48 4 48 7 10 i 76l 0l 1 10 1 99 6 08 8 90 9 5 jf i lO 10 37 9 5 99 9 48 v rr90391 1199 l S 90 S9 10 U f t8 M 19 10 48 9 09 5 0 7 31 H 9089 18 34 10 07 11 97 19 41 I9 l l l H O 7 508 13 9 88 10 18 10 67 19 03 19 45 9 90 9 45 3 15 4 13 4 43 6 90 6 51 7 49 8 85 10 03 lO M illM p Z f u 18 l l lal ia S tt b 5 S8 8 40 7 66 i m a lO 19 48 9 98 3 19 4 18 4 47 6 13 i Ol 7 48 8 38 10 08 l0 39 8 60 0 54 11 7 oj8 9 U 9 1 45 5 06 6 4 8 07 KOK 7 tl 8 41 ê H SO It 8 ft w ft U M5 9 14 fll8 7 88 8 88 8 41 9 10 8Ï 11 80 1 80 S 08 3 50 4 48 6 89 8 81 35 8 88 9 10 10 58 U IO O O U U A A M S f B B D A M MO 8 81 10 08 U 18 U 8 51 4 47 6 2S 10 08 7 sa tf lO 10 55 18 19 l MO 5 45 6 36 U IO Siu 9J8 U IO U 4 laO 8 85 8 8 10 U 86 UTft KCHT GODD A 9 54 11 34 13 03 18 50 8 56 3 3 58 4 43 5 03 6 30 a7 48 8 00 8 50 10 07 10J4 lO OS 18 80 S SO 4 Mf5 0l 5 18 9 06 10 15 fff 18 34 w 4 16 5 88 9 U 10 84 f 10 83 18 42 w i 4 84 5 40 0 19 10 88 18 08 18 55 1 88 3 87 3 40 4 37 5 80 S 53 7 08 8 80 8 41 9 88 10 40 11 18 A M 8 r B R D 9 O Ü D 1 7 55 9 40 11 10 fÊtl 8 30 4 10 4 85 7 85 9ig 8 10 9 55 1 1 95 t48 ft 46 4 81 4 40 7 40 10 o 8 19 10 44 18 18 U II 1 40 i 80 Ut tJS IXm te Wwte AUm 11 SB KllM Mocht Lunpier werkelglt d dader zgo dan moet bg toischen det avonds half negen en des rooi ens tht unr zjjn opgestaan en twHtmoal den w iTQu geloopen die 1 nur gaans U want des morgens lag hjj met de andere koewachters te bed en hy werd in het geheel niet TermUt Toen bij uit de gevangenis te Oostburg naar Middelburg werd gebracht riep hg dfl menigte die te Oostburg Voor de gerangenis stond toe Ze brengen een onschuldigen man weg c De vermoedens blgveo evenwel nog tegen hem Een wraakneming van een beeldhouwer heeft te Qnedlinbarg Prov Saksen groot opzien verwekt Een oude dame aldaar die geen bloedverwanten dan eenige verre neven bezat had al haar geld en goed n elaten aan den predikant B £ en der verre neren de beeldhoQwer N betwistte den erfgenaam het recht op een stuk gronds van 6 morgen maar by kon zyn rechten op dat land niet bewyzen en de Kechtbank ontzegde zgn eisch Om v h te wreken liet de beeldhouwer op hot graf der dame een gedenkteeken plaatsen dat een geldaak de geldsak van den predikant voorstelde maar by werd v n overheidsw e gedwongen dat monument weer te verwijderen Nu maakte N een levensgroote beeldengroep van Kandsteen voorstellende dcu predikant in ambtegewaad eeu geldzak met het opuchrift 1 6 morgen gronds op den rug het Oe gebod met voeten tredend tusschen eeu treurenden engel en een lachenden duivel in Die groep plaatste hy in don voorgevel van zijn huis waar zy natunrlyk veel bekykif beeft en alle pogingen van stedelyke en kerkelyke overheid om hem te bewegen die beelden weg te namen bleven vruchteloos Minister Heyffiardt s wetaontwerp op de schnttergen is mode onderteekend door deu Minister van Marine wat zeker geschied is om een nieuwigheid die dit ontwerp inhoudt nl de invoering eener zee schutterg By deae nieuwe maritieme macht wil bet ontwerp ben indeelen die door hun vak reeds min of moer op de hoogte kunnen zyn van de scheepvaart en wat daarmee annex is zooals machinisten en stokers vbh stoombooten desnoods versterkt met die van fabrieken voorts het personeel van het loodsweten en van den kustwachtdienst enz Uit den aard der zaak zullen de schutterjjplichtigen en derrywillige s by de schutterij die rc ds in zeedienst zyn geweest by do Bcbuttery van de zeemacht worden ingedeeld en voor den dienst aan boord worden bestemd Voor die chutters die bestemd zyn om ingeval van mobilisatie op de vloot te dienen f ouden eene eerste oefening en twee herhalingaoefeningen voorgesteld te houden vóór de reaerve jaren Nog wordt voorgesteld ook by de schuttery van de seemaoht afdeelingen werklieden in de directiën van de marine te vormen liit de schutters die by de Hykawerveu en maritieme inrichtingen de bedieningen bekleeden en ambachten uitoefeneUf door d6u minister van marine aan te wijzen Deze afdeelingen zullen ingev al van mobilisatie van de vloot met het overige nietdienitplichtig personeel der Werven behulpBoam moeten zyn bij bet in dienst stellen en aitrusten