Goudsche Courant, zaterdag 9 september 1893

f Het bacteriologisch onderzoek heeft thans aangetoond dat de bewoner van de St Nicolaaastraat te Amsterdam dezer dagen aan verdachte diarrbee lydende en in het Buitengasthnis opgenomen inderdaad onderhevig was aan cholera asiatica De openbare kennisgeving zal denkelijk nog heden middag volgen De toestand van den patient is intusschen er bevredigend lijfde verloopen 24 aren zyn te Leerdam 2 personen gestorven aan de aziatische cholera en 5 nieuwe gevallen aangegeven Door den officier van gezondheid Ie klasse Van der Kolk belast met het geneeskundig onderzoek wegens cholera van schepen die te Gorinchem passeeren ia proces verbaal opgemaakt tegen den kapitein van ds stoomboot van Venloo op Rotterdam Bertha wegens het te Gorinchepi niet stoppen voor dat onderzoek Schpv Van den veehouder C Molenaar te Woubrugge zyn eenige varkens aangetast door besmettelijke vlekziekte en daaraan gestorven Geeft niet aan bedelaars Onder Leiderdorp vervoegde zich bij den landbouwer P een stoere laadlooper om geldelyken onderstand Niet voldaan over de ontvangst ging by razen en tieren en ook vernielingen aanrichten Zoo vernielde hij eene kostbare tuinbank De zoon van F bracht den ruwen kerel metbehulp van 8 naarhetgemöentehuis waar hy lu bewaring werd genomen Het ia gebleken dathy ook op andere plaatsen ongepast te werk is gegaan Dit bericht werd ons toegezonden met eenevfaaraehuwing aan plattelandsbewoners om zulke zwendelaars nooit iets tel geven aangezienhet gekregen geld in den regel wordt besteedaan sterken drank en houdt men als eénman de beurs gesloten dan staken de lastigebedelaars vanzelf hun vruchtelooze bezoeken endien weg moet het uit L U Den 7ea dezer werd te Dordrecht eene vergaderiug gehouden van de afdeeling Zuid Holland van de Maatschappij ter bevordering derVeeartsenykunde in Nederland onder praesidiuiu van den heer Th G v Ryssel districUveearts te Dordrecht Na de Jbruikelyke plichtplegingen waarby aan den afgetreden secretaris dank werd gebracht voor hetgeen hy deed voor de afdseÜngy den nieuw benoemden geluk gewenscht werd werden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd Als afgevaardigde ter aanstaande algemeene jergadering werd benoemd de heer J J Hendrikse te Groot Ammers als zyn plaatsvervanger de heer C A Rotscheid te Rotterdam Als gedelegeerde ter gecombineerde vergadering werd voor 1894 benoemd de heer C A Rotscheid en als zyn plaatsvervanger de heer D do Bruin te Stryen Nadat de gedelegeerde voor 1893 de heer H L Ellerman Lz te Dordrecht een zaakryk verslag van de in Juli gehouden vergadering had uitgebracht en daarvoor by monde van den president den dank der vergadering had ontvangen werd overgegaan tot behandeling van den beschryvingsbrief voor de aanat algemeene vergadering Omtrent het voorstel van het hoofdbestanr om nog gedurende een jaar ten behoeve van de enquête naar deo toestand van de keuring van vee en vleesoh in Nederland door de byzondere afdeelingen een gulden per lid meer te doen storten in de kaa der Maatschappy was van dat hoofdbestuur een schrmren ontvangen om deze toelage voor één of ee verdere jaren te genieten met het oogoi e groote kosten voorgenoemde enquête en het drukken van het verslag be noodigd Dp vergadering besloot dan ook met alste Directe Spoorwegverblndhig met GOUDA Zomerdlenst j893 Aansevangen 1 Mei Tijd vaii Greenwlcli 12 58 1 06 1 12 1 19 3 38 1 28 1 44 4 BOTT B 11 D A M o O II DA 9 61 10 22 11 50 1 10 32 10 39 10 46 10 52 lo ie U 08 11 09 11 16 11 26 7 7 8 18 10 03 10 11 12 40 2 16 2 48 3 10 4 08 4 40 5 16 5 65 7 37 D H A O o o li U A s tlnju 5 52 J 20 7 43 9 28 9 4610 19 11 83 12 16 1 42 3 16 2 45 3 43 4 16 4 42 5 21 7 04 Voort 5 68 10 26 1 43 4 48 7 10 Z Ze r8 in 10 87 3 6 22 Z Ma l9 10 46 5 2 09 5 09 7 31 aiula 6 30 7 5Ü 8 18 9 58 10 16 10 57 13 08 13 45 2 30 2 46 8 16 4 13 4 48 5 20 6 61 7 48 8 07 7 45 Qo d 7 30 8 409 0 9 47 10 49 U U 12 2 l7lt il ln üs iü 5 26 5 69 7 18 8 35 9 38 10 45 11 11 11 80 1101 1 13 f 4 57 0 11 9 51 1110 1 23 5 0S 6 29 9 69 I S4 5 20 6 3J 10 11 3 65 1 15 5 25 5 65 6 87 7 43 8 56 10 16 11 16 11 40 13 15 Suptembar IJ T B B C H r UTREC HT r OU D A 9 54 11 34 12 03 12 60 2 56 3 8 52 4 43 6 03 6 88 o7 48 8 10 08 12 20 S 30 4 07 6 01 8 18 10 16 12 84 4 16 6 83 10 23 12 42 4 24 5 40 11 12 48 2 88 3 18 4 16 il 6 23 6 01 7 