Goudsche Courant, maandag 11 september 1893

Maandag 11 September 1803 338te Jaargang No 6145 fiorMiE comifr J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitg aye lezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie mapnden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN gevöD Taa boe groot belang de bonding der Qaliciëra tegenover deOosteDriJksche Regeering zon zijo indien Oostenryk en Rusland eens in botsing kwamen Eigenaardig Ïb het feit dat de Oostenrijkscha legeroefeningen bijnasaraenvallen met den lOOu verjaardag der tweede Iverdeeling van Polen De binden sporen hun ezers aan tot herdenking daarvan den natiooalen rouw aan te nemen zg schenen daartoe echter niet geneigd te zgn Beurs van Amslerdam 7 SEPTEMBER Vor krs 82 s 96 101 93 79 77 21 üi 92 9s 8 94 98 lOlV B9 76 88V 104 6BV 36Vl 98V 99 99 B8B B9B 100 lOOV 208 137 8 100 100 131 96 100 34 92 90 160 1I7 100 49 G2 118 1217 68 66 96y 101 102 69 90 108 132 128 U 99 B7 86 19 los v 8S 8 108 104 74 48 9 160 106 106 100 100 114 117 30 108 slotkoere 82 77 98 101 28 98 NlDiELiSD Cert Nod W S S dito dito dito 8 dito dito dito 3Vf HoNOAl Obl Ooudl 188188 4 ITILH Inwhrgving 1862 81 6 Oosten Obl in p pior 1868 6 dito in zilver 1868 B PoiiTDOAL Oblig met ticket 8 dito dito 3 BusLulD Obl Oost Se Serie B dito Oeooni 1880 4 ditobqBothi 1889 4 dito b Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 B SpAKJi Perpel sehuld 1881 4 Tdbkiu eepr Conr leen 1890 4 Oeo leening lerie D Qeo leening serie O ZDlDArK Bsp Beo v obl 1892 B Mmico Obl Buit Sob 1890 6 VmizvELA Obl 4 onbep 1881 Ahwbrdam ObligBtien 1861 8 Bo TIBBDAH Sted leon 1886 S i NïD N Afr Hacdelsv Band Arendsb Tab Mjj CertiAoBteu Deli MaatBohapplj dito Arnh Hypotbeekb pandbr 4 Oult Mü der Vorstenl aand Or Hypolboekb paudbr 4 Nederlandaoiie baak aand Ned Uaudelmaatsoh dito N W l Pao Hyp b pandbr Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTUKB Oost Hong bank aand Bcsl Hypotheekbank pandb 4 Ahebika Ëqmt bypotb pandb 6 60 62 121 67 66 Maiw L U Pr Lien oerl 6 N D Holl IJ Spoorw Mü aandMij tot Eipl r St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito B lTAllB Spoori l 1887 89 A Eobl S ZuidIt I Sp miJ A H obl 3 Poles Warschau Weenen aBnd 4 BOTt Gr Buss Spw M aand B BalliBohe dito aand 104 70 0 Fastowa dito aand BItrang Dombr dito aand 6 Kursk Cb Azov Sp kap aand 6 I sowo Semst 8p Mij oblig B Orel Vitebsk dito oblig B ZuidWest dito aand B dito dito oblig 4 ll s B8 1 14 s 88 47 9 AHEBlEA OeDt Fac Sp Mg obl 6 Ohio Nortb W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Bio Gr Spm oert v a Illinois Central obl in goud 4i Looisv 8 NashvilleCert v aand Meiioo N Sp v Mg lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aand N ïork Ontario West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud B St Paul Hinn Manit obl 7 Un Pao Hoofdliin oblig S dito dito Lino Col Ie byp O S Canada Can South Cert v aand Vl C Hall Nav Ie h d 0 O Amsterd Omnibus Mg aand Bottord TramwegMaats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Bollerdam aand 3 Beloie Stad Antwerpenl887 i t Stad Brussel 1886 2Va HoNs Theist Begullr Oesellsch 4 OosTENR StaaUleening 1860 B K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1888 Nbd Ver Bos Hyp Spobl ocrt G Aug Watergetüden Hoog Laag Hoog Laag Zaterd 9 B 14 1 89 fi 84 1 69 Zond 10 B BB 2 80 6 11 2 36 Maand 11 6 28 2 68 6 46 3 11 Uioad 2 7 06 3 30 7 81 8 46 Woensd 13 7 87 4 12 7 68 4 18 Dondsrd 14 8 09 4 84 8 26 4 