Goudsche Courant, maandag 11 september 1893

ADVERTENTIfIN Berlgn F Lanenrolh Halberstadt en D Winkler Meissen allen pr swinners by den wegwedstr d Weenea Berlyn Uit Oosteurük Gerger öraz 3de pr Weenen Beriyn Uit Rusland Borrissenaky Uit België André Verviers Imana Brussel De Schaepmiester Oent Delelieane Brussel Jordena Antwerpen en Qodin Racotir allen prijswinnera Parijs Brussel Uit ons land jnap Eden Haarlem Be Haas Reenen Siep Arnhem Witteveen Utrecht Van der Griendt Haarlem De Waardt Rotterdam en Adier Amsterdam Nog steeds f edachtig aan den goeden uitblag der Bakkery Tentoonstelling in 1886 in het Paleis voor Volkaviyt te Amsterdam gehouden en bemoedigd door den wensch in den laatsten tyd door velen uit verschillende oorden des lands geuit hebben eenige wakkere mannen het initiatief genomen om in Augustus van het volgende jaar hier ter stede opnieuw eene internationale tentoonstelling van maaldery bakkerij en aanverwante vakken te houden De voorloopige besprekingen met de Pa leis directie 2 0 reeds aangevangen Daar bereids van verschillende zydtn steun is toegezegd ook op financieel gebied lydt naar de meening der Bondscourant althans het tot stand komen der onderneming f een tw fel en hoopte zy binnenkort nadere yzonderheden omtrent de plannen te kunne n mededeelen £ en liefdesdrama Een student uit Nizza had ongeveer een jaar geleden een jong meisje van buitengewone schoonheid liieren kennen waarmede hy sedert dien te Parys samenwoonde Zyn familie wilde hem dwingen deze liaison te verbreken De jonge man tot het uiterste gebracht overreedde zijn beminde liever samen te sterven Zy stemde toe en beiden namen 180 druppels laudanum Deze dosis schynt echter te groot te ïgn geweest zoodat beiden hevige brakingen kregen en het middel dus zonder uitwerking bleef Den volgenden morgen herhaalden zij de proef doch amen nn een minder grooto qnantiteit Toch volgde de dood niet dadeiyk Beiden werden naar het hospitaal vervoerd waar de jonge man na 24 uur stierf maar het raeiije van een sterker constitutie bevindt zich thans buiten gevaar Zondag val door de Rotterdamsche wielnjders vereenigiug De Sperwer verreden worden het clubkarapioenschap dier Vereeniging afstand 25 K M tevena zyn als pryzen uitge loofd Ie prys verg zilv kruis 2e pr zilveren medaille en 3e pr bronzen medaille Vooi hen die bovengenoemd en afstand afleggen binnen 65 min en niet geplaatst zyn wordt nog een wedstrijd gehouden over 10 K M prüzen zyn Ie zilveren 2e zilveren en 3e bronzen medaille De start zal plaats hebbeu om 1 uur in den Prins Alexanderpolder Gisteren waren te Aardenburg twee jeug dige kinderen door de ouders in de woning alleen gelaten Om paard te kunnen spelen aloeg het oudste een lus om den huls van het jongste kiud de lus van het dunne touwtje schoof dicht en het kind werd geworgd Bjj di tehniakomst der ouders was het kind overleden De wekeiyksohe uitgave Handelsbelangen van het Informatie bureau Van der Graaf n Co te Amsterdam Rotterdam tracht handel en industrie van nut te zyn o a door het pubhceeren v ü de namen van hou die als koopman zich minder reëel en betrouwbaar hebben getoond In de rubriek Uit ons Archief wordt nu weer gewaarschuwd tegen P Berger Co C 6 Demkes Van Dormoleu Co Van Kempen Co Kemper van Drielen Co en Stikkelman Co allen te Amsterdam Voor handelaars is het ongetwyfeld van hrt grootste belang dat weekblad geregeld na ti gaan Men meldt uit Tor Neuzen van 7 Septembei Tn eene heden gehouden buitengewone zitting van den gemeenteraad deelde de voorzitter het rapport mede van den geneeskundigen inspecteur omtrent de verdachte yiekteverschynselei alhier Hieruit bleek