van de schepen et vaartuigen voor de binnenlaudflche verdediging Voor de schutJ ters van de afdeeUngon werklieden en van het personeel van het loodswoten en van de kusten oeververliohting van den seiu en kustwachtdienst by s lands verdediging die niet gewa wnderband behoeven op te treden wordt het ounoodig geacht hen van militaire kleeding te voorzien te wapen of tot oefening in werkelyken dienst op te roepen 8 35 8 411 8 49 B se 8 0S Ooiul SO ilnriratlit tflwirarkarii Go mI1 BgUiinluit 1 J 5 7 M 7 S 7 4 7 tt BottatduB Ou Ue l Ni a rkMk 19 Moordreohl Ooad Qond Oud WtMrden liumelea Ulroohl Oood AmUidkia Wd lai Met het oog op de wenschelykheid om de schutters van de zeemacht dadetyk by mobilisatie te doen opkomen ter plaatse waar men over hen wil beschikken zuilen lij over de directiën der marine worden verdeeld De aerfiput majoor der artillerie J H K gedetacheerd by de pyrotechnische werkplaatsen te Delft heeft zich gisteren nacht in de kazerne aan de Paardenmarkt door eeu geweerschot van het leven beroofd Kinder en koe herder ïn een Deenechblad leest men twee advertenties onder elkaar io de eene wordt gevraagd een koeherder tegen eeu jaargeld van 250 kronen met denkost in de andere een onderwijifer t en 50 kr met den kost I el lyk dat in de rivier de Lek onder Tienhoven by Ameide is gevonden is door de ouders herkend als dat van Johannes de Bobdt kopergieter te Nieuw Ukkerlaod die Vrydagjl de ouderlyke woning had verlaten Met intrekking van vroegere besluiten heeft de gemeenteraad van s Hertogenbosch thans besloten geen kweekschool te bouwen Gedeputeerde Staten van iSuidholhind hebben hunne goedkeuring onthouden aan een besluit van den gemeenteraad van Katwyk tot ophcffiug der school voor m o 1 o te Katwgk aan Zee De gemeenteraad besloot echter by H M in hooger beroep t gaan De wedstrgd om t club kampioenschap van Zuid Holland die Zondag in den Prins Aleiandorpolder had moeten plants hebben is niet doorg ian wegens te geringe deelneming en gebrek aan tyd aamemen Twee clubs Utile Dulci en 8perwer waren slechte ingeschreven Voor de Ilechtbank te lïerlyn is een procesbehandeld w ens het namaken van Zacberlin smiddel tegen laaMge insecten Do boekdrukkerS üftyer on vier drogisten werden verrolg d de eerste wegeniq het namaken van deZacberlinetiquetten dn laatsten wegens het verkoopenvan gewoon insecten poeder ia flescbjes met dieetiqoetten welke flescbjes slechts bij zeer nauwkeurig onderzoek van de echte waren te onderscheiden I De vertegenwoordiger der firma Zacherlin te Weenen ei8 thte voor den vorm een boetevan 5 Mark daar de firma enkel het strafbarevan bet feit door bet Jerecht erkend wildezien Maar de eisch van het Openbaar Ministerie was boogelr en de Ilechtbank veroordeeldeE yer tot een boete van 3 X Mark en drdrogisten ietloriot een boete van 200 Mark Dayer heeft de valscho etiqnetten aan nog releandereu geleverd en een aantal drogisten worden door de j firma Zacherlin gerechtelykvervolgd Men meldt ait Vreeswijk By eenen sciiipper aan boord van een aau den mond van het iiïederikkanaal liggead schip werd heden dqor den alhier gestation eerden officier van gezondheid een verdacht ziektegeval geconstateerd Het schip eeu zoogenaamde Waalpont en uit Eindhoven afkomstig is naar den zuiderwal der Lek tegenoSrer Vreoswyk gesleept eilmoet daar voorloopig in quarantaine blyveu Men is hier druk bezig met het bouwen van eene barak voor choleralyders Ook zyn er een zestal boHpitaajsoldaten aangekomen om zoo noodig choleralyders in de barak te verplegen Ken Haagsche correspondent schryft uinde Amst D V Wy hebben weder een dier bChoemings 11 08 11 0 11 l l HM lt 38 i i 8 U OS 4t 9 81 7 98 7 47 7 48 8 07 8 18 18 03 lO U 10 88 10 88 10 38 Onr 3 uMsties waaraan het ministerieel leven van en heer Heyflardt zoo ryk is en die dat leven minder aangenaam maken Ditmaal loopt het geschil tusschen don Minister en het Hof over bet peusioneeren van jhr V A ds Pesters Commandant V d Rydende Artitleriff te Arnhem adjudant van H M de Kouingin in buitfugewniien didn t id van het Militiirc Huis De heer de Pestera heeft onhuigf nog ran zich doen spreken