Goudsche Courant, vrijdag 8 september 1893

1 Met TUd van Greenwlcli lenst 1893 Aangevangen BOTT BHUA M Directe Spoorwegverbinding met ïülIÜA U 8 40 g u3 4 80 4 46 5 08 5 09 4 40 5 15 Q o o I A 9 10 10 UOTTIHDA M a OIIOt 10 88 10 4 10 58 18 08 6 08 6 13 6 11 6 99 6 35 OODDi DEN II Aa Oouili 7 30840904 947 1049 18 11 1881 1 01 1 87 3 893 454 455 855 597 13 8 859 13 10 4511 11 11 311 ilbfa 5 587 807 439 93 9 4610 1911 3318 151 428 158 453 434 154 426 81 7 04 ZorM 7 488 69 u oi 1 13 4 57 1 11 9 50 Voorb 6 58 10 85 1 48 4 48 7 10 Z Z m7 519 01 11 10 1 98 6 1 8 6 80 9 59 l Z8H n lO i 10 37 9 5 22 Voort 8039 13 11 88 1 34 5 80 6 38 10 11 2 M8 19 I0 4 8 09 5 09 7 31 UlUn8 089 18 9 34 10 117 1187 18 41 18 51 1 39 1 57 3 55 4 15 5 85 5 55 6 37 7 43 8 55 10 16 11 15 11 40 12 iniU 6 307 50 8 13 9 53 10 16 10 57 I8jb3 12 45 9 90 8 45 3 15 4 13 4 43 5 20 5 51 7 42 8 Oood 6 6 407 6 8 0908 81 10 l9oll 12 48 8 83 S IS 4 16 4 47 5 23 6 017 45 8 88 10 0810 38 Oude 5 50 54 U I4 Woord 6 59 7 03 8 18 11 82 Hmolaij 6 06 7 11 8 41 11 89 ÜTÏBOHT GOODA 9 5411 34 18 03 18 50 2 55 3 3 58 4 43 5 03 36 07 48 8 09 10 03 18 20 3 80 4 07 5 0i 5 18 10 15 12 34 4 16 5 32 10 23 18 48 4 24 6 40 UlrooM 06 SS 7 50 9 lUrnclen 6 43 8 04 Woeclon 53 8 11 Oti l ter 7 07 8 19 2 87 5 37 7 59 10 88 8 45 5 05 5 45 8 07 10 88 8 69 5 16 5 55 8 14 10 38 1 80 3 08 3 60 4 4S 5 89 6 91 6 86 8 88 9 10 10 52 11 10 Oau ia 8 39 9 34 10 36 18 06 12 55 1 88 3 87 3 40 4 37 5 80 5 53 7 08 8 20 8 41 A USTEIStAHOOUD A 18 7 88 8 28 8 41 9 10 51 11 50 O O U U A A MIITKKDAM 40 8 21 10 06 11 18 11 7 59 9 10 10 55 18 19 1 8 U 94 11 10 19 34 I IO tUm Umo op rencbillende nno ran den cltg hadgvieren onder zeer grooie doeloeming de be fenifl te lioiterJaiD plaaU t d de lacbtofferi der Treewlyke ramp op de ïtotte Twee der Terdronkenen werden op het U K kerkhof de andere 7 op de atgemeene begraafplaats onder Crooswgk ter aarde beiteld By het graf ran den agent Kooitttra werd geeproken door den agent brigadier Roawenbei by dat Tan den kantoorbiedende De Braal door den oom ran den overledene di B de Braal by dat ran den tpuitgaat ran spuit 26 liof door den beer W A ran der Kolff namens hoofden en 8 Fuyk namens geaffecteerden der spoit Eene zeer talryke menigte woonde de treurige plechtigheid by ZooaU blgkt uit de mededeeling van den bnrgemeeiter te Kotterdam yn in de rerloopen 24 nren 2 nieuwe lijder aan cholera aangegeren Bterfgerallen hebben er niet ptaata In het geheel hebben zich nn ran hot ontitaan der ziekte op 2t Anguitns af 20 gerallen ran cholera alhier roorgedaan waafran 14 met doodelyken afloop terwgl 1 lyder hersteld is en 5 lyders nog in behaodeJing blyren Op het kleine raartaifjje ran W M Meier oit Made liggendü in de Katendrechtflche haren gemeente ilotterdani is Din cli morgen een Jongetje ran rier jaar aan de cholera bezweken Een meisje ran acbt jaar ligt nog bedenkelyk Hoe een goziu bestaande Hit man rrouw en zes kinderen op en in ulk uen klein armoedig vaartuigje kan huizen scbynt een raadsel De rronw die ook ongesteld is heeft een schamel leger onder een uitgespannen eil orer het ruim van het ranke scheepje Hierin is ook een kachel Van 4 tot 6 dezer zyn te Leerdam 4 gerallen ran Axiatiscbo cholera aangegeven Kén is er in dien tyd gestorven aan genoemde ziekte De laatste patient v d llogaard is heden nacht in de barak te Hansweert gestArren Te Oudshoorn is een geval van choleraasiatioK voorgekomen by een vrouw A Voor de Arr liechtbank te Amsterdam stuAd terecht Pauline J M Mirani eonu nog jon e rrouw die op den IHen Jani jl het vierjarig dochtertje van den heer Barneveld te Water raafsmeer dat een oogenblik buiten opzicht voor do denr spoelde had medogonomen en btykbaar niet mot de beflto bodoelingcu Wel rerklaart bekl niets kwaads in den zin te hebben gehad dat zy het meisje by zich bad gehouden omdat het haar was oagelDopen eu zy Eooreel van kinderen hield torwylzy geen E enblik er aan gedacht had do hulp der itie in te roepen maar ait het verhoor getuigen valt op te maken da t deze op lioh Ive reeds onaannomelyke voorstelling van het gebeurde onjuist is Oe ouden deelen mede wat het kind vertelde toen het den volgenden dag door de jKjIitie werd thuis gebracht De vrouw had het kind tot bedelen aangezet en het niets te eten gegeven zy bad het