dat deze by twee personen waarvan een overleden en de tweede spoedig hersteld is moeten worden toegeschreven aan cholera asiatica hi een derden zieke die mede spoedig hersteld is werd niets verdacht bevonden Omtrent het Dinsdag door den Rand genomen besluit om de kermis op den gewonen tyd te doen plaats hebben werden nu in verband met het boven medegedeelde voorstellen ingediend tot schorsing of uitstel docli die werden verworpen zoodat het besluit van Dinsdag tot bet houden der kermis werd gehandhaafd Het Engeleche atoomschip Fairmead komende van Sulina en bestemd naar Rotterdam is gister ochtend den Waterweg binnengekomen met het sein cbesmetteiyke ziekte aan boord Door den quarantainedokter te Maassluis m aan boord een verdacht ziektegeval geconstateerd Hoewel tot op dit oogenblik nog geen sprake ia vaa cholera biyft het stoomschip in afwachting vnn nadere orders voorloopig te Maassluis in observatie Zooals biykt uit de mededeeling van den burgemeester te Rotterdam zyn in de verloopeo 24 uren 3 nieuwe lyderaaan ccholera asiatica aangegeven Eén sterfgeval had plaats nl dat van een der nieuwe lyders eene dienstbode aan den Stationsweg die naar de barak te Crooswyk was vervoerd In het geheel hebben ztch nu van het outataan der cholera op 21 Augustus af 23 gevallen van cholera alhier voorgedaan waarvan 15 met doodeiyken afloop terwfll 1 Ujder hersteld 18 en 7 lyders noginbehandeliugbiyven Zooals gemeld is heeft de rechtbank te Middelburg rechtsingang verleend tegen Machiel Lampier Uit het bevelschrift blykt dat hy wordt verdacht van in don nacht van 30 op 31 Augustui in zyne woning aan den Marolleput onder de gemeente Oostburg zyne schoonmoeder Maria Theresia Bauckaert zgne huisvrouw Rosalia Bert en z üe schoonzuster Melanie Oclavie Bert opzettelyk met voorbedachten rade om het leven te hebben gebracht door haar met een mes en een getand die hij tot dat doel van de hofutede van da MilUano bij wien hy als koewachter in dienst was had medegebracht zulke hevige verwondmgen toe te brengen dat de dood ala het ware onmiddeiyk is gevolgd De gemeente Tegelen zul wel de eenige in het rylc zjjn waar de gekozen en herkozen leden van den gemeenteraad nog niet zyn beeedigd De oproeping daartoe heett zelfs niet plaats gehad In de belegde vergadering tot onderzoek der geloofsbrieven was niemand verschenen De gemeenteraadsleden weigeren nog altijd eenparig om onder dezen burgemeester tor zitting te verschyneu In het orgaan van don tBond van Orde door Hervorming kwamen twee brieven voor De eene brief was van mr P J Troelstra daarin uoodigt deze mr S L Outs advocaat te Groningen die in genoemd orgaan op naar het inzien van den heer Troelstra zeer onwaardige en onware wyze het socialisme bestreed uit tot een openbaar debat met hem De andere brief ia het antwoord van rar Outs waarzn de uitnoodiging wordti afgeslagen Daaiin wordt o a medegedeeld dat mr Troelatra in de advocatenkaraer te Leeuwarden tot mr Outs f die op zijne heftigheid aanmerking maakte gezegd had dat de publieke kansel de beste reclame is voor den advocaat Die woorden deden do achting welke mr O voor mr T had in verachting verkeeren en ik dacht zegt mr O congelukkig zij die naar uwe woorden luisteren en handelen Naar aanleiding van dozen brief heeft nu mr Troelstra by den officier van justitie te Groningen tegen mr Outs eene klacht wegens beleediging ingediend Door de dames vereeniging Neerland3 Weldadigheid te Utrecht is eene tentoonstelling voorbereid welke in het Gebouw van kunsten en wetenschappen zal worden gehouden en waar zullen kunnen worden ingezonden kunstvoorwerpen door dames vervaardigd Zy zal gehouden