Goudsche Courant, zaterdag 9 september 1893

I Zaterdag O September $ 93 32ste Jaargang No 6144 mimm mmmi WieuwS en Advertenliehlad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vaii 1 5 regels è 60 Centen ieders regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd AW WatergetUddta Hoog 1 M Hoog U Vr d 4 iS iO 4 4 1 14 Zaiwd S U 1 9 5 34 1 69 fond 10 1 5S l 0 11 8 Huod 11 8 J S8 46 8 11 Uinid It 7 J S SO 7 SI 8 4 Womid IS 7 87 4 U 7 SS 4 1 Dondnd U 8 0 4 84 8 J 4 SI SprlngtU 13 en 27 Rept HMD Zon Sept Opg A a JJ Oodwg M PIJ Mar 6 1 81 Aug 6 10 8 4 8 M 8 80 U Sopl 6 8 8 06 10 6 1 6 HN M 86 6 6 6 60 11 61 80 e 01 6 88 U J 67 7 01 IS IS 7 H U 10 81 7 86 1IARK TUERICHTUM Oond 7 Sept 18 3 Dc unroer n griaen wordt wedflr kloioer By oode vraag waran gamakkalglt orige prljini Ui badiagn AIImh kauriazaad bolangr k lagar Tarwa Zoeuaracbe jarige 80 i ƒ 6 50 Niaawa J 8 40 Miodere dito 5 60 k 5 76 Af kaDda 4 60 k 6 Polder 6 85 i Bogge NieowaZeauwaoho 4 76 6 86 Polder 4 85 a 4 60 BuilanlaadaoCe par 70 k 4 40 k 4 60 Oerat Kieuwe wialar ♦ 1 ♦ O Nieuwe Zomar 8 80 k 4 10 Niauwe Cheralliar 5 85 k 5 76 Harer par heat k 4 86 per 100 kilo 7 J6 k 8 llenDepiaad Intanduh 11 60 taoariaraad f t k 10 Koolaaad 8 85 k 8 60 Krwtan Kookarwtan 8 k niet kokeoda 7 k 7 88 Boonani Broinabooaea 7 76 k 8 76 Paardenboooon 6 85 k 6 75 ktaii par 100 Kilo Ooota Amarikaan oba 6 80 k 6 76 OinqoantiBe 8 86 VniuuT Halkraa rod aanroer handel en prUira iaU batar Vatta rarkau goeda aanroer baodal matig Si k St at par half KO lliggen Toor Kngeland redel aanroer handel ring 80 a 81 at par haltK Magere Biggan goado aanroer handol matig 0 7B k ƒ 1 70 par week Vetia aohapon goada aanroer handel ilanw 14 k ƒ 88 ulglammaren red aanroer handel flauw 8 k IB Nuohlaro kalreren aenige aanroer handel ring k Oraakalraran goada aaoroar handel ieti beter U 88 Aangeroerd 108 partijen kaai Handel reel lietor le aual ƒ 87 it 8 a quel 88 i ƒ 8 waardafa 8 NoordHolland aha 88 k 88 Boter rod aanroer handel gawoon Uoaboler f 1 80 k f 1 40 per ki Weibotar 1 10 k HO par kilo APVERTËWTI£K BeraUeu ui eeug Sinlte Dochtar Htrroow BBEKENKAMP TAK HoownNisai Ooadtrai G Septembar 1893 t Vmt de dmlnemiog one b toon d nt het oMrljdan omer genjht Broeder en Behawdbroeder den Beet JOHANNES 1JS8ELBTUN betuigen wg omen hertelgken d nk A IJBSBL8TIJN C U88BL8TUN W 1 JONG H oi JONG Umtumi 0 IJSSEL8TUN P 0 IJS8BLSTUN f IK BiDWUI ao uda 7 Sept 1893 EONMNNE FEEST ZIJ die nog iota to vorderon hobbeii van de Commiuie gelieven bonne Not vóór ZOXDAG 10 lener in te menden bg deu Penningmeeiter H OUDERKERK Nevï Lullus van Goor Trugt net NOVEMBER eene Fetaoenlgke vmmw HEID niet beneden de 20 jeer en ran goede getnigen Tootiien GEVRAAGD uükel gemikkelgk te plaitaei groote profiaie en gunatige Tootuitiiobten bg euoce Brieven onder lett M n de Boekte n L K C D HA A8 Jm Haag ADVERTENTIEN n lleütonen en BuU ntandëche Couranten worden dadUgk PBe AdTertentie Bure u ru A BttlNKMAN en ZOOM t Oewii TRAPPISTEN BIER uit de RIooster BroBwerIJ DE SCHAAPSROOI le Tilburg mllm eerktilffiaar aam oaéerUaan aérea TRAPPISTEN BIER per Heech 14 Cent per halre Fleech 7 Cent TRAPPISTEN LAOBB BIER per Fleacb 12 Cent pei halre Fleach fl Cent Dera Bieren worden ten leerate aanbeaolen door han helderheid en imuk en borendien gezand G J HEETMAN Westhaven B 159 atUXMBa GBNIJCTElf BABAT STAATSSPÖÖRWEGEN Op Woensdag 13 Sept a zal voor vervoer van REIZIGERS 3e KI