Goudsche Courant, donderdag 7 september 1893

Vrijdag 8 September 1803 3Sste Jaargang No 6143 mimm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woi den berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nonrtners VU F CENTEN Beurs van Amsterdam S SKITKMBKK Vor kra 8J 8 101 91 7 n i i 6S 4 ♦ 1011 l S8 104 88 S81 88 888 686 lOO a 777 101 803 136 8 1001 1001 lai nv 100 84 ll 90 180 117 1001 607 68 llS Vi ni 68 68 97 1007 1017 89 108V 188 128 1 99 69 84V 19 16 mi 8BV 1077 104 78 481 9 160 lOil 106 99 1001 118 US S9 107V lotkoara 8 7 101 81 77 77 98V 86 804 101 697 lil 687 881 NauniAso Cart Nad W 8 t dito dito dito 8 dito dito dito HoMoia OU Üaudl 1881 88 4 I ua ItiHhrtj inft ünid ltal Hpwng A U obl 8 PüLBN Waraobnu Waenen aand 4 RuHL ür liuu Bptr Mg aand I Bahiscba dito aand 897 89 Vaatoara dito aand R laang Dombr dito eami B Kurak Cfa Acoir Hp kap aanil 5 lioaowo Bawnal flp Mij ubllK 6 Orel Vllabak ilito oblli 5 ÜutilWeat dito aanil 1 dito dito nblig 4 11 66 O 16 887 48 AHKaiKA Uant Par Bp Mg l 8 Ckio k Nortli W pr C r aand diloditoWin 81 Petar obl 7 Danvar k Rio jr 8pin osri v it lllinoil Cantral obl in guud 4 liOuiir it Naabvilla ert v aand Mexieo N Bpw Mg leliyp o 8 Miaa Kanaaa r 4 pot pref aand N rorkOnUriot Woat aand dito Panui übio oblig 8 Oragon Clllir la byp iu goutl 5 Bt Paul Minn k ikauit obl 7 Uu Paa lloordliin oblig 8 I dito dito I ino Col la byp O 6 JAMAUA au Boutb Hrt v iiaud l Vaa ü Kallw k Nar la h d a O Amitdd Omnibus Mg aiiiid Ilotlord Tram wagMaala annil Nau Stad Aniaterdani aand 8 itad Kollardam aand 8 BaumB Blad Ant arpenl887 S i Blad Uruiaal 1888 S ifiym Thai Hegullr OaMlIiali 4 MtTBHR BtnaUleauing J880 5 K K Ooit II Cr 1880 8 SrAHJI Bind Madrid 8 1888 tfao Vor Haa Uyp BpobI ocrt 6 ADVERTENTI£N I l to Die ieta te vorderen beeft van ver Bofauldigd ia aan of gelden of goedereu in beait heeti behuorende tot de ualatenachap van MejufTronw ADUIANA va UAUKN Weduwe van den Heer WiLLEH VGKDUUN gewoond hebbende te Jitrgambachl en op den 18 JUNI 1893 ta krimptn a U IJul orerleden wordt vertoeht daarvan vMr deo 15 BKPT8MUKK isés opgave betaling of afgifte ta doen aan den Notaria J P MAHLSTKDIS te Bir mbatht M VT vao der Post Iloogstraal verlanft tegen NÜVEMUEU eeiie Dienstbode Mevr Lullus van Goor vraagt met NUfBMUKR eene Fatsoeolgke TWËKhG IHGI oiet beuedeu de 20 jaar en Tan goede geiui ai roorsien r t ADVEUTENTIEN alleAlNn n en BuUetUaniinehe Couranten worden dadelgk opgeaondan door bet JMvertantie Bareau van A BBINKMAN en ZOON ta oada OPENBARE VRIJWILLIGE De NotariB H OKOENKNÜAAL te Grmda ia voomemenB op ïmc i Sraiii dea morgena 10 oor aan het Huib Wjjk H Do IG aan de STOLWÜKEUSLtJUi onder de gemeente 8u lt i oabg Gouda in het openbaar te verkoopen oxTL contan tgrelid 2 Dogkarren waarvan een met Kap 2 U MitwageuB Sleden 1 Baggerachoit groot 6 ton 7 Ankers Uieren Kettingen 1 Hteekwagen I kleine Lier 1 Kelderwind Takelblokken Qondzagen Ladders 2 Keilen 2 8talen gleeptroaaen Tonitrwerk Schragen een groote partg Brandbont en 4000 Uaelateeneu Vooata Eesige Meubilaire Gfoederen beataande in 1 Hahoniehonten UuHét 