45 8 38 10 08 10 38 11 14 2 87 5 37 7 69 10 23 11 S2 8 46 6 06 6 45 8 07 10 88 U 38 2 62 6 16 6 65 8 14 10 38 11 60 1 20 3 08 8 60 4 48 5 29 6 216 35 8 23 9 10 10 62 11 10 n O U I i M S T B R D A M 7 211 8 32 9 34 10 30 12 08 12 66 1 22 3 27 3 40 4 87 6 AMSTERDA M O O U D A Anisl nlam O S 7 65 9 40 11 10 11 27 2 80 4 10 4 26 7 96 9 66 Aicstordam Wp 5 50 8 10 9 56 11 26 11 42 8 46 4 85 4 40 7 40 10 30 aouda 7 80 8 69 10 44 18 16 18 66 S 40 S IO 6 68 SI U Oi 10 08 ll lO 11 86 2 61 3 40 S 55 4 47 6 28 6 46 6 35 e 6 60 12 11 1 1 10 11 13 19 18 S4 lUna a la KLun Ovw Hara laB uit a Gravenhage m des Woensdags te Woerden stoppen en die van 1 30 Biopt dan te ZeTtiohuizen Moerkapelle Naar wq vernemen heeft de minister vanW H en ti het gevoelen ge raagd van Gedeputeerde Staten der verschillende provinciënnopens een nieuwe regeling van kieabevoegdheid voor de Kamera van Koophandel eu Fabrieken bg eene eveniueele invoering derbelasting op bedr fs en andere inkomsten ende daarmede gepaard gaande intrekking van dethans geldende paientwet Gisteren ochtend is by het binnenreden van het station Rozendaal de goederentrein 587 van Breda ontspoord De schok was verschrikkel k De machine werd uit het spoor gelicht en zit gekanteld in het zand De v f daarop volgende wagens werden tot splinters geslagen De l n dlo toegang geeft tot de loods der Holt spoor is met stukken en brokken bezaaid zoodat de locomotieven de loods met kunnen verlaten De treinen naar Breda rgden tot Etten over verkeetd spoor De materieëie schade is aanzienlijk De lyn Rotterdam is vr De rommer Bak die zich in een der verbryzelde wagens bevond is met moeite en aan de z de Verwond uit de stukken der verbryzelde wagens gehaald Een groot aantal arbeiders z n aan het werk om de l n weder vrg te maken De terdoodbrenging van veroordeelden door electriciteit zooals men die toepast in de Vereenigde Staten schynt op den duur geen aanbeveling te verdienen boven de executie met de guillotine De ervaring leerde dat op weinige uitzonderlingen na by alle executies door electriciteit de electrische stroom twee of drie keer moest werken om deu dood tengevolge te llebben De onderzoekingen van den heer d Arsonval hebhen aangetoond dat in de meeste gevallen de eerste schok slechts een schyndood veroorzaakte en dat kunstmatige adeoihaling den patient soms deed herleven Het ter dood brengen door electriciteit mag dus als barbaarsch beschouwd worden daar het lyden van den veroordeelde er onnoodig door verlengd wordt Een verschrikkelijk geval heeft zich den 28 Juli weer voorgedaan in de gevangenis te Auburn Vereenigde Staten by de terdoodbrenging door electriciteit van den moordenaar Taylor Het steunblok waarop de voeten van den veroordeelde rusten brak waardoor je ongelukkige door den tweeden schok niet gedood werd en na den eersten nog teekenen van leven gaf geneesheeren raakten totaal van streek en alle helptjrs wilden zich terugtrekken doch konden daartoe geen vergunning bekomen De veroordeelde werd toen opgenomen terwyl de geneesheeren verklaarden dat hy ondanks zyn pyneq totaal gevoelloos was alsof hy door een beroerte was getroffen Maar daar zyn polsslag steeds krachtiger werd gaf men hem morphine in en werd hy weder op den stoel geplaatst die men in der haast hersteld had Men liet opnieuw den stroom werken en nu gaf de ongelukkige geen teekenen van leven meer Deze verschrikkelyk executie duurde 5 kwartier Alle ianwezigen waren verontwaardigd Op de kennis te Aalsmeer is Woensdagavond eene tent waarin een acrobatengezelschap eene voorstelling gaf ineengezakt De voorstelling had juist een aanvang genomen een honderdtal personen waaronder vele kinderen bevonden zich in de tent Alles is zonder ernstige ongelukken afgeloopen Eenige der bezoekers geraakten te water anderen hadden hunne hoofddeksels verloren terwyl een enkele licht gekneusd werd Eenige oogenblikken later zag menlde kunstenmakers op de straat de pas begonnen voorstelling voortzetten 8 3B 7 85 7 32 7 30 7 46 7 6S Oouda 6 t Moordrecht Nieawerkerk v 8 66 9 05 ORpelle u Rotterdam 7 9 20 10 Eotterdam S 02 Oapelle 5 10 6 18 Niouirerkerk 6 1 8 l Moordrecht S 26 6 29 Ze M 7 43 8 62 Z ZOIW 7 619 01 Voorb 8 08 9 13 11 J2 Hago 8 089 18 9 34 10 1 7 11 37 13 41 12 U I 19 1 57 Atluco op Zou en K e8t l e É nn 15 lu ii tot 1 BO r D A 6 8606 407 66 8 0998 21 10 196 60 