door ïde wyze waarop hg het regimentsfeest van de rpende artillerie eenige officieren die niet tot dit corps behoorden zyn behandeld De Heer de Pesters is inzien ten Hove en was reeds onder wylen Koning Willem Hl een ordouoanceoffioier die by Z M zeer in de gunst stond De Minister heeft den heer de Posters ter pensioneering voorgedragen doch het Hof acbynt hem in zijn fnuctiêu te willen handhaven Tn de Doitache bUden doen thans onder meer de twee volgende anecdol n omtrent den overleden hertog Ernst II van Coburgderoude Hertog Ernst keerde op zekeren avond per rytuig van een jachtparty terug De weg voerde door een greosdorpje dat half tot Ooburg half tot Weimar behoorde en de hertog vond aanleiding met den veldwachter een gesprek aan te knoopen Verder niets vroég de hertog om een etude aan het gesprek te uuken Ja Uwe Hoogheid nog iets heel nieuws De boer W heeft een Mar gedresseerde hazen die moest Uwe Hoogheid eens zien De hertog een gfoot jacbtlief hebber en dierenvriend begaf zitih naar het buisje van B en werd voor zyn moeite rykelyk beloond De hazen bleken werkelgk uitstekend gedresseerd Zy sprongen giugen opzitten doodI eggen enz Mooi mooi c zeide Zyne Hoogheid iDat heeft u zeker veel moeite gekost Waar zyn die hazen vandaan Het boertje zocht hter die vraag meer dan wel werd bedoeld wellicht was zyn geweten niet heel zuiver en zeide haastig i Die zyn uit bet Weimarsche Zoo en waarom dresseert ge dan onze eigen hazen niet vroeg de hertog Och Uwe Hoogheid dat gaat niet was de uitvlucht de Qothasobe hazen zyn te dom In Tirol raakte de hertog eens by een jachtparty van zyn gevolg af Alleen dwalende ontmoette hy een dier krachtige gestalten welke onder de bergbewoners zooveel worden gevonden met door de zon gebruind gelaat levendige oogen stevige beene De man droeg de byl over den schouder en keek glimlachend naar den oudachtigen heer wiens modern jochtcostuom zyn spot opwekte Met een verdachten trek om de tippen wilde hy zonder iets te zeggen deu hertog voorbygaan Deze riep hem echter toe Kent gy my niet Langzaam nam de man de pgp uit den mond keek don vrager onderzoekend aan en antwoordde eindelyk Neen wie zyt ge dan Ik ken n niet Ik ben de hertog van Coburg was het antwoord Eensklaps verdween de spottende uitdrukking op het gelaat van den man en den hertog op den schouder kloppende zeide hy ernstig Ei ei dan heb je een mooi postje Een hertog Zoo zoo pas maar op dat je de aaustelÜng niet verliest zoo eene kryg je niet gauw weer en zyfi hoed afnemend vervolgde de man kalm zyn w Een roestige speld De vrouw van D V te Benedenknype was bezig met haar zuigeling te verpakken c en stak zich daarby met een roestige speld ju deu arm met het gevolg dat haar arm dadelyk geweldig opzwol Met den meesten spoed werd duor dr Kinke geneeskundige hulp verleend die bloetl vergiftiging constateerde Er bestaat boop dat de vrouw beteren ral De menagerieën doen tegenwoordig van zich spreken Men meldt uit Narbonne dat in de menagerie Praon en Castanet de oppassers de diereu wilden drenken In een der hokken waren drie prachtige leeuwen Sultan en Brutus en de leeuwin Saida De verbazing der beambten was niet gering toen zy de kooi naderend gewaarwerden dat twee leeuwen dood aan de pooten van Saltan lI l n Deze zat recht overeind 4 iD 4 57 5 04 B ll 8 90 10 1 1 9 9 9 5 58 0 03 10 8 17 8 98 7 30 Utrecht o 3S 7 50 9 tlarnelen 6 i8 S 04 Wocrdw 6 53 8 U OttdewBt r7 07 8 19 1 80 8 38 9 34 Eerst meende men dat Brntoft en Ralda doo m aonoesteek waren gsbofEen maar ait em nader ingesteld onderzoek bleek dat de dieren door hun lotgenoot waren geworgd Wel bad Sultan ook eenige ernstig kwetsoreD mawayn vreeaehjke kracht had ign tegenstanden in t zand doen byten De beide dieren vertegenwoordigden een waarde van nageno 3500 De Nordd AUg Zeit geeft van de reoaachtige nieuwe Iwht roon waarmede de ztttingzaal vau den Rgksdag gesierd zal worden de volgende beschryving Zy is oog 3 meter grooter dan de beroemde Barbar sa lustre te Aken want in middellyn zal hg 8 meter groot zyn Zg zal haar licht verspreiden uit 12 boog en 250 gloeilampen onmiddellyk onder den groeten