2 dito Tafels dito en andera Stoeten Fauteuils kleine Tafeltjes Uittreklalel Ledikanten Beddengoed Sohrgfleaarnaar Schilderden Spiegels Klok Braadkast Haarden Kachela Keukenfornnis zoo goed als nieuw en Vloerkleeden KOPEEl TIN ULAS en AAHDEWEBK en hetgeen verder ten verkoop sal worden aangeboden Te beiiohtigeu daags vóór den verkoop van s morgoLB 10 tot b middags 4 uur GEVRAAGD artikel gemakkelyk te plaatsen groots provisie en gunstige voornitziohten bg succes Brieven onder lett aan de Boekh van L K C UB HAAS den Haag Eeii ware Schat voor de ongulokkixe slachtoffers der AU bevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Uetau s ELF KWAHIi i Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verscbrikkelgke gevolgen van dete ondeugd Igdt moet het leaeu de oprechte leering die hot geeft redt jaurlgks duiïend van een zekureu dood ï e verkrijgen bjj hotVerlags Magaziu te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het beilrag ook in postzagjis en in eiken boekhandel in HoHand PEANSCHE STOOMVEEVEEU i Gheiniscbv fn vvlUttrscke Wassclierlj Qebreveteerd door Z M dan Koning der Belgen II penbeïai r Rolterdani Stiecialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Oameskleediugstukken ook alle soorten Meubelen Lodikantgordguen Talelkleeden Trijpen mot nieuwe patronen geperst Kwaaten Qarnituren Neteldoek Tnllea Kanten Veeren en Allo goederen kunnen in elkander bljjvenen worden onKhadeliJk voorde gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AQBNT v6or Oouda on Omatroken A VAN OS ATBv Kleiweg A No 73 Alom te bekomen DE mm ÜLAZSH of de beaohrgvins der beroemde geachilderde Kerkglaaen van de Groote of St Janskerk te Tir Öouii benevena de gaschiedenis der St Janskerk dea Glaaen der oartonteekeningen enz waarbjj ia toegevoegd een afaonderlgk levensbericht der beroemde Olaaachildera de üebroeders DiFk en Wouter frabclli DOOK CBRISTIAAN KRAUM Fry 80 Cents A BKINKUAÜ Ooada Saelperadrak van A BaiNBHAii k Zoo Nederlandscbe Stoomboot Maatschappij Do Stoomachepen BOLtUSD kapt J 8MIDT en BATA VIEB kapt J SAUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Uaatschappg Boompjes 72 te llotterdam De Stoomichepen loraen te Brewenqoay de markt van Boter eo Kaas ta laonden LOTENinde VEllLOTIING BIJ GELEGENHEID DEB Vrije E staxd enam arlsrt ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BUI VKMAiV Lange Tiendewe PRLfS 1 n LOTEN voor 10 ftctoriawater ui f de VïctoriaJBron f e Oberlahnsfein byüns Tafeldrank Van h ninklykef uis derJi kder a K én Uaatscliappij tot Exploitatie der Victoria Eroa te Oberlahnstein Gevesti rd te Itollerdam Zuidblaak 8 GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvimhiigen up niafiiinaiil Reoied verbeterde fabricatie en uitalmtead gebruik van iyno on fijnste grondstoffen garandooroi len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao oen aAnberelenswaardig fabrikaat nauw keurig beantwoordende aan den mhoud der reep i üketten Do Firma behaalde 27 Brerets alH üoflererancler 44 Ëere Diploma s gouden enz tfedsilles oen bevr s Tan uitmuntend f n fabrikaat Koeds 1874 sobreof de Accademie