6 54 n 6 69 7 03 S 12 n 6 06 7 11 8 H 6 18 7 88 8 28 8 41 9 10 61 Qoada Oudew Woerden Harmelen Utraoht Qouda Amiterdam Wj AmaUnlani O 10 06 10 65 11 10 8 21 9 II 9 83 6 40 7 59 8 14 ri Gouda 5 32 6 36 meene stemmen deze bydrage voor twee jaar toe tostaan De beer Ellerman gedelegeerde voor 1893 en als zoodanig kennis genomen hebbende van en ten zeerate apprecieerende de handelingen van het hoofdbestuur tevens in aanmerking nemende den prys van het tydschrift stelde voor den afgevaardigde op te dragen als voorr stel voor de volgeude algemeene vergadering namens de afdeeling op te geven Voorstel tot wyziging van alin 2 van art 12 van het reglement van de maatschappy en aldaar te lezen Zy storten jaarlyks voor ieder lid 4 in de kas der maatschap pij Nadat dit voorstel was toegelicht werd het met op een na algemeene stemman aangenomen Omtrent punt 2 van de opgegeven onderwerpen werd eeue levendige diacassie gevoerd en dit had tot resultaat dat de vergadering met algemeene stemmen de volgende motie aannam De afdeeling Zuid Holland gelezen het voorstel der nieuwe afdeeling Zuid Holland overwegende dat bet internaat van s ryka veeartsenyschool geheel vaywillig is gaat over tot de orde van den dag Ook punt 3 eene vraag door de afdeeling Groningen lokte eene langdurige discussie uit On r ajideren werd ook de vraag gesteld of onder ongeoorloofd uitoefenen der veeartsenykunstook gerekend moest worden de praktyk die de paardeuartsen uitoefenen in plaatsen alwaar een veearts gevestigd is bij particulieren Werd besloten op de algemeene vergadering dit punt te bespreken Tot de vrye mededeelingen orerga ande werd hiervan een druk gebruik gemaakt Op den Kansaa Pacific spoorweg by Mount Valley is weder een trein door roovers aangehouden en geplunderd Drie der bandieten hielden met hunne geweren het treinpersoneel in bedwang terwyl de overige mannen der bende den reizigers hun geld en kostbaarheden pfnamen Na het vertrek der roovers vond inen deu postconducteur dood in zyn waggon met een kogel in het hoofd Te Guthrie in Kentucky is onlangs de politie slaags geweest met een bende roovers die zy in een herberg overviel en gevangen wilde nemen In het gevecht dat een uur duurde werden twee gendarmes en twee burgers doodgeschoten drie mannen doodelyk gewond en tten zwaar gekwetst De aanvoerder der bende Dalton wiens paard werd doodgeschoten bleef eerst als dood op den grond Hggen maar toen een gendarme op bem toetrad sprong hy op iScbootdenman neder en reed up een ander paard heen De overige roovers vluchtten ook met uitzondering van een Arkansas Tom genaamd die zich in de herberg verschanste en zich eerst na langdurigen tegenstand overgaf Weerbericht Augustus Deze maand kenmerkte zich weder door zeer bestendig weder Alle meteorologische elementen waren normaal of dicht daarby Vooral de luohtdrukkmg was gelijkmatig Haar verschil iolaagsten 753 9 en hoogsten ptand 767 2 bedroeg slecbta ongeveer 13 mM terwyl dit rnim 30 mM bedragen kan Gemiddeld over de maand was zy 1 6 mM boven de normale 760 4 De hoogste stand 767 2 Werd afgelezen den 22n de laagste 753 9 deu 4n a avonds Xn verband met dit geringe verjpchil was de windkracht gering Buitengewoon veel windstilten werden genoteerd 60 5 pCt gewoonlyk slechts 26 3 pCt Sterke wind kwam in het geheel niet voor Alleen op den middle van den Sn 5a en 24n was de windkracht een weinig van beteekeuis De windrichting was overheerachend ZZW tot WZW zooals gewooulyk in deze maand het geval is 4 50 4 67 5 04 5 11 5 20 6 03 6 10 6 17 6 26 7 30 1 45 1 55 2 02 2 09 2 16 12 08 Utreclit 06 33 7 60 9 Ilarmden 6 48 104 t Woerlün 8 53 8 11 Ouilonalor 7 07 8 19 Ooit l Stopt WwBidag U Wittdia De temperatuur was dikwijls z er hoog gemiddeld over de maand was zy slechts éen graad boven de normale 19 0 Vooral Vrydag de 18e was een zeer warme dag tot 32 C klom de temperatuur omstreeks 2 uur in den tniddag Het maximum voor de maand 34 4 C werd raargenomen den 4n Angntt is 1857 De eerste en laatste dagen der maand waren koud De 2e en 27e zeer koud Het minimum d Sf C werd waargenomen den 7n De laagste temperatuur in deze maand ooit waargenomen ia 5 5 C Het aantal somerdagen 8 was by na het dubbele van het normale aantal 4 5 Het is nn de zevende mund dat de temperatuur te hoog is geweest Met het oog hierop schijnt de veronderstelling gewettigd dat de