van onderstaande stations teg en de daarbij aangegeven prqzen een EXTRA TREIN loopen naar Arnhem Ede en I ijmcgren en lerug Naar ARNHEM EDE Naar NIJMEGEN 1 20 ƒ 1 40 1 15 1 36 IM 1 25 i 1 20 1 00 1 10 1 00 1 00 DEN HAAG VOORBURG 80ETERMEER ZEGWAARD ZEVENHUIZENMOERKAPELLE GOUDA OUDEWATER WOERDEN Speciale Retourkaarten worden van af DONDERDAG 7 SEPT e k tot DINSDAG 12 8EPT des middags 12 uur tot een BEPERKT AANTAL uitgegeven Zlfi verder AA PLfAR en STKOOIBILLETTKX LOTKIN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER T7 xije ZPaaxcSLoanuaQ sxlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ S A BKIi iBAIAi Lange Tiendeweg PRIJS f 1 11 LOTEN voor f 10 f tc ui f de Kc oriaMron f e Oberlahnsfein hyGns t Tafeldrank Yan h0 oninklykef uis c er feder ancfe i Uaatscbappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalustein Gevestigd te Itotterdam Zuidblaak 8 Nedcrlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomaohepen BOLLAWD kapt J 8MIDT en BATATIBR knpt J BAÜEK vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of p i ge rervoege men rich bg d Cargadoor der Maateobappg Boompjes 72 te Rotterdam D8 Stoomschepen lemen te Brewergquay do markt van Boter en Kaai te Londen ÉUPELIEN é HOLM S SükdlpCaieao JNrM entes Oi Scheikindigeii Btlr iet fitnden en Ziherm ledainn m Versterkend en Aangenaam van gmMk Met aalk lekookt aaar aan ta baTalea T or dafeUltaek leMlu bV Mi Sai water taMnid ia aijalafeaaeiSnektlta lraik Utakandbij4ianMa k ï to1yï3 tolJ2ito HaiM ia J a L5 BHBsaBai III iji Fabrikanten Kraepellen liolm Zeist IReveranciers i Oooda SoeiperKlrBk ran A BuMJUük Zoon Tiatkaatabii mTa lfr fI ro I kfMO aaHÏri kfW Toorriaa t TaafBtiaaJtïaiarap aeTaaataaad hbriakaaierk e da ha dteakeniiig rai la FBAITSCEE STOOlfVEBTEBU Ckemiseke ei Zwitserseke WassckerU Oebrefeteerd door Z H den Kooiag der Belgen H Oppenbeioier Rotterdam Specialiteit TOor het atoomen en rerren Tan alle Heerenen Oameakleediugatukken ook alle aoorten Meubelen Ledikantgordgnen Taielkleeden Trgpen met nieawe patronen geperat Kwaaten Oamitoren Neteldoek Tnllea Kanten Veeren ens AUe goederen knnnen in elkander blijren en worden onachadelgk roor de gezondheid bewerkt Ooederen kunnen in 4 dagen afgeleTeH worden AQENT roor Gouda en Omatreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Een ware Scbat Toor de ongelukkige slachtoSera der Zelfberlekking ünante en geheime uitapattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKIi G Hollandiche uitgare met 27 aib Prni 2 gulden Ieder die aan de Terschrilikelgke gerolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te rerkrggen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen Inzending an het bedrag ook in poatzegels en in eiken boekhandel in Bolland Alom te bekéraen BE aonDSDIE SLAP of de beachrgTing der beroemde jgeschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janikerk te Ttr Of l benerena de geechiedenis der St Janakerk der Glazeu der cartoiAeekeningen eni waarbgi ia toegeroe jeen alzonderlgk lerenabericht der beroemde Wuschildenr de Gebroedere Dirk en Wouter Cra 6tli DOOE CHRIBTIAAN KRAMM Prijs 80 Oents Fnf Br O JTABOIB df c n ToovMaa aarao tMBd cwlcpoiwad merk AoOL UqiMt BH urnvtnooytn opi JiJBSM TOAITOB A BBINEBÜ BINNENLAND GOUDA 8 September 1893 OistorenKTond had b den heer A Dam eene Tergaderiog plaaU der eerewscht die zich gevormd had ber gelegenheid der wandeloptocht ter Tiermg van het