61 Trgdag 13 8 43 6 08 8 69 B 24 SpringtU 12 en 37 Sept Maan Zon Sept Opg A Onderg M Opg Ooderg 9 3 64 6 80 31 Aug B 10 8 49 10 B 19 6 41N M 19 Sept 6 42 6 OB 11 6 39 6 BI 26 6 B2 B 60 18 7 87 7 01 80 6 01 B 88 13 9 18 7 12 14 10 31 7 26 IS 11 47 7 41 ADVERTBNTIËN ADVEBTENTIEN iM nlle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadel k opgezonden door hot ran a BEINKMAN en Adyertenüe Burean ZOON te Qortda Ondertrouwd J W NOBTIEK Commies der Potterijen j W J MOLIJN Gbbv Becbptih S 7 September 1893 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Kohtgenoot Vader en Behnwdrader de Heer ADRIAN CS BRINKMAN in den ouderdom van rnim 77 jaren C it aller naam Wed A BRINKMAN 1 DOBSBUEO Gouda 7 September 1893 OFENBA E TESKOOFIHS I OP 15 September 1893 s v m 11 nre aan t Station Zoetermeer Zegwaai van den Staataspoor eg Gouda den Sa m DS IPli 1 Pil I van ruim 800 Vruchtbooimen langs de Spoorbaan Gouda den llaag in B PEROEELEN al np Billetten is aangewezeffi Betaling 1 NOVEMBERi 1893 otfèr Borgtocht 1 I li M HEII ËIiEl S 9 et per Fl 5 Cji per Fl prachtig helder en ïoed werkend Dep6l A NORTIEB Gouwe C 34 35 f SCHIEDAMMER GENEVEE Uerk Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Als bewijs van echtheid is cachot en kurk steeds voor I SCHIEDAM zien an tan m der Firma NIOHTOAP Wie zeker ziju ii de Echte Eikel CaCaO te ontvangen tesamengesteld en na vele picofnemingen in den handel gekomen onde den naam des uitvinders Dr Miohaelis vervaardigd op de best machines in het wereldberoemde étabblissement van OebrS StoUwerck te Keulen eische J pT12iefejLeIl $ Cikel Cacao in vierkanten bassen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagel jksch gebruik een 2 theelepels van t pcoder voor een kop ChocoUte Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Tetkryghaar bij de voornaunBt E H Apothekers enz Il Ko V Ko proefbu es f 1 80 c 0 90 o 0 35 Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Juliu MattenktodI Amsterdam Kalveistraat 103 Zeer ITette Gesteendrukte HAAmA TJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGEl HEIÜ DER ZUN TE BEKOMW BIJ BUIKKMA LJ e Tiendeweg PRIJS f 1 11 L OTEN voor 10 STAATSSPÖORWEGE Op WoMisdag 13 Sept a s Jen EXTRA TREli loopen zal voor Mervoer van REIZIGERS 3el fel van onderstaande stations toen de daaybij aangeïgeven pij en en erug Naar NIJMEGEN S l i 1 26 orden V ap aff BONDERDI Sl Plf deHiniMag s 2 uif ltm Ai ei STlliOll lLLlTlfi a naar Arnhem Ede en Mijm Naar ARNHEM E üenAaag I voob ürg i 1 ï soetIrmeer zegWaJard zev huize moeriapelle i I GOUDA j A i j OUDWATERj WOEïipEiN I Speciale Retffirkf tU SEPT e k tot ilN Dl Ci een Bl PERKT iVA ITAIi i il Zie veier AA i Het groote litai M4uWkwalè vAn Mnuwboüfdpijn af tot Ie voorafgaandp touieokonen h apAcpenm hff ftenberoerte te trotaqeijip nogsteeds ftlle middelen door de medische wotenachap aangewend J Ewst aebden nieuwen tijd konHy eer toe dat zij door het jgobruik maken van den eenyou igston weg naraeli k langs de huid eene physiologische pntdektiug gedaan heeft die na houderde proofneramgeu t ans ove de geheele wereld verbreid ia en terwijl zij in weteaschappelyke kringen 3o hoogste bolangstelling wekt tevena eene weldaad blijkt te zijn voor Je aan zenuwkwalen lijdende mensohheid Dezo geiiQoswyze ib uitgevonden door den gaWüzon Olüoier van Grezondheid Homan Weisama n te Vilshofen au berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarige jiraktijk Door wasscliiag van het