koude periode die in don loop van het jaar 1885 een aanvang nam geëindigd is De vochtigheid en de verdamping waren achtereenvolgens iets geringer en grooter dan de veeljarige gemiddelden De regen hoeveelheid 66 3 mM was weder geringer dan de normale 81 1 mM Het tekort voor dit jaar van 40 mM is dus weder met 15 mM toegenomen Het aantal d en waarop regen viel 17 was normaal Daarentegen overtrof het aantal dagen met donder 5 het veeljarige gemiddeld met 14 dag Dagen waarop de hemel den geheelen dag betrokken is komen er gewoonlyk 2 voor ditmaal niet eén terwyl het aantal heldere dagen twee grooter was dan gewoonlyk 3 2 Hieruit volgt dat de gemiddelde bewolking 4 3 geringer moet zyn dan normaal 5 4 Over geheel Nederland kwamea onweerberiehten in van den In 2n 4n 5n 6n lOn Un 16a 18a 19n 20n 23n 24n en 27n Van de ouweders van den 5n lOn lln en 24n kwamen het meeste 144 berichten in Verschenen is de eerste aflevering van het nieuwe tydschrift De Stndeerende Onderwijzer bestemd voor hen die studeeren voor hoofdakte en vergeiykende examens onder redactie yan H van Strien en M Mieras Deze eerste aflevering bevat opstellen tfver de studie der spraakkunst onze spelling en naamvallen van H van Strien over letter kunde Anna Byns vragen over de pastorie van Mastland en woordverklaring van M Mieras over Staring s puntdichten van J Hannik over het gewaarworden van H de Raaf over rekenkunde afhankelijke grootheden en vra stukken van S de Gast St over het examen in de geschiedenis voor de hoofdakte van J A De Bruyne en over het gebruik van kaarten kantoorboeken enz van B P Prakken Uit Vrees wij kwordt aan het U D dat aldonr doog geneeskundigen inspecteur voor Gelderlande Utrecht een onderzoek is ingesteld van e n verdacht geval van cholera op eene van Eindhoven komende praam Het bacteriologisch onderzoek leerde dat de ziekte was cholera asiatjca Het schip ligt afgezonderd op stroom De visitatie van de alhier aankomende schepen heeft thans zonder veel oponthoud geregeld 8 nachts en op den dag plaats Het getal passeerende schepen bedraagt dagelyks 200 stuks De visitatie geschiedt door 2 officieren van gezondheid der zeemacht en eenen semi arts Tot het opnemen der cholera lyders en der als aan die ziekte lydende verdachten is in de nabyheid der sluizen op een afgezonderd terrein eene barak aanwezig ingericht voor het opnemen van tien patiënten terwyl voor de oppassing dier lyder en voor deainfectie en reiniging der be imet bevonden schepen en voor den aanvoer van goed drinkwater op de schepen waarop het drinkwater van minder goede hoedanigheid wordt geacht zes hospitaal soldaten alhier zyn gedetacheerd Voorbeiangat llenden in de voordracht welke Pastoor Kneipp te Kleef zal houden in een te zyner eere beidde feestelijke byeenkomst op Maandag 11 Sept des avonds 7 uur ia t niet onbelangryk te weten dat de vergadering zal afgeloopen zyn voor het vertrek van den laataten sneltrein Kleef Amsterdam zoodat men nog denzelfden dag de terugreis kan aanvaarden Er wordt zeer veel bezoek verwacht vooral ook in verband met het feit dat de stichter 9 35 9 42 9 49 9 66 10 05 ii8 4 46 4 56 6 02 5 09 5 16 11 48 9 37 u If n 9 60 K 8 30 10 i 06 9 30 10 10 nu 9 45 HUH 1 36 10 03 10 36 11 31 8 10 8 60 10 07 10 64 9 06 9 1110 24 9 1 5 53 7 08 8 20 8 410 32 10 40 11 26 11 08 der nieuwe geneeswyze a s Dinsdag zelf te conanlteeren zal wezen De Eng dagbladen zijn zeer lichtzinnig met hun mededeelingen over cholera in Nederland De St Jamesi zegt de cholera is raging sic at Rotterdam En de Pali Mall verklaart dat in Nederland de cholera veel erger is dan Nederland wenacht te erkennen Wy hopen zoo schryft het tHdbld dat Reuters Office onze besliste tegenspraak van deze lichtzinnige bewering zal seinen aan de Engelsche bladen Van elk geval wordt in Nederland door den burgemeester binnen 24 uur openbare aankondiging gedaan Dit eischt de wet en deze wordt strikt opgevolgd Door nuttelooze maar lastige en kostbare quarantainemaatregelen in vele havens kan onzen handel zoo groot nadeel worden toegebracht indien losse beweringen en insinuaties als die van de tPall Mali geloofd worden dat tegenspraak in deren plicht is De cholera woedt niet in Rotterdam en in Rotterdam wordt geen geval geheim gehouden Wy zyn geen struisvogels en als we mededeelen dat we uit eigen belang weigeren struisvogels te zyn