natiimal do Paris Nous vous d oemona nne Hedüllle d p première claafie an oonaidöraUon deTotre jcoellmte flabrioation de Ohooolat bonbons vari e ato ato Stottworck t brikaat ia verkrggbaar bij H H ConfisoarSf Banketbakker j eiu enzGeneraal vertegenwoordiger voor Nederland Julias Hattenklodt AmBterdam Kalvoratiruit 103 Kraepelien en Holm s Qiiiiia LaröcheQl £1SorHE is de meest Krachtige en Versterkende KI A VIJiM aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneeaheeren Bekroond met EEUEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in Sacons i tl90 en i Depot te Qouda hg den Heer A E TEEPE Apotheker voorkeen C THIM Kraepelien llolm Hofleveranciers Zeist De Zwitsersehe Pillen van de Apotheker Rich Brandt Mdert 10 jaren doo ProfHsoren practiseerende Oaneeshseren en door het Publiek toegepast en aanbevolen als goedkoop aangenaam xeker werkend en tAuehadellJk GeneeS 6n HulSmlddel Beproefd doOr PnrOr v Frerichs bw j a a V SoanZO l WOribw C WUt KOpMi B s Zdekauer et Soedentadt kmwi Lambl warKh u ForSter BlrtnlnBh nv Onderbuiks organen aambeljen teagen stoel ttopping ea den daarait hedflo sBodfIs hoofSpUn kbrtademUrh gebrek Pret Dr R VIrchow B rtyn T Oietl MOnchw Reolam l ip w I V Nussbaum MftidHi Hertz AtMUrdwn a V KopOZynskl Krakm Brandt KiwMnbitra bij storingen in de kwalen der lever lut van g ng voortdurenée vervoortkotncndd ongeatelddaltellghAd benauwdheid eetlust ADI Dio Zwitserscbe IMUea rsn den Apotheker Rtchazd Braadt wordeu om luue nchte werking door Trouwen gume in Domen en lija te veiiUeseQ borcai ds sekezp werkende Zouten Bittenrater Droppels Heng sels e i W Om het kooponde publiek tegren bedrog te beseharmén wordt mui ar nog In bet Jbijsonder opnierkiaam op gema kt dat er Zwitaenobe Filleo lo den bsndel lijn gebracht die op bednegelijke wljie er bijna eveaiTb i bJ itilen en verpftkt sijn aU de echte Daarom moet men bij den sankoop lich ovo toleen dat bet éüket bovenstaande afbeelding een vit knÜB in een rood veld en de kaad taueaing Bchd Brsndt dra gt Hen noet daartoe de om de dooa gerolde gelavk laawiUng er afnemen Ook wordt men er in t bijionder op gewesea dat de Zirttsoeeke Pillen na den Apotheker Kick Brandt die blJ de Apothekers varkrUglHltf lUn leen in doMen 4 70 Oeats gee kleinwe doofl es vèskoeht woiottu Soofddepot F g Van Santenkolef te Rotterdam msesmmrmÊÊ m BINNENLAND GOUDA 7 September 1893 Güteten is mui de Rgkshoogere burgerachool de canns Bangerangen met 94 leerlingen wurTUi 20 meisjei De rerdeeling is als Tolgt VoU ond Enkele lessen Totaal I 18 i 2 m 2 4 m 26 11 16 j 3 m 3 m 22 lil 18 j 1 m 6 m 25 IV 5 j 2 j 1 m 8 V 12 j Ij 13 Wellicht wordt dat getal nog met een vermeerderd die nog niet is aangekomen doch toelating ventocht had Aan het gymnasium begonnen de lessen heden met 4 iMrlingen I U II 6 111 11 IV 6 V 8 Vï 4 Door de politie ia gisteren bg een winkelier in de Lange Qroenendaal een monster boter in beslag genomen dat voor het winkelraam was nitgestald en t welk verkocht werd voor 30 cent zonder dat op de verpakking het woord margarine of surrogaat voorkwam Gisterennamidd geraakte het