koepel De vorm van deze kroon is een rens met wapent en figuren bezet en ondeé deze laatste treft men de beeltenis aan van de beroemde mannen en helden uit de oude en nieuwere gmchiedenis van Duittchland De zware kroon is aan den koepel bevestigd door eene mechaniek welke den vorm heeft van het stamslot der HohenzoUems waarboven de keizralgke kroon hangt De gemeenteraad te s Qravenhage koos tot vierdeu wethouder voor de plaats van mr Lisman den heer Du Tour van Bellinchave De aftredende wethondeni de beeren dr Moeton jhr mr Repelaer van Molenaar piuf en iQi baron Wlttert van Hoogland werdenherkozen De gemeenteraad van Amsterdam herbenoemde den heer Van Lennep tot wethouder benoemde als zoodanig deu heer Sohülvinck voor de plaats van den heer Reekers en in de vacature Dyserinok die bedankt had prof Fabius Men meldt uit Rotterdam Men is voornemens de slachtoffers van het ongeluk iu de Rotte morgen ter aarde te bestellen Het Igk van den agent van politie Kooiatra zal molden op de algemeene b roafplaats aan de aarde worden toevertrouwd Zgn echtgenoote die den Katholieken godsdienst belüd wordt morgenochtend te 9 nur op de Roomscbe begraafplaats b praven De lykeu der twee gebroeders Flipseu worden van Orooawyk gereden langs de ouderlyke woning in de Meermansstraat No 59 en vóór negen uur in den vooi middag zal de treurige stoet het R K kerkhof bereiken Het stoffelyk overschot van den jongeheer De Brsal werd naar de Crooswykschekade vervoerd Uit bet huis waar hy woonde lad hü ook b raven worden De overige slachtofiiera zullen van ait het lykenhuis per baar naar de groeve gedragen worden waar zy in een gezamenlgk graf zullen rusten De timmerman P v M werd Zondagavond in de Kruisd warsstraat te Utrecht aangesproken door eeu als heer gekleed persoon die hem vroeg of hg hem ook precies kon zeg u hoe laat het waa Geen kwnad vermoedende haalde de man zijn gouden horloge voor den dag doch nanwelyka had hg dit gedaan of de andere greep bet horloge rukte het van den ketting en aette het op een loope n terwgl zich op hetzelfde oogenblik twee andere persenen tusschen den bestolene en den vlnchteJing plaatsten waardoor aan geen vervolging viel te denken Tot heden is het der politie nog niet mogen gelukken den dader te ontdekken 9 38 9 49 9 49 9 88 10 05 10 49 11 08 11 98 9 113 4 48 4 85 9 09 5 09 4 40 6 15 o O U U 1 8 10 7 07 7 17 7 94 7 81 7 87 9 37 9 0 r 10 8 30 Ten vorigen jare werden met het oog op de cholera te Utrecht en den Haag adressen gericht aan de Tweede Kamer waarin verzocht werd het initiatief te nemen tot een wet houdende verbod om ekali€n in de rivieren kanalen enz te werpen omdat daarin de smetstoffen zich het meest ontwikkelen De Kamer deponeerde de adressen ter grifBe en niemand hoorde er meer iets van In het kamp hg Laren waar éa soldaten aanlbeüb sgden van den ingang der meeste tenten op den grond versieringen hadden aangebracht ter eere van de Koninginnen kwamen Zondag zes socialisten die zich daarover ergerden en er op spuwden Zg hadden een aantal socialistische blaadjes hg zich welke zg wilden verspreiden doch toen zg daarmede begonnen werden zg door de soldaten uit het kamp den straatweg opgejaagd Aldaar werden hun de papieren ontrukt waarbij zg van alle kanten op klappen werden onthaald zoodat zg in de hailoosche bosschen moesten vluchten Het saUo van s Bijks schatkist bedroeg op 2 September hg de Ned Bank 1 802 849 hg de betaalmeeners 2 752 359 tezamen ƒ 4 555 208 De heer C Rupke te Nieuwerkerk a d IJasel beoogt in de Standaarde dat de gronden in Colorado welke thans door de kolonisten der Utrecbtache Umigratiemoatschappg zgn verUi n niet onvruchtbaar zgn als zg maargeïrigeerd worden Voor Hollanders is dit echter van nu af van weinig belang meer want de kolonisten zgu weg en de Ütrecbtsche maatschappg is deelt de heer R mede in liquidaUe t Meest interessant is dan ook het slot van zijn schrgven waar hg z t ï Meen echter niet dat ik een lans wensch te breken voor deze of welke Ëmigratiemaat schappg ook Sinds ik Amerika bezoek is bet mg meer dan duidelgk geworden dat al dergelgke pc ngen steeds op teleurstellingen voor