daar we tot verdediging van eigen haard de waarheid willen weten om bytyds voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen dan wordt onze verklaring zeker in Engeland geloofd I Naar de Tyd verneemt worden aan bet Departement van Binnenlandsche Zaken voorbereidende maatregelen genomen tot wyziging der gemeentewet De London Toilet Club d w z de Amsterdamsche afdeeling dezer firma zal Zaterdag a 8 in den Parktnin aldaar voor reclame doen opstygen een reusachtige ballon die vier personen zal kunnen medenemen De groote speelkaartenfabriek van Nacivet en Pelvé te Pargs is Maandagnacht geheel afgebrand Eenige voorbijgangers die den brand het eerst ontdekten wekten den portier en gingen de brandweer waarschuwen maar vóór deze ter plaatse kon zijn had het vuur reeds zidk een uitbreiding gekregen dat er niets meer te redden was De brandweer moest zich bepalen tot het beschermen der belendende gebouwen o a het krankzinnigengesticht van dr Pottier waar men alle moeite had om de ongelukkige verpleegden die Er kwamen gaen persoonlyke ongelukken voor maar de schade bedraagt 800 000 fr De jonge Koning van Servië die thaaa eene reis door zyn land maakt heeft een merkwaw ig avontunr gehad Begeleid door een steHk escorte cavalerie reed hy in een rytuig over den berg Slatibow toen eeq man tot de tanden gewapend uit het hosch te voorschyn sprong de paarden by de teugels greep en het rytuig deed stilstaan Van alle zyden sprongen officieren en manschappen toe omdat de aanrander bet piatool op de borst des Konings gericht hield maar plotseling wierp deze alle wapenen van zich af en viel voor den Koning op de knieën hem om gratie smeekende met de verklaring dat hij de gevreesde en lang gezochte rooverhoüfdman Zsumica Dragics was op wiens hoofd een prys van 3000 dinaren was gezet Natuurlijk werd hy terstond gevat maar de Koning hoewel door dit avontuur zeer onthutst gaf bevel den roover los te laten maar gelastte dezen zich terstond by den naastbygelegen gendarmeriepost aan te melden hem belovende zyn schuldregister met genadige oogen te zullen beoordeelen De heldenmoed van een Weener jonge dame heeft 6 personen die in baar gezelschap een boottocht maakten op het Wolfgangmeer van een wissen dood gered Midden op het meer gekomen bemerkten de opvarenden tot hnn schrik dat de boot zich langzamerhand met water vulde De schipper verklaarde dat allen Verloren wareo wanneer de boot niet ontlast werd Snel besloten sprong de moedige jonge dame in het water en zwom twee uren lang naast de boot voort De open wand waardoor het water binnendrong was nu boven de op pervlakte zoodat het govaar geweken was De overige personen konden geen van allen zwemmen en waren dus reddeloos verloren geweest had niet het jonge meisje hen op zoo zelfopofferende wyze het leven gered Te Giesendam is eene arbeidersvroaw wonende Bnitendams Woensdag door cholera asiatica aangetast en nog denzelfden dag overleden Men zal zich herinneren dat eenige maanden geleden de heer Marselis Hartsinck zich naar Amerika heeft begeven in verband met zyne plannen tot kolonisatie van Nederlanders in het verre Westen De heer Hartsinck is thans van deze reis in het vaderland teruggekoerd en heeft goede uitkomsten med ebracht De general landcommissionerc te Washington ontried kolonisatie in de far West omdat de transportkosten der producten te hoog zonden zijn om goede winsten te maken maar wees daarentegen een onlangs van de Indianen gekocht territory in Alabama als zeer geschikt aan Het bleek evenwel dat deze grond bij niet meer dan 20 acres tegelyk mocht worden toegezegd zoodat de heer Hartsinck zich verplicht zag weder naar iets anders om te zien Toen vestigde men van verschillende zyden zijne aandacht op de Oostelijke staten North Carolina en Virginia Hy begaf zich dus naar Norfolk in Virginia eene stad met 70 d 80 duizend inwoners en vond daar betgeen by zocht Op anderhalf uur rydens van de stad werd hem een stuk gronds van 50 000 acres 20 000 bunders te koop geboden uitnemend geschikt tot groente kool vlas en vruchtenteelt en veefokkery Vóór November a s zal over al of niet aankoop van dit terrein moeten besliet worden De heer Hartsinck zou de helft willen verdeelen ouder de Nederlandache kolonisten en het overige in Amerika zelf weder van de hand willen doen Gelyk reeds bekend strekt zyn plan hiertoe dat