kind van Verboom op de Nieuwe Haven door het odvooraichtig ophalen van den hengel in de Kattensingelgracht Kei moeite werdbet gered Sedert Maand moi n wordt vermist Dakeris van der Meeden daar hg lydende ia aan zenuwkwalen vermoedt men dat hem een ongeluk ia overkomen Men meldt oit Haarlem Aan den wedatr d alhier te houden dooa de Nederlandsche Koifbond in de sociëteit iVereeniging op 11 en 12 dezer znllen 15 claba mededingen Bg loting is uitgemaakt dat de volgorde zal zgn als volgt Recht door te Alkmaar Ons genoden te Oosthnizen Bolsward te Bolsward Keer niet te Haarlem Schiedam te Schiedam De algemeene leden Over de helft teNieuweKiedorp Delft te Delft Kolflust te Boskoop Op maat te Zuid Scharwoode Zaanstreek te Eot a d Zaan Prin8 van Oranje te Ooes Haarlem te Haarlem Qouda te Gouda en De Vriendschap te Wateringen In het geheel hebben zioh 237 kolvers aangemeld De kolvers uit Gouda die aan den wedetrgd te Haarlem deelnemen zgn de hhr C Jonker STEEEEN EM ZWAEEEN VU kêt Dmüek i Alioe keek hem san met een psar oogen waaruit ftl het smeltende en amaohtende verdwenen was mat oogen hard ea ojjdig b het wellüiht aan dea invloed van die eenToudige opreóhte menschen toe te sohryvao dat gy a gnwopt stat mg Eulke goede tereohtwiJBingen te geven vro zij op gemaakt nutigen toon A jtkuia in de saloni lalt gg dat niet geleerd hebben I Zenko voelde dat h tegeaover dte vrouw te ver gegaan was dat bq rich vergeten had I Oij hebt gelijk mevroaw I sprak bij tarwyl hg voor kaar bcwg vl e kwaadaprekendheid dia geen blunder nadeel berokkent moet men gerust baren gang laten gaan Hat u a took yok gruwelijk tyn niet waar als men niet een beetje kan kwaadsprekni en verpHoht was nieta dan goeds van de afwesigdi ta moeten Ecggan t IKt laatste maakte de aaak niet beter maar h wist niata beters te wggen daarvooi was hq ta vaat geprikkeld f Gij sgt vandaag van aen onuitstaanbaar humeur t aeida Alice irKom maar I Wy witl n een ganeetniddel daartegen voor a opcoeken mij is het nist g van a dat ta kunnen aanbieden ik moet het nn r sohika kwaadschiks aan een ander ovarlaten aab vaa JuSnmw Sentikoff sol U wd g Backers Beszelwn Krom Polak v d Werve de Rnwe en Stroeve De volgorde der namen komt overeen met die op de kolflgat Tot wethouder te Bleiswgk herbenoemd de heer J Noordam benoemd de heer G Rutten Herbenoemd tot wethouder te Berg Ambacht de heer J P Mahlstede Herbenoemd als wethouder te Krimpen a d Lek de heer M Bogaerdt Herbenoemd tot wethouder te Moordrecht de heer L Ëxalto Herbenoenfd te Aarlanderveen tot wethouder de heer G van Niekerk Met algemeene stemmen is te Berkenwonde tot weihouder gekozen A Boer Tot wethouders te Oudshoorn a d Rgo zfln herkozen de heeren H H Kloot en J W O Clant Tot wathouders te Krimpen a d IJsel zgn opnieuw benoemd de heeren C van der Giwsen en A C Mgnlieff Herkozen tot wethouder te Waarder de heor J Verlaan Tot wethouders te Ouderkerk a d IJseliZgn herkozen de heeren J Boc faerdt en P C van Vliet Herkozen te Nieuwerkerk a d IJsel als wethouders de heeren E Hoogondijk Azn en A Vis Herkozen tot weihouder te Langeruigeweide de heer