hoofd eenmaal per dag wordwi daartoe geschikte stoffen door de hnid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geueeawyze werden workeiyk schitterende resultaten verkregen en ry maakte zooveel opgang dat van eau door deu uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkonilng en genezing binnen korten tijd reeds de 25e drnk veraolienen is Dit boelcje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt inen daarin wetenschappelyke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gewijd ztjn zoomede afsohnft van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Meniere med dr profeSSOr aan de polykllniek te Parijs rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton SmitStsrath Ur Cohn te Stettn Grossmnan med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Porestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Qeheimrath Dr Schering kasteel Gutenfels Bad Ems Darsea med dr geneesheer directeur der galvana tharapeutlsche inrichting vcor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbach med dr te Corfu 0r Bus ace arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jectil med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Eure lid van den Consell Central d hygiëne et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan Is of aan zoogenaamde zenuwa cbtigheld lijden waarvan de kenteokenon zijn chronische hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid liohamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder allo zieken die door beroerte getrotfen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken atüfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte ver iwakklng van geheugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door debtbende middelen als onthoudings en koudwaterkuur wrgven electriseeren atoom ooi of zeebadei geen genezing üf leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die vr ïes gevoelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens versohgnselen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdooving In het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie caiegorion van zenuwlijders als ook aan jonge meines lijdende aan bleekzuoht en kraohteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelgke reactie wiiïen voorkomon wordt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOBtelOOS en franco verzonden wordt door LEMAIEE Oo Apothekers te Parijs rue de l Eohiquior 30 Alleen gerechtigd lot verbreiding dor geneeflwyze van ROMAN WEISSMANN Oad Officier van gezondheid eere lid der Italiaansche Saniteits orde van het Witto Kmis en verder te ImSterdam door H CLEBIJI Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van S4 TBIV KOIFF Apotheker Korte Hoofdsleeg 1 Utrecht LOBKV POKTOIV Oudegraeht bij de Qaardbrug ï 160 Op de jongste hygienisch madicinale TetttoonstjUing te Gent is de Weissman ache geneeswijze door de msdisohe jnrj met de Zilveren Medaille bekoond IVederlandscbe 8tooniboot llaatschappij Qt De Stoomschepen HOLLAND kapt J 8MIDT en BATAVIMB kapt J SAÜEK vertrekken eiken Dinsdag en Zsiterdag Voor vracht of passage vervoege men zich hg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 Ie Kotlerdam Gouda Snelpersdnik a A BuNmAHt Zoo De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt v Boter en Kaas te Londen BINNENLAND GOUDA 9 September 1893 Fer abdis is ia ons vorig nommer de heer Leviticus genoemd leeraar aan bet Gymoasiam Peze fout in bet uit