niet meer dan 100 acres tegelyk zouden kunnen worden genomen zoodat in het geheel minstens 250 Nederlandache gezinnen zich daar zouden kunnen vestigen Volgens zijnci mededeeling bestaat er te Norfolk groot gebrek aan boter en kaasmakers zoodat tot heden jaarlijks voor 2 aSmillioen dolla boter en kaas uit het Westen te Norfolk ffwordt aangevoerd terwyl dit product veel fibeter in de streek zelf zou kunnen worden gewonnen Het klimaat is daar over het algemeen zeer gunstig Des winters daalt de thermometer zelden beneden 40 P en des zomers blijft hij doorgaans beneden 80 Mocht de HoUandsche boer in de warmste dagen van het jaar hulp behoeven tot de bewerking van het land dan zal hy daar gebruik kunnen maken van negerarüeid welke hem op 50 ets a 1 dollar per dag zal komen te staan Er zal thans te Amsterdam een comité voor deze kolonisatie worden samengesteld met subcomités in de verschillende provinciën Intusschen heeft de heer Hartsinck reeds thans verscheiden aanvragen van werklieden en landbouwers ontvangen en gelooft hij dat men in weinig tijds in die mate met de zaak zal vorderen dat de overtocht naar het nieuwe vaderland in de maand October zal kunuap plaats hebben Omtrent de stad Norfolk kan nog worden medegedeeld dat zy sterk in bloei toeneemt Er ia onlangs weder een geheele nieuwe wijk bygebouwd en huizen en villa s worden daar zoo haaat niet gebouwd of zy zyn reeds verhaurd of verkocht Norfolk is per spoor in 9 uren tyds uit Philadelphia iu 8 uren uit Washington in 12 uit New York en in 20 uren tijds uit Boston te bereiken Dicht aan zee gelegen telt de stad drie winterbadplaatsen Old Point Comfort Viginia Beach en Ocean Beach terwyl per ferryboot in weinig tyds de havenplaats Portamout is te bereiken waar men een maria jrf aantreft Gelyk wy reads vroeger m dÉkelden zullen de kolonisten al wat zij tot dfliwerking van den grond noodig znllen jN t i onder bepaalde voorwaarden door be iaeling van het comité kunnen ontvangen hoe vel hun natuurlijk ook de gelegenheid wordt gelaten zich daarvan zelven te voorzien Ter voorkoming dat aan puitsehe aardappelen schade zou worden toegjiibrachfc door Amerikaanache aardappelen w rd de invoer van deze door de Duitsche autoriteiten verboden In verband hiermede werd gevorderd dat ingevoerde aardappelen gedekt moesten worden door een geleibiljet vermeldende den naam der gemeente waaruit zij afkomstig waren welk biljet door den burgemeester moest zyü geteekend Tal van keeren werden nu oo verhaalt Nederland geheele spoorwegwagens vol aardappelen uit Duitschland aangevoerd vergezeld van certificaten aldus luidende De burgemeester van de gemeente Kropsmolde verklaart dat de hierby gaande aardap pelen waggon no bestemd voor afkomstig zyn van den landbouwer met Amerikaansche aardappels niet in aanraking zyn geweest De bnrgemeester voornoemd van Niemand Onder die kostelyke documenten stond een stempel afgedrukt van de gemeente Bjopsmolde Nadat eenigen tyd die documenten met goed gevolg dienst hadden gedaan scb nt het de aandacht te hebben getrokken dat er uit die ééne gemeente zoo erg veel aardappelen werden uitgevoerd Er ontstond eenige twyfel De twyfel leidde tot onderzoek het onderzoek tot de ontdekking dat er geen gemeente Kropsmolde bestaat en dat er onder al de Noderlandsche bni omeesters niemand is die deu naam van Niemand draagt Zoo ontdekte men in Doitschls nd dat menwas beetgenomen en dat de certificaten diemen had aangenomen niets waard waren Men ontdekte het wat laat men had deonwaarde der docnmenten dadelyk kunnen ontdekken zelfs zonder te jreten dat de naamder gemeente en die v Ma borgemefflter gefingeerd waren I Immers meii kon wel begrjjpen dat de bnrgemeester onmogeljjk kon verklaren dat de inhoud van waggon no uit zijn gemeente afkomstig was als hjj niet de aardappelen had vergezeld naar het spoorwegstation waar zg in den waggon werden geladen Doch hoe dit zy al wisten de Dnitacho autoriteiten dat door certificaten als de gevorderde eigenijjk niets te bewijzen was zoo erg als zij beetgenomen waren wilden zjj niet beetgenomen worden Zóó groot was hun verontwaardiging dat zji zelfs niet er op tegen zagen aan het licht te brengen hoe waardeloos hun maatregelen tegen de Amerikaansche aardappelen inderdaad waren De Nederlandsche justitie werd in de zaak gemoeid Zy kwam gemakkeiyk genoeg tot de