P de Vries Door het bestour van het waterschap Willeskop is opgemaakt en gedurende veertien dagen ter lezing gelegd de begrooting van dit wa r8chap voor het jaar 1894 De ontvangsten en uitgaren bedragen gelgkelgk ƒ 8704 22 de omsl ia geraamd op 4 50 per hectare Met ingang van 16 Sept a s is tot brierengaarder te Krimpen a d IJsel benoemd J B Wolters thans geageerd klerk tan post en telegraafkantore te Klunderi In de Vrgd avond te Haastrecht gehouden huishoudelgke vergadering van het Nut deed de penningmeester rekening en verantwoording over het boekjaar 1892 93 De ontvangsten bedroegen f 191 02 de uitgaven 196 59 derhalve een nadeelig saldo van ƒ 5 57 fe rekening voor de naai en breischool vermeldde aan ontvangsten 507 47 en aan nitgaven 573 73 dus een batig slot van 23 74 Door de algemeene vergadering van aandeelhouders der IJselstoomtramwf Maatschap nezen Of acht gij t wreed het tOta u trte van deze twee te storen Hg bad zijne zelfbehosrscbing terug en doorstond haar sluw laobje met kalmen blik Doe U maar geen moeite I Het zst U niet gelukkeu mg nog eens in het nat te krgsen Het was zeer dwaas van me dat ik uwe bedoeling om mij een weinig te plagen niet heb doorgrond en sites wat gij seldet zoo ernstig heb opgevat Doch eene geestige vrouw laat ons zoo dikwerf er iiiloopen an daarom schaam ik mij niet te bekenuen dat ik da nederlaag heb geladen I Hg nam haar zoohu geparfumeerde band en drukte die aan egne lippen daarns liep bjj anel op Anna en den priester toa A lice volgde hem met haar lo tnet voor de oogeu Het jongo meisj en de undeling zagen van da landkaart op Zwerft g reeda weder naar het andere werelddeel alsoo sprak Alioe den priester aan Men zou U den Earopahat kunnen noemen eerwaarde heer Waar waart gijwióo evan F Ik toonde jnffronw Anna het eUand Malokei dat de melaatschan tot toevluchtsoord dient Nul dat is vreeaolgkl Waar ligt dat ongelukkige eiUud yHierl Hij wees met den vinger de pjaats op de landkaart aan ifHet bekoort tot dea groep der Sandwichailandar Ik braoiit daar nagenoeg een jaar door l Alice deed peen stap aehteruiL Heb maar geen vrees I mevrouw I xeide hij met eau ftauw lachje Ik ben van de betmatttog vrg gebleven Bovendien is bet lang geleden dat ïk Malokei verliet bgaa 12 jarfn En gg woondet daar b meUatsohaii allam bg f PB IS de balans goedgekeurd en tot commissaris herkozen de heer G Vaa Visser Bg eene onderhftndsche aanbesteding voor het diepen V n eenige der bestaande slooten eo dwarstochten en het opmaken van de overige slooten in de drooginakery Broekveld en Vettenbroek onder Sluipwyk zgu ingekomen l i inBchrgvers Het werk bestond uit twaalf pffrceelen Gegund is het aan Perc 1 H van Leeuwen voor ƒ 94 2 T V d Heuvel voor ƒ 115 3 A Kraan voor 105 4 F van Wanaveon voor 83 65 5 A Kraan voor 110 6 P v Dgk voor 144 7 B V Pgswijk voor 185 8 D V d SUr voor ƒ 157 40 9 D v d Star 354 30 IQ C v Vliet voor 219 50 11 M de KnikkflT voor 416 66 12 L van Es voor ƒ 680 Het eigenaardige van dit werk is dat het expresseigk is opengesteld tot werkverschaffing waardoor dau ook alleen inwoners van den polder of lieden