beide partgen zullen uitloopen en ik deel volstrekt uw gevoelen niet dat de genoemde kennis enz voor die teleurstelling zullen bewaren Met den meesten ernst roep ik mgnen tandgenootea toe die naar Amerika wenschen te vertrekken informeert stelt n zooveel mogelgk op de hoc maar wacht nooit heil van emigratieof dergelgke moatschappgen en ga in dezen nw eigen weg vestig u zelfstand en volgeqs mgne overtuiging zult ge dan nog het best slagen Zelfs het wel eens geo rde plan van landbouwurs om onderling een kolonie te stichten zal m i niet aan de verwachting beantwoordeu Zooals bigkt uit de mededeeling van den burgemeester te Rottenlam zgn in de verloopen 24 uren aangegeven als overleden aan Aiiatische cholera l persoon en als daaraan Igdende 2 personen terwgl 1 Igder van die ziekte is hersteld Iu het geheel hebbon zich nu van het ontstaan der ziekte op 21 Augustus af 18 gevallen van cholera aldaar voorgedaan waarvan 14 met doodelgken afloop terwgl 3 Igders no in behandeling blgren Te Woubrugge is een geval van Aziatische cholera met doodelgken afloop voorgekoiken aan boord van een schip Te Grootebroek is Maandag ochtend uit eene sloot het lijkje opgehaald van een pasgeboren kind £ ene zeventienjarige dienstbode heeft bekend het kind in het water te hebben geworpen De justitie v n Alkmaar was gisteren middag ter plaatse tot nader onderzoek Een groot aantal arbeiden trok Maandag met stokken gewapend uit Boven Pekela langs de nilgestrekte aardappelvelden te Ommetanderwgk gem Veendam overal de arbeiders noodzakende het rooien te staken en met hen mee te trekken Hun eisch is 12 cent per rg thans algemeen 10 cent of f 15 f 16 per HA en de landbouwers zullen daarvoor m ten teekenen Zg zgu thaoa bezig het werk te beletten eu het zal noodig zgu onverwijld maatr len t en verdere uitbreiding te nemen Te Pekela zijn naar men zegt Tan een onvriltigen landbouwer vele gedolven aardappelen in de vaart geworpen Bg een voorstel van B en W van Derenter tot het bouwen van eene school voor o l o in de Voorstad waarun de kosten zgn r und op ongeveer f 23 000 stellen B en voor m de voorwaarden van aanbesteding te bei len dat aau de bg het werk gebezigde werklieden of hunne nagelaten betrekkingen in genl van Ojugelukken eene billgke uitkeering verzekerd zg alsmede dat de tnonen van de we lieden zooveel mt lgk op het werk zelf aan de werklieden hoofdelgk moet worden uitbetaald en uitbetaling in kronen of in andere gelegenheden waar sterke drank verkocht wordt ten strengste zg verboden Het klein kaliber geweer van 6 5 mM koloniaaX model hetwelk indertgd ter beproeving in Indië met 1 X man der Koloniale Reserve is uitgezonden geworden blgkt thans zeer goed te Toldoen Aanvankelgk liet het zich aaniwn dat de invoering van dit zoo voortreffelgk wmpm nog lang op zich zou laten wachten aangezien het eerst uitgehouden rooklooze buskruit niet bestand bleek te wezen tegen tropische klimaatsinvloeden Thans vernemen wg dat een nieuwe rooklooze bnskruitaoort bg de beproeving in Indië zeer goed voldoet zoodat da dafinitiere inroerüig vao de nieawe infiaoi terie bewapentng eerlang kan worden tegemoet gezien Qelgk bekend is zit Q van Gelderen gep O I militair laatst gewoond hebbende teOa sedert 17 April j l in voorloopig arrest als verdacht van den moord op den wachtmeester der marechaussee Boekman Gedurende den tgd dat hg in voorarrrat vertoefde kwamen er voldoende aanwgzigingen om op hem ook de verdenking te laden dat hij zich had schuldig gemaakt aan pi ng tot moord op den Heer De Brugn opzichter in de fabriek van den Heer Jurgens te 0 in het laatst van het vorige jaar waarvan de dader tot voor weinige weken onbekend bleef Dinsdag 12 dezer zal nu v O voor dit laatste feit voor de Rechtbank te e Hertogenbosch te recht staan De zaak van den vermoorden wachtmeester welke altgd nc in onderzoek ia de venuoedelgk daarin betrokken personen zgn allen nog steeds in hechtenis schgot nog steeila niet voldoende toegelicht te zgn om haar voor de Rechtbank te brengen Het departement Amsterdam 2 van den Oranjebond van orde had gisterenavond in Fraacatic in de Nes te Amsterdam een