wel eten beloofd maar zy moest de oorbelletjes hebben die de kleine in de ooren had De doorgestane angst deed het meisje een her enziekte krygen waarvan het echter gelukkig is genezen De derde getuige is de logementhouder Zwaan die bekl op den avond van 20 Juni in het plantaoen op het llembraudsplein opeen bank heeft aien zitten de kleine zag er kalm en tevreden uit Nochtans meende getuige de politie te moeten waarschuwen Het O M waargenomen door mr d IJvoi constateerde dat bekl do kleine aan do macht der ouders had ontvoerd achtte art 272 van hot strafwetboek toepasselyk en eisohto een gerangeuiiftraf van drie maanden voor be Uitflpraak over 8 dagtn 30 7 96 7 38 7 39 7 46 T 56 8 35 8 48 8 49 8 56 9 05 Goud MoortlrMht Ni aw rkerk 0 U BottmUm 7 5 Rottsidtm Cii ll 5 10 Niemrnkwk 5 19 Moonlnahl Utnobr Ooudt Amlardam Al a QowJii 5 38 De burgemeenter van leiweke werd in d giateren gehouden liaadszitting geïnterpelleerd over zyn handelingen ten opzichte van den gemeente veldwachter Bles aldaar Het bleek dat die reUlwacbtw eens bg een brand bet gelni der klok niet had gehoord en das niet was opgekomen om de orde te helpen bewaren Hy had zich eenvoudig verslapen Om deze reden was H ea naar het gerucht luidde tot ontelag voorgedragen De voorzitter weigerde volgens de t S R Ct eerst om inlichtingen te geven doch later berettigde hg het gerucht De Uaad sprak in een motie als zyn geroalen nït dat zulk een straf voor zulk een geringe tekortkoming hoogst onbillyk was Er was nog een andere grief In de vorige vergadering was een voorstel van B en W tot wyziging der politieverordening o a door den heer Capéry bestreden Het werd lUnookmet grooUj meerderheid verworpen Volgenti getuigenis van de beide veldwachters had de burgemeeater hun den volgenden d of edragen voortaan streng te letteii op de kinderen van den heer Capéry en by het minste vergryp proces verbaal op te makenToen een der veldwachters de opmerking maakte dat dit niet baten zou omdat die kinderen nog geen 10 jaar waren had de burgemeester gezegd dan zyn ze al vast bekend hg de justitie on als ze dan 10 jaar zyn dnn zyn ze ryp voor de doos De heer Cupéry sprak zyn verontwaardiging over zolk een handelwgze uit eindigende met de woorden Oy agt uw plaats niet waardig en de raad sloot zich daarby aan met een motie van afkeuring niettegenstaande de voorzitter ontkende wat de heer Cupéry hem had ten loste gelegd Michiel van Kooten een 35 jarige smidsboaa wonende te Ililloshiis roor zaken naar Dordrecht zgnde stapte by het terugkomen aan het station IJsselmonde ait om over te stappen op eene rangeerende nuohioe Daarby had hy het ongeluk mis te stappen en onder de machine te geraken waardoor zjju linksrvoet verbrijzeld en bgna van het been g cheiden werd Doorgevoerd naar statioo Beurs is de man van daar naar het Ziekenhuis gebracht waar eene amputatie noodzakelgk bleek Naar de iPr Zw en Or Ct von goederhand verneemt en onder reserve meedeelt moet de moordenaar van den marpchauseo Hoekman te Osch bekend hebben Hy moet zich te Den Busch in arrest bevinden eu zou daar hebben meegedeeld dat een twintiglal medestanders zich verbonden hadden om Hovk map uit den w g te ruimen Daartoe hadden zy zich op den avond van den noodlottigen dag in vernchillende groepjes verapreid Wie Hoekman lag moest op hem vuren Het ongeluk trof dat de beste schutter van de twintig hem het eerst in het oog kreeg en het doodelyk sohot toebracht Over het kanaal naar Corinthe wordt door een vakman die pas uit Uriekenland is teruggekeerd een zeer ongunstig oordeel gevold Het kanaal zal eerst over twee of drie maanden voor de scheepvaart opengesteld worden maar het is de vraag of het wel s winters door groote postsohepen gebruikt eal kuunen worden De haven aan den ingang is verkeerd aangelegd By noordenwind is het bmnenloopen er oumogelyk De zuidelgke dam aan den weatelyken iugang is rseds gedeeltelijk vernield en de dammen en muren seyo er over het algemeen niet sterk De rotsachtige kanaalbedding ia gevaarlijk en de electrisohe verlichting is onvoldoende Aldus oordeelt die deskundige en h j voegt 6t by dat ook verscheidene vertef uwoordigers van vreemde tuogendheden berichten in denzelfden geeat aan hunne regeeringen zonden 10 55 11 08 11 09 11 16 11 85 11 05 7 85 7 47 8 18 10 03 lO U 7 