het Va erland € overgenomen bericht is doopi ons over het hoofdgezien Het is hier ffèooeg bekend dat deheer Yaiette z ne hetrei kiag aan het gymnal ium zelf waarneem i t JU u In de WillettB is een koe van den landbouwer Erberveja dodtj den bliksem getroffen De heer A Hornemau die niet op de kolfJ Igst voorkwam zal ooder n amraer 197a opden a s nat kolfweditrüd tejHaarlem mede k pen j Donderdagmorgen zou de landbouwer L nit astrecht a kaas nliar Golida transporteeren Dicht by den landbouwer B ging een rad van deu wagen waardoor alles van den d k ging Gelukkig bleef het paard staan maar de kaas rolde van den wagen Met een voorbykomenden tentwagen werd de zuivel n r de plaats van bestemmmg gebracht Eeeds negen jongelieden hebben zich te Ouderkerk a d IJsol aaugemeld om aan do vrgwillige oefeningen in den wapenhandel deel te nemen gedurende den cursus 1893 94 Begunstigd door goed zomerweder hebben 99 school leerlingen met 9 onderwyzers uit Ouderkerk a d IJsel Maandag jl een bezoek gebracht aan de Rotterdamsohe diergaarde voor rekening der gemeente Aan bourd van de stoomboot cd IJssel II werden de kinderen extra onthaald door den directeur den he r A K Van der Garden te Gouda Opgetogen over het uitstapje keerde het jonge volkje a middags te dne uren vroolyk huiswaarts Door de te Stolw k bestaande harddraveri vereeniging is gisteren avond besloten tot het houden eener hardryderg op Woensdag 4 Oct a B Nadere bijzonderheden zullen binnenkort worden medegedeeld doch dit kan voorloopig reeds gemeld worden dat alleen paarden zullea mededingen die nimmer een pr s hoeder dan ƒ 150 gewonnen hebben De Volksbibliotheek dei vereeniging Winterlezingen t Berg Ambaoht gaat steeds ni bloei vooruit Het aantal boekwerken ïs reeds t ËDILLETODI STERKEN EN ZWAKKEnT Utt het Dvittci 16 Voor u mag hot een ongeluksdag zyn ik voor mij heb alle reden om hem eea gelalcsdag te Doemen Gij blijft hier en morgen komt mijnheer Gemaal O 1 dat is te veel geluk op éénan dag I De spottendo zelfs nnar minachting zweemende glimlach die deze betuiging vergezelde waa welaprekend genoeg Daarop zuchtte sij en het hare hand over de stukken van hot eohaakspel gaan Komaan latea wy ons schaakspel voortzetten dat zal aan ODze gedachten eene andere richting geveo niet waar P Hij boog toestemmeod en terwijl hg op de zoo even verlaten stoel zich weer noerzetto en werkluigelljk de stukken op het schaakbord in orde stelde dacht hij bij zichzelf ffZoo ver brengen wy t nu wy valsche spelers De eorlijko kordate naturen keeren vol wantrouwen zioh T n ons af eu de gelykgezinden zien ons in do kaart tea slotta sign wij zelven de dupe van de historie terwyl wij meenden al bgzonder slim en voorzichtig te hebboa overlegd De twee dagen die op dezen gedmkwaardigen nimiddag volgden waren voor Zenko ontzettend vervelend Het deed niets anders dan regenen van s morgens tot b avonds en van a avonds tot s morgens dag in dag uit Aodb was niet te sien Do tot 824 geklommen Op Dinsdag 13 Sept a s beginnen weder de zittingen tot uitgifte dei boeken Deze zittingen worden om de 14 dagen vodrtgèzet tot in de maand April a s pe hoofdman P Prankeo te Haastrecht deed Dinsdagavond rekening en verantwoording van De Knech bossec over het boekjaar 18921893 Daaruit bleek dat de ontvangsten waren 340 47i en de uitgaven 317 80 derhalve een batig saldo van ƒ 227 14 Als opvolgend hoofdman werd benoemd de heer 0 van Diest Door het slaan van een paard gespannen voor