kinderfeeat georganiseerd ter herinnering van den dertienden verjaardag der Koningin Dat feest slaagde uitmuntend Het was voor ouders of voogden die de kiudereu vergezelden heugelgk te zien hoe die kinderschaar volop genoot van hetgeen vertoond werd Het feest werd geopend met het Wien Neerlauds Bloed door een koor Na eene korte toespraak van den voorzitter werden voordrachten gehouden en nog weer gezongen en daarna de begrafenis van Jan Klaassen en de pantomioe Harlekgn Schilder 0 evoerd waarna de avond besloten werd met een dansje waaraan klein eu groot deelnamen in het Nieuws van deu Dag lezen we onder de ingezonden stukken het volgende Nu die door veleu en niet ten onrechte zoo zeer gevrwsde cholera zich weder in ona land vertoont en helaas weer heel wat slachtoffers maakt komt het mg voor dat het in het algemeen belang is en tevens zal strekken tot geruststelling van vele opgewonden gemoederen te wgzen op de zoo bg uitstek gunstige resultaten verleden jaar door mg verkregen met de tgdige en voldoende inwendige toediening der gezuiverde creoliue bij cboleralgders Van htit Ie twaalftal bg wien ik de gewone middelen toepaste stierven er G 50 pet en van het 2e dozgu Igders slechts 3 personeD 25 pet waarvan óeu was een alcüholliefhebber éen Igdende aau ru eniergskwaal en de derde mijue hulp eerst inriep toen het te laat was Dr Groneman die in Indië vele epidemieu en endemiën van cholera heeft bggewooud geeft de volgende Stelling Choleralyders die vroeg genoeg en in voldoende hoeveelheid creoline 5 gram verdund in 100 gram zuiver water innemen en inhouden genezen allen Hiermede ben ik het volkomen eens J C PRILKEVITZ Maarssen 4 Sept 93 Geneesheer iSluit Schiedam is de huidige leuze zegt de Middelb Ct c En nat danP vraagt zg Zou meu denken dat dan de gansche wereld voor het drankgebruik zou gesloten zgn Van eldera komt dan het of een zelfde vocht maar bovendien handelt tuen dan rechtvaardig en nog ernstiger vraag maakt men de menschen dan beter Zou men rechtvaardig handelen £ n op die vraag aarzelen wg niet beslist ontkennend te antwoorden Waarom jenever verbannen en niet wgu champagne tabak o nac koffie en thee waarvan het gebruik eveneens in meerdere of mindere mate nadeelig werkt Over hun invloed verschillen de gevoelens evenzeer als over het gebruik van jenever Maar sfelfs al weert men die allen niet lang zal het duren of een nieuw middel tot prikkeling tot opwekking tot genot zal gevonden zgn Het doel dat men beoogt wordt gemist en niets zal verkregen zijn dan een wedstrgd in het uitdenken van andere middelen Dit zuUen de practische gevolgen wezen van een onpractischen strgd Men vergete bovendien niet hoevelen een eerlijk stok brood verdienen juist in t hiedamen elden waar een uitgebreide handel gedreven wordt in sterkeu drank Niet aan die veleu de schuld dat tal van zwakkelingen in de wereld misbruik van de jenever maken tal van levensomstandigheden velen op den w an het verderf voeren BnlteolaDilsch Oyerzicht Over de herstemmingen voor de Fransche Kamer valt niet veel nieuws te melden Dat de gematigde Republikeinen een koloesaal socces hebben behaald ordt door iedereen erkend Er zullen in de nieuwe Kamer maar 88 antirepublikeinen Kitten Koodat voor de Republic ids regeeriagsvorm vooreerst geen gevaar is te duchten Van de 500 Kepublikeiuen gaan een kleine honderd af aan radicalen en socialisten eu dus kan het aantal gematigden bruto op ruim 400 worden geschat Maar ook hieronder schuilen n min of meer geavanceerden zoodat men nog moet afwachten hoe groot de meerderheid wezen zal waarover een gematigd kabinet beschikt Dat hangt natuurlgk ook veel af van de o ttieke richting die Dapuy of welke premier ook zul uitsturen Elzaa I tharingen is niet langer de geboeide tweelingzuster die ouder tyrauniekeu druk zucht zooals Franschen vandaar het graag voorstellen Het verrast zeer uit ondubbelzinnige bewg uu bg de legeroefeuingen gegeven te vernemen dat het Kgksland vrgwel verzoend met ia zelfs tevreden is over het Duitsche bestuur De eerste wieu dat trof was de Duttscho keizer en hg is er zoo aangenaam door verrast dat bg geen middelen