ontdekking dat een Duitscher in Groningen wonende gedrukte formulieren van bovenvermelden inhoud zond aan een expediteursfirma te Rotterdam dat deze in de stukken den eenen of anderen naam vermeldde als naam van een landbouwer uit Kropsmolde en de documenten daarna deed dienen bg de verzending van aardappelen afkomstig Schotland BuitenlaDdscb Overzlclit De Indépendance meldt dat de Koning van België de nieuwe grondwet heeft geteekend waarvan de tekst dus eerstdaags in de Moniteur versehynen zal In het Engelsche Hoogerhois hield lord Rosebery een pleidooi voor Hume Role De minister zeide dat de beide politieke partyen het niet eens zyn over de beste methode om Ierland te regeeren en te verzoenen en dat het Huis één van beide beeft te kiezen óf de voordracht te verwerpen öf Home Rule in beginsel aan te nemen en te trachten de voordracht volgens zyne iniibhten om te werken Indien het laatste gekozen wordt en men zich in beginsel vereenigt met een op breede grondslagen gevestigde eigen regeering voor Ierland zou het tegenwoordig kabinet de voorstellen in dien geest niet met één maar met beide handen aangrypen Het Hoogerhuis is niet krachtig genoeg om een strijd met het Lagerhuis vol te houden luaar toch is het meester van den toestand en jkan het de quaestie oplossen op deu weg waarop zy naar sprekers meening eventueel zal geregeld worden nl door een overeenstemming tusschen de beide partyen Ik dweep niet met HomeRule aldus besloot spreker ik hen van meeniug dat de nnio eene zaak van noodwen igheid is maar de aanhangige voordracht brengt ons eert grooten stap nader tot de verzoening van biside volkeu De strike in Engeland wordt op het laatst nog het gevaarl kst Wel komt van vele plaatsen het bericht dst de arbsid in de mynen hervat wordt Zoo van Pontypridd dat Maandag het werk weer zal opgenomen worden in de voornaamste districten van Zuid Wales en hetzelfde zal het geval zyn in het graafschap Fife in Schotland Maar ondertusaeheai melden telegrammen uit verschillende steden dat onder de mijnwerkers die aan de strike blijven doen de baldadigheden toenemen zoodat de zending van troepen weer noodzakelijk wordt Sedert eenige dagen hebben de Engelsche mynwerkerf müshandelingen gepleegd op hun kameraden die of weigerachtig waren den arbeid neer te leggen öf wel door den nood gedrongen het werk hervat hadden Zoo trok een troep van een 1000 werketakera naar de beide grootste mynen in Zuid Yorshire de Hoyland Silkstnneen de Rockingham myn waar zy de werklieden aanvielen De opzichter die hen tot rede wilde bren jen werd deerlyk mishandeld zoodat hy in het kantoor vluchten moest Een regen van steeneo vloog door de ruiten Een tweede beroep p de werkstakers had tetn gevolge dat de opzichter opnieuw mishandeld werd Het regende stokslagen op hem de werklieden moesten toesnellen om heiü te ontzetten De woestelingen drongen nu het kantoor bfjinen sloegen alles kort eu klein verscheurden de boeken en verstrooiden de bladen Daarna trokken zij verder haizen beschadigende waggons en hoepen steenkool in brand stekende De inderhaast ontboden politie herstelde evenwel spoedig de ruat Na een vergaderingvanwerkstakersteLeedabegaven de deelnemers zich in optocht naarde woning van een der myneigenaara waarzy de ruiten inwierpen Do politie 50 mansterk werd aangevallen zy maakte een chargeen dreef de bende uiteen Veje personen werden gewond Ia de Oakenthorpe myn in Derbyshire werd een gevecht slechts vermeden door de belofte dat de myn gesloten zon i rorden totdat het geschil uit den weg zou zyn geruimd Uit wat aan de manceuvres in het Ryksland voorafging ia thans duidelyk genoeg gebleken dat de bevolking vrywel verzoend ja zelfs tevreden is met het Duitache Bestunr Wien dat trof was ook de Dnitscihe keizer en hy was er zoo aangenaam door verrast dat hyer telkens weer zyn voldoening ver uitspreekt Het doorlezen der beschouwingen van du Fransche pers over het bezoek van deu Duitschen keizer aan Lotharingen is thans een zeer aangename bezigheid schryft de Parysche correspondent der Köln Zeit De lezer krygt den indruk dat het keizerlyk bezoek tot dusver een schitterend verloop heeft dat de keizer de aangenaamste indrukken heeft ontvangen en heeft achtergelaten eu dat jlen die in het Rykslandi aan de voorbereidingen hebben medegewerkt hun plicht op uitnemende en tactvolle wyze hebben