I eenen met hooi geladen wagen verloor de heer C V landbouwer te Hazerawoudo Donderdag op noodlottige wflze bat leven Hedennacht ten ongeveer 2 nnr is in de Ylist de hofstede bewoond door Hoogendoorn eigenaar de heer A de Vries afgebrand Ook onder Stolkw k is de bliksem ingeslagen Nadere byzonderheden ontbreken Te Woerden is bfl de verloting der harddraverg vereeniging Wilhelmina de boofdprfls een epuip e met twee paarden gevallen op No 18018 Eene 78 jarige vrouw uit Ophoven by Sittard die Donderct avond bg aankomst van den sneltrein van Maastricht op eenigen afstand van het station Sittard door reeds neergelaten sluitboomen den spoorweg wilde oversteken werd door de locomotief gegrepen en een eih l wegs meegesleept Toen de trein stilstond had zij opgehouden te leven Een van de weinige plaatsen waar men den Greenwich tyd nog aityd had was tot dusver Bussnm Ondanks ingekomen adressen blei f men zich daar steeds bg den spoortijd houden en het gemeentbestuar was niet genegen verandering aan te brengen want dit besluit was eerst na ryp beraad door B en W genomen En zie nu is gisternacht plotseling de gemeenteklok verzet en de Amsterdamscbe tijil weer in zgn eer hersteld Een 60 tal sooialiaten uit Nieuwe Pekeli hebben Donderdag ook te Wildervank eene werkstaking onder de aardappelrooiers bewerkt De op een telegram aangerukte marechaussees uit Muntendam dreven én de aanhitsers én de stakers met de blanke sabels uiteen zoodat terstond schoon terrein verkregen werd en allen zoo spoedig mogelgk buiswaartn gingen toestand van haren broeder was dermat verergerd dat hy groote bezorgdheid wekie zoodat zy geeo kwartier van het ziekbed zich wilde verwijderen Op don derden dag besloot Zonko die zulk een toestand van lydelijk afwaohteu onduldbaar vond het jonge meisje in hare apartomenten op te zoeken Met sterk kloppend hart overschreed hy den drempel van de deur die den toegang verleende Maar hoc werd hij teleurgesteld I Zy die hij gaarne hoopte te zien en te spreken kwam hem niet tege moet het was do secretaria van Constantijn dio hem te woord stond die hem zelfs niet verzocht om plaats te nemen maar zijne vragen haastig ja zelfs eenigszins verstrooid beantwoordde Het ging met den zieke slecht zeer slecht men wist er geen raad of hulp meer voor Terwgl do jonge man sprak keek hij onophoudelyk naar de deur die toegang verleende tot de ziekenkamer dan zag hy den bezoeker aan met een blik vol ongeduld die te kennen gaf ga maar heen I houd mij tooh niet langer dan noodig is op ik heb wat anders te doen dan op allerlei noo looze vragen antwoord te geven I Evenwel talmde Zenko met heengaan en vraagde eindelijk Kaa ik ook mejuffrouw Anna te epreken krygeo al ware hft maar voor een paar minuten Onmogelijk 1 antwoordda de secrelarit zij ontvangt niemand dan zijn Eerwaarde do heer Hagen I Constantijn Fedorowitsoh begeerde uit eigen beweging eenon priester Hij wis andera niet bizonder godsdienstig maar nu het op aterveu aankomt nu ja I Bohdoderophalend brak hy den zin af Zonko beet op zijn onderlip sDie priester I Nu moest h alweder voor hem wyken I Het is tooh onverdragetyk 1 Hy venooht dan saoretarii de groe Volgens De Tel t lyden te Zalt Bommel in deu laatsten tyd vele kinderen aan een ziekte in de ingewanden ten gevolge waarvan velen beneden den leeftgd van een jaar bezwyken Gedurende de laatste drie maanden werden er omstreeks 40 sterfgevallen aangegeven Dat dit een hoog percentage is kan men