worden van 28 dezer tot en met 1 October Ter gelegenheid dier tentoonstelling zal den 29en dezer een concert gegeven worden waarop dameskoren en soli zullen worden ten gehoore gebracht Aan de tentoonstelling is verbonden eeoe lorery Als juryleden ter beoordeeling der kunstuaaldwerken treden op de heer Molkenboer mejn B Muntkerk C Eylera Knol allen te Amsterdam en M Rehm te Utrecht Voor de schilderyen enz mej Thérèse Hchwartze de heeren Ant Grolman en Arth Briët De opbrengst komt ten voordeele viim de oi strydera De Veldpost bevat het programma der winterscholen waar het onderwy wordt gegeven door den rykalandbouwieeraar van de provincie waar de achool gevestigd is door eenen hoofdonderwyzer met akte laudbouwkunde door den directeur van een proefstation en door eenen veearts By het onderwys zal gebruik gemaakt worden van platen natuur en scheikundige instrumenten geraamten opgezette dieren anatomische en plantaardige praeparateo werktuigen en gereedschappen voor melkonderzoek en znivetbereiding zaden en gewassen in natura enz Het zal dus zoovee raogeiyk aauschouweiyk zyn en de leerlingen zullen iu hun bedryf met de mioutbeeriyke inatrumenlenleeren omgaan Het onderwys omvat Ontstaan en samenstelling van den bouwgrond Zyne verandering door den plantengroei Scheikundige en natuurkundigd eigenschappen Bodem en klimaat van Nederland Structuur van den bouwgrond Voordeelige en nadeelige invloeden Werktuigen voor grond be werk ing Bevloeien poIderbemaling enz Ie kl 2 uur per week 3e kl idem Zaaien verplegen en oogsten van de cultuurgewasaen iu het algemeen Byzondere behandeling gedurende de teelt vau de meest voorkomeude landbouwgewassen Verschillende wijzen van bewaring Bestryding van enkele plantenziekten en onkruiden Verschillende eischen door de planten aan de bemesting gesteld Werktuigen Ie kl en 2o kl 2 uur Veevoeding samenstelling van veevoeder voedin ga verhouding voeder rantsoeuen iedere kl 1 uur Inrichting van het bedryf Landbouwstelsels Vruchtwisseling Bedryf zonder vee 2e kl 2 uur Behandeling van scheikundige stofl en hare verbindingen vooral die welke van belang voor den landbouw zyn Algemeene natuurwetten ie kl 3 uur 2e kl 2 uur Beoordeelingsleer en rassenkennis van paard rund schaap en varken Fokkery Ie kl 3 en 2e kl 2 uur Verpleging en doelmatige behandeling van de huisdieren Hoefbeslag verloskunde koopvernietigeude gebreken iedere kl 1 uur Samenstelling behandeling en gebruik der verschillende meatstoö en Hulpmestatoffen Groene bemesting 2e kl 3 uur Samenstelling afscheiding en eigenschappen der melk Melkonderzoek en inrichting van een melkregistor Boterbereiding en kaaamakery iedere klasse 2 uur Verder wordt les gegeven in gewone planten dierkunde iu Nederlandache taal en rekenen Vervalsching van giat In de ËDgelsche vakbladen vindt het Maandbltegen Verv een waarschuwing tegen HoUandBche en Duitsche gist die soma niet minder dan 50 pet meel bevat 1 Het ia te hopen voor onze zoo belangryke gistiudnstrie dat deze praktyken niet meer voorkomsn Na het verlies onzer reputatie op het gebied van den bott rhandel komt dus nu de giat aan de beurt Arme stakkerds Zaterdagavond keerden een 100 tal landverhuizers met bestemming naar verschillende landen vau Europa uit Amerika terug Zy waren te Amsterdam aangevoerd door de Schiedam Dergelyke reizigers dte steeds heel krap in t geld zitten werd vroeger steeds nacht logies verschaft om dan den volgenden morgen de reis te kunnen voortzetten Sedert eenigen tyd is deze maatregelen echter ingetrokken De aangekomenen vleiden zich nu om den nacht onder dak door te brengen hy hun bagage in de goederenloods in het Centraal