genoeg bg de hand heeft om zijn voldoening uit te drukken Gisteren benoemde de kmzer zich om zgn tevredenheid over de oefeningen te doeu blgkon tot bevelhebber van het 145ste r ment infanterie en door den preaideut van het district Metz deed hg zgn warmen dank betuigen over de geestdriftrolU ontvangst Mot bijzonder genoegen zoo werd verklaard vertoefde de keizer iu deze stad Dit zgn geen bloot officieele lietuigingen zooals de weTkomstartikeleu iu de officïeele eu officieuze bladen Ook over de houding der Frauschgeziuden kan de keizer tevreden zgn Hun orgaan de Messin verwelkomt den keizer die zich uu zelf kan overtuigen dat de Lo haringera kalme rustige aan de wet gehoorzame Hedeu zgu op wie zachtheid eu reclit steeds meer vermogen dan geweld eu onverdra zaamheid Het blad hoopt daarom dat de uitzonderiugswetten zullen worden afgeschaft De FreuBchgezinde Lorraia zegt tot den keizer Gg komt in tiothaitugen ulaeigenaar eu zult tb Urville evenzeer thuis zgu als in nw paleis te Berlgn Dat uw vredebrengende invloed werke in onze geheele provincie Ook de T orraiu dringt nan op de afschafliug der uitzonderingswetten en de teruggaaf van hun moedertaal aan de LoUmringers De wijzigingen die de Belgische Kamers in de Belgische grondwet gemaakt hebben en die nu nog alteen de bekrachtiging des koniugs b hoeven om wet te worden tgn de volgende Bg art 1 over het grondgebied is wegge laten de beperking omtrent de betrekking der provincie Luxemburg tot den Duitschen Bond Ër aan toegevoegd is echter de jbopaling dat de overüieesche bezittingen eu protectoraten volgeus afzondertgke wetten geregeerd zulten worden en dat bet Belgische koloniale leger slechts t it vrgwilligera samengesteld kan zgn Bij het nieuwe art 36 zgn van de Knmerof Senaatsleden die ophouden zitting te hebben iu geval zg een bezoldigde rgksbetrekking aannemen uitgezouderd de ministers Volgeus het nieuwe artikel 47 is ieder Belg die den loeftgd van 25 jaren bereikt heeft ten minste 6én jaar in dezelfde gemeente verblgf houdt en i iet bg de wet van de uitoefening van het kiesrecht verstoken is kiezer Een tweede stem hebben de gehuwden of weduwnaars van 35 jaren of ouder met kindereu en die ten minste 5 frs ponoueele belasting betalen de eigenaars van onroerende goederen ter waarde van ten miuste 2000 frs of an inechrgvingen op het Grootboek of bg de spaarbank die minste 100 frs rente afwerpen Drie stemmeu hebben zg dig een getuigschrift bezitten waaruit blgkt dat zij middelbaar ouderwgs ontvangen hebbeu of wt l zg die een betrekking bekleeden of bekleed hebben waarvoor zooveel kennis noodig is als door het middelbaar onderwgs verkregen wordt Niemand heeft meer dan 3 atemmen In art 48 wordt bepaald dat de stemming verplicht is eu in de woonplaats geschiedt Bij het nieuwe arC 52 wordt de chadeloosstelling der afgevaardigden van 2000 fr in 4000 frs veranderd en hun vrjje reis per apoor toegestaan van hun woonplaats naar de stad waar de zitting gehouden wordt Art 53 over de samenstelling der SiAinat bepaalt dat de Senaat zal bestaan Io uit leden die naar verhouding der bevolking in iettere provincie rechtstreeks door de kiezers voor de Kanter gekozen worden en 2o uit 2 loden der provincie van minder dan 500 000 inwonegÉ uit drie der provincie van 500 000 1 00 00 7 en uit 4 per provincie van meer dan l K 0 000 inwoners Volgena art 54 kiezen de kiezers rechtstreeks een aantal Senaatsleden gelgk aan de helft van het aantal kamerleden Art 56 Iwvat de vereischten om tot lid van den Senaat gekozen te kunnen worden In het oude artikel is slechts de bepaling omtrent den census gewgzigd Deze is nu gesteld op 1200 frs aanslib in directe belastingen en patent of wel men moet eigendommen hebben die een kadastrale waarde van 12 000 frs vertegenwoordigen Bg dit artikel is een nieawe bepaling ingevoegd waarbg de door de pr viuciale raden gekozen Senaatsleden van deae bepalingen omtrent de cencua vrg gesteld wottden zg mt n echter sinda drie jaren geen lid tgn geweest van den Raad die hen kiest Art 57 is in aooverre gewgzigd dat niet dHton de kroonprins maar alle zttom van den koning of bg hun