45 8 07 5 93 6 35 10 08 U IO 11 91 8 1 4 47 8 40 5 45 1 56 o Owt Bw I w 59 11 Maandag word ten paloijïo Hpt Lont door 000 aehfebd arttatan van het penoneel rau F van Haarlem en een tweetal van dat van krré eene uitvoering gegeven ter eere van den verjaardag van H M de Koningin De ttitroering die in de cnmediezaal van bet paleis werd gieren heeft boitengewoon voldaan Hare Majaeteiteo de Koningin en de Koningiu Uegentes waren vergezeld van de freules Van de Poll Van Ittarsum en liengers en van miss Saxton Winter terwijl behalve de heereo van het gevolg ook een 30 tal genoodigde kinderen tegenwoordig waren Misa Saxtfm Winter was vóór den verjaardag van H M van een kort verlof naar Engeland teruggekeerd Na hare terugkomst is freule Van der Poll met verlof vertrokkou De vermiste 18 jarige P N te Kralingen naar wien te vergeèrfs nasporiugen waren gedaan heeft nit het baitenland ceneo brief aan zyne ouders geschreven waaruit blijkt dat by vcMreerst niet voornemens is terug te keereu In de kracht zjjns levens is gisteren te VGravenhage overleden de heer Q Emanta nieuw gekozen raadslid die eergister had moeten zyn geïnstalleerd indien de ernstige ziekte die na zijnen terugkeer uit het buitenland hem opnieuw had aangetast dit niet bad belet Heeft de overledene alzoo zyne krachten niet kunnen wyden aan de behartiging der gemeentebelangen ten aanzien waarvan men zooveel van zyu jeugdigen yver verwacht e zyn kortstondig leven is in andere opzichten hoogst nuttig geweest voor de maatschappy Van zyne jeugd af gevoelde hy zich aangetrokken tot de atudie van de sociale toestanden en begaafd met grondige kennis en een diep rechtsgevoel sla de hy er spoedig in door tydsohriftartikelen en andere geschriften de aandacht op zich te vestigen als eenen man die op wetenschappelyken grondsl met volkomen onpartydigheid de sociale toestanden beschouwde en streefde naar strikte rechtvaardigheid bij de oplossing er van Dat zyne begaafdhwlen werden gewaardeerd blykt wel uit het feit dat hy tot lid der commissie voor de arbeidaenquête werd benoemd Heeft hij zich in die hoedanigheid zeer onderscheiden als lid van Armen org tooude hy tevens zyn practischen zin en zyn hartgrondigen wensch om ten bate der minder bedeelden te arbeiden Man vnn studie had hij ook voor de kunst een geopend oog Bedert e nige jaren maakte hy deel uit van hot bestuur v het bekende concert Diligentia Veel was Kmants voornemens nog te arbeiden en veel had by kunnen doen indien zyn betrekkeiyk onverwacht afsterven niet een einde had gemaakt aan de loopbaan dia onder zoo gunstige voorleekeneu was aangevangen Nofl Jangunt liosaet Ons vereenigen de lozen aldus heet de Vereeniging tot bevordering derrozenteelt welke in de laatste dfi en van het jaar 1891 tot stand kwam De Vereeniging looft ieder jaar medailles uit voor rozeuteutoonstellingen zoo in het jaar 92 negen stuks op de sportten toonstelling te Bcheveningen in het jaar 93 vgftien medailles voor de speciale rozententoonstelling te s Gravenht e en in datzelfde jaar eene zilveren medaille plus f25 en eene bronzen plus f 10 voor het beste program van eone ruzenten toon stelling 7 10 4 50 4 57 5 04 5 11 6 80 5 63 6 03 6 10 17 6 86 13 80 1 30 3 50 3 48 i 48 3 ub 4 08 D e N II A 1 45 1 55 8 0J 8 09 8 15 18 40 7 8 AmatiTdKfnOS Amtónlooi Wp Ooudl 9 40 9 56 10 44 U lü HM U U 7 56 8 10 8 S9 5 50 1M i f OU Haar streven is thans eene groote internationale teotoonstelling te houden Iran het zyn in hot jaar 05 uiterlyk 96 gaarne zou zy bovendien eenlge lezingen doen houden op de voornaamste plaatsen door erkende specialiteiten op rozencultuur gaarne ook rozenplantjes beschikbaar iftellerl voor floraliatentoonstel lingen om ook den minder door fortuin begunatigdeu bet genot te leeren wathetopkweeken van rozen geeft Zal dat alles echter verwezenlijkt worden dan moet het ledental niet hy tien maar ly honderdtallen geteld kuunen worden Het is daarom dat op rozenliofhebbers bezitters van tuinen en buitenplaatsen eu ook op rorenkweekera van professie een beroep wordt gedaan Sedert eeuige weken werken te Wildervank aan het Westerdiep bg de 24ete laan ongeveer 50 arbeiders van Nieawe Pekela die aangenomen hebben een wgk te graven Zaterdag middag jl ontftond bij de oitbetaling van een gedeelte van de aannemingaaom