Station neer Lang hadden zij iu dat Paradys l geen rust want zy werden er wel niet door een engel met een vlammend zwaard doch door politieagenten uit verjaagd Goede raad was duur Ten slotte sloeg men door den nood gedrongen bivouac op onder het afdak waarde rytuigeu eu komende treinen afwachten Zoudagmorgen vroeg kon men de stumperds daar nog zien liggen Gelukkig was de nacht niet byzonder koud en regeuachtig maar toch zal t verbiyf onder den blooten hemel menigeen nog geruimen tyd heugen t Ia wel droevig dat menschen die al bard genoeg moeten tobben om ich door de wereld te slaan in een groote stad ala Amsterdam ongeveer als vee worden behandeld Zeer te hopen is t dat voor t vervolg hierin verandering ten goede moge komen V B A Men achryft uit Amsterdam Geijjk wel te rreezen was ondervinden ook onze kooplieden die met Duitsche huizen handel dryven groote moeilykheden ten gevolge van de verscherping van het Duitsche toltarief tegenover Rusland welke nieuwe regeling op 1 Augustus jl in werking is getreden Men vordert aan de Duitsche grenzen ook voor goederen uit Nederland komende het bewys dat die goederen niet van Ruaeiachen oorsprong zyn en dit bewys is in sommige takken vtStT handel zeer moeilyk te leveren Vooral de theehandelaren klagen daarover Maar ook voor onze kooplieden in tabak levert deze formaliteit groote bezwaren op vooral omdat de Duitsche tulbeambten blykbaar zeUen niet recht weteu welk bewys van herkomst zy mogen en moeten eischen Men beproefde het eerst met een verklaring van den afzender en legalisatie van diens handteekening Eene dergelyke verklaring werd echter door de beambten geweigerd die naar het scheen slechts genoegen wilden nemen met een verklaring van den burgemeester der betrokken gemeente zelven en legalisation van diens handteekening door den consul Om aan dezen omsl een einde te maken heeft de heer Fritz Olie te Amsterdam zich dezer dagen by don minister vau buitenlandsche zaken vervo d om diens medewerking te verkrygen ten einde een zoodanige regeling met de Duitsche regeering te treffen dat voortaan eene verklaring omtrent de herkomst der goederen van den rijksontvanger vdu invoerrechten en accynzen voldoende zal zyn om de goederen voor verhooging van rechten te vrywaren Te meer treden de formaliteiten welke men nu eischt tegenover den tubakahandel in een vreejud daglicht waar volgens mededeeling van den heer Olie gedurende de laatste twintig jaren geen Russische tabak noemenswaard in Nederland is iugevoerd Bnltenimdscli Overzicht In de nieuwe Fransche Kamer zal de socialistische werklieden party vermoedelyk 14 k 15 leden tellen onder aanvoering van Basile alias Jules Goeade die het groepje geheel naar Duitsch model wil disoiplineeren tot welk einde een politiek program zal worden vastgesteld door een arbeiderscongres nog in den loop dezer maand te Parys byeen te roepen Behalve de droombeelden der toekomst zullen op dat program eenige min of meer dadelyk bereikbare hervormingen flgnreeren Tot de toekoraat fraaiigheden behoort o a Gueade s denkbeeld om tusschen producenten en consumenten geen andere tusschenpersonen te dulden dan de socialistische gemeenteraden zoodat de burgers hun graan vee aardappelen melk groente enz zouden moeten koopen van het stadhuis als eenxgen afnemer der boeren Vele radicalen willen echter met Guesde en zyn parlementaire groep niets te doen hebben omdat hun verkiezing door Duitsch geld gesteund is en zy dus huurlingen van Duitachland zyn Het is iu Frankryk een algemeen gebruik dat zoowel de niet gekozen ala de gekozen candidaten een dankbetuiging richten aan de kiezera die op hen gestemd hebben Soms