iu de ohuiddellgke nabijheid mochten inschrgven Een dertigtal huisgezinnen sgn door dit werk gebaat Men meldt uit S onhoven aan de N R Ct Een kol en schipper R genaamd werd verleden week Maandag timende op de grens dezer gemeente op stroom in de riWer de Lek ernstig ongesteld De geneesheer met de behandeling belast vond hetgeval van dien aard dat het heui wensffaelgk voorkwam een nauwkeurig onderzoek te doen instellen o wellicht cholera moest worden geconstateerd en zond daartoe de noodige gegevens nonr het bactereologisch laboratorium io Utrecht Uit het van daar ontvangen rapport bleek dat de zifeko leed aan cholera aaiatica Hoewel bedoeld rapport werd ontvangen toen de patiënt reeds geheel hersteld was ging men gisteren toch onmiddellgk over tot ontametting verbranding enz onder behoorlgk toezicht De badinrichtingen in de Lek werden hier verleden week Dinsdag reeds gesloten De zalmvsngst ie Ammerstol Ifiverde de vorige week betefe resultaten op dan de eerato weken van den verboden tgd De prgzen zakten door de meerdere vangst en radeerden voor zomorzalm van 0 85 tot 1 20 en voor St Jakobszalm ven 0 95 tot 1 30 per i kilo Tot onderwgzeree aan school II te Ouderkerk a d IJsel is benoemd mej N A Fortujju Warreman te Delft Jh op dit eiland verbant do rogouriug der Sandwicheilanden al desa ongelukkige menschon opdat EÜ hun ziekte die inderdaad Koer beamettel k is met op anderen zullen kunnen overbreagen en laat ze daar aan bun ellendig lot over Orijiaards manden vrouwen en ktuderon zijn op Malokei te vinden allen door die vretielijke krankheid aangetast velen selfs doodziek en ellendig n vreeselgk misvormd Arm en dom zgn zg ook dia ongelukkige wezens Toen ik voor t eerst die ellende zag moest ik weenon Ën hoe leven zg toch diü armo meuiohon vroag Anaa haastig Gebeurt er vso de kant der rogaering uieta anders dan llat on ze eenvoudig wegjaagt Niet anders De hfiden kent l t gevool van raedetgden niet Alles wat zwak ia en tiek ohijnt hem een kwsad toe waarvan men zich hoe eer hoe beter bevrgden moet Ook in China laat men de cieken eenvoudig op straat liggen en de kinderen waarvoor men nïai so en wil of kan worden door da ouders te vondeling gelegd Ue heidan waet volstrekt nie fl van bat Evasgelie der liefde dat sicfa juist ontfermt over de wakken er kronken Onze Verlosser heeft altyd aan de zwakkon en zieken gedacht en het kind heeft bg hem da hoogste waarde want was bat niet dat h onder de kleinen lich nedersetta ze zogende en xeidc Wie een vsn daza kleinen neemt la mgnsc naam die neemt mg op of wanneer giJ niat wordt als de kindarkena zult g het Koninkrgk Gd b niet beerren en al deze hoerlgke woorden dia U wel bekend sÜn en waarmede hg hat kind ona r nnor iilg opgadnfw kaaft Met 1 October zal het weekblad De Hoop met de Oerefbrmeerdo Kerkbode vereenjigd worden onder den naam van Gereformedrde Ker bode orgaan van de Gereforme nfó Kerk A en B De militaire wieiryders F Notscher en D Wiggera z n tgdelgk gedetacheerd in de legerplaats bg Ommen teneinde deel te nemen aan de monoeuvres van het Ie reg infanterie Do heer mr J G SchöUiuok