ontsteltenis alle Belgische prinsen van den tak van het Vorstenhuis op wie de regeering zal over n van rechtswege na hun 25ste jaar lid van den Senaat zgu Aan art 60 over de koninklgke waardigheid is to voegd dat de prins die zonder toestemming van het hoofd van den Staat huwt van de opvolging uitgesloten lal zgn tenzg het hoofd van den Staat diet goedkeuring der beide kamers het tegenovergestelde bepaalt Art Gl geeft deu koniug het oude artikel gaf dit recht alleen aan wgten koning hfO pold 1 het recht bg outstenteuis van manneIgke afstammelingen zgn opvolger te benoemen behoudens goedkeuring der beide Kamers Daar do Spaausche ministervan biunenlandsche zaken zich naar San Sebastian had begeven waar zgn zoou ernstig ziek l en de minister van kolouiën eveneens in die plaats vertoefde heefl de heer Sagasta van die gelegenheid gebruik gemaakt om met hem en met deu miniati r van marine te beraadslagen over do door hot kabinet te volgen gedragslijn en uver den politieken toestand I e ministor van biancnlandscho zaken verklairde dat volgens de prefecten dor provinciën de bevolking zich bgna overal verzet tegen de hefÜugdbr nieuwe belastingen en tegen de nieuwe reglementen betreHèude de inning det oude belastingen welke een gostrengere hef ug mt iyk maken Dit verzet draagt in verschillende plaatsen een zeer ernstig karakter De oppositie der studenten tvgeu de vorhoogiugjder iuachrgvingsen examengelden kan bg éa opening d r collies aanleiding geveu tot verwikkelingen De prefecten doden eveneens mededeeling over revolutionaire bewegingen iu die streken waar de plaatat lgke oppositie tegen do liberale pbli tiek zich kVachtig vertoont Door de verdëel i beid der republikeinen echter ten aanzien van een handelend optreden heeft tot dusver deze beweging weinig resultaat gehad De minister van oorlog was van meening dat te Pampolpna Vittoria Valladolid Granada en tfedajoz heersoheude ontevredenheid voldoende wordt opgewogen door de tevredenheid der steden welke de kapitein geueraalschapiwn hebben behouden of zetel ziju geworden van zulk een hooggeplaatst ambtenaar Ernstiger is de ontevredenheid ondei de generaals en de officieren die door deze hervormingen op non actiritcit zgu gesteld de opimsitie partijen maken hiejrvan reeds gebruik De ministers van oorli en van binnenlandsohe zaken echter waren van oordeel dat de revolutionaire propaganda alleen werd beproefd onder de onderofficieren iu garnizoensplaatsen nh Madrid Valencia en Barcelona zonder echter zichtbaar resultaat te hebben Overal workeu de burgerlgke en militaire overheden samen om het toezicht te houden op de plaatselijke bewt ingen daarbg uitgaande vau de instruction welke hen voorsohrgven elke vredelievende betooging te dulden maar eUt straatturault krachtdadig te onderdrukken De atnbtgenooten van den heer Sagasta meenden dat de minister president te San Sebastiaiiv bg de koning n rt ntes behoorde te blgven th Cortes zgn tegen het laatst van October bgeengoroopen daar do wgziging van het reglement van orde dringend noodig is om de parlementaire obstructie ommügelgk te maken eu daar voor 1 Dec de stemming moet plaats hebben over de provinciale on gemeentewetten omdat men anders genoodzaakt zon zgu de gemeenteraadsverkiezingen in November te houden krachtens de oude wet welke aan de republikeinen te Madrid Valencia Barcelona en in twintig andere groote steden de overwinning verzekert Volgens de prefecten bereiden de republikeinen zich al op den verkiezingutrgd voor en de r iforiug gelooft haro plamien welke de goedkeuring van den heer Canovos hebben weggedragen te kunnen doorzetten indien althans de republikeinen niet iu het parlement verschijnen om omtH uctie te maken Aug Watergetyden Hoog Lug Hoog Latg 8 17 11 48 8 51 16 4 25 60 4 491 1 14 5 l 4 1 89 5 34 1 69 8 JÜ 8 11 8 88 8 t8 6 48 S 11 8 M 7 81 8 48 Donil nl 7 o 1 i Vtgdnft 8 Zatard 9 iani 10 Uund 11 DiukI is Woonid 13 7 sf i8 J 68 18 Bpringty 19 en 37 Sept Maan Zon Sept Opg A Oodeig M Opg Ooderg 1 88 8 59 81 Aog 6 10 8 8 87 6 18 U 8 pl 8 4 8 0 9 3 M 8 80 16 6 68 6 60 6 19 8 41N M 80 6 01 6 88 8 81 8 6118 7 67 7 0118 8 18 7 1 M