zyn die dankbetuigingen van vry langen adem doch Floquet heeft het kort gemaakt Zipfü r wat hy schryft Ik dank allen die mij ten einde toe gesteund hebben Hun geweten kan gerust zyn evenals het myue zy hebben op een eeriyk man gestemd Ik zal trouw biyven aan het algemeen kiesrecht en toegewyd aan het volk dat men nog kan blyven dienen al heeft men niet de eer het te vertegenwoordigen Leve het vaderland Leve de Republiek t De heer Carnot heeft te Fontainebleau eene deputatie uit Beauvais ten gehoore ontvangen die gekomeu was om hem uit te noodigen de militaire oefeningen van het tweede en derde legercorpa op 23 en 24 dezer in de nabijheid dier stad by te wonen De president der republiek heeft de uitnoodiging aangenomen Het Journal Of ciel heeft het reeda bekend gemaakt zeker ook ter lugenatraffing van de biykbaar met opzet telkena verspreide geruchten omtrent zyn slechten gezondheidstoestand De heer Carnot zal zich ook naar Toulon begeven ter gelegenheid van de aanwezigheid der Russiache achepen aldaar Hy zal er a daaga na hunne komst zyn dna den 14den October Het Engelsche Hoogerhuis heeft de HomeRule voordracht zooals verwacht werd bg tweede lezing met 419 tegen 41 stemmen verworpen De uitslag der stemming werd met applaus begroet In het Hoogerhuis voerde Lord Rosebery dezer dagen het woord over het HomeRn e ont werp De miois r van binnenlandsche zaken vfeea er op dat de beide groote politieke partyen het niet eens zyn over de beste methode om Ierland te regeeren en de pacificatie van het land tot stand te brengen Het Huis staat voor de keus om óf de voordracht te verwerpen óf het beginsel van het ontwerp aan te nemen maar de voordracht zelve volgens zyn inzichten om te werken Verkiest het Huis dit laatste en vereenigt men zich dus in beginsel met de invoering van een op breede grondslagen rustende zelfregeering voor Ierland dan zal de regeering de nadere voorstellen van het Huis met beide handen aangrypen Het Hoogerhuis is niet krachtig genoeg om een conflict met het Lagerhuis vol te houden maar het is thans toch meester van den toestand en het kan de quaestie oplossen op de wyze waarop zy ten einde moet worden gebracht door het gemeen overleg van de beide groote staatspartyen Lord Rosebery verklaarde volstrekt niet met Home Rule te dweepen maar hy was van oordeel dat de voorg telde wet een uitnemende maatregel is om een verzoening tuaachen beide volken Britten en Ieren tot stand te brengen Deze taal van een lid der n eeriog welke de HomeRule wet voorstelt klinkt wel eenigazins zonderHng Het schijnt ons toch vry duister op welke wyze het Hoogerhuis tolgena zyn inzichten het wetsontwerp kan wyzigen zonder aan het beginsel der wet te raken De heer Gladatone kan ook hier zeggen De hemel beware my voor myn vrienden tnet myn vyanden zal ik zelf wel klaar komen Een aanval in het Lagerhuis wacht de Engeleche regeering op Dinsdag by de behandeling der oorlogabegrooting Een motie met betrekking tot de benoeming van den hertog van Ckranaught tot bevelhebber te Alderahot waarby lord Roberta tot algemeene ontevredenheid voorby gegaan werd zal dan worden voorgesteld De motie zal dan door een groot aantal radicalen en door enkele conaervatieveu en unionisten gesteund worden Wordt zy aangenomen dan ia ze een directe motie van wantrouwen aan het adres van den miniater van oorlog die de volle verantwoordelykheid voor deze benoeming op zich heeft genomen Ernstige berichten komen heden niet alleen ait Engeland waar de ongeregeldheden der mynwerkers nog steeds voortduren maar voornamelyk van den overkant van den oceaan uit Brazilië en Argentinië Het ware van den toeètand weet men