heeft zgno benoeming tot wethouder te Amsterdam aangenomen mr Fabius daarentegen heeft bedankt Hg grondt zijn bedanken op art 89 en 62 der gemeentewet volgens welke wethouders niet tevens m n zgn hoogleeraar aan eene instelling van hooger onderwgB c Da Koningin Regentes wordt oter eeniae dagen op Hoestdgk verwacht om de belangr e herstellingen en veranderingen aan het paleis die flink beginnen te vorderen tnoogenschonw te nemen Dr C A Tebbenhotf directeur der hoo we burgerschool te Hoorn heeft om gezondheidsreden tegen l November a s ontolag gevraagd mits met toekenning van eene zoodanige verhooging op zgn rgktpeusioen dat het totaal minstens ƒ 1250 s jaars bedrugt In de goedgel nrde winterdieuskegeling der staatsspoor van 1 October a s komen o a de navolgende wgzigingen voor Trein 2 50 S S zal te Itotterdam D P aansluiten op trein 752 H IJ S Trein 48 zal te Kapelle en te Zevenhuizen MoeroBpolle stoppen en daardoor 3 min vro r van Rotterdam vertrekken Trein 43 zal te Woerden stoppen en aldaar aansluiting geven op trein 19 vsn Leiden welks loop dientengevolge aanmerkelgk gewgzigd is Dat er hier te lande velen sgn die Bakker heeion is bekend Hoe toevallig soms de Bakkers elkander Jkunnen ontmoeten bleek dezer dagen by eene plechtige gelegenheid t Hchagerbrug O itr werd namelgk de geboorte aang even van Pieier Bakker zoon van Pieter Bakker waarbg als getuigen optraden Piater Bakker en Pieter Bakker Met het oog op do tgdsomstandigbedan is door de gemoooieraden te Noprdaloos en Hoornaar besloten do kermis in die gemeenten voor dit jaar te schorsen Alioe keek op zgde Al deae verheven woorden Gods waren haar uit hat geheugen gegaan Zfj kende za niet meer Als kind bad sg se dikwerf van butleu moeten loeren en gedachteloos uitgeaproken Maar daarna wsren da Kvaugalién op zgdo gelogd en zg had haar V T gaon enkele keer maer opengeslagen Aan JazuB de Chrlslus geloofde zg oiet meer of eigenlijk gezegd zg daoht niet meer aan hem neen nooit I Ken eigenaardig onbohagelgk gevoel kwam over haar Pst oeuwtge Christendom kwam haar ook alt jd tegen op haruu levensweg t Anna daarentegen zaide Maar witt doet men dan toch eïgenlgk voor die krenken op Malokei f Wg doen wat wg kunnen 1 antwoordde do zendeling Haf kostte ons eorst groots moeiia om het vertrouwen te winnpu bg dia ongalukkigen die in iedoretvreemdeling eanen vervolger tiau In het liogin liepen sg van ons weg Di p an met gruWzame wreedheid is het hun in t hart geprent lat zg niemand mogen naderen Maar w j spraken en vriendalgk toe en weldra kwaa er eenige toenadering Hunne woningen zijn ellendige hutten welke men eigenlgka holen zou moeten noemen terw l e j de Iwwoners volatrokt met tegen wind en wcêr beschutten Ook apn kleodingstukken ontbreekt ket hdn maar al ta tear Ja ta hebbeA zelfs gean Uppau om hunne wonden t bedekken ot te verbinden I Hoe vreesel k I iep Anna i it En wg zitten hiargoed en wel gekleed terwgl auta oni ontbreekt terw l daz arma bi oedors an zusters het allemoodzakelgksta missen Het it verschrikkalgk 1 Wij helpen xe too goaa wg kundan I ging da zaodeUog vooru iW orét mut é