Koninginnefeeat alhier met het gevolg dat deze vereeniging een blgvende corporatie is geworden Van de 19 opgekomen deelnemers verklaarden 18 zich hiertoe bereid Het befltunr dat opnieuw werd benoemd aanvaardde haar mandaat n m 1 de hh J N Both voorzitter de hr Hange en Van i r Pol commissarissen Deze laatste niet afwezig sgnde zalaan hem van zyue benoefuing worden kennis gegeven De contribntie is bepaald op een gulden sjaars waarvan de helft door de deelnemers iagedeponeerd terwijl voor ieder die zich wenscht um te sluiten de gelegenheid daartoe openitaat en z zich kannen vervoegen by den President De e nte vergadering is bepaald op den 2den Donderdag in November Beden Zaterdag herdenkt de Leidschp Stoombootmaatsehappü Volharding baar jarig bestaan Trots alle tegenkanting vanwege concurrentie mag deze onderneming het gMioegen smakeQ zich tot een der grootste stoomBootmaatechappijen te rekenen Haar komt dus wel een woord van lof toe Morgenochtend circa 6 nnr vertrekt pit Goada eene proceasie naar Kevelaar Bg de mai ine ia de machinist leerliog le kl P Kruisheer bevorderd tot machinist der 3e klasse Be statistiek der sterften over April 1893 vgst aan dat in Zuid Holland met eene bevolking van 1 002 144 inwoners het aantal overledenen met levenloos aangegeven op 1000 inwoners per jaar bedroeg 2t 87 Op 100 inwoners komen in die statistiek de volgende gembenten voor Gouda met 21 65 oveiledenen Rotterdam 24 20 Den Haag 21 13 Leiden 20 65 Dordrecht 17 47 VeWt 18 41 Schiedam 12 51 Aim den heei F Leviticus benonmd Veraar FEVILLETODl STEREEN EN ZWAKKEN m iet DuiUeK 15 er lyn zoo vele l dendba I Myn vurigite weDsoh wu geweest om voor deze ongelokkigen een sidceahnis te bouwen Bfaar ik had Veen geld en bovendien werd ik zelf ziek zoodat Tk het eiland veriaten moest Het afscheid nomen kobtte m veeK zy hingen mg zoo aan t Op dit oogenbhk ging de eteusbel Hel gelukkig d a ft Alice nzulk een gesprek sou een mensoh zijn levensgenot bederven I zy zag naar Zenko Deze stond met een ernstig geriftt terwgl zijne oogen onafgewend ge rioht aren bet gelaat van faet jonge meisje dat von oU de priester de ganscbe omgeving om eicb heen vergat en in de verte staarde De etensbel ging voor de tweede maal vHet tweede gelui riep AUoe met verheffing van stem Ik moet dere droomen wakker sohreenweo I fluisterde zg Zonko toe De artist knikte verstrooid met het hoolQ Komt heeren dames sprak Alice weder Het proza des levens beefl ook zgne rechten De soep Vacht ons I Zij begaren üoh naar de eetzaal waar Anna zich van hen scheidde om naar de kamer vaa haren sïeken broeder zich te begeven Zenko zog haar na en maakte eene bew ing die iets besliasend t kennw gaf Hij schoen tot een bealoit t zjjn gekomen iu de Hoogduitsche taal en letterkunde aan de H B S en het Gymnasium te Goada ter vervanging van den heer Valette gedurende diens lidmaatschap der Tweede Kamer is vergunning verleend in Amsterdam te blgvep De persoon die te Haastrecht opgenomen is geweest in de barak welke Ifldende was aan cholera asiatia beeft gisterenmiddag geheel hersteld na vooraf ontsmet te zyu en voorzien van kleeding en eenig reisgeld d gemeente verlaten en is vertrokken naar Amsterdam De Raad te Kapelle a d IJsel herkoos tot wethouder den heer C Verschoor Tot wethouder te Reeuwyk is herbenoemd de heer A J de Goe De heeren N Dogterom en N Zyderlaan te Stolwgk z n herkozeu als wethouders Beroepen te Bergschenboek