ongenoegen wgl de arbeiders die volgens het contract van het verdiende geld moesten laten staau hierin niet wilden toestemmen De oitbetaling geschiedde reeds iederen Zaterdag in het hotel Panman in het byzgo van den aannemer eu twee medeaannemers terwjjl de arbeiders dan in den tuin stonden te wachten Daar de aannemer zooals gewoonlyk slechts van het geld uitbetalen wilde drong de geheele troep zooder woord of wgs de woning van dien heer binnen sloot alle uitgangen afeheischte van den heer P met opgeheven schoppen de uitbetaling van het restant Door de dreigende hooding gedwongen werd door den heer P hieraan wljselgk voldaan omdat anders de door drank verhitte arbeiders waarwbynlyk tot het plegen van ergere schandalen waren overg n zooals reeds bleek uit de mishandeling waaraan de dochter van den heer P bloot stond toen zü een der gesloten deuren wilde openen Toen hun het geld was ter haud gesteld trok de bende af Overal werden in het voorbygaan baldadigbeden en mishandelingen gepiep De socialist Stevens die den troep wilde toespreken watd ook door ben mishandeld zoodat hy het hazenpad moest kiezen De gemeentepolitie was juist op expeditie naar de Dallen en alzoo afwezig De bui emeester vroeg per telegram om adaistentie aan de marechaussee te Mnntendam waarop reeds spoedig de brigadier Panhuis en 2 manschappen verschenen die rekei ing houdende met den toestand waarin het volk verkeerde een kalme houding aannamen waardoor het bon dan ook gelukte het volk langzamerhand langs Wildervaukster Dallen geheel buiten de gemeente te krijgen In een onbewaakt oogenblik werden te Wildarvankster Dallen eenige kleine glasruiten verbrgzeld Overigens zyn er geen noemenswaard ongeregeldheden voorgevallen Hier bleek het weer dnideljjk dat de politie b dergelyke gelegeuhedeu nog geen bevoegdheid geno heeft en zooals daar het geval waa toen de 50 opgewonden personen eene dreigende houding aimnamen en haar uit de verte verschillende scheldwoorden naar het hoofd slingerden dit atrafieloos moest worden aangezien Ook schenen de vele nieuwsgierigen er nogal genoden in te scheppen door u en dan hoera te roepen waardoor het volk nog opgewondener gemaakt werd Het zou ter handbaving der orde wenschelijk zyn dat by dergelyke gelegenheden de burgery zich meer terugtrok Eergisteren ochtend was de helft van het werkvolk teruggekomen doch hun werd verboden het werk te hervatten waaraan niet zonder morren werd voldaan De burgemeester marechaussee en gemeentepolitie waren reeds spoedig aanwezig Met den aannemer werd een vergelyk getroffen zoodat vau heden af met hoogstens 25 personen mag gewerkt worden Veend Ct Op het eiland Norderney overleed gravin AuguBta VOD Stolberg Stolberg eene tante van onze KoninginUogentes De heer Swann uit Midden Afrika te Londen aangekomen verklaart dat Emin Pacha ongetwyfeld vermoord is Volgens eene mededeeling die hy aan Reuter deed toekomen is Kmin by het Victoria Nyanza meer door de Arabieren gedood zyn hoofd werd afgehouwen zijn lijk voor de inboorlingen geworpen Volgens particuliere berichten van den Congo ia de expeditie van kapitein van Kerckhoven na den dood van haren aanvoerder geheel verstrooid eu zouden meer dan 20 blanken het leven verloren hebben Kapitein Baert die verleden jaar werd uitgezonden om de expeditie te versterken móet geheel door vgandelyke stammen zyn ingesloten Op Helgoland is een Hunnehed ontdekt 9 3S 9 48 9 49 9 56 10 05 11 88 11 08 IStl 7 17 7 84 J 81 7 37 11 36 11 48 8 10 9 37 9 50 5 65 8 80 10 1 05 9 30 10 10 9 45 35 10 10 36 8 60 10 07 10 4 9 06 0 g 9 U 10 94 f 9 1 M 9 88 10 40 11 88 8 30 8 45 S 40 4 10 4 86 6 80 4 26 4 40 68 11 7 11 48 18 86 7 86 9 65 7 40 10 80 M ILOI Onder de steeo i en de aude vond men een volledig geraamte van een mensch Üit den toestand der bronxen voorwerpen welke men in het graf vond maakt men op dat het 2000 jaren oud is Dank sy de handigheid van den portier van het Hotel Polonaia te Amsterdam is het gisteren gelukt een handigen oplichter machtig te worden Om circa 7 uur vervo de zich in een kleedennagasyn in de Leidschestraat een ongeveer 35jarige beer die zaemanagoed wenachte te koopen Daar het voor een vriend waa moest het bezorgd worden in het Hètel Polonais en verzocht hy das eeo jongen mede die ehin het geld kon ontvangen Men begaf