niet Zooals gewooniyk als er iets aan de hand is heeft de regeeriug van Brazilië den telegraafdienst opgeheven Maar uit hetgeen langs anderen weg geseind wordt biykt dat niet meer of minder dan een bombardement vau de hoofdstad RioJauoiro te wachten staat De regeering verklaart zich onmachtig dat bombardement door do opstandelingen te beletten en de buitenlandsche admiraals hebben daarom besloten de verdediging der stad op zich te nemen De vice president Peixoto heeft zich tot dictator opgeworpen Wellicht is dit een gunstig verschynsel en zag Peixoto in dat hy alleen met grootere bevoegdheden iets kan uitrichten De oorzaak van het oproer in Brazilië schijnt gelegen te zyn ïn het feit dat Peixoto indertyd als vice president van Brazilië de wet bekrachtigde waarby hy zelf tot president werd benoemd De zee officieren woedend daarover kwamen in opstand De inwoners van Rio zyn door een panischen schrik bevangen toen het gerucht kwam van oen groeten slagt die tusschen de oproerlingen onder generaal Savana enderegeeringstroepen onder generaal Portugal by Rivera zou geleverd zyn De gouverneur van Rio Grande do Sul generaal Castilho is aan het hoofd van het geheele leger tegen de opstandelingen opgetrokken De opstand in de tot dusver door geen woelingen verstoorde Argentyusche provincie Tucuman ook al ten gevolge van onregelmatigheden by de gouverneuraverkiezing een steen des aanstoots in de provinciën waar oproeren veelvuldiger voorkomen wyst op een ver voortgewoekerd bederf in de staatkunde dezer ongelukkige republiek Terwyi de regeering tracht met behulp vau de ryke hulpbronnen des lands den geldel ken toestand in orde te brengen wordt dien arbeid telkena door nieuwe onrust in verschillende deelen des lands de voet dwars gezet KEXMiSGErtXG BaBGEMEESTBRiea WETHOUDERS vnn GOUDA brengen ter algemeene kennis dat de Gemeenteraad in zijne vjjrgadering van den 5den dezer maand heeft beooemd Tot Wethouders de Heeren H W G KONING en 1 M NOOTHOVEN vin GOOE die als Raadsleden waren afgetreden Tot Ambtenaren van den ÈnrgerUjken Stand de Heeren Mt A A van BERGEN IJZEN DOORN H W G KONING J M NOOTHOVEN van GOOH en G STRAVER Tot leden der Commieeie belaet met het herzien der Plaattelijke Verordeningen tegen wier overtreding etraf ie bedreigd en waarvan de Burgemeester Voorzitter ia de Heeren Mr W J FOBTUIJN DROOGLEEVER Dr F H G TAN ITBRSON C 0 H PRINCE en H 6 HOEFHAMEK Gouda den 2 September 1893 Burgem ee ter en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BRODWEB VlssoherU Bericht AMMERSTOL 8 Sept Van Zaterdag 2 tot en met Vrgdag 8 Sept zya alhier ter markt aangevoerd 148 zalmen prijs van zomerzalm per kiio van ƒ 0 80 tot 1 10 prjjs St Jakobszalm per i kilo van 0 80 tot ƒ 1 00 KBALIXGEN 8 Sept Deze week werden ter markt aangevoerd 1137 zalmen prijs f 0 80 4 ƒ 1 20 per 5 ons Burgerltllce Stand GEBOREN 7 September Wilhelmus Hermanns ouders J H vau Eleeff en 0 J Kwakernaat 9 Josephina Maria ouders J Furrer en C M van den Bosch OVERLEDEN G September C de Kncgt 11 m 7 A Brinkman 77 j A Sloos Wed van J Stalenberg 81 j 8 M van Wissen Wed van A Moons 50 j ONDERTROUWD 7 September W Begeer 23 j en P Christ te s Oravenmoer 31 j D Abel te Billegersberg 24 j en M C Leeflang 19 j J W Nortier te Löideu 29 j en W J Moiyn 30 j Haastreoht OVERLEDEN S F Blonk 83 j Den ISen SEPTEMBER a s hopen onze geliefde Ouders C M PÜIJK BK A KOND hunne 50 J IIIGE eCBTVERIiENIUING te herdenken Hunne dankbare Kinderen Behuwden Kleinkinderen Gouda 10 Sept 1893 D 93 VUst GEBOREN Maria Pieternella ouders C Blonk en C A Herfst OVERLEDEN A Faay 67 jaren Zevenhuizen GEHUWD Ch van der Meer en M Kors Moordrecht