ds P j£uylmante Bunnik die voor Bessen heeft bedankt te Grp9ie Lindt da J H Schreuder te Bleiawük j Do Kotkrdamsche Iiecfatb nk veroordeelde gisteren J M pottenbakker en A M W smid beiden wonende te Gouda wegens mishandeling ieder tot 14 dagen P v L visscher te Ammerstol wegens mishandeling tot ij dagen hechtenis Zooala biykt uit de mededeeling an denbui emeester te Rotterdam zijn in de verloopen 24 uren geen nieuwe lyders aan choleraaangegeven Sterfgevallen hebben ook nietplaats gehad Vyf lijders biyven nog in behandeling j Naar men verneemt heeft de minister van waterstaat het gevoelen gevxttgd van Gedeputeerde Staten der verschillende provinciën over eene nieawe rt eling van de kiesbevoegdheid voor de Kamers van koophandel en fabrieken bg eene eventneele invoering der bedrgfsbelasting en de daarmede gepaard gaande intrekking van 4 patentwet Tegen Lampier oud 33 jaar is heden door de rechtbank te Middelburg rechtsingang verleend met bevel tot gevangenhouding en instructie van de zaak Lampier wordt zooala men weet verdachtden drievondigen moord te Marollepat te hebben gepield j De arbeider H K te Oudendgk heeft in de gevangenis bekend de dader te zyn van de Terwgl men aan tafel zat gingen allerlsi gedach ten Zenko door het hoofd Ik zou jaloeraoh zjjn I seide bg bg zich tetf Het komt niet in rag opom jatoersob te zgn Althans ben ik t zeker nistin den gewonen sin van het woord I Hg wierp eenen uitdagenden blik naar den zendeling die aau het andere einde vsn de tafel gezeten was Deze man is gevaarlijk Menschen met eene vaste overtuiging zijn altgd gsvaarlgk es vooral voor een jong onervaren sflbe elLje dat behoefte heeft a n een werkkring en wiens van liefde overvol hart niot weet wat het met dien overvloed zal aanvangen overeenkomstig deo oatnurdrang neigt dat onrujitige n eisjesbsrt zich lot den man Vindt bot niet wat bet zoekt dan dreifet het gevaar dat het door teleuntellinx gewand op dwaalwegen geraakt oa daazvoor wil ik dat kmd bewaren Het is dunkt mg veel beter dat zg zich verbeeldt mij lief te hebben dan dat zg zich dingen in het hoofd kaalt die Voor baar tevenstoekomst noodlottig kunnen igo Het zal mg weinig moeite kosten dien zendeling met zijno beidenkinderon en melaatschen het veld te doen raimen een reeds half gewonnen mei jeshart is spoedig genoeg geheel ingenomen Mgn bestuit staat vast ik bliüf ik bIgC totdat lig weggegaan is En dan mag ze mij vergeten hoe eer hoe beter 1 De table d hj te liep ten einde Anna liet zich bet verder gedeelte van den dog niet meer den Eerst tegen den avond verscheen zij in de eetzaal ZÜ zag er bleek en aangedaan uit Alies en Zenko zatM aan een hoekvenster een partgtje schaak te speten Zenko haalde diep adem toen hg da slanke mei ss g s k tolts in ds dnir i staan H kon aan brutale inbraak en diefstal bü de wed Botjes te Drieborg De aanleiding hem er van te verdenken lag iu zyue grove verteringen op de socialistische meeting te Fiusterwold waarop zgne inhechtenisneming spoedig volgde Hy is een oud bekende der justitie Te Isselboig nabij Diuksperloo werd ophardhandige wyie een jongen naar de politiegebracht Deze had eenen yoerman gevraagdte mogen mederyden wat hem daar de wagenzwaar betaden was werd geweigerd De joör gen had de pin uit het rad genomen zoodatpaard en kar omvielen De jongen weigerdezich naar de politie te laten brengen waaropmen hem met de voeten aan het leidsel vanhet paard bond en hy