verricht Dit dient in de eerste plaats gezegd te worden van de voorkomende behandeling der Franache verslaggevers waarop de meeste wijzen Ook de nydigste jonrnalist wordt gunstig gestemd als zyn beroepataak wordt vergemakkelijkt Bij alle reserve wordt dan ook over het algemeen het indrukkende karakter der feestelykheden de hartelijke ontvangst endevroolyke stemming geconstateerd Dat deze te Metz als een uitsluitende betooging van de nieuw gevestigde Dnitschers wordt voorgesteld kan natuurlyk niemand bevreemden Het optreden van den keizer wordt op haast sympathieke wyze geschilderd Men vindt den keizer ouder dan men naar de photographiën zoa verwachten vriendelijk bij allen ernst van zyn wezen eenvoudig en natuurlyk Het deölé der troepen voor den jongen souverein die zich plaatste aan den voet van het standbeeld van ziju grootvader maakte op het voor historische momenten zoo ontvankelyke Fransche gemoed byzonderen indruk Maar ook de tocht naar Urvillo zonder eenig militair geleide waarby alleen enkele gendarmen de orde handhaafden geeft veel te denken De correspondent van den Figaro schryft o a Toen de gryze burgemeester op den keizer toetrad waa deze door omstreeks honderd belangstellenden omringd Wy kondota zyn dolman byna aanraken Geen soldaat was aanwezig om ons terug te wyzen En toen de plechtigheid voorby was begaf ik my onder de menigte onder de leden der zangtfereenigingen en de pompiers Ik hoorde wat men onder elkaar sprak en vernam geen woord van spot of haat Overal heerschte vroolykheid en ik d ht tont savoir o est tout pardonner dat de dertigjarigen welke zich onder de menigte bevonden Duitsche soldaten waren geweest dat de jongens die met de Dnitsohe vlagjes zwaaiden en de meisjes die den keizer bloemen aanboden hunne kinderen zyn dat de vaders zelf van hun oorspronkelijk vaderland slechts herinneringen der jeugd hebben die reeds verre liggen en door de indrukken en de Dnitache gewoonten van 23 jaren half uitgewischt werden ik dacht dat iu Lotharingen oude soldaten uit deu Italiaanschen en den Krimveldtocht wonen jonge grootvaders wier zonen byna niets van ons weten en wier kleinzonen EU de school een andere taal spreken dan zy eens in het regiment gebruikten Maar ook onder de oudere lieden onder do goede vrienden van Frankryk schynt de correspondent weinig goeds voor de Parysche chauvinisten te hebben vernomen De correspondent van den Matin die in 1882 te Met was moest onder de ouderen lieden een kalmere en meer verzoenende stemming constateeren Wy hebben te lang gehoopt zeide zyn oude bekenden maar sedert bgna 23 jaren wachten wy tevergeefs Thans hebben wij ons met ons lot verzoend en onze kinderen worden om het modewoord te gebruiken rallies Zy zullen miHschien nog eischen de taal hunner vaders te mogen spreken maar daar zy zoo goed Duitsch als Fransch kennen zal dit een qnaestie van hoogatens twintig jaren zyn Metz alleen behoudt dank zy der geeatelijkheid het recht de Fransche taal te gebruiken maar Duitsche priesters dringen overal op den voorgrond en weldra zal de geestelijkheid ook gegermaniseerd zyn De oudere bewoners van Metz schijnen zich in vertrouwelyke kringen in zekeren zin verontschuldigd te hebben over hun houding de protestbeweging doelloos te hebbeo verklaard en ter verklaring gewezen te hebben op den langen wachttyd en op de onweerstaanbare pressie En men krygt de overtoiging dat zy hun Franache vrienden tevens zachtjes te verstaan hebben gegeven dat de opruiingen der Franache pers die zoo vrijgevig was in patriotische phraaen en holle bedreigingen ElzasLotha ringen weinig hebben gebaat Byna gelyktydig met de leger oefeningen in den Elzas zyn ook die van het Oostenryksche leger in Galicië begonnen Keizer Frans Josef werd te Jaroslaf verwelkomd door een deputatie uit den Galicischen adel en de Galicische hoogwaardigheidsbekleeders Op hun toespraak antwoordde de Keizer dat h zich gelukkig achtte te vertoeven in een land welks vertegenwoordigers bezield door een waarachtige en diep gevoelde vaderlandsliefde altyd getoond hodden dat zy niet alleen met de belangen van hun land maar ook met die van het geheele Rgk rekening hielden De Keizer gaf zyn tevredenheid daarover te kennen Men ver diept zich in gissingen wat eigenlyk de zin van s Keizers woorden is Te Weenen vermoedt men dat de Keizer daardoor te kennen wUd