GEBOREN 3 Sept Theodorus Fulgentioa Joannea ouders Z C Bouwman en H O Vermeulen 5 Jan ouders P Twijnder en A de Wilde OVERLEDEN 3 Sept T vau Vliet Wed van L Dekker 75 j 4 A G Bouwman 8 m 7 Sept N van Ry 3 m GEHUWD 6 September Arie Boere en Willemina de Wit Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Echtgenoot Vader en Behuwdindcr 1a leer ADBIANCS BRINKMAN iii deu ouderdom van ruim 77 jaren Vit aller naam Wed A BRINKMAN OOKSBUUG Gouda 7 September 1893 iteurs van Amslerdain 8 ÖKPÏlüMUER 8ü 82 96 98 101 110 n U 3 n 1 1 77 s 77 20 20 2 Va 63 M 1 M A 8 98 98 lOl Via lOlV 69V wi n i 2S l 238 101 65Ve sbv 981 997 99 BS5 680 loiv 78 100 2031 1371 Ml 9M 103 100 iSl 100 34 j I Vor kra slolk re lVederland Oürt Ned W S 21 9 dito dito dito 3 dito duo dito S g lloNGAE Obl Goudl 1881 88 4 Italië Iiiachrgvitig 1863 81 5 ÜoaXENR Übl lu papiür 1868 5 dito m ilverl868 5 PoftTUOAL Üblig met ticftvt 8 dito dito 3 V De Heer en Merronw SCHOUTEN Webee betuigen hun hartelgken dank voor de vele bewijzen van belangstelling by de geboorte hunner dochter ondervonden Dimer 9 September 1893 seer bill be voorwaarden Voor inlichtingen vervoege men zich hy Joh BEDIJ8 ACBTEU DE KERK 21 Onze bekende Uzeraterke SEEOULES SOUSEll WOLLEN en KATOENEN oor Dames en Kinderen in groote keuze GODDA JUHLMAW Co Onlvangen de lïieiiwsle RBdEJIMil WELS voor Damee en Kindereu voor Spotprijzen iu de FINALE UITVERKOOP bjj I S KEISER Korte Tiendew Rusland Obl Oost 2a Swrie 6 dito GoconB 1880 4 dito by K jtlia 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud lüfD 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanje Perpot echuld 1881 4 TüRKElJ GeprConv laon 1S90 4 Geo leuning sorio D Geo leutiiu seneO Zlid Afh Rep llcc v obl 1892 5 Mexico Obl Buit Sch 1890 6 Venezuela Obl 4 onbttp IS81 Amstbedam Obhi itiüii i öl 3Vj KOTTEBDAM 9td l Il i U 1886 a g Nbd N Afr Hai delav nand Arendab Tab My Cerlitionteii DDli Maatachappg dito Ariih Hypothüükb pandbr 4 Cult Mu der Vorgtont imiid 8 Gr llyj othöükb piiuilbr 4 Noiiurlundsche bank HHtid Nüd HanilutiQutitscli dito N VV 8t Piic Hyp b pandbr 5 Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotbüekli ditu 4 OoaTEMt Oost Koiig bankaand llufaL ilypothookl ank pandb 4 g Amekika Eqait liypotb paiulb 6 Maïtf Xi i Pr Liau oart 6 Ned Mij tot Expl 8t 8p v aand i ÖO Nei lud Spoorwogm aand 1 180 Ned Zmd Afnk Spm aitnd 6 U dito dito dito 1891 ihlo 5 1 100 IT1 LIE Spoorwl 1887 69 A Eobl 3 60 60 Ontvangen lllKlJWK LaPLCIJNÜIHIN EN mmm iiifTii T CKEBAS GEVRAAGD Zmd ltal SpwHiij A li obl 3 5a3 saVs Polen Warachai VVeoiiuu uaiid 4 118 g ItusL Gr RuB8 Sp f My aund 5 121B jj 1213 Baltiacho dito unnd 67 g 57 g Faatowa dito aand 5 65i i 66 I ang Dombr dito aund 5 96 i KurskXJh Azow Sp kap aanil B 1208 Losowo Süw iBt sp Ml obliiï 5 101 Órul Vitt bak ihto obhg B j 102 j 1021 Zuid West dilo aand B ÖÖ Via 69i dito dito oblig 4 90 ib SO g AMEaiKA Cönt Pao Sp Mij obl 6 lOSVj Chic Nortb VV pr C v aand i 132 ditoditoWin St Petor obl 7 128 Denver Rio Gr Spm eert v n ll ja Illinois cntral obl in goud 4 99 66 Ijouisv h NaalmllL Cen v aand 56 Müxico N Spw Mij lehyp o 6 8B i Miaa Kansas v 4 pet pref aand lö g N YorkOntaiio West aand 14 j dito Pünns Ohio oblig 6 103V 88 Oregon Calif lo byp in goud 6 88 Vj St Paul Minu Manit obl 7 1 106Vj artikel gemakkelijk te plaatsen groote provisie en gunstige vooraitzJchten by succes grieven onder lett M aan de Boekh van L K C DE HAAÖ den Haag Firma J VVELTKIS Ontvangen een Nieuwe Zending Ün Pao Hoofdliiu obhg fi 104 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 74 47 180 110 8 194 100 IHV 117 ® 9 1 S@S S Canaua Cnn South Curt V 11 ind Ven o