zich naar het Rokin waar de kooper KÏcb met bet pak naar binnen b pif en den portier vroeg naar een zeekapitein die zich in het café aan de zyde der Kalverstraat moeit berinden Dit wekte de bevreemding T n den portier in hooge mate op die reeds o a in Hêtel Mille Colonnes een dergelyk heer gesnapt had Hy riep hem in zijn kantoortje ên wenkte den jongen die hy opdroeg de politie te balen Het bleek nn dat de gezochte scheepskapitein gewoon gefingeerd was en de oplichter werd door 3 agenten naar het bureau St Pietershal geleid In de Hilversnmacbe Schaakvereenigicg werd Dinsd avond door den Heer Rud Loman uit Londen eene blind séauce van es partyen gegeven Er werd gespeeld van acht our tot halfdrie met den uitslag dat drie partijen door hem gewonnen en drie verloren werden Van deze laatste waren wmnaars de heeren B W Blydenstein J Peet en £ Brandsma De Heer Loman verklaarde dat alle partyen te taai waren voor een blind speler Den 9en Juli 1853 overieed te Franeker Mej Oeke Adema By testamentaire beschikking stelde zy tot hare erfgenamen eenige by name genoemde familieleden of hare wettige gerechtigden maar bepaalde tevens dat gedurende een tydvak van 40 aaneen volgende jaren hare nalatenschap onverdeeld moest blijven en beheerd worden door twee door haar benoemde of opvolge e personen De er enamen moesten zonder onderscheid Tan naaatheid van graad maar hoofd voor hoofd jaarljjks hun toekomend deel ontvangen Ten tyde van het overlyden waren reeds 77 erfgenamen tot de nalatenschap gerechtigd welk aantal nu na 40 jaren aanzienlijk is gestegen De t enwoordige administrateurs aan het bepaalde in het testament wenschende te voldoen door het volkomen af te rekenen met de thans levende erfgenamen of gerechtigden hebben rechterlijke machtiging daartoe aangevraagd waarna by openbare oproeping rekening en verantwoording van het gedurende 40 jaren gevoerde beheer zal worden afgelegd ten overstaan van genoemde erfgenamen of hunne gemachtigden Een 53 jorige vrouw te Zuilichem a d Meidijk die Zaterdag hare lijdende kleinkinderen tè Vuren bezocht had werd door Aziatische Cbolern aangetast en overleed des anderen daags De timmerlieden weigerden op Zondag de doodkist te maken zoodat het lyk niet dadelijk kon vervoerd worden aldaar zyn afkeerig van het nemen van voorzorgsmaatregelen tegen besmetting of het aanwenden van voorbehoedmiddelen de ramen de rook en uit de onderste mannen ernstig t eanBig ping de vlammen i des Zonder halp Vreeselyk is bet verhaal der omstandigheden van den noodlottigen brand in een olie en verfwarenwinkel in Folham Pal ceroad te Londen Op onbekende wyze had een vat olie dat onder de trap stond vlam gevat en de trap aangestoken De vrouw lag nog te bed toen haar man de kamer binnenstormde met bet bericht dat de trap in braad atond Zy geloofde liem niet doch kon niet meertwyfelen toen dikke zware rookwolken de kamer begonnen te vullen Man en vrouw snelden naar boven om de kinderen te redden De moeder onfaraapte veilig met haar zuigeling langa den vooruitstekenden bovenkant van den vrinkel en bereikte bet aangrenzende huis Twee meisjes sprongen uit de bovenste verdieping het eene viel voorover en werd zeer ernstig gewond het andere kwam op de voeten terecht en verstuitte slechts den enkel Een oogenblik later verscheen de vader met twee meiEQes aan de hand en een klein kind op den arm Hy wtlde het nit het venster werpen viel echter voorover bedwelmd door den dikken rook on bleef met het bovenlyf buiten bet raam op de vensterbank hangen Naast hem maak een IS jarig meisje zich gereed uit hef raam te springen de rook ontnam echter ook haar het bewustzijn zy viel achterover in de kamer terug en verbrandde Dadelyk werden pogingen aangewend om e oogelukkigen zoo mogelyk te veHoaaen eenigenvdi klieden klommen langs ladders naar boven Zy grepen de ongelnkkigen by de kleederen deze scheurden ecbtw Verdere pi ingen om de lichamen op te benren moesten opgc ven worden daar voor rste vuitii itig beuteig kannen bieden moegt de menigte toezien boe du vlammen al boeier en hooger klommen de kleederen der slachtsofiers aantastten hunne lichamen verkoolden Bedankt voor het beroep te Waarder door ds N Warmolta te s Graveland In de Cnbasteeg te GrtJningen woont zekere B V d E echtgenoot en vader van twee kinderen