nagaan als men weet dat het aantal geboorten gedurende één jaar ongeveer 100 bedraagt Door den Raad van s Hertogenbosch is een ïsrediet van ƒ 500 geopend ten einde den directeur der gemeente waterleiding aldaar welke leiding nog maar altyd bruin water tapt in staat te stellen om te Domitz Kiel Halle en Beriyn te gaan zien of en zoo ja wat daartegen te doen valt een chemicus sal den directeur op die reis vergezellen De ïelegraafc verzekert als authentiek dat in personenwagens van den sneltrein van Amsterdam naar België naast den hefboom van den noodrem staat aangeplakt Ponr faire fonctionner Ie frein il suffit de pousser Ie levrior h droitec wat in t Hollandsch be teekent Om den rem in werking te stellen is het voldoende den hazewindhond naar rechts te duwen Men begrgpt dat hier een drukfout in het l spel is en er voor levrier behoorde te staan = fivier Te Rouveen wenschen de boeren algemeen de loonen der dienstboden te verminderen Geen enkele boer heeft nog een knecht gehuurd Nu hebben de knechten een bond gesloten Een volle knecht mag zich voor aict minder verhuren dan f 100 de naargewiJintr bestaande kleeren in natura of ter waarde van f 25 en de gewone verplegiug Overtreding wordt gestraft met i 25 Een vaartuig met kermisreizigers komende van Zaandam en bestemd voor Schoonhoven is op het Noordzeekanaal gezonken niet zonder moeite werden de opvarende gered Met het oog op het heerschen der cholera heeft de gemeenteraad van Vreeland besloten de kermis niet te doen doorgaan Te Weesp worden maatregelen genomen dat geene houders van spellen of tenten worden toegelaten tenzg zy bewezen kunnen gedurende de laatste 4 weken niet in eene besmette plaats te hebben vertoefd ten over te brengen aan den kranken broeder en zijne zuster en verwyderde zioh met langzameu tred altyd steeds hopond dat Anna zijne stem zou hebben gehoord hem zou naloopen en terugroepen Doch alles vruchteloos 1 Aan Alice bad bij ook in de laatste dagen niets haar man was er Vroeger bleef hy in üraz niet langer dan een paar dagen doch ditmaal lobeen hy langer te blijven on week niet ven de zijde zyner vrouw Zijn altyddnrend pohtiseeren maakte Zenko die niets voor de politiek zich interesseerde ztnuwaobtig De afgevaardigdo hield dan lange redevoeringen alsof by op een spreekgestoelte stond of zyne kiezers vóór zioh bad en ontvouwde dan herhaalde malen geheel zyn program vooi de volgende zitting AU men dien man hoorde spreken zou men meenen dat het volstrekt niet moeielijk was om do sociale en politieke verhoudingen in Oostenryk in oenen idealen toestand te brengen men had slechts de raadgevingen van den hoer von Tennenbei op te volgen Zyne vrouw hoorde hem dan aan met oon deels spotdeels moearhtig lachje keek dan naar de lucht en dacht aan heel wat anders Menigmaal wierp z Zenko die om harent wil dit alles geduldig zat aan te hooron een veelbeteokpoendo blik toe alsof ty zeggen wilde ifGy vindt het onverdragetyk om maar één uur zulks te moeten aanhooren on ik duld deze foltering nu reeds vele jaren tang I Zenko hield er niet van om zioh zelven op te offeren Wanneer het gesprek van den afgevaardigde hem te erg begon te vervelen verwyderde hy zioh onder oen of aaier roorwendael b v van brieven te De nieuwbenoemde Gouverneur Ganeraal jhr O H A van der Wgck ia Donderdag op Het Loc door H M de Koningin Regentes beëedigd en dineerde ten Paloize Te Ameide kwam heden weer eeü geval van Aziatische cholera voor met spoodigen