lUil Naï lo li d o O Amsterd Oujiilbus Mij aand Kottord TramwegMaats aand Ned Stad Amsterdam aaiul 3 Stad Eottordam aaud 3 Beloie Stad Antworpunl887 2 b Siad Brussul 1889 S i liONQ Theias Küguür Geaollscli 4 OoaTENR Staatsleoiiinjf I860 5 K K Oo t B Or 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1838 Ned Ver Buz Hyp Spotil cerl 6 Aug Watergetyden Hooj Laa Hoog Laag Zond 10 6 56 2 20 6 11 2 86 Maand 11 6 28 2 63 6 46 3 U üiMd 12 7 05 3 30 7 21 3 46 Woonsd 13 7 87 4 12 7 63 4 18 Dondsrd 14 8 09 4 84 8 26 4 61 Vrgda 15 8 43 5 08 8 6 6 24 Zaterd 16 9 18 6 40 S 34 6 69 Springtij 12 en 27 ept Maan Zon Sept Opg A Onder M Opg Onder 10 t 19 6 41N M 81 Aug 5 10 6 49 11 6 39 61 19 Sopt 5 42 6 05 13 7 67 01 26 5 62 5 60 13 9 13 12 30 6 01 6 88 14 10 31 25 16 U 47 41 16 1 03A8 04 Stoom wasseherij TE KOOF Wegens familie omstandigheden Tusschenpersonen komen niet ia aanmerking Brieven No 2286 bureau Goudsche Courant m ïmmmi Dit wonderbaarlijk Water maakt het baar zacht en glanzend en doet iu weinige dagen de grgze haren geheel verdwijnen Alleen verkröghaar f 1 00 per flacon hg LOUIS P WELTER Coiffeur WESTHAVEN B 193 DEPOT der Sioonibierbrouwerij De Drie Hoefijzers B R B D A Specialiteit in MHaal KÏ lacterievrije Koolzuurliouilende ID K A 3 IS E iT bereid door een ervaren Apotbelcer Por stuk Per do SPUlTWATEll f 0 05 I O 50 SODAWATEK f 0 07 f O 75 eU KOEN LIMONADE f O IO 100 FHAMBOZEN LIMONADE f 0 10 f l OQGEMBBRBIEB f 0 10 f 1 00 CHAMPAGNE CIDBIl f O 10 f I OO Men neme proef der uitstekende LAGER enDUB OEBSTE BIEREN per heele en halveflesch AFNEMERS op Kust genieten KORTING H DÏÏIJNST ££ GOUDA KLEIWEG No 4 OPüNBARË VRIJWILLIGE De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens op ileii 8 des morgens 10 uur aan het Huis Wjjk H no 10 aan do STOLWIJKEKSLUIS onder de gemeeute Stobmjk naby Gouda in het openbaar te verleoopen ox a coritaaatg eld 2 Dogkarreo waarvan een met Kap 2 Houtwagens 5 Sleden l Baggerscbuit groot 6 ton 7 Ankers IJzeren Kettingen 1 Steekwageo l kleine Lier 1 Kelderwind Takelblokken Rondzagen Ladders 2 Zeilen 2 Stalen Sleeptrossen Touwwerk Schragen een groote party Brandhout en 4000 IJselsteeaeu VooETs Eeoige Meubilaire lïoederen bestaande iu 1 Mahoniehouten Buffet 2 dito Tafels dito eu andere Stoelen Fauteuils kleine Tafeltjes Uittrektalel Ledikanten Beddengoed Schr ileasenaar Schilderyen Spiegels Klok Brandkast Haarden Kachels Keukenforuuis zoo goed als nieuw en Vloerkleeden KOPER TIN GLAS eu AAftDEWËRK en hetgeen verder ten verkoop zal worden aAngeboden Te bezichtigen daags vóór den verkoop Van s raorgeis 10 tot s middags 4 uur VEEHÏÏEING bu lUSCHEIJVINO 3ïTo 1 uovi oFiBlf met Wei un Hooilandcn ter grootte van Ül 29 05 Hectaren iTos 2 è 7 6 perceelcn W K I L A D waarvan 5 elk groot ± 2 Hectaren en I groot ruim i Hectare Alles allergunstigst gelegen in den Haar tamermeerpolder oinnen Haarlemmermeer aan den Sloterweg dicht bij het dorp Sloten De verhuring geschiedt voor 6 jaren in te gaan direct en Deo a s uitsluitend voor WEIen HOOILAND behoudens vergunning tot scheuren De Voorwaarden liggen ter lezing ten kantore van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen alwaar de inachrijvingsblljetten bevattende duidelgke aanwgr ing van het perceel de namen beroep en woonplaats van Huurder eu 2 solide Borgen en den uit te loven hnurprgs per Hectare worden ingewacht vóór 15 Sept 1893 en alwaar evenals bij den Eigenaar den Heer P RUPKE Burgemeester te Waddinxveen alle verdere information worden gegeven Aanwijzing dei perceelen geschiedt op verzoek door den Heer A RUPKE wonende in den genoemden polder vlak bj de perceelen Breeder in Biljetten