Hy was als boerenkneclit in dienst by den heer C te Oosterhoogsbrug waar by gedurende de geheele week vertoefde alleen des Zaterdagaavonda kwam hij thuis Om zich nu gedurende de week voor het gemis eener liefdevolle gade eenigzins schadeloos ie stellen en zich te verstrooien deed hy zich als ongehuwd voor en knoopte eene liaison aan met de eveneens by den heer G inwonende dienstbode welke hy zoo ver dreef dat hy zich op 28 Aug 11 openlyk met haar gearmd langs de straat vertoonde om feest te rieren Zonderlinge aamenloop van omstandigheden I In de Oosterstraat ontmoet v d E vergezeld van zyne beminde zyne wettige huisvrouw D in woode ontstoken over bet gedrag van baren ontrouwen gemaal vli zyne concubine te lyf rukt haar den hoed van het hoofd en scheurt dien in flarden V d E geene woorden kunnende vinden om zyn gedrag te nover zyne vrouw te rechtvaardigen ziet alles doodbedaard aan Tot bezinning terugkomende zegt bij Komaan ik ben gekleed in eene nieuwe jas deze verkochk voor de opbrengst iij een nieuwen hoed en als er iets overschiet ik een halfsleten jas by een uitdrager c Dit loffelyke voornemen we d letteriyk uitgevoerd De vrouw v d E moest dit alles lydelijk aanzien en neemt inwönding zinnende op wraak vergezeld van haar 6 jarig dochtertje den terugtoch naar de echtelyke woning aan en stelt hare buren in kennis met bet voorgevallene Dezen hierover terecht verontwaardigd besloten onder elkander v d E dat eens voor goed af te leeren Zy haalden de vrouw over bare woning te verlaten eu hare gehoele huishouding naar een ander over te brengen Aldus geschiedde By zijne thuiskomst Zaterdagavond vond V d E zyne woning ledig en iu plaats van de harteiyke ontvangst van eene liefhebbende echtgenoote maakte by op eene meer dan voldoende wyze kennis met de vereelte vuisten zijner mannelyke buren en liep tevens een paar paarsblanwe oogen op die een lid van het zoogenaamde schoone of zwakke geslacht hem toebracht eu waarvan hy nog eenigen tyd de sporen op zyn gelaat kan vertoonen Om aan de verbittering zyner aanvallers te ontkomen zoctit hij een goed heenkomen by zyn buurman door ongemerkt de taldeur binnen te sluipen en ztch op den zolder te verschuilen waarhy de ladder optrok De buurman in quaeatie met hetbezoek van dezen indringer niet gediend sommeerde den ongenöoden gast zijne woning te verlaten aan welke uitnoodiging echter geen gevolg werd gegeven Toen moest de buurman het ontgelden die lïesehuldigd werd den echtbreker te beschermen Eene talrijke volka ienigte forceerde de deur ouder deu uitroep Er uit met den echtbreker Nu werd het tyd de hulp der politie in te roepen Zy verscheen in deu vorm van drie agenten op het terrein en haalde deu vervolgden ontrouwen echtgenoot naar omlaag die geëscorteerd door eene inmidilels tot honderden aangegroeide volksmenigte en onder het zingen der tegenwoordig in zwang zynile straatliederen op eigen verzoek om zich tegen de hem gerichte strooming te beschermen naar het holpbureau werdt gebracht Dit niet zooder hevig protest van de zydeder vervolgers die op weg naar het bureau depolitieagenten en denliun ontrukten delinquentmet alles bombardeerden wat zy op straatvonden N G C i = i ö T ai 77 n r r rr ssssssssms pi mmm i l l Baltenlandsch Overzicht In het Kngolaohe HoogeJ hois is giiteroD het debat over het home ra ta ontvroriK loortgezet Lord Spencer stelde voor over te gaan tot de tveede lezing van het ontwerp Homernle was zeide hg het eenige middel om het l lereche Tolk l rreden te stellen hjj drong er daarom hg het Hnis op aan het bestaande vooroordeel ter zgde te stellen en niet te spoedig gehoor te geren aan den raad het wetsrooretel te verwerpen omdat alle hoop op vrede daardoor zon worden vernietigd Het Önis mocht niet de verantwoordelgkheid op zich laden van het ler che vnlk opnieuw tot wanhoop te brengen Jgor het aannemen der voordracht zou echter de Unie worden versterkt en de Inister van het Huis worden Verhoogd De hertog van Devonshire rroeger Lord Hartington wenscbte de verwerping van het wetsontwerp hat Hoogerhnis zon hierdoor zich niet verzetten tegen den wil des volks maar hei zon elechts zgn plicht doen door veranderingen te voorkomen weike door de meerderheid van het volk niet nitdrnkkeljjk zgn verlangd De wgze waarop in hei Lagerhuis over de homerule wei is beraadslaagd belet bovendie £ het Hoogerhnis zich een f nt ofti l te vormen over de watkelgke meening v n dit Huis De hertog van fievonshire weet er vervolgens op dat zgn voorstel tot verwerping niet alleen gegrond was op bezwaren tegen de voori aamste bepalingen van het ontwerp maar ook op het hit dat de voorgestelde verandering van te ingrgpenden aard was om te kunnen worden aangenomen zonder de zekerheid dat het volk haar wenecht en goedkeurt In het ontwerp wordt bovendien de oppermacht van het Bgksparlement niet gehandhaafd de minderheid met beschermd en geen enkele waarborg gegeven In het Lagerhuis stelde de beer Hanhary bg de beraadslaging over de begrooting van uitgaven voor de bezoldigingen der beambten van het Hoogerhuis te verminderen Egn voorstel werd met 103 tegen 95 stemmen aangenomen De minister van financiën verklaarde dat hij de genomen beslissing niet besohonwde als een nederlaag voor de rogeering Vier dagen lang zoo heet het zal het Hoogerhuis zich met de Home Rule Bill bezig honden Ëei t waren drie dagen voor debat en stemming voldoende geacht doch er hebben zooveel Lords zich aangemeld om met het woonl voor of tegen het ontwerp te getuigen dat men nog eene vierde zitting op Vrgdagaan het aanvankelijk vastgestelde drietal heeft moeten toevoegen Kvenals voor de Nederlandsche Oost is voor Britsch lndië een nieuwe onderkoniug 4 t noe d In Kngeland is men zeer verrast I t ter vervanging van lord Lansdowne it raBnry Norman i § gekozen Tot dusver weid gewoonIgk een pair die zich bgzonder verdienstelijk had gemaakt voor het hoogo ambt aangewezen Ook heeft Canada onderkooiugen geleverd maar nog nooit Queensland waar sir Henry gonverhenr waa Queensland waa een goede school voor den man die telkens de uitbarstingen van rassen en godsdiensthaat zal moeten beteugelen in het grooto rgk waarover Victoria keizerin is Moeiijjke financieele qnaesties waren op te lossen telkens moesten woelingen door den scherpen partgstrgd door werkstakingen veroorzaakt onderdrukt worden Maar er is een bezwaar Sir Henry Norman is hoewel militair geen militairist Toen hg in de Punjab bevel voerde toonde hij zich eer geneigd tot een politiek van wgken dan van aanvallen Hg achtte versterking van het ïnduR dal voldoende en vond het niet noodig dat Engeland den emir van Afghanistan hielp zgn land ifit een bolwerk tegen Bnsland te maken Velen vreeten na 0 n et het oog op geruchten dat de regeering de legeruitgaven iu lodië wil verminderen dat sir Henry Norman s benoeming een eerste stap is tot een minder krachtige politiek tegenover het gevaar dat Afghanistan eu daarmeile het Br Indisohe Rgk nit het noorden bedreigt Het is te hopen dat er onderde Bngelsche werkstakers spoedig eene stemming plaats hpbbe over de vraag of ze al dan niet door een scheidsgerocht het hangende geschil zullen laten uitmaken Er is besloten dat over deze vraag een beslissing zou genomen worden maar veel hangt af van deu meerdoren of minderen spoed waarmee men dit doet Vanwege den bond vertraagt men dit zoolang mogelgk doch onder de strikers ngptde honger en honger is een scherp zwaard In hun vertwgteling lenen ze nn en dan hetoor aan de inblazingen van hun leidera omtot geweld over te gaan üisteren was er eenernstig oproer in het district Alfreton graafschap Derby Een duizental werkstakeode mgnwerkers vielen de gebouwen aan van de mgnenToadhole en Oskothorpe en sloegen alles stnkvervolgens trokJnMzi naar de mjjn Shirland De politij waslW bij machtte hen te weerstaan er is nu een detachement infanterie uit Sheffield ontboden D ongeregeldheden zgn zegt het telegram verwekt door werkstakers die uit verschillende andere phiatsen zgn overgekomen Te Barnsley in het graafschap York hebben eenige duizende mgnwerkers op de mgnondernemingen Silkstone en Hayland alles kort en klein geslagen en den directeur gewond Daarna hebben zg te Itockingham de kantoren eener mgn in brand gestoken De overheid van Barnsley heeft besloten troepen te ontbieden In Chesterfield ook in Derby hebben de werkstakers met ijzeren staven gewapend zieh meester gemaakt van de mgnen De politie had hoewel gesteund door de soldaten veel moeite zich een doortocht te banen do bevelhebber sommeerde de aanvallers Aiemaal om uiteen te gaan en waarschuwde er gevuurd zou wprden waarop ze ten lest aftrokken pat handel en nijverheid onder de strike en haar gevolgen zeer Igden betoogden we reeds meermalen In Swansea Llanelly en Neath moesten vele blikfabrieken gesloten en 5000 arbeiders ontslagen worden In andere districten staan ijzer en staalgieterijen reeds geruimen tgd stil Op den Midland sMorweg Werd in de afgeloopen maand 2 5O 90 T p st minder ontvangen dan gewoonlgk en nu is hot besluit afgekondigd dat wegens dMgrooto schaarschte van kolen de groote werkplaatsen en locomotieven febrieken te Derby voortaan ke week van Woenadag tot Maandag gMlo ten lullen zgn Zes i wvendttiwnd wlMtliedaa worden door dit besluit getroffen INQBZOWDEW ilijnlMr dt lUdaaeurl Met belangstelling hebben velen onier plaata uitgezien naar eene dankbetuiging van de H H belast met de feestcommissie of beter gezegd die de feestcommissie hebbeu vertegenwoordigd aan de verschillende vereenigi gen die bebbun deelgenomen aan de zoo ordelgke wandeltocht bij het jl gehouden feest en ofschoon lof en hulde moet worden gebracht aan gemelde feestcommissie zoo verdienen toch ook zg eene geringe dankbetuiging die tot dat alles hebben medegewerkt U dankende voor de opname dezer plaatsing met achting W BurgerlUke 8t nd OEBOREN 3 Sept Elisabeth üngelina ouders C H W Kahie en H H HL Schwemmer Johannes Franciscus oudea T J Woltera eu J T van Haag 4 Pieter Johannes en Jan Oederik ouders P J Schoemakers en J C Morie 5 Johanna Charlotta ouders A J van Thiel en J Ameinng Cornelia ouders J van Qent en M Schouten 0VKltLEDfiN t5 Sept M B de Weger 2 j 9 m 6 J Warden huisrr van O den Edel 64 j H Wiezer 35 j J O Kromme 36 j 4 m 0E lUWD 6Sept H Liefhebber en 0 Mils Baeuwijk OEBOKEN Margrieta ouders C Hoogerdjjk en U Hofiand Beurs van Amsterdam 8KPTKMBEK Vor kra 88 96 lOl OS l 791 77 l a mi 7 V 104 iS 99 99V S8t B8S l 0 i 101 08 187 l 98 l 100 IOOl 191 95 100 84 9l O 160 117V O i 118 imV 681 66 96 101 1011 691 89 1081 181 118 i 88 108V 104 74 47 ü 160 106 106 100 9 i 114 118 19 lOJV lotkoers I s UIV i VsuzauNU Uert Ned W 8 i dito dito dito S dito dito dito SVi UoNOAa Obl üeudl 18SI 88 4 ITAUI Iniolirg init 18111 81 6 üosTKNtt Obl in paplur 1868 5 dito in zilver 1868 5 PoBTUüiL OWig met ticket 3 dito dito 8 101 8 n HcsLANn Obl Ooit Se Serie ft ditoUoeoDl 1810 4 ditoliU ltalbi 18811 4 ilitu bg lliipe 1889 1 0 4 dito iu KOud leen 1888 fl dito dito dito 1884 6 Spanjs Perpet sebuld 1381 4 ïeanzij Oepr Oonr Iseii 181 0 t Ueo lsguingierleD f oo loeuiliK aeris C Zulu Ars Rzp Kco abl I8IIS S Msiico Olil Uuit 8ob 1880 6 VsuraUBLA Olil 4 oribop 1881 Amstbsoam OI liK liou IS61 8Vi RotTiaOAil Steil leoo 1886 Vi N 4 N Afr lUndeliv aand Areudib Tab Mu Ortilicaten Dsli Hsatacbappy dito Arnh Ilypothuekb puridbr 4 Jult Mg Jtr Vontiinl aaul iGr llyiiolkwkb paiidbr 4 NedorlanilBoho bank aand Ned llaudelmaataob dito N W h Pao Hyp Ii pandbr 1 Hott Ilypothaekb pandbr 4 Utr Hypotbookli dito 4 OoaTEKR Ooat Honff bank aand Bu L Ilypotheokliuiik riaiidb Vi Amesika Kquit faynotb pandb K O 61 isiV 68 Maxw L i Pr Uen eert 6 Klo lloll IJ 8paor Mg sand l Hij tot Kspl V at 8piv aand Ned Ind Bpoorwogm aafad Ned Zuid AMk 8pm aaad 6 dito dilo dito 1891 dito lTAI ls 8poar rl 1887 1 A Bobl 8 Zuid ltal 8pwmg A H obl 3 PüLkK Warsobau WaeuoD aand 4 Rvsl pr Huaa 8pnr Mij aand Bslliaebe dito aand c Fastowa dito aand 5 I ang Dombr dito aand BKurak Ch Aio 8p kap aand 5 I oaovo Hewaat Sp Mij obÜK fi Orel Vitebsk dilo oblig 6 KnidWsst dito asnil i dito dilo oblig 4 ip 67 10 16 88V AnzaUA Oeot Psc 8p Uij obl 6 Ckio k Norlb W pr O v sand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver li Rio Or Spm eert v b Illinois Ceotml obl in goud 4 Louiav k Naab illeCert v aand Mezioo N Sp Mij Uhyp o 6 Hisa Kanasa v 4 pot préf aand N York OnUrio ie Waal aand dito Ponua Obio oblig 6 Oregon Calif lo hvp in goud B 8t Paul Hinn k Manit obl 7 Uu Fan Hoofdliin oblig 6 jlito dito Line Col Ie byp O 6 Camaua Oan 8oalh Cert v aand VZN C Rallir tNav leh d o Oj Amaterd Omnibus Mg aand Rotterd TramiregMaata aand Nko Stad Araalerdam aand 8 8t d Itollordam saud 8 BIIOIE Blad Antworponl887 S i 8t l Bruuel 1880 l i HoNO Tbeiai Hegullr Uuellaeb i OosTlNlR BtuUleeoing 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 8 Spah Stad Madrid S 1868 Nu Ter Bfc Uyp Bpobl eert i