doodelyken afloop Door de centrale anti rev kiesvereeniging Nederland en Oranje is in het koofdkiesdistrict Goriochem tot candidaat voor de Provinciale Staten gesteld de heer A W de Leenw Joh zn raadslid eh heemraad te Schoonrewoerd Er is goed en er is kwaad nieuws omtrent de kolencrisia zoo bief de Time8 gisteren eenen leader aan Het kwade nieuws heeft betrekking op de ernstige geweldenarijen der werkstakers in Yorkshire geweldenaryea die beteugeld moeten worden al zouden daartoe ook nóg zoo veel politie en troepen noodig zgn Het goede nieuws komt hierop neer dat de werkstaking in zuidelgk Wales voor het oogenblik feitelgk tot het verleden behoort zy is mislukt Het werkvolk verkrygt niet het loon dat het eischte In arien moede tervat het den arbeid dreigende met eene hernieuwing van den stryd zoodra het de betere organisatie naar welke het streeft zal bereikt hebben Kr is dus ook in dat goede nieuws nog wel wat kwaads Men schrijft uit Utrecht aan Het Centrum De commissie alhier vergaderd ter zake het personeel der N B S behartigde met den meesten gver en onpartydigheid baar taak Zy die reeds verschenen zyn prgzen om het zeerste do heuschheid waarmede zy werden behandeld en de welwillendheid waarmede men hen hoorde Ook de subalterne chefs der S S worden gehoord Circulaires zyn verspreid waarby elke onderteekenaar van het adres uitgenoodigd wordt persoonlijk zyn grieven in te brengen Daar de meesten hun hart eens willen luchten gelooft men dat de 8 weken in welke de commissie meent de enquête te kunnen afwerken niet voldoende zullen blyken Aan 22 mannen van art 6aandeafdeeling van Weg en Werken zyn thans de jaarlyksche verhoogingen welke in de twee laatste jaren op zich lieten wachten toegekend Aan den internationalen wegwedstrydMaastricÈt Nymegen en terug op Zondag a a uitgeschreven door de afdeeling Limburg van den A N W zullen o a deelnemen Uit Duitschland G Sorge Keulen P Mündner Bohrijven of liet mj n ander te doen dat met zyu kuur in vorbnnïRIfeud of ii ts dergelijks AUoe glimlachte dan en knikte hem vriendscbappelyk toe Evenals altyd doorzag zy hem dooh nam zyn heengaan volstrekt niet kwalyk Kens toen sy zich zeer gedru kt voelde en om die reden bizondere behoefte had zich te uiten zeide zij tot hem Ik was zeer zeer jong toen ik in het buwelyk trad of liever gezegd toen ik ten hawe lyk gegeven werd Myne familie en die van den heer van Tennenberg wonsohten dat wij ons verbonden men wist my te bepraten Toen geloofde ik took werkelyk en ik wil gaarne toestemmen dat in t begin van ons huwelijk het ook anders was dan thans want hij waa toen ook een ander man dan nu Maar de politieke eerznoht heeft hom aangegrepen en dat werkt even zoo vergiftigend als drank en spoelzucht De vrouw van oen man die mot poli tiek ziob bezighoudt is evenzoo oqgelukkig als die van een drinker of speler I Zij zeide dit alles zoo kalm mogelijk Maar toob voelde Zenko bg instinotie dat een geheime nond was aangoraakt Tot heden toe had hy haar voor eon achepseltje met een leeg hoofd en een loog hart gehouden Dooh nu bemerkte hy dat de dorheid vau haar huwelyksleven haar tooh pijnlijk aandeod Dat bad hy niet godaoht Zoo kwam zij na hem in een ander licht voor I f Aoh I hoe vluchtig en anel beoordeelen wij tooh de menschen en wol naar den uiteriyken schijn gelyk sij lieh voordoen l dacht hij by zich zelf hoe weinig geven wy ons moeite om te onderzookea waarom xij zoo ea niet anders geworden zijal