zoo langii de straatgesleept werd terwyl het aanwezige volk hemmet de zweep op de handen sloeg ten eindete voorkomen dat hy zyne boeien zou door anyden Amh Ct In Belij ië zyn 150 000 gelegenheden waar sterke drank verkocht woiSt en slechts 5000 scholen Op elke 39 Belgen is een hroegj op elke 1176 eéH school Als men rekent dat kinderen en vrouwen niet drinken blykt dat 15 volwassen Belgen voldoende zyn om een kroeg te doen bestaan In Duitschland Nederland en Fraokryk is n herberg op de 250 inwoners In 1891 is in BelgiÜ voor niet minder dan i50 milHoen fnncs aau alcohol opgedronken Dit is ongeveer het derde gedeelte vanh tgefaeele inkomen der werklieden De Koniogin Regentes van Spanje zag toen zy Zaterdag een rytoer deed een kind op de rails spelen terwyl een trein in aantocht was De Koningin sprong uit rytuig en trok het kind van de rails weinige oogenblikken voor de aankomst van den trein In Saksen zyn dezen zomereen groot aantal gevallen van vei ftiging door paddestoelen voorgekomen In de bosscheu daar te lande groeien de paddestoelen in zoo groote hoeveelheid dat zy algemeen door het vpik byna dagelyks gegeten worden en daar velen de vergiftige niet vaa de eetbare kannen onderscheiden is het geen wonder dat noodlottige vergissingen niet oitblijven Te Liobtenfftein stierf dezer dagen oen geheel weversgezin vader moeder en drie kinderen van een ander gezin stierven twee kinderen en werden de ouders ernstig ziek Men zal zich herinneren hoe onlangs te Roermond eene socialistische v adering werd iir wttlgks rustig een welgekozen oogenhlik afwachten om haar zgn besluit mede t Joelen Toen bjj haar zag binoenkomea sprong hg op en liep op haar toe Ik moet dadelgk weer hoen I zeide zg een sints verstrooid en trad op Alice toe mgn broeder is vandaag minder goed Jk kwam even maar om U goeden nacht te zeggon en van U hierbij keek zg Zenko osn scheid te nemen Weltioht vertrekt gg morgen roeg en dan zou ik H niet meer zien 1 Bg die woorden geraakte Zenko in verlegenheid en was hg tevens oenigermate er door teleurgesteld Zg scheen dns met de gedaohte om van hem te soheidsn vrgwel verzoend te zgn geraakt eene verandering van scheen zij dus niot meer te verwsohten nog veel minder te wensohn Verlegen stond hg doat voor haar ais eea schoolknaap wist hg niet wat hg segeeo moest Ooede rois dan I nsprik Anna sn reikte hem de hand Zg zag hem daarbg aan ffVoarwell Hg voelde dut hg bleek werd Hij werd boos op zicheeir Welko onzalige geest bad hem in ket oor geblazen dat hg van zgn vertrek zon spreken Hg bod t immers niet ernstig bedoeld Dat zog hg nu sent maar at te wel in Waarom dan dat ellendige belachetgke komedioapelF O hoe diuos en kinderachtig vond hg zich zelfl Beeds maakte zg eene beweging om been le gSM Hij wilde ftX eegiien maar de woorden bleven hem in de ksel atelÉen Kerst toen zij ztoh omkeerde en een paar scbredsn naar de deur gedaan had liep hij haar ochttnua en fluisterde haar tos Ik ga niot been ik bliffl B die woorden keek het meisje hem verbaasd en tegelgk ernstig san en zeide Had ik dat gewslcn Un lou ik atjoea siaksii hrosdsr nist onmogeiyk gemaakt en do sprekers f welke da Bax op de openbare straat Wflurdeo mishandeld De spoorwogvereeniging Steeds Voorwavto ratte daarna het voornemen op by wyse van protest eenen propogandatooht naar Roermond te maken Deze sal plaats hebben op Zondag 10 dezer Circa 12 uur zullen de deelnemeES zich verzamelen aan het station om van daar en corps te trekken naar het lokaal Ooyea waar eene openbare vergadering zal worden gehouden In de nieawe winterdienstregeling op ds lynen der Siaatspoorwegen zooals deze met 1 October a s in werking zal treden komea de volgende wysigingen voor By het gedeelte Den Haag Rotterdam Utrecht tuascben de stations Voorbnrg en Zoo termeor Zegwaaid en tossohen ZoetermeerZeg waard en Zevenhuizen Moerkapelte zyn twee nieuwe stopplaatsen ingeloscht nl lasschen b ide eerstgenoemde HUtiona do halte NootdorpLeid schendam eu tusscben beide laatstgenoemden de halte Dleiawyk Krniswur De treinen die met den nieuwen dienst te 1 36 en 7 thans 1 42 en 7 04 van Den Haag naar Utrecht vertrekken en de trein welke dan te 5 48 s ochtends thans 5 52 van Den Haag de richting naar Amsterdam neemt stoppen alle aan genoemde halten By den thans nog geldenden zomerdienst waa bepaald dat de eiprestreinvn faMuUBft vaa Amsterdam en Itottenlam en Den Ilaag voor le en 2e klasse reizigers met Duitsoolan een verandering zou ondergaan en dat deze treinen gesepareerd zouden loopen De trein van Amsterdam hield niet stil te Utrecht maar gaf te Arnhem gelegfaywid tot bet inlaten van reizigers die van DMr Haag en Rotterdam hidd niet stil te Arnheoi maar nam te Utrecht reizigers op Met den nieuwen dienst worden deee treizen te Utrecht tot eën gecombineerd en geven dan te Utrecht en Arnhem gelegenheid tol het y ten van reizigers In de richting Utrecht Deu Haag stoppen geen dec treinen nit Utrecht aan de bovengenoemde halten wel daarentegen die ten 5 m Amsterdam W P en te ll 27 en 4 10 nit Amsterdam 0 S vertrekken In de verbinding Amsterdam Den Haag via Gouda valt alleen op te merkeu dat de trein van 2 30 uit Amsterdam dan te 2 40 vertrekt en eveneens 10 minuten later dus 4 25 te s Oravenh e aankomt De trein van 4 25 uit Amsterdam vertrekt dan 4 10 en komt 6 41 te s Gravenhage aan De trein van 5 52 van Den Haag naar Amsterdam vertrfkt dan te 5 48 die van 9 28 rurUteu hebban I Oow ea naoht t ItaagMsoi zander eeuig blyk vso bl da rerrassing hul sij die woorden suit H0 msakta eens linkiobe baiglDg aa liot hasr voorb Alice barstte lot la Uohsn Ooh h eeosioden spiogel kgkflo en besie ens uw Rulast t ri f aiet Eoader cenlg laed vermaak zulk een jammerlijk ieh liet men niet alle dsgbo uy badt esoe andere uitverkiag vao uva voordon gedaekt nist waar f Ja I wij vrouwen sijn ondoorgroDdelIjke weeèas ulfs de joogtta en ooorvarendsts tal voor een zoo ervaren man van d wurald als g tgt nog altÜd een raadsel blijven In sgn liinneaste verwenichte Zeriko die vrouw die hem loo volkoman kad dooi rond IntawebeD fteluktc bet hem zich oped te houden en op tamelijk kslmen toon antwoordtTe bij ifAeb ja I heden is het sou ware ongsluksdsg voor me l e eene nederlaag wordt door do anders gevolgd Dat m n heengaan tranen soa kosten b b ik natquriyk m niet durven voorstellen Dook ik bad gehoopt dat m n blijven toch eene seken soort van vrougd ou hebben lewfioggebraoht sn ziel oooh gy Dooh mejuffrouw Sentikoffwaruo soo grootmoedig om dezen kleinen triomf my te gunnen t Ach I laat mg er aijeblioft buiten I liet Alioe er teratond op volgen Xoob voor niy noch voor mjjn gevoel waren èn dat komedieepel van been te wilton gaafi èn die ao de tite yik bl f twstemdl Maar wanneer het uwe edelheid kan voldoen wil ik t a wel